Ebook JSP

790 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ebook JSP

 1. 1. -63WXWRULDO :ULWWHQEWKHWHDPDW9LVXDOEXLOGHUFRP /DVW8SGDWHG-XO 2QOLQHYHUVLRQDYDLODEOHDW KWWSYLVXDOEXLOGHUFRP9LVXDOEXLOGHUFRP
 2. 2. 7KLVLVDWXWRULDOWRKHOSDGHYHORSHUXQGHUVWDQGZKDWLVPHDQWE-DYD6HUYHU3DJHV7KHUHDGHUZLOOOHDUQWKHPDLQFRQFHSWVVHWXSWKH-63HQYLURQPHQWRQWKHLUFRPSXWHUDQGZULWHDIHZ-63SURJUDPV9LVXDOEXLOGHUFRP
 3. 3. ,QWURGXFWLRQ WR-63-DYD6HUYHU3DJHV-63
 4. 4. LVDWHFKQRORJEDVHGRQWKH-DYDODQJXDJHDQGHQDEOHVWKHGHYHORSPHQWRIGQDPLFZHEVLWHV-63ZDVGHYHORSHGE6XQ0LFURVVWHPVWRDOORZVHUYHUVLGHGHYHORSPHQW-63ILOHVDUH+70/ILOHVZLWKVSHFLDO7DJVFRQWDLQLQJ-DYDVRXUFHFRGHWKDWSURYLGHWKHGQDPLFFRQWHQW7KHIROORZLQJVKRZVWKH7SLFDO:HEVHUYHUGLIIHUHQWFOLHQWVFRQQHFWLQJYLDWKH,QWHUQHWWRD:HEVHUYHU,QWKLVH[DPSOHWKH:HEVHUYHULVUXQQLQJRQ8QL[DQGLVWKHYHUSRSXODU$SDFKH:HEVHUYHU 7SLFDO:HE :HE OLHQW VHUYHU VHUYHU 0DF26 ,17(51(7 /LQX[ 8QL[ $SDFKH:HEVHUYHU
 5. 5. :LQGRZV)LUVWVWDWLFZHESDJHVZHUHGLVSODHG7SLFDOOWKHVHZHUHSHRSOH¶VILUVWH[SHULHQFHZLWKPDNLQJZHESDJHVVRFRQVLVWHGRI0+RPH3DJHVLWHVDQGFRPSDQPDUNHWLQJLQIRUPDWLRQ$IWHUZDUGV3HUODQGZHUHODQJXDJHVXVHGRQWKHZHEVHUYHUWRSURYLGHGQDPLFFRQWHQW6RRQPRVWODQJXDJHVLQFOXGLQJ9LVXDOEDVLFHOSKLDQG-DYDFRXOGEHXVHGWRZULWHDSSOLFDWLRQVWKDWSURYLGHGGQDPLFFRQWHQWXVLQJGDWDIURPWH[WILOHVRUGDWDEDVHUHTXHVWV7KHVHZHUHNQRZQDV*,VHUYHUVLGHDSSOLFDWLRQV$63ZDVGHYHORSHGE0LFURVRIWWRDOORZ+70/GHYHORSHUVWRHDVLOSURYLGHGQDPLFFRQWHQWVXSSRUWHGDVVWDQGDUGE0LFURVRIW¶VIUHH:HE6HUYHU,QWHUQHW,QIRUPDWLRQ6HUYHU,,6
 6. 6. -63LVWKHHTXLYDOHQWIURP6XQ0LFURVVWHPVDFRPSDULVRQRI$63DQG-63ZLOOEHSUHVHQWHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQ9LVXDOEXLOGHUFRP
 7. 7. 7KHIROORZLQJGLDJUDPVKRZVDZHEVHUYHUWKDWVXSSRUWV-63ILOHV1RWLFHWKDWWKHZHEVHUYHUDOVRLVFRQQHFWHGWRDGDWDEDVH 7SLFDO:HEVHUYHU :HE OLHQW VXSSRUWLQJ-63 VHUYHU 0DF26 ,17(51(7 %$ /LQX[ -63 6HUYOHW (QJLQH 2UDFOH -63ILOHV DWDEDVH VWRUHGKHUH 8QL[ $SDFKH:HEVHUYHU
 8. 8. :LQGRZV-63VRXUFHFRGHUXQVRQWKHZHEVHUYHULQWKH-636HUYOHW(QJLQH7KH-636HUYOHWHQJLQHGQDPLFDOOJHQHUDWHVWKH+70/DQGVHQGVWKH+70/RXWSXWWRWKHFOLHQW¶VZHEEURZVHU9LVXDOEXLOGHUFRP
 9. 9. :KXVH-63-63LVHDVWROHDUQDQGDOORZVGHYHORSHUVWRTXLFNOSURGXFHZHEVLWHVDQGDSSOLFDWLRQVLQDQRSHQDQGVWDQGDUGZD-63LVEDVHGRQ-DYDDQREMHFWRULHQWHGODQJXDJH-63RIIHUVDUREXVWSODWIRUPIRUZHEGHYHORSPHQW0DLQUHDVRQVWRXVH-63 0XOWLSODWIRUP RPSRQHQWUHXVHEXVLQJ-DYDEHDQVDQG(-% $GYDQWDJHVRI-DYDRXFDQWDNHRQH-63ILOHDQGPRYHLWWRDQRWKHUSODWIRUPZHEVHUYHURU-636HUYOHWHQJLQH 0RYLQJ-63ILOHIURPRQH SODWIRUPWRDQRWKHU :HEVHUYHU :HEVHUYHU 0LFURVRIW,,6
