Mooc’s

Meritxell López
Meritxell LópezFormación um CIDEU
Meritxell López Duce
Integració de les eines tecnològiques per a l’educació
                    UOC 2012-2013
Mooc’s
    L’ús de les TIC es dóna en major o menor mesura en:
     L’educació reglada
     L’educació no formal
     L’educació informal
.      Això produeix que es continuí investigant per aplicar noves tecnologies, noves i no
    noves pedagogies en el context educatiu, algunes es basen en pedagogies de
    principis del s.XX, per millorar la qualitat i la productivitat de l’educació.
  .


      Com venim fent, ens adaptem a les noves tecnologies que apareixen i
    investiguem quin és el millor ús per aprofitar-lo dins de l’educació, per establir
    noves maneres d’ensenyament i d’aprenentatge per a que els estudiants,
    independentment de l’edat i dels estudis, puguin obtenir un coneixement, unes
    habilitats i competències amb les que formar-se per un futur, el seu propi futur i
    en conseqüència, el futur de la societat.


      Les tecnologies aparegudes recentment tenen un enfocament cooperatiu,
    connecten a les persones, permeten expressar opinions i compartir-les. Cada
    vegada aquestes característiques estan agafant més força i les estem traslladant a
    l’àmbit educatiu això fa que es promogui un aprenentatge actiu, participatiu,
    dinàmic, reflexiu, cooperatiu i col·lectiu. A la vegada, les tecnologies i les
    pràctiques pedagògiques, modifiquen i creen contextos educatius enllaçats a
    altres contextos on poden participar no només usuaris que intervenen en el procés
    educatiu sinó també d’altres que poden fer qualsevol aportació al context educatiu.
  He seleccionat els MOOC com a pràctica emergent per dos motius:
1.   Últimament estan agafant rellevància entre els experts en e-learning.
2.   És una pedagogia que pot ser molt utilitzada en els pròxims anys, penso que és
    un repte per a la innovació i supera barreres per apropar l’educació a tothom.
.
    Actualment, ens trobem immersos en una crisi econòmica que està promovent uns
   canvis educatius en l’educació obligatòria i en l’educació superior. El context del
   MOOC es centra, principalment, en l’educació superior, i actualment el que s’està
   fent és posar barrares per a que les persones puguin cursar estudis universitaris,
   això s’aconsegueix amb l’augment del preu de les matricules, o la supressió de
   beques, etc. Totes aquestes iniciatives que el Govern dictamina només tenen una
   única conseqüència, fer que no tothom pugui accedir a l’educació. I això no es pot
   permetre, l’educació és un dret universal i ha d’estar a l’abast de qualsevol persona
   que tingui interès d’estudiar.
.
    Per aquest motiu, veig que els MOOC juguen un paper fonamental en aquest
   aspecte, faciliten l’educació a tots, ja que l’aprenentatge, la informació i el
   coneixement no és, o no ha de ser, un negoci. Amb els cursos tipus MOOC, el que
   s’ha de pagar, per exemple, és l’obtenció de la titulació. Però potser moltes
   persones només volen obtenir coneixement i no títols, i aquesta pot ser una bona
   manera d’aprendre de manera lliure.
MOOC = Massive Open Online Course         cursos massius oberts en línia


  Es consideren una pràctica pedagògica emergent,
  Són cursos d’accés obert en línia destinats a un gran nombre de participants.


                  Característiques:


  Ser un curs: Ha de tenir definida una estructura d’aprenentatge, amb activitats
  d’aprenentatge i un sistema d’avaluació.
  Tenir caràcter massiu: El nombre de possibles matriculats és il·limitat, sol superar
  al nombre de participants en un curs presencial.
  En línia: El curs segueix la modalitat e-learning. S’utilitzen recursos multimèdia
  (àudio, text, animació, vídeo) i poden ser exposats de forma sincrònica, asincrònica
  o ambdues. Tot i que és més habitual que siguin asíncrons ja que els participants, al
  ser tants, poden seguir millor el curs.
  Obert: Els materials són accessibles i gratuïts, es poden obtenir a Internet. No
  requereixen d’una prova de coneixement previ o una formació específica prèvia.
  L’obtenció de la certificació, si n’hi ha, té uns costos, així com l’assessorament del
  tutor, l’avaluació i qualsevol esdeveniments complementari.
   Els primers cursos cMOOC van ser impartits per George Siemens i Stephen
  Downes, basats totalment en la teoria pedagògica connectivista, sent un punt de
  partida de l’aprenentatge distribuït mitjançant connexions on l’aprenentatge
  sorgeix a través de les habilitats adquirides gràcies a les converses en les que es
  generen.
    cMOOC = MOOC connectivistes:
     L’aprenentatge i el coneixement neixen de les opinions de les persones.
     Els coneixements es comparteixen de manera lliure, però documentada,
     Una persona tindrà la mateixa oportunitat d’adquirir una sèries de coneixements
     independentment del seu lloc de residència, de la seva renta, o la seva condició
     social
  .
       Els estudiants...
     Hi participen de manera activa,
     Són el centre de l’aprenentatge
     Produeixen gran part dels continguts del curs.
     Desenvolupen el seu propi rol de discent i també el de docent quan
     desenvolupen la funció avaluadora, ja que avaluen als seus companys de MOOC.


                   Eines comunicatives
   S’utilitzen eines com Twitter, els blogs o els fòrums. La metodologia es basa en
  el connectivisme. En aquest tipus de formacions s’amplia la creació de xarxes
  d’aprenentatge personals dels participants.
  Transformen les pràctiques educatives d’estudis superiors i la formació
  continuada.
  Apart de seguir uns continguts establerts per a la formació, els alumnes amplien els
  continguts amb la seva participació, ja que la interacció dels alumnes entre ells
  propicia que es creï una xarxa de coneixement enriquidor i es doni lloc a
  l’aprenentatge col·laboratiu i el coneixement col·lectiu (wisdom of the crowd).
  Els participants intervenen activament en la seva formació i estableixen un
  intercanvi d’informació entre iguals i amb experts.
  El tractament de la informació, la transmissió del coneixement, l’accés i l’ús de la
  informació, és multidireccional.
  Transforma els entorns d’E-A per l’ús d’eines col·laboratives i perquè els recursos
  produeixen un canvi en la manera de relacionar-se els principals elements que
  intervenen en el procés E-A, que són: docent, estudiant i continguts. La interacció
  de tots tres components es veu més reforçada per la interconnexió i la
  intercomunicació que els cursos MOOC ofereixen.
  Anàlisi
    La proposta, fictícia, s’aplica en un context de formació continuada per a
  docents. La formació va a càrrec de la Universitat de Barcelona per tal de formar a
  docents, residents en qualsevol part del planeta, que imparteixin classes en
  titulacions com Magisteri infanti, Magisteri de primària i Pedagogia.
    El curs s’anomena Noves maneres d’aprenentatge en el s. XXI i oferirà una visió
  amplia de les noves metodologies aplicades a les tecnologies de la informació i la
  comunicació per introduir-les en el seu àmbit professional amb la finalitat d’oferir
  als seus alumnes universitaris un aprenentatge actual i actiu.
   Aquest curs pot ser beneficiós per als docents d’estudis superiors perquè és
  compatible amb els seus horaris laborals i altres responsabilitats diàries. El curs
  poden realitzar-lo des d’on ells prefereixin i no tenen cap horari establert a seguir
  per realitzar el curs.
   Altres professional vinculats directa o indirectament a l’educació, podran
  participar en la formació i fer les seves aportacions per tal de donar a conèixer noves
  propostes, noves idees o conceptes i enriquir l’aprenentatge col·lectivament.
    Disseny
   .


      La inscripció al curs és lliure i optativa, cap docent està obligat a realitzar-lo, per
     tant, s’entén que tots aquells que s’apuntin a la formació estaran interessats en el
     tema que es tractarà, comprenen que l’educació ha d’evolucionar, tenen interès en
     actualitzar-se com a docents i donar resposta a les demandes educatives del s.XXI.


     La finalitat del curs MOOC és:
1.    Capacitar als docents per a fer un ús pedagògic de les eines TIC.
2.    Mostrar als docents les noves tendències educatives, els seus pros i contres.


      El desenvolupament del curs es durà a terme mitjançant un curs al Campus
     Virtual Moodle de la Universitat de Barcelona. Allà serà on estiguin indicats tots els
     continguts i les activitats.


      El MOOC serà en castellà i en anglès per tal de que tothom tingui cabuda, i
     aquells professionals externs que estiguin interessats en participar i compartir el seu
     coneixement siguin benvinguts.
      Només els docents que s’hagin inscrit al curs rebran una atenció personalitzada i
     obtindran un certificat de capacitació
  Els objectius generals de la formació són:


1.  Mostrar els canvis en les concepcions (com funciona l’aula, identitat del docent,
   definició dels processos didàctics)
2.  Oferir una visió amplia dels canvis en els recursos bàsics: continguts, materials,
   infraestructures...
3.  Aprofundir en els canvis en les pràctiques dels professos i dels estudiants.
4.  Conèixer i dominar el potencial de les tecnologies.
5.  Interaccionar amb la comunitat educativa i social en relació als desafius que
   comporta la societat del coneixement.
6.  Consciència de les necessitats formatives de la societat.
7.  Capacitat de planificar el desenvolupament de la seva tasca professional.
8.  Promoure un aprenentatge actiu i col·laboratiu.
9.  Fomentar la cooperació per a assolir coneixement.
  Els continguts que es treballaran són:

  Bloc 1: El coneixement com un factor clau per determinar seguretat, prosperitat i
   qualitat de vida.
1.   La naturalesa global de la nostra societat.
2.   La facilitat amb la que la tecnologia possibilita el ràpid intercanvi d’informació.
3.   El grau amb el que el que la col·laboració informal entre persones i institucions
    reemplaça a estructures socials més formals.

  Bloc 2: Els canvis del segle XXI en educació
1.   Els canvis en la forma d’organitzar l’ensenyament universitari propiciat per l’EEES.
2.   Els canvis produïts per les TIC.
3.   Els canvis en el coneixement.
4.   Els canvis en l’estudiant.

  Bloc 3: Innovació docent en les universitats relacionats amb la incorporació de les TIC
   als processos d’ensenyament-aprenentatge.
1.   La modificació d’estructures universitàries amb l’aplicació de les tecnologies.
2.   Experiències innovadores relacionades amb les possibilitats comunicatives.
3.   El context socio afectiu que l’alumne troba en l’entorn acadèmic: ambient, rols...
4.   El context dels altres elements pedagògics que intervenen en el procés global
    d’ensenyament-aprenentatge.
5.   El context de la vida fora de l’aula: família, entorn social, societat de la
    informació.
  Desenvolupament
    La durada del curs és de 15 setmanes que corresponen amb les 15 setmanes
  lectives que dura un quadrimestre a la Universitat de Barcelona.
    El curs s’inicia el 10 de setembre del 2013, coincidint amb la data oficial de
  l’inici del curs acadèmic 2013/2014 de la Universitat de Barcelona.
    El 10 de setembre es donarà a conèixer les primeres instruccions del curs a través
  de la plataforma MOODLE on es desenvoluparà el curs. La via de comunicació serà
  principalment el Campus i les eines d’interacció que disposa. L’ús del correu
  electrònic intern de la plataforma serà un recurs molt utilitzat així com el taulell
  d’informació, on es publicaran els detalls més rellevants que ajudaran a assolir
  satisfactòriament la formació.
    Els continguts es presentaran a través de vídeos de professionals del món de
  l’educació que han fet una tasca investigadora sobre les noves maneres d’aprendre
  a través de la incorporació de les TIC. També hi haurà lectures d’on es podrà
  obtenir una nova perspectiva educativa apropiada per a l’alumnat universitari.
Les activitats han de ser significatives, la visualització dels vídeos i les lectures
tenen la finalitat d’oferir un coneixement útil i posteriorment aplicable, per tant,
per verificar l’assoliment de la informació proporcionada, en cada bloc
d’aprenentatge es proposa una sèrie d’exercicis com tests o participació en debats
a la plataforma, Twitter i comentaris al blog del curs.
  El curs ha de ser actiu i participatiu, es plantejaran preguntes i problemes per tal
de cercar les solucions. Es buscarà motivar als professors per tal d’oferir una
perspectiva positiva de la incorporació de les TIC com a aliades per a la tasca
educativa i poder oferir en un futur pròxim, un aprenentatge satisfactori per als
estudiants.
  Encara que la formació té 3 blocs clarament definits amb els seus continguts, es
farà un important in capeu en l’objectiu que realment es vol transmetre, la
potencialitat de les eines tecnològiques en la metodologia de treball, en el procés
d’ensenyament-aprenentatge i s’ensenyarà als professors la millor manera
d’aprofitar els avantatges tecnopedagògics.
  Implementació

    Cronograma del curs MOOC
    Setmana 1- 17/09/2013
    Inici del bloc 1: El coneixement com un factor clau per
    determinar seguretat, prosperitat i qualitat de vida.
    Tema: La naturalesa global de la nostra societat. Debat Twitter
    Setmana 2 - 24/09/2013
    Tema: La facilitat amb la que la tecnologia possibilita el ràpid
    intercanvi d’informació. Debat Twitter
    Setmana 3 - 01/10/2013
    Tema: El grau amb el que el que la col·laboració informal entre
    persones i institucions reemplaça a estructures socials més
    formals. Debat Twitter + rubrica
    Setmana 4 - 08/10/2013
    Inici bloc 2: Els canvis del segle XXI en educació
    Tema: Els canvis en la forma d’organitzar l’ensenyament
    universitari propiciat per l’EEES. Debat fòrum Moodle
    Setmana 5 - 15/10/2013
    Tema: Els canvis produïts per les TIC. Debat fòrum
Cronograma del curs MOOC
Setmana 6 - 29/10/2013
Tema: Els canvis en el coneixement. Debat fòrum
Setmana 7 - 05/11/2013
Tema: Els canvis en l’estudiant. Debat fòrum + rubrica.
Setmana 8 - 12/11/2013
Inici bloc 3: Innovació docent en les universitats relacionats
amb la incorporació de les TIC als processos d’ensenyament-
aprenentatge.
Tema: La modificació d’estructures universitàries amb
l’aplicació de les tecnologies.
Debat fòrum
Setmana 9 - 19/11/2013
Tema: Experiències innovadores relacionades amb les
possibilitats comunicatives.
Debat fòrum + comentari blog
Setmana 10 - 26/11/2013
Tema: El context socio afectiu que l’alumne troba en l’entorn
acadèmic: ambient, rols... Debat fòrum + comentari blog
Cronograma del curs MOOC
Setmana 11 - 03/12/2013
Tema: El context dels altres elements pedagògics que
intervenen en el procés global d’ensenyament-aprenentatge.
comentari blog + rubrica.
Setmana 12 - 10/12/2013
Tema: El context de la vida fora de l’aula: família, entorn
social, societat de la informació. comentari blog + rubrica.
Setmana 13 - 17/12/2013: Test global blocs
Setmana 14 - 24/12/2013: Debat general dels blocs
Setmana 15 - 31/12/2013: avaluació cooperativa.
  Avaluació
    Al finalitzar cada bloc, els participants avaluaran els seus coneixements
  mitjançant una rubrica.
    La rubrica és un model d’autoavaluació per ítems referents als coneixements
  plantejats a cada bloc de continguts i a les activitats proposades (debat fòrum,
  twitter o comentari al blog).
   El test serà autoavaluatiu també i el resultat obtingut es coneixerà al moment de
  finalitzar el propi test.
   Hi haurà una avaluació cooperativa, que consistirà en avaluar les aportacions i el
  seguiment d’un dels companys de la formació que estiguin inscrits i tinguin intenció
  en obtenir el resultat.
   Per obtenir el certificat de superació del curs MOOC s’haurà d’obtenir una nota
  igual o superior a 5 en els tres punts avaluables: rubriques, test i avaluació
  cooperativa
  Adell, J. (2012) Tecnologías y pedagogías emergentes.       [vídeo]
  http://encuentro.educared.org/video/jordi-adell-tecnologias-y-
  pedagogias-emergentes?xg_source=activity
  Bustos, A. i Coll. C. (2010). Los Entornos virtuales como espacios de
  enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su
  caracterización y anàlisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa,
  44, 163-184.
  Conole, G. (2010). A holistic approach to designing for learning: a vision
  for the future. Annual International CODE Symposium, Japó, 18 de
  Febrer.
  Lukes, D. (2012) What is and what is not a MOOC: A picture of family
  resemblance.   http://researchity.net/2012/08/14/what-is-and-what-is-
  not-a-mooc-a-picture-of-family-resemblance-working-undefinition-
  moocmooc/
  Marques, P. (2010) ¿Por qué TIC en educación? Barcelona: UAB
  Salinas, J. (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza
  universitaria. Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento. vol.1

  Webgrafia
  http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/preguntasfrecuentes.html
  Consultada l’1 de Gener del 2013.
  http://www.xarxatic.com/tag/mooc/. Consultada el 3 de Gener del
  2013.
1 von 18

Recomendados

Idees força seminari MOOCs ACUP von
Idees força seminari MOOCs ACUPIdees força seminari MOOCs ACUP
Idees força seminari MOOCs ACUPACUP
355 views11 Folien
Projecte l'Aigüer von
Projecte l'AigüerProjecte l'Aigüer
Projecte l'Aigüeralatorremar
367 views22 Folien
Projecte Trevol von
Projecte TrevolProjecte Trevol
Projecte Trevolalatorremar
581 views22 Folien
Projecte Campus von
Projecte CampusProjecte Campus
Projecte Campusstsiweb
406 views9 Folien
Dos MOOC a la plataforma MiriadaX: descoberta i impacte von
Dos MOOC a la plataforma MiriadaX: descoberta i impacteDos MOOC a la plataforma MiriadaX: descoberta i impacte
Dos MOOC a la plataforma MiriadaX: descoberta i impacteMiquel Duran
742 views10 Folien
Gibarcelona moodle von
Gibarcelona moodleGibarcelona moodle
Gibarcelona moodleUOC
178 views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Camps d’intervenció profesional d’e learning von
Camps d’intervenció profesional d’e learningCamps d’intervenció profesional d’e learning
Camps d’intervenció profesional d’e learningimolinamo
319 views20 Folien
CAT - MyUniversity Factsheet von
CAT - MyUniversity FactsheetCAT - MyUniversity Factsheet
CAT - MyUniversity FactsheetMyUniversity project
99 views2 Folien
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG) von
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)Miquel Duran
962 views37 Folien
Presentacio eRecycle von
Presentacio eRecyclePresentacio eRecycle
Presentacio eRecycleLangclick- eRecycle
233 views20 Folien
Pac 1 Artur Barellas von
Pac 1 Artur BarellasPac 1 Artur Barellas
Pac 1 Artur Barellasabarellas
180 views22 Folien
Resum e-Formació von
Resum e-FormacióResum e-Formació
Resum e-Formacióeformacio
187 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Camps d’intervenció profesional d’e learning von imolinamo
Camps d’intervenció profesional d’e learningCamps d’intervenció profesional d’e learning
Camps d’intervenció profesional d’e learning
imolinamo319 views
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG) von Miquel Duran
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)
Què és un MOOC? Eina disruptiva, emprenedoria global (I Jornada MOOCs UdG)
Miquel Duran962 views
Pac 1 Artur Barellas von abarellas
Pac 1 Artur BarellasPac 1 Artur Barellas
Pac 1 Artur Barellas
abarellas180 views
Resum e-Formació von eformacio
Resum e-FormacióResum e-Formació
Resum e-Formació
eformacio187 views
Estandards en elearning von iMona06
Estandards en elearningEstandards en elearning
Estandards en elearning
iMona061.2K views
Moodle al límite. Uso de Moodle en entornos de alta disponibilidad von CRISEL BY AEFOL
Moodle al límite. Uso de Moodle en entornos de alta disponibilidadMoodle al límite. Uso de Moodle en entornos de alta disponibilidad
Moodle al límite. Uso de Moodle en entornos de alta disponibilidad
CRISEL BY AEFOL 478 views
Edu Cat1x1 Fase B von Raül
Edu Cat1x1 Fase BEdu Cat1x1 Fase B
Edu Cat1x1 Fase B
Raül227 views
Material9 plataformes von Material9
Material9 plataformesMaterial9 plataformes
Material9 plataformes
Material9276 views
Jornades lleida2011 von martap
Jornades lleida2011Jornades lleida2011
Jornades lleida2011
martap259 views
EVAcat_postDAFO_resum von lmpec
EVAcat_postDAFO_resumEVAcat_postDAFO_resum
EVAcat_postDAFO_resum
lmpec284 views
EVAcat resum von lmpec
EVAcat resumEVAcat resum
EVAcat resum
lmpec204 views
EVAcat resum_v1_20130506_21h54 von Jean Colas
EVAcat resum_v1_20130506_21h54EVAcat resum_v1_20130506_21h54
EVAcat resum_v1_20130506_21h54
Jean Colas204 views
Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions von davinia.hl
Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusionsTaller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions
Taller avaluacio-certificacio-14MOOCs14-amb-conclusions
davinia.hl2.5K views
CESCA Presentation 18.02.2011 in UB, Barcelona, Spain (CAT) von MyUniversity project
CESCA Presentation 18.02.2011 in UB, Barcelona, Spain (CAT)CESCA Presentation 18.02.2011 in UB, Barcelona, Spain (CAT)
CESCA Presentation 18.02.2011 in UB, Barcelona, Spain (CAT)

Destacado

Ruales von
RualesRuales
Rualespanchoupec
436 views9 Folien
Administración Post-Moderna von
Administración Post-ModernaAdministración Post-Moderna
Administración Post-ModernaCandholyCarreto
831 views13 Folien
Club de lectura von
Club de lecturaClub de lectura
Club de lecturacpiarmandocotarelo
341 views17 Folien
los sentidos von
los sentidoslos sentidos
los sentidosnormamiranda35
115 views5 Folien
Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012 von
Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012
Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012ruuuuben
394 views6 Folien
4356 hevia von
4356 hevia4356 hevia
4356 heviareynaldo19400000
312 views10 Folien

Destacado(20)

Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012 von ruuuuben
Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012
Presentación inicial bienvenidos al colegio 2012
ruuuuben394 views
Identidad.2012 von UNT
Identidad.2012Identidad.2012
Identidad.2012
UNT1.4K views
Que empresa crear von colapsado
Que empresa crearQue empresa crear
Que empresa crear
colapsado270 views
Dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y copia von Rochapopa
Dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y  copiaDispositivos de entrada, salida, almacenamiento y  copia
Dispositivos de entrada, salida, almacenamiento y copia
Rochapopa284 views
Trabajo 3° hora von kariart
Trabajo 3° horaTrabajo 3° hora
Trabajo 3° hora
kariart363 views
hitler arapar 1 von arapita
hitler arapar 1hitler arapar 1
hitler arapar 1
arapita502 views
Analisi pruebas saber esp. 2013 von milena1016
Analisi pruebas saber esp. 2013Analisi pruebas saber esp. 2013
Analisi pruebas saber esp. 2013
milena1016600 views

Similar a Mooc’s

Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0 von
Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0
Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0acampilloc
1K views15 Folien
elearning 2.0 von
elearning 2.0elearning 2.0
elearning 2.0iMona06
110 views12 Folien
Esther querol projecte d-innovacioslideshare von
Esther querol projecte d-innovacioslideshareEsther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareUniversitat de Girona
352 views7 Folien
Uibic@'t (Versió completa) von
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)Algeavidor
199 views21 Folien
My documenta model d'implementació i cataleg 1 von
My documenta model d'implementació i cataleg 1My documenta model d'implementació i cataleg 1
My documenta model d'implementació i cataleg 1Teresa Torné
1.7K views44 Folien
Teories de l'educació a distancia von
Teories de l'educació a distanciaTeories de l'educació a distancia
Teories de l'educació a distanciamriau00
227 views11 Folien

Similar a Mooc’s(20)

Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0 von acampilloc
Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0
Educar.e EDUCACIÓ TRADICIONAL vs EDUCACIÓ 2.0
acampilloc1K views
elearning 2.0 von iMona06
elearning 2.0elearning 2.0
elearning 2.0
iMona06110 views
Uibic@'t (Versió completa) von Algeavidor
Uibic@'t (Versió completa)Uibic@'t (Versió completa)
Uibic@'t (Versió completa)
Algeavidor199 views
My documenta model d'implementació i cataleg 1 von Teresa Torné
My documenta model d'implementació i cataleg 1My documenta model d'implementació i cataleg 1
My documenta model d'implementació i cataleg 1
Teresa Torné1.7K views
Teories de l'educació a distancia von mriau00
Teories de l'educació a distanciaTeories de l'educació a distancia
Teories de l'educació a distancia
mriau00227 views
Mooc tfm von -
Mooc tfmMooc tfm
Mooc tfm
-578 views
Mmateo pac3 von MontseMF
Mmateo pac3Mmateo pac3
Mmateo pac3
MontseMF579 views
Elearning20 von iMona06
Elearning20Elearning20
Elearning20
iMona06166 views
Rol professorat von nuriauib
Rol professoratRol professorat
Rol professorat
nuriauib467 views
P3 pac3 presentacio_comercial von vicen
P3 pac3 presentacio_comercialP3 pac3 presentacio_comercial
P3 pac3 presentacio_comercial
vicen422 views
Memoria Final psicopedagogia PRC2 UOC Aula Oberta von Eva Pujol Pons
Memoria Final psicopedagogia PRC2 UOC Aula ObertaMemoria Final psicopedagogia PRC2 UOC Aula Oberta
Memoria Final psicopedagogia PRC2 UOC Aula Oberta
Eva Pujol Pons2.7K views
Anna caspropi von Anna Roda
Anna caspropiAnna caspropi
Anna caspropi
Anna Roda394 views
Aprendre20 Urv von iMona06
Aprendre20 UrvAprendre20 Urv
Aprendre20 Urv
iMona06123 views
Nou paradigme educatiu von tura
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
tura1.1K views

Mooc’s

 • 1. Meritxell López Duce Integració de les eines tecnològiques per a l’educació UOC 2012-2013
 • 3. L’ús de les TIC es dóna en major o menor mesura en:  L’educació reglada  L’educació no formal  L’educació informal . Això produeix que es continuí investigant per aplicar noves tecnologies, noves i no noves pedagogies en el context educatiu, algunes es basen en pedagogies de principis del s.XX, per millorar la qualitat i la productivitat de l’educació. . Com venim fent, ens adaptem a les noves tecnologies que apareixen i investiguem quin és el millor ús per aprofitar-lo dins de l’educació, per establir noves maneres d’ensenyament i d’aprenentatge per a que els estudiants, independentment de l’edat i dels estudis, puguin obtenir un coneixement, unes habilitats i competències amb les que formar-se per un futur, el seu propi futur i en conseqüència, el futur de la societat. Les tecnologies aparegudes recentment tenen un enfocament cooperatiu, connecten a les persones, permeten expressar opinions i compartir-les. Cada vegada aquestes característiques estan agafant més força i les estem traslladant a l’àmbit educatiu això fa que es promogui un aprenentatge actiu, participatiu, dinàmic, reflexiu, cooperatiu i col·lectiu. A la vegada, les tecnologies i les pràctiques pedagògiques, modifiquen i creen contextos educatius enllaçats a altres contextos on poden participar no només usuaris que intervenen en el procés educatiu sinó també d’altres que poden fer qualsevol aportació al context educatiu.
 • 4. He seleccionat els MOOC com a pràctica emergent per dos motius: 1. Últimament estan agafant rellevància entre els experts en e-learning. 2. És una pedagogia que pot ser molt utilitzada en els pròxims anys, penso que és un repte per a la innovació i supera barreres per apropar l’educació a tothom. . Actualment, ens trobem immersos en una crisi econòmica que està promovent uns canvis educatius en l’educació obligatòria i en l’educació superior. El context del MOOC es centra, principalment, en l’educació superior, i actualment el que s’està fent és posar barrares per a que les persones puguin cursar estudis universitaris, això s’aconsegueix amb l’augment del preu de les matricules, o la supressió de beques, etc. Totes aquestes iniciatives que el Govern dictamina només tenen una única conseqüència, fer que no tothom pugui accedir a l’educació. I això no es pot permetre, l’educació és un dret universal i ha d’estar a l’abast de qualsevol persona que tingui interès d’estudiar. . Per aquest motiu, veig que els MOOC juguen un paper fonamental en aquest aspecte, faciliten l’educació a tots, ja que l’aprenentatge, la informació i el coneixement no és, o no ha de ser, un negoci. Amb els cursos tipus MOOC, el que s’ha de pagar, per exemple, és l’obtenció de la titulació. Però potser moltes persones només volen obtenir coneixement i no títols, i aquesta pot ser una bona manera d’aprendre de manera lliure.
 • 5. MOOC = Massive Open Online Course cursos massius oberts en línia  Es consideren una pràctica pedagògica emergent,  Són cursos d’accés obert en línia destinats a un gran nombre de participants. Característiques:  Ser un curs: Ha de tenir definida una estructura d’aprenentatge, amb activitats d’aprenentatge i un sistema d’avaluació.  Tenir caràcter massiu: El nombre de possibles matriculats és il·limitat, sol superar al nombre de participants en un curs presencial.  En línia: El curs segueix la modalitat e-learning. S’utilitzen recursos multimèdia (àudio, text, animació, vídeo) i poden ser exposats de forma sincrònica, asincrònica o ambdues. Tot i que és més habitual que siguin asíncrons ja que els participants, al ser tants, poden seguir millor el curs.  Obert: Els materials són accessibles i gratuïts, es poden obtenir a Internet. No requereixen d’una prova de coneixement previ o una formació específica prèvia. L’obtenció de la certificació, si n’hi ha, té uns costos, així com l’assessorament del tutor, l’avaluació i qualsevol esdeveniments complementari.
 • 6. Els primers cursos cMOOC van ser impartits per George Siemens i Stephen Downes, basats totalment en la teoria pedagògica connectivista, sent un punt de partida de l’aprenentatge distribuït mitjançant connexions on l’aprenentatge sorgeix a través de les habilitats adquirides gràcies a les converses en les que es generen. cMOOC = MOOC connectivistes:  L’aprenentatge i el coneixement neixen de les opinions de les persones.  Els coneixements es comparteixen de manera lliure, però documentada,  Una persona tindrà la mateixa oportunitat d’adquirir una sèries de coneixements independentment del seu lloc de residència, de la seva renta, o la seva condició social .  Els estudiants...  Hi participen de manera activa,  Són el centre de l’aprenentatge  Produeixen gran part dels continguts del curs.  Desenvolupen el seu propi rol de discent i també el de docent quan desenvolupen la funció avaluadora, ja que avaluen als seus companys de MOOC. Eines comunicatives  S’utilitzen eines com Twitter, els blogs o els fòrums. La metodologia es basa en el connectivisme. En aquest tipus de formacions s’amplia la creació de xarxes d’aprenentatge personals dels participants.
 • 7. Transformen les pràctiques educatives d’estudis superiors i la formació continuada.  Apart de seguir uns continguts establerts per a la formació, els alumnes amplien els continguts amb la seva participació, ja que la interacció dels alumnes entre ells propicia que es creï una xarxa de coneixement enriquidor i es doni lloc a l’aprenentatge col·laboratiu i el coneixement col·lectiu (wisdom of the crowd).  Els participants intervenen activament en la seva formació i estableixen un intercanvi d’informació entre iguals i amb experts.  El tractament de la informació, la transmissió del coneixement, l’accés i l’ús de la informació, és multidireccional.  Transforma els entorns d’E-A per l’ús d’eines col·laboratives i perquè els recursos produeixen un canvi en la manera de relacionar-se els principals elements que intervenen en el procés E-A, que són: docent, estudiant i continguts. La interacció de tots tres components es veu més reforçada per la interconnexió i la intercomunicació que els cursos MOOC ofereixen.
 • 8. Anàlisi La proposta, fictícia, s’aplica en un context de formació continuada per a docents. La formació va a càrrec de la Universitat de Barcelona per tal de formar a docents, residents en qualsevol part del planeta, que imparteixin classes en titulacions com Magisteri infanti, Magisteri de primària i Pedagogia. El curs s’anomena Noves maneres d’aprenentatge en el s. XXI i oferirà una visió amplia de les noves metodologies aplicades a les tecnologies de la informació i la comunicació per introduir-les en el seu àmbit professional amb la finalitat d’oferir als seus alumnes universitaris un aprenentatge actual i actiu. Aquest curs pot ser beneficiós per als docents d’estudis superiors perquè és compatible amb els seus horaris laborals i altres responsabilitats diàries. El curs poden realitzar-lo des d’on ells prefereixin i no tenen cap horari establert a seguir per realitzar el curs. Altres professional vinculats directa o indirectament a l’educació, podran participar en la formació i fer les seves aportacions per tal de donar a conèixer noves propostes, noves idees o conceptes i enriquir l’aprenentatge col·lectivament.
 • 9. Disseny . La inscripció al curs és lliure i optativa, cap docent està obligat a realitzar-lo, per tant, s’entén que tots aquells que s’apuntin a la formació estaran interessats en el tema que es tractarà, comprenen que l’educació ha d’evolucionar, tenen interès en actualitzar-se com a docents i donar resposta a les demandes educatives del s.XXI. La finalitat del curs MOOC és: 1. Capacitar als docents per a fer un ús pedagògic de les eines TIC. 2. Mostrar als docents les noves tendències educatives, els seus pros i contres. El desenvolupament del curs es durà a terme mitjançant un curs al Campus Virtual Moodle de la Universitat de Barcelona. Allà serà on estiguin indicats tots els continguts i les activitats. El MOOC serà en castellà i en anglès per tal de que tothom tingui cabuda, i aquells professionals externs que estiguin interessats en participar i compartir el seu coneixement siguin benvinguts. Només els docents que s’hagin inscrit al curs rebran una atenció personalitzada i obtindran un certificat de capacitació
 • 10. Els objectius generals de la formació són: 1. Mostrar els canvis en les concepcions (com funciona l’aula, identitat del docent, definició dels processos didàctics) 2. Oferir una visió amplia dels canvis en els recursos bàsics: continguts, materials, infraestructures... 3. Aprofundir en els canvis en les pràctiques dels professos i dels estudiants. 4. Conèixer i dominar el potencial de les tecnologies. 5. Interaccionar amb la comunitat educativa i social en relació als desafius que comporta la societat del coneixement. 6. Consciència de les necessitats formatives de la societat. 7. Capacitat de planificar el desenvolupament de la seva tasca professional. 8. Promoure un aprenentatge actiu i col·laboratiu. 9. Fomentar la cooperació per a assolir coneixement.
 • 11. Els continguts que es treballaran són:  Bloc 1: El coneixement com un factor clau per determinar seguretat, prosperitat i qualitat de vida. 1. La naturalesa global de la nostra societat. 2. La facilitat amb la que la tecnologia possibilita el ràpid intercanvi d’informació. 3. El grau amb el que el que la col·laboració informal entre persones i institucions reemplaça a estructures socials més formals.  Bloc 2: Els canvis del segle XXI en educació 1. Els canvis en la forma d’organitzar l’ensenyament universitari propiciat per l’EEES. 2. Els canvis produïts per les TIC. 3. Els canvis en el coneixement. 4. Els canvis en l’estudiant.  Bloc 3: Innovació docent en les universitats relacionats amb la incorporació de les TIC als processos d’ensenyament-aprenentatge. 1. La modificació d’estructures universitàries amb l’aplicació de les tecnologies. 2. Experiències innovadores relacionades amb les possibilitats comunicatives. 3. El context socio afectiu que l’alumne troba en l’entorn acadèmic: ambient, rols... 4. El context dels altres elements pedagògics que intervenen en el procés global d’ensenyament-aprenentatge. 5. El context de la vida fora de l’aula: família, entorn social, societat de la informació.
 • 12. Desenvolupament La durada del curs és de 15 setmanes que corresponen amb les 15 setmanes lectives que dura un quadrimestre a la Universitat de Barcelona. El curs s’inicia el 10 de setembre del 2013, coincidint amb la data oficial de l’inici del curs acadèmic 2013/2014 de la Universitat de Barcelona. El 10 de setembre es donarà a conèixer les primeres instruccions del curs a través de la plataforma MOODLE on es desenvoluparà el curs. La via de comunicació serà principalment el Campus i les eines d’interacció que disposa. L’ús del correu electrònic intern de la plataforma serà un recurs molt utilitzat així com el taulell d’informació, on es publicaran els detalls més rellevants que ajudaran a assolir satisfactòriament la formació. Els continguts es presentaran a través de vídeos de professionals del món de l’educació que han fet una tasca investigadora sobre les noves maneres d’aprendre a través de la incorporació de les TIC. També hi haurà lectures d’on es podrà obtenir una nova perspectiva educativa apropiada per a l’alumnat universitari.
 • 13. Les activitats han de ser significatives, la visualització dels vídeos i les lectures tenen la finalitat d’oferir un coneixement útil i posteriorment aplicable, per tant, per verificar l’assoliment de la informació proporcionada, en cada bloc d’aprenentatge es proposa una sèrie d’exercicis com tests o participació en debats a la plataforma, Twitter i comentaris al blog del curs. El curs ha de ser actiu i participatiu, es plantejaran preguntes i problemes per tal de cercar les solucions. Es buscarà motivar als professors per tal d’oferir una perspectiva positiva de la incorporació de les TIC com a aliades per a la tasca educativa i poder oferir en un futur pròxim, un aprenentatge satisfactori per als estudiants. Encara que la formació té 3 blocs clarament definits amb els seus continguts, es farà un important in capeu en l’objectiu que realment es vol transmetre, la potencialitat de les eines tecnològiques en la metodologia de treball, en el procés d’ensenyament-aprenentatge i s’ensenyarà als professors la millor manera d’aprofitar els avantatges tecnopedagògics.
 • 14. Implementació Cronograma del curs MOOC Setmana 1- 17/09/2013 Inici del bloc 1: El coneixement com un factor clau per determinar seguretat, prosperitat i qualitat de vida. Tema: La naturalesa global de la nostra societat. Debat Twitter Setmana 2 - 24/09/2013 Tema: La facilitat amb la que la tecnologia possibilita el ràpid intercanvi d’informació. Debat Twitter Setmana 3 - 01/10/2013 Tema: El grau amb el que el que la col·laboració informal entre persones i institucions reemplaça a estructures socials més formals. Debat Twitter + rubrica Setmana 4 - 08/10/2013 Inici bloc 2: Els canvis del segle XXI en educació Tema: Els canvis en la forma d’organitzar l’ensenyament universitari propiciat per l’EEES. Debat fòrum Moodle Setmana 5 - 15/10/2013 Tema: Els canvis produïts per les TIC. Debat fòrum
 • 15. Cronograma del curs MOOC Setmana 6 - 29/10/2013 Tema: Els canvis en el coneixement. Debat fòrum Setmana 7 - 05/11/2013 Tema: Els canvis en l’estudiant. Debat fòrum + rubrica. Setmana 8 - 12/11/2013 Inici bloc 3: Innovació docent en les universitats relacionats amb la incorporació de les TIC als processos d’ensenyament- aprenentatge. Tema: La modificació d’estructures universitàries amb l’aplicació de les tecnologies. Debat fòrum Setmana 9 - 19/11/2013 Tema: Experiències innovadores relacionades amb les possibilitats comunicatives. Debat fòrum + comentari blog Setmana 10 - 26/11/2013 Tema: El context socio afectiu que l’alumne troba en l’entorn acadèmic: ambient, rols... Debat fòrum + comentari blog
 • 16. Cronograma del curs MOOC Setmana 11 - 03/12/2013 Tema: El context dels altres elements pedagògics que intervenen en el procés global d’ensenyament-aprenentatge. comentari blog + rubrica. Setmana 12 - 10/12/2013 Tema: El context de la vida fora de l’aula: família, entorn social, societat de la informació. comentari blog + rubrica. Setmana 13 - 17/12/2013: Test global blocs Setmana 14 - 24/12/2013: Debat general dels blocs Setmana 15 - 31/12/2013: avaluació cooperativa.
 • 17. Avaluació Al finalitzar cada bloc, els participants avaluaran els seus coneixements mitjançant una rubrica. La rubrica és un model d’autoavaluació per ítems referents als coneixements plantejats a cada bloc de continguts i a les activitats proposades (debat fòrum, twitter o comentari al blog). El test serà autoavaluatiu també i el resultat obtingut es coneixerà al moment de finalitzar el propi test. Hi haurà una avaluació cooperativa, que consistirà en avaluar les aportacions i el seguiment d’un dels companys de la formació que estiguin inscrits i tinguin intenció en obtenir el resultat. Per obtenir el certificat de superació del curs MOOC s’haurà d’obtenir una nota igual o superior a 5 en els tres punts avaluables: rubriques, test i avaluació cooperativa
 • 18. Adell, J. (2012) Tecnologías y pedagogías emergentes. [vídeo] http://encuentro.educared.org/video/jordi-adell-tecnologias-y- pedagogias-emergentes?xg_source=activity  Bustos, A. i Coll. C. (2010). Los Entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y anàlisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 44, 163-184.  Conole, G. (2010). A holistic approach to designing for learning: a vision for the future. Annual International CODE Symposium, Japó, 18 de Febrer.  Lukes, D. (2012) What is and what is not a MOOC: A picture of family resemblance. http://researchity.net/2012/08/14/what-is-and-what-is- not-a-mooc-a-picture-of-family-resemblance-working-undefinition- moocmooc/  Marques, P. (2010) ¿Por qué TIC en educación? Barcelona: UAB  Salinas, J. (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento. vol.1  Webgrafia  http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/preguntasfrecuentes.html Consultada l’1 de Gener del 2013.  http://www.xarxatic.com/tag/mooc/. Consultada el 3 de Gener del 2013.