Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

The YouTube Creator Playbook [Thai Version]

1.108 Aufrufe

Veröffentlicht am

How to create Great content for YouTube. Statistics and interesting information. Recommend for Brand channel and Digital marketer.

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • Als Erste(r) kommentieren

The YouTube Creator Playbook [Thai Version]

 1. 1. YouTube Creator Playbook สำ�หรับแบรนด์
 2. 2. สารบัญ บทนำ� 5 โครงสร้างของ Playbook 6 ไอคอนและคำ�จำ�กัดความที่สำ�คัญ 7 ส่วนที่ 1: การตลาดด้านเนื้อหาในฐานะส่วนหนึ่ง ของกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ 9 ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างแผนเนื้อหา 11 หลักการชี้นำ� 16 รายการตรวจสอบ 18 ส่วนที่ 2: หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้างเนื้อหา ที่ผู้คนชื่นชอบ 19 รายการตรวจสอบ 35 ส่วนที่ 3: กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ 37 พัฒนากลยุทธ์การเขียนโปรแกรม 39 รายการตรวจสอบ 47 ส่วนที่ 4: เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ 49 ข้อมูลเมตา 51 ภาพขนาดย่อ 57 คำ�อธิบายประกอบ 60 เพลย์ลิสต์ 64 ประสบการณ์ในการใช้งานช่อง 68 รายการตรวจสอบ 73 ส่วนที่ 5: โปรโมตเนื้อหาด้วยสื่อที่มีค่าใช้จ่าย 75 จุดประกายสื่อสร้างรายได้โดยอาศัยสื่อที่มีค่าใช้จ่าย 78 เลือกรูปแบบโฆษณาวิดีโอที่เหมาะสม 79 เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอสำ�หรับการโปรโมตที่มีค่าใช้จ่าย 82 เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของคุณ 83 เลือกการโปรโมตที่เหมาะกับเนื้อหาแต่ละประเภท 84 เปลี่ยนผู้ดูให้กลายเป็นผู้ติดตาม 86 วัดความสำ�เร็จของคุณ 87 รายการตรวจสอบ 88 ส่วนที่ 6: ขยายวงเนื้อหาของคุณด้วยโลกโซเชียล 89 สื่อสารกับผู้ชมของคุณตามระดับที่เหมาะสม 92 แฟนตัวยง 93 Google+ แฮงเอาท์ ออนแอร์ 95 ใช้ประโยชน์จากการตลาดทุกช่องทาง 97 ใช้ประโยชน์จาก Google + 100 รายการตรวจสอบ 102 ส่วนที่ 7: การวัดผล 103 ระบุเมตริกวัดผลที่สำ�คัญ 105 สรุป KPI 107 ภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมือติดตาม 108 อภิธานศัพท์ 109 3
 3. 3. 4
 4. 4. ข้อมูลเบื้องต้น ในโลกที่ช่วงความสนใจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วพร้อมกับทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น การโฆษณาจึงเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง โฆษณากลายเป็น เนื้อหาที่ผู้คนเลือกที่จะดูมากยิ่งขึ้น ใน PlayBook นี้เราจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือและวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยผู้สร้างเนื้อหา YouTube รุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆสามารถนำ�ไปใช้พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่จะสะท้อนถึง ผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่คุณอ่าน PlayBook มีสองสามสิ่งที่ควรคำ�นึงถึงดังนี้ ทำ�ไมต้อง YouTube วิดีโอออนไลน์มอบโอกาสที่โทรทัศน์ไม่สามารถให้ได้ YouTube ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มผู้ชมอายุน้อยกว่าที่เปิดรับการเชื่อมต่อถึงกันและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมเสมอ ซึ่ง ต้องการการติดต่อสื่อสารแบบสองทางดังที่ YouTube นำ�เสนอ YouTube แตกต่างจาก โทรทัศน์ตรงที่ใช้งานได้ ทั่วทุกหนแห่งเพราะสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือหลาย ร้อยล้านเครื่องทั่วโลก เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดในการกำ�หนดและดำ�เนินกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความ สำ�เร็จบน YouTube เราจะมาดูวิธีสร้างวิดีโอที่ประสบความสำ�เร็จ วิธีคิดค้นกลยุทธ์ช่อง ทางโดยรวม และวิธีโปรโมตวิดีโอของคุณผ่านทั้งช่องทางที่มีและไม่มีค่าใช้จ่ายบน YouTube สิ่งสุดท้ายคือ เราจะมาพูดคุยถึงวิธีวัดผลลัพธ์ของคุณและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม เทคโนโลยีขยายตัวในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เนื้อหาออนไลน์ช่วยให้ผู้คนแสดงอารมณ์ความรู้สึกและเชื่อมต่อถึงกันตามควาสนใจ ที่มีร่วมกัน ผู้ใช้ต้องการโต้ตอบกันผ่านการแชร์ แสดงความเห็น และร่วมสนทนา แบรนด์ของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจและการสนทนาเหล่านี้เพื่อ หล่อหลอมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้บริโภค ผู้ใช้คือหัวใจสำ�คัญ ปัจจุบันผู้ใช้มีบทบาทในการควบคุม เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ใช้ เพราะพวกเขาคาดหวัง ให้แบรนด์นำ�เสนอข้อมูล มอบความบันเทิง และให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และคาดว่าจะได้ รับข้อมูลดังกล่าวในเวลา สถานที่ และวิธีที่พวกเขาต้องการ ใช้วิดีโอออนไลน์เพื่อให้ บริการแก่ผู้บริโภคได้ 24 ชั่วโมงทุกวันทั้งสัปดาห์ ในขณะที่เราไม่ได้มีคำ�ตอบให้กับทุกคำ�ถาม แต่เราหวังว่า PlayBook นี้จะช่วยเพิ่ม ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ให้กับคุณ และช่วยคุณสำ�รวจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ด้านการ โฆษณา 5
 5. 5. โครงสร้างของ Playbook Playbook สำ�หรับแบรนด์แบ่งออกเป็น 7 ส่วน แต่ละส่วนนำ�เสนอกลยุทธ์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพที่หลากหลายสำ�หรับการสร้างกลุ่มผู้ชมที่มีส่วนร่วมบน YouTube ข้อพึงปฏิบัติเหล่านี้จะอธิบายไว้เป็นขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแต่ละประเด็นและแนะนำ� คุณผ่านการลงมือปฏิบัติ 6 ภาพรวม ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ • กลยุทธ์: คำ�อธิบายโดยย่อ • ทำ�ไมจึงได้ผล: บริบทและการให้เหตุผล • วิธีการ: คำ�อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีใช้งาน คำ�แนะนำ�สำ�คัญที่มองเห็นภาพ • ต้นทุนด้านเวลา: ประมาณเวลาที่จำ�เป็นต้องใช้ • ผลกระทบ: สรุปเมตริกที่จะได้รับผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพ • คะแนนผลกระทบ: ประมาณความมากน้อยของผลกระทบที่กลยุทธ์และการเพิ่ม ประสิทธิภาพจะมีต่อเมตริกที่ระบุ • ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพ: บ่งชี้ว่า ระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพกับกลยุทธ์ สิ่งใดที่ ส่งผลต่อการรับรู้ การพิจารณา การขาย หรือความภักดีในแบรนด์ รายละเอียด • ให้บริบทและรายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อพึงปฏิบัติที่ระบุนี้สำ�คัญเพราะอะไร และมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร ตัวอย่าง • นำ�เสนอตัวอย่างและ/หรือวิธีการหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน
 6. 6. เวลา: น้อย 0-5 นาที คะแนนผลกระทบ: พอสมควร 1 จาก 5 พอสมควร น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แข็งแกร่ง 3 จาก 5 ปานกลาง มากกว่า 1 ชั่วโมง มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น สูงสุด 5 จาก 5 ไอคอนและคำ�จำ�กัดความที่สำ�คัญ 7
 7. 7. 8
 8. 8. ส่วนที่ 1 การตลาดด้านเนื้อหา ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ปฏิบัติตามหลักการชี้นำ�ของเราในขณะที่คุณพัฒนาเนื้อหาของคุณบน YouTube และกำ�หนดลักษณะที่จะเหมาะกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยรวม ก่อนสร้างวิดีโอ ให้จัดทำ�แผนเนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณทั้งตอบสนองตามเป้าหมายของแบรนด์และดึงดูด ผู้ชมที่คุณต้องการ จากนั้นหลักการชี้นำ� 5 ข้อของเราจะช่วยให้คุณกำ�หนดเนื้อหาการตลาดได้อย่างเฉพาะเจาะจง บน YouTube โดยใช้เพียงคำ�ถามง่ายๆ เนื้อหามีดังนี้ ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างแผนเนื้อหา หลักการชี้นำ� รายการตรวจสอบ
 9. 9. 10
 10. 10. กลยุทธ์: กำ�หนดบทบาทเนื้อหาของแบรนด์และ YouTube ในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณโดยใช้หลักการชี้นำ� ของเรา ก่อนที่คุณจะเริ่มแคมเปญวิดีโอ ทำ�ไมจึงได้ผล: กลยุทธ์ของคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำ�เร็จ เมื่อได้รับความเข้าใจ กำ�หนดเป้าหมาย และวัดผล อย่างเหมาะสม วิธีการ: ระบุผู้ชมและคู่แข่งของคุณ ทำ�ความเข้าใจแบรนด์ และตัดสินใจถึงลักษณะที่แสดงถึงความสำ�เร็จ 5 จาก 5 ต้นทุนด้านเวลา มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น เอฟเฟกต์   ผู้ชม   ผู้ติดตาม   เวลาในการดู   การมีส่วนร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพ   การรับรู้ถึงแบรนด์   ความภักดีต่อแบรนด์   สร้างอิทธิพลต่อ การพิจารณา กระตุ้นยอดขาย ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา 11 ผลกระทบ
 11. 11. ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา แม้ว่า Playbook นี้จะพูดถึงการสร้างเนื้อหาแบรนด์ และการกระจายเนื้อหาบน YouTube แต่เนื้อหา YouTube ของคุณควรอยู่ในแผนเนื้อหาแบรนด์ที่มีขอบเขตกว้างกว่านั้น โดย ไม่จำ�กัดเพียงแค่วิดีโอ หรือสื่อดิจิทัล แผนเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถกำ�หนดบทบาทของ เนื้อหาแบรนด์ภายในกลยุทธ์การสร้างแบรนด์โดยรวมของคุณ ในขณะที่กรอบการทำ�งานอาจแตกต่างกันไป เราพยายามที่จะสรุปคำ�ถามสำ�คัญและขั้น ตอนในการสร้างกลยุทธ์และแผนเนื้อหาของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ 12 กำ�หนดกลยุทธ์เนื้อหาหลัก ขั้นแรก ให้กำ�หนดขอบเขตเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้องในเชิงกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ ของคุณ ซึ่งเป็นจุดร่วมระหว่างประเด็นความสนใจของผู้ชมกับการนำ�เสนอคุณค่าแบรนด์ของ คุณ อะไรเป็นเนื้อหาที่โดดเด่น ซึ่งแบรนด์ของคุณสามารถนำ�เสนอให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้าง ความภักดีต่อแบรนด์ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ American Express ให้สิทธิ์สมาชิกในการเข้า ถึงบริการเฉพาะ คอนเสิร์ตซีรีส์ UNSTAGED ของ American Express เพิ่มคุณค่าให้กับ แบรนด์ได้อย่างเหลือเชื่อ โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่รักในเสียงเพลงในการดูคอนเสิร์ต ของศิลปินชื่อดังในแบบที่ไม่เหมือนใครผ่านการกำ�กับเวทีโดยผู้กำ�กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง คุณอาจมีวิธีอื่นๆ ในการกระตุ้นความสนใจจากผู้ชม และทำ�ให้พวกเขาอยากติดตามเนื้อหา ของคุณ ตามสิ่งที่บอกความเป็นแบรนด์คุณ เราได้ระบุ 3 วิธีหลักในการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชมด้วยเรื่องราวที่บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกและสามารถเชื่อมโยงได้ ให้ความรู้แก่ผู้ชมด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมโดยการสร้าง ความประหลาดใจ ทำ�ให้พวกเขาหัวเราะ หรือแชร์เนื้อหาที่น่าประทับใจ การเลือกวิธีดึงดูดผู้ชม ของคุณจะช่วยให้คุณกำ�หนดโทนและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อได้
 12. 12. อัตลักษณ์และจุดยืนของแบรนด์ • การนำ�เสนอคุณค่าที่โดดเด่นของแบรนด์คุณคืออะไร • อะไรเป็นประโยชน์ที่แตกต่างซึ่งแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ นำ�เสนอแก่ผู้บริโภค ความสนใจและหลงใหลของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย •อะไรเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเป้าหมายของคุณสนใจและหลงใหลใน ชีวิตประจำ�วัน มีประเด็นความสนใจของผู้บริโภคที่แบรนด์ของคุณสามารถ นำ�เสนอเนื้อหาที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์หรือไม่ กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขต • คุณค่าใดที่เนื้อหาแบรนด์ของคุณสามารถเพิ่มให้กับผู้บริโภค สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ ให้ความบันเทิง กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: โทนและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ 13 ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้าง แผนเนื้อหา
