Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)
Hazırlayan: measlan
Anadolu Caddesi No:40 Adaletmah
Kat:10 D.1001 Tepekule İş Merkezi
...
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleşt...
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel
Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki
Değerlendirmes...
Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi
planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki
Değerlendirmesi...
Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekl...
ÇED MÜRACAATINDA NELERE DİKKAT
EDİLMELİ!
Gerçek veya tüzel kişiler, hazırladıkları projeler için daha planlama
aşamasında ...
ÇED MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu söz konusu proje;
- Yönetmeliğin Ek-1’inde ...
ÇED Yönetmeliğine Tabi Projelerin ÇDP Hükümlerine
Göre Değerlendirilmesi
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler ...
ÇED Yönetmeliğine Tabi Projeler için Dosya
Hazırlanması
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler için Proje
Tanıtı...
HALKIN KATILIMI
TOPLANTISI
İNCELEME
DEĞERLENDİRME
KOMİSYONU
ÇED OLUMLU
KARARI
İZLEME KONTROL
ÇED SÜRECİ
11
Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler
Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-2 listesinde yer alan projeler,
b) Kapsam dışı değerlendiri...
Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin
Değerlendirilmesi
Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının
araş...
ÇED Gereklidir/Değildir Kararı
Müdürlük inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje
hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇE...
Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi
Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir"
kararı verilen projelerl...
İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI
ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
İzleme-Kontrol
formları
Denetim Ekibi
Görev Oluru
Yerin...
İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen
Uygunsuzluklardan Örnekler
ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
Kırma eleme tesisi ...
İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Olumlu Örnekler
ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
ÇED kapsamında tozumaya karşı
...
FAALİYET DURDURMA
ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü
Proje Bedeli %2 si
ÇED Kararı Alınmadan Faaliyete Başlandığının Tes...
Proje Sahibinin Değişmesi
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda
yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt v...
KAPASİTE ARTIŞLARI
Kapasite Artış Proje Bedeli
/ İhlal
Kapasite Artışının Tespiti
Eşik Değer İncelemesi
ÇED Sürecini Başla...
İDARİ YAPTIRIM KARARI
Her bir ihlal için 19.372,00 TL İdari Para Cezası
Karar Sonrası Taahhüt İhlalinin Tespiti
Süre Veril...
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Bilgi güç demektir.
Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir.
Ç E D &  sunum
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ç E D & sunum

