Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Алтернатива на безработицата

0

Teilen

Nächste SlideShare
One solar panel per child fr
One solar panel per child fr
Wird geladen in …3
×
1 von 24
1 von 24

Алтернатива на безработицата

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Beschreibung

В днешно време, в условията на световна икономическа криза, една от обществените сфери, които предполагат своевременна намеса и предприемане на конкретни мерки е социално-икономическата област.

Развитието на националните стопанства винаги е оказвало влияние върху социалния статус на гражданите във всяка една държава. Най-негативният познат ефект на рецесията в икономически план е свързан с нарастване на безработицата. Когато говорим за висок процент незаети, имаме предвид нива над нейния естествен темп, т. к. безработица съществува дори и при достигане на резцвет /подем/ в икономическия живот. И това е съвсем нормално явление.

Безработицата се характеризира с липса на трудова заетост - един от основните източници на доходи за всяко едно домакинство (трудовото възнаграждение формира до 90 % от доходите на заетите лица). Казваме „основен“ източник, т. к. паричните постъпления могат да бъдат и в резултат на други периодични плащания /лихви, наеми, ренти/, но те обикновено имат характер на допълнителни приходи.


Голяма част от хората предоставят своята работна сила срещу заплащане на възнаграждение в определен размер. Така е при трудовите правоотношения и при сключване на граждански договори, по които лицата получават доходи под формата на хонорари.

Освен чисто финансово отражение, безработицата оказва и психологическо въздействие върху индивида. Недостигът на парични средства води до понижаване на жизнения му стандарт, а това неминуемо оказва влияние върху неговото самочувствие и самооценка. Индивидът не се чувства достатъчно полезен и спира да вярва в своите творчески сили. Той разполага със знания и ум

Transkript

 1. 1. Алтернативата... Алтернатива на безработицата при младежите
 2. 2. В днешно време, в условията на световна икономическа криза, една от обществените сфери, които предполагат своевременна намеса и предприемане на конкретни мерки е социално- икономическата област.
 3. 3. Развитието на националните стопанства винаги е оказвало влияние върху социалния статус на гражданите във всяка една държава. Най-негативният познат ефект на рецесията в икономически план е свързан с нарастване на безработицата. Когато говорим за висок процент незаети, имаме предвид нива над нейния естествен темп, т. к. безработица съществува дори и при достигане на резцвет /подем/ в икономическия живот. И това е съвсем нормално явление.
 4. 4. Безработицата се характеризира с липса на трудова заетост - един от основните източници на доходи за всяко едно домакинство (трудовото възнаграждение формира до 90 % от доходите на заетите лица). Казваме „основен“ източник, т. к. паричните постъпления могат да бъдат и в резултат на други периодични плащания /лихви, наеми, ренти/, но те обикновено имат характер на допълнителни приходи.
 5. 5. Голяма част от хората предоставят своята работна сила срещу заплащане на възнаграждение в определен размер. Така е при трудовите правоотношения и при сключване на граждански договори, по които лицата получават доходи под формата на хонорари.
 6. 6. Освен чисто финансово отражение, безработицата оказва и психологическо въздействие върху индивида. Недостигът на парични средства води до понижаване на жизнения му стандарт, а това неминуемо оказва влияние върху неговото самочувствие и самооценка. Индивидът не се чувства достатъчно полезен и спира да вярва в своите творчески сили. Той разполага със знания и умения, за чиито придобиване е вложил време, средства и усилия, но въпреки това възможността му да ги приложи на практика се оказва отнета.
 7. 7. Преминаването от планова към пазарна икономика доведе до промяна в изискванията за заемане на работни места. Голяма част от хората не отговаряха на условията, поставени от работодателите, т. к. бяха придобили своето образование в годините преди настъпването на демократичните промени. Това от своя страна наложи включването им в организираните от съответните Бюра по труда курсове за преквалификация. Въпреки това, обаче една част от тях останаха без работа, поради липса на вакантни длъжности.
 8. 8. Особено болезнен се оказва проблемът с т. нар. „младежка безработица“, която е заложена като приоритет не само на национално ниво, но и на равнище ЕС. Тя засяга младите хора до 29 - годишна възраст, които току-що или наскоро са завършили своето висше образование. Макар, че те притежават съвременени познания в съответната сфера на науката, изкуството и техниката, много от тях останаха извън трудовия пазар.
 9. 9. Една от причините за това бе пренасищането на пазара на труда с кадри, завършили определени специалности. През последните години се забелязва предпочитание към професионални направления, свързани с изучаване на икономически дисциплини /финансов мениджмънт, счетоводство/, компютърни системи и технологии /КСТ/, право и др. В резултат на това започна да се наблюдава „отлив“ от други специалности /аграрно земеделие, електро – и топлоснабдяване, автоматика и управление на транспорта и т. н./
 10. 10. Несъобразяването с реалните нужди на трудовия пазар доведе до разминаване /несъответствие/ между броя на лицата, придобили определена квалификация и този на свободните работни места. Това от своя страна доведе до невъзможност за реализация на завършилите кадри.
 11. 11. Неправилно е широкоразпространеното схващане, че трудът, който едно лице полага може да бъде само наемен, т. е. да бъде полаган само и единствено в полза на работодателя (съответно по трудово или служебно правоотношение). Освен предоставянето на работна сила, лицата могат да инвестират в свой собствен бизнес /развиване на търговска дейност/ като самонаети/ лица, упражняващи свободна професия /архитекти, музиканти, писатели, художници, адвокати, дипломирани експерт - счетоводители и др./, земеделски производители.
 12. 12. Особено сполучлив вариант в тази насока е заемането на слаборазработени до момента ниши /напр. участие в доброволчески акции или сдружения, които се занимават с общественополезна дейност/. В тях лицата също могат да открият своето амплоа. Обикновено юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) се възприемат като допълнителна дейност, която лицето може да извършва, като нещо спомагателно, наред със своята основна професия, която практикува /допълнителна заетост/. Това твърдение обаче не е съвсем вярно. Страничните занимания могат да се превърнат в главен източник на доходи за едно лице и в негова основна професия.
 13. 13. Включването в инициативите и мероприятията, организирани от неправителствени организации, освен всичко друго, спомага за развиване на потенциала, заложбите и таланта на младите хора, дава им възможност да се изявяват и покажат своите възможности тогава, когато липсват други алтернативи за заетост. Това е изключително важно, особено в условията на дълготрайна безработица, т. к. именно продължителната липса на работа оказва деградивен ефект върху индивида. Усвоените знания и умения започват постепенно да „избледняват“, ако не се използват по предназначение и не се прилагат на практика. По този начин се оказва необходимо те да бъдат придобивани наново или най-малкото „опреснявани“, което не е особено целесъобразно.
 14. 14. Реализирахме...
 15. 15. ▪ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на конкурс за „Кампания против агресията в училище“ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на хип – хоп и хаус фестивал ▪ ПРОЕКТ „ЧОВЕЩИНА“ ▪ "СЪЗДАВАНЕ НА ШКОЛА ЗА МЛАДИ ГИДОВЕ“ ▪ „СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ НА ГРАД РУСЕ”
 16. 16. ▪ ПРОЕКТ на СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе за създаване на НПО клъстер (NGO cluster) ▪ ПРОЕКТ за създаване на уеб сайт, озаглавен „Добрата новина“ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на кампания против вандализма под надслов „Нека да градим, а не да рушим!“ ▪ Проект за организиране и провеждане на инициатива, свързана с намаляване на младежката безработица и подпомагане на местния бизнес
 17. 17. ▪ Проект „ОКей – Да се погрижим за Русенския кей“ – проект за облагородяване на кея на р. Дунав при Русе ▪ „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА НЕ Е САМО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ” ▪ „ЕЗИКОВО КАФЕНЕ” ▪ Проект за организиране и провеждане на конкурс под надслов „ЛЕГЕНДИТЕ – ЧАСТ ОТ КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА РУСЕ“ ▪ СНЦ "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" - КЛОН РУСЕ С ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВА „СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТИЛНИЧКА ЗА ИДЕИ – ДОМАШЕН МАЙСТОР – АЗ МОГА ВСИЧКО”,
 18. 18. ▪ ОБУЧЕНИЯ В ГР. МАРТЕН ▪ Международен ден на джаза в библиотеката ▪ "Запознаване със социалните дейности и проблеми на младите" ▪ "Практики на Комисията за защита от дискриминация, свързани с младежката дискриминация" ▪ „Библиотеката – портал към електронното правителство”
 19. 19. ▪ Знаят ли младите правата си на работното си място? ▪ МАРТ МЕСЕЦ - МЕСЕЦ НА ПРАВАТА НА МЛАДИТЕ МГ РУСЕ ▪ Курс по уеб дизаин по инициатива "уеб проект" на клуб "ит" към Снц "младежки глас" - клон Русе ▪ "За младите активно" среща-дискусия за здравословния начин на хранене и спорт ▪ МГ кафе
 20. 20. ▪ Участие в анкета «Възраждане 1762» ▪ Доклад - оценка на сайт и препоръки ▪ Прочети и Предай ▪ Инициатива «УЕБ ПРОЕКТ" ▪ Преподаваме английски ▪ ОБУЧЕНИЯ
 21. 21. Действията говорят по-силно от думите
 22. 22. „Fortes Fortuna Adiuvat“ или преведено на български "Съдбата помага на смелите". Марк Теренций Варон
 23. 23. Благодарим Ви за вниманието! 

Beschreibung

В днешно време, в условията на световна икономическа криза, една от обществените сфери, които предполагат своевременна намеса и предприемане на конкретни мерки е социално-икономическата област.

Развитието на националните стопанства винаги е оказвало влияние върху социалния статус на гражданите във всяка една държава. Най-негативният познат ефект на рецесията в икономически план е свързан с нарастване на безработицата. Когато говорим за висок процент незаети, имаме предвид нива над нейния естествен темп, т. к. безработица съществува дори и при достигане на резцвет /подем/ в икономическия живот. И това е съвсем нормално явление.

Безработицата се характеризира с липса на трудова заетост - един от основните източници на доходи за всяко едно домакинство (трудовото възнаграждение формира до 90 % от доходите на заетите лица). Казваме „основен“ източник, т. к. паричните постъпления могат да бъдат и в резултат на други периодични плащания /лихви, наеми, ренти/, но те обикновено имат характер на допълнителни приходи.


Голяма част от хората предоставят своята работна сила срещу заплащане на възнаграждение в определен размер. Така е при трудовите правоотношения и при сключване на граждански договори, по които лицата получават доходи под формата на хонорари.

Освен чисто финансово отражение, безработицата оказва и психологическо въздействие върху индивида. Недостигът на парични средства води до понижаване на жизнения му стандарт, а това неминуемо оказва влияние върху неговото самочувствие и самооценка. Индивидът не се чувства достатъчно полезен и спира да вярва в своите творчески сили. Той разполага със знания и ум

Transkript

 1. 1. Алтернативата... Алтернатива на безработицата при младежите
 2. 2. В днешно време, в условията на световна икономическа криза, една от обществените сфери, които предполагат своевременна намеса и предприемане на конкретни мерки е социално- икономическата област.
 3. 3. Развитието на националните стопанства винаги е оказвало влияние върху социалния статус на гражданите във всяка една държава. Най-негативният познат ефект на рецесията в икономически план е свързан с нарастване на безработицата. Когато говорим за висок процент незаети, имаме предвид нива над нейния естествен темп, т. к. безработица съществува дори и при достигане на резцвет /подем/ в икономическия живот. И това е съвсем нормално явление.
 4. 4. Безработицата се характеризира с липса на трудова заетост - един от основните източници на доходи за всяко едно домакинство (трудовото възнаграждение формира до 90 % от доходите на заетите лица). Казваме „основен“ източник, т. к. паричните постъпления могат да бъдат и в резултат на други периодични плащания /лихви, наеми, ренти/, но те обикновено имат характер на допълнителни приходи.
 5. 5. Голяма част от хората предоставят своята работна сила срещу заплащане на възнаграждение в определен размер. Така е при трудовите правоотношения и при сключване на граждански договори, по които лицата получават доходи под формата на хонорари.
 6. 6. Освен чисто финансово отражение, безработицата оказва и психологическо въздействие върху индивида. Недостигът на парични средства води до понижаване на жизнения му стандарт, а това неминуемо оказва влияние върху неговото самочувствие и самооценка. Индивидът не се чувства достатъчно полезен и спира да вярва в своите творчески сили. Той разполага със знания и умения, за чиито придобиване е вложил време, средства и усилия, но въпреки това възможността му да ги приложи на практика се оказва отнета.
 7. 7. Преминаването от планова към пазарна икономика доведе до промяна в изискванията за заемане на работни места. Голяма част от хората не отговаряха на условията, поставени от работодателите, т. к. бяха придобили своето образование в годините преди настъпването на демократичните промени. Това от своя страна наложи включването им в организираните от съответните Бюра по труда курсове за преквалификация. Въпреки това, обаче една част от тях останаха без работа, поради липса на вакантни длъжности.
 8. 8. Особено болезнен се оказва проблемът с т. нар. „младежка безработица“, която е заложена като приоритет не само на национално ниво, но и на равнище ЕС. Тя засяга младите хора до 29 - годишна възраст, които току-що или наскоро са завършили своето висше образование. Макар, че те притежават съвременени познания в съответната сфера на науката, изкуството и техниката, много от тях останаха извън трудовия пазар.
 9. 9. Една от причините за това бе пренасищането на пазара на труда с кадри, завършили определени специалности. През последните години се забелязва предпочитание към професионални направления, свързани с изучаване на икономически дисциплини /финансов мениджмънт, счетоводство/, компютърни системи и технологии /КСТ/, право и др. В резултат на това започна да се наблюдава „отлив“ от други специалности /аграрно земеделие, електро – и топлоснабдяване, автоматика и управление на транспорта и т. н./
 10. 10. Несъобразяването с реалните нужди на трудовия пазар доведе до разминаване /несъответствие/ между броя на лицата, придобили определена квалификация и този на свободните работни места. Това от своя страна доведе до невъзможност за реализация на завършилите кадри.
 11. 11. Неправилно е широкоразпространеното схващане, че трудът, който едно лице полага може да бъде само наемен, т. е. да бъде полаган само и единствено в полза на работодателя (съответно по трудово или служебно правоотношение). Освен предоставянето на работна сила, лицата могат да инвестират в свой собствен бизнес /развиване на търговска дейност/ като самонаети/ лица, упражняващи свободна професия /архитекти, музиканти, писатели, художници, адвокати, дипломирани експерт - счетоводители и др./, земеделски производители.
 12. 12. Особено сполучлив вариант в тази насока е заемането на слаборазработени до момента ниши /напр. участие в доброволчески акции или сдружения, които се занимават с общественополезна дейност/. В тях лицата също могат да открият своето амплоа. Обикновено юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) се възприемат като допълнителна дейност, която лицето може да извършва, като нещо спомагателно, наред със своята основна професия, която практикува /допълнителна заетост/. Това твърдение обаче не е съвсем вярно. Страничните занимания могат да се превърнат в главен източник на доходи за едно лице и в негова основна професия.
 13. 13. Включването в инициативите и мероприятията, организирани от неправителствени организации, освен всичко друго, спомага за развиване на потенциала, заложбите и таланта на младите хора, дава им възможност да се изявяват и покажат своите възможности тогава, когато липсват други алтернативи за заетост. Това е изключително важно, особено в условията на дълготрайна безработица, т. к. именно продължителната липса на работа оказва деградивен ефект върху индивида. Усвоените знания и умения започват постепенно да „избледняват“, ако не се използват по предназначение и не се прилагат на практика. По този начин се оказва необходимо те да бъдат придобивани наново или най-малкото „опреснявани“, което не е особено целесъобразно.
 14. 14. Реализирахме...
 15. 15. ▪ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ ЗА МЛАДЕЖИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на конкурс за „Кампания против агресията в училище“ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на хип – хоп и хаус фестивал ▪ ПРОЕКТ „ЧОВЕЩИНА“ ▪ "СЪЗДАВАНЕ НА ШКОЛА ЗА МЛАДИ ГИДОВЕ“ ▪ „СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ НА ГРАД РУСЕ”
 16. 16. ▪ ПРОЕКТ на СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе за създаване на НПО клъстер (NGO cluster) ▪ ПРОЕКТ за създаване на уеб сайт, озаглавен „Добрата новина“ ▪ ПРОЕКТ за организиране и провеждане на кампания против вандализма под надслов „Нека да градим, а не да рушим!“ ▪ Проект за организиране и провеждане на инициатива, свързана с намаляване на младежката безработица и подпомагане на местния бизнес
 17. 17. ▪ Проект „ОКей – Да се погрижим за Русенския кей“ – проект за облагородяване на кея на р. Дунав при Русе ▪ „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА НЕ Е САМО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ” ▪ „ЕЗИКОВО КАФЕНЕ” ▪ Проект за организиране и провеждане на конкурс под надслов „ЛЕГЕНДИТЕ – ЧАСТ ОТ КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА НА РУСЕ“ ▪ СНЦ "МЛАДЕЖКИ ГЛАС" - КЛОН РУСЕ С ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВА „СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТИЛНИЧКА ЗА ИДЕИ – ДОМАШЕН МАЙСТОР – АЗ МОГА ВСИЧКО”,
 18. 18. ▪ ОБУЧЕНИЯ В ГР. МАРТЕН ▪ Международен ден на джаза в библиотеката ▪ "Запознаване със социалните дейности и проблеми на младите" ▪ "Практики на Комисията за защита от дискриминация, свързани с младежката дискриминация" ▪ „Библиотеката – портал към електронното правителство”
 19. 19. ▪ Знаят ли младите правата си на работното си място? ▪ МАРТ МЕСЕЦ - МЕСЕЦ НА ПРАВАТА НА МЛАДИТЕ МГ РУСЕ ▪ Курс по уеб дизаин по инициатива "уеб проект" на клуб "ит" към Снц "младежки глас" - клон Русе ▪ "За младите активно" среща-дискусия за здравословния начин на хранене и спорт ▪ МГ кафе
 20. 20. ▪ Участие в анкета «Възраждане 1762» ▪ Доклад - оценка на сайт и препоръки ▪ Прочети и Предай ▪ Инициатива «УЕБ ПРОЕКТ" ▪ Преподаваме английски ▪ ОБУЧЕНИЯ
 21. 21. Действията говорят по-силно от думите
 22. 22. „Fortes Fortuna Adiuvat“ или преведено на български "Съдбата помага на смелите". Марк Теренций Варон
 23. 23. Благодарим Ви за вниманието! 

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

×