 13. 13. กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขตและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา: สร้าง ทำ�งานร่วมกัน หรือดูแลจัดการ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา: เนื้อหา HYGIENE, HUB และ HERO Hygiene เนื้อหา “ดึงดูด” ที่พร้อม ใช้งานเสมอซึ่งออกแบบ มาเพื่อกลุ่มเป้าหมาย หลัก Hub เนื้อหา “ผลักดัน” ที่มี การวางกำ�หนดการเป็น ประจำ�ซึ่งออกแบบมา เพื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า รายหลัก Hero กิจกรรมสนับสนุนขนาด ใหญ่ หรือช่วงเวลา “สำ�คัญ” ที่ออกแบบ ขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึง แบรนด์ในวงกว้าง กำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา กำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา ขณะที่คุณกำ�หนดกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะจัดทำ�เนื้อหาและกำ�หนด โครงสร้างอย่างไร สำ�หรับการจัดทำ�เนื้อหา แบรนด์สามารถเลือกได้จาก 3 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างเนื้อหาของ แบรนด์เอง การสร้างโดยอาศัยความร่วมมือ หรือรวบรวมและคัดสรรเนื้อหาที่มีอยู่ ในส่วนของการสร้างเนื้อหา เราแนะนำ�ให้จัดโครงสร้างเนื้อหา 3 ประเภทดังกล่าวตามกรอบ การทำ�งาน ซึ่งได้แก่ เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero • เนื้อหา Hygiene (ตามเกณฑ์ทั่วไป): ผู้ชมของคุณมักค้นหาสิ่งใดเมื่อพูดถึงแบรนด์หรือธุรกิจ ของคุณ เนื้อหาใดที่สามารถวางผังให้พร้อมรองรับผู้ชมได้ตลอด 365 วัน ในลักษณะของการ ดึงดูด (PULL) ผู้ชม เช่น เนื้อหาสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ แนะนำ�วิธีการ บริการลูกค้า เป็นต้น • เนื้อหา Hub (เจาะกลุ่ม): เนื้อหาที่คุณพัฒนาอยู่เป็นประจำ� เพื่อให้มุมมองที่สดใหม่เกี่ยว กับประเด็นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย (เช่น เนื้อหาที่ให้รายละเอียดย่อยเกี่ยวกับกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง) ซึ่งมักจะสับเปลี่ยนไปมาตลอดทั้งปี • เนื้อหา Hero (ตัวชูโรง): เนื้อหาใดที่คุณต้องการผลักดัน (PUSH) ไปสู่กลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ ในวงกว้าง ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ระดับ Super Bowl ของคุณคือช่วงใด แบรนด์อาจมีช่วงเวลา ที่โดดเด่นเพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละปี เช่น งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมสนับสนุนตาม ประเภทธุรกิจ 14 • อะไรที่จะเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างเนื้อหาของคุณ • คุณมีสิทธิ์ในการสร้างเนื้อหาของตัวเองหรือไม่ • คุณต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรหรือไม่ หรือคุณสามารถอาศัย เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น • เนื้อหาที่ต่างกันประเภทใดที่ควรพัฒนา • คุณจะวางโครงสร้างของแผนเนื้อหาอย่างไร สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero โปรดดูส่วนที่ 3 ของ PlayBook นี้ในหน้า 37
 14. 14. กลยุทธ์การกระจายเนื้อหาของแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา กลยุทธ์เนื้อหาของแบรนด์: ขอบเขตและสารสำ�คัญที่ต้องการสื่อ จัดเก็บ แสดง กระตุ้น ขั้นตอนสำ�คัญในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหา กำ�หนดกลยุทธ์การกระจายเนื้อหา คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการกำ�หนดวิธีกระจายและขับเคลื่อนเนื้อหาสำ�หรับผู้บริโภค • สร้าง ทำ�งานร่วมกัน หรือดูแลจัดการ • กำ�หนดเนื้อหา HYGIENE, HUB และ HERO • เนื้อหาจัดเก็บอยู่ที่ใด • เราจะกระจายและขับเคลื่อนเนื้อหาของเราอย่างไร 1. จัดเก็บ: คุณจะต้องมีแหล่งศูนย์กลางสำ�หรับจัดเก็บและจัดการเนื้อหาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ลองพิจารณาใช้ช่อง YouTube โดยเชื่อมโยงแหล่งจัดเก็บอื่นๆ ของคุณเพื่อเป็นฮับเนื้อหา สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ประสบการณ์ใช้งานช่อง” ในหน้า 68 2. แสดง: ปฏิทินบรรณาธิการจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณปรากฏอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดทั้งปี และช่วยในการวางผังเนื้อหาให้สอดคล้องกับปฏิทินการตลาดของคุณให้พิจารณา ปฏิทิน 3 ระดับที่ประกอบไปด้วย • เนื้อหา Hygiene แบบถาวร • เนื้อหา Hub ที่สอดคล้องกับแคมเปญการตลาดที่กำ�หนดเป้าหมายไว้และสลับสับเปลี่ยนกัน ตลอดปี และกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา • เนื้อหา Hero ที่สอดคล้องกับกิจกรรมสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละปี 3. กระตุ้น: เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่มีอยู่มากมายบน YouTube จุดสำ�คัญไม่ใช่แค่ การสร้างเนื้อหาที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องแน่ใจว่าเนื้อหาดังกล่าวเข้าถึงผู้ชมที่คุณต้องการด้วย กลยุทธ์การโปรโมตและขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การขับเคลื่อนที่เหมาะสมเป็นไปตาม ประเภทของเนื้อหา เนื้อหา Hero ควรได้รับการกระตุ้นโดยแคมเปญส่งเสริมการขายสำ�หรับลูกค้า จำ�นวนมากผ่านหลายช่องทาง เนื้อหา Hub ต้องการการกระตุ้นที่เจาะกลุ่มเป้าหมายมากกว่า โปรดดูเพิ่มเติมที่ “เลือกการโปรโมตที่เหมาะกับเนื้อหาแต่ละประเภท” ในหน้า 84 และ “ขยายวงเนื้อหาของคุณด้วยโลกโซเชียล” ในหน้า 89 15
 15. 15. หลักการชี้นำ� นอกจากคุณจะรู้วิธีเข้าถึงผู้ชมของคุณแล้ว แต่คุณยังต้องปรับแปลงแนวทางเพื่อให้ใช้ได้ ผลบน YouTube หลักการชี้นำ� 5 ข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมบน YouTube ได้ดีขึ้น เพื่อให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 1. ทราบปัญหาที่คุณพยายามแก้ไข กำ�หนดเป้าหมายด้านลำ�ดับความสำ�คัญของแบรนด์บน YouTube คุณต้องการให้วิดีโอ มีบทบาทอย่างไรในส่วนผสมทางการตลาดของคุณ การสร้างความรับรู้ • ผู้ใช้สามารถจดจำ�และนึกถึงแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้หรือไม่หลังจากดูวิดีโอ การสร้างอิทธิผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ • ผู้ใช้จะพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของฉันหรือไม่หลังจากดูวิดีโอนี้ การขับเคลื่อนยอดขายในแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ • ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะเยี่ยมชมร้านค้าหรือเว็บไซต์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของฉันมากขึ้นหรือไม่ หลังจากดูวิดีโอนี้ การขยายความภักดีต่อแบรนด์ • ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะแนะนำ�แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของฉันมากขึ้นหรือไม่ หลังจากดูวิดีโอนี้ 16 2. รู้ว่าคุณพยายามสื่อสารกับใคร คุณทราบถึงผู้ชมหลักและกลุ่มประชากรของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว คราวนี้คุณต้องสืบเสาะให้ ตรงจุดว่าพวกเขามีพฤติกรรมการใช้ YouTube อย่างไร พวกเขาดูวิดีโอใดบ้าง ใช้งานเครือข่ายสังคมบ่อยเพียงใด ใช้งานอุปกรณ์มือถือของตนอย่างไร Google มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณศึกษาค้นคว้าและเข้าใจผู้ชม ของคุณได้ดีขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ • หน้าแดชบอร์ดเทรนด์ของ YouTube (ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณดูสิ่งใดบ้าง) • Mobile Planet ของเรา (เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานแบบเคลื่อนที่ของกลุ่มเป้าหมาย) • Google.com/think (แนวโน้มของผู้บริโภค ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด และ การวิจัยอุตสาหกรรม) 3. รู้จักแบรนด์ของคุณบน YouTube แบรนด์ของคุณมีความหมายอย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณบน YouTube พวกเขา รู้อะไรเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณบ้าง พวกเขารู้หรือไม่ว่าคุณให้บริการอะไร หรือผลิตอะไร YouTube Analytics ช่วยให้คุณมองเห็นได้ว่าเนื้อหาของคุณส่งผล (หรือไม่ส่งผล) อย่างไรในปัจจุบันต่อกลุ่มเป้าหมาย