measlan

 • Als Erste(r) kommentieren

Ç E D & sunum

 1. 1. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Hazırlayan: measlan Anadolu Caddesi No:40 Adaletmah Kat:10 D.1001 Tepekule İş Merkezi Bayraklı - İzmir Tel &Fax : 0232 4641919 Web: www.izced.com.tr e-mail: izced@izced.com 22.03.2015
 2. 2. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder.
 3. 3. Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak, “ÇED Olumlu” kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları yapmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları ifade eder. Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi: ÇED sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemini ifade eder.
 4. 4. Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan projeleri için ise Müdürlüğümüzden ‘’ÇED Kapsam Dışı’’ görüşü almakla yükümlüdürler.
 5. 5. Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır. Bu kapsamda Kurumunuzca gerçek veya tüzel kişiler tarafından hazırlanan projelere izin/ruhsat verme aşamasında ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya Yönetmelik Kapsam Dışı kararlarının istenmesi gerekmektedir.
 6. 6. ÇED MÜRACAATINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ! Gerçek veya tüzel kişiler, hazırladıkları projeler için daha planlama aşamasında iken Müdürlüğümüzden ÇED Görüşü almak zorundadırlar. Bunun için dilekçe ekinde; • İL Müdürlüğümü web sayfasında (http://www.csb.gov.tr/Uygulamalar-Çevre Linkleri) yer alan ÇED Müracaat Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanması, • Projeye ait iş akım şeması ve/veya proses özetinin sunulması gerekmektedir.
 7. 7. ÇED MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu söz konusu proje; - Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alıyorsa ÇED Başvuru dosyası hazırlanması istenir, - Yönetmeliğin Ek-2’inde yer alıyorsa Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir, - Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almıyorsa ÇED Kapsam Dışı olarak değerlendirilir.
 8. 8. ÇED Yönetmeliğine Tabi Projelerin ÇDP Hükümlerine Göre Değerlendirilmesi Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler için yer seçiminin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) (Mardin- Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Bölgesine İlişkin) hükümlerine göre uygun olup olmadığı konusunda Bakanlığımız ve/veya Müdürlüğümüz görüşünün alınması gerekmektedir. ÇDP Hükümlerine göre yer seçimi uygun bulunmayan projeler, aşamasına bakılmaksızın süreci sonlandırılır.
 9. 9. ÇED Yönetmeliğine Tabi Projeler için Dosya Hazırlanması Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’inde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Başvuru Dosyası hazırlamaya yetkili Bakanlığımızdan yeterlik almış firma listesine Bakanlığımız ÇED Genel Müdürlüğü web sayfasından (http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/global/firmalar.htm - ÇED Uygulamaları - Yeterlik Belgesine Sahip Kurum/Kuruluşlar) ulaşılabilmektedir.
 10. 10. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI İNCELEME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇED OLUMLU KARARI İZLEME KONTROL ÇED SÜRECİ 11
 11. 11. Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler Bu Yönetmeliğin; a) Ek-2 listesinde yer alan projeler, b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir.
 12. 12. Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin Değerlendirilmesi Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belge Bakanlığa sunulur. Eksiklikleri altı (6) ay içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin ÇED süreci sonlandırılır.
 13. 13. ÇED Gereklidir/Değildir Kararı Müdürlük inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur. “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.
 14. 14. Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara yaptırmakla, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar da bu raporları Komisyonca belirlenen periyotlarda, Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.
 15. 15. İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü İzleme-Kontrol formları Denetim Ekibi Görev Oluru Yerinde İnceleme Denetim Tutanağıİdari Yaptırım
 16. 16. İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluklardan Örnekler ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Kırma eleme tesisi Hammadde alınmış ve terk edilmiş kum-çakıl ocağı Atıkların düzensiz depolanması
 17. 17. İzleme Kontrol Sırasında Tespit Edilen Olumlu Örnekler ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü ÇED kapsamında tozumaya karşı önlem alınmış kırma eleme tesisi ÇED kapsamında faaliyet bitiminde rekreasyon çalışması yapılmış kum-çakıl ocağı ÇED kapsamında taahhütlerine uygun maden ocağı
 18. 18. FAALİYET DURDURMA ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Proje Bedeli %2 si ÇED Kararı Alınmadan Faaliyete Başlandığının Tespiti Faaliyet Durdurulur (Ek-I Bakanlık, Ek-II Mülki Amir) ÇED Sürecini BaşlatOlumlu Olumsuz Faaliyetine İzin Faaliyet Alanı Eski Haline
 19. 19. Proje Sahibinin Değişmesi Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile bildirir. Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır.
 20. 20. KAPASİTE ARTIŞLARI Kapasite Artış Proje Bedeli / İhlal Kapasite Artışının Tespiti Eşik Değer İncelemesi ÇED Sürecini Başlat Ek-I veya Ek-II Kapsam Dışı İhlal Artan Kapasiteyi Durdur
 21. 21. İDARİ YAPTIRIM KARARI Her bir ihlal için 19.372,00 TL İdari Para Cezası Karar Sonrası Taahhüt İhlalinin Tespiti Süre Verilmesi Süre sonunda ihlallerin devam etmesi Faaliyet Durdurulur Faaliyet Durdurulur Süre Verilmemesi
 22. 22. TEŞEKKÜR EDERİZ… Bilgi güç demektir. Bilgiyi paylaşmaksa daha fazla güç demektir.

×