Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

71

Teilen

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

 1. 1. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกรียตินิยมอันดับ 2) สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2555 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิจัยการศึกษา ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ตาแหน่ง : ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานที่ดารงตาแหน่ง : โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่เข้าดารงตาแหน่ง : 23 กรกฎาคม 2555
 2. 2. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 2. หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการครู 1.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชและวันพ่อ แห่งชาติ ประจาปี 2556 1.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยในฐานะพลเมืองที่ดี - ประธานการประเมินกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2556-2557 ตามคาสั่ง โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ที่ 269/2556
 3. 3. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 3. 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของโรงเรียน กฏหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ อย่างเคร่งครัด - ประธาน/กรรมการ/กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน
 4. 4. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 4. 2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2.1 จัดหาและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “EGAT’S Tutor Camp” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้ร่วมมือกับมหาวิทยาศรีนครินทรวิ โรฒ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มัธยม) 2.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2557
 5. 5. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 5. 2.3 การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานการประเมินตามสภาพจริง ทั้งการทดสอบด้วยแบบทดสอบ การทาโครงงานหรือชิ้นงานกลุ่ม/ รายบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอย่างแท้จริง 2.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร”
 6. 6. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 6. 3.5 การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รอบ 3 โดย คณะกรรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2556
 7. 7. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 7. 3. เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 3.1 เข้าร่วมโครงการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก 3.2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของครูสู่นักเรียนโดยใช้ กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยความร่วมมือระหว่าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. 8. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 8. 3.3 การเข้ารับเกรียติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นประจาปีการศึกษา 2556 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยคุรุสภา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 3.4 การเข้ารับเกรียติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยครูในงานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่ อาเซียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 3.5 การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ปีการศึกษา 2556 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับรางวัลเกรียติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2
 9. 9. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 9. 3.6 การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจาปีการศึกษา 2556 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 3.7 การได้รับเกรียติบัตรครูผู้อุทิศเสียสละเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2
 10. 10. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 10. 4. การพัฒนาตนเอง 4.1 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4.2 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเดอะทวิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 11. 11. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 11. 4.3 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การวิจัยชั้นเรียนและการวัด ประเมินผล” ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 4.4 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) ครั้งที่ 13 ตอน “การสอนแนวใหม่ในยุคดิจิตอล” 4.5 การเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ไมด้าซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 12. 12. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 12. 4.6 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 4.7 การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ อาคารหอประชุมพญาไท กรุงเทพมหานคร 4.8 การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครู คศ.1 และครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556
 13. 13. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 13. 4.9 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการจัดการศึกษาและผู้ศึกษาสู่ประชาคม อาเซียน ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย 4.10 โครงการอบรม เรื่อง การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามหลัก Balance Score Card และ Key Performance Indicator จัดโดนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 4.11 การเข้าร่วมการสัมมนาการใช้หลักสูตรการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ประจาปีการศึกษา 2557 ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และการสร้างอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 14. 14. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 14. 4.12 การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอนหลักสูตร “ดาราศาสตร์” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ 4.13 การเข้าร่วมอบรมครูเครือข่าย EIS บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 เมษายน 2557 เวลา ๐8.๐๐-16.3๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 4.14 การเข้าร่วมอบรม “โครงการบันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย” ณ ห้องอบรมศรีวราแกรนด์บอลลูนและห้องทรัพย์ไพลิน โรงแรม Town in Town กรุงเทพมหานคร
 15. 15. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 15. 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 5.1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประเภทกินวิบาก ครูชาย ของคณะสีเหลือง ประจาประปี การศึกษา 2556 ได้รับเกรียติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3 5.2 เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงกับคณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และครูนักศึกษาฝึกสอนในงานปีใหม่ประจาปี การศึกษา 2556 ของโรงเรียน 5.3 การเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในโครงการสุทธิครุศิลป์ เรื่อง เวทีการวิจัยในชั้นเรียน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
 16. 16. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 16. 5.4 การเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรี อัปสรสวรรค์ ในการสอบ Admission ประจาปีการศึกษา 2556 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5.5 การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงกับคณะครูในงานมุทิตาจิตคุณครูที่เกษียณอายุราชการประจาปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน 5.6 การเข้าร่วมเดินทางไปส่งท่านรองผู้อานวยการ ดร.วิเชียร หรูวิจิตรพงษ์ ในการโยกย้ายตาแหน่งราชการไป ยังโรงเรียนศรีพฤกฒา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 17. 17. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 17. 6. การดารงชีวิตที่เหมาะสม 6.1 การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค. 2556 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสังฆาธิการทัวประเทศ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น การถวายเทียนจานาพรรษา การทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) 6.3 การเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วย/ญาติที่มาขอรับบริการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลศิริราชในรูปแบบจิตอาสา
 18. 18. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 18. 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมงานเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยชุมชน ท้องถิ่นซึ่งมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและนิเวศวิทยาทางน้าภายใต้ชื่อเครือข่าย “เยาวชนรักษ์ สายน้า” 6.5 การออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างเต็มกาลังความสามารถอันเป็น แบบอย่างที่ดีของนักเรียนในการทางาน
 19. 19. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 19. หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนรู้ 1.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 1.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้น การตัดสินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทั้งกลุ่มและรายบุคคล 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นสาคัญจนเกิดการ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 20. 20. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 20. 1.4 การจัดการเรียนรู้ภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอกชีวิตซึ่งทาให้ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย - การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 - การร่วมงานหมกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2556 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 5 จัดโดยฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตทันต แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. 21. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 21. - การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในสัปดาห์วันมหิดล ประจาปี 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพมหานคร - การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโครงการแข่งขันตอบปัญหาสมุนไพรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ประจาปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต - การเข้าร่วมโครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ปีที่ 3 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านสิริธร จ.ปทุมธานี
 22. 22. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 22. 2. การพัฒนาผู้เรียน 2.1 การเข้าร่วมแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเกรียติบัตรระดับเหรีญทอง 2.2 การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “Sukhothai Open House 2013” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ได้รับรางวัลเกรียติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 1 2.3 การเข้าร่วมการแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัปดาห์วัน อานันทมหิดล ประจาปี 2556 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 23. 23. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 23. 2.4 การแข่งขันโครงการตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ครั้งที่ 16 สโมสรนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 2.5 การแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในสัปดาห์วันมหิดล ประจาปี 2556 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกรียติบัตรการเข้าร่วม 2.6 การแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับเกรียติบัตรการเข้าร่วม
 24. 24. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 24. 2.7 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับเกรียติบัตร ระดับเหรียญเงิน 2.8 การเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาควิชาสัตววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกรียติบัตรการเข้าร่วม 2.9 การแข่งขันนาเสนอผลงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงไฟฟ้าพระ นครเหนือ ได้รับเกรียติบัตรและโล่รางวัลรองชนะเลิศอัดับ 2
 25. 25. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 25. 2.10 การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “Sukhothai Open House 2013” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ได้รับเกรียติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 2.11 การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “Sukhothai Open House 2013” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย ได้รับเกรียติบัตรการเข้าร่วม 2.12 การเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ “Sukhothai Open House 2013” วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
 26. 26. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 26. 3. การพัฒนาวิชาการ 3.1 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการเรียนรู้โดยใช้แบบเรื่องสาเร็จรูปเรื่อง บทนาทางชีววิทยา (Introduction of biology) ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 3.2 การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนในชุมนุมพฤกษานานา
 27. 27. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 27. 3.3 การจัดทาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนปรจารายวิชาต่างๆ ตัวอย่างเช่น สื่อนาเสนอบทเรียน Power Point, ใบงาน, แบบฝึกหัด, ใบความรู้, แบบทดสอบ
 28. 28. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 28. 4. การพัฒนาสถานศึกษา 4.1 หัวหน้ากิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สานักบริหารวิชาการ 4.2 เลขานุการของคณะกรรมการการจัดทหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) 4.3 ครูฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
 29. 29. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 29. 4.4 ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการชีววิทยา (433) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการจัดทาโครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน 4.5 คณะกรรมการร่วมจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติภายในโรงเรียนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประจาปีการศึกษา 2556
 30. 30. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 30. 5. ความสัมพันธ์กับชุมชน 5.1 รายงานการเยี่ยมบ้านของนักเรียนประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3-5 ในฐานะครูที่ปรึกษา ประจาปี การศึกษา 2556 5.2 การนานักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จัดโดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 31. 31. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 31. 5.3 การเข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวและสมเด็จประ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับสานักงานเขตบางซื่อ ประจาปี 2556
 32. 32. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 32. 5.4 การจัดกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ “หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการบาเพ็ญประโยชน์” ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 33. 33. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 33. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักสูตรกรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 34. 34. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 34.
 35. 35. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 35.
 36. 36. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 36.
 37. 37. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 37.
 38. 38. การเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ 38.
 • supraneengamsong

  Oct. 25, 2019
 • DatchaneeSeedabut

  Jan. 21, 2019
 • namfarmuii

  Jan. 7, 2019
 • NattayaSriwirom

  Jul. 3, 2018
 • RattanapornSoisungne

  Jun. 12, 2018
 • ssuser72811a

  Mar. 6, 2018
 • E-Portfolio-atuys

  Feb. 2, 2018
 • ssuser0e387e

  Jan. 7, 2018
 • RommaneeChaiyakhun

  Sep. 11, 2017
 • Bownosaurus

  Jul. 14, 2017
 • coffeeprince1991

  Jul. 3, 2017
 • roongsangchaiyarit

  May. 4, 2017
 • wannisasarapas1

  Mar. 27, 2017
 • RungarunPhiromkit

  Mar. 22, 2017
 • cholthichacharoenpho

  Jan. 19, 2017
 • mail9300

  Dec. 23, 2016
 • jeerapornroshom1

  Dec. 11, 2016
 • praneepornchan3

  Nov. 22, 2016
 • okantimao

  Nov. 19, 2016
 • teeserza

  Nov. 2, 2016

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

126.900

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1.098

Befehle

Downloads

3.732

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

71

×