Вклучување на конституенти во ГО

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Вклучување на конституентите
во работата на граѓанските организации
Обучувач: Јордан Бајрактаров
5, 7 и 10 мај 2021
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Конститутент – што е тоа?
• (Составен) Дел од една целина
• Член на организација кој има право
да бира или биде избран
Конститутент – што е тоа?
• Членови на организацијата
• Членови на бордот
• Основачите на организацијата
• Членови на организации со кои сте во
коалиција
• Вработени / волонтери
• Донатори
• Организации / индивидуи кои помагаат да се
спроведе вашата програма
• Учесници во вашите кампањи
• Учесници на вашите состаноци
Конституенти - корисници
Конституенти
• директно вклучени во работа на
организацијата
• помагаат во работата на организацијата
• ја поддржуваат работата на организацијата
Корисници
• Ги користат производите од работата на
организацијата
• Ги користат придобивките од работата на
организацијата
Конститутент – што е тоа?
• Членови на организацијата
• Членови на бордот
• Основачите на организацијата
• Членови на организации со кои сте во
коалиција
• Вработени / волонтери
• Донатори
• Организации / индивидуи кои помагаат да се
спроведе вашата програма
• Учесници во вашите кампањи
• Учесници на вашите состаноци
• Посетители на веб страната
• Приматели на весник/гласник
Анализа на конституенти
Конститутент Како може да помогне Интерес да помогне Моќ да помогне
Вклучување на конституентите
Зависно од анализата на конституентите:
• Улогата во организацијата
• Функцијата која ја извршуваат
• Моќта која ја има
• Начинот на кој што може да помогне
Вклучување на конституентите
Форми на вклучување:
• Советодавни тела
• Панел дискусии
• Давање на мислења за одредени активности
• Информации за други чинители
• Идеи за понатамошни активности
• Решавање на проблеми
• Прибирање на финансиски средства
Вклучување на конституентите
Нивоа на вклучување:
• Информирање
• Информирање и повратна информација
• Давање на сопствени предлози и решенија до
телата кои одлучуваат
• Право да бидат избрани во раководните тела
• Право на глас
• Референдум
Вклучување на конституентите
Нивоа на вклучување:
• Информирање
• Информирање и повратна
информација
• Давање на сопствени предлози
и решенија до телата кои
одлучуваат
• Право да бидат избрани во
раководните тела
• Право на глас
• Референдум
Квалитет
на
работа
Потребна
енергија
и
напор
Вклучување на конституентите
Ниво на вклучување Што би била
предноста?
Можни методи за
вклучување
Предизвици? Дали и до кога би
можела да се спроведе
во пракса?
Информирање
Информирање и
повратна информација
Давање на сопствени
предлози и решенија
до телата кои
одлучуваат
Право да бидат
избрани во
раководните тела
Право на глас
Референдум
Вклучување на конституентите
Зависно од:
• Законските правила и прописи
• Статутарните права и обврски на секој од
конституентите
• Целите на вклучувањето (проектот)
• Посакуваното ниво на вклучување
Вклучување на конституентите –
офлајн методи
• Состаноци
• Презентации
• Извештаи
• Советодавни тела/комисии
• Панел дискусии
• Анкетни листови
• Прашалници
Вклучување на конституентите –
онлајн методи
• Веб страна на организацијата / проектот
• Листа за дистрибуција преку мејл
• Група на ФБ (затворена)
• Онлајн форми за прашалници
• Онлајн колаборативни алатки (Slack)
• (ZOOM, Teams…)
• Slido, Menti, Canvas (прибирање идеи,
коментари)
Вклучување на конституентите
Ниво на вклучување Што би била
предноста?
Можни методи за
вклучување
Предизвици? Дали и до кога би
можела да се спроведе
во пракса?
Информирање
Информирање и
повратна информација
Давање на сопствени
предлози и решенија
до телата кои
одлучуваат
Право да бидат
избрани во
раководните тела
Право на глас
Референдум
„Раст„ на организацијата
• Зголемување на членство
• Зголемување на персонал / волонтери
• Зголемување на обем на проекти
• Зголемување на буџетот на организацијата
• Ширење на територија на која дејствувате
• Влез на нови територии („пазари„)