 10. 10. $SDFKH
 11. 11. 0RYLQJ-63ILOHV -63 -63 6HUYOHW 6HUYOHW (QJLQH (QJLQH7KLVPHDQVRXDUHQHYHUORFNHGLQWRRQHYHQGRURUSODWIRUP 8QL[ 0LFURVRIW17 -636HUYOHW(QJLQH-581
 12. 12. -636HUYOHW(QJLQH7RPFDW
 13. 13. +70/DQGJUDSKLFVGLVSODHGRQWKHZHEEURZVHUDUHFODVVHGDVWKHSUHVHQWDWLRQODHU7KH-DYDFRGH-63
 14. 14. RQWKHVHUYHULVFODVVHGDVWKHLPSOHPHQWDWLRQ%KDYLQJDVHSDUDWLRQRISUHVHQWDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQZHEGHVLJQHUVZRUNRQORQWKHSUHVHQWDWLRQDQG-DYDGHYHORSHUVFRQFHQWUDWHRQLPSOHPHQWLQJWKHDSSOLFDWLRQ9LVXDOEXLOGHUFRP
 15. 15. -63FRPSDUHGWR$63-63DQG$63DUHIDLUOVLPLODULQWKHIXQFWLRQDOLWWKDWWKHSURYLGH-63PDKDYHVOLJKWOKLJKHUOHDUQLQJFXUYH%RWKDOORZHPEHGGHGFRGHLQDQ+70/SDJHVHVVLRQYDULDEOHVDQGGDWDEDVHDFFHVVDQGPDQLSXODWLRQ:KHUHDV$63LVPRVWOIRXQGRQ0LFURVRIWSODWIRUPVLH17-63FDQRSHUDWHRQDQSODWIRUPWKDWFRQIRUPVWRWKH-((VSHFLILFDWLRQ-63DOORZFRPSRQHQWUHXVHEXVLQJ-DYDEHDQVDQG(-%V$63SURYLGHVWKHXVHRI20$FWLYH;FRQWUROV-63FRPSDUHGWR6HUYOHWV$6HUYOHWLVD-DYDFODVVWKDWSURYLGHVVSHFLDOVHUYHUVLGHVHUYLFH,WLVKDUGZRUNWRZULWH+70/FRGHLQ6HUYOHWV,Q6HUYOHWVRXQHHGWRKDYHORWVRISULQWOQVWDWHPHQWVWRJHQHUDWH+70/9LVXDOEXLOGHUFRP
 16. 16. -63DUFKLWHFWXUH-63VDUHEXLOWRQWRSRI681¶VVHUYOHWWHFKQRORJ-63VDUHHVVHQWLDODQ+70/SDJHZLWKVSHFLDO-63WDJVHPEHGGHG7KHVH-63WDJVFDQFRQWDLQ-DYDFRGH7KH-63ILOHH[WHQVLRQLVMVSUDWKHUWKDQKWPRUKWPO7KH-63HQJLQHSDUVHVWKHMVSDQGFUHDWHVD-DYDVHUYOHWVRXUFHILOH,WWKHQFRPSLOHVWKHVRXUFHILOHLQWRDFODVVILOHWKLVLVGRQHWKHILUVWWLPHDQGWKLVZKWKH-63LVSUREDEOVORZHUWKHILUVWWLPHLWLVDFFHVVHG$QWLPHDIWHUWKLVWKHVSHFLDOFRPSLOHGVHUYOHWLVH[HFXWHGDQGLVWKHUHIRUHUHWXUQVIDVWHU :HE6HUYHU :HE%URZVHU -63 :HEEURZVHU5HTXHVW -63UHTXHVWVHQWWR:HEVHUYHU )LOH 6HQGWR-636HUYOHW(QJLQH +70/VHQWWREURZVHU -636HUYOHW(QJLQH 3DUVH-63ILOH ,17(51(7 *HQHUDWH6HUYOHW VRXUFHFRGH RPSLOH6HUYOHW VRXUFHFRGHLQWR FODVV ,QVWDQWLDWH6HUYOHW +70/6HUYOHWRXWSXW
 17. 17. 6WHSVUHTXLUHGIRUD-63UHTXHVW 7KHXVHUJRHVWRDZHEVLWHPDGHXVLQJ-637KHXVHUJRHVWRD-63SDJH HQGLQJZLWKMVS
 18. 18. 7KHZHEEURZVHUPDNHVWKHUHTXHVWYLDWKH,QWHUQHW 7KH-63UHTXHVWJHWVVHQWWRWKH:HEVHUYHU 7KH:HEVHUYHUUHFRJQLVHVWKDWWKHILOHUHTXLUHGLVVSHFLDOMVS
