Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Grup3_Presentació SD

629 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Grup3_Presentació SD

 1. 1. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA Filologia Catalana. UOC Curs 2011-2012. Semestre 1 PAC 3. Grup 3 N. Carbonell, J. Pedret, N. Samsó, M.Y.Zazo
 2. 2. 1. Què és una seqüència didàctica? 2. Elements importants d’una seqüència didàctica 3. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? 4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 3. 3. 1.1. Definició de la SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA “ S'entèn per seqüència didàctica l'organització del treball a l'aula a partir d'un projecte que neix de l'anàlisi prèvia dels instruments digitals que ofereix Internet i la selecció dels més convenients per al desenvolupament de les competències que l'alumnat ha de ser capaç d'assolir en un curs escolar, sense deixar de banda les exercitacions o les pràctiques específiques per a cada àrea” (Departament d'ensenyament, http://www.xtec.cat/sequencies/index.htm ) “ Una seqüència didàctica és un pla de treball d’activitats d’aula organitzat per sessions que forma part de la programació d’aula. S’hi descriu la tasca que es preveu que hagi de realitzar el professorat i l’alumnat” (Departament d'Ensenyament, http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=3522 ) 1. Què és una seqüència didàctica?
 4. 4. 1.2. Justificació de la SEQ. DIDÀCTICA L'experiència en els darrers sis cursos al Departament d'Ensenyament permet constatar que hi ha dos elements centrals que caracteritzen la pedagogia del futur: - L'aplicació de les TIC (projecte EDUCAT 1x1, i la Plataforma MOODLE). - I les CB (Competències Bàsiques) com a eix de qualsevol programació docent. A banda de dos elements secundaris, i ja incorporats en les programacions de la darrera dècada a Ensenyament: - La fi d'una pedagogia de classes magistrals. - L'atenció a la diversitat. La combinació d'aquests factors, fonamentalment dels dos primers, a banda dels plantejaments teòrics que hi pugui haver al darrere, justifica una planificació de treball docent basada, no tant en Currículums tancats, sinó el que coneixem com a SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1. Què és una seqüència didàctica?
 5. 5. 1.3. El MOODLE, eina fonamental <ul><li>Cada seqüència didàctica està estructurada en diverses unitats que contenen “projectes, recursos i activitats” (http://www.xtec.cat/sequencies/index.htm). Definits d'una manera planera podem dir que: </li></ul><ul><li>projectes : planificats per tal que l'alumne, a partir d'eines i informacions diverses que necessiti per a l'acompliment del projecte, resolgui problemes complexos. </li></ul><ul><li>recursos : suports documentals (textos, web, imatges, vídeo, àudio...); ajudaran l'alumne a assolir els objectius </li></ul><ul><li>activitats : tasques de caire més puntual que donen el suport necessari per tal que l'alumne s'autoavaluï. </li></ul>1. Què és una seqüència didàctica?
 6. 6. 1.3. El MOODLE, eina fonamental Un MOODLE, o un bloc ben elaborat, ha de contenir aquests diversos elements estructurats de manera ben seqüenciada (amb una certa linialitat i progressivitat) per tal que l'alumne pugui satisfer adequadament les necessitats d'aprenentatge. Darrere de la seqüenciació hi ha d'haver sempre ben present les Competències Bàsiques. 1. Què és una seqüència didàctica?
 7. 7. 1.4. Les CB, guia per a la Seqüència Les CB busquen mobilitzar diverses capacitats: “ - Resoldre problemes que la vida presenta en un context tot integrant motivació, coneixements, habilitats i valors. - Pensar amb i a través dels continguts en el procés de tractament de la informació. [...] - Mesclar i crear quelcom nou a partir de diferents fonts informatives en el procés de comunicació de la informació” I treballar per competències implica “ - Exercitar els coneixements en un context determinat. - Avaluar en acció, en contextos el més similars possibles a la realitat [...] - Ensenyar a emprar els coneixements més que a declarar-los o verbalitzar-los [...] - Problematitzar els continguts, convertir-los en situacions-problema que requereixin planificació i treball cooperatiu i permetin diverses respostes possibles.” ( http://recursosdidactics.com/index.html ) 1. Què és una seqüència didàctica?
 8. 8. 1.4. Les CB, guia per a la Seqüència Per tot plegat, les TIC han de permetre la flexibilitat i la idoneïtat de materials necessària per a l'aprenentatge en el context social i pedagògic actual, i la SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA apareix com una eina clau en el procés que ha de seguir qualsevol alumne/a. 1. Què és una seqüència didàctica?
 9. 9. 1.4. Aprenentatge tradicional VS SEQÜÈNCIA La seqüència tradicional “ produïa un coneixement fràgil (oblidat o mort, ingenu, ritual) perquè activava la memòria a curt termini i no s’adquiria l’habilitat per retenir, pensar i transferir el coneixement”. La seqüència didàctica, tal com s'entén avui, pren un caire ben diferent: “Marc Prensky (2008) ho resumeix així: 'En la nova pedagogia els nois aprenen sols amb l’orientació d’un mestre […] el paper de la tecnologia a l’aula és servir de suport al nou paradigma, és a dir, el paper de la tecnologia ha de ser ajudar els alumnes a aprendre per si mateixos (amb l’orientació, evidentment dels seus mestres)' ( http://recursosdidactics.com/index.html ) 1. Què és una seqüència didàctica?
 10. 10. <ul><li>La unitat didàctica és el conjunt d’activitats, objectius, continguts, metodologia, recursos, materials i avaluació d’un bloc temàtic. </li></ul><ul><li>La seqüència didàctica és l’ordre en què planteges totes i cadascuna de les activitats de la UD. </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.1. Seqüència didàctica vs. Unitat didàctica
 11. 11. <ul><li>El professor ha de tenir en compte: </li></ul><ul><li>L’objectiu didàctic </li></ul><ul><li>Els continguts conceptuals, processuals i actitudinals </li></ul><ul><li>Els exponents lingüístics </li></ul><ul><li>Els aspectes socioculturals </li></ul><ul><li>Les activitats </li></ul><ul><li>Els materials </li></ul><ul><li>La interacció </li></ul><ul><li>La durada </li></ul><ul><li>Les activitats de seguiment </li></ul><ul><li>El criteri d’èxit </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 12. 12. L’objectiu didàctic <ul><li>Què volem aconseguir en aquesta sessió de treball? </li></ul><ul><ul><li>L’objectiu didàctic (què hem de fer?, què hem d’aprendre?) ha de ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt concret: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tenint en compte l’àmbit i el tema on s’insereix </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adequat al nivell dels alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Necessari realitzar proves de nivell </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Assequible </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Possible de realitzar durant la sessió </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Adaptat a les necessitats dels alumnes </li></ul></ul></ul></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 13. 13. Els continguts <ul><li>CONCEPTUALS </li></ul><ul><ul><li>Quins coneixements teòrics es necessiten per a dur a terme l’activitat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructures lingüístiques, funcions comunicatives, camps semàntics, gèneres de text... </li></ul></ul><ul><li>PROCESSUALS </li></ul><ul><ul><li>Com es posen en pràctica els conceptes adquirits? </li></ul></ul><ul><li>ACTITUDINALS </li></ul><ul><ul><li>Quina actitud es pretén que s’assumeixi davant de l’activitat? </li></ul></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 14. 14. Els exponents lingüístics <ul><li>Quines construccions lingüístiques necessito conèixer per a desenvolupar-me amb èxit en aquesta sessió? </li></ul><ul><li>Formes lingüístiques que poden intervenir durant la sessió. </li></ul><ul><li>Molt útil quan es tracta de SD per a L2. </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 15. 15. Els aspectes socioculturals <ul><li>Què necessitem saber respecte als costums socials i culturals de la llengua? </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 16. 16. Les activitats <ul><li>Quines activitats es seleccionaran per a complir l’objectiu? </li></ul><ul><li>En quin ordre es realitzaran? </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 17. 17. Els materials <ul><li>Quins materials complementaris són necessaris per a realitzar l’activitat? </li></ul><ul><li>Es poden emprar: reàlies, imatges, audios, vídeos… </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 18. 18. La interacció <ul><li>Com organitzo la realització de l’activitat? </li></ul><ul><li>Qui intervindrà en el procés? </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD Relacions Professor-alumnes Parelles Grups Altres
 19. 19. La durada <ul><li>De quin temps es disposa per a realitzar cada activitat? </li></ul><ul><li>Important: ajustar el temps a les necessitats de l’activitat i l’alumnat i no pas del professor. </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 20. 20. Les activitats de seguiment <ul><li>Activitats que ajuden a assentar els coneixements. </li></ul><ul><li>Necessàries per a aconseguir un aprenentatge significatiu. </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD
 21. 21. El criteri d’èxit <ul><li>S’han complert els objectius didàctics inicials? </li></ul><ul><li>L’avaluació s’ha de produir: </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.2. Elements constitutius de la SD Durant el procés Al final De l’aprenentatge Observant el progrés dels alumnes De la tasca o projecte Què hem fet? Què hem après?
 22. 22. <ul><li>A més de crear SD amb les estructures adequades, també s’ha de tenir en compte l’organització seqüencial de les activitats. </li></ul><ul><li>Cal distingir entre: </li></ul><ul><ul><li>Activitats d’exploració inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’anàlisi o introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’estructuració o síntesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’aplicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li> (Departament d'ensenyament de Catalunya) </li></ul></ul>2.3. Organització de la SD 2. Elements importants de la seqüència didàctica
 23. 23. Activitats d’exploració inicial <ul><li>Necessàries per a “trencar el gel”. </li></ul><ul><li>Definir la tasca: </li></ul><ul><ul><li>Plantejament de la situació-problema </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear dinàmiques de grup </li></ul></ul><ul><li>Activar els continguts previs </li></ul><ul><li>Fortalitzar la motivació </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 24. 24. Activitats d’anàlisi o introducció <ul><li>Apropiar-se objectius i criteris d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Donar a conèixer i consensuar amb l’alumnat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què hem d’aprendre? En quins aspectes volem aprofundir? Com ha de ser la tasca? En quines condicions treballarem? </li></ul></ul></ul><ul><li>Planificar la tasca </li></ul><ul><ul><li>L’alumnat planifica com resoldre el problema (de forma individual i en grup): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què volem saber? On cercarem la informció? Quins materials farem servir? Com ens organitzarem? Com l’exposarem? Etc. </li></ul></ul></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 25. 25. Activitats de recerca <ul><li>Recerca d’informació </li></ul><ul><li>Consultar fonts d’informació </li></ul><ul><li>Reunir informació de forma individual i compartir-la amb el grup </li></ul><ul><li>Suposa ensenyar criteris perquè sapiguen valorar quines informacions són fiables o importants i quines no. </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 26. 26. Activitats d’estructuració o síntesi <ul><li>Aportar recursos que ajudin a transformar la informació en coneixement i que permetin: </li></ul><ul><ul><li>Comprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicar. Aprendre els nous continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Resumir </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar, organitzar i estructurar en mapes conceptuals </li></ul></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 27. 27. Activitats d’aplicació <ul><li>Extreure conclusions </li></ul><ul><li>Transferir coneixements </li></ul><ul><li>Realitzar el producte </li></ul><ul><li>Presentar el producte </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 28. 28. Activitats d’avaluació <ul><li>Formar-se una opinió pròpia, avaluar. </li></ul><ul><li>Al·lès, Guida (2010), La seqüència didàctica competencial </li></ul>2. Elements importants de la seqüència didàctica 2.3. Organització de la SD
 29. 29. <ul><li>Professorat </li></ul><ul><li>Invertir l’ordre de la SD tradicional </li></ul><ul><li>Regalar bones preguntes als alumnes </li></ul><ul><li>Ensenyar a pensar a partir dels continguts </li></ul><ul><li>Professor = guia </li></ul><ul><li>Alumnat </li></ul><ul><li>L’aprenentatge és una conseqüència del pensament (Perkins 2008) </li></ul><ul><li>Aprendre comença amb preguntes (Dewey) </li></ul><ul><li>Independència </li></ul><ul><li>Alumne = investigador </li></ul>2.4. Paper del professor i l’alumne a la SD 2. Elements importants de la seqüència didàctica
 30. 30. 3.1. Disseny d’una SD <ul><li>E. Martín Peris, Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives (i II), Llengua i ús, 22 (2001) </li></ul>3. Com dissenyar una bona seqüència didàctica? PLANTEJAMENT PREPARACIÓ POSTTASCA EXECUCIÓ
 31. 31. 3.1. Què ha d’englobar? <ul><li>La SD ha d’englobar: </li></ul><ul><ul><li>Motivavió </li></ul></ul><ul><ul><li>Recuperació de coneixements previs </li></ul></ul><ul><ul><li>Conflictes cognitius </li></ul></ul><ul><ul><li>Processament de la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació del que s’ha après </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferència a situacions noves </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexió sobre l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>3. Com dissenyar una bona seqüència didàctica?
 32. 32. 3.2. Què cal tenir en compte? <ul><li>Una de les parts més importants de la seqüencia didàctica són les activitats. </li></ul><ul><li>Per el disseny de les activitats cal tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Les vuit competencies </li></ul></ul><ul><ul><li>Agrupaments flexibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversos blocs d’activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Moments de reflexió </li></ul></ul>3. Com dissenyar una bona seqüència didàctica?
 33. 33. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>L’ús de la seqüència didàctica és molt important pels següents motius: </li></ul><ul><li>Orienta i facilita el desenvolupament pràctic. </li></ul><ul><ul><li>La seqüència didàctica serveix als professors de guia per a les seves sessions. Els orienta i els facilita la tasca docent. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 34. 34. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>Evita la improvisació constant. </li></ul><ul><ul><li>La seqüència didàctica és important per saber què s’ha de treballar a cada sessió, i quins objectius s’han d’aconseguir. Sense tenir-ne, el professor hauria d’improvisar constantment, i això li causaria estrès. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 35. 35. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>Evita la dispersió. </li></ul><ul><ul><li>En un procés d’ensenyament-aprenentatge hi intervenen molts aspectes (el professor, els estudiants, els continguts i el context), per tant, és fàcil que hi hagi distorsió. L’ús de la seqüència didàctica ens pot ajudar a evitar-la. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 36. 36. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>Permet organitzar els continguts i les activitats. </li></ul><ul><ul><li>La seqüència didàctica és una bona eina que ens permetrà tenir tots els continguts i activitats ordenats i ben organitzats, seguint un ordre i amb una temporització. Així, l’ensenyament no serà caòtic. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 37. 37. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>És una bona eina per poder analitzar la pràctica educativa. </li></ul><ul><ul><li>Si mai volem analitzar la pràctica educativa de qualsevol professor, o la de nosaltres mateixos, la seqüència serà també una bona manera de fer-ho. Per tal de saber què s’ha fet o es farà a cada sessió, i per quins motius didàctics, només cal consultar la seqüència didàctica que ha estat prèviament dissenyada. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 38. 38. Importància de la seqüència didàctica <ul><li>Obliga al professorat a preparar-se bé les classes. </li></ul><ul><ul><li>La seqüència didàctica obliga al professorat a plantejar-se uns objectius generals, uns objectius per a cada sessió, unes activitats per aconseguir aquests objectius i unes altres activitats per avaluar els objectius. </li></ul></ul>4. Per què dissenyar seqüències didàctiques?
 39. 39. Bibliografia <ul><li>Silva, R. (2005). Aportes para la elaboración de secuencias didácticas E.G.B. 3 y polimodal . Material para la Reflexión, la Discusión y la toma de Decisiones . Gobierno de Mendoza, Dirección General de Escuelas. </li></ul><ul><li>Al·lès, G. (2010). La seqüència didàctica competencial . </li></ul><ul><li>E. Martín Peris, Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives (i II), Llengua i ús, 22 (2001) </li></ul>

×