Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
41. Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật với chiều dài và
chiều rộng được nhập từ bàn phím.
#inclu...
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
float r,s,p;
cout<<"nhap so r"<<endl;
cin>>r;
p=r*...
{
for (int j=1;j<=i;j++)
{
if(i%j==0)
dem=dem+1;
}
if(dem==2)
cout<<” so nguyen to nho hon ”<<n<<”= ”<< i<<endl;
dem=0;
}
...
cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++)
{
j=1;
while(j*j<i)
j+=1;
if(j*j==i)
cout<<i<<""<<endl;
}
cout<<endl;
return 0;
}
Bài 45: Nhập...
{
cout<<"Nhap so nguyen n : ";
cin>>a;
}
bool KiemTraHT(int n)
{
int tong=0;
for (int i=1;i<n;i++)
if (n%i==0)
tong=tong+i...
if(KiemTraHT(i))
dem++;
cout<<dem<<endl;
return dem;
}
int main()
{
int n;
Nhap(n);
cout<<"So hoan thien < n la : "<<endl;...
cout<<"Nhap so nguyen a:";
cin>>a;
}
void DocSo(int n)
{
int tram=n/100;
int chuc=n/10%10;
int dv=n%10;
switch(tram)
{
cas...
case 4: cout<<"Bon Muoi ";break;
case 5: cout<<"Nam Muoi ";break;
case 6: cout<<"Sau Muoi ";break;
case 7: cout<<"Bay Muoi...
}
47. Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụInternet và in ra màn hình kết
quả. Với dữliệu nhập vào là giờbắt đầu th...
cin>>gkt;
}
while(gkt< 11 || gkt>21 || gkt<gbd );
//gio bat dau va ket thuc tu 6 gio den 21 gio//
if(gbd<=17 && gkt<=17 )
...
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int n,i,a,ra,vao,sotien;
do
{
cout<<"nhap vao g...
}
50. Nhập vào 3 sốthực a, b, c và kiểm tra xem chúng có thành lập thành 3 cạnh
của một tam giác hay không? Nếu có hãy tín...
cin>>b;
cout<<"nhap so "<<endl;
cin>>c;
if(a=b=c)
cout<<"la tam giac"<<endl;
else
cout<<"khong phai la tam giac"<<endl;
p=...
51. Nhập vào 6 sốthực a, b, c, d, e, f . Giải hệ phương trình sau :
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main(int a...
cout<<"nhap so e"<<endl;
cin>>e;
cout<<"nhap so f"<<endl;
cin>>f;
dd=a*e-d*b;
dx=c*e-b*f;
dy=a*f-d*c;
x=dx/dd;
y=dy/dd;
if...
52. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN
của hai số nguyên đó.
#include <iostream.h>
int main...
a-=b;
else
b-=a;
ucln=a;
}
cout<<"uoc chung lon nhat= "<<ucln<<endl;
bcnn=(c*d)/ucln;
cout<<"boi chung nho nhat= "<<bcnn<<...
gt=1;
for(int i=1; i<=n; i++)
{
gt=gt*i;
tong=tong+1/gt;
}
cout<<"tong nghich dao giai thua= "<<tong<<endl;
return 0;
}
54...
a=b;
b=max;
}
else
{
max=b;
b=a;
a=max;
}
cout<<"hoan vi cua hai so la "<<a<<b<<endl;
return 0;
}
55. (*)Viết chương trình...
so=n;
while(so!=0)
{
sodao=sodao*10+so%10;
so=so/10;
}
if(sodao==n)
cout<<"la so doi xung"<<endl;
else
cout<<"khong la so ...
a=n%10;
n=n/10;
dem=0;
for(i=1; i<=a; i++)
if(a%i==0)
dem++;
if(dem==2)
demt++;
}
while(n!=0);
cout<<"demsont= "<<demt<<en...
cin>>n;
}
cout<<"so "<<n<<" co tong cac uoc so "<<tonguocso(n)<<endl;
}
int tonguocso(int n)
{
int tong=0;
for(int i=1; i<...
nhap(M,n);
toanchan(M,n);
if(toanchan(M,n))
cout<<"mang toan chan"<<endl;
else
cout<<"mang toan le"<<endl;
return 0;
}
voi...
61. (*)Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số ,(0<= k < =5) sắp
xếp các chữ sốcủa n theo thứ tự tăng dần.
V...
