Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny

 1. 1. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Barbara Żak, pedagog, socjoterapeuta, Ośrodek ReGeneRacja
 2. 2. Jak przeżyć dorastanie naszych dzieci?
 3. 3. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? „Dojrzewanie, czyli ostatni rozdzia ł dziecinstwa, odgrywa podobnie ́ istotna ̨ role, co narodziny. ̨ Zarówno dla nastolatka, jak i jego opiekunów okres ten jest wielka ̨ niewiadoma.” ̨ [Dolto, 1995], możesz wpisać źródło materiałów 3
 4. 4. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Adolescencja - zadanie dla nastolatka? Adolescencja nie dotyczy tylko młodego człowieka, ale ca ł ego systemu rodzinnego i jest taką fazą w cyklu życia, któ rej zadania dotyczą wszystkich członkó w rodziny. Podstawowe zadanie - separacja i indywiduacja jednego z członkó w rodziny - młodego chłopaka czy dziewczyny. Jest to więc separacja z systemu rodzinnego - w takim samym stopniu dotyczy ona adolescenta jak i rodziny. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 4
 5. 5. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Jak przeżyć dorastanie naszych dzieci? Żeby łatwiej przejść przez okres dorastania dziecka trzeba zrozumieć to, co dzieje się w tym czasie zaró wno w nastolatku, jak ró wnież w rodzicach. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 5
 6. 6. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Co zmienia się w życiu rodziców i nastolatka? Życie rodzicó w nastolatka pokrywa się z życiem ich dziecka w kilku istotnych aspektach: - przechodzą proces wyzwalania się z dotychczasowych ró l, pró bując radzić sobie z niepewnością, któ ra tym zmianom towarzyszy jednocześnie kurczowo trzymając się tego, co dobrze znane, - przechodzą krytyczny etap w swoim życiu, w któ rym koncentrują się na swojej tożsamości - muszą zdefiniować na nowo swoje ja, aby dostroić się do nowej sytuacji. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 6
 7. 7. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Co przeżywają rodzice? W okresie adolescencji rodzice przeżywają poczucie straty w kilku obszarach: - ich rola jako osób najważniejszych w życiu dziecka dobiegła końca - nadal są potrzebni dziecku, ale w znacznie mniejszym stopniu, zmniejsza się ich odpowiedzialność za dziecko - tracą władzę i kontrolę fizyczną lub emocjonalną - bliskość - więcej czasu dziecko spędza w samotności lub z przyjaciółmi - zaufanie - rolę powiernika tajemnic przejmuje przyjaciel lub pamiętnik Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 7
 8. 8. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Jak zmienia się rola rodziców? W okresie nastoletnim rodzice przestają być opiekunami, którzy wszystko wiedzą lepiej, a stają się niejako partnerami sparingowymi. W boksie sparingpartner musi mieć dwie cechy: - stawiać maksymalny opór i powodować minimalne szkody. Jeśli rodzice nie podejmują wyzwania... Jesper Juul - Przestrzeń dla rodziny 8
 9. 9. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Jak reagują rodzice? Stosują znane sobie dobrze „metody” np.: 1. Zamartwianie się: - nowy członek rodziny w domach nastolatków, - największa trucizna dla poczucia własnej wartości, - wyraz braku zaufania do dziecka. 2. Odpytywanie - czyli nadmierna ingerencja i kontrola. 3. Krytykowanie - wynikające często z poczucia „dbania” o dziecko. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 9
 10. 10. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Jak reagują rodzice? 4. Powierzchowne interpretowanie niektórych sygnałów wysyłanych przez dziecko - np. jestem dorosły - dam sobie radę 5. Wycofywanie się z relacji ( np. z poczucia odrzucenia przez dziecko, z poczucia braku kompetencji wychowawczych) Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 10
