آموزش بر مبنای حل مسئله

‫آموزش‬ ‫روش‬
‫مبنای‬ ‫بر‬
‫حل‬‫مسئله‬
‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫مصطفی‬‫قدمیاری‬
‫مدرس‬ ‫تربیت‬ ‫دانشگاه‬–‫پاییز‬1393
1Problem Based Learning (PBL)
‫منفعل‬ ‫یادگیری‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫یادگیری‬
2
‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫در‬:
10%‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سخنرانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫حس‬ ‫فقط‬‫شنوایی‬)
25%‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫حس‬‫و‬ ‫شنوایی‬
‫بینایی‬)
65%‫کنیم‬‫می‬ ‫تجربه‬ ‫شخصا‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫که‬‫درگ‬ ‫حس‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫یر‬
‫است‬)
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬(PBL:)
‫روش‬ ‫یک‬‫فعال‬ ‫آموزش‬‫است‬
‫تاریخچه‬:‫اواسط‬‫دهه‬1960‫در‬‫پزشکی‬ ‫دانشگاه‬‫ماکماستر‬‫کانا‬‫دا‬
‫را‬ ‫آموزش‬ ‫تنها‬ ‫استاد‬‫تسهیل‬‫کند‬‫می‬
‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫برقرار‬ ‫ارتباط‬‫می‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫میکنند‬‫ب‬‫ینند‬
3
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫مسئله‬ ‫تعریف‬
‫مسئله‬ ‫از‬ ‫منظور‬:
‫یک‬‫واقعه‬‫یا‬‫صنعتی‬ ‫فرایند‬‫یا‬‫پزشکی‬‫وسی‬ ‫به‬ ‫که‬‫مدرس‬ ‫له‬
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫هدایت‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬
‫دانشجویان‬‫شود‬‫می‬
‫ویژگی‬‫و‬ ‫مسئله‬ ‫های‬‫مراحل‬‫تعریف‬‫در‬ ‫آن‬‫مرجع‬ ‫مقاله‬‫ای‬‫ن‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫ارائه‬.
4
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫آموزش‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نقش‬PBL
‫نقش‬ ‫سه‬‫در‬PBL:
1-‫گروه‬:
‫ها‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬
‫های‬ ‫گروه‬8‫تا‬10‫نفری‬
2-‫استاد‬:
‫کند‬ ‫می‬ ‫گوش‬ ‫ها‬ ‫صحبت‬ ‫به‬
3-‫گروه‬ ‫منشی‬
،‫ها‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫ضمن‬
‫میکند‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
5
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬
‫اول‬ ‫جلسه‬:
‫استاد‬‫مسئله‬‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫را‬‫توضیح‬‫میدهد‬
‫طوفان‬‫مغزها‬:
‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬‫ها‬ ‫دانسته‬‫و‬‫ها‬ ‫ندانسته‬
‫برای‬‫حل‬‫این‬‫مسئله‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬‫بیاموزیم‬‫؟‬
‫گروه‬ ‫منشی‬‫نکات‬‫میکند‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مهم‬
‫مشخص‬‫کردن‬‫مطالبی‬‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫گروه‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬‫تحقی‬‫ق‬
‫کند‬
‫بعد‬ ‫جلسه‬ ‫تا‬ ‫دانشجویان‬‫تحقیق‬ ‫فرصت‬‫دارند‬.
6
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬
‫دوم‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬
‫مرور‬‫جلسه‬ ‫بر‬‫قبل‬
‫سپس‬‫خود‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫دانشجو‬ ‫هر‬‫می‬‫کند‬
‫یاد‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫بقیه‬‫میگیرند‬
‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬‫جمع‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫دانشجویان‬ ‫سایر‬
‫بقیه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫میدهند‬ ‫قرار‬.
‫گزارش‬‫نتیجه‬‫به‬‫استاد‬
‫استاد‬‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫بازخورد‬‫دهد‬ ‫می‬.
7
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬
8
‫ماستریخ‬ ‫گام‬ ‫هفت‬ ‫مراحل‬‫برای‬‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬
1‫تواف‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫نامشخص‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ،‫کاری‬ ‫تعاریف‬‫ق‬
‫برسید‬.
2‫ت‬ ‫به‬ ، ‫دارند‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ههایی‬ ‫پدید‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مسائل‬‫وافق‬
‫برسید‬
3‫نمایید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ، ‫مغزی‬ ‫طوفان‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬
4‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فرضیه‬ ‫و‬ ‫محتمل‬ ‫توضیحات‬.
5‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تهای‬ ‫اولوی‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫اهداف‬.
6‫کنید‬ ‫پژوهش‬ ، ‫یادگیری‬ ‫اهداف‬ ‫ی‬ ‫درباره‬.
7‫گزارش‬ ، ‫کار‬ ‫آخر‬ ‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫را‬ ‫خود‬‫بدهید‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫ی‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اطالعات‬
‫بندید‬ ‫بکار‬ ‫مسئله‬
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫ایرادهای‬‫آموزش‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫وارد‬
1.‫ساعات‬ ‫شدن‬ ‫گرفته‬‫زیادی‬‫از‬‫وقت‬‫استادان‬.
2.‫افزایش‬‫استرس‬‫دانشجویان‬‫استادان‬ ‫و‬.
3.‫ناکارآمدی‬‫نسبی‬‫صورت‬ ‫در‬‫صحیح‬ ‫نشدن‬ ‫اجرا‬
4.‫کاهش‬‫دانش‬ ‫حجم‬‫کسب‬‫شده‬‫پایه‬ ‫علوم‬ ‫ی‬ ‫درباره‬.
5.‫مشکالت‬‫اجرایی‬‫در‬‫هنگامی‬‫که‬‫تعداد‬‫دانشجویان‬‫کالس‬‫زیاد‬‫و‬ ‫است‬‫یا‬‫انگیزه‬‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫و‬‫کافی‬‫برای‬‫انجام‬‫ای‬‫ن‬‫روش‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬.
6.‫ممکن‬‫است‬‫تجربه‬‫استادان‬‫برای‬‫اجرای‬‫این‬‫روش‬‫کافی‬‫نباشد‬.
9
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
‫بندی‬ ‫جمع‬
‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬:
‫بحث‬‫دانشجویان‬‫مورد‬ ‫در‬‫علمی‬ ‫مسائل‬‫استاد‬ ‫کمک‬ ‫با‬
‫فعال‬ ‫نقش‬‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬
‫مطالب‬ ‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اثر‬
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬‫اجتماعی‬
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬‫فردی‬
10
‫مراجع‬
‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 Youtube: Problem based learning
https://www.youtube.com/watch?v=sNhismExIwU
11
1 von 11

