MCMS Raport Vjetor 2020

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC

https://mcms.mk

Raport Vjetor 2 0 2 0
Q E N D R A M A Q E D O N A S E P Ë R B A S H K Ë P U N I M N D Ë R K O M B Ë T A R / / M C M S
MCMS.MK
R APORT VJETOR 2020
2
PËRMBAJTJE
VIZIONI DHE MISIONI 										3
QËLLIMET DHE METODAT									3
MESAZH NGA UDHËHEQËSIA 									4
SHOQËRI CIVILE E RRËNJOSUR DHE ME NDIKIM	 						5
PROGRAMI PËR MBËSHTETJE TË SHOQËRISË CIVILE “CIVIKA MOBILITAS”		 			6
QENDRA RESURSE KOMBËTARE E ORGANIZATAVE QYTETARE	 					8
SHOQËRI CIVILE E QËNDRUESHME – FINANCIMI SHTETËROR I ORGANIZATAVE QYTETARE		 	 10
SUNDIMI I DREJT DHE LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT 	 					12
RRJETI REGJIONAL PËR ANTI-KORRUPSION 								13
KOHEZIONI SOCIAL DHE ULJA E VARFËRISË		 					15
MBËSHTETJE KOMUNAVE PËR VENDOSJEN E SHËRBIMEVE SOCIALE	 				16
INICIATIVA TË VOGLA ZHVILLIMORE 									17
PROCES I MBËSHTETUR EURO INTEGRIME 							18
EURO FOKUS 											19
PARTNERITETE, MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE MBËSHTETJA					20
MARRËDHËNIET ME AKTORËT									21
MBËSHTETJA – MCMS E QËNDRUESHME								21
ORGANIZATA	 										22
PERSONELI – ZYRA EKZEKUTIVE	 								23
MENDIM I PAVARUR I ADUTIT	 								24
RAPORTI FINANCIAR	 									25
3 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) është organizatë e shoqërisë civile që beson në
paqe, harmoni dhe prosperitet të njerëzve në Maqedoni, në Ballkan dhe globalisht.
Vizioni dhe misioni
Mision
Misioni i MCMS është të udhëheqë ndryshime
me zgjidhje të reja dhe alternative të problemeve
shoqërore, që ndikojnë ndaj aktorëve tjerë dhe të cilët
janë inkuadruar në rrjedhat kryesore.
Vizion
MCMS e bazon vizionin në parimet universale të
shoqërisë civile dhe demokracinë pjesëmarrëse,
sundimin e të drejtës, zhvillimin e barabartë dhe të
qëndrueshëm, jo dhunën, respektin dhe ndërvarësinë
dhe diversitetin kulturor.
Qëllim
Qëllimet afatgjate të MCMS janë:
	
» Shoqëri civile e rrënjosur dhe me ndikim;
	
» Sundimi i drejt dhe lufta kundër korrupsionit;
	
» Inkluzioni social dhe kohezioni;
	
» Proces i mbështetur euro-integrues;
	
» Gatishmëri për sfidat migruese;
	
» MCMS, organizatë e pavarur dhe me
kredibilitet – ndërlidhës i heshtur por i
dukshëm;
	
» MCMS është organizatë atraktive dhe
novatore.	
Aktivitetdhemetodat
MCMS aktivitetet i realizon përmes:
	
» Avokimit (informimi, ndërgjegjësimi, edukimi,
krijimi dhe ndikimi mbi politikat, vëzhgimi dhe
kërkimi i përgjegjësisë);
	
» Mbështetja zhvillimore (kapacitete dhe
infrastruktura);
	