 11. 11. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Co się dzieje z nastolatkiem w okresie dorastania? W organizmie młodego człowieka zachodzą zmiany biologiczne, zmiany w sferze intelektualnej, afektywnej i społecznej. Adolescencję mozna podzielić na dwa etapy: ̇ - wczesne dorastanie, w którym dominują zmiany o charakterze biologicznym; - późne dorastanie, dla którego charakterystyczne są zmiany psychospołeczne (umowna granica przypada mniej wiecej na 16̨ 17 rok zycia). ̇ W okresie dojrzewania płciowego oraz adolescencji wszystko, co dotad było identyczne i trwałe, na czym mozna było polegać, ̨ ̇ ulega w mniejszym lub wiekszym stopniu zakwestionowaniu z ̨ powodu szybkiego wzrostu ciała, równie szybkiego jak we wczesnym okresie dzieciństwa, jak również ze względu na dojrzałość płciową Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 11
 12. 12. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Co się dzieje w młodym człowieku w okresie dorastania? Szczegó lnie istotną własciwoscią okresu adolescencji jest jej ́ ́ sensytywnosc. ́ ́ Sensytywny (z łac. sensitivus) oznacza tyle, co czuły zdolny do odczuwania wrazen, emocji, a nawet nadwrazliwy, ̇ ́ ̇ przeczulony. Według dr K. Walewskiej to: „... okres przede wszystkim nies ł ychanej samotno ś ci i przeżywania w niej pierwszych tak silnych doznań miłosnych i marzeń. One potem już nigdy takie nie będą bo są przeżywane w samotności.(...) Ten wiek to taki moment poruszenia w samotności.” Adolescencja z perspektywy terapii - wywiad z dr K. Walewską i prof. I.Namysłowską wpisać źródło materiałów 12
 13. 13. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Nastolatek w okresie adolescencji... Jednym z wa żniejszych zadań jest zbudow anie tożsamości Tożsamość - wizja własnej osoby, jaką ma cz łowiek: w ła ściwoś ci wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębno ści i niepowtarzalności u innych ludzi. U podstaw procesu budow ania toż samości leżą zmiany zachodzące w trzech obszarach: biologicznym, psychicz nym i społ ecz nym. W oparciu o te zmiany buduje poczucie w łasnej wartości. * #!* #! !( %! % $ ! !" 2 " ! !( %! % $ ! !" 2 " ! 13
 14. 14. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? ...eksperymentuje Obszary eksploracji w procesie budowania tożsamości: - eksperymentowanie z własnym ciałem (stró j, dbanie o rzeźbę, kondycję,wygląd), - eksperymentowanie w zakresie wytrzymałości własnego organizmu, sprawdzanie jego wydolności fizycznej i intelektualnej, - eksperymentowanie w zakresie relacji społecznych - łamanie zasad, reguł, zachowania prowokacyjne. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 14
 15. 15. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Kilka „drobnych” zadań okresu adolescencji 1. Zakonczenie procesu separacji/indywidualizacji rozpoczetego w ́ ̨ pierwszym roku zycia; ̇ 2. Okreslenie własnej szeroko pojmowanej tozsamosci: ustalenie ́ ̇ ́ tozsamosci psychologicznej, psychoseksualnej, społecznej; ̇ ́ 3. Ustalenie własnego systemu wartosci; ́ 4. Okreslenie własnych celó w zyciowych; ́ ̇ 5. Nawiązanie nowych, bardziej dojrzałych więzi z ró wieśnikami obojga płci; 6. Kształtowanie roli męskiej lub kobiecej; 7. Akceptacja własnego wyglądu; 8. Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodzicó w i innych dorosłych; 9. Zapewnienie sobie niezależności ekonomicznej; 10. Wybó r i przygotowanie się do kariery zawodowej; 11. Przygotowanie się do małżeństwa i życia rodzinnego. Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 15
 16. 16. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Realizacja tych zadań zależy w dużej mierze od wsparcia dorosłych. Brak wsparcia lub nadmierne oczekiwania budzą w nastolatkach bezradność albo lęk przed odrzuceniem przez znaczących dorosłych. „Rodziny, któ re nie dają wsparcia, chociaż każda jest inna mają jedną wspó lną cechę - brak wewnętrznych zasobó w, zwłaszcza możliwości zmiany.” Irena namysłowska, Psychoterapia 2011 16