//sap xep
for(i=0; i<n-1;i++)
for(j=i+1;j<n;j++)
if(a[j]<a[i])
{
a[i]=a[i]+a[j];
a[j]=a[i]-a[j];
a[i]=a[i]-a[j];
}
so=0;
f...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Lập trình c++ có lời giải 2

29.893 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Internet
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint---- LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Lập trình c++ có lời giải 2

 1. 1. 41. Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím. #include <iostream.h> #include <stdio.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { float a,b,s,p; cout<<"nhap so a"<<endl; cin>>a; cout<<"nhap so b"<<endl; cin>>b; s=a*b; p=(a+b)*2; cout<<"dien tich hinh chu nhat= "<<s<<endl; cout<<"chu vi hinh chu nhat= "<<p<<endl; return 0; } 42. Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn với bán kính được nhập từ bàn phím. #include <iostream.h>
 2. 2. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { float r,s,p; cout<<"nhap so r"<<endl; cin>>r; p=r*2*3.14; s=r*r*3.14; cout<<"dien tich hinh tron = "<<s<<endl; cout<<"chu vi hinh tron = "<<p<<endl; return 0; } 43. Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. #include <iostream.h> #include <stdio.h> #include <math.h> void main() { int n,dem=0; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>n; for (int i=2;i<=n;i++)
 3. 3. { for (int j=1;j<=i;j++) { if(i%j==0) dem=dem+1; } if(dem==2) cout<<” so nguyen to nho hon ”<<n<<”= ”<< i<<endl; dem=0; } return 0; } 44. Nhập sốnguyên dương n (n>0). Liệt kê n số chính phương đầu tiên. #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { int n,j,i; cout<<"nhap so "<<endl;
 4. 4. cin>>n; for(i=1; i<=n; i++) { j=1; while(j*j<i) j+=1; if(j*j==i) cout<<i<<""<<endl; } cout<<endl; return 0; } Bài 45: Nhập số nguyên dương n (n>0). Đếm xem có bao nhiêu số hoàn thiện < n. #include <iostream> using namespace std; void Nhap(int &a)
 5. 5. { cout<<"Nhap so nguyen n : "; cin>>a; } bool KiemTraHT(int n) { int tong=0; for (int i=1;i<n;i++) if (n%i==0) tong=tong+i; if (tong ==n) return true; return false; } int DemSoHT(int n) { int dem=0; for(int i=1;i<=n;i++)
 6. 6. if(KiemTraHT(i)) dem++; cout<<dem<<endl; return dem; } int main() { int n; Nhap(n); cout<<"So hoan thien < n la : "<<endl; DemSoHT(n); cout<<endl; } 46. Nhập số nguyên dương n (0 <= n< 1000) và in ra cách đọc của n. #include <iostream> using namespace std; void Nhap(int &a) {
 7. 7. cout<<"Nhap so nguyen a:"; cin>>a; } void DocSo(int n) { int tram=n/100; int chuc=n/10%10; int dv=n%10; switch(tram) { case 1: cout<<"Mot Tram ";break; case 2: cout<<"Hai Tram ";break; case 3: cout<<"Ba Tram ";break; case 4: cout<<"Bon Tram ";break; case 5: cout<<"Nam Tram ";break; case 6: cout<<"Sau Tram ";break; case 7: cout<<"Bay Tram ";break; case 8: cout<<"Tam Tram ";break; case 9: cout<<"Chin Tram ";break; } switch(chuc) { case 0: if (dv==0) {cout<<" ";break;} else {cout<<"Le ";break;} case 1: cout<<"Muoi ";break; case 2: cout<<"Hai Muoi ";break; case 3: cout<<"Ba Muoi ";break;
 8. 8. case 4: cout<<"Bon Muoi ";break; case 5: cout<<"Nam Muoi ";break; case 6: cout<<"Sau Muoi ";break; case 7: cout<<"Bay Muoi ";break; case 8: cout<<"Tam Muoi ";break; case 9: cout<<"Chin Muoi ";break; } switch(dv) { case 5:if (chuc==0) {cout<<"Lam ";break;} else {cout<<"Nam ";break;} case 1: cout<<"Mot"<<endl;break; case 2: cout<<"Hai"<<endl;break; case 3: cout<<"Ba"<<endl;break; case 4: cout<<"Bon"<<endl;break; case 6: cout<<"Sau"<<endl;break; case 7: cout<<"Bay"<<endl;break; case 8: cout<<"Tam"<<endl;break; case 9: cout<<"Chin"<<endl;break; } } int main() { int(n); Nhap(n); DocSo(n);
