Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanlığı
Yazar: Dr. ÜmitSeçkinTarih:17 Aralık2014Kategor...
değerlendirmekapsamındaTürkiye’ninilketapta50.000 tehlikeli madde güvenlikdanışmanına
ihtiyacıolduğunubiliyoruz.
Tebliğde ...
İdare tarafından yapılacakolansınava gelince,sınav,Ulaştırma,Denizcilikve Haberleşme Bakanlığı
Tehlikeli Mal ve Kombine Ta...
Sonuçolarak baştabakanlığımız olmaküzere tehlikeli madde işiilgilenenherkesiyi yadakötü
sektörüngelişmesinekatkıdabulunmay...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tehli̇keli̇ madde güvenli̇k danişmanliği

measlan

  • Als Erste(r) kommentieren

Tehli̇keli̇ madde güvenli̇k danişmanliği

  1. 1. TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanlığı Yazar: Dr. ÜmitSeçkinTarih:17 Aralık2014Kategori: TehlikeliMadde Taşımacılığı Türkiye’ninADR YolcuğuDevam Ediyor: Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanlığı (DGSA) Türkiye,2007 yılında ADRmevzuatınauygunolarakrevize edilerekdüzenlenenTehlikeliMaddelerin Karayoluile TaşınmasıHakkında Yönetmelikile birlikte çıktığıADR yolculuğuna,bugünlerde yine ADR mevzuatıtemeline dayananTehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıHakkındaTebliğile devamediyor. Sektörbu nedenleçokhareketli.Birtaraftatebliğe göre tehlikeli madde güvenlikdanışmanıistihdam etmesi gerekenfirmalar,diğertaraftailklerdenolmayaçalışangüvenlikdanışmanlarıadayları,bir başkatarafta ise güvenlikdanışmanıyetiştirmekisteyenkurumlar.Bizöncelikle sözkonusutebliğile birlikte,tehlikelimadde güvenlikdanışmanıadaylarındanve tehlikeli maddegüvenlikdanışmanı yetiştirecekolankurumlardanbahsedelim. 50 BİN DANIŞMANA İHTİYAÇ VAR Öncelikleşunubelirtmekgerekiyorki Ulaştırma,Denizcilikve Haberleşme Bakanlığıbukonuda oldukçaciddi ve herşeyi ince eleyipsıkdokuyor.Ne önüne gelenherkesinbueğitimi vermesini istiyor ne de danışmanolmasını.Bunutebliği baştansonaokuduğumuzdayadabakanlıkyetkililerinin söylemlerindenhemenanlıyoruz.Buçokiyi,çünküsadece sonzamanlardatehlikelimadde kazalarındanyokolancanları hemenhatırlıyoruz.Butür kazalarınönüne geçmenindönüm noktalarındanbiri TehlikeliMadde GüvenlikDanışmanlığıyada yurt dışında bilinenkısaadıylaDGSA. Bundanböyle DGSA’larfirmalaratehlikeli maddelojistiği konusundayönverecekler.Yapılan
  2. 2. değerlendirmekapsamındaTürkiye’ninilketapta50.000 tehlikeli madde güvenlikdanışmanına ihtiyacıolduğunubiliyoruz. Tebliğde Tehlikeli Madde GüvenlikDanışmanıolmaşartlarınınenbaşında adaylarınen az lisans mezunuolmasıbulunuyor.Lisansmezuniyetininbirsınırıyok yani herhangi birlisansderecesini tamamlamakyeterli.Yani sizörneğinlojistikmezunuolarakdadanışmanolabilirsiniz,kimyamezunu olarakda. Bu seçiminolumluolduğunusöylemekgerekiyorçünküdanışmanolacakkişilerin danışmanlıkyapabilecekleri firmalarınçeşitli sektörlerdenolduğubirgerçek.Lojistikve kimyailkakla gelenleri.Budurumdadalojistikuzmanıolanlarlojistikşirketlerine kimyakonusundauzmanolan danışmanlarise kimyasal ürünüretimi yapanfirmalaradanışmanlıkyapabilecekleriiçin“Lisans”adı altındabir genelleme yapmakdoğru. ADAYLAR 49 SAATLİK EĞİTİM ALACAK Tebliğde göze çarpanönemli maddelerdenbiri de,danışmanadaylarınıneğitimmerkezlerinde 49 saatlikeğitime tabi tutulacakolmaları.ADRmevzuatınıbilenler,mevzuatkurallarınınEK-A ve EK-B olmaküzere 2 ciltten,9 adetkısımdan ve yaklaşık1500 sayfadanoluştuğunuhatırlayacaktır.Ki,bu9 adetkısım çok teknikve farklıuzmanlıkalanlarındanoluşançoksayıdabölümdenoluşmaktadır.Bu nedenle eğitim,herherhangi birlisansderecesi almışolanve hayatındailkkezbusınav vesilesi ile ADR ile tanışacaklariçinzorlugeçecekdiyebiliriz.Peki,bueğitimde ne anlatılıyor.Eğitim, tamamen ADR mevzuatıeklerininnasıl kullanılacağınınve ilgili bölümiçeriklerininuygulamayagöre nasıl yorumlanmasıgerektiğinindetaylandırılmasışeklindeveriliyoryadaverilmekzorunda.Danışman adayları bueğitimile,tehlikeli madde lojistiğitaraftarının(depolayan,paketleme,taşıyanvd.) sorumluluklarınınsınırlarındantehlikeli madde taşıyacakolanaraçlarınyapım kriterlerininne olması gerektiğinekadargenişbiralandaeğitimalıyorlar.
