Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
החיוך שניר. 

החיוך הוא אחד הנכסים היכןרים ביותר שלנו. 
לרוב, זה הדבר הראשון שאנשים שמים כיב אכייו
כשהם מסתכלים ﬠניינו.
איזה חיוך אנשים רואים
כשהם מסתכלים ﬠניינו?
װ/
מה לﬠשוח, לא חמיד השיניים מסתדרות בנווה שהיינו רוצים. ..

בז-יורן בשביל זה המציאו אתהאןרתוזונטיה.
ו* אל' *יא* *י
ן 'איי ו

נץנ

האגודה האןרתןדןנטית בישראל
ההסתדרות לרפואת שיניים
אורתודונטיה היא תחום מומחיות ברפואת שיניים, הﬠוטר] באבחון, 
מניﬠה וטיפול בבﬠיות הקשורות לי

( מיקום השיניים ק מבנה הלסתות...
ֵֵ ֵֵ ֵנְֵֵֵֵ ד ָ, 
ב יפסגיס ווֹייּי נט גּיבנגּוי

1
ז י

ו ז

7

וו _ ִ ֵ , 
 י . י “יּ יּ זוכיונו יכיזלוניבוויי גנוויייי יּלו...
,ליייּיּ “ניּצד
, ?.50 . 

נ, ץ. יג

האגודה האורתןדןנטית בישראל
ההסתדרות לרפואת שיניים
בﬠיות אורתודונטיות נגרמות מסיבות שונות. 

ﬠם חלון! אנחנו נולדים

ואת חלכװ אנחנו מפתחים ﬠם הזמן
סיבות גנטיות

צפיפות שיניים פ
סיבות גנטיות

שיניים בולטות ח

ﬠודף או חוסר שיניים
סיבות גנטיות

בﬠיןת בגדולת הלסתות: 

לסת תחתונה בולטת -

מנשר ﬠמוכן . 
מנשך כזדמיפתוח יּ
חיבןת נרכשןת

מציצת אבודל או אצבﬠ

דחיפּת לשון 9

נשימה דרך הפה
סיבות נרכשׁןת

מחלות שיניים
כייכןויי בליﬠה

היגיינת פה לכוויה
סיבות נרכשות

נשירה מוקדמת או מאוחרת של שיני חלב
סיבות נרכשות

איבוד שיניים כןבוﬠות
תאונות

תזונה לכוויה
חשוב לדﬠת! 

לא כל בﬠיה אורתודונטית מחייבת טיפול. 
שיניים לא יפות אינן אבחנה לבﬠיה רפואית אמיתית.
מﬠבר לפן האסתטי אי טיפול במניות אורתודונטיות
ﬠלול לתרום לﬠיתים להתפתחות בﬠיות בﬠתיד: 

שחיכןה מוגברת של השיניים
פביﬠה בשינ...
, ! סי . 

נֵא1

האגודה האורתודונטית בישראל
ההסתדרות לרפואת שיניים
מה בודק האורתודונסל

האם יש בﬠיות ﬠם השיניים או הלסתות? 

האם נחוץ טיפול? 
מתי להתחיל בטיפול?
מומלד להיבדק
לראשונה אצל
אורתודונט לא יאוחר
מגיל ו - ישנן בﬠיות
אורתודונטיות
הדורשות טיפול

‎ ‏‎ מוקדם

‏כ(

‏וֹויי גם ם( 8...
טיפול מוקדם ﬠשוי

למנוﬠ את התפתחותו
של בﬠיות חמורות
יותר בﬠתיד, לקצר
ולפשט את יישור
השיניים בשלב מאוחר
יותר. 

ושבו שם( ג...
טיפול מוקדם
מתבצﬠ ﬠם מכשירים
אורתודונטיים אשר
מכוונים את גדילת

הﬠצנוות הצﬠירות
ויוצרים סביבה סובה
יותר ﬠבור השיניים
הצונו...
במקרים מסוימים
של טיפול מוקדם
יצליח האורתודונט
להשיג תוצאות

שאינן ניתנות
להשגה לאחר שלב
גדילת הפנים
והלסתות.
ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל
אורתודונט אפילו לפני גיל ו: 

ן: נשירה מוקדמת של שיני החלב

2 נשירה מאוחרת של שן ח...
ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל
אורתודונט אפילו לפני ניל ו: 

3 קושי בלﬠיסה או בנשיכה

6 נשימה דרך הפה
ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל
אורתודונט אפילו לפני גיל ו: 

5 מציצת אצבﬠ אחרי ניל 6

6 שיניים בולטות
ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל
אורתודונט אפילו לפני גיל ו: 