 19. 19. WKHUHIRUH SDVVHVWKH-63ILOHWRWKH-636HUYOHW(QJLQH ,IWKH-63ILOHKDVEHHQFDOOHGWKHILUVWWLPHWKH-63ILOHLVSDUVHG RWKHUZLVHJRWRVWHS 7KHQH[WVWHSLVWRJHQHUDWHDVSHFLDO6HUYOHWIURPWKH-63ILOH$OOWKH +70/UHTXLUHGLVFRQYHUWHGWRSULQWOQVWDWHPHQWV 7KH6HUYOHWVRXUFHFRGHLVFRPSLOHGLQWRDFODVV 7KH6HUYOHWLVLQVWDQWLDWHGFDOOLQJWKHLQLW DQGVHUYLFH PHWKRGV +70/IURPWKH6HUYOHWRXWSXWLVVHQWYLDWKH,QWHUQHW +70/UHVXOWVDUHGLVSODHGRQWKHXVHU¶VZHEEURZVHU9LVXDOEXLOGHUFRP
 20. 20. 6HWWLQJXSD-63HQYLURQPHQW%HIRUHVHWWLQJXSWKH-63HQYLURQPHQWRXPXVWPDNHVXUHRXKDYHWKH-.RZQORDG-.IURPWKHIROORZLQJ85/KWWSMDYDVXQFRPMVH)RU:LQGRZVWKHFRPSOHWHGRZQORDGLVDERXW0%5XQWKURXJKWKHVHWXS2QHRIWKHPDLQSUREOHPVQHZ-DYDGHYHORSHUVKDYHLVVHWWLQJWKH3$7+DQG/$663$7+)RU:LQGRZV0(RXHGLWWKH$872(;(%$7ILOHZLWKWKHQHZ3$7+DQG/$663$7+VHWWLQJVDQGUHERRWRXUPDFKLQH)RU:LQGRZV17RXHGLWWKHHQYLURQPHQWVHWWLQJV%RWKRIWKHVHFKDQJHVDUHGHVFULEHGLQWKH-DYDLQVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQVRZQORDGWKH-63HQYLURQPHQWRXFDQGRZQORDG-63HQYLURQPHQWVIURPWKHZHEKWWSMDYDVXQFRPSURGXFWVMVSGRZQORDGKWPO7KHSUHIHUUHGRSWLRQLVWRGRZQORDGWKH-((5HIHUHQFH,PSOHPHQWDWLRQ7RPFDWDSSUR[LPDWHO0%
 21. 21. 7RPFDWLVDIUHHRSHQVRXUFH-63DQG6HUYOHWHQJLQHGHYHORSHGE$SDFKH,QVWUXFWLRQVWRGRZQORDG7RPFDWDUHJLYHQEHORZ)RU7RPFDWVHWXS7RGRZQORDG7RPFDWFXUUHQWYHUVLRQ
 22. 22. JRWRWKHIROORZLQJ85/KWWSMDNDUWDDSDFKHRUJEXLOGVMDNDUWDWRPFDWUHOHDVHYELQRZQORDGRXUFKRVHQFRPSUHVVHGILOHIRUH[DPSOHRQ:LQGRZVRXZRXOGGRZQORDGWKH]LSILOH± 0%KWWSMDNDUWDDSDFKHRUJEXLOGVMDNDUWDWRPFDWUHOHDVHYELQMDNDUWDWRPFDW]LS8Q]LSWKHILOHLQWRDGLUHFWRUDQGVHWDQHQYLURQPHQWYDULDEOH720$7B+20(WRRXUPDLQ7RPFDWGLUHFWRU)RUH[DPSOHVHW720$7B+20( F?WRPFDW7RVWDUWWKHVHUYHUFKDQJHWRWKHWRPFDW?ELQGLUHFWRUDQGWSHVWDUWXS2SHQDZHEEURZVHUDQGLQWKHDGGUHVVER[WSHKWWSORFDOKRVW WKLVGLVSODVWKHH[DPSOHSDJH9LVXDOEXLOGHUFRP
 23. 23. 3ODFHDQQHZ-63ILOHVLQWKH³ZHEDSSV´GLUHFWRUXQGHURXULQVWDOOHG7RPFDWGLUHFWRU)RUH[DPSOHWRUXQ³PILUVWMVS´ILOHFRSWKHILOHLQWRWKH³ZHEDSSV5227´GLUHFWRUDQGWKHQRSHQDEURZVHUWRWKHDGGUHVVKWWSORFDOKRVWPILUVWMVS7KLVZLOOVKRZRXWKHH[HFXWHG-63ILOH21*5$78/$7,216 285-63DQG6(59/(7(19,5210(17,612:6(7839LVXDOEXLOGHUFRP
 24. 24. UHDWLQJRXUILUVW-63SDJHKWPO!KHDG!WLWOH!0ILUVW-63SDJHWLWOH!KHDG!ERG!#SDJHODQJXDJH ´MDYD´!6VWHPRXWSULQWOQ³+HOOR:RUOG´
 25. 25. !ERG!KWPO!7SHWKHFRGHDERYHLQWRDWH[WILOH1DPHWKHILOHKHOORZRUOGMVS3ODFHWKLVLQWKHFRUUHFWGLUHFWRURQRXU-63ZHEVHUYHUDQGFDOOLWYLDRXUEURZVHU9LVXDOEXLOGHUFRP
 26. 26. 8VLQJ-63WDJV7KHUHDUHILYHPDLQWDJV HFODUDWLRQWDJ ([SUHVVLRQWDJ LUHFWLYH7DJ 6FULSWOHWWDJ $FWLRQWDJ9LVXDOEXLOGHUFRP
 27. 27. HFODUDWLRQWDJ !