 16. 16. เคล็ดลับ ค้นหาคำ�หลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณบน YouTube วิดีโอใดที่ เชื่อมโยงกับหมวดหมู่ของคุณมากที่สุด คู่แข่งของคุณปรากฏในผลลัพธ์อันดับสูงสุด หรือไม่ หลักการชี้นำ� 4. รู้จักคู่แข่ง ใช้เวลาศึกษาว่าคู่แข่งสำ�คัญของคุณทำ�อย่างไรกับเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ของตน เยี่ยมชมช่อง YouTube ของคู่แข่ง และดูว่าสิ่งใดที่พวกเขาทำ�ได้ดี และสิ่งที่พวกเขากำ�ลังให้ความสนใจภายในระบบนิเวศน์ดิจิทัลทั้งระบบ สิ่งใดที่คู่แข่ง ประสบความสำ�เร็จ จุดไหนที่เป็นโอกาสสำ�หรับแบรนด์ของคุณ 5. รู้จักภาพความสำ�เร็จ เมื่อคุณอยู่บนเส้นทางการสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมของแบรนด์แล้ว คุณนึกถึงความสำ�เร็จ ของคุณอย่างไร ในแง่ของจำ�นวนการดูใช่ไหม หรือในแง่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ลองจินตนาการว่าคุณสร้างวิดีโอที่สร้างสรรค์หรือวิดีโอในฝันสำ�หรับ ช่องแบรนด์ของคุณ พาดหัวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศความสำ�เร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ จะมีข้อความว่าอย่างไร ลองเขียนพาดหัวประชาสัมพันธ์สักสองสามประโยค เมื่อคุณกำ�หนดได้แล้วว่าภาพความสำ�เร็จของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะต้องติดตามเมตริกที่เกี่ยวข้องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากวิดีโอเผยแพร่ เพื่อดูว่าผลที่เกิดขึ้นทำ�ให้เข็มวัดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โปรดดูตัวอย่างของ เมตริกวัดผลที่สำ�คัญที่ “การวัดผล” ในหน้า 103 17
 17. 17. ใช้ขั้นตอนและคำ�ถามหลักในส่วนนี้ในการสร้างแผนเนื้อหาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ จัดลำ�ดับความสำ�คัญให้กับเป้าหมายแบรนด์ของคุณ ได้แก่ การรับรู้ การพิจารณาตัดสินใจ ยอดขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือความภักดีต่อแบรนด์ เพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอลงในโปรไฟล์ผู้ชมสำ�หรับผู้ชมเป้าหมายของคุณบน YouTube พวกเขาดูอะไรบ้าง และพวกเขาชอบอะไร ศึกษาคู่แข่งของคุณ เพื่อดูว่าพวกเขาพลาดโอกาสใดไปบน YouTube กำ�หนดภาพความสำ�เร็จ: สิ่งใดที่คุณต้องการได้จากแคมเปญวิดีโอนี้ กำ�หนดตัวชี้วัดที่เหมาะกับความพยายามของคุณ การตลาดด้านเนื้อหา ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ รายการตรวจสอบ 18
 18. 18. ส่วนที่ 2 หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้าง เนื้อหาที่ผู้คนชื่นชอบ พัฒนากลยุทธ์สร้างสรรค์ที่จะสร้างกลุ่มผู้ชมและรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาในระยะยาว แนวคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำ�เร็จสามารถส่งผลกระทบได้อย่างมหาศาลต่อช่องวิดีโอที่น่าทึ่ง สามารถดึงดูดผู้ชมใหม่ๆ แนะนำ�ให้พวกเขาดูเนื้อหาส่วนที่เหลือ และสร้างฐานแฟนคลับผู้ติดตามเนื้อหา แม้ว่าจะไม่มีกฎที่เข้มงวดที่ควบคุมการสร้างเนื้อหาบน YouTube แต่มีหลักพื้นฐาน 10 ข้อที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคำ�แนะนำ�ที่สำ�คัญที่สุดต่อกลยุทธ์สร้างสรรค์ที่ประสบความสำ�เร็จ 19 เนื้อหามีดังนี้ หลักพื้นฐาน 10 ข้อสำ�หรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานบน YouTube 1. เนื้อหาที่แชร์ได้ 5. ความสม่ำ�เสมอ 9. เนื้อหาเชิงโต้ตอบ 2. ความร่วมมือ 6. การกำ�หนดเป้าหมาย 10. ความเชื่อถือได้ 3. หัวข้อที่พบได้ 7. ความยั่งยืน 4. ความสามารถในการเข้าถึง 8. การสื่อสารกับผู้ชม รายการตรวจสอบ
 19. 19. 20
 20. 20. กลยุทธ์: เข้าถึงเนื้อหาของคุณในฐานะผู้สร้างเนื้อหาของ YouTube และใช้ ประโยชน์จากแนวทางที่สร้างสรรค์ซึ่งนำ�มาใช้กันโดยทั่วไปในช่อง YouTube ที่ได้รับความนิยม มุ่งเน้นทำ�ความเข้าใจวิธีที่จะทำ�ให้ เนื้อหาสามารถแชร์ ค้นหา เข้าถึงได้ สม่ำ�เสมอ มีเป้าหมาย น่าเชื่อถือ พร้อมสื่อสาร โต้ตอบ ก่อให้เกิดความร่วมมือ และ ปรากฏอย่างยั่งยืนมากที่สุด ทำ�ไมจึงได้ผล: YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร ความเข้าใจวิธีการ สร้าง ให้บริการ และเข้าถึงผู้ชมจะทำ�ให้มีผู้ติดตามดูเนื้อหาของคุณ มากยิ่งขึ้น คุณไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้หลักพื้นฐานข้อใดๆ ในส่วนนี้ แต่คุณต้องค้นหาว่าหลักข้อใดที่จะขับเคลื่อนจำ�นวนผู้ชม ให้กับคุณ วิธีการ: ถามตัวเองว่าคุณจะรวมหลักพื้นฐานเหล่านี้ไว้ในกลยุทธ ์ที่สร้างสรรค์ในขณะที่รวบรวมไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างไร หลักพื้นฐาน 10 ข้อ สำ�หรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์ผลงานบน YouTube 21
 21. 21. เคล็ดลับ การคาดเดาว่าวิดีโอตอนใดจะสร้างความนิยมสูงสุดอาจเป็นเรื่องยาก คุณจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับวิดีโอทั้งหมดโดยบอกให้ผู้ดูรู้วิธีและเหตุผลว่าทำ�ไมจึงควรติดตามช่องของคุณ หากต้องการคำ�แนะนำ� โปรดดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 49 1 เนื้อหาที่แชร์ได้ เมื่อแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากเรื่อยๆ การแชร์กลายเป็นวิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งใน การค้นหาและพัฒนาผู้ชม ขณะที่คุณการันตีไม่ได้ว่าวิดีโอใดจะแพร่กระจายสู่คนหมู่มากอย่าง รวดเร็ว แต่คุณสามารถทำ�ให้วิดีโอของคุณแชร์ออกไปได้มากขึ้น โดยใช้กลวิธีบางข้อที่ผ่าน การพิสูจน์รับรองมาแล้วดังนี้ ระบุประเด็นเนื้อหาเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ • ติดตามความเคลื่อนไหวบน YouTube และคอยดูว่าคำ�ใดบ้างที่ผู้ใช้นิยมค้นหา • ผู้ชมใช้ถ้อยคำ�ใดอธิบายถึงวิดีโอของคุณเมื่อแชร์วิดีโอนั้น