7 שיניים תחתונות הבולטות
יותר מן הﬠליונות

8 שחיקה של...
יציייּ' *ייּ*-ץ

י , ייל . יּ האגודה האןרתןדןנטית בישראל
 י" ההסתדרות לרפואת שיניים

נפ: 

)בֿפבו נז גּ
מטרת הטיפול האורתודונט' היא ליצור לחץ ﬠדיו לאורך זמן
ולכוון את השיניים והלסתות למקומו הנכון.
בהתאם לסוג הבﬠיה, האורתודונט בןחר את סוג המכשיר.
ְְ גזיי" '

, ַ,

  מניבים, ְְְְְ ְ
פלטה נייד ר ׳ נשר "רובוטים"

ָ ו

מרובים פנימיים

ﭏ'

אייּואיּ-י
: ש * י
)ננ א

ִִ ~...
הטיפול האורתודונט' במשך בין שנה
לשלוש שנים

משך הטיפול נקבﬠ בהתאם לחומרת
הבﬠיה ובשיתוף הפﬠולה של המטופל

 והקפדה ﬠל הוראות...
לﬠולם לא מאוחר מדי להתחיל, 

װ ן ֲ גם המבוגרים הולכים ﬠם "גשר"

63 ני( 6% 63 ז
ו 
ד א א
, ן '.1 וֹ , 'שׁמ
־ ןא/ 
׳! :יּ א י ייי} י

` י ו

האַ-שי 1 ו ץ
ו או ן. 
ו"ֲ. ד מ
ו _ְְי. ֲ ו _` ֵלק`
› י א: ...
1. ו
-” י 
ך י ×
“י , י ”ן
'ו פ ָ א `י
 ֲי ן/ 
,ן, ְְ ֵוָ ְו ן
4 , י י. 
ל מה 1 ו ו
 ְ ררא וי. ְָ
. י 7 ז ` 'ו
"ו י ...
כדי שהטיפול 'היה מוצלח דרושה וובודת צוות של כל
המווורבים בטפול: 

כ, , רופא השיניים דואג לבריאות השיניים ! החניכיים
כ השינ...
טיפול אורתודונט' מבוסס בﬠיקר נול שיתוף פנוולה מלא
של המטופל: 

א שמירה נול נקיון המכשירים ותפנוול נכון שלהם. 
פ הקפדה נול ...
האם תמיד יהין ל' שיניים ישרות?
אמנם לשיניים 'ש נטיה לחזור לﬠמדה הקודמת
שלהן אבל אפשר לשמור ﬠל תוצאות הטיפול ﬠל
ידי כולןבﬠ ששומר את השיניים במכןוכזן הנכון.
ו אֲו

ר או! או
ייי!
י)נו_. ו

. א
ו` ֲ
! ח
. ד
ָ

ו ! ווי
,ן ﬠייּ. 
,ז; וֹ, א" ֵ ץ
'י , שי
, י, זו
כיפ

, לו

א

־` , ִ ו

אז". 
וּגכ; אָ
אן_ . 
ייּ

נופבו `יּא י
ולליּיּ ק%
ו ! לי . 

, ָ ץ 'ג

האגודה האורתודןנטית בישראל
ההסתדרות לרפואת שיניים
טיפול אורתודונט' בידי אנשים שלא הוכשרו לכך, 
ﬠלול לגרום לתןפﬠות לוואי )ושות ! לתוצאות טיפול
בריונות, שﬠלולות להחריף את המ...
יש רופאים המציגים ﬠצמם כ"מתמחיםי׳ או
"משתלמים" בתחום האורתודונטיה, אולם לאמיתו
של דבר, ההכשרה שרכשו בתחום, אינה אלא סור...
רשימת האןרתןדןוטים המומחים ומצאת ב-

ה-פרוס. ןפּיּפּיּופּץסנזקייּוס. ויּיווהּוויוֹו
ןוֹ. פיוסחרויאפּוֹייּךוֹפּבס-וקווויּוויּיו

ווֹװוספּ, ךפי...
איך לבחור את הרופא שיטפל בנו?
איך לבחור את הרופא שיטפל בנו? 

מומלצ לבחור אורתודונט מומחה בﬠל תﬠודת מומחה של
משרד הבריאות בישראל. 

במידה והרופא איננו מ...
יפ-דיי' *קצד
, וֹ-שו . 

נפ י. 

האגודה האןרתןדןנטית בישראל
ההסתדרות לרפואת שיניים

. ומו
ג( מומלץ לﬠרוך בדיקה אורתודונטית ראשונה
כבר בגיל ו. 