 28. 28. 7KLVWDJDOORZVWKHGHYHORSHUWRGHFODUHYDULDEOHVRUPHWKRGV%HIRUHWKHGHFODUDWLRQRXPXVWKDYH$WWKHHQGRIWKHGHFODUDWLRQWKHGHYHORSHUPXVWKDYH!RGHSODFHGLQWKLVWDJPXVWHQGLQDVHPLFRORQ
 29. 29. HFODUDWLRQVGRQRWJHQHUDWH RXWSXWVRDUHXVHGZLWK-63H[SUHVVLRQVRUVFULSWOHWV)RU([DPSOH SULYDWHLQWFRXQWHU SULYDWH6WULQJJHW$FFRXQWLQWDFFRXQW1R
 30. 30. !9LVXDOEXLOGHUFRP
 31. 31. ([SUHVVLRQWDJ !
 32. 32. 7KLVWDJDOORZVWKHGHYHORSHUWRHPEHGDQ-DYDH[SUHVVLRQDQGLVVKRUWIRURXWSULQWOQ
 33. 33. $VHPLFRORQ
 34. 34. GRHVQRWDSSHDUDWWKHHQGRIWKHFRGHLQVLGHWKHWDJ)RUH[DPSOHWRVKRZWKHFXUUHQWGDWHDQGWLPHDWH QHZMDYDXWLODWH
 35. 35. !9LVXDOEXLOGHUFRP
 36. 36. LUHFWLYHWDJ#GLUHFWLYH«!
 37. 37. $-63GLUHFWLYHJLYHVVSHFLDOLQIRUPDWLRQDERXWWKHSDJHWRWKH-63(QJLQH7KHUHDUHWKUHHPDLQWSHVRIGLUHFWLYHV
 38. 38. SDJH± SURFHVVLQJLQIRUPDWLRQIRUWKLVSDJH
 39. 39. ,QFOXGH± ILOHVWREHLQFOXGHG
 40. 40. 7DJOLEUDU± WDJOLEUDUWREHXVHGLQWKLVSDJHLUHFWLYHVGRQRWSURGXFHDQYLVLEOHRXWSXWZKHQWKHSDJHLVUHTXHVWHGEXWFKDQJHWKHZDWKH-63(QJLQHSURFHVVHVWKHSDJH)RUH[DPSOHRXFDQPDNHVHVVLRQGDWDXQDYDLODEOHWRDSDJHEVHWWLQJDSDJHGLUHFWLYHVHVVLRQ
 41. 41. WRIDOVH 3DJHGLUHFWLYH7KLVGLUHFWLYHKDVRSWLRQDODWWULEXWHVWKDWSURYLGHWKH-63(QJLQHZLWKVSHFLDOSURFHVVLQJLQIRUPDWLRQ7KHIROORZLQJWDEOHOLVWVWKHGLIIHUHQWDWWULEXWHVZLWKDEULHIGHVFULSWLRQODQJXDJH :KLFKODQJXDJHWKHILOHXVHV #SDJHODQJXDJH ³MDYD´!H[WHQGV 6XSHUFODVVXVHGEWKH-63 #SDJHH[WHQGV HQJLQHIRUWKHWUDQVODWHG6HUYOHW ³FRPWDJOLE«´!LPSRUW ,PSRUWDOOWKHFODVVHVLQDMDYD #SDJHLPSRUW ³MDYDXWLO´ SDFNDJHLQWRWKHFXUUHQW-63 ! SDJH7KLVDOORZVWKH-63SDJHWR XVHRWKHUMDYDFODVVHV 7KHIROORZLQJSDFNDJHVDUH LPSOLFLWOLPSRUWHG MDYDODQJ MDYD[VHUYOHW MDYD[VHUYOHWMVS MDYD[VHUYOHWKWWSVHVVLRQ RHVWKHSDJHPDNHXVHRI HIDXOWLVVHWWRWUXH VHVVLRQV%GHIDXOWDOO-63SDJHV KDYHVHVVLRQGDWDDYDLODEOH 7KHUHDUHSHUIRUPDQFHEHQHILWV WRVZLWFKLQJVHVVLRQWRIDOVHEXIIHU RQWUROVWKHXVHRIEXIIHUHG #SDJHEXIIHU ³QRQH´! RXWSXWIRUD-63SDJHHIDXOWLV NEDXWR)OXVK )OXVKRXWSXWEXIIHUZKHQIXOO #SDJHDXWR)OXVK ³WUXH´!LV7KUHDG6DIH DQWKHJHQHUDWHG6HUYOHWGHDO ZLWKPXOWLSOH UHTXHVWV,IWUXHD QHZWKUHDGLVVWDUWHGVRUHTXHVWV DUHKDQGOHGVLPXOWDQHRXVOLQIR HYHORSHUXVHVLQIRDWWULEXWHWR #SDJHLQIR DGGLQIRUPDWLRQGRFXPHQWIRUD ³YLVXDOEXLOGHUFRPWHVWSDJH SDJH7SLFDOOXVHGWRDGG FRSULJKW³! DXWKRUYHUVLRQFRSULJKWDQG GDWHLQIRHUURU3DJH LIIHUHQWSDJHWRGHDOZLWK #SDJHHUURU3DJH ´9LVXDOEXLOGHUFRP
 42. 42. HUURUV0XVWEH85/WRHUURU ³HUURUHUURUMVS´! SDJH,V(UURU3DJH 7KLVIODJLVVHWWRWUXHWRPDNHD -63SDJHDVSHFLDO(UURU3DJH 7KLVSDJHKDVDFFHVVWRWKH LPSOLFLWREMHFWH[FHSWLRQVHH ODWHU