 17. 17. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? W takiej rodzinie dochodzi do powoli kształtujacej się obnizonej samooceny, ̨ ̇ narastajacych zaburzeń zachowania, ̨ na któ re rodzice nie reagują lub reagują niekonsekwentnie (chaotycznie), do samouszkodzen, ́ pró b samobó jczych. Młodzi ludzie podejmują nieskuteczne pró by radzenia sobie poprzez dominację w grupie szkolnej, wiazanie się ̨ z grupami subkulturowymi, alkohol lub substancje psychoaktywne. Coraz czesciej pojawiają się akty ̨ ́ agresji, wreszcie wyrazne zaburzenia ́ zachowania i emocji . Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 17
 18. 18. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Czemu służą tzw. zachowania problemowe? - kłamanie - sposó b na ochronę własnej prywatności przed dorosłymi , może też wynikać z poczucia, że rodzice nie potrafią poradzić sobie z prawdą (myślą, że ja taki nie jestem); - fascynacja niektó rymi gatunkami muzyki przekazujacej negatywne ̨ tresci (gloryfikowanie narkotykó w, alkoholu, eksponowanie ́ okultyzmu, sadyzmu, przemocy, itp.) czesto jest przejawem buntu ̨ wobec norm i autorytetó w ale ró wnież ma taką funkcję : bycie trendy, kreowanie własnego wizerunku, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, przyjemnosc; ́ ́ - przynaleznosć do destruktywnych grup wiaze się z obietnicą ̇ ́ ̨ ̇ zaspokojenia potrzeb miłosci, ́ akceptacji, zrozumienia, samodzielnosci a jednoczesnie oparcia i przynaleznosci do grupy. ́ ́ ̇ ́ Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 18
 19. 19. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Rodzina, która wspiera Rodzinę funkcjonalną charakteryzuja: ̨ •poczucie przywiazania, zaangazowania, bliskosci; ̨ ̇ ́ •szacunek dla ró znic indywidualnych i odrebnych potrzeb; ̇ ̨ •stabilnosć ́ organizacyjna-przejrzystosc, ́ ́ spó jnosć ́ oraz przewidywalnosć wzorcó w reakcji; ́ •adaptacyjnosć i elastycznosć w razie zmiany; ́ ́ •otwarta, prawidłowa komunikacja; •skuteczne rodzicielskie przywó dztwo i autorytet; •skutecznosć w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. ́ Irena Namysłowska, Psychoterapia, 2011 19
 20. 20. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? O czym warto pamiętać? 1. Dobra komunikacja to dialog - nie mylić z odpytywaniem. Ten, kto tylko pyta okrada relację z energii. Ważne aby wszyscy członkowie rodziny mó wili o tym, co jest dla nich ważne, w co są zaangażowani. Dobre rady - tylko na prośbę dziecka. 2. Skuteczne rodzicielskie przywó dztwo i autorytet. Przywó dztwo to nie władza absolutna! Ważne aby wyrażać swoją opinię, przekazywać wartości ale decyzje pozostawiać dziecku (partner sparingowy). Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 20
 21. 21. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? O czym warto pamiętać? 3.Stawianie jasnych granic kierowanie się tym czego chcemy, a czego nie; zmiana polega na tym, że to co dawało kiedyś poczucie bezpieczeństwa jest teraz odbierane jako uciążliwe wtrącanie się. 4.Szacunek dla ró żnic prawdziwa ciekawość dziecka i jego poglądó w ton głosu, często przekazuje informację „wiesz mniej, jeszcze musisz dojrzeć” -sprzeczną z tym co mó wimy, pokazuje, że staramy się wpływać na młodego człowieka 5. Odpowiedzialność za własne dylematy Tutaj możesz wpisać źródło materiałów 21
 22. 22. Jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny? Pomyślne zakończenie ... Rodzina musi pozwolić odejść. Proces separacji powinien dokonać się bez poczucia winy. Czyli z przekonaniem, że opuszczenie rodziny przez młodego człowieka nie spowoduje jej rozpadu. 22
 23. 23. DZIĘKUJĘ! OŚRODEK ReGeneRacja zajmuje się psychoterapią i pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodziców Jesteśmy rekomendowani przez LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Kontakt ul. Mydlarska 4 30-703 Kraków Biura ul. Wiśniowa 36 m. 2 02-520 Warszawa sekretariat@ud.edu.pl www.uniwersytetdzieci.pl ul. Iwana Pawłowa 1/1 53-604 Wrocław ul. Kościuszki 31a/8 10-503 Olsztyn

×