Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

какво научих по бе в 1 клас

 • Als Erste(r) kommentieren

какво научих по бе в 1 клас

 1. 1. Какво научих по български език в I клас? Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч
 2. 2. Азбука Всички букви, с които се означават звуковете в езика ни, образуват нашата азбука. Назад Напред Българската азбука се състои от 30 букви. Буквите в азбуката са подредени по определен начин. Този ред се нарича азбучен ред.
 3. 3. Звук и буква Звуковете се изговарят и чуват. Назад Напред Буквите се четат и пишат. Особености: В българския език звуковият и буквеният състав на думите невинаги съвпада. Буквите Ю, Я и Щ съдържат два звука. Буквата Ь не е звук. Звуковете ДЖ и ДЗ са образувани от две букви.
 4. 4. Гласни и съгласни звукове Гласните звукове са 6: А, Ъ, О, У, Е, И. Те съдържат само глас, чуват се и се изговарят самостоятелно, образуват сричка, носят ударението в думата. Назад Напред Съгласните звукове в българския език са: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, дж, дз.Те не се изговарят самостоятелно, а с помощта на гласна. Не образуват сами сричка, съдържат само шум или шум и глас
 5. 5. Беззвучни Звучни и беззвучни съгласни Звучни Назад Напред Беззвучни Б В Г Д Ж З ДЖ ДЗ П Ф К Т Ш С Ч Ц Х
 6. 6. Буквосъчетания ЙО и ЬО Назад Напред ЬО се пише само след съгласна – шофьор, асансьор, монтьор…
 7. 7. Буквите Ю и Я Буквите Ю и Я не са отделни гласни, но могат да образуват сами сричка. Назад Напред 1.Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят в началото на думата: Юлка – 4б. 5 зв. яма – 3б. 4зв. 2. Буквите Ю и Я са 2 звука, когато стоят след гласна: каюта – 5б. 6зв. Мая – 3б. 4зв. 3. Буквите Ю и Я са 1 звук, когато стоят след съгласна: люлка – 5б. 5зв. вяра – 4б. 4зв.
 8. 8. Сричка Назад Напред Дума Сричката е произносим отрязък от думата. Броят на сричките в една дума винаги съвпада с броя на гласните. Думата е съчетание от звукове. Тя има значение. Назовава и означава: предмети, явления, признак, състояние, отношение и др.
 9. 9. Пренасяне на думи Назад Напред Думата се пренася на срички. Едносрични думи не се пренасят:дом, сом, слон, зъб… Сама буква не се оставя в края на реда. Сама буква не се пренася на нов ред, дори думата да е двусрична или трисрична: очи, елен, олио…
 10. 10. Изречение Назад Напред Изречението се състои от думи, свързани по смисъл. Началната дума във всяко изречение започва с главна буква. В края на всяко изречение се поставя един от знаците: .– съобщително изречение ?– въпросително изречение !– възклицателно изречение
 11. 11. Текст Назад Напред Текстът се състои от последователни изречения, свързани по смисъл. Преразказът и съчинението са видове текст. При преразказа ние предаваме текст на друг автор с наши думи, без да променяме смисъла. При съчинението предаваме свободно мислите си, творим собствен текст.
 12. 12. Провери знанията си! Назад Напред
 13. 13. ПровериНазад Напред 1. Броят на гласните звукове в нашата азбука е: а) пет б) шест в) осем 2. В кой ред има допусната правописна грешка: а) вода б) пътека в) дарво 3. С коя дума проверяваме правописа на думата пътека: а) път б) пътеки в) пътеката Провери
 14. 14. Назад Напред 4. Кой ред съдържа само съгласни: а) ф, о, д, и, б, в б) с, м, л, н, е, у в) б, к, т, н, д, х 5.На кой ред има дума с правописна грешка: а) слаб б) хляп в) ръб 6. С коя дума проверяваме правописа на думата зъбче: а) зъби б) зъбчето в) зъбчета Провери
 15. 15. ПровериНазад Напред 7. В кой ред думите са написани вярно: а) гуштер, пещ, помощ б) щипка, огнищте, къща в) нощта, нощ, клещи 8. Кой е правилният модел на думата поща: а) б) в)9. Думата дзънкамима: а) 7 б.; 6 зв. б) 7 б.; 7 зв. в) 7 б.; 8 зв.
 16. 16. Назад Напред 10.Коя буква не означава звук: а) Х б) Ъ в) ь 11. В кой ред е допусната правописна грешка: а) Йори, фризьор, Зайо б) майор, булйон, шофьор в) коньо, актьор, пейка 12. На коя дума принадлежи звуковият модел : а) ягода б) ястие в) моряк Провери
 17. 17. Назад Напред 13. Броят на сричките в думата се определя от: а) броя на буквите б) броя на гласните в) броя на съгласните 14. Думите ела, име, ухоса: а) едносрични б) двусрични в) трисрични15. Коя дума не се пренася на нов ред: а) море б) новина в) страж Провери
 18. 18. Назад Напред 16. Всяко изречение започва: а) с главна буква б) с печатна буква в) на нов ред 17. Кой от знаците не се пише в края на изречението: а) точка . б) въпросителен знак ? в) запетая , 18.Кой е правилният модел на изречението Ива и Боби са сестри. а) б) в) Провери !
 19. 19. Назад Напред 19. Кое е излишното изречение в текста: В парка играят много деца. Когато си измислят нова игра, става весело. Наоколо кънти детски смях. Моето куче се казва Рошко. Лудуват на воля.20. Кое заглавие е подходящо за горния текст: а) Училище б) В парка в) Моето куче Провери
 20. 20. Мери Георгиева НУ „ Хр. Ботев“ гр. Годеч

×