נ( אורתודונטיה היא מומחיות. יש לבחור
כאורתודונט מומחה. 

ג( דאגו לב...
האבודה האורתודונטית בישראל
הה0רוררןת לרפואת שיניים

יש שאלות? 

ןוֹ-פּיּוס-ןפּסיּופּוֹסווויוס-ןוווןוןוןון
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

למה כדאי ללכת למומחה

533 Aufrufe

Veröffentlicht am

מצגת של האגודה האורתודונטית בישראל המסבירה למה חשוב ללכת למומחה

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

למה כדאי ללכת למומחה

 1. 1. החיוך שניר. החיוך הוא אחד הנכסים היכןרים ביותר שלנו. לרוב, זה הדבר הראשון שאנשים שמים כיב אכייו כשהם מסתכלים ﬠניינו.
 2. 2. איזה חיוך אנשים רואים כשהם מסתכלים ﬠניינו?
 3. 3. װ/
 4. 4. מה לﬠשוח, לא חמיד השיניים מסתדרות בנווה שהיינו רוצים. .. בז-יורן בשביל זה המציאו אתהאןרתוזונטיה.
 5. 5. ו* אל' *יא* *י ן 'איי ו נץנ האגודה האןרתןדןנטית בישראל ההסתדרות לרפואת שיניים
 6. 6. אורתודונטיה היא תחום מומחיות ברפואת שיניים, הﬠוטר] באבחון, מניﬠה וטיפול בבﬠיות הקשורות לי ( מיקום השיניים ק מבנה הלסתות ר׳ מבנה הפנים - י! "יייאיא . -אא >ְָ . ְ וֹ ` ְָ י " ר} ךיח : י - וו י ו -. י י ' י, ׳ ר ן ְְילו<, יר-ימ, ְ י י ְ חן -,1 ו זנ י _ ﭏ י י א - ו י ? י ] ,17 ל' י . ייי ו . ,"י י . , : ייי ב י" ֲ ' ׳ ו. א ְ ְ ן' י' / ייי -. ר ְִ ז , ,יֵשׁ, -. . ָ , י ְ. .ו , י, ְ ו . י. ` ייייישינל יא' י `ֲ , ) ן יו , המרי ; כי ֲ { . .י תי ו
 7. 7. ֵֵ ֵֵ ֵנְֵֵֵֵ ד ָ, ב יפסגיס ווֹייּי נט גּיבנגּוי 1 ז י ו ז 7 וו _ ִ ֵ , י . י “יּ יּ זוכיונו יכיזלוניבוויי גנוויייי יּלוו חוי ילויח
 8. 8. ,ליייּיּ “ניּצד , ?.50 . נ, ץ. יג האגודה האורתןדןנטית בישראל ההסתדרות לרפואת שיניים
 9. 9. בﬠיות אורתודונטיות נגרמות מסיבות שונות. ﬠם חלון! אנחנו נולדים ואת חלכװ אנחנו מפתחים ﬠם הזמן
 10. 10. סיבות גנטיות צפיפות שיניים פ
 11. 11. סיבות גנטיות שיניים בולטות ח ﬠודף או חוסר שיניים
 12. 12. סיבות גנטיות בﬠיןת בגדולת הלסתות: לסת תחתונה בולטת - מנשר ﬠמוכן . מנשך כזדמיפתוח יּ
 13. 13. חיבןת נרכשןת מציצת אבודל או אצבﬠ דחיפּת לשון 9 נשימה דרך הפה
 14. 14. סיבות נרכשׁןת מחלות שיניים כייכןויי בליﬠה היגיינת פה לכוויה
 15. 15. סיבות נרכשות נשירה מוקדמת או מאוחרת של שיני חלב
 16. 16. סיבות נרכשות איבוד שיניים כןבוﬠות תאונות תזונה לכוויה
 17. 17. חשוב לדﬠת! לא כל בﬠיה אורתודונטית מחייבת טיפול. שיניים לא יפות אינן אבחנה לבﬠיה רפואית אמיתית.
 18. 18. מﬠבר לפן האסתטי אי טיפול במניות אורתודונטיות ﬠלול לתרום לﬠיתים להתפתחות בﬠיות בﬠתיד: שחיכןה מוגברת של השיניים פביﬠה בשיניים מחלות חניכיים סושי בלﬠיטה קושי בדיבור לחץ מוגבר ﬠל הﬠצם התומכת ורכןמת החניכיים ו במפרכןי הלסת
 19. 19. , ! סי . נֵא1 האגודה האורתודונטית בישראל ההסתדרות לרפואת שיניים