Recomendados

Problem solving-model von
Problem solving-modelProblem solving-model
Problem solving-modeldowelld
4.2K views46 Folien
Two-Phase Flow Patterns and Flow-Pattern Maps von
Two-Phase Flow Patterns and Flow-Pattern MapsTwo-Phase Flow Patterns and Flow-Pattern Maps
Two-Phase Flow Patterns and Flow-Pattern MapsMostafa Ghadamyari
7.9K views12 Folien
Numerical simulation of blood flow in flexible arteries using Fluid-Structure... von
Numerical simulation of blood flow in flexible arteries using Fluid-Structure...Numerical simulation of blood flow in flexible arteries using Fluid-Structure...
Numerical simulation of blood flow in flexible arteries using Fluid-Structure...Mostafa Ghadamyari
7.6K views19 Folien
The 7 step problem solving methodology von
The 7 step problem solving methodologyThe 7 step problem solving methodology
The 7 step problem solving methodologyquest_pune
40.7K views17 Folien
کارگاه آزمون سازی von
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
2.3K views40 Folien
یادگیری تیمی رقابتی von
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتیSeyed Mohammad Hassan Hosseini
7 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a آموزش بر مبنای حل مسئله

Assessment Design and Development workshop von
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
53 views89 Folien
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy von
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmyguest4cc9f12
1.8K views330 Folien
Ravanshenasi yadgiri (zare) von
Ravanshenasi yadgiri (zare)Ravanshenasi yadgiri (zare)
Ravanshenasi yadgiri (zare)Saeid Nezareh
12.7K views241 Folien
Student managing von
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
264 views4 Folien
thesis guide for iranian von
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranianguest5e1e097
3.8K views41 Folien
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation von
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationSoraya Ghoddousi
86 views28 Folien

Similar a آموزش بر مبنای حل مسئله(20)

Assessment Design and Development workshop von Eisa Rezaei
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
Eisa Rezaei53 views
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy von guest4cc9f12
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
guest4cc9f121.8K views
Ravanshenasi yadgiri (zare) von Saeid Nezareh
Ravanshenasi yadgiri (zare)Ravanshenasi yadgiri (zare)
Ravanshenasi yadgiri (zare)
Saeid Nezareh12.7K views
Student managing von neginrmn
Student managingStudent managing
Student managing
neginrmn264 views
thesis guide for iranian von guest5e1e097
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranian
guest5e1e0973.8K views
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation von Soraya Ghoddousi
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
Soraya Ghoddousi86 views
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی von PEDAGOGY.IR
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
PEDAGOGY.IR 2.1K views
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx von fatemehfarahani4
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptxمفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx
مفهوم تدریس و مدیریت کلاس.pptx
fatemehfarahani420 views
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفته von computerka
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفتهطرح درس روزانه رایانه کار پیشرفته
طرح درس روزانه رایانه کار پیشرفته
computerka544 views
برنامه ریزی تحصیلی von fmoeini
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
fmoeini37 views
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری von PEDAGOGY.IR
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
PEDAGOGY.IR 447 views
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
ارزیابی معلمان von Puran Maher
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان
Puran Maher1K views
Title_problem_statement von dastyari
Title_problem_statementTitle_problem_statement
Title_problem_statement
dastyari345 views
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline von Eisa Rezaei
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
Eisa Rezaei233 views
A phenomenography of critical thinking of graduate students with an emphasis ... von Jackie Gold
A phenomenography of critical thinking of graduate students with an emphasis ...A phenomenography of critical thinking of graduate students with an emphasis ...
A phenomenography of critical thinking of graduate students with an emphasis ...
Jackie Gold2 views
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی von somayeh mehrabi
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
somayeh mehrabi1.1K views
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان von mehran sultany nezhad
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققاننگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان
نگرشی بر کتاب روش تحقیق مهندسی یک بینش عملی برای محققان