 43. 43. FRQWHQW7SH 6HWWKHPLPHWSHDQGFKDUDFWHU VHWRIWKH-63 ,QFOXGHGLUHFWLYH$OORZVD-63GHYHORSHUWRLQFOXGHFRQWHQWVRIDILOHLQVLGHDQRWKHU7SLFDOOLQFOXGHILOHVDUHXVHGIRUQDYLJDWLRQWDEOHVKHDGHUVDQGIRRWHUVWKDWDUHFRPPRQWRPXOWLSOHSDJHV7ZRH[DPSOHVRIXVLQJLQFOXGHILOHV7KLVLQFOXGHVWKHKWPOIURPSULYDFKWPOIRXQGLQWKHLQFOXGHGLUHFWRULQWRWKHFXUUHQWMVSSDJH#LQFOXGHILOH ³LQFOXGHSULYDFKWPO!RUWRLQFOXGH DQDYLDJDWLRQPHQXMVSILOH
 44. 44. IRXQGLQWKHFXUUHQWGLUHFWRU#LQFOXGHILOH ³QDYLJDWLRQMVS!,QFOXGHILOHVDUHGLVFXVVHGLQPRUHGHWDLOLQWKHODWHUVHFWLRQVRIWKLVWXWRULDO 7DJ/LEGLUHFWLYH$WDJOLELVDFROOHFWLRQRIFXVWRPWDJVWKDWFDQEHXVHGEWKHSDJH#WDJOLEXUL ³WDJOLEUDU85,´SUHIL[ ³WDJ3UHIL[´!XVWRPWDJVZHUHLQWURGXFHGLQ-63DQGDOORZ-63GHYHORSHUVWRKLGHFRPSOH[VHUYHUVLGHFRGHIURPZHEGHVLJQHUV7KLVWRSLFZLOOEHFRYHUHGLQWKH$GYDQFHG-63WXWRULDODWYLVXDOEXLOGHUFRP9LVXDOEXLOGHUFRP
 45. 45. 6FULSWOHWWDJ«!
 46. 46. %HWZHHQDQG!WDJVDQYDOLG-DYDFRGHLVFDOOHGD6FULSWOHW7KLVFRGHFDQDFFHVVDQYDULDEOHRUEHDQGHFODUHG)RUH[DPSOHWRSULQWDYDULDEOH 6WULQJXVHUQDPH ³YLVXDOEXLOGHU´ RXWSULQWOQXVHUQDPH
 47. 47. !9LVXDOEXLOGHUFRP
 48. 48. $FWLRQWDJ7KHUHDUHWKUHHPDLQUROHVRIDFWLRQWDJV
 49. 49. HQDEOHWKHXVHRIVHUYHUVLGH-DYDEHDQV
 50. 50. WUDQVIHUFRQWUROEHWZHHQSDJHV
 51. 51. EURZVHULQGHSHQGHQWVXSSRUWIRUDSSOHWV-DYDEHDQV$-DYDEHDQLVDVSHFLDOWSHRIFODVVWKDWKDVDQXPEHURIPHWKRGV7KH-63SDJHFDQFDOOWKHVHPHWKRGVVRFDQOHDYHPRVWRIWKHFRGHLQWKHVH-DYDEHDQV)RUH[DPSOHLIRXZDQWHGWRPDNHDIHHGEDFNIRUPWKDWDXWRPDWLFDOOVHQWRXWDQHPDLO%KDYLQJD-63SDJHZLWKDIRUPZKHQWKHYLVLWRUSUHVVHVWKHVXEPLWEXWWRQWKLVVHQGVWKHGHWDLOVWRD-DYDEHDQWKDWVHQGVRXWWKHHPDLO7KLVZDWKHUHZRXOGEHQRFRGHLQWKH-63SDJHGHDOLQJZLWKVHQGLQJHPDLOV-DYD0DLO$3,
 52. 52. DQGRXU-DYDEHDQFRXOGEHXVHGLQDQRWKHUSDJHSURPRWLQJUHXVH
 53. 53. 7RXVHD-DYDEHDQLQD-63SDJHXVHWKHIROORZLQJVQWD[MVSXVHEHDQLG ³«³VFRSH ³DSSOLFDWLRQ´FODVV ³FRP«´!7KHIROORZLQJLVDOLVWRI-DYDEHDQVFRSHVSDJH± YDOLGXQWLOSDJHFRPSOHWHVUHTXHVW± EHDQLQVWDQFHODVWVIRUWKHFOLHQWUHTXHVWVHVVLRQ± EHDQODVWVIRUWKHFOLHQWVHVVLRQDSSOLFDWLRQ± EHDQLQVWDQFHFUHDWHGDQGODVWVXQWLODSSOLFDWLRQHQGV-DYDEHDQVDUHGLVFXVVHGLQGHWDLOODWHULQWKLVWXWRULDOQDPLF-63,QFOXGHRXKDYHVHHQKRZDILOHFDQEHLQFOXGHGLQWRD-63XVLQJDQ ,QFOXGHLUHFWLYH#LQFOXGHILOH ³LQFOXGHSULYDFKWPO!7KLVLVXVHIXOIRULQFOXGLQJFRPPRQSDJHVWKDWDUHVKDUHGDQGLVLQFOXGHGDWFRPSLOHWLPH7RLQFOXGHDSDJHDWUXQWLPHRXVKRXOGXVHGQDPLF-63LQFOXGHVMVSLQFOXGHSDJH 85/IOXVK WUXH!9LVXDOEXLOGHUFRP