 9. 9. } 47. Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụInternet và in ra màn hình kết quả. Với dữliệu nhập vào là giờbắt đầu thuê (GBD), giờkết thúc thuê (GKT), số máy thuê (SoMay). - Điều kiện cho dữliệu nhập: 6<=GBD<GKT<=21. Giờ là số nguyên. - Đơn giá: 2500đcho mỗi giờmáy trước 17:30 và 3000đcho mỗi giờ máy sau 17:30. #include <iostream.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { int gbd,gkt,sotien; do { cout<<"nhap gbd"<<endl; cin>>gbd; } while(gbd<6 || gbd>21); do { cout<<"nhap gio ket thuc"<<endl;
 10. 10. cin>>gkt; } while(gkt< 11 || gkt>21 || gkt<gbd ); //gio bat dau va ket thuc tu 6 gio den 21 gio// if(gbd<=17 && gkt<=17 ) sotien=2500*(gkt-gbd); //gio bat dau gio ket thuc sau 17 gio// if(gbd>17 && gkt>17) sotien=3000*(gkt-gbd); //gio vao<=17 gio va ket thuc >17 gio// if(gbd <=17 && gkt >17) sotien=(17-gbd)*2500+(gkt-17)*3000; cout<<"tong so tien= "<<sotien<<endl; return 0; } 48. Viết chương trình tính tiền lương ngày cho công nhân, cho biết trước giờ vào ca, giờ ra ca của mỗi người. Biết rằng: - Tiền trả cho mỗi giờ trước 12 giờ là 6000đ và sau 12 giờ là 7500đ. - Giờ vào ca sớm nhất là 6 giờ sáng và giờ ca trễ nhất là 18 giờ(Giả sử giờ nhập vào nguyên).
 11. 11. #include <iostream.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { int n,i,a,ra,vao,sotien; do { cout<<"nhap vao gio vao "<<endl; cin>>vao; } while(vao<6 || vao>18); do { cout<<"nhap vao gio ra "<<endl; cin>>ra; } while(ra<6 || ra>18 || ra<vao); //gio vao va gio ra tu 6 den 12 gio if(ra<=12 && vao<=12) sotien=6000*( ra - vao ); //gio vao va gio ra sau 12 h if(ra>12 && vao>12) sotien=7500*(ra-vao); //gio vao <=12 va gio ra >12 if(vao<=12 && ra>12) sotien=(12-vao)*6000+(ra-12)*7500; cout<<"so tien phai tra la: "<<sotien<<endl; return 0;
 12. 12. } 50. Nhập vào 3 sốthực a, b, c và kiểm tra xem chúng có thành lập thành 3 cạnh của một tam giác hay không? Nếu có hãy tính diện tích, chiều dài mỗi đường cao của tam giác và in kết quả ra màn hình. - Công thức tính diện tích s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c) ) - Công thức tính các đường cao: ha = 2s/a, hb=2s/b, hc=2s/c. (Với p là nữa chu vi của tam giác). #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { int a,b,c; float p,s,ha,hb,hc; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>a; cout<<"nhap so "<<endl;
 13. 13. cin>>b; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>c; if(a=b=c) cout<<"la tam giac"<<endl; else cout<<"khong phai la tam giac"<<endl; p=(a+b+c)/2; s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); ha=(2*s)/a; hb=(2*s)/b; hc=(2*s)/c; cout<<"dien tich tam giac = "<<s<<endl; cout<<"chieu cao canh a ha="<<ha<<endl; cout<<"chieu cao canh b hb="<<hb<<endl; cout<<"chieu cao canh c hb="<<hc<<endl; return 0; }
 14. 14. 51. Nhập vào 6 sốthực a, b, c, d, e, f . Giải hệ phương trình sau : #include <iostream.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { float a,b,c,d,e,f; float x,y; float dx,dy,dd; cout<<"nhap so a"<<endl; cin>>a; cout<<"nhap so b"<<endl; cin>>b; cout<<"nhap so c"<<endl; cin>>c; cout<<"nhap so d"<<endl; cin>>d;
 15. 15. cout<<"nhap so e"<<endl; cin>>e; cout<<"nhap so f"<<endl; cin>>f; dd=a*e-d*b; dx=c*e-b*f; dy=a*f-d*c; x=dx/dd; y=dy/dd; if(dd==0) { if(dx==0 && dy==0) cout<<"phuong trinh vo so nghiem"<<endl; else cout<<"phuong trinh vo nghiem"<<endl; } else { cout<<"phuong trinh co nghiem La: "<<endl; cout<<"x= "<<x<<endl; cout<<"y= "<<y<<endl; } return 0; }