และคุณจะคลิกดูหรือไม่ เชื่อมโยงผ่านอารมณ์ความรู้สึก • ผู้ดูมักแชร์วิดีโอที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่ชัดเจนในด้านอารมณ์ความรู้สึก สร้างวิดีโอที่ชักจูงให้ผู้ชมหัวเราะ หรือรู้สึกถึงความหวาน ความตื่นเต้น หรือหวนนึกถึง เรื่องราวในอดีต 22 ดึงดูดใจด้วยค่านิยมของผู้ชม บ่อยครั้งที่ผู้คนมักแชร์เนื้อหา เพราะรู้สึกว่าเนื้อหานั้นสื่อถึงสิ่งที่ตนเชื่อ การแชร์เนื้อหา ตลกขำ�ขันทำ�ให้ผู้คนรู้สึกสนุก การแชร์เนื้อหาที่ให้ข้อมูลทำ�ให้พวกเขารู้สึกมีความรอบรู้ และการแชร์เนื้อหาซึ่งเป็นที่พูดถึงในขณะนั้นทำ�ให้พวกเขารู้สึกทันสมัยต่อข่าวสารต่างๆ โปรดคำ�นึงว่า วิดีโอของคุณจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับผู้ใช้ที่แชร์ สร้างซีรีส์ที่ต่อเนื่องพร้อมโอกาสในการสร้างความนิยมสูงสุด วิดีโอแบบไวรัลและวิดีโอแบบต่อเนื่องไม่ได้แยกจากกันไปเสียทั้งหมด ผู้สร้างที่ได้รับ ความนิยมของ YouTube จำ�นวนมากเผยแพร่ซีรีส์ที่มียอดการแชร์สูงและกระจายใน แบบไวรัลในแต่ละตอน บ่อยครั้งที่มักจะมีวิดีโอหนึ่งที่มียอดทะลุสูงสุด และทำ�ให้ผู้ชม จำ�นวนมากรู้จักทุกตอนในซีรีส์นั้น
 22. 22. Dollar Shave Club: เรื่องตลก Hot Wheels Record Jump: Spectacle 1 เนื้อหาที่แชร์ได้ 23
 23. 23. 2 ความร่วมมือ ผู้ชมที่คุณเสาะหาใช้งาน YouTube อยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องหาให้เจอ อยากรู้วิธีที่มี ประสิทธิภาพใช่ไหม ให้ร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายของคุณได้แล้ว ทำ�ไมจึงควรร่วมมือกัน • เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงสร้างสรรค์ ถ้าผู้สร้างสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้ว ก็ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือที่แท้จริงในขั้นต่อไป • เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย หากคุณสามารถนำ�เสนอคุณค่าที่ผู้สร้างอาจ ไม่ได้รับจากคนอื่นๆ ผู้สร้างก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน • เพื่อสร้างฐานผู้ชม แต่ละช่องสามารถเข้าถึงผู้ชมของอีกช่องได้ และค้นหาผู้ติดตาม รายใหม่ๆ ผู้ชมของฝ่ายผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ก็สามารถที่จะเข้าใจวิธีติดตาม แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ได้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด • สร้างความแปลกใหม่ที่เป็นแบบฉบับ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ใช้ YouTube มักตั้งคำ�ถามกับ การโฆษณาในแบบดั้งเดิม ให้คิดหาวิธีที่ชาญฉลาด (และโปร่งใส) ในการเชื่อมโยงผู้สร้าง เนื้อหาเข้ากับแบรนด์ของคุณ • สร้างความน่าเชื่อถือ หากผู้ชมไม่เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวเป็นของจริง ก็ไม่มีฝ่ายใดได้ รับประโยชน์ ให้พิจารณาตอบข้อสงสัยและความกังวลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา 24 กำ�หนดผู้ที่มีแนวโน้มที่จะทำ�งานร่วมกัน • หาข้อมูลผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่มเป้าหมาย เหมือนกันกับคุณ • เรียกดูบล็อกและเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหาบุคคลอื่นๆ ที่อาจช่วยเผยแพร่ ให้ทราบถึงช่องของคุณได้ (ไซต์การจัดอันดับข้อมูลในโลกโซเชียลอย่าง Open Slate และ Technorati สามารถช่วยค้นหาบุคคลที่มีคาบเกี่ยวร่วมกันคุณได้) จำ�ไว้ว่า ผู้ใช้ YouTube ก็เป็นแบรนด์เช่นเดียวกัน บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน YouTube ใช้เวลานานในการสร้างจำ�นวนผู้ชมของตน และพวกเขาให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าว ความร่วมมือจึงไม่ควรอยู่ในลักษณะดังนี้ • เงินโฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณ • กระบวนการเชิงสร้างสรรค์เพียงฝ่ายเดียว ไตร่ตรองให้รอบคอบเกี่ยวกับคนที่คุณจะร่วมมือด้วย และสื่อสารกันให้ชัดเจน ตลอดกระบวนการ
 24. 24. Wheezy Waiter Vsauce ในรายการของ Vidcon/wheezynews Daily Grace และ Shane Dawson/dailygrace 2 ความร่วมมือ O2GuruTV Danisnotonfire และ AmazingPhil/O2GuruTV 25
 25. 25. เคล็ดลับ ใช้ google.com/trends เพื่อดูว่าเนื้อหาประเภทใดที่ผู้ชมของคุณกำ�ลังค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณกำ�หนดกลยุทธ์เนื้อหาได้ ใช้หน้าแดชบอร์ดเทรนด์ของ YouTube เพื่อระบุถึงวิดีโอยอดนิยมที่ผู้ชมของคุณกำ�ลังดู 3 หัวข้อที่พบได้ เปิดโอกาสในการค้นพบ YouTube เป็นหนึ่งในเครื่องมือค้นหาที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อค้นหาวิดีโอที่มีเนื้อหาทุกๆแนว ผู้ชมเหล่านี้อาจไม่ได้ต้องการค้นหาวิดีโอของคุณ แต่พวกเขาสามารถเห็นวิดีโอ นั้นได้ เมื่อวิดีโอปรากฏในหน้าแรกๆ ของไซต์ อะไรที่ทำ�ให้ค้นพบเนื้อหาได้ • วิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่มีจำ�นวนการค้นหาสูงจะปรากฏในรายการระดับบนของผลการค้นหา • คำ�ที่ใช้ค้นหาบางคำ�เป็นที่นิยมอยู่นานหลายปี วิดีโอที่พูดถึงคำ�สืบค้นเหล่านี้จะมี ระยะเวลาคงอยู่ที่ยาวนานกว่าบน YouTube แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับการค้นพบเนื้อหา • จัดทำ�วิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ เนื้อหาของคุณจะปรากฏ เป็นรายการแรกๆ เมื่อมีกระแสที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับหัวข้อนั้น • สร้างวิดีโอที่ “ดูได้ตลอดปี” ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ตลอด เช่น วิดีโอแนะนำ�วิธีการ • จำ�ไว้ว่าอัลกอริทึมดูวิดีโอไม่ได้ ดังนั้นให้เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเมตาให้ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ชื่อ แท็ก และคำ�อธิบาย (ดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 49) 26 วิดีโอ “Share It Maybe” จาก Sesame Street ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่อยู่ในความนิยม
 26. 26. 4 ความสามารถในการเข้าถึง คุณจะรู้ว่างานคุณเสร็จสิ้นต่อเมื่อรายการทุกตอน สามารถออกสู่สายตาของผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรก ได้อย่างครบถ้วน พูดง่ายๆ ก็คือ วิดีโอของคุณไม่ควร ปิดกั้นผู้ชมใหม่ๆ ที่พบวิดีโอนั้นโดยบังเอิญ โปรดจำ�ไว้ว่า มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวที่ผู้ชมจะค้นพบวิดีโอของคุณจากฟีดในโลกโซเชียล ผลการค้นหา หรือตำ�แหน่งวิดีโอที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะไม่ทราบบริบท ของวิดีโอนั้นมาก่อน แม้แต่วิดีโอที่เป็นตอนต่อเนื่องก็สามารถจัดโครงสร้างได้ เพื่อให้แต่ละตอนมี ความโดดเด่นในตัว และสามารถเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย • พิจารณาผู้ชมใหม่ๆ เสมอเมื่อเขียนและจัดทำ�เนื้อหา ผู้ชมใหม่ๆ จะทราบถึงเนื้อหาของวิดีโอ ได้ทันทีหรือไม่ • เพิ่มเติมบริบทถ้าจำ�เป็น แต่อย่าอ้างอิงถึงวิดีโอที่ผู้ชมอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน • ถ้าคุณมีเนื้อหาที่เป็นตอนต่อเนื่อง ให้เพิ่มสรุปเนื้อหาแบบรวบรัดเมื่อเริ่มต้นแต่ละตอน เพื่อให้ผู้ชมใหม่ติดตามได้รวดเร็ว ภาพยนตร์เปิดตัวของ BMW แต่ละตอนล้วนมีความโดดเด่นในตัว ไม่ว่าคุณจะเคยดูตอนก่อนหน้านั้นหรือไม่ 27
 27. 27. เคล็ดลับ ถ้าคุณสามารถอัปโหลดได้ตามกำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอ ให้บอกกับผู้ชมของคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่า จะเข้ามาดูวิดีโอใหม่ได้เมื่อใด โปรดศึกษาวิธีการได้ที่ “กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ” ในหน้า 37 5 ความสม่ำ�เสมอ ผู้สร้างเนื้อหา YouTube ยอดนิยมโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าความสม่ำ�เสมอเป็นสิ่งสำ�คัญ ต่อความสำ�เร็จในไซต์ แต่ความสม่ำ�เสมออาจหมายถึงสิ่งอื่นได้เช่นกัน ความสม่ำ�เสมอหมายถึงอะไรบ้าง • รูปแบบที่สม่ำ�เสมอ จัดทำ�รายการหรือซีรีส์ที่เป็นตอนต่อเนื่องเพื่อให้ฉายซ้ำ�ได้เรื่อยๆ • กำ�หนดเวลาที่สอดคล้อง อัปโหลดวิดีโอไปยังช่องของคุณใน วันที่เฉพาะเจาะจงและอย่าพลาดวันครบกำ�หนดนั้น • องค์ประกอบที่สม่ำ�เสมอ ใช้องค์ประกอบเล็กๆ ของรายการแบบซ้ำ�กันเหมือนเดิม ทุกครั้ง เช่น อินโทรและเอาท์โทร หรือเลือกใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งซ้ำ�ในแต่ละตอน • เสียงที่สม่ำ�เสมอ ถ่ายทอดมุมมองที่เชื่อมั่นและชัดเจนซึ่งปรากฏให้เห็นในวิดีโอทุกตัว ไม่ว่า แต่ละวิดีโอจะแตกต่างกันอย่างไร 28 ทำ�ไมจึงต้องสม่ำ�เสมอ • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาดูสิ่งที่ตนชื่นชอบและคุ้นเคยซ้ำ�อีก • เพื่อเพิ่มการติดตามของกลุ่มแฟนๆ • เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ชม • เพื่อช่วยพัฒนาความรู้สึกคาดหวังของผู้ชม แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความสม่ำ�เสมอ • พัฒนาไอเดียเกี่ยวกับวิดีโอที่สามารถแสดงออกผ่านตอนต่างๆ ของวิดีโอ • สร้างรูปแบบที่มีการกำ�หนดโครงสร้างเพื่อไม่ให้คุณต้องคิดค้นวิดีโอทุกตัว ใหม่หมด • อัปโหลดวิดีโอตามตารางเวลาที่สม่ำ�เสมอและอย่าพลาดที่จะอัปโหลดใน วันที่ถึงกำ�หนด • ตรวจดูว่าวิดีโอของคุณถ่ายทอดมุมมองได้ชัดเจนถึงสิ่งที่สะท้อนแบรนด์ของคุณ อย่างแท้จริง
 28. 28. ความสม่ำ�เสมอของกำ�หนดเวลา/RhettandLink2 The Mythical Show Ep 4 ความสม่ำ�เสมอขององค์ประกอบ/PBSideachannel Why Do We Love Zombies? ความสม่ำ�เสมอของเสียง/Vice The Warrior Women of Asgarda (Documentary) 5 ความสม่ำ�เสมอ ความสม่ำ�เสมอของรูปแบบ/Rokenbok Rokenbok Airport 29
 29. 29. เคล็ดลับ ใช้ YouTube Analytics เพื่อติดตามว่าวิดีโอตัวใดที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมเป้าหมาย ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ “การวัดผล” ในหน้า 103 การกำ�หนดเป้าหมายที่ผู้ชมจำ�นวนมาก/Vsauce What if Everyone JUMPED At Once? 6 การกำ�หนดเป้าหมาย ยิ่งคุณกำ�หนดกลุ่มที่จะพยายามเข้าถึงได้มากเท่าใด การตอบรับเนื้อหาของคุณ ก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้น ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการเข้าถึงกลุ่มคนหมู่มากหรือผู้ชมเฉพาะกลุ่ม กลุ่มเฉพาะอาจรวม กลุ่มคนที่หลงใหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสูงสุด เช่น Minecraft, ศิลปะการตกแต่งเล็บ หรือ การสะสมของเล่น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำ�หนดเป้าหมายผู้ชม • ศึกษาเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเนื้อหาของคุณ และพยายามระบุกลุ่มประชากรที่ คุณกำ�ลังจะเข้าถึง • ลองดูเนื้อหาทั้งหมดที่คุณมีอยู่ (ภายในแพลตฟอร์มต่างๆ) และกำ�หนดว่าใคร ที่จะตอบสนองเนื้อหาเหล่านั้น • ออกแบบทุกองค์ประกอบของเนื้อหาให้สะท้อนถึงกลุ่มคนที่คุณต้องการเข้าถึง 30 การกำ�หนดเป้าหมายที่ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม/Puma PUMA Football: Usain Bolt corre com Sergio Agüero
 30. 30. Jamie Oliver Vogue: From the Vogue Closet 7 ความยั่งยืน แผนระยะยาว ถ้าคุณออกแบบรูปแบบที่สอดคล้องกันไว้แล้วสำ�หรับวิดีโอของคุณก็เยี่ยมไปเลย คราวนี้ถึงเวลาที่จะตรวจ ดูว่าคุณจะคงความเป็นรูปแบบนั้นๆ ได้ตลอดหรือไม่ ลองดูทุกองค์ประกอบของงานที่สร้างขึ้น ตั้งแต่เรื่อง สถานที่ นักแสดง ไปจนถึงงบประมาณโดยรวมในระยะยาว และตัดสินใจว่าคุณจะสามารถรักษาโปรเจ็กต์นี้ ให้คงอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ทำ�ไมจึงตั้งเป้าหมายที่ความยั่งยืน เพื่อช่วยให้คุณนำ�เสนอเนื้อหาแก่ผู้ชมได้อย่างสม่ำ�เสมอในระยะยาว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการคงความยั่งยืน • วางแผนแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างรอบคอบ แนวคิดนั้นมีอายุได้ยาวนานหรือไม่ • ใช้รูปแบบที่ต่อเนื่องและกำ�หนดการเขียนโปรแกรมที่คาดเดาได้ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลุ่มบุคคลจากตัวแทนหรือของคุณเองที่ประจำ�อยู่เพื่อสนับสนุน การทำ�งานนี้ในระยะยาว 31
 31. 31. My Damn Channel 8 การสื่อสารกับผู้ชม ส่วนที่สร้างความโดดเด่นให้กับ YouTube คือคุณสามารถพูดคุยกับผู้ติดตามผลงานได้ ในแบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถบอกกับคุณได้ทันทีว่าสิ่งใดที่ดีและสิ่งใดที ่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ไมจึงต้องสร้างเนื้อหาเชิงสนทนา แฟนๆ ของคุณอาจต้องการรู้สึกว่าพวกเขาได้ช่วยปรับแต่งแบรนด์ของคุณให้ เป็นรูปเป็นร่าง มอบโอกาสที่หายากแก่พวกเขาในการเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ โดยให้โอกาสแสดงคำ�ติชม หรือจะดียิ่งขึ้น ถ้าให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ชม • สร้างความเชื่อมโยงด้านอารมณ์ความรู้สึก จิตวิทยาการรู้คิดแสดงให้เห็นว่าผู้คนมัก จดจำ�สิ่งที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างแรงกล้า • ขอความคิดเห็นอย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ผู้ชมรู้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาสำ�คัญ และคุณกำ�ลังรับฟัง • ตอบกลับความคิดเห็นของผู้ชม ทั้งในวิดีโอ (ถ้าทำ�ได้) และบนสื่อสังคมออนไลน์ 32 OREO Separator Machine #1 Creator: Physicist David Neevel
 32. 32. GoPro ใช้วิดีโอที่มาจากลูกค้า/gopro 9 เนื้อหาเชิงโต้ตอบ ในขณะที่การสื่อสารกับผู้ชมของคุณช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ช่อง YouTube สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นอีกระดับ ความสัมพันธ์กับผู้ชมอาจแตกต่างกันไป คุณสามารถแลกเปลี่ยนคำ�ถามและความคิดเห็น กับผู้ชมในวิดีโอ หรือรวมเนื้อหาที่เป็นของพวกเขาจริงๆลงในช่องแบรนด์ของคุณ ในบางกรณี คุณสามารถให้ผู้ชมกำ�หนดเนื้อหาด้วยตัวเอง ทำ�ไมจึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม • การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมสามารถช่วยให้พวกเขามีความรู้สึกในการเป็น เจ้าของและความเชื่อมโยงกับวิดีโอมากยิ่งขึ้น • ผู้ชมอาจมีไอเดียและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม • มอบทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ชมในการมีส่วนร่วม ผู้ชมสามารถให้คำ� แนะนำ� หรือมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยสร้างวิดีโอให้กับช่องได้อย่างแท้จริง Barclays bespoke ballads เปลี่ยนทวีตของผู้ใช้ให้กลายเป็นเพลง/ Bespokeoffers 33
 33. 33. Halloween Treats Gone Wrong/Crest 10 ความเชื่อถือได้ ในยุคดิจิตอล ผู้ชมต่างต้องการความเชื่อมโยงในระดับของบุคคล และพวกเขาอยากจะรู้เพิ่ม ว่าสิ่งใดที่ทำ�ให้คุณพิเศษ บอกให้ผู้ชมทราบสิ่งที่คุณทำ�และสาเหตุ เช่น แชร์ค่านิยมหลัก เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ อายุการทำ�งาน และความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่พวกเขา ทำ�ไมจึงต้องสร้างเนื้อหาที่เชื่อถือได้ ความเชื่อถือได้ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณได้มากขึ้น สร้างเนื้อหาที่ ให้แรงบันดาลใจได้อย่างแท้จริง และคุณจะสามารถเปลี่ยนผู้ชมทั่วไปให้กลายเป็นแฟนคลับ ถาวรและยาวนาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ • จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมืออาชีพในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ สิ่งที่คุณต้องการสื่อ • นำ�เสนอเรื่องราวในชีวิตจริงของแฟนๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับข้อความของคุณ • ลองเล่าเรื่องราวเบื้องหลังแบรนด์ของคุณในวิดีโอพิเศษหรือวิดีโอตัวอย่างของช่อง ย้ำ�เตือนแฟนๆ ว่าแบรนด์ของคุณมาจากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่าย หรือแชร์เรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้เกี่ยวกับแบรนด์ มุ่งสร้างสิ่งที่เชื่อถือได้ทุกครั้ง • ผู้ชมจะสัมผัสได้เมื่อได้ดูใครคนหนึ่งที่หลงใหลในงานศิลปะอย่างแท้จริง หรือพูดในสิ่งที่ พวกเขารัก ถามตัวเองว่าวิดีโอแต่ละตัวของคุณแสดงให้เห็นความหลงใหลชื่นชอบ ดังกล่าวหรือไม่ 34
 34. 34. รายการตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรพิจารณา ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ พัฒนารูปแบบรายการให้มีโอกาสที่จะแชร์ได้สูง ร่วมมือกับช่อง YouTube อื่นเพื่อหาผู้ชมใหม่ๆ สื่อสารกับผู้ชมของคุณ ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะติดตามบุคคล ไม่ใช่แบรนด์ สร้างวิดีโอแต่ละตัวให้ครอบคลุมถึงผู้ที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะเป็นตอนเดียวของวิดีโอในชุด พัฒนาเสียง รูปแบบ และกำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอ เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 35 หลักพื้นฐาน 10 ข้อในการสร้างเนื้อหา ที่ผู้คนชื่นชอบ รายการตรวจสอบ
 35. 35. 36
 36. 36. ส่วนที่ 3 กำ�หนดเวลาให้กับเนื้อหาของคุณ พัฒนากลยุทธ์การจัดผังรายการและวางกำ�หนดการให้กับเนื้อหาของคุณสำ�หรับปีนั้นๆ คราวนี้ก็ถึงเวลากำ�หนดกลยุทธ์โดยรวมสำ�หรับช่องของคุณ คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าควรเผยแพร่วิดีโอตัวไหนเมื่อใด ก่อนอื่นคุณต้องสื่อให้เห็นจุดยืนของช่อง จากนั้นก็ต้องกำ�หนดประเภทวิดีโอต่างๆ และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเผยแพร่ เนื้อหามีดังนี้ พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ รายการตรวจสอบ 37
 37. 37. 38
 38. 38. กลยุทธ์: จัดเนื้อหาของคุณให้อยู่ในหนึ่งในสามหมวด ซึ่งได้แก่ Hygiene, Hub หรือ Hero ทำ�ไมจึงได้ผล: กำ�หนดเวลาที่สม่ำ�เสมอและคาดเดาได้เสริมให้ผู้เข้าชมกลับมา ที่ช่องของคุณอีกเพื่อดูวิดีโอใหม่ๆ วิธีการ: นำ�กลยุทธ์อย่างน้อยหนึ่งกลยุทธ์มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการค้นพบ การมีส่วนร่วม และการเติบโตในขณะที่ ช่องของคุณพัฒนาตลอดวันหรือมากกว่านั้น ผลกระทบ 4 จาก 5 ต้นทุนด้านเวลา มาก ตลอดวันหรือมากกว่านั้น เอฟเฟกต์   ผู้ชม   ผู้ติดตาม   เวลาในการดู   การมีส่วนร่วม การเพิ่มประสิทธิภาพ   การรับรู้ถึงแบรนด์   สร้างอิทธิพลต่อ การพิจารณา   ขยายความภักดี พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ 39
 39. 39. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ “การวางผังรายการ” หมายถึง การสร้างประสบการณ์รับชมที่สัมพันธ์กันทั่วทั้งช่อง ของคุณ แต่ละวิดีโอควรเหมาะกับวิสัยทัศน์ของช่องที่กว้างไกลยิ่งขึ้น การวางผังรายการ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมช่วงเตรียมการและช่วงการผลิต โดยพิจารณาถึงประเภทเนื้อหาที่ จะผลิต รวมทั้งวิธีการเผยแพร่และใช้งานร่วมกัน กลยุทธ์การวางผังรายการของคุณควรประกอบขึ้นจากเนื้อหาที่ต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero ในหน้าถัดไป เราจะได้ทบทวนเนื้อหาแต่ละประเภทโดยละเอียดยิ่งขึ้น 40
 40. 40. เคล็ดลับ แบรนด์ควรตั้งเป้าหมายเนื้อหา Hygiene ไว้เป็นจำ�นวนอย่างน้อย 8 วิดีโอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ ค้นพบช่องได้ พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ เนื้อหา Hygiene คุณรู้ว่าคนกลุ่มใดที่คุณต้องการเข้าถึง แต่การที่จะดึงดูดให้ผู้ดูเข้ามาที่ช่องของคุณ คุณ ต้องจับความต้องการของพวกเขาให้ได้ กล่าวคือ เข้าใจว่าผู้ดูค้นหาอะไรเมื่อเข้ามาที่ YouTube ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการค้นหา (หรือเรียกว่า “คำ�ค้นหา”) เพื่อดูว่าผู้ใช้ค้นหา อะไรบ่อยที่สุด คำ�ค้นหาใดที่แบรนด์ของคุณตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน เริ่มจัดทำ�วิดีโอที่ตอบรับคำ�ค้นหาเหล่านี้ได้รวดเร็วและชัดเจน วิดีโอเหล่านี้เรียกว่า เนื้อหา “Hygiene” (ตามเกณฑ์ทั่วไป) “เนื้อหา Hygiene” หมายถึง วิดีโอพื้นฐานที่รองรับผู้ชมได้ตลอดในช่องของคุณ ซึ่ง อาจเป็น วิดีโอสอนการใช้งาน ที่ตอบรับคำ�ค้นหายอดนิยมในขอบเขตเนื้อหาของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hygiene • ใช้ Google หรือ YouTube เทรนด์เพื่อระบุการค้นหาที่มีจำ�นวนมากในหมวดหมู ที่คุณกำ�หนดเป้าหมายไว้ • สร้างวิดีโอพื้นฐานที่ตอบโจทย์คำ�ใดคำ�หนึ่งที่มีผู้ค้นหาเป็นจำ�นวนมากได้อย่าง ชัดเจนและไม่ซับซ้อน • กำ�หนดสาเหตุที่แบรนด์ควรจะตอบโจทย์คำ�ค้นหาดังกล่าว แต่ใช้สำ�นวนการ เสนอขายให้น้อยที่สุด • รวมขั้นของการนำ�เสนอแบรนด์และแพ็กเกจ ถ้าจำ�เป็น แต่นำ�ไปไว้ในตอนท้าย ของวิดีโอ • เมื่อคุณตอบโจทย์คำ�ค้นหานั้นได้แล้ว ให้รวมการเชิญให้ผู้ใช้ติดตาม ให้เหตุผล ที่เหมาะสม เช่น “เราทำ�วิดีโอแบบนี้ทุกๆ สัปดาห์” 41
 41. 41. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ คุณจับความต้องการของผู้ชมได้แล้ว และคุณกำ�ลังตอบโจทย์คำ�ค้นหาดังกล่าว แต่คุณจะ ทำ�อย่างไรให้ผู้ที่เข้ามาดูเพียงครั้งเดียวกลับมาดูซ้ำ� ถึงเวลาที่จะผลักดันผู้ชมให้เข้าสู่เนื้อหา “Hub” 42 เนื้อหา Hub “เนื้อหา Hub” คือเนื้อหาประจำ�ที่เป็นไปตามกำ�หนดเวลา ซึ่งเป็นเหตุผลให้ต้องติดตามและ กลับมาดูที่ช่องอยู่เป็นระยะ ซีรีส์ที่มีรูปแบบและต่อเนื่องเป็นตอนเหมาะที่จะเป็นเนื้อหา Hub มากที่สุด แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hub • สร้างการนำ�เสนอที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใคร • ลองเพิ่มลักษณะเฉพาะที่เป็นหนึ่งเดียวและบ่งบอกความเป็นตัวตนให้ปรากฏในเนื้อหา ทั้งหมดของคุณ • ใช้ภาษาภาพที่คงเดิมโดยสอดคล้องกัน • บอกให้ทราบถึงกำ�หนดเวลาที่ชัดเจนและสม่ำ�เสมอภายในหน้าปกช่อง คำ�อธิบายวิดีโอ และ/หรือคำ�กระตุ้นการตัดสินใจในวิดีโอของคุณ (ดูที่ “เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ” ใน หน้า 49) ระยะเวลาที่เหมาะที่สุดคือสัปดาห์ละหนึ่งตอน • พัฒนากลยุทธ์การโปรโมตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ การโปรโมตแบบ ข้ามช่องทางและสิ่งจูงใจให้ผู้ติดตามร่วมแชร์เนื้อหา
 42. 42. Tip Since hero content usually requires a large investment, develop a sound hub and hygiene strategy first to build your channel’s viewership. พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ เมื่อคุณเริ่มสร้างฐานผู้ชมที่มั่นคง ซึ่งคอยติดตามและกลับเข้ามาดูความเคลื่อนไหวในช่องของ คุณแล้ว คุณก็พร้อมแล้วที่จะนึกถึงการดึงดูดความสนใจอีกระดับด้วยเนื้อหา Hero เนื้อหา Hero “เนื้อหา Hero” หมายถึงกิจกรรมสนับสนุนขนาดใหญ่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตของฐานผู้ชมของคุณ เนื้อหา Hero อาจเป็น กิจกรรมถ่ายทอดสด วิดีโอที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว Google+ แฮงเอาท์กับบุคคลที่มาก ความสามารถ การโปรโมตข้ามช่องทางด้วยนักเคลื่อนไหวของ YouTube หรือแม้แต่โฆษณาที่ จัดทำ�ขึ้นเพื่อ YouTube โดยเฉพาะ โดยอาจสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่แพร่หลาย เช่น วันฮัลโลวีน หรือการแข่งขัน Super Bowl หรืออาจเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่คุณผลักดัน ให้เกิดขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับเนื้อหา Hero • กำ�หนดกิจกรรมสนับสนุนที่สัมพันธ์กับผู้ชมของคุณ • จัดทำ�ปฏิทินผังรายการที่ครอบคลุมวิดีโอทั้งหมดที่คุณกำ�ลังจะสร้างหรือรวบรวม สำ�หรับกิจกรรมนั้นๆ • รู้ล่วงหน้าว่าเรื่องใดอยู่ในกระแส โดยใช้เครื่องมือ “สำ�รวจ” ใน Google.com/trends เพื่อวัดว่า กิจกรรมอยู่ในความสนใจก่อนหน้านี้หรือตลอดจนถึงตอนนี้มากน้อยเพียงใด เผยแพร่วิดีโอย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหา Hero ของคุณหลายๆ วันก่อนถึงกิจกรรม “Buzz ล่วงหน้า” ที่เกริ่นนำ�ก่อนถึงกิจกรรมมีความสำ�คัญเช่นเดียวกับ (หรือสำ�คัญกว่า) กิจกรรมจริง นำ�เสนอเนื้อหา Hero ของคุณกับบล็อกต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น 43
 43. 43. เคล็ดลับ ดูตัวอย่างปฏิทินการวางผังรายการได้ในหน้า 40 หากต้องการไอเดียเกี่ยวกับวิธีแยกและผสาน การเผยแพร่เนื้อหา Hygiene, Hub และ Hero ตลอดทั้งปี พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ • ถามตัวเองว่า ผู้คนจะสนใจแชร์เนื้อหานี้ในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ เนื้อหานี้เหมาะ จะเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หรือไม่ คุณนึกภาพออกหรือไหมว่าผู้ชมจะจ่ายเงิน ซื้อเนื้อหานี้ • ตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมของผู้ชมในกิจกรรม ผู้ชมสามารถออกแบบกิจกรรมได้ ไหม ร่วมแสดงในวิดีโอได้ไหม ร่วมโหวตได้หรือไม่ เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ จะช่วยโปรโมตกิจกรรมก่อนการเปิดตัว • ใช้การโฆษณาแบบออฟไลน์ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และการสนับสนุนผู้ เคลื่อนไหว กิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและหายไปจะให้ผลสำ�เร็จได้น้อยกว่ากลยุทธ์ การโปรโมตที่มีการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 44 โปรโมตช่องของคุณ เมื่อผู้ชมพบวิดีโอ Hygiene, Hub หรือ Hero ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร หนึ่งในวิธี ที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนผู้ที่เข้ามาดูเพียงครั้งเดียวให้เป็นผู้ชมที่ถาวรคือการเชิญให้พวกเขา ติดตามช่องของคุณ • บอกให้ทราบว่าวิดีโอทั้งหมดล้วนเป็นวิดีโอในช่อง และเพิ่มคำ�กระตุ้นการตัดสินใจให้ติดตาม ช่องของคุณลงในวิดีโอแต่ละตัว ดูตัวอย่างวิธีการใช้คำ�อธิบายประกอบ เพื่อบอกให้ผู้ดู ติดตามช่องของคุณได้ที่ “คำ�อธิบายประกอบ” ในหน้า 60 • เน้นจุดสำ�คัญของเนื้อหา ซีรีส์ กำ�หนดเวลา และข้อเสนอของคุณ • ออกแบบแบรนด์ กราฟิก และแพ็กเกจเพื่อสื่อถึงธีมประจำ�ช่อง
 44. 44. เนื้อหา Hygiene: จำ�นวนการค้นหาสูง เพิ่มการค้นพบเนื้อหา เนื้อหา Hero: เนื้อหาสนับสนุน ขยายการเข้าถึงและผลกระทบ เนื้อหา Hub: ซีรีส์ที่เป็นเผยแพร่เป็นตอน เพิ่มความถี่ในการเข้าชม พัฒนากลยุทธ์การวางผังรายการ สิ่งใดที่เรียนรู้ได้จาก Samsung ตัวอย่างเช่น ลักษณะความสอดคล้องของประเภทเนื้อหากับเป้าหมายทางการตลาด 45

×