 54. 54. UHDWLQJRXUVHFRQG-63SDJH)RUWKHVHFRQGH[DPSOHZHZLOOPDNHXVHRIWKHGLIIHUHQWWDJVZHKDYHOHDUQW7KLVH[DPSOHZLOOGHFODUHWZRYDULDEOHVRQHVWULQJXVHGWRVWRUHGWKHQDPHRIDZHEVLWHDQGDQLQWHJHUFDOOHGFRXQWHUWKDWGLVSODVWKHQXPEHURIWLPHVWKHSDJHKDVEHHQDFFHVVHG7KHUHLVDOVRDSULYDWHPHWKRGGHFODUHGWRLQFUHPHQWWKHFRXQWHU7KHZHEVLWHQDPHDQGFRXQWHUYDOXHDUHGLVSODHG+70/!+($!7,7/(!-63([DPSOH7,7/(!+($!%2!-63([DPSOH%5! 6WULQJVLWHQDPH ³YLVXDOEXLOGHUFRP´ LQWFRXQWHU SULYDWHYRLGLQFUHPHQWRXQWHU
 55. 55. ^ FRXQWHU `!:HEVLWHRIWKHGDLV VLWHQDPH!%5!SDJHDFFHVVHG FRXQWHU!%2!+70/!9LVXDOEXLOGHUFRP
 56. 56. ,PSOLFLW2EMHFWV6RIDUZHNQRZWKDWWKHGHYHORSHUFDQFUHDWH-DYDEHDQVDQGLQWHUDFWZLWK-DYDREMHFWV7KHUHDUHVHYHUDOREMHFWVWKDWDUHDXWRPDWLFDOODYDLODEOHLQ-63FDOOHGLPSOLFLWREMHFWV7KHLPSOLFLWREMHFWVDUH9DULDEOH 2IWSHUHTXHVW MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHUYOHWUHTXHVWUHVSRQVH MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHUYOHWUHVSRQVHRXW MDYD[VHUYOHWMVSMVSZULWHUVHVVLRQ MDYD[VHUYOHWKWWSKWWSVHVVLRQSDJHFRQWHQW MDYD[VHUYOHWMVSSDJHFRQWH[WDSSOLFDWLRQ MDYD[VHUYOHWKWWSVHUYOHWFRQWH[WFRQILJ MDYD[VHUYOHWKWWSVHUYOHWFRQILJSDJH MDYDODQJREMHFWH[FHSWLRQ MDYDODQJWKURZDEOHSDJHREMHFW5HSUHVHQWVWKH-63SDJHDQGLVXVHGWRFDOODQPHWKRGVGHILQHGEWKHVHUYOHWFODVVFRQILJREMHFW6WRUHVWKH6HUYOHWFRQILJXUDWLRQGDWDUHTXHVWREMHFW$FFHVVWRLQIRUPDWLRQDVVRFLDWHGZLWKDUHTXHVW7KLVREMHFWLVQRUPDOOXVHGLQORRNLQJXSSDUDPHWHUYDOXHVDQGFRRNLHV6WULQJGHY6WU UHTXHVWJHW3DUDPHWHU³GHY´
 57. 57. !HYHORSPHQWODQJXDJH GHY6WU!7KLVFRGHVQLSSHWLVVWRULQJWKHSDUDPHWHU³GHY´LQWKH VWULQJGHY6WU7KHUHVXOWLVGLVSODHGXQGHUQHDWK7KHVHVVLRQREMHFWLVFRYHUHGLQGHWDLOLQWKHQH[WVHFWLRQ9LVXDOEXLOGHUFRP
 58. 58. 6HVVLRQ7UDFNLQJLQ-636HVVLRQ2EMHFW
 59. 59. 6DIRUH[DPSOHRXZRXOGOLNHWRLPSOHPHQWDVKRSSLQJFDUWXVLQJ-637KHUHDUHVHYHUDORSWLRQVRXFRXOGFRQVLGHU N RRNLHV ± DVPDOOWH[WILOHVWRUHGRQWKHFOLHQW¶VPDFKLQHRRNLHVFDQEH GLVDEOHGLQWKHEURZVHUVHWWLQJVVRDUHQRWDOZDVDYDLODEOH N 85/UHZULWLQJ ± VWRUHVHVVLRQLQIRUPDWLRQLQWKH85/:RUNVZKHQ FRRNLHVDUHQRWVXSSRUWHGEXWFDQPDNHERRNPDUNLQJRIZHESDJHVD SUREOHPEHFDXVHWKHKDYHVHVVLRQVSHFLILFLQIRUPDWLRQDWWKHHQGRID 85/ N +LGGHQIRUPILHOGV ± +70/KLGGHQHGLWER[HVVXFKDV,1387 73( ´+,(1´1$0( ´86(51$0(´9$/8( ´«³!(YHUSDJHKDVWR EHGQDPLFDOOSURGXFHGZLWKWKHYDOXHVLQWKHKLGGHQILHOG N 6HVVLRQREMHFWV ± -63,PSOLFLWREMHFW$VHVVLRQREMHFWXVHVDNHYDOXHFRPELQDWLRQWRVWRUHLQIRUPDWLRQ7RUHWULHYHLQIRUPDWLRQIURPDVHVVLRQ VHVVLRQJHW9DOXH³YLVLWFRXQWHU´