» Mbështetja sociale - humanitare.
Metodat organizative janë udhëheqja dhe zbatimi.
Qëllimet dhe metodat
R APORT VJETOR 2020
4
MCMS këtë vit u përball me sfidën globale të funksionimit në një kohë
pandemie, të shkaktuar nga korona virusi apo Covid-19. U desh shumë
energji për të punuar në të ashq. normalitet i ri, shumë përshtatje dhe risi
për të përmbushur kërkesat e reja, shpeshherë urgjente të organizatave
qytetare dhe qytetarëve në përgjithësi.
Në kushte të tilla, MCMS ka realizuar gjithsej 36 projekte me buxhet prej
rreth 110 milionë denarë.
Në “Civica mobilitas” janë realizuar 109 grante. Risi ishin 15 grante ad-hok
që u miratuan si përgjigje e menjëhershme ndaj problemeve të shkaktuara
nga Covid-19. Të gjitha ngjarjet e planifikuara u mbajtën në një format të
përshtatur. Temat e ngjarjeve u diktuan nga situata aktuale e shkaktuar
nga pandemia, por organizatat qytetare treguan gatishmëri për të
ndihmuar jo vetëm qytetarët, por edhe institucionet. Janë publikuar katër
numra të revistës Qytetarët për ndryshime, si dhe janë botuar pasqyrat
dhe një buletin i jashtëzakonshëm për aktivitetet e organizatave qytetare
për Covid-19. Qendra resurse qytetare organizoi shtatë trajnime për 129 përfaqësues të OQ, u ndanë 14 grante
të vogla veprimi për avokim në nivel lokal dhe për menaxhim me Covid-19, dhe u mbajtën pesë ngjarje online për
rreth 250 përfaqësues të OQ. Zyra për mbështetje iu përgjigj 193 kërkesave të OQ apo qytetarëve dhe gjithsej 155
ngjarje nga organizata të tjera u mbajtën në ambientet e qendrave resurse ose përmes Zoom të ofruar nga QRQ.
Nëpërmjet aktiviteteve të programit Shoqëria e qëndrueshme civile – Financimi shtetëror për OQ vazhdoi me
monitorimin e financimit shtetëror për organizatat qytetare. Organizatat u trajnuan për menaxhim me rrezikun
dhe për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien dhe u organizuan tre ngjarje për më shumë se 150
pjesëmarrës. Gjithsej 12 organizata dhe rrjete ishin përfituese të granteve.
Partnerët e programit Rrjeti rajonal kundër korrupsionit kanë qenë aktivë në avokimin e politikave dhe
ndryshimeve në vendet e tyre. Janë përgatitur 16 histori gazetareske në lidhje me qeverisjen e mirë dhe Covid-19,
një koment mbi propozimin e Komisionit Evropian për një qasje të rishikuar të zgjerimit dhe tre dokumente
tematike të politikave publike. U mbajtën dy vebinar për rreth 140 pjesëmarrës dhe u botuan tetë numra të
Buletinit elektronik SELDI.
Në projektin Mekanizmi për mbështetjen e prodhuesve të duhanit, gjithsej 356 prodhues të duhanit dhe dy
punëtorë të punësuar (argatë) kërkuan ndihmë ose informacion nga operatorët. Në kuadër të Iniciativave për
zhvillim të vogël (MRI), organizata komunale e Kryqit të Kuq nga Ohri u mbështet për aktivitetet për të ndihmuar
kategoritë e cenueshme të qytetarëve dhe personave në karantinë shtetërore, të dyja lidhur me Covid-19. Në
projektin Mbështetje për komunat për ngritjen e shërbimeve sociale janë mbështetur 65 komuna. Shërbimet
sociale do të krijohen në gjithsej 30 komuna. Si pjesë e projektit EUro Focus, temat aktuale lidhur me integrimin
evropian të Maqedonisë u analizuan dhe u diskutuan në 35 emisione televizive EUro Focus, të mbështetura nga tre
anketa telefonike dhe 12 anketa të palëve të treta. Gjithsej 30 përfaqësues të organizatave qytetare dhe gazetarë
morën pjesë në trajnimet për integrimin evropian.
Aleksandar Krzhallovski
Drejtor
Mesazh nga udhëheqësia
Shoqëri civile e rrënjosur dhe me ndikim
R APORT VJETOR 2020
6
Programi për mbështetje të shoqërisë civile
“Civika mobilitas”
Numri i granteve aktive ishte 109. Krahas granteve të rregullta të veprimit, institucionale dhe të vogla, janë miratuar edhe 15
grante ad-hok për adresimin e nevojave urgjente të përfituesve të organizatave qytetare nga pandemia. Mentorimi i grantistëve
vazhdoi dhe me një vonesë u zhvilluan të gjitha ngjarjet e planifikuara: Forumet kombëtare dhe dy tematike, Festivali dhe Takimi
për rrjetëzim. Janë publikuar katër numra të revistës Qytetarët për ndryshime dhe mbi 900 aktivitete të OQ në lidhje me Covid-19
janë publikuar në e-Platformën.
TëpërmirësohetqarkullimiiinformacionevemesorganizataveqytetaredheShtabittë
përgjithshëm përmenaxhiminmekriza
Civica mobilitas i ftoi në debat dr. Venko Filipçe, ministër i
Shëndetësisë, Stojançe Angelov, ushtrues detyre i Qendrës
për menaxhim me kriza dhe Zoran Drangovski nga Shoqata e
Juristëve të Rinj të Maqedonisë, përfaqësues i sektorit civil në
Shtabin e përgjithshëm për menaxhimin me krizave dhe të
gjitha organizatat qytetare të interesuara për të diskutuar rreth
“Përballimi i krizës me burime të (pa)mjaftueshme”.
“Në përballjen me këtë pandemi janë shumë të rëndësishme dy
momente: bashkëpunimi dhe komunikimi intensiv me të gjitha
palët e interesuara dhe komunikimi i shpeshtë me publikun
për të parandaluar përhapjen e lajmeve të rreme, për të
dhënë informacione të sakta dhe për të dëgjuar informacionet
kthyese”, tha dr. Venko Filipçe.
Angelov u ndal në dy aspekte të bashkëpunimit me organizatat
qytetare: ngritjen e vetëdijes publike dhe mbikëqyrjen dhe
kontrollin e politikave. “Ne presim që sektori civil të kontribuojë
edhe më shumë në këto çështje, qytetarët të informohen
më mirë se parandalimi në luftën kundër pandemisë do
të përmirësohet”, shtoi ai. Për Zoran Drangovskin, është
thelbësore që institucionet të dinë se çfarë po bëjnë organizatat
qytetare në mënyrë që të dinë kapacitetet dhe burimet e tyre.
Organizatatqytetareiprezantuannevojateshfrytëzuesvetëtyre
dhe çështjet akute si aksesi në informacion, aksesi në shërbime,
trajtimi i personave me aftësi të kufizuara dhe kategorive të
tjera të cenueshme, etj. Ata u interesuan se si institucionet do
t‘i informojnë qytetarët për procesin e vaksinimit, cilët qytetarë
do të kenë prioritet dhe si do të përballen me sfidat në të gjithë
procesin.
Ministri potencoi shembuj të mirë të bashkëpunimit me
organizatat qytetare edhe para krizës. “Duam të bëjmë
ndryshime ligjore që do të rrisin kompetencat e organizatave
qytetare dhe në këtë mënyrë do t’i shfrytëzojnë kapacitetet e
tyre. Ata kanë njohuri, komunikim të mirë me shfrytëzuesit,
burime adekuate që mund të jenë të dobishme”, tha ai.
Drangovski theksoi se do të insistojë në një rrjedhë më të mirë
të informacionit nga Shtabi i përgjithshëm i krizave te publiku
dhe komunikim i drejtpërdrejtë me OQ.
7 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Qëllimi: Arritja e ndryshimeve shoqërore në Maqedoni, të cilat janë të nxitura nga sektori I fuqishëm civil, qytetarët
aktiv dhe bashkëpunimi i mirë me pushtetin, që rezulton me udhëheqje më transparente, më llogaridhënëse dhe
sociale-inkluzive në nivel qendror dhe lokal.
FestivaliiorganizataveqytetarenëshenjëtëluftësmeCovid-19
Mbi 80 organizata qytetare i prezantuan shoqatat e tyre para
qytetarëve në parkun e qytetit përreth “Guacës” në kuadër të
Festivalit të Civica mobilitas – “Dita e organizatave qytetare”.
Festivali këtë vit u mbajt në kushtet e një pandemie dhe në
të njëjtën kohë i kremtoi sukseset dhe përgjigjen e dhënë nga
organizatat në përballjen me të. Për Ambasadoren e Zvicrës,
ekselencës e saj Sybil Suter Tejada, Festivali i Civica mobilitis
është një shembull se si, përkundër një numri rekord prej 80
organizatash qytetare, është e mundur të respektohen masat e
sigurisë gjatë prezantimit të rezultateve të arritura.
Organizatat ua tërhoqën vëmendjen kalimtarëve përmes
kuizeve, lojërave, seminareve, ekspozitave, dramës dhe video
projeksioneve. Qytetarët patën mundësinë të mësojnë se si të
bëhen më të përgjegjshëm në përdorimin e burimeve natyrore,
si të bëhen donatorë dhe të kontribuojnë në komunitetet e
tyre lokale, ku mund të kërkojnë më shumë informacione rreth
formave të ndryshme të trafikimit të qenieve njerëzore, kush
mund t‘u ofrojë këshilla ligjore falas, me cilët të diskutojnë për
shëndetin mendor dhe të bëjnë testin për HIV dhe menjëherë
t’i marrin rezultatet.
FestivaliitretëiCivicamobilitasusponsorizuangabashkëshortja
e presidentit, Elizabeta Gjorgievska. “Besoj se as pandemia
e Covid-19, as ndonjë gjë tjetër nuk duhet të na shtyjë që të
mbetemi qytetarë aktivë, të marrim pjesë në iniciativa qytetare,
të jemi anëtarë të organizatave joqeveritare dhe të bëhemi
vullnetarë”, shtoi Gjorgievska.
E ftuar në diskutimin kryesor të Festivalit ishte Mila Carovska,
ministre e Arsimit. Të pranishmit diskutuan me të për aktivitetet
e shoqatave në mbështetje të reagimit të shtetit ndaj krizës me
Covid-19. “Organizatat qytetare dhe partnerët u riorganizuan
shpejt me fillimin e pandemisë”, tha Carovska. Edukimi gjatë një
pandemie, roli i mësuesve, nxënësve dhe familjeve të tyre ishte
gjithashtu një temë e pashmangshme. Ministrja Carovska u bëri
thirrje organizatave qytetare që të përfshihen në krijimin dhe
mbështetjen e proceseve reformuese për arsim cilësor.
Këtë vit, Festivali i organizatave qytetare përkoi me Ditën
botërore kundër varfërisë, me disa organizata bamirëse që
ndërmorën veprime për të mbledhur dhe shpërndarë artikuj
ushqimorë dhe veshje për ata që kanë më shumë nevojë.
Tema kryesore e Festivalit të këtij viti ishte ballafaqimi me
pandeminë, por në të njëjtën kohë festimi i atyre që dolën
në terren për të ndihmuar, atyre që ndihmuan në krijimin e
masave për tejkalimin më të suksesshëm të pandemisë dhe
atyre që kanë qenë gjithmonë nevojat e komuniteteve të tyre
në plan të parë.
R APORT VJETOR 2020
8
Qendra resurse kombëtare e organizatave
qytetare
129 përfaqësues të organizatave qytetare (OQ) kanë marrë pjesë në shtatë trajnime dhe 250 kanë marrë pjesë në pesë evenimente.
Janë dhënë 14 grante të vogla për avokim në nivel lokal dhe për përballimin e krizës së shkaktuar nga Covid-19, si dhe janë përgatitur
12 pasqyra të mundësive financiare dhe pesë raporte mujore të monitorimit të ENER. Zyra iu përgjigj 193 kërkesave të OQ dhe
qytetarëve dhe gjithsej 155 evenimente u organizuan nga organizata të tjera. Janë përgatitur analiza për mjedisit mundësues për
shoqërinë civile dhe për pjesëmarrjen e publikut në proceset e hartimit të ligjeve.
ReagimishpejtëishoqatavepërkomunitetetmëtëcenueshmetëgodituraprejCovid-19
Covid-19 më së shumti i ka goditur grupet më të cenueshme të
njerëzve, ata në krizë të vazhdueshme. Kjo, kriza shëndetësore,
edhe më shumë i theksoi kushtet e këqija në të cilat jetojnë dhe
problemet me të cilat përballen çdo ditë. Kjo është arsyeja pse
çdo mbështetje ishte veçanërisht e rëndësishme për ata.
“Realizuam me sukses takime me 20 gra që kishin nevojë për
mbështetje psikologjike”, thonë nga organizata “Perspektiva
Rome” nga Prilepi. Problemet e bashkëqytetarëve të tyre lindën
pas fillimit të krizës, sepse njerëzit e të gjitha brezave jetojnë
në një dhomë. “Shumë gra ndjekin mësimet online me fëmijët
e tyre duke përdorur vetëm një pajisje inteligjente. Fëmijët e
tjerë duhet të humbasin mësimet që zhvillohen në të njëjtën
periudhë. Përveç kësaj, disa nga gratë na thanë se janë të
stërngarkuara me punët e shtëpisë, sepse e gjithë familja është
në shtëpi dhe duhet të punojnë më shumë”, thonë ata. Kjo
shoqatë punoi për të reduktuar nevojat e urisë dhe higjienës së
familjeve të pafavorizuara sociale. Ata kanë dhënë 110 pako me
ushqime dhe mjete higjienike në vendbanimin e Prilepit “Trizla
2”. Ata organizuan gjithashtu takime online me komunitetin
rom për të ofruar mbështetje psikologjike dhe informacion mbi
masat ekonomike nga qeveria, masat e punësimit, mënyrën e
regjistrimit të fëmijëve në kopshte, shkolla fillore dhe të mesme.
Situata është e ngjashme në vendbanimin e Kumanovës
“Tode Mendol”, ku ka punuar Shoqata humanitare bamirëse
“Shën Nëna Tereza”. Nga situata konkluduan se popullata ka
problemin më të madh me kushtet higjienike dhe materialet
edukative. Bekim Saliu, kryetar i shoqatës, tregon historinë e
një familjeje prej shtatë anëtarësh që nuk kanë para për të blerë
një laps të thjeshtë për katër fëmijët e tyre të moshës shkollore,
si dhe për nënat e vetme me fëmijë të vegjël që nuk kanë para
për të blerë pelena dhe artikuj të tjerë higjienik. Nëpërmjet
aksionit të tyre të mbështetur nga QRQ, ata shpërndanë 30
pako edukative dhe argëtuese; 40 pako me mjete shkollore; si
dhe 30 pako humanitare me produkte themelore higjienike.
QRQ ishte ndër të parët që plotësoi nevojat e organizatave dhe
përfituesve të tyre dhe me grante për ndërhyrje emergjente,
mbështeti shtatë OQ që ndihmuan mbi 1000 familje të
pafavorizuara sociale, anëtarë të grupeve të margjinalizuara,
bujq dhe viktima të dhunës në familje.
9 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Qëllimi: Shërbime të siguruara të kapaciteteve të organizatave qytetare, që ata të jenë aktorë të pavarur efektiv dhe
llogaridhënës dhe kontribut drejt ambientit që është i volitshëm për shoqërinë civile
AkademiaeQRQ
Në maj 2020, Qendra Resurse Qytetare (QRQ) themeloi
Akademinë, si një nga mënyrat e të mësuarit, e dedikuar
kryesisht për organizatat qytetare, por edhe për të gjithë ata
që duan të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në temat
e ofruara.
Akademia është një mjet arsimor digjital dhe interaktiv me
të cilin të interesuarit mund të mësojnë kur kjo u përshtatet
atyre. Kjo përshtatet në orarin ditor të të gjithëve. E lehtëson
të mësuarit, përmirëson zhvillimin personal, dhe rrjedhimisht
zhvillimin e shoqërisë civile.
Të interesuarit për të përdorur Akademinë regjistrohen në
https://rcgo.mk/akademija/ e cila u jep atyre qasje në të gjitha
resurset mësimore: video ligjërata të shkurtra, kuize, materiale
resurse dhe mundësinë për të diskutuar me pjesëmarrësit e
tjerë.
Në themelimin e Akademisë, ekipi i QRQ-së u udhëhoqën nga
nevoja që njohuritë bazë për funksionimin e organizatave
qytetare të jenë vazhdimisht në dispozicion. “Trajnimi që është
gjithmonë me interes më të madh është Menaxhimi me ciklin e
projektit,” tha Valentina Atanasovska, koordinatore e Qendrës
Resurse Qytetare që mbahet çdo vit. Thënë thjesht, versioni
bazë i këtij trajnimi duhet të jetë gjithmonë i disponueshëm për
grupet tona të synuara”, shtoi ajo.
Lansimi i këtij mjeti të ri të QRQ erdhi në një kohë pandemie,
kur Covid-19 po ndryshonte rregullat e funksionimit në të gjitha
fushat dhe në të gjitha nivelet. Kjo vetëm sa ka intensifikuar
nevojën për krijimin e mjeteve të tilla mësimore. Këtë e kanë
treguar statistikat, gjegjësisht numri i vizitave në faqen për
trajnimin është 2670, ndërsa për trajnim janë regjistruar
445 pjesëmarrës. Dhe për interes flasin komentet në grupin
që është bërë në Facebook, i cili tashmë ka 138 anëtarë. Për