Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri

Menderes Keskin
Menderes KeskinUzaktan Eğitim Uzmanı, Web Danışmanı, SEO um Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (ESOGÜ)
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
(Role of Student in Distance Learning)
Cumhur Eren IŞIK, Menderes KESKİN, Salih EKİNCİ
Eskişehir - 2013
Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Rolü
 Öğrencinin görevi öğrenmektir. Öğretmen ile birlikte işbirliği sağlamak ve geri bildirimlerde
bulunmak öğrencinin görevidir.
 Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur.
 Veriler ile ilgili sorun oluştuğunda sorunu çözebilmelidir. Araştırmacı olmalıdır.
 Öğrencilerin bilgiye erişmesini ve kullanmasını bilmelidirler.
Uygulama Modelleri ve Rehberlik
 Tek Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri
 Çift Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri
Tek Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri
 Mektup ile Uygulama Modeli
 Tek yönlü Radyo ile uygulama Modeli
 Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
 Tek Yönlü Bilgisayar İle Uygulama Modeli
 Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
Çift Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri
 Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
 Çift Yönlü Televizyon İle Uygulama Modeli
 Çift Yönlü Bilgisayar İle Uygulama Modeli
 Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
Tek Yönlü Mektup ile uygulama modeli
 Uzaktan eğitim uygulamaları 1850'li yıllarda ilk olarak mektupla öğretim şeklinde başlamıştır.
 Öğrenci bu materyallere posta yoluyla ulaşır. Öğrenciden dönüt yine posta yoluyla alıcıya
iletilir. Etkileşim çift yönlü olmakla birlikte eş zamanlı değildir.
 Model oldukça ekonomiktir.
 Bununla birlikte mektupla öğretimin en büyük eksikliği etkileşimin yetersiz oluşudur.
Tek Yönlü Radyo Ġle Uygulama Modeli
Öğretmenler eğitim hizmetlerini öğrencileri ancak radyo yolu
ile ulaştırabilmektedir. Öğrenciler derslerini evlerinde veya iş
yerlerinde radyodan dinlerler. Öğretmenler ve öğrenciler asında
çift yönlü sözlü ve görsel bir iletişim kurma imkânın bulunmadığı
modeldir.
Tek Yönlü Radyo Ġle Uygulama Modeli
Tek yönlü radyo ile uygulama
modelinde öğrencinin genel olarak 11
rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim
uzmanı, sosyalleşme
uzmanı, motivasyon
sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psik
olog, uzaktan eğitim
uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve
sistem uzmanıdır.
Tek Yönlü Televizyon Ġle Uygulama Modeli
Öğrenciler derslerini evlerinde veya çalışma yerlerinde
televizyondan seyrederek öğrenmeye çalışırlar. Öğretmenler ve
öğrenciler arasında çift yönlü iletişim kurma imkânının
bulunmadığı bir modeldir. Öğretmenler bilgileri, televizyon yolu ile
öğrencilerine öğretmeye çalışmaktadırlar. Bu modelin diğer
modellerden farklı olan yanı öğrencilerin öğretmenlerinin yüzünün
görebilmesi, öğretmenin öğretme ortamında değişik materyalleri
kullanabilme ve kullandığı materyalleri öğrencilerine
gösterebilme imkânının bulunmasıdır.
Tek Yönlü Televizyon Ġle Uygulama Modeli
Tek yönlü televizyon ile uygulama
modelinde öğrencinin genel olarak 11
rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim
uzmanı, sosyalleşme
uzmanı, motivasyon
sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psik
olog, uzaktan eğitim
uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve
sistem uzmanıdır.
Tek Yönlü Bilgisayar Ġle Uygulama Modeli
Öğretmenler öğrencilerine derslerini internet sistemi aracılığı
ile sunmaktadır. Öğretmenler internette bulunan sayfalarına ders
ile ilgili bilgileri yüklerler. Öğrencilerin, derslerini evlerinde veya iş
yerlerinde bilgisayarları ile internet sisteminin WEB sayfalarına
girerek öğrendiği bir modeldir. Öğrenciler öğretmenlerine
elektronik-posta mesajı gönderip cevaplarına aynı yöntemle
aldıkları bir modeldir.
Tek yönlü Bilgisayar ile uygulama Modeli
Tek yönlü bilgisayar ile uygulama
modelinde öğrencinin genel olarak 10
rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim
uzmanı, sosyalleşme
uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikol
og, uzaktan eğitim
uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve
sistem uzmanıdır.
Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
Radyo, televizyon, mektup vb. gibi tek yönlü eğitim uygulama
modellerini tümünü içinde barındıran uygulama modelidir.
Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
Tek yönlü karma uygulama modelinde öğrencinin genel
olarak 10 rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme
uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim
uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğretim tek yönlü sağlandığı için öğrenciler dersle ilgili
anında soru sormamaktadırlar. Ancak öğrenci, dersle sorusunu
yinede posta yolu ile öğretmenine göndermeli kendiside süreç
içinde konu ile ilgili araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmalıdır.
Öğrenciler radyo ile öğrenme modelinde sadece sesini
duyabilmekte, diğer modellerde ise hem öğretmeni hem de
kullandığı materyalleri görebilmektedir.
1)Ġletişim Uzmanı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci öğretmeniyle mesaj yada posta yolu ile iletişime
geçerek samimi bir iletişim oluşturabilir. Aynı zamanda aynı
şehirde yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile
etkileşim içinde olabilir.
Radyo ile iletişim modelinde öğretmenin görüntüsü olmadığı
için samimiyetin sağlanması daha zordur. Bilgisayarlı ve karma
modellerde ise CD ve DVD den istedikleri zaman öğretmeni
görebildikleri için samimiyetin sağlanması daha kolaydır.