  3. 3. İdare tarafından yapılacakolansınava gelince,sınav,Ulaştırma,Denizcilikve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine TaşımacılıkGenel Müdürlüğütarafındanve içinde uygulamayadayalıvaka sorusunundayer aldığı birsınav. Vakasorusuile sınavınuygulamayadayalıolarakyapılması sağlanmakistemiş.Bunoktadaadaylarınçokciddi birçalışma içine girmeleri şart.Zira,bunuAğustos Ayındailkkezyapılansınav sonuçlarındanda anlıyoruz.Danışmanolmakiçin70 puanbarajı ile birlikte tehlikeli madde güvenlikdanışmanıeğiticisi olmakiçingerekli80puan barajını aşan kişi sayısı bir elinparmaklarıkadaraz. Hemenşunudabelirtmekgerekirki eğiticiolmakisteyenlerinYDS65 puanya da muadili birdil puanınada sahipolmalarıbekleniyor. YETKİN EĞİTİCİ BULMAKTA ZORLANILIYOR Tebliğinönemli maddelerindenbahsettiktensonra,gelelimuygulamadatehlikeli maddegüvenlik danışmanı eğitici kurumlarındurumlarına.İlkgüvenlikdanışmanlarınıyetiştirmekisteyenbu kurumlararasında büyükbirrekabetyaşanıyor.ŞimdiliktümTürkiye’de sayılarıçokaz.Fakat yeni kurumaçmak isteyenlerinençokzorlandıklarınoktayetkinbireğitmenbulmak.Çünküeğitici sayısı bir elinparmaklarınıgeçmiyor.Nasıl tehlikeli madde güvenlikdanışmanlığıyeni ise eğiticilerde bu konudaçok yeni.Aslındaeğiticiler,firmalarve diğertümtaraflarTürkiye içinçokyeni olanbumesleği daha yeni öğreniyorlar,öğrenmeyeçalışıyorlar. Eğitimkuruluşlarıile ilgiliönemli noktalardanbiri de,tehlike madde güvenlikdanışmanlığıeğitimi vereceklerinhalihazırdaSRCve SRC5 eğitimlerini verebilmekiçingerekli yetki belgelerinede sahip olmalarışartı. Yani eğitimkurumugüvenlikdanışmanıyetiştirilmesi içinşoföreğitimlerini gerekyük ve eşya(SRC) genelinde gerekse ADR(SRC5) kapsamındahalletmişolmalı. Peki,tehlikeli maddegüvenlikdanışmanlığıistihdametmekisteyenyadazorundaolanfirmaların durumune?Önceliklekimlerzorunda,tebliğdenonabakalım.Tebliğin2.Maddesininafıkrasınagöre tehlikeli maddetaşımacılığısürecinde yeralanve birtakvimyılı içerisindenetellitonve üstü miktarlardaişlemyapan,gönderen,paketleyen,yükleyen,dolduranve boşaltanolarakfaaliyette bulunanişletmeleriletoplamaraçtaşıma kapasitesi elli tonüzerinde olantaşımacılıkişletmelerileb fıkrasına göre ise miktarınabakılmaksızınADR bölüm1.1.3.6.3’te yeralantablodayer alanve taşıma kategorisi sıfırolantehlikeli maddelerile iştigal edenve tehlikeli madde taşımacılığısürecinde yer alan,gönderen,paketleyen,yükleyenve dolduranolarakfaaliyette bulunanişletmelertehlikeli madde güvenlikdanışmanıbulundurmakzorundadırlar.Kısacabelirtmekgerekirse ,miktarına bakılmaksızınvirüsler,patlayıcımaddelergibi çoktehlikeli maddeler (ADRbölüm1.1.3.6.3) ve net 50 ton üzerinde patlayıcımaddelerdışındatehlikeli maddelerile tedarikzincirininbirnoktasındahaşır neşirolmuşherfirma HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI Tebliğe göre tehlikelimadde güvenlikdanışmanıbulundurmazorunluluğuolanfirmalariçindurum bu iken,başımızıuygulamayaçevirdiğimizdekimlertehlikeli madde danışmanlığınınkendisiniyada danışmanbulundurmazorunluluğunubiliyordiye baktığımızdasayınınyetersizolduğunugörüyoruz. Bu firmalararasında çok ulusluyabancıfirmalarolduğugibi önemli yerli firmalardamaalesef bulunmakta.Tabi ki bunoktadada görevbaşta tehlikeli madde güvenlikdanışmanlarınave eğiticilerine düşüyor.Herkeselinitaşınatlınakoyarakbirbirini uyarmalı,bilgilendirmeli.Çünkübuiş ciddi ve gerçektentehlikeli.Yine yitipgidencanlardanbahsetmekistemiyoruz…
  4. 4. Sonuçolarak baştabakanlığımız olmaküzere tehlikeli madde işiilgilenenherkesiyi yadakötü sektörüngelişmesinekatkıdabulunmayaçalışıyor.Bundanyıllaröncesinebaktığımızdaki durumla arada çok büyükbirfark oluştuğugerçek.Tehlikeli maddetaşımacılığıtüm tedarikzinciriniiçine alacak şekildeheryönüylegelişmeyedevamediyor.Tehlikeli madde güvenlikdanışmanlığı,bu gelişiminensonhalkasıve devamıgelecek.Bunoktadakendisini buçokyeni alandageliştirmek isteyen,yabancıdili olanüniversite mezunlarıgençlere ve yenibirmesleksahibiolmakisteyen yetenekli profesyonellere seslenmekistiyorum.Haydi!Lojistiksektörünün,dahasıtehlikelimadde lojistiği sektörününsizlere ihtiyacıvar…

×