Más de Mostafa Ghadamyari

Bitcoin Price Bubble von
Bitcoin Price BubbleBitcoin Price Bubble
Bitcoin Price BubbleMostafa Ghadamyari
136 views12 Folien
Pressure-Based Algorithms For Multi-Fluid Flow At All Speeds von
Pressure-Based Algorithms For Multi-Fluid Flow At All SpeedsPressure-Based Algorithms For Multi-Fluid Flow At All Speeds
Pressure-Based Algorithms For Multi-Fluid Flow At All SpeedsMostafa Ghadamyari
523 views24 Folien
Energy and Exergy Analysis of a Country Sectors - Advanced Thermodynamics von
Energy and Exergy Analysis of a Country Sectors - Advanced ThermodynamicsEnergy and Exergy Analysis of a Country Sectors - Advanced Thermodynamics
Energy and Exergy Analysis of a Country Sectors - Advanced ThermodynamicsMostafa Ghadamyari
2.8K views38 Folien
سمینار حافظه و روشهای پرورش آن von
سمینار حافظه و روشهای پرورش آنسمینار حافظه و روشهای پرورش آن
سمینار حافظه و روشهای پرورش آنMostafa Ghadamyari
1K views44 Folien
Condensation on vertical surface von
Condensation on vertical surfaceCondensation on vertical surface
Condensation on vertical surfaceMostafa Ghadamyari
2.9K views13 Folien
سیستم کاهش حجم بطری های پلاستیکی von
سیستم کاهش حجم بطری های پلاستیکیسیستم کاهش حجم بطری های پلاستیکی
سیستم کاهش حجم بطری های پلاستیکیMostafa Ghadamyari
316 views12 Folien

Más de Mostafa Ghadamyari(7)

