Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ระบบจัดการหอพัก

22.740 Aufrufe

Veröffentlicht am

database 2554

Veröffentlicht in: Automobil
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

ระบบจัดการหอพัก

 1. 2. <ul><li>วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย </li></ul><ul><ul><li>เพื่อให้การจัดการงานให้หอพักเป็นระบบมากยิ่งขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลง แต่มีระเบียบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารงานหอพัก </li></ul></ul><ul><li>ความเป็นมา </li></ul>
 2. 3. <ul><ul><li>ผู้ดูแลเข้าใช้งานผ่านระบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ดูแลสามารถสร้างผู้ใช้ให้สามารถเข้ามาดูรายงานได้เท่านั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างรายการหอพักที่ต้องการจะบันทึก </li></ul></ul><ul><ul><li>กรอกข้อมูลของค่าน้ำและค่าไฟ ของหอพักนั้นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>การแสดงรายงานจากข้อมูลที่บันทึกลงไป ในรูปแบบตาราง </li></ul></ul>
 3. 4. <ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน </li></ul><ul><ul><li>Microsoft Office Word 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft Office Excel 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Adobe Dreamweaver CS </li></ul></ul><ul><ul><li>AppServ, phpMyAdmin </li></ul></ul><ul><li>ผลที่ได้รับ </li></ul><ul><ul><li>ทำให้งานในหน่วยหอพักเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงานลง </li></ul></ul><ul><li>วิธีการประเมิน </li></ul><ul><ul><li>ทดสอบระบบก่อนจะนำไปใช้งานจริง </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>ปัญหาของระบบ </li></ul><ul><li>ความต้องการของระบบ </li></ul><ul><ul><li>บันทึกข้อมูลหน่วยน้ำ หน่วยไฟ และวันที่บันทึก </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำการเพิ่มผู้ใช้งานที่จะเข้ามาดูรายงานที่บันทึกไว้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน </li></ul></ul><ul><ul><li>นำข้อมูลที่ได้ไปแยกประเภท และบันทึกจัดเก็บลงฐานข้อมูลตามประเภทของข้อมูล </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>แนวคิดการออกแบบระบบ </li></ul><ul><ul><li>ข้อมูลหอพัก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สามารถเพิ่มและลดข้อมูลหน่วยน้ำและหน่วยไฟได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สามารถแสดงรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลก่อนหน้านี้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>รายงานการบันทึกข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สามารถแสดงรายละเอียดทั้งหมดของรายการที่กรอกลงไป </li></ul></ul></ul>
 6. 8. ER-WIN
 7. 9. <ul><li>ปัญหาและอุปสรรคที่พบ </li></ul><ul><ul><li>เขียนข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ขึ้นในฐานข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>เกิดความซ้ำซ้อน ในการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละตาราง ทำให้เกิดข้อผิดพลาด </li></ul></ul><ul><ul><li>การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นหน้าเว็บข้อมูลขึ้นไม่ครบตามต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>การวางแผนระบบใช้เวลานาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง </li></ul></ul>
 8. 10. <ul><li>แนวทางในการแก้ไข </li></ul><ul><ul><li>ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลให้มากขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำการแก้ไข code ให้ถูกต้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>หาวิธีที่ถูกต้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ให้แสดงข้อมูลได้ครบตามต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปรึกษากันภายในกลุ่ม เพื่อหาระบบที่ดีที่สุด </li></ul></ul>

×