 20. 20. מה בודק האורתודונסל האם יש בﬠיות ﬠם השיניים או הלסתות? האם נחוץ טיפול? מתי להתחיל בטיפול?
 21. 21. מומלד להיבדק לראשונה אצל אורתודונט לא יאוחר מגיל ו - ישנן בﬠיות אורתודונטיות הדורשות טיפול ‎ ‏‎ מוקדם ‏כ( ‏וֹויי גם ם( 8 ווֹוֹ ו
 22. 22. טיפול מוקדם ﬠשוי למנוﬠ את התפתחותו של בﬠיות חמורות יותר בﬠתיד, לקצר ולפשט את יישור השיניים בשלב מאוחר יותר. ושבו שם( גוֹוֹווֹ וֹ
 23. 23. טיפול מוקדם מתבצﬠ ﬠם מכשירים אורתודונטיים אשר מכוונים את גדילת הﬠצנוות הצﬠירות ויוצרים סביבה סובה יותר ﬠבור השיניים הצונוחות.
 24. 24. במקרים מסוימים של טיפול מוקדם יצליח האורתודונט להשיג תוצאות שאינן ניתנות להשגה לאחר שלב גדילת הפנים והלסתות.
 25. 25. ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל אורתודונט אפילו לפני גיל ו: ן: נשירה מוקדמת של שיני החלב 2 נשירה מאוחרת של שן חלב- אם ﬠברו יותר מ-6 חדשים מאז שהשן המקבילה נשרה.
 26. 26. ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל אורתודונט אפילו לפני ניל ו: 3 קושי בלﬠיסה או בנשיכה 6 נשימה דרך הפה
 27. 27. ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל אורתודונט אפילו לפני גיל ו: 5 מציצת אצבﬠ אחרי ניל 6 6 שיניים בולטות
 28. 28. ישנם סימנים מוקדמים המצריכים ביקור אצל אורתודונט אפילו לפני גיל ו: 7 שיניים תחתונות הבולטות יותר מן הﬠליונות 8 שחיקה של השיניים
 29. 29. יציייּ' *ייּ*-ץ י , ייל . יּ האגודה האןרתןדןנטית בישראל י" ההסתדרות לרפואת שיניים נפ: )בֿפבו נז גּ
 30. 30. מטרת הטיפול האורתודונט' היא ליצור לחץ ﬠדיו לאורך זמן ולכוון את השיניים והלסתות למקומו הנכון.
 31. 31. בהתאם לסוג הבﬠיה, האורתודונט בןחר את סוג המכשיר.
 32. 32. ְְ גזיי" ' , ַ, מניבים, ְְְְְ ְ פלטה נייד ר ׳ נשר "רובוטים" ָ ו מרובים פנימיים ﭏ' אייּואיּ-י : ש * י )ננ א ִִ ~ . ש 'ו `ו 'יגן ְֲ ֵֵ אַ; .דאאששבי ן ָ י ון. (ילי מוזרןי, , ץ מכשירים אחריות: :זפּיכשירים אסתטיים משיכת פנוח, רסן, לכיקפוֹל בבדזבאוֹורבּם מכשיר פוניקציונלי א' י סמבּיּיח שכּזקפּית
 33. 33. הטיפול האורתודונט' במשך בין שנה לשלוש שנים משך הטיפול נקבﬠ בהתאם לחומרת הבﬠיה ובשיתוף הפﬠולה של המטופל והקפדה ﬠל הוראות האורתודונט.
 34. 34. לﬠולם לא מאוחר מדי להתחיל, װ ן ֲ גם המבוגרים הולכים ﬠם "גשר" 63 ני( 6% 63 ז
 35. 35. ו ד א א , ן '.1 וֹ , 'שׁמ ־ ןא/ ׳! :יּ א י ייי} י ` י ו האַ-שי 1 ו ץ ו או ן. ו"ֲ. ד מ ו _ְְי. ֲ ו _` ֵלק` › י א: ץ` , )ק י (י __ , ו בשנים האחרונות הטיפול במבוגרים הפך להיות מקובל בארא ובﬠולח. מבוגרים רבים מנצלים את ההזדמנות לשפר את המצב הבריאותי ! האסתטי של שיניהם. וונג; י ִ י י ו
 36. 36. 1. ו -” י ך י × “י , י ”ן 'ו פ ָ א `י ֲי ן/ ,ן, ְְ ֵוָ ְו ן 4 , י י. ל מה 1 ו ו ְ ררא וי. ְָ . י 7 ז ` 'ו "ו י ֵ ז" ד וֹי . חנסוּ ' ואָבג י ו _ `ְ ישבן היום טכניקות חדשות המאפשרות הופﬠה אסתטית ביותר במהלך הטיפול האורתודונט' ומתאימות לטיפול בכל הבנויות האורתודונטיות. בונים -ִ וי ו
 37. 37. כדי שהטיפול 'היה מוצלח דרושה וובודת צוות של כל המווורבים בטפול: כ, , רופא השיניים דואג לבריאות השיניים ! החניכיים כ השיננית מסבירה להורה ולילד וול הדרך המתאימה לשמירה ﬠל הגיינת הפה כ האורתודונט מתכנן ומבצﬠ את הטפול ! המכשור האורתודונט' כ ההורים צריכים לﬠזור לאורתודונט ולדאוג לשיתוף הפﬠולה של ילדיהם )ווו( )פֿש 88 ח
 38. 38. טיפול אורתודונט' מבוסס בﬠיקר נול שיתוף פנוולה מלא של המטופל: א שמירה נול נקיון המכשירים ותפנוול נכון שלהם. פ הקפדה נול היגיינת השיניים פ הימננוות ממאכלים דביקים או קשים אשר ﬠלולים לפגונו במכשירים. ְ ביקורים תכופים אצל רופא השיניים והשיננית
 39. 39. האם תמיד יהין ל' שיניים ישרות?
 40. 40. אמנם לשיניים 'ש נטיה לחזור לﬠמדה הקודמת שלהן אבל אפשר לשמור ﬠל תוצאות הטיפול ﬠל ידי כולןבﬠ ששומר את השיניים במכןוכזן הנכון.
 41. 41. ו אֲו ר או! או
 42. 42. ייי!
 43. 43. י)נו_. ו . א ו` ֲ ! ח . ד ָ ו ! ווי
 44. 44. ,ן ﬠייּ. ,ז; וֹ, א" ֵ ץ 'י , שי , י, זו כיפ , לו א ־` , ִ ו אז". וּגכ; אָ אן_ . ייּ נופבו `יּא י
 45. 45. ולליּיּ ק% ו ! לי . , ָ ץ 'ג האגודה האורתודןנטית בישראל ההסתדרות לרפואת שיניים
 46. 46. טיפול אורתודונט' בידי אנשים שלא הוכשרו לכך, ﬠלול לגרום לתןפﬠות לוואי )ושות ! לתוצאות טיפול בריונות, שﬠלולות להחריף את המצב ולהשפיﬠ ﬠל תפקוד מﬠרכת הלﬠיסה. , ן בונים
 47. 47. יש רופאים המציגים ﬠצמם כ"מתמחיםי׳ או "משתלמים" בתחום האורתודונטיה, אולם לאמיתו של דבר, ההכשרה שרכשו בתחום, אינה אלא סורס כןצו- באורתודונטיה. בננו;
 48. 48. רשימת האןרתןדןוטים המומחים ומצאת ב- ה-פרוס. ןפּיּפּיּופּץסנזקייּוס. ויּיווהּוויוֹו ןוֹ. פיוסחרויאפּוֹייּךוֹפּבס-וקווויּוויּיו ווֹװוספּ, ךפייןבּטויּן-ויוֹווויּווחו כוכבו
 49. 49. איך לבחור את הרופא שיטפל בנו?
 50. 50. איך לבחור את הרופא שיטפל בנו? מומלצ לבחור אורתודונט מומחה בﬠל תﬠודת מומחה של משרד הבריאות בישראל. במידה והרופא איננו מומחה מומלצ לבדוכן את הכשרתו. הקפידו ניניו-וכן את ההכשרה של האורתודונט המטפל בכם.
 51. 51. יפ-דיי' *קצד , וֹ-שו . נפ י. האגודה האןרתןדןנטית בישראל ההסתדרות לרפואת שיניים . ומו
 52. 52. ג( מומלץ לﬠרוך בדיקה אורתודונטית ראשונה כבר בגיל ו. נ( אורתודונטיה היא מומחיות. יש לבחור כאורתודונט מומחה. ג( דאגו לברר מי מטפל בכם. שׂ טיפול אורתודונט' מתאים גם למבוגרים. גשרים אטתטים ונוחים מאפשרים גם למבוגרים את הטיפול האורתודונט'. ג. הצלחתו של טיפול אורתודונט' תלויה לןודם כל במטופל ו ג חשוב לשמור ﬠל תוצאות הטיפול לאחר סיום תכןופת הטיפול הפﬠיל. רו( פֿוה( 88.
 53. 53. האבודה האורתודונטית בישראל הה0רוררןת לרפואת שיניים יש שאלות? ןוֹ-פּיּוס-ןפּסיּופּוֹסווויוס-ןוווןוןוןון

×