2)Sosyalleşme Uzmanı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Eğitim öğretimin tek yönlü ve posta yoluyla olması nedeniyle
her öğrenci kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrencinin
öğrenme sürecinde taşıdığı sorumluluk çift yönlü modele göre
daha fazladır. Öğrenciler öğretmenin yönlendirmeleri ile kendi
öğrenmelerimi gerçekleştirmekte ve planlamaktadır.
3)Liderlik Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci derse olan motivasyonunu yüksek düzeyde
sağlamalıdır. Bunun için öğrenci derse çok iyi konsantrasyonunu
sağlamalıdır.
Sadece radyo ve televizyon ile uygulama modellerinde
geçerlidir.
4)Motivasyon Sağlayıcı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için öğrencinin araştırmacı
yönü ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, öğretmeni tarafından posta
ile gönderilen öğretim materyalini, soru ve ödevlerini
araştırır, analiz ederek bilgiyi yapılandırır.
5)Araştırmacı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Tek yönlü modeller olması ve posta yoluyla gerçeklemesi
nedeniyle, öğretmenler öğrencilerin sorunları ile yeterince
ilgilenememektedirler. Bu nedenle öğrenci kendi sorunlarına
çözüm yolları bulmalı ve motivasyonlarını artırıcı metotlar
keşfetmelidir.
6)Psikolog Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci eğitimin nasıl gerçekleştiği, neler yapması
gerektiği, sistemin işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve
ne zaman gönderileceği bilgilerine sahip olması gerekir.
7)Uzaktan Eğitim Uzmanı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta yoluyla
gönderir ve öğrencilerinin konu kendilerinin kavramasını bekler.
Aynı zamanda bilgisayarlı ve karma modellerde öğretmen
tarafından CD ve DVD ile gönderilen ve internet sayfasında yer
alan ders notlarına göre öğrenciler kendi planlarını oluşturmalı ve
çalışmalıdır.
8)Öğretici Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci bu modellerde kullandığı teknoloji ile ilgili temel
bilgilere sahip olmalı ve gerekli ayarlamaları yapabilmelidir.
9)Teknoloji Uzmanı Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci ders esnasında yada sonrasında meydana
gelebilecek olan herhangi bir teknik problemde sorunu
çözebilecek teknik bilgiye sahip olmalıdır.
10)Teknisyen Rolü:
Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri
Öğrenci eğitim-öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında
karşılaşabileceği problemleri tahmin eder ve çözüm yollarını
belirler.
11)Sistem Uzmanı Rolü:
ÇĠFT YÖNLÜ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA
MODELLERĠNDE ÖĞRENCĠ ROLLERĠ
Çift yönlü uygulama modellerinde öğrencinin genel
olarak 12 öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu roller ;
psikolog, öğretici, teknoloji uzmanı, teknisyen, site
eğitmeni, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, lider, sistem
uzmanı, uzaktan eğitim uzmanı, iletişim
uzmanı, motivasyon sağlayıcı rolleridir.
Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Çift yönlü radyo ile uygulama modellerinde az önce belirttiğim
12 rolden site eğitmeni hariç öğrenciden diğer bütün rolleri
sergilemesi beklenir. Bu roller ; psikolog, öğretici, teknoloji
uzmanı, teknisyen, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, lider, sistem
uzmanı, uzaktan eğitim uzmanı, iletişim uzmanı, motivasyon
sağlayıcıdır.
1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü oldukça önemlidir.
Öğretim radyo ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler
öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte ve yine radyo yoluyla soru
sorabilmektedir. Bu modelde karşılaşılan sınırlılıklar nedeni ile
iletişim problemleri ortaya çıkmaktadır. Ancak öğrenci bu
engelleri göz ardı ederek, sorusunu yine radyo yoluyla
öğretmenine göndermeli ve bu süreç içerisinde kendisi de bu
konu ile ilgili araştırma yaparak bilgi sahibi olmalıdır.
2) Öğrencinin sosyalleşme uzmanı rolü bu modelde oldukça
önemlidir. Çift yönlü uzaktan eğitim modeli olduğu için, öğrenci
öğretmeni ile yüzyüze iletişim sağlayamamasına rağmen sesli bir
karşılıklı iletişim söz konusudur. Öğrenci, öğretmen ve diğer
öğrencilerle sesli iletişim yoluyla veya mektup yoluyla iletişim
kurarak etkileşim içinde bulunabilir. Aynı zamanda aynı şehirde
yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile proje tabanlı
öğrenme ile etkileşim içinde olabilirler.
3) Bu modelde öğrencinin liderlik rolü de bulunmaktadır. Eğitim-
öğretimin çift yönlü olması ve ses ile gerçekleşmesi nedeniyle
Öğrenci öğretmen etkileşimi söz konusu olsa da her öğrenci
kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrenciler, öğretmenin
yönlendirmeleri ile kendi öğrenmelerini planlamakta ve
gerçekleştirmektedir. Bu durumda her öğrenci kendi
öğrenmesinde liderlik rolüne sahiptir.
4) Bu modelde öğrencinin motivasyon sağlayıcı rolünde ise,
öğrenci derse karşı olan motivasyonunu yüksek düzeyde
sağlamalıdır. Bunun için öğrenci ders için hazırlanmış ve çok iyi
bir biçimde dramatize edilmiş olan radyo programlarından
faydalanabilir.
5) Bu modelde öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için öğrencinin
araştırmacı yönü ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, öğretmeni
tarafından posta ile gönderilen öğretim materyallerini, soru ve
ödevleri araştırır, analiz ederek, sentezler ve bilgiyi yapılandırır.