آموزش بر مبنای حل مسئله

 • 1. ‫آموزش‬ ‫روش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫حل‬‫مسئله‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫مصطفی‬‫قدمیاری‬ ‫مدرس‬ ‫تربیت‬ ‫دانشگاه‬–‫پاییز‬1393 1Problem Based Learning (PBL)
 • 2. ‫منفعل‬ ‫یادگیری‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫یادگیری‬ 2 ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫در‬: 10%‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سخنرانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫حس‬ ‫فقط‬‫شنوایی‬) 25%‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫حس‬‫و‬ ‫شنوایی‬ ‫بینایی‬) 65%‫کنیم‬‫می‬ ‫تجربه‬ ‫شخصا‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬(‫که‬‫درگ‬ ‫حس‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫یر‬ ‫است‬) ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 3. ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬(PBL:) ‫روش‬ ‫یک‬‫فعال‬ ‫آموزش‬‫است‬ ‫تاریخچه‬:‫اواسط‬‫دهه‬1960‫در‬‫پزشکی‬ ‫دانشگاه‬‫ماکماستر‬‫کانا‬‫دا‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ ‫تنها‬ ‫استاد‬‫تسهیل‬‫کند‬‫می‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬‫برقرار‬ ‫ارتباط‬‫می‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫میکنند‬‫ب‬‫ینند‬ 3 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 4. ‫مسئله‬ ‫تعریف‬ ‫مسئله‬ ‫از‬ ‫منظور‬: ‫یک‬‫واقعه‬‫یا‬‫صنعتی‬ ‫فرایند‬‫یا‬‫پزشکی‬‫وسی‬ ‫به‬ ‫که‬‫مدرس‬ ‫له‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫هدایت‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫دانشجویان‬‫شود‬‫می‬ ‫ویژگی‬‫و‬ ‫مسئله‬ ‫های‬‫مراحل‬‫تعریف‬‫در‬ ‫آن‬‫مرجع‬ ‫مقاله‬‫ای‬‫ن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫ارائه‬. 4 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 5. ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نقش‬PBL ‫نقش‬ ‫سه‬‫در‬PBL: 1-‫گروه‬: ‫ها‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫های‬ ‫گروه‬8‫تا‬10‫نفری‬ 2-‫استاد‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫گوش‬ ‫ها‬ ‫صحبت‬ ‫به‬ 3-‫گروه‬ ‫منشی‬ ،‫ها‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫ضمن‬ ‫میکند‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ 5 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 6. ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬ ‫اول‬ ‫جلسه‬: ‫استاد‬‫مسئله‬‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫را‬‫توضیح‬‫میدهد‬ ‫طوفان‬‫مغزها‬: ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬‫ها‬ ‫دانسته‬‫و‬‫ها‬ ‫ندانسته‬ ‫برای‬‫حل‬‫این‬‫مسئله‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬‫بیاموزیم‬‫؟‬ ‫گروه‬ ‫منشی‬‫نکات‬‫میکند‬ ‫یادداشت‬ ‫را‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫مشخص‬‫کردن‬‫مطالبی‬‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫گروه‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬‫تحقی‬‫ق‬ ‫کند‬ ‫بعد‬ ‫جلسه‬ ‫تا‬ ‫دانشجویان‬‫تحقیق‬ ‫فرصت‬‫دارند‬. 6 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 7. ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬ ‫دوم‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬ ‫مرور‬‫جلسه‬ ‫بر‬‫قبل‬ ‫سپس‬‫خود‬ ‫های‬ ‫یافته‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫دانشجو‬ ‫هر‬‫می‬‫کند‬ ‫یاد‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫بقیه‬‫میگیرند‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬‫جمع‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫دانشجویان‬ ‫سایر‬ ‫بقیه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫آوری‬‫میدهند‬ ‫قرار‬. ‫گزارش‬‫نتیجه‬‫به‬‫استاد‬ ‫استاد‬‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫بازخورد‬‫دهد‬ ‫می‬. 7 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 8. ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫مراحل‬ 8 ‫ماستریخ‬ ‫گام‬ ‫هفت‬ ‫مراحل‬‫برای‬‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ 1‫تواف‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫نامشخص‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ،‫کاری‬ ‫تعاریف‬‫ق‬ ‫برسید‬. 2‫ت‬ ‫به‬ ، ‫دارند‬ ‫توضیح‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫ههایی‬ ‫پدید‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مسائل‬‫وافق‬ ‫برسید‬ 3‫نمایید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ، ‫مغزی‬ ‫طوفان‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ 4‫بگذارید‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فرضیه‬ ‫و‬ ‫محتمل‬ ‫توضیحات‬. 5‫نمایید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تهای‬ ‫اولوی‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫اهداف‬. 6‫کنید‬ ‫پژوهش‬ ، ‫یادگیری‬ ‫اهداف‬ ‫ی‬ ‫درباره‬. 7‫گزارش‬ ، ‫کار‬ ‫آخر‬ ‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫را‬ ‫خود‬‫بدهید‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫ی‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اطالعات‬ ‫بندید‬ ‫بکار‬ ‫مسئله‬ ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 9. ‫ایرادهای‬‫آموزش‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ 1.‫ساعات‬ ‫شدن‬ ‫گرفته‬‫زیادی‬‫از‬‫وقت‬‫استادان‬. 2.‫افزایش‬‫استرس‬‫دانشجویان‬‫استادان‬ ‫و‬. 3.‫ناکارآمدی‬‫نسبی‬‫صورت‬ ‫در‬‫صحیح‬ ‫نشدن‬ ‫اجرا‬ 4.‫کاهش‬‫دانش‬ ‫حجم‬‫کسب‬‫شده‬‫پایه‬ ‫علوم‬ ‫ی‬ ‫درباره‬. 5.‫مشکالت‬‫اجرایی‬‫در‬‫هنگامی‬‫که‬‫تعداد‬‫دانشجویان‬‫کالس‬‫زیاد‬‫و‬ ‫است‬‫یا‬‫انگیزه‬‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫و‬‫کافی‬‫برای‬‫انجام‬‫ای‬‫ن‬‫روش‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬. 6.‫ممکن‬‫است‬‫تجربه‬‫استادان‬‫برای‬‫اجرای‬‫این‬‫روش‬‫کافی‬‫نباشد‬. 9 ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.
 • 10. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬: ‫بحث‬‫دانشجویان‬‫مورد‬ ‫در‬‫علمی‬ ‫مسائل‬‫استاد‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫فعال‬ ‫نقش‬‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫مطالب‬ ‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫تقویت‬‫فردی‬ 10
 • 11. ‫مراجع‬ ‫راحمی‬,‫ش‬.,1380.‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫آموزش‬ ‫روش‬.‫ایران‬ ‫مهندسی‬ ‫آموزش‬ ‫فصلنامه‬3,51–71.  Youtube: Problem based learning https://www.youtube.com/watch?v=sNhismExIwU 11