Anzeige

Bảng giá tụ bù hạ thế RTR

Lê Tú
CEO at Quan Pham um QuanPham
27. Apr 2015
Bảng giá tụ bù hạ thế RTR
Nächste SlideShare
Bảng giá bìa ổn áp Standa cạnh tranhBảng giá bìa ổn áp Standa cạnh tranh
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Bảng giá tụ bù hạ thế RTR

  1. ( bao goàm VAT 10% ) Khoâng bao goàm VAT 5 KVAR 145,000 135,000 10 KVAR 125,000 120,000 5 KVAR 60,000 57,000 10 KVAR 42,000 40,000 15 KVAR 44,000 42,000 20 KVAR 32,000 30,500 25 KVAR 32,000 30,500 30 KVAR 32,000 30,500 40 KVAR 44,000 42,000 50 KVAR 44,000 42,000 690VAC 30 KVAR 80,000 75,000 1,650,000 2,350,000 5,600,000 Ghi chuù: * Thôøi gian baûo haønh: 15 thaùng * Lieân heä Mr Ñöùc ñeå coù giaù toát nhaát cho soá löôïng lôùn BAÛNG GIAÙ TUÏ BUØ HAÏ THEÁ Boä Ñieàu Khieån RTR 6 caáp: 12 caáp: 12 caáp coù laäp trình 230V TUÏ BUØ RTR - SAÛN XUAÁT TAÏI TAÂY BAN NHA Ñôn giaù Quy caùch Tuï 1 pha: Tuï 3 pha: 440VAC
Anzeige