6) Radyo ile uygulama modelinde öğrenci psikolog rolünde de
bulunmaktadır. Bu modelde öğretmenlerin öğrencilerin
sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenememesi bu modelin sınırlılıkları
arasındadır. Bu sınırlılığın üstesinden gelmek amacıyla öğrenci
kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve motivasyonlarını
7) Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolünde ise, öğrenci eğitimin
nasıl gerçekleştiği, neler yapılması gerektiği, sistemin
işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve ne zaman
gönderileceği konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
8) Bu modelde öğrencinin öğretici rolü de
bulunmaktadır, öğretmen daha çok yönlendirici, yol göstericidir.
Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta yoluyla
gönderir ve öğrencilerin konuyu kendilerinin kavramasını bekler.
Aynı zamanda, öğrenciler yayımlanan radyo programlarını ses
kasetlerine, CD ve DVD lere kayıt yaparak anlamadıkları konuları
buradan tekrar edip öğrenmeyi sağlayabilirler.
9) Diğer bir rolü ise teknoloji uzmanı rolüdür. Öğrenci modelde
radyonun nasıl çalıştığını dersten önce öğrenmeli ve gerekli
ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
10) Öğrencinin teknisyen rolünde ise, öğrenci ders
esnasında yada sonrasında meydana gelebilecek olan
herhangi bir teknik problemde, sorunu çözebilecek
teknik bilgiye sahip olmalıdır. Bunun yanısıra iletişim
sırasında gerçekleşebilecek problemleri ortadan
kaldırabilecek düzeyde teknoloji uzmanı olabilmelidir.
11) Öğrencinin sistem uzmanı rolünde ise; eğitim-
öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında
karşılaşabileceği problemleri önceden tahmin eder ve
çözüm yollarını belirler. Öğrenciler, çift yönlü radyo ile
uygulama modelinde başarılı olabilmeleri için belirtilen
11 rolü eksiksiz olarak gerçekleştirebilmelidirler.
Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Bu model;
 Farklı mekanlarda bulunan öğrenciler genellikle aynı
anda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla telekonferans
sistemini kullanarak yüz yüze etkileşim yolu ile
derslerini öğretmenlerinden öğrendiği modeldir.
 Öğrenciler, öğretmenleriyle çift yönlü iletişim
kurabilirler, diğer arkadaşlarının seslerini duyabilir ve
yüz yüze bir iletişim yapabilirler.
 Öğrenciler ve öğretmenler arasında canlı bir bilgi alış
verişi yapılabilmekte, öğrenciler öğretmenlerine sorular
sorup cevaplarını aynı anda alabilmektedirler.
Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Çift yönlü tv ile uygulama modelinde öğrencinin
genel olarak 11 rolü bulunmaktadır. Bu roller;
psikolog, öğretici, teknoloji
uzmanı, teknisyen, sosyalleşme
uzmanı, araştırmacı, lider, sistem uzmanı, uzaktan
eğitim uzmanı, iletişim uzmanı, motivasyon
sağlayıcı rolleridir.
1)Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü
oldukça önemlidir. Öğretim, televizyon ile çift yönlü
sağlandığı için öğrenciler ders ile ilgili bir konuyu
anlamadıkları zaman öğretmene soru sormalıdırlar.
2)Öğrencinin sosyalleşme uzmanı rolü bu modelde
de oldukça önemlidir. Öğrenci öğretmeniyle ve sınıf
arkadaşları ile iletişime geçerek samimi bir sosyal
ortam sağlayabilirler. Aynı zamanda, aynı şehirde
yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile
proje tabanlı öğrenme ile etkileşim içinde olabilirler.
3)Bu modelde öğrencinin liderlik rolü de
bulunmaktadır. Bu modelde her öğrenci kendi
öğrenmelerinden sorumludur. Öğrenciler,
öğretmenin yönlendirmeleri ile kendi öğrenmelerini
planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu durumda
her öğrenci kendi öğrenmesinde liderlik rolüne
sahiptir.
4)Bu modelde öğrencinin motivasyon sağlayıcı
rolünde ise, öğrenci derse karşı olan
motivasyonunu yüksek düzeyde sağlamalıdır.
Bunun için öğrenci ders için hazırlanmış ve çok iyi
5) Bu modelde öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için
öğrencinin araştırmacı rolü ön plana çıkmaktadır.
Öğrenci, öğretmeni tarafından sorulan soru ve ödevleri
araştırır, analiz ederek, sentezler ve bilgiyi yapılandırır.
6) Televizyon ile uygulama modelinde öğrenci psikolog
rolünde de bulunmaktadır. Bu modelde öğretmenlerin
öğrencilerin sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmemesi bu
modelin sınırlılıkları arasındadır. Bu sınırlılığın üstesinden
gelmek amacıyla öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları
bulmalı ve motivasyonlarını arttırıcı metodlar keşfetmelidirler.
7) Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolünde ise, öğrenci
eğitimin nasıl gerçekleştiği, neler yapılması gerektiği, sistemin
işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve ne zaman
gönderileceği konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
8)Bu model öğrencinin öğretici rolü de
bulunmaktadır. Öğretmen daha çok yönlendirici,
yol göstericidir. Öğrenciler, yayınlanan televizyon
programlarını video kasetlerine, CD ve DVD lere
kayıt yaparak anlamadıkları konuları buradan
tekrar edip öğrenmeyi sağlayabilirler.
9)Bu modelde öğrencinin diğer bir rolü ise teknoloji
uzmanıdır. Öğrenci bu modelde televizyonun nasıl
çalıştığını dersten önce öğrenmeli ve gerekli
ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
10) Öğrencinin teknisyen rolünde ise öğrenci
meydana gelebilecek problemleri çözebilecek
düzeyde olmalıdır.
11) Öğrencinin sistem uzmanı rolünde ise; eğitim -
öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında
karşılaşabileceği problemleri önceden tahmin
eder ve çözüm yollarını belirler.
Öğrenci, çift yönlü tv modelinde başarılı
olabilmesi için bu rolleri gerçekleştirebilmelidir.
Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli
Bu model farklı mekanlarda bulunan
öğrencilerin, derslerini aynı anda
öğretmenleri ve arkadaşları ile bilgisayarın
internet sistemini kullanarak yüz yüze
telekonferans yaparak öğrendikleri bir
modeldir.
Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli
Bu modelde öğrencinin 10 rolü vardır. Bunlar; iletişim
uzmanı, sosyalleşme
uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim
uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü önemlidir. Öğretim
bilgisayar ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler CD ve DVD den
öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte, görüntülerini görebilmekte ve
ders ile ilgili bir konuyu anlayamadıkları zaman soru sorabilmektedirler.
Öğrenci sorusunu bilgisayar ve diğer iletişim yolları ile göndermekte ve
cevabını almaktadır. Bu modelde karşılaşılan sınırlılıklar nedeniyle
iletişim problemleri ortaya çıkmaktadır. Ancak öğrenci bu engelleri göz
ardı ederek, sorusunu öğretmenine göndermeli ve bu süreç içerisinde
kendisi de bu konuyla ilgili araştırma yaparak bilgi sahibi olmalıdır.
2)Bu modelde öğrencinin psikolog rolü de vardır.
Öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve
motivasyonunu arttırıcı metodlar keşfetmelidir.
3)Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolü,
araştırmacı, liderlik, teknisyen ve sistem uzmanı
rolü diğer modellerde olduğu gibidir.
4)Teknoloji uzmanı rolünde ise öğrenci bilgisayar
ile ilgili olan temel bilgilere sahip olmalı ve gerekli
ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
5)Sosyalleşme uzmanı rolünde ise aynı şehirde
yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile
etkili bir iletişim içerisinde olabilirler.
6)Öğrencinin öğretici rolünde ise öğrenci kendi
kendisine öğrenmesini sağlayacak bir öğrenme
ortamı oluşturmalıdır. Öğretmen tarafından CD ve
DVD ile gönderilen ve internet sayfasında yer alan
ders notlarına göre öğrenci kendi planını
oluşturmalı ve çalışmalıdır.
Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu model radyo, televizyon, mektup vb.
gibi çift yönlü eğitim uygulama
modellerinin tümünü içinde barındıran
uygulama modelidir.
Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu modelde öğrencinin 11 rolü bulunmaktadır.
1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü oldukça
önemlidir. Öğretim birden fazla yöntem ile çift yönlü
sağlandığı için öğrenciler farklı materyallerden
öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte, görüntülerini
görebilmekte, öğretmenin hazırladığı yazılı materyalleri takip
edebilmektedir. Öğrenciler ders ile ilgili bir konuyu
anlamadıkları zaman soru sorabilmektedirler. Öğrenci
sorusunu iletişim yolları ile gönderebilmekte ve cevabını
almaktadır.
2) Bu modelde öğrencinin psikolog, uzaktan eğitim
uzmanı, liderlik, sistem uzmanı, teknoloji
SONUÇ
Uzaktan eğitimde öğretmenler kadar öğrencilere de
roller düşmektedir. Uzaktan eğitimde kullanılan modeller
öğrenciye klasik eğitim modellerinden daha fazla
öğrenme ile ilgili sorumluluklar yüklemektedir. Bu
nedenle uzaktan eğitim öğrencisi kullanılan uzaktan
eğitim modeline göre öğrenci rollerine uygun
davranarak eğitimde hedeflere ulaşabilecektir.
Öğrenciler uzaktan eğitim sistemi içinde rollerinin
gerektirdiklerini yaptıklarında daha aktif, aidiyet duygusu
gelişmiş, uzaktan eğitim süreci içinde karşılaştıkları
problemleri ortadan kaldırabilecek bireyler olacaklardır.
Kaynak
Uzaktan Eğitim
Aytekin Ġşman Pegem Akademi
Teşekkür Ederiz !
1 von 47

Recomendados

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
907 views31 Folien
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar von
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarEmre Aydın
8.2K views207 Folien
ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань) von
ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань)ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань)
ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань)Savua
1.3K views9 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
266 views56 Folien
Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне зако... von
Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне зако...Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне зако...
Статус органів публічного обвинувачення: міжнародні стандарти, зарубіжне зако...Centre of Policy and Legal Reform
1.9K views624 Folien
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın von
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınÖğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınGökhan Biçer
2.3K views82 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
52 views23 Folien
5E Öğretim Modeli von
5E Öğretim Modeli5E Öğretim Modeli
5E Öğretim ModeliZafer Erkan
2.1K views68 Folien
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходу von
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходуВимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходу
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходуdtamara123
416 views3 Folien
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS... von
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...oğuzhan şeker
4.4K views42 Folien
Нова українська школа (презентація МОН України) von
Нова українська школа (презентація МОН України)Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)Irina Samoylova
5.9K views19 Folien
Materyal Tasarım Öğeleri von
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım ÖğeleriHüseyin Bicen
24.6K views48 Folien

Was ist angesagt?(20)

SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn52 views
5E Öğretim Modeli von Zafer Erkan
5E Öğretim Modeli5E Öğretim Modeli
5E Öğretim Modeli
Zafer Erkan2.1K views
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходу von dtamara123
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходуВимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходу
Вимоги до письмового оформлення конспекту та виховного заходу
dtamara123416 views
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS... von oğuzhan şeker
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 5.hafta - ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA GÖRSEL TAS...
oğuzhan şeker4.4K views
Нова українська школа (презентація МОН України) von Irina Samoylova
Нова українська школа (презентація МОН України)Нова українська школа (презентація МОН України)
Нова українська школа (презентація МОН України)
Irina Samoylova5.9K views
Materyal Tasarım Öğeleri von Hüseyin Bicen
Materyal Tasarım ÖğeleriMateryal Tasarım Öğeleri
Materyal Tasarım Öğeleri
Hüseyin Bicen24.6K views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL135 views
Proje hazırlama sunum metin gokhan von metreham
Proje hazırlama sunum metin  gokhanProje hazırlama sunum metin  gokhan
Proje hazırlama sunum metin gokhan
metreham23.8K views
Öğretim Tasarımı Modelleri von Özge Köse
Öğretim Tasarımı Modelleri Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
Özge Köse123 views
portfolyo nedir? von ismail753
portfolyo nedir?portfolyo nedir?
portfolyo nedir?
ismail753112.3K views
Інноваційна діяльність вчителя von koblevoschool1
Інноваційна діяльність вчителяІнноваційна діяльність вчителя
Інноваційна діяльність вчителя
koblevoschool12.5K views
2. Badanie obwodów prądu stałego von Lukas Pobocha
2. Badanie obwodów prądu stałego2. Badanie obwodów prądu stałego
2. Badanie obwodów prądu stałego
Lukas Pobocha854 views
E ogrenme-01 von Uarinik
E ogrenme-01E ogrenme-01
E ogrenme-01
Uarinik1.2K views
Vygotsky’s Constructivist Theory von JEMIMASULTANA32
Vygotsky’s Constructivist TheoryVygotsky’s Constructivist Theory
Vygotsky’s Constructivist Theory
JEMIMASULTANA328.1K views
5 e öğretim modeli slayt von poyraz92
5 e öğretim modeli  slayt5 e öğretim modeli  slayt
5 e öğretim modeli slayt
poyraz928.5K views

Similar a Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri

MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
66 views15 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
66 views25 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
68 views20 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
47 views26 Folien
A von
AA
AERENCEEN
23 views21 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriERENCEEN
19 views21 Folien

Similar a Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri(20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz168 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek547 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN19 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin159 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL63 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views

Último

huni von
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 views11 Folien
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) von
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 views105 Folien
AGO-şiir-kitabı.pdf von
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 views48 Folien
Açık öğrenme ve ihak.pptx von
Açık öğrenme ve ihak.pptxAçık öğrenme ve ihak.pptx
Açık öğrenme ve ihak.pptxkucukkeskinhatice
21 views61 Folien
Risk Yonetimi.ppsx von
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 views11 Folien
Bir Boyutta Hareket.pdf von
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
7 views20 Folien

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri

 • 1. Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri (Role of Student in Distance Learning) Cumhur Eren IŞIK, Menderes KESKİN, Salih EKİNCİ Eskişehir - 2013
 • 2. Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Rolü  Öğrencinin görevi öğrenmektir. Öğretmen ile birlikte işbirliği sağlamak ve geri bildirimlerde bulunmak öğrencinin görevidir.  Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur.  Veriler ile ilgili sorun oluştuğunda sorunu çözebilmelidir. Araştırmacı olmalıdır.  Öğrencilerin bilgiye erişmesini ve kullanmasını bilmelidirler.
 • 3. Uygulama Modelleri ve Rehberlik  Tek Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri  Çift Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri
 • 4. Tek Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri  Mektup ile Uygulama Modeli  Tek yönlü Radyo ile uygulama Modeli  Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli  Tek Yönlü Bilgisayar İle Uygulama Modeli  Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
 • 5. Çift Yönlü Uygulama Modellerinde Rehberlik Hizmetleri  Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli  Çift Yönlü Televizyon İle Uygulama Modeli  Çift Yönlü Bilgisayar İle Uygulama Modeli  Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
 • 6. Tek Yönlü Mektup ile uygulama modeli  Uzaktan eğitim uygulamaları 1850'li yıllarda ilk olarak mektupla öğretim şeklinde başlamıştır.  Öğrenci bu materyallere posta yoluyla ulaşır. Öğrenciden dönüt yine posta yoluyla alıcıya iletilir. Etkileşim çift yönlü olmakla birlikte eş zamanlı değildir.  Model oldukça ekonomiktir.  Bununla birlikte mektupla öğretimin en büyük eksikliği etkileşimin yetersiz oluşudur.
 • 7. Tek Yönlü Radyo Ġle Uygulama Modeli Öğretmenler eğitim hizmetlerini öğrencileri ancak radyo yolu ile ulaştırabilmektedir. Öğrenciler derslerini evlerinde veya iş yerlerinde radyodan dinlerler. Öğretmenler ve öğrenciler asında çift yönlü sözlü ve görsel bir iletişim kurma imkânın bulunmadığı modeldir.
 • 8. Tek Yönlü Radyo Ġle Uygulama Modeli Tek yönlü radyo ile uygulama modelinde öğrencinin genel olarak 11 rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psik olog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
 • 9. Tek Yönlü Televizyon Ġle Uygulama Modeli Öğrenciler derslerini evlerinde veya çalışma yerlerinde televizyondan seyrederek öğrenmeye çalışırlar. Öğretmenler ve öğrenciler arasında çift yönlü iletişim kurma imkânının bulunmadığı bir modeldir. Öğretmenler bilgileri, televizyon yolu ile öğrencilerine öğretmeye çalışmaktadırlar. Bu modelin diğer modellerden farklı olan yanı öğrencilerin öğretmenlerinin yüzünün görebilmesi, öğretmenin öğretme ortamında değişik materyalleri kullanabilme ve kullandığı materyalleri öğrencilerine gösterebilme imkânının bulunmasıdır.
 • 10. Tek Yönlü Televizyon Ġle Uygulama Modeli Tek yönlü televizyon ile uygulama modelinde öğrencinin genel olarak 11 rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psik olog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
 • 11. Tek Yönlü Bilgisayar Ġle Uygulama Modeli Öğretmenler öğrencilerine derslerini internet sistemi aracılığı ile sunmaktadır. Öğretmenler internette bulunan sayfalarına ders ile ilgili bilgileri yüklerler. Öğrencilerin, derslerini evlerinde veya iş yerlerinde bilgisayarları ile internet sisteminin WEB sayfalarına girerek öğrendiği bir modeldir. Öğrenciler öğretmenlerine elektronik-posta mesajı gönderip cevaplarına aynı yöntemle aldıkları bir modeldir.
 • 12. Tek yönlü Bilgisayar ile uygulama Modeli Tek yönlü bilgisayar ile uygulama modelinde öğrencinin genel olarak 10 rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikol og, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
 • 13. Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli Radyo, televizyon, mektup vb. gibi tek yönlü eğitim uygulama modellerini tümünü içinde barındıran uygulama modelidir.
 • 14. Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli Tek yönlü karma uygulama modelinde öğrencinin genel olarak 10 rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.
 • 15. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğretim tek yönlü sağlandığı için öğrenciler dersle ilgili anında soru sormamaktadırlar. Ancak öğrenci, dersle sorusunu yinede posta yolu ile öğretmenine göndermeli kendiside süreç içinde konu ile ilgili araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenciler radyo ile öğrenme modelinde sadece sesini duyabilmekte, diğer modellerde ise hem öğretmeni hem de kullandığı materyalleri görebilmektedir. 1)Ġletişim Uzmanı Rolü:
 • 16. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci öğretmeniyle mesaj yada posta yolu ile iletişime geçerek samimi bir iletişim oluşturabilir. Aynı zamanda aynı şehirde yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile etkileşim içinde olabilir. Radyo ile iletişim modelinde öğretmenin görüntüsü olmadığı için samimiyetin sağlanması daha zordur. Bilgisayarlı ve karma modellerde ise CD ve DVD den istedikleri zaman öğretmeni görebildikleri için samimiyetin sağlanması daha kolaydır. 2)Sosyalleşme Uzmanı Rolü:
 • 17. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Eğitim öğretimin tek yönlü ve posta yoluyla olması nedeniyle her öğrenci kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrencinin öğrenme sürecinde taşıdığı sorumluluk çift yönlü modele göre daha fazladır. Öğrenciler öğretmenin yönlendirmeleri ile kendi öğrenmelerimi gerçekleştirmekte ve planlamaktadır. 3)Liderlik Rolü:
 • 18. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci derse olan motivasyonunu yüksek düzeyde sağlamalıdır. Bunun için öğrenci derse çok iyi konsantrasyonunu sağlamalıdır. Sadece radyo ve televizyon ile uygulama modellerinde geçerlidir. 4)Motivasyon Sağlayıcı Rolü:
 • 19. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için öğrencinin araştırmacı yönü ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, öğretmeni tarafından posta ile gönderilen öğretim materyalini, soru ve ödevlerini araştırır, analiz ederek bilgiyi yapılandırır. 5)Araştırmacı Rolü:
 • 20. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Tek yönlü modeller olması ve posta yoluyla gerçeklemesi nedeniyle, öğretmenler öğrencilerin sorunları ile yeterince ilgilenememektedirler. Bu nedenle öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve motivasyonlarını artırıcı metotlar keşfetmelidir. 6)Psikolog Rolü:
 • 21. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci eğitimin nasıl gerçekleştiği, neler yapması gerektiği, sistemin işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve ne zaman gönderileceği bilgilerine sahip olması gerekir. 7)Uzaktan Eğitim Uzmanı Rolü:
 • 22. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta yoluyla gönderir ve öğrencilerinin konu kendilerinin kavramasını bekler. Aynı zamanda bilgisayarlı ve karma modellerde öğretmen tarafından CD ve DVD ile gönderilen ve internet sayfasında yer alan ders notlarına göre öğrenciler kendi planlarını oluşturmalı ve çalışmalıdır. 8)Öğretici Rolü:
 • 23. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci bu modellerde kullandığı teknoloji ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı ve gerekli ayarlamaları yapabilmelidir. 9)Teknoloji Uzmanı Rolü:
 • 24. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci ders esnasında yada sonrasında meydana gelebilecek olan herhangi bir teknik problemde sorunu çözebilecek teknik bilgiye sahip olmalıdır. 10)Teknisyen Rolü:
 • 25. Tek Yönlü Eğitimde Öğrenci Rolleri Öğrenci eğitim-öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceği problemleri tahmin eder ve çözüm yollarını belirler. 11)Sistem Uzmanı Rolü:
 • 26. ÇĠFT YÖNLÜ UZAKTAN EĞĠTĠM UYGULAMA MODELLERĠNDE ÖĞRENCĠ ROLLERĠ Çift yönlü uygulama modellerinde öğrencinin genel olarak 12 öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu roller ; psikolog, öğretici, teknoloji uzmanı, teknisyen, site eğitmeni, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, lider, sistem uzmanı, uzaktan eğitim uzmanı, iletişim uzmanı, motivasyon sağlayıcı rolleridir.
 • 27. Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli Çift yönlü radyo ile uygulama modellerinde az önce belirttiğim 12 rolden site eğitmeni hariç öğrenciden diğer bütün rolleri sergilemesi beklenir. Bu roller ; psikolog, öğretici, teknoloji uzmanı, teknisyen, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, lider, sistem uzmanı, uzaktan eğitim uzmanı, iletişim uzmanı, motivasyon sağlayıcıdır. 1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü oldukça önemlidir. Öğretim radyo ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte ve yine radyo yoluyla soru sorabilmektedir. Bu modelde karşılaşılan sınırlılıklar nedeni ile iletişim problemleri ortaya çıkmaktadır. Ancak öğrenci bu engelleri göz ardı ederek, sorusunu yine radyo yoluyla öğretmenine göndermeli ve bu süreç içerisinde kendisi de bu konu ile ilgili araştırma yaparak bilgi sahibi olmalıdır.
 • 28. 2) Öğrencinin sosyalleşme uzmanı rolü bu modelde oldukça önemlidir. Çift yönlü uzaktan eğitim modeli olduğu için, öğrenci öğretmeni ile yüzyüze iletişim sağlayamamasına rağmen sesli bir karşılıklı iletişim söz konusudur. Öğrenci, öğretmen ve diğer öğrencilerle sesli iletişim yoluyla veya mektup yoluyla iletişim kurarak etkileşim içinde bulunabilir. Aynı zamanda aynı şehirde yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile proje tabanlı öğrenme ile etkileşim içinde olabilirler. 3) Bu modelde öğrencinin liderlik rolü de bulunmaktadır. Eğitim- öğretimin çift yönlü olması ve ses ile gerçekleşmesi nedeniyle Öğrenci öğretmen etkileşimi söz konusu olsa da her öğrenci kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrenciler, öğretmenin yönlendirmeleri ile kendi öğrenmelerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu durumda her öğrenci kendi öğrenmesinde liderlik rolüne sahiptir.
 • 29. 4) Bu modelde öğrencinin motivasyon sağlayıcı rolünde ise, öğrenci derse karşı olan motivasyonunu yüksek düzeyde sağlamalıdır. Bunun için öğrenci ders için hazırlanmış ve çok iyi bir biçimde dramatize edilmiş olan radyo programlarından faydalanabilir. 5) Bu modelde öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için öğrencinin araştırmacı yönü ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, öğretmeni tarafından posta ile gönderilen öğretim materyallerini, soru ve ödevleri araştırır, analiz ederek, sentezler ve bilgiyi yapılandırır. 6) Radyo ile uygulama modelinde öğrenci psikolog rolünde de bulunmaktadır. Bu modelde öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenememesi bu modelin sınırlılıkları arasındadır. Bu sınırlılığın üstesinden gelmek amacıyla öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve motivasyonlarını
 • 30. 7) Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolünde ise, öğrenci eğitimin nasıl gerçekleştiği, neler yapılması gerektiği, sistemin işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve ne zaman gönderileceği konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 8) Bu modelde öğrencinin öğretici rolü de bulunmaktadır, öğretmen daha çok yönlendirici, yol göstericidir. Öğretmen öğrencilerine öğretim materyallerini posta yoluyla gönderir ve öğrencilerin konuyu kendilerinin kavramasını bekler. Aynı zamanda, öğrenciler yayımlanan radyo programlarını ses kasetlerine, CD ve DVD lere kayıt yaparak anlamadıkları konuları buradan tekrar edip öğrenmeyi sağlayabilirler. 9) Diğer bir rolü ise teknoloji uzmanı rolüdür. Öğrenci modelde radyonun nasıl çalıştığını dersten önce öğrenmeli ve gerekli ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
 • 31. 10) Öğrencinin teknisyen rolünde ise, öğrenci ders esnasında yada sonrasında meydana gelebilecek olan herhangi bir teknik problemde, sorunu çözebilecek teknik bilgiye sahip olmalıdır. Bunun yanısıra iletişim sırasında gerçekleşebilecek problemleri ortadan kaldırabilecek düzeyde teknoloji uzmanı olabilmelidir. 11) Öğrencinin sistem uzmanı rolünde ise; eğitim- öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceği problemleri önceden tahmin eder ve çözüm yollarını belirler. Öğrenciler, çift yönlü radyo ile uygulama modelinde başarılı olabilmeleri için belirtilen 11 rolü eksiksiz olarak gerçekleştirebilmelidirler.
 • 32. Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli Bu model;  Farklı mekanlarda bulunan öğrenciler genellikle aynı anda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla telekonferans sistemini kullanarak yüz yüze etkileşim yolu ile derslerini öğretmenlerinden öğrendiği modeldir.  Öğrenciler, öğretmenleriyle çift yönlü iletişim kurabilirler, diğer arkadaşlarının seslerini duyabilir ve yüz yüze bir iletişim yapabilirler.  Öğrenciler ve öğretmenler arasında canlı bir bilgi alış verişi yapılabilmekte, öğrenciler öğretmenlerine sorular sorup cevaplarını aynı anda alabilmektedirler.
 • 33. Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli Çift yönlü tv ile uygulama modelinde öğrencinin genel olarak 11 rolü bulunmaktadır. Bu roller; psikolog, öğretici, teknoloji uzmanı, teknisyen, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, lider, sistem uzmanı, uzaktan eğitim uzmanı, iletişim uzmanı, motivasyon sağlayıcı rolleridir.
 • 34. 1)Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü oldukça önemlidir. Öğretim, televizyon ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler ders ile ilgili bir konuyu anlamadıkları zaman öğretmene soru sormalıdırlar. 2)Öğrencinin sosyalleşme uzmanı rolü bu modelde de oldukça önemlidir. Öğrenci öğretmeniyle ve sınıf arkadaşları ile iletişime geçerek samimi bir sosyal ortam sağlayabilirler. Aynı zamanda, aynı şehirde yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile proje tabanlı öğrenme ile etkileşim içinde olabilirler.
 • 35. 3)Bu modelde öğrencinin liderlik rolü de bulunmaktadır. Bu modelde her öğrenci kendi öğrenmelerinden sorumludur. Öğrenciler, öğretmenin yönlendirmeleri ile kendi öğrenmelerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu durumda her öğrenci kendi öğrenmesinde liderlik rolüne sahiptir. 4)Bu modelde öğrencinin motivasyon sağlayıcı rolünde ise, öğrenci derse karşı olan motivasyonunu yüksek düzeyde sağlamalıdır. Bunun için öğrenci ders için hazırlanmış ve çok iyi
 • 36. 5) Bu modelde öğrenci merkezli bir eğitim olduğu için öğrencinin araştırmacı rolü ön plana çıkmaktadır. Öğrenci, öğretmeni tarafından sorulan soru ve ödevleri araştırır, analiz ederek, sentezler ve bilgiyi yapılandırır. 6) Televizyon ile uygulama modelinde öğrenci psikolog rolünde de bulunmaktadır. Bu modelde öğretmenlerin öğrencilerin sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmemesi bu modelin sınırlılıkları arasındadır. Bu sınırlılığın üstesinden gelmek amacıyla öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve motivasyonlarını arttırıcı metodlar keşfetmelidirler. 7) Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolünde ise, öğrenci eğitimin nasıl gerçekleştiği, neler yapılması gerektiği, sistemin işleyişi, öğretim materyallerinin posta ile nasıl ve ne zaman gönderileceği konularında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
 • 37. 8)Bu model öğrencinin öğretici rolü de bulunmaktadır. Öğretmen daha çok yönlendirici, yol göstericidir. Öğrenciler, yayınlanan televizyon programlarını video kasetlerine, CD ve DVD lere kayıt yaparak anlamadıkları konuları buradan tekrar edip öğrenmeyi sağlayabilirler. 9)Bu modelde öğrencinin diğer bir rolü ise teknoloji uzmanıdır. Öğrenci bu modelde televizyonun nasıl çalıştığını dersten önce öğrenmeli ve gerekli ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
 • 38. 10) Öğrencinin teknisyen rolünde ise öğrenci meydana gelebilecek problemleri çözebilecek düzeyde olmalıdır. 11) Öğrencinin sistem uzmanı rolünde ise; eğitim - öğretim sırasında, öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceği problemleri önceden tahmin eder ve çözüm yollarını belirler. Öğrenci, çift yönlü tv modelinde başarılı olabilmesi için bu rolleri gerçekleştirebilmelidir.
 • 39. Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli Bu model farklı mekanlarda bulunan öğrencilerin, derslerini aynı anda öğretmenleri ve arkadaşları ile bilgisayarın internet sistemini kullanarak yüz yüze telekonferans yaparak öğrendikleri bir modeldir.
 • 40. Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli Bu modelde öğrencinin 10 rolü vardır. Bunlar; iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır. 1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü önemlidir. Öğretim bilgisayar ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler CD ve DVD den öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte, görüntülerini görebilmekte ve ders ile ilgili bir konuyu anlayamadıkları zaman soru sorabilmektedirler. Öğrenci sorusunu bilgisayar ve diğer iletişim yolları ile göndermekte ve cevabını almaktadır. Bu modelde karşılaşılan sınırlılıklar nedeniyle iletişim problemleri ortaya çıkmaktadır. Ancak öğrenci bu engelleri göz ardı ederek, sorusunu öğretmenine göndermeli ve bu süreç içerisinde kendisi de bu konuyla ilgili araştırma yaparak bilgi sahibi olmalıdır.
 • 41. 2)Bu modelde öğrencinin psikolog rolü de vardır. Öğrenci kendi sorunlarına çözüm yolları bulmalı ve motivasyonunu arttırıcı metodlar keşfetmelidir. 3)Öğrencinin uzaktan eğitim uzmanı rolü, araştırmacı, liderlik, teknisyen ve sistem uzmanı rolü diğer modellerde olduğu gibidir. 4)Teknoloji uzmanı rolünde ise öğrenci bilgisayar ile ilgili olan temel bilgilere sahip olmalı ve gerekli ayarlamaları yapabilecek düzeyde olmalıdır.
 • 42. 5)Sosyalleşme uzmanı rolünde ise aynı şehirde yaşayan öğrenciler öğretmenlerinin de desteği ile etkili bir iletişim içerisinde olabilirler. 6)Öğrencinin öğretici rolünde ise öğrenci kendi kendisine öğrenmesini sağlayacak bir öğrenme ortamı oluşturmalıdır. Öğretmen tarafından CD ve DVD ile gönderilen ve internet sayfasında yer alan ders notlarına göre öğrenci kendi planını oluşturmalı ve çalışmalıdır.
 • 43. Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli Bu model radyo, televizyon, mektup vb. gibi çift yönlü eğitim uygulama modellerinin tümünü içinde barındıran uygulama modelidir.
 • 44. Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli Bu modelde öğrencinin 11 rolü bulunmaktadır. 1) Bu modelde öğrencinin iletişim uzmanı rolü oldukça önemlidir. Öğretim birden fazla yöntem ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler farklı materyallerden öğretmenlerinin seslerini duyabilmekte, görüntülerini görebilmekte, öğretmenin hazırladığı yazılı materyalleri takip edebilmektedir. Öğrenciler ders ile ilgili bir konuyu anlamadıkları zaman soru sorabilmektedirler. Öğrenci sorusunu iletişim yolları ile gönderebilmekte ve cevabını almaktadır. 2) Bu modelde öğrencinin psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, liderlik, sistem uzmanı, teknoloji
 • 45. SONUÇ Uzaktan eğitimde öğretmenler kadar öğrencilere de roller düşmektedir. Uzaktan eğitimde kullanılan modeller öğrenciye klasik eğitim modellerinden daha fazla öğrenme ile ilgili sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle uzaktan eğitim öğrencisi kullanılan uzaktan eğitim modeline göre öğrenci rollerine uygun davranarak eğitimde hedeflere ulaşabilecektir. Öğrenciler uzaktan eğitim sistemi içinde rollerinin gerektirdiklerini yaptıklarında daha aktif, aidiyet duygusu gelişmiş, uzaktan eğitim süreci içinde karşılaştıkları problemleri ortadan kaldırabilecek bireyler olacaklardır.