 16. 16. 52. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó. #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { int a,b,c,d,ucln,bcnn; cout<<"nhap so a"<<endl; cin>>a; cout<<"nhap so b"<<endl; cin>>b; c=a; d=b; while(a!=b) { if(a>b)
 17. 17. a-=b; else b-=a; ucln=a; } cout<<"uoc chung lon nhat= "<<ucln<<endl; bcnn=(c*d)/ucln; cout<<"boi chung nho nhat= "<<bcnn<<endl; return 0; } 53. Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n giai thừa. #include <iostream.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { int n; float tong,gt; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>n; tong=0;
 18. 18. gt=1; for(int i=1; i<=n; i++) { gt=gt*i; tong=tong+1/gt; } cout<<"tong nghich dao giai thua= "<<tong<<endl; return 0; } 54. Cho 2 số nguyên a, b. Viết hàm hoán vị giá trị 2 số trên. #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { int a,b,max; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>a; cout<<"nhap so"<<endl; cin>>b; if(a>b) { max=a;
 19. 19. a=b; b=max; } else { max=b; b=a; a=max; } cout<<"hoan vi cua hai so la "<<a<<b<<endl; return 0; } 55. (*)Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm 5 chữ số, kiểm tra xem các chữ số n có phải là số đối xứng hay không. Ví dụ: Đối xứng: 13531 Không đối xứng: 13921 #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { long int n,so,sodao=0; cout<<"nhap so "<<endl; cin>>n;
 20. 20. so=n; while(so!=0) { sodao=sodao*10+so%10; so=so/10; } if(sodao==n) cout<<"la so doi xung"<<endl; else cout<<"khong la so doi xung"<<endl; return 0; } 57. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số, (0<=k<=5) đếm xem n có bao nhiêu chữ số là số nguyên tố. #include <iostream.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i,a,n,dem,demt=0; cout<<"nhap so"<<endl; cin>>n; do {
 21. 21. a=n%10; n=n/10; dem=0; for(i=1; i<=a; i++) if(a%i==0) dem++; if(dem==2) demt++; } while(n!=0); cout<<"demsont= "<<demt<<endl; return 0; } 58. #include <iostream.h> int tonguocso(int n); int main(int argc, char *argv[]) { int n; cout<<"tinh tong cac uoc so"<<endl; cout<<"nhap so can tinh "<<endl; cin>>n; while(n<0 || n>99999) { cout<<"so N co toi da 5 chu so0"<<endl; cout<<"Nhap lai so n can kiem tra "<<endl;
 22. 22. cin>>n; } cout<<"so "<<n<<" co tong cac uoc so "<<tonguocso(n)<<endl; } int tonguocso(int n) { int tong=0; for(int i=1; i<=n; i++) { if(n%i==0) tong+=i; } return tong; } 60. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0<=k<=5) , kiểm tra xem các chữ số của n có toàn lẻ hay toàn chẵn không.? #include <iostream.h> #include <math.h> void nhap(int M[5], int &n); int toanchan(int M[5], int n); int main(int argc, char *argv[]) { int M[5]; int n;
 23. 23. nhap(M,n); toanchan(M,n); if(toanchan(M,n)) cout<<"mang toan chan"<<endl; else cout<<"mang toan le"<<endl; return 0; } void nhap(int M[5], int &n) { cout<<"nhap mang"<<endl; cin>>n; for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu mang "<<i+1<<"= "; cin>>M[i]; } } int toanchan(int M[5], int n) { for(int i=0; i<=n; i++) { if(M[i]%2==0) return 1; return 0; } }
 24. 24. 61. (*)Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số ,(0<= k < =5) sắp xếp các chữ sốcủa n theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: Nhập n=1536 Kết quả sau khi sắp xếp: 1356. #include <iostream.h> #include <conio.h> int main() { int a[5],so,n=0,i,j; cout<<"Nhap 1 so toi da 5 chu so: "; cin>>so; do { a[n]=so % 10; so=so/10; n++; } while(so!=0);
 25. 25. //sap xep for(i=0; i<n-1;i++) for(j=i+1;j<n;j++) if(a[j]<a[i]) { a[i]=a[i]+a[j]; a[j]=a[i]-a[j]; a[i]=a[i]-a[j]; } so=0; for(i=0;i<n;i++) so=so*10+a[i]; //xuat ket qua cout<<"So duoc viet lai theo thu tu tang:"<<endl; cout<<so<<endl; }

×