 60. 60. 7KHUHWXUQWSHRIWKHPHWKRG JHW9DOXHLV2EMHFWVRRXZLOOQHHGWRWSHFDVWWRJHWWKHUHTXLUHGYDOXH,IWKHUHLVQRWDVHVVLRQNHZLWKWKDWQDPHDQXOOLVUHWXUQHG7RVHWDVHVVLRQNHZLWKDYDOXH VHVVLRQSXW9DOXH³YLVLWFRXQWHU´WRWDOYLVLWV
 61. 61. 7KHWKLUG-63H[DPSOHLQ WKLVWXWRULDOGHPRQVWUDWHVWKHXVHRIWKHVHVVLRQREMHFW9LVXDOEXLOGHUFRP
 62. 62. -63RPPHQWV -63FRPPHQW!-63FRPPHQWVDUHVLPLODUWR+70/FRPPHQWV +70/RPPHQW!H[FHSW-63FRPPHQWVDUHQHYHUVHQWWRWKHXVHU¶VEURZVHU+70/FRPPHQWVDUHYLVLEOHLQWKHSDJHVRXUFHKWPO! KHDG! WLWOH! +70/DQG-63RPPHQWV WLWOH! KHDG! ERG! K! FRPPHQWV K! 7KLV+70/RPPHQW YLVLEOHLQWKHSDJHVRXUFH! 7KLV-63FRPPHQW QRWYLVLEOHLQ WKHSDJHVRXUFH! ERG!KWPO!9LVXDOEXLOGHUFRP
 63. 63. UHDWLQJRXUWKLUG-63SDJH7KLVWKLUGH[DPSOHFRXQWVKRZPDQWLPHVDSDUWLFXODUXVHUYLVLWVDSDJH,WXVHVWKH6HVVLRQREMHFWWKDWZDVSUHVHQWHGLQWKH,PSOLFLWREMHFWVHFWLRQRIWKLVWXWRULDO7KHIROORZLQJDUHWKHPDLQVWHSVLQYROYHGJHWWKHYDOXHRIWKHVHVVLRQYDULDEOH YLVLWFRXQWHULIWKHVHVVLRQYDULDEOHYLVLWFRXQWHU
 64. 64. LVQXOOVHWWKHVHVVLRQYDULDEOHWRDQGZHOFRPHWKHYLVLWRULIWKHVHVVLRQYDULDEOHLVQRWQXOODIWHUVWHS
 65. 65. LQFUHPHQWWKHVHVVLRQYDUDLEOHDQGGLVSODWKHQXPEHURIYLVLWV VHVVLRQMVS FKHFNVWRVHHLIRXKDYHYLVLWHGDSDJHDQGNHHSVDFRXQWHU YLVXDOEXLOGHUFRP!KWPO!KHDG!KHDG!ERG! JHWWKHYDOXHRIWKHVHVVLRQYDULDEOH YLVLWFRXQWHU ,QWHJHUWRWDOYLVLWV ,QWHJHU
 66. 66. VHVVLRQJHW9DOXHYLVLWFRXQWHU
 67. 67. LIWKHVHVVLRQYDULDEOHYLVLWFRXQWHU
 68. 68. LVQXOO LIWRWDOYLVLWV QXOO
 69. 69. ^ VHWVHVVLRQYDULDEOHWR WRWDOYLVLWV QHZ,QWHJHU
 70. 70. VHVVLRQSXW9DOXHYLVLWFRXQWHUWRWDOYLVLWV
 71. 71. SULQWDPHVVDJHWRRXWYLVLWRU RXWSULQWOQ:HOFRPHYLVLWRU
 72. 72. `HOVH^ LIRXKDYHYLVLWHGWKHSDJHEHIRUHWKHQDGGWRWKHYLVLWFRXQWHU WRWDOYLVLWV QHZ,QWHJHUWRWDOYLVLWVLQW9DOXH
 73. 73. VHVVLRQSXW9DOXHYLVLWFRXQWHUWRWDOYLVLWV
 74. 74. RXWSULQWOQRXKDYHYLVLWHGWKLVSDJHWRWDOYLVLWVWLPHV
 75. 75. `!ERG!KWPO!9LVXDOEXLOGHUFRP
 76. 76. (UURUSDJHV(YHQWXDOOWKHUHZLOOFRPHDWLPHZKHQVRPHWLPHXQH[SHFWHGKDSSHQV,Q-DYDWHUPVWKLVLVZKHQDQH[FHSWLRQJHWVWKURZQ-63FDQKDQGOHWKHVHVLWXDWLRQVVRZKHQDQH[FHSWLRQLVWKURZQDGHIDXOWHUURUSDJHLVVHQWWRWKHEURZVHU6RZKDWPDNHVDQHUURUSDJHGLIIHUHQWIURPRWKHU-63SDJHV:HOORQHRIWKHILUVWOLQHVLQDQHUURUSDJHPXVWEHWKHSDJHGLUHFWLYHLV(UURU3DJH ´WUXH´,QVLGHRXUGHIDXOWHUURUSDJHHUURU3DJHMVS
 77. 77. DERYHWKH+70/!WDJWSH#SDJHLV(UURU3DJH WUXHLPSRUW ´MDYDXWLO´!+70/!%2!(UURU2FFXUUHG H[FHSWLRQWR6WULQJ
 78. 78. !%2!+70/!2XUHUURUSDJHDOVRXVHVWKHH[FHSWLRQREMHFWDQGWKHWR6WULQJ
 79. 79. PHWKRGWRGLVSODDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHHUURU7RXVHDVSHFLILFHUURUSDJHLQRXU-63SDJHVDJDLQDERYHWKH+70/!WDJWSH#SDJHHUURU3DJH HUURU3DJHMVS!+70/!«7KLVFRGHZLOOJRWRHUURU3DJHMVSLIDQHUURURFFXUV(YHQDIWHUDQHUURUWKH+773VHVVLRQUHPDLQVDYDLODEOHRXVKRXOGQRZXQGHUVWDQGKRZWRFUHDWHDQHUURUSDJHIRURXU-63DSSOLFDWLRQV9LVXDOEXLOGHUFRP
 80. 80. 8VLQJ-DYD%HDQVZLWK-63:HKDYHDOUHDGPHQWLRQHG-DYD%HDQVLQWKH$FWLRQ7DJVHFWLRQ7KLVVHFWLRQZLOOSURYLGHDGHWDLOHGORRNLQWRKRZWRXVH-DYD%HDQVZLWK-63:KDWLVD-DYD%HDQ$-DYD%HDQLVD-DYDFODVVZLWKDIHZFRQVWUDLQWV N 0XVWKDYHDQRDUJXPHQWFRQVWUXFWRU N 0XVWIROORZDQDPLQJFRQYHQWLRQIRUJHWVHWPHWKRGV N 0XVWLPSOHPHQWWKH6HULDOL]DEOHLQWHUIDFHQRWUHTXLUHGIRU-63
 81. 81. /HW¶VFUHDWHDVLPSOH-DYD%HDQWKDWVWRUHV(PSORHHGDWDSDFNDJHFRPYLVXDOEXLOGHUEHDQVSXEOLFFODVV(PSORHH^ SULYDWH6WULQJBQDPH SXEOLF6WULQJJHW1DPH
 82. 82. ^ UHWXUQBQDPH ` SXEOLFYRLGVHW1DPH6WULQJQDPH
 83. 83. ^ BQDPH QDPH ``1H[WZHZLOODFFHVVWKHSURSHUWLHVRIWKH-DYD%HDQIURPD-63KWPO! KHDG! WLWOH! 8VLQJ-DYD%HDQVIURP-63 WLWOH! KHDG! ERG! MVSXVH%HDQLG ´VWDII´FODVV ´FRPYLVXDOEXLOGHUEHDQV(PSORHH´! MVSVHW3URSHUWQDPH ´VWDII´SURSHUW ´QDPH´YDOXH ´-DPHV%URZQ´! :HOFRPHWRWKHFRPSDQMVSJHW3URSHUWQDPH ´VWDII´SURSHUW ´QDPH´! VWDIIJHW1DPH
 84. 84. !SOHDVHYLVLW9LVXDO%XLOGHUFRPWRJHWPRUHRXWRIOLIH ERG!KWPO!9LVXDOEXLOGHUFRP
 85. 85. 7KHEHQHILWRIXVLQJ-DYD%HDQVLVWKDWRXFDQHDVLOUHXVHWKHFRGHLQRWKHUDSSOLFDWLRQV,WDOVRPLQLPLVHVWKHDPRXQWRIFRGHLQWKH-63DOORZLQJGHVLJQHUVWRXVHWKHLUIDYRULWHZHEGHVLJQHGLWRUZLWKRXWGHVWURLQJWKH-DYDFRGH7KLVIROORZVDFRPSRQHQWFHQWULFDSSURDFKWRGHYHORSLQJDSSOLFDWLRQV1DPLQJFRQYHQWLRQ$FRPPRQFRQYHQWLRQLVWKDWSURSHUWQDPHVDUHPL[HGFDVHEHJLQQLQJZLWKDORZHUFDVHOHWWHUDQGXSSHUFDVLQJWKHILUVWOHWWHURIHDFKZRUGLQWKHSURSHUWQDPHJHW1DPH
 86. 86. VHW1DPH6WULQJQDPH
 87. 87. 7KHGDWDIURPDQ+70/IRUPFDQEHSDVVHGVWUDLJKWLQWRD-DYD%HDQ,QRUGHUWRGRWKLVXVHMVSVHW3URSHUW!WRGHILQHSURSHUWLHVLQWKH-DYD%HDQZLWKQDPHVWKDWPDWFKWKHQDPHVRIWKH+70/IRUPHOHPHQWVRXZRXOGDOVRGHILQHFRUUHVSRQGLQJVHWPHWKRGVIRUHDFKSURSHUW,QRXUH[DPSOHLIWKHIRUPHOHPHQWZHUHFDOOHGQDPHRXZRXOGGHILQHDSURSHUWFDOOHGXVHUDQGPHWKRGVJHW1DPHDQGVHW1DPHLQWKH-DYD%HDQ7KLVDOORZVRXWRJHWGDWDIURPWKHIRUPLQWRWKH-DYD%HDQRXVKRXOGQRZXQGHUVWDQGKRZWRXVH-DYD%HDQVZLWK-639LVXDOEXLOGHUFRP
 88. 88. )HHGEDFN,IRXKDYHDQFRPPHQWVRUVXJJHVWLRQVUHJDUGLQJWKLVGRFXPHQWSOHDVHXVHWKH-63IRUXPDWYLVXDOEXLOGHUFRPRUVHQGXVDQHPDLODWVXSSRUW#YLVXDOEXLOGHUFRP7KDQNRX9LVXDOEXLOGHUWHDPKWWSZZZYLVXDOEXLOGHUFRP9LVXDOEXLOGHUFRP

×