Informationssökning pedagogik3-4nov14

Mikael Rosell
Mikael RosellLinköpings universitet
En förnyare av forskning och utbildning
Linköpings universitet
Informationssökning
- inför uppsatsen
Mikael.Rosell@liu.se
Linköpings Universitetsbibliotek
• Varför och hur söker man efter information!
 Ämnesguiden: din startpunkt
• Att känna till vad plagiering är och hur man
undviker det
 RefWorks: spara dina referenser & spara tid!
Ni får gärna ställa frågor under
genomgången!
Syftet med dagens föreläsning
Varför informationssökning?
Tillvägagångssätt när du ska skriva en
akademisk text!
• Söka information och finna
• Värdera kvalitén hos informationskällorna
• Skriva och strukturera texten
3
Söka information: strategi & upprepning!
4
Informationssökningsprocessen i Bryman*
• Kapt 4 – Att komma igång – litteraturgenomgång.
• En bild som beskriver sökprocessen s.117.
*Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber.
5
Informationssökning - förberedelser
• Vilken är min frågeställning?
• Vad är mitt informationsbehov?
• Vilken ämnesavgränsning gör jag?
• Vad kan jag om ämnet?
6
The increasing frequency of massive
hurricanes and storms are due to the
emission of green house gases.
Vilka ord ska vi söka med?
Förberedelser: Hitta sökord!
• Hur börjar jag?
• Vad kan jag om ämnet? Vad vill jag veta om
ämnet?
7
The increasing frequency of massive
hurricanes and storms are due to the
emission of green house gases.
increasing
frequency
hurricanes
green house
gases.
Hitta sökord
Finns det fler ord som
kan beskriva dessa begrepp?
Förberedelser: Analysera frågeställning!
Hitta sökord
Förberedelser: Analysera frågeställning!
increasing : growing, escalating, …
frequency : occurrence, …
hurricanes : storm, windy, …
green house gases : climate change, global
warming, …
Val av sökverktyg!
-Vad söker jag?
• Beror på ditt nuvarande informationsbehov!
- Skaffa en introduktion till ämnet
• Grunderna
• Definitioner
• Terminologi
10
Encyklopedier
Böcker
Webbsidor
Libris eller Katalogen
Google
Nationalencyclopedin
Encyclopedia of
Britannica
- Fördjupning inom ämnet
• Handböcker
• Fackböcker
• Artiklar
Libris eller Katalogen
UniSearch
Scopus, ERIC, Google Scholar
Primära & sekundära källor!
• Primärkällor
• Presenterar egna, nya resultat
• Trovärdighet och tyngd
• Vetenskapliga artiklar, böcker…
• Sekundärkällor
• Sammanställer och sammanfattar
• Bra för att läsa in sig på ett nytt område eller för att hålla sig
uppdaterad på forskningsfronten
• Uppslagsverk, böcker….
• Ämnesguiden: Din startpunkt!
• Ämnesguiden: Pedagogik
• (http://guide.bibl.liu.se/pedagogik)
Val av sökvertyg!
Välj rätt sökverktyg för ditt informationsbehov!
Skaffa en introduktion till ämnet
• Uppslagsverk (NE, Encyclopaedia Britannica,
International encyclopedia of education)
• Bra startpunkt – men ingen slutdestination!
• Både allmänna & ämnesrelaterade
• Många tillgängliga elektroniskt via LiUB
• En sekundär källa!
13
Vad fann vi?
Använda sökord: Global warming Hurricanes
Nya sökord: Tropical cyclones…
Nya källor:
• Spencer Weart, Discovery of Global Warming (2003)
• T. R. Knutsonet et al., Tropical cyclones and climate change,
Nat. Geosci., 3:157–163, 2010.
14
Välj rätt sökverktyg för ditt informationsbehov!
• LiU bibliotekskatalog/Libris
• Fältsökning: Använd generella sökord
• Ämnesord som beskriver innehåll
• E-böcker tillgängliga under ”Länk”
• Mina Lån/Mina bibliotek
• Fjärrlån: endast tryckt litteratur
15
E-bokssamlingar
(ebrary, etc.)
• Varje e-bokssamling är sökbar separat
• Kan göra ämnesavgränsningar, språk- och
materialtypsavgränsningar
• Endast titlar på engelska!
• Fulltextsökningar
16
Vad fann vi?
Använda sökord: "Global warming" (hurricane* OR cyclone*)
Nya sökord: Climatic changes, Global environmental change
Nya källor:
• Chris Mooney Storm world (2007)
• Encyclopaedia of Global Warming
17
Att söka!
UTVIDGA
18
BEGRÄNSA
 Använd söktekniker!
 Boolska operatorer, trunkering,
frassökning
 Kombinera sökord!
 Global warming Hurricanes
Boolska operatorer
• Global AND Warming
• Hurricanes OR storms OR cyclones
• Storms NOT Hurricanes
Att skapa en sökfråga!
20
Ett exempel:
(Hurricanes OR Cyclones) AND ((Global AND Warming)
OR (Climate AND Change))
Trunkering
Vad händer om ni skriver Environment* ?
Trunkering
Du söker på flera böjningsformer och ändelser av ett
ord:
Environment
Environment – s
Environment – al
Environment – alism
Istället för: Environment OR Environments OR
Environmental
Frassökning
Pröva att göra följande två sökningar:
” Climate change”
Climate change
Vad är skillnaden?
Frassökning
Vad är skillnaden?
” Climate change”
Hittar: termer exakt i den ordningsföljd de står skrivna i
sökfältet.
Climate AND change
Hittar: termer oavsett i vilken ordningsföljd de står i.
25
Fördjupning inom ämnet
• Google Scholar!
• LiUB Proxy: Tillgång till e-resurser utanför campus
T. R. Knutson et al., Tropical cyclones and climate
change, Nat. Geosci., 3:157–163, 2010
Att söka vetenskapliga publikationer!
- Var börjar jag?
Att söka vetenskapliga publikationer!
- Var börjar jag?
Vad fann vi?
Använda sökord:
Nya sökord:
Nya källor:
• Lin, N. et al., 2012. Physically based assessment of hurricane
surge threat under climate change. Nature Climate Change,
2(6), pp.462–467.
• Emanuel, K.A., 2013. Downscaling CMIP5 climate models
shows increased tropical cyclone activity over the 21st century.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 110(30), pp.12219–24.
27
Bibliotekets databaser
Varför använda dem?
• Möjligt att förfina sökresultat med sökfunktioner och
ämnesord
• Ämnesavgränsade
• Kvalitetsgranskade
• Tillgång till LiU´s tidskriftsprenumerationer
28
Att söka vetenskapliga publikationer!
- Gå vidare!
I vilka databaser finns mitt ämne?
Ämnesguiden (http://guide.bibl.liu.se/psykologi)
• Allmänna databaser
 Scopus & Web of Science
• Ämnesrelaterade databaser
 ERIC, Emerald
• Överlappar varandras innehåll
• Använd flera databaser
• Relevanta källor som inte är tillgängliga genom
andra sökverktyg
• Olika gränssnitt, söktekniker & sökfunktioner
29
• Pearl Growing!- relevanta källor ger nya sökord!
• Författare/ förlag/organisation
• Ämnesord
• Referenslista
• Kombinera flera sökord
• Använd söktekniker
 AND, OR, NOT
 Trunkering: environment*
 Frassökning: ”Global Warming”
• Dokumentera dina sökningar!
 Spara referenser i RefWorks
30
Att söka: Hur kommer jag vidare?
Värdera källan!
Granska alltid dina källor utifrån källkritiska kriterier*
• Vem är författaren och vilken bakgrund har denne?
• Har publikationen genomgått någon form av kvalitetsmässig granskning?
• Presenteras nya forskningsresultat (primär källa)?
• Innehåller informationen i källan fakta eller åsikter?
• Vilken målgrupp vänder sig författaren till?
• Finns källor och referenser tydligt angivna?
• Hur aktuell/ny är publikationen?
* Rumsey, Sally (2008). How to find information. New York: Open University Press. Kapitel 11: evaluation of resources
Tillgänglig: https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://site.ebrary.com/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10229839
(2013-01-10)
• Utvärdera din informationssökning!
• Vid behov – modifiera & upprepa sökningen!
• Använd flera sökverktyg och olika primärkällor!
32
Att söka: Hur kommer jag vidare?
Varför refererar man?
• Krav på att idéers ursprung erkänns
• Styrka fakta och underbygga påståenden
• Ökar din egen trovärdighet
• Underlätta för läsaren
• Undviker plagiering
• The increasing frequency of massive hurricanes and storms are
due to the emission of greenhouse gases [*].
* Referens till litteratur som stödjer påståendet!
33
Plagiering: vad är det?
”Plagiarism is passing off someone else’s work,
whether intentionally or unintentionally, as your own for
your own benefit.”
Carroll, J. (2002) A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (Oxford Brookes
University)
34
QUIZ*
Är det plagiering om du…
1. Kopierar ett diagram eller en tabell från en webbsida och anger källans referens
under?
2. Använder hela eller delar av ett arbete i en kurs som du tidigare skrivit och
lämnat in på en annan kurs utan att referera eller citera?
3. Kopierar meningar från en annan källa, sätter citattecken runt texten och anger
referens?
4. Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord och anger
referens?
35*Linköpings Universitetsbibliotek, 2011. Citera och referera. Available at: http://www2.bibl.liu.se/quiz/
Hur undviker jag att plagiera?
- Ange korrekta referenser!
• Texthänvisning och referenslista
• Olika referensstilar finns!
• Oxford, Harvard, Vancouver
• Var tydlig och konsekvent!
Att parafrasera!
• Läs texten!
• Förstå vad författaren menar!
• Skriv med egna ord!
 Ni är författare, er ”röst” ska finnas i texten!
• Det räcker inte att bara byta ut ett par ord med synonymer
• En text på t.ex. engelska måste också skrivas om
• En lärande process!
37
Att referera i texten!
• Läs texten!
• Förstå vad författaren menar!
• Förklara det med dina egna ord - du parafraserar!
Exemplen i Harvard:
Egidius (2005) anser att det finns olika slags hinder för en breddad
rekrytering till högskolan….
Det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till
högskolan (Egidius 2005).
38
Att citera i texten!
• Använd i begränsad utsträckning!
• Använd när du vill hänvisa till en formulering som är anslående
eller nyskapande!
• Använd när du presenterar ett påstående som du ifrågasätter
och vill diskutera!
Detta betyder att ”den vetenskapliga tidskriftsartikeln
kännetecknas av primärpublicering av originalarbete och
tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation samt
kritisk granskning utförd av experter inom forskningsområdet”
(Forsberg & Wengström 2008, s. 69), men inte att …
39
Referenslista
Exemplen i Harvard:
Bernstein, D. A. (2011). Psychology. Belmont, Calif. : Andover:
Wadsworth ; Cengage Learning
Cuhadar, E., & Dayton, B. (2011). The social psychology of identity
and inter-group conflict: From theory to practice. International
Studies Perspectives, 12(3), 273-293.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528-
3585.2011.00433.x/full [2013-09-11]
Gärdenfors, Peter (2009). Visualisering: inre och yttre [Video].
Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema:
Lärande:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2009/default.asp?MO
VIE=01_Peter_Gardenfors.flv [2013-03-05]
40
Spara dina referenser & spara tid!
LiU ▶ Biblioteket ▶ Citera och referera ▶ RefWorks
Importerar
Referenser direkt
Ifrån…
Databaser
Bibliotekskataloger
Webben
Infogar referenser
Direkt in i din text
Skapar referenslistor
Direkt i ditt dokument
Upphovsrätt: hur får jag använda
illustrationer?
• Wikimedia Commons
• commons.wikimedia.org
• Illustrationer (bilder, figurer & tabeller) med
copyleft licens
• GFDL
• Creative Commons
• Syfte – Wikisfären
Vi finns här som ett stöd på vägen!
Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se
• Linköpings universitetsbibliotek – Referenshantering!
• referenshantering@bibl.liu.se
• http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv
• Linköpings universitetsbibliotek – Upphovsrätt och
plagiering!
• plagiering@bibl.liu.se
• http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/upphovsratt-och-
plagiering
• Fråga oss!
• http://www.bibl.liu.se/fraga
• Mikael.Rosell@liu.se, 013 - 28 22 48
43
Citera och referera!
-så undviker du plagiering
Resurslitteratur
• Carroll, Jude, Zetterling, Carl-Mikael, (2009), Hjälp studenterna
att undvika plagiering, KTH Learning Lab,
http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf
• Academic Integrity at MIT: A Handbook for Students. MIT:
Massachusetts Institute of Technology , https://integrity.mit.edu
• Citation and Research Management Tools. Metropolitan
NewYork library council,
http://libguides.metro.org/content.php?pid=198894&sid=166349
7
• NoPlagiat: självstudieguide om plagiering & upphovsrätt,
Linköpings universitet, http://noplagiat.bibl.liu.se/
44
Citera och referera!
-så undviker du plagiering
- Andra resurser vid LiU!
Disciplinärenden!
• Disciplinnämnden.
http://www.student.liu.se/regler/disciplinarenden?l=s
v
Vetenskapligt skrivande!
• Språkverkstad.
http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader/?l=sv
45
www.liu.se
1 von 46

Recomendados

Gymnasiearbete TT9ab von
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abngbib
94 views26 Folien
Konfliktanalys SU20 SA20 von
Konfliktanalys SU20 SA20Konfliktanalys SU20 SA20
Konfliktanalys SU20 SA20ngbib
178 views13 Folien
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx von
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxngbib
377 views20 Folien
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab von
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abGymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abngbib
89 views25 Folien
Gymnasiearbete biologi 2021 von
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021ngbib
221 views20 Folien
TDI19b Infoattack: Epoker von
TDI19b Infoattack: EpokerTDI19b Infoattack: Epoker
TDI19b Infoattack: Epokerngbib
59 views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tekniker och resurser för informationssökning von
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
475 views20 Folien
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bngbib
81 views19 Folien
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda von
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwandangbib
88 views9 Folien
Infoattack ungdomars halsa EI19 von
Infoattack ungdomars halsa EI19Infoattack ungdomars halsa EI19
Infoattack ungdomars halsa EI19ngbib
59 views16 Folien
Epoker infoattack NN20d och TDI20b von
Epoker infoattack NN20d och TDI20bEpoker infoattack NN20d och TDI20b
Epoker infoattack NN20d och TDI20bngbib
71 views13 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tekniker och resurser för informationssökning von Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 views
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von ngbib
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
ngbib81 views
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda von ngbib
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
ngbib88 views
Infoattack ungdomars halsa EI19 von ngbib
Infoattack ungdomars halsa EI19Infoattack ungdomars halsa EI19
Infoattack ungdomars halsa EI19
ngbib59 views
Epoker infoattack NN20d och TDI20b von ngbib
Epoker infoattack NN20d och TDI20bEpoker infoattack NN20d och TDI20b
Epoker infoattack NN20d och TDI20b
ngbib71 views
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von ngbib
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
ngbib133 views
NU17 Aktuella samhällsfrågor von ngbib
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
ngbib297 views
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 views
Migration SB18a SB18b von ngbib
Migration SB18a SB18bMigration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18b
ngbib134 views
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 views
Infoattack Epoker NN19a von ngbib
Infoattack Epoker NN19aInfoattack Epoker NN19a
Infoattack Epoker NN19a
ngbib92 views
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20 von ngbib
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
ngbib59 views
NAS19 20200305 von ngbib
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305
ngbib225 views
Infoattack epoker TT20a TT20b von ngbib
Infoattack epoker TT20a TT20bInfoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20b
ngbib97 views
Demokratianalys ek20a von ngbib
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20a
ngbib115 views
Nationalistiska partier i europa ek12abc von ngbib
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abc
ngbib132 views
SOU SB20a - vt 2021 von ngbib
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
ngbib71 views
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b von ngbib
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
ngbib208 views
Gymnasiearbete NN16 biologi von ngbib
Gymnasiearbete NN16 biologiGymnasiearbete NN16 biologi
Gymnasiearbete NN16 biologi
ngbib298 views
Informationssökning om rusmedel (historia) von ngbib
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
ngbib71 views

Destacado

Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut... von
Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...
Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...Geological Survey of Sweden
1.3K views32 Folien
Energi_Miljotips_publik von
Energi_Miljotips_publikEnergi_Miljotips_publik
Energi_Miljotips_publikSilva Herrmann
256 views21 Folien
Miljö 1 - Introduktion von
Miljö 1 - IntroduktionMiljö 1 - Introduktion
Miljö 1 - IntroduktionMax Holmberg
757 views22 Folien
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid Kamp von
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid KampSveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid Kamp
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid KampSigrid Kamp
422 views89 Folien
Tieto Haga Forum Magnus Lindkvist von
Tieto Haga Forum Magnus LindkvistTieto Haga Forum Magnus Lindkvist
Tieto Haga Forum Magnus Lindkvistmagnus74
390 views62 Folien
Global Warming powerpoint von
Global Warming powerpointGlobal Warming powerpoint
Global Warming powerpointMrG
243.4K views10 Folien

Destacado(20)

Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut... von Geological Survey of Sweden
Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...
Klimatändring - fakta och bedömningar. Henning Rohde, Meteorologiska Institut...
Miljö 1 - Introduktion von Max Holmberg
Miljö 1 - IntroduktionMiljö 1 - Introduktion
Miljö 1 - Introduktion
Max Holmberg757 views
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid Kamp von Sigrid Kamp
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid KampSveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid Kamp
Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller Sigrid Kamp
Sigrid Kamp422 views
Tieto Haga Forum Magnus Lindkvist von magnus74
Tieto Haga Forum Magnus LindkvistTieto Haga Forum Magnus Lindkvist
Tieto Haga Forum Magnus Lindkvist
magnus74390 views
Global Warming powerpoint von MrG
Global Warming powerpointGlobal Warming powerpoint
Global Warming powerpoint
MrG243.4K views
GLOBAL WARMING (GOOD PRESENTATION) von elenadimo
GLOBAL WARMING (GOOD PRESENTATION)GLOBAL WARMING (GOOD PRESENTATION)
GLOBAL WARMING (GOOD PRESENTATION)
elenadimo481.6K views
The Year in Phishing - RSA Fraud Report: January 2013 von EMC
The Year in Phishing - RSA Fraud Report: January 2013The Year in Phishing - RSA Fraud Report: January 2013
The Year in Phishing - RSA Fraud Report: January 2013
EMC8.6K views
Media homework andrew goodwin von loousmith
Media homework  andrew goodwinMedia homework  andrew goodwin
Media homework andrew goodwin
loousmith316 views
Visual resume for Brad Wehring von wehring1
Visual resume for Brad WehringVisual resume for Brad Wehring
Visual resume for Brad Wehring
wehring1264 views
Tues palace of versailles von Travis Klein
Tues palace of versaillesTues palace of versailles
Tues palace of versailles
Travis Klein541 views
Online Campaigns: A waste of money or improving your bottom line? von Research Now
Online Campaigns: A waste of money or improving your bottom line?Online Campaigns: A waste of money or improving your bottom line?
Online Campaigns: A waste of money or improving your bottom line?
Research Now843 views
Hadoop Hands-On by @techmilind von EMC
Hadoop Hands-On by @techmilindHadoop Hands-On by @techmilind
Hadoop Hands-On by @techmilind
EMC769 views
Evaluation Question Two von loousmith
Evaluation Question TwoEvaluation Question Two
Evaluation Question Two
loousmith214 views

Similar a Informationssökning pedagogik3-4nov14

GYARB SU20.pptx von
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien
Gymnasiearbete biologi 2020 von
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020ngbib
227 views25 Folien
Lektion infosök Colonialism NN21a von
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
12 views32 Folien
Gymnasiearbete Kemi 2022 von
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
75 views33 Folien
Bvg informationssökning.15dec14 von
Bvg informationssökning.15dec14Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14Mikael Rosell
318 views17 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien

Similar a Informationssökning pedagogik3-4nov14(20)

GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
Gymnasiearbete biologi 2020 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
ngbib227 views
Lektion infosök Colonialism NN21a von ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Bvg informationssökning.15dec14 von Mikael Rosell
Bvg informationssökning.15dec14Bvg informationssökning.15dec14
Bvg informationssökning.15dec14
Mikael Rosell318 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 views
Gymnasiearbetet NAS20 von ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib17 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 views
Gymnasiearbete SA18 von ngbib
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
ngbib195 views
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version) von celsiusbiblioteket
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
Celsiusskolan Årets Skolbibliotek 2013. Guided Inquiry (kort version)
celsiusbiblioteket3.8K views
Gymnasiearbete fysik 2022 von ngbib
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
ngbib21 views
Vetenskaplighet och problemställning von NinaEmilsson1
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställning
NinaEmilsson16 views
Hållbar utveckling NN17c NAS17c von ngbib
Hållbar utveckling NN17c NAS17cHållbar utveckling NN17c NAS17c
Hållbar utveckling NN17c NAS17c
ngbib235 views

Informationssökning pedagogik3-4nov14

 • 1. En förnyare av forskning och utbildning Linköpings universitet Informationssökning - inför uppsatsen Mikael.Rosell@liu.se Linköpings Universitetsbibliotek
 • 2. • Varför och hur söker man efter information!  Ämnesguiden: din startpunkt • Att känna till vad plagiering är och hur man undviker det  RefWorks: spara dina referenser & spara tid! Ni får gärna ställa frågor under genomgången! Syftet med dagens föreläsning
 • 3. Varför informationssökning? Tillvägagångssätt när du ska skriva en akademisk text! • Söka information och finna • Värdera kvalitén hos informationskällorna • Skriva och strukturera texten 3
 • 4. Söka information: strategi & upprepning! 4
 • 5. Informationssökningsprocessen i Bryman* • Kapt 4 – Att komma igång – litteraturgenomgång. • En bild som beskriver sökprocessen s.117. *Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber. 5
 • 6. Informationssökning - förberedelser • Vilken är min frågeställning? • Vad är mitt informationsbehov? • Vilken ämnesavgränsning gör jag? • Vad kan jag om ämnet? 6 The increasing frequency of massive hurricanes and storms are due to the emission of green house gases. Vilka ord ska vi söka med?
 • 7. Förberedelser: Hitta sökord! • Hur börjar jag? • Vad kan jag om ämnet? Vad vill jag veta om ämnet? 7 The increasing frequency of massive hurricanes and storms are due to the emission of green house gases.
 • 8. increasing frequency hurricanes green house gases. Hitta sökord Finns det fler ord som kan beskriva dessa begrepp? Förberedelser: Analysera frågeställning!
 • 9. Hitta sökord Förberedelser: Analysera frågeställning! increasing : growing, escalating, … frequency : occurrence, … hurricanes : storm, windy, … green house gases : climate change, global warming, …
 • 10. Val av sökverktyg! -Vad söker jag? • Beror på ditt nuvarande informationsbehov! - Skaffa en introduktion till ämnet • Grunderna • Definitioner • Terminologi 10 Encyklopedier Böcker Webbsidor Libris eller Katalogen Google Nationalencyclopedin Encyclopedia of Britannica - Fördjupning inom ämnet • Handböcker • Fackböcker • Artiklar Libris eller Katalogen UniSearch Scopus, ERIC, Google Scholar
 • 11. Primära & sekundära källor! • Primärkällor • Presenterar egna, nya resultat • Trovärdighet och tyngd • Vetenskapliga artiklar, böcker… • Sekundärkällor • Sammanställer och sammanfattar • Bra för att läsa in sig på ett nytt område eller för att hålla sig uppdaterad på forskningsfronten • Uppslagsverk, böcker….
 • 12. • Ämnesguiden: Din startpunkt! • Ämnesguiden: Pedagogik • (http://guide.bibl.liu.se/pedagogik) Val av sökvertyg!
 • 13. Välj rätt sökverktyg för ditt informationsbehov! Skaffa en introduktion till ämnet • Uppslagsverk (NE, Encyclopaedia Britannica, International encyclopedia of education) • Bra startpunkt – men ingen slutdestination! • Både allmänna & ämnesrelaterade • Många tillgängliga elektroniskt via LiUB • En sekundär källa! 13
 • 14. Vad fann vi? Använda sökord: Global warming Hurricanes Nya sökord: Tropical cyclones… Nya källor: • Spencer Weart, Discovery of Global Warming (2003) • T. R. Knutsonet et al., Tropical cyclones and climate change, Nat. Geosci., 3:157–163, 2010. 14
 • 15. Välj rätt sökverktyg för ditt informationsbehov! • LiU bibliotekskatalog/Libris • Fältsökning: Använd generella sökord • Ämnesord som beskriver innehåll • E-böcker tillgängliga under ”Länk” • Mina Lån/Mina bibliotek • Fjärrlån: endast tryckt litteratur 15
 • 16. E-bokssamlingar (ebrary, etc.) • Varje e-bokssamling är sökbar separat • Kan göra ämnesavgränsningar, språk- och materialtypsavgränsningar • Endast titlar på engelska! • Fulltextsökningar 16
 • 17. Vad fann vi? Använda sökord: "Global warming" (hurricane* OR cyclone*) Nya sökord: Climatic changes, Global environmental change Nya källor: • Chris Mooney Storm world (2007) • Encyclopaedia of Global Warming 17
 • 18. Att söka! UTVIDGA 18 BEGRÄNSA  Använd söktekniker!  Boolska operatorer, trunkering, frassökning  Kombinera sökord!  Global warming Hurricanes
 • 19. Boolska operatorer • Global AND Warming • Hurricanes OR storms OR cyclones • Storms NOT Hurricanes
 • 20. Att skapa en sökfråga! 20 Ett exempel: (Hurricanes OR Cyclones) AND ((Global AND Warming) OR (Climate AND Change))
 • 21. Trunkering Vad händer om ni skriver Environment* ?
 • 22. Trunkering Du söker på flera böjningsformer och ändelser av ett ord: Environment Environment – s Environment – al Environment – alism Istället för: Environment OR Environments OR Environmental
 • 23. Frassökning Pröva att göra följande två sökningar: ” Climate change” Climate change Vad är skillnaden?
 • 24. Frassökning Vad är skillnaden? ” Climate change” Hittar: termer exakt i den ordningsföljd de står skrivna i sökfältet. Climate AND change Hittar: termer oavsett i vilken ordningsföljd de står i.
 • 25. 25 Fördjupning inom ämnet • Google Scholar! • LiUB Proxy: Tillgång till e-resurser utanför campus T. R. Knutson et al., Tropical cyclones and climate change, Nat. Geosci., 3:157–163, 2010 Att söka vetenskapliga publikationer! - Var börjar jag?
 • 26. Att söka vetenskapliga publikationer! - Var börjar jag?
 • 27. Vad fann vi? Använda sökord: Nya sökord: Nya källor: • Lin, N. et al., 2012. Physically based assessment of hurricane surge threat under climate change. Nature Climate Change, 2(6), pp.462–467. • Emanuel, K.A., 2013. Downscaling CMIP5 climate models shows increased tropical cyclone activity over the 21st century. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(30), pp.12219–24. 27
 • 28. Bibliotekets databaser Varför använda dem? • Möjligt att förfina sökresultat med sökfunktioner och ämnesord • Ämnesavgränsade • Kvalitetsgranskade • Tillgång till LiU´s tidskriftsprenumerationer 28 Att söka vetenskapliga publikationer! - Gå vidare!
 • 29. I vilka databaser finns mitt ämne? Ämnesguiden (http://guide.bibl.liu.se/psykologi) • Allmänna databaser  Scopus & Web of Science • Ämnesrelaterade databaser  ERIC, Emerald • Överlappar varandras innehåll • Använd flera databaser • Relevanta källor som inte är tillgängliga genom andra sökverktyg • Olika gränssnitt, söktekniker & sökfunktioner 29
 • 30. • Pearl Growing!- relevanta källor ger nya sökord! • Författare/ förlag/organisation • Ämnesord • Referenslista • Kombinera flera sökord • Använd söktekniker  AND, OR, NOT  Trunkering: environment*  Frassökning: ”Global Warming” • Dokumentera dina sökningar!  Spara referenser i RefWorks 30 Att söka: Hur kommer jag vidare?
 • 31. Värdera källan! Granska alltid dina källor utifrån källkritiska kriterier* • Vem är författaren och vilken bakgrund har denne? • Har publikationen genomgått någon form av kvalitetsmässig granskning? • Presenteras nya forskningsresultat (primär källa)? • Innehåller informationen i källan fakta eller åsikter? • Vilken målgrupp vänder sig författaren till? • Finns källor och referenser tydligt angivna? • Hur aktuell/ny är publikationen? * Rumsey, Sally (2008). How to find information. New York: Open University Press. Kapitel 11: evaluation of resources Tillgänglig: https://lt.ltag.bibl.liu.se/login?url=http://site.ebrary.com/lib/linkoping/docDetail.action?docID=10229839 (2013-01-10)
 • 32. • Utvärdera din informationssökning! • Vid behov – modifiera & upprepa sökningen! • Använd flera sökverktyg och olika primärkällor! 32 Att söka: Hur kommer jag vidare?
 • 33. Varför refererar man? • Krav på att idéers ursprung erkänns • Styrka fakta och underbygga påståenden • Ökar din egen trovärdighet • Underlätta för läsaren • Undviker plagiering • The increasing frequency of massive hurricanes and storms are due to the emission of greenhouse gases [*]. * Referens till litteratur som stödjer påståendet! 33
 • 34. Plagiering: vad är det? ”Plagiarism is passing off someone else’s work, whether intentionally or unintentionally, as your own for your own benefit.” Carroll, J. (2002) A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (Oxford Brookes University) 34
 • 35. QUIZ* Är det plagiering om du… 1. Kopierar ett diagram eller en tabell från en webbsida och anger källans referens under? 2. Använder hela eller delar av ett arbete i en kurs som du tidigare skrivit och lämnat in på en annan kurs utan att referera eller citera? 3. Kopierar meningar från en annan källa, sätter citattecken runt texten och anger referens? 4. Använder en annan författares text och endast byter ut några få ord och anger referens? 35*Linköpings Universitetsbibliotek, 2011. Citera och referera. Available at: http://www2.bibl.liu.se/quiz/
 • 36. Hur undviker jag att plagiera? - Ange korrekta referenser! • Texthänvisning och referenslista • Olika referensstilar finns! • Oxford, Harvard, Vancouver • Var tydlig och konsekvent!
 • 37. Att parafrasera! • Läs texten! • Förstå vad författaren menar! • Skriv med egna ord!  Ni är författare, er ”röst” ska finnas i texten! • Det räcker inte att bara byta ut ett par ord med synonymer • En text på t.ex. engelska måste också skrivas om • En lärande process! 37
 • 38. Att referera i texten! • Läs texten! • Förstå vad författaren menar! • Förklara det med dina egna ord - du parafraserar! Exemplen i Harvard: Egidius (2005) anser att det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till högskolan…. Det finns olika slags hinder för en breddad rekrytering till högskolan (Egidius 2005). 38
 • 39. Att citera i texten! • Använd i begränsad utsträckning! • Använd när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande! • Använd när du presenterar ett påstående som du ifrågasätter och vill diskutera! Detta betyder att ”den vetenskapliga tidskriftsartikeln kännetecknas av primärpublicering av originalarbete och tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation samt kritisk granskning utförd av experter inom forskningsområdet” (Forsberg & Wengström 2008, s. 69), men inte att … 39
 • 40. Referenslista Exemplen i Harvard: Bernstein, D. A. (2011). Psychology. Belmont, Calif. : Andover: Wadsworth ; Cengage Learning Cuhadar, E., & Dayton, B. (2011). The social psychology of identity and inter-group conflict: From theory to practice. International Studies Perspectives, 12(3), 273-293. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1528- 3585.2011.00433.x/full [2013-09-11] Gärdenfors, Peter (2009). Visualisering: inre och yttre [Video]. Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009: Tema: Lärande:http://www.thinking.ep.liu.se/thinking2009/default.asp?MO VIE=01_Peter_Gardenfors.flv [2013-03-05] 40
 • 41. Spara dina referenser & spara tid! LiU ▶ Biblioteket ▶ Citera och referera ▶ RefWorks Importerar Referenser direkt Ifrån… Databaser Bibliotekskataloger Webben Infogar referenser Direkt in i din text Skapar referenslistor Direkt i ditt dokument
 • 42. Upphovsrätt: hur får jag använda illustrationer? • Wikimedia Commons • commons.wikimedia.org • Illustrationer (bilder, figurer & tabeller) med copyleft licens • GFDL • Creative Commons • Syfte – Wikisfären
 • 43. Vi finns här som ett stöd på vägen! Besök vår hemsida: http://www.bibl.liu.se • Linköpings universitetsbibliotek – Referenshantering! • referenshantering@bibl.liu.se • http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera?l=sv • Linköpings universitetsbibliotek – Upphovsrätt och plagiering! • plagiering@bibl.liu.se • http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera/upphovsratt-och- plagiering • Fråga oss! • http://www.bibl.liu.se/fraga • Mikael.Rosell@liu.se, 013 - 28 22 48 43
 • 44. Citera och referera! -så undviker du plagiering Resurslitteratur • Carroll, Jude, Zetterling, Carl-Mikael, (2009), Hjälp studenterna att undvika plagiering, KTH Learning Lab, http://people.kth.se/~ambe/KTH/Hjalpstudenterna.pdf • Academic Integrity at MIT: A Handbook for Students. MIT: Massachusetts Institute of Technology , https://integrity.mit.edu • Citation and Research Management Tools. Metropolitan NewYork library council, http://libguides.metro.org/content.php?pid=198894&sid=166349 7 • NoPlagiat: självstudieguide om plagiering & upphovsrätt, Linköpings universitet, http://noplagiat.bibl.liu.se/ 44
 • 45. Citera och referera! -så undviker du plagiering - Andra resurser vid LiU! Disciplinärenden! • Disciplinnämnden. http://www.student.liu.se/regler/disciplinarenden?l=s v Vetenskapligt skrivande! • Språkverkstad. http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader/?l=sv 45