• Јакнење на капацитетот на организацијата
• Зголемување на поддржувачите
• Зголемување на рејтингот во јавноста
„Раст„ на организацијата
7 клучни состојки за раст:
1. Квалитетни проекти – програма за работа
2. Персонал и волонтери
3. Енергична комуникација
4. Јака организација
5. Партнерство за раст
6. Стратегија (и мерење)
7. Ширење (допирање до сите делови на
општеството)
„Раст„ на организацијата
Квалитетни проекти – програма за работа
• Вредности признаени од заедницата
• Проекти со јасни цели
• Квалитетно спроведени проекти
• Конституенти кои ја поддржуваат
програмата
„Раст„ на организацијата
Персонал и волонтери
• Стручен персонал и волонтери
• Висока мотивација за работа
• Желба за напредување и учење
„Раст„ на организацијата
Енергична комуникација
• Комуникација која мотивира
• Отворена комуникација со јавноста
• Отворена комуникација со конституентите
• Двонасочна комуникација
„Раст„ на организацијата
Јака организација
• Принципи на добро управување
• Јасна организациска структура
• Организациска култура
• Секој од конституентите го знае (и го
прифаќа) своето место во организацијата
„Раст„ на организацијата
Партнерство за раст
• „Партнерства„ со конституентите
• Поддршка од сите конституенти
„Раст„ на организацијата
Стратегија (и мерење)
• Стратешка анализа за потенцијален раст
• Јасно дефинирани стратешки насоки за
раст
• Дефинирани индикатори
• План за мерење и оценување
„Раст„ на организацијата
Ширење (допирање до сите делови на
општеството)
• Географско (територијално) ширење
• Допирање до различни групи во заедницата
• Допирање до нови „конституенти„
Регрутирање на членови, волонтери и
поддржувачи
• Дел од стратегијата за раст на организацијата
• Стратепки пристап
• Вклучени сите конституенти
• Размислувајте што е можно покреативно
Регрутирање на членови, волонтери и
поддржувачи
РЕГРУТИРАЊЕ РАБОТА
ШТО
ПОНАТАМУ?
ИСПИТУВАЊЕ
НА ПОТРЕБИТЕ
СЕЛЕКЦИЈА
ИНТЕГРАЦИ
ЈА
ДОГОВОР
НАЗНАЧУВА
ЊЕ
ВОВЕД РАБОТА ОЦЕНКА
ОБУКА
ПОДДРШКА
ОДЛУКА
ОБНОВУВА
ЊЕ
ПЕНЗИОНИ
РАЊЕ
ПРЕРАСПРЕ
ДЕЛБА
ПРИЗНАНИЈА
Регрутирање на членови,
волонтери и поддржувачи
Кои потреби ги имате? Какви знаења треба да има? Каде да ги најдеме?
Регрутирање - совети
• Бидете специфични
• Фокусирајте се на нивните користи, не на
вашите потреби
• Лесен начин за пријавување
• Можности за различни нивоа на вклучување
Регрутирање - методи
• Платформи за регрутирање
• „од уста на уста„ - постоечки поддржувачи
• Дигитален маркетинг, огласи или кампањи
• Лични контакти
• Извештаи – успешни приказни!!!
• Настани
Од презентацијата – поенти
• Анализирајте се самите и окружувањето
• Најчесто капацитетите не се доволни за сами
да спроведеме активности.
• Треба да се имат голем број на познанства
• Да се инвестира во односи со конституентите
• Активно вклучување во што поголем број на
настани
• Отворена и фер комуникација
Комуникација со конституентите
• Стратешки пристап – план за вклучување
• Конституентите се ваши партнери
• Информирајте ги
• Можност за вклучување, зависно од нивните
желби и интереси
Комуникација со конституентите
• Порака – специфична за секоја група на
конституенти
• Канали за комуникација, пренос на пораката
• Веб страница
• Социјални групи
• Промотивни настани
• Донациска платформа
• Настани исклучиво за конституентите
• Забави, прошетки
• Признанија
План за вклучување на
конституентите
Кои конституенти? Која е целта на
вклучување?
Порака која сакаме да
им ја пренесеме?
Канал за комуникација
на пораката? (методи)
Временски рок на
вклучување
ДА СЕ ЗАПАМТИ!!!
• Сите конституенти се чинители – сите
чинители НЕ СЕ конституенти!
• Конституенти – помагаат во работата
• Корисници – ги чувствуваат последиците од
работата
• Алатките (методите) за вклучување на
конституентите – зависно од нивото на
вклучување!!!
• Комуникација со конституентите – стратешки!
• Успешни приказни!
Презентацијата е подготвена од обучувачот Јордан
Бајрактаров
Контакти од обучувачот: jbajraktarov@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 35

Recomendados

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
672 views13 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
648 views5 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
823 views33 Folien
Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
759 views31 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2МЦМС | MCIC
759 views62 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
602 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Транспарентност на граѓански организации 1 von
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
696 views16 Folien
Обука за добро управување - Ден 1 von
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
802 views38 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
690 views13 Folien
Транспарентност на граѓански организации 2 von
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
720 views15 Folien
Обука за добро управување - Ден 3 von
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3МЦМС | MCIC
653 views30 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
677 views13 Folien

Was ist angesagt?(15)

Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC696 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC802 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC720 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC653 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC677 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC699 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC663 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC690 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC643 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC770 views
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von Metamorphosis
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis605 views
Центри за поддршка на НВО von Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 views
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von Metamorphosis
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis932 views
Искуството на Град Скопје von Metamorphosis
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis446 views

Similar a Вклучување на конституенти во ГО

Delta mu delta pi alpha presentation von
Delta mu delta pi alpha presentationDelta mu delta pi alpha presentation
Delta mu delta pi alpha presentationIlija Kuzmanovski
40 views11 Folien
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx von
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxAthanasiaIoannidou
4 views33 Folien
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд von
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондCCMMacedonia
251 views34 Folien
Бизнис центар на општина Делчево von
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоAnastasov Kirco
319 views18 Folien
Односи со јавност von
Односи со јавностОдноси со јавност
Односи со јавностMladinska Nezavisnost
834 views50 Folien

Similar a Вклучување на конституенти во ГО(20)

Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx von AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд von CCMMacedonia
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
CCMMacedonia251 views
Бизнис центар на општина Делчево von Anastasov Kirco
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
Anastasov Kirco319 views
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas von МЦМС | MCIC
Мали грантови за локални општествени акции - Civica MobilitasМали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
Мали грантови за локални општествени акции - Civica Mobilitas
МЦМС | MCIC645 views
Избор на претставници од граѓанскиот сектор - НКМ von CCMMacedonia
Избор на претставници од граѓанскиот сектор - НКМ Избор на претставници од граѓанскиот сектор - НКМ
Избор на претставници од граѓанскиот сектор - НКМ
CCMMacedonia544 views
Избор на преставници од граѓанскиот сектор von Daniel Kalajdjieski
Избор на преставници од граѓанскиот сектор Избор на преставници од граѓанскиот сектор
Избор на преставници од граѓанскиот сектор
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014 von anjush
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
Презентација Ањушка Благојевиќ 23032014
anjush2.3K views
Employer Branding von Iva Dujak
Employer Branding Employer Branding
Employer Branding
Iva Dujak39 views
Wеб и facebook страна на алијансата за позитивна македонија 4 von Bobi Ilievski
Wеб и facebook страна на алијансата за позитивна македонија 4Wеб и facebook страна на алијансата за позитивна македонија 4
Wеб и facebook страна на алијансата за позитивна македонија 4
Bobi Ilievski331 views
Klaster Kreativa von AvizoMC
Klaster KreativaKlaster Kreativa
Klaster Kreativa
AvizoMC316 views
Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите von vladimirp
Истражување за ставовите на граѓаните за медиумитеИстражување за ставовите на граѓаните за медиумите
Истражување за ставовите на граѓаните за медиумите
vladimirp749 views
Krumov Usability Of Web Apps Mk von guest3b654b
Krumov Usability Of Web Apps MkKrumov Usability Of Web Apps Mk
Krumov Usability Of Web Apps Mk
guest3b654b218 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
53 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC666 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC662 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC215 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Вклучување на конституенти во ГО

 • 1. Вклучување на конституентите во работата на граѓанските организации Обучувач: Јордан Бајрактаров 5, 7 и 10 мај 2021 Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Конститутент – што е тоа? • (Составен) Дел од една целина • Член на организација кој има право да бира или биде избран
 • 3. Конститутент – што е тоа? • Членови на организацијата • Членови на бордот • Основачите на организацијата • Членови на организации со кои сте во коалиција • Вработени / волонтери • Донатори • Организации / индивидуи кои помагаат да се спроведе вашата програма • Учесници во вашите кампањи • Учесници на вашите состаноци
 • 4. Конституенти - корисници Конституенти • директно вклучени во работа на организацијата • помагаат во работата на организацијата • ја поддржуваат работата на организацијата Корисници • Ги користат производите од работата на организацијата • Ги користат придобивките од работата на организацијата
 • 5. Конститутент – што е тоа? • Членови на организацијата • Членови на бордот • Основачите на организацијата • Членови на организации со кои сте во коалиција • Вработени / волонтери • Донатори • Организации / индивидуи кои помагаат да се спроведе вашата програма • Учесници во вашите кампањи • Учесници на вашите состаноци • Посетители на веб страната • Приматели на весник/гласник
 • 6. Анализа на конституенти Конститутент Како може да помогне Интерес да помогне Моќ да помогне
 • 7. Вклучување на конституентите Зависно од анализата на конституентите: • Улогата во организацијата • Функцијата која ја извршуваат • Моќта која ја има • Начинот на кој што може да помогне
 • 8. Вклучување на конституентите Форми на вклучување: • Советодавни тела • Панел дискусии • Давање на мислења за одредени активности • Информации за други чинители • Идеи за понатамошни активности • Решавање на проблеми • Прибирање на финансиски средства
 • 9. Вклучување на конституентите Нивоа на вклучување: • Информирање • Информирање и повратна информација • Давање на сопствени предлози и решенија до телата кои одлучуваат • Право да бидат избрани во раководните тела • Право на глас • Референдум
 • 10. Вклучување на конституентите Нивоа на вклучување: • Информирање • Информирање и повратна информација • Давање на сопствени предлози и решенија до телата кои одлучуваат • Право да бидат избрани во раководните тела • Право на глас • Референдум Квалитет на работа Потребна енергија и напор
 • 11. Вклучување на конституентите Ниво на вклучување Што би била предноста? Можни методи за вклучување Предизвици? Дали и до кога би можела да се спроведе во пракса? Информирање Информирање и повратна информација Давање на сопствени предлози и решенија до телата кои одлучуваат Право да бидат избрани во раководните тела Право на глас Референдум
 • 12. Вклучување на конституентите Зависно од: • Законските правила и прописи • Статутарните права и обврски на секој од конституентите • Целите на вклучувањето (проектот) • Посакуваното ниво на вклучување
 • 13. Вклучување на конституентите – офлајн методи • Состаноци • Презентации • Извештаи • Советодавни тела/комисии • Панел дискусии • Анкетни листови • Прашалници
 • 14. Вклучување на конституентите – онлајн методи • Веб страна на организацијата / проектот • Листа за дистрибуција преку мејл • Група на ФБ (затворена) • Онлајн форми за прашалници • Онлајн колаборативни алатки (Slack) • (ZOOM, Teams…) • Slido, Menti, Canvas (прибирање идеи, коментари)
 • 15. Вклучување на конституентите Ниво на вклучување Што би била предноста? Можни методи за вклучување Предизвици? Дали и до кога би можела да се спроведе во пракса? Информирање Информирање и повратна информација Давање на сопствени предлози и решенија до телата кои одлучуваат Право да бидат избрани во раководните тела Право на глас Референдум
 • 16. „Раст„ на организацијата • Зголемување на членство • Зголемување на персонал / волонтери • Зголемување на обем на проекти • Зголемување на буџетот на организацијата • Ширење на територија на која дејствувате • Влез на нови територии („пазари„) • Јакнење на капацитетот на организацијата • Зголемување на поддржувачите • Зголемување на рејтингот во јавноста
 • 17. „Раст„ на организацијата 7 клучни состојки за раст: 1. Квалитетни проекти – програма за работа 2. Персонал и волонтери 3. Енергична комуникација 4. Јака организација 5. Партнерство за раст 6. Стратегија (и мерење) 7. Ширење (допирање до сите делови на општеството)
 • 18. „Раст„ на организацијата Квалитетни проекти – програма за работа • Вредности признаени од заедницата • Проекти со јасни цели • Квалитетно спроведени проекти • Конституенти кои ја поддржуваат програмата
 • 19. „Раст„ на организацијата Персонал и волонтери • Стручен персонал и волонтери • Висока мотивација за работа • Желба за напредување и учење
 • 20. „Раст„ на организацијата Енергична комуникација • Комуникација која мотивира • Отворена комуникација со јавноста • Отворена комуникација со конституентите • Двонасочна комуникација
 • 21. „Раст„ на организацијата Јака организација • Принципи на добро управување • Јасна организациска структура • Организациска култура • Секој од конституентите го знае (и го прифаќа) своето место во организацијата
 • 22. „Раст„ на организацијата Партнерство за раст • „Партнерства„ со конституентите • Поддршка од сите конституенти
 • 23. „Раст„ на организацијата Стратегија (и мерење) • Стратешка анализа за потенцијален раст • Јасно дефинирани стратешки насоки за раст • Дефинирани индикатори • План за мерење и оценување
 • 24. „Раст„ на организацијата Ширење (допирање до сите делови на општеството) • Географско (територијално) ширење • Допирање до различни групи во заедницата • Допирање до нови „конституенти„
 • 25. Регрутирање на членови, волонтери и поддржувачи • Дел од стратегијата за раст на организацијата • Стратепки пристап • Вклучени сите конституенти • Размислувајте што е можно покреативно
 • 26. Регрутирање на членови, волонтери и поддржувачи РЕГРУТИРАЊЕ РАБОТА ШТО ПОНАТАМУ? ИСПИТУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ СЕЛЕКЦИЈА ИНТЕГРАЦИ ЈА ДОГОВОР НАЗНАЧУВА ЊЕ ВОВЕД РАБОТА ОЦЕНКА ОБУКА ПОДДРШКА ОДЛУКА ОБНОВУВА ЊЕ ПЕНЗИОНИ РАЊЕ ПРЕРАСПРЕ ДЕЛБА ПРИЗНАНИЈА
 • 27. Регрутирање на членови, волонтери и поддржувачи Кои потреби ги имате? Какви знаења треба да има? Каде да ги најдеме?
 • 28. Регрутирање - совети • Бидете специфични • Фокусирајте се на нивните користи, не на вашите потреби • Лесен начин за пријавување • Можности за различни нивоа на вклучување
 • 29. Регрутирање - методи • Платформи за регрутирање • „од уста на уста„ - постоечки поддржувачи • Дигитален маркетинг, огласи или кампањи • Лични контакти • Извештаи – успешни приказни!!! • Настани
 • 30. Од презентацијата – поенти • Анализирајте се самите и окружувањето • Најчесто капацитетите не се доволни за сами да спроведеме активности. • Треба да се имат голем број на познанства • Да се инвестира во односи со конституентите • Активно вклучување во што поголем број на настани • Отворена и фер комуникација
 • 31. Комуникација со конституентите • Стратешки пристап – план за вклучување • Конституентите се ваши партнери • Информирајте ги • Можност за вклучување, зависно од нивните желби и интереси
 • 32. Комуникација со конституентите • Порака – специфична за секоја група на конституенти • Канали за комуникација, пренос на пораката • Веб страница • Социјални групи • Промотивни настани • Донациска платформа • Настани исклучиво за конституентите • Забави, прошетки • Признанија
 • 33. План за вклучување на конституентите Кои конституенти? Која е целта на вклучување? Порака која сакаме да им ја пренесеме? Канал за комуникација на пораката? (методи) Временски рок на вклучување
 • 34. ДА СЕ ЗАПАМТИ!!! • Сите конституенти се чинители – сите чинители НЕ СЕ конституенти! • Конституенти – помагаат во работата • Корисници – ги чувствуваат последиците од работата • Алатките (методите) за вклучување на конституентите – зависно од нивото на вклучување!!! • Комуникација со конституентите – стратешки! • Успешни приказни!
 • 35. Презентацијата е подготвена од обучувачот Јордан Бајрактаров Контакти од обучувачот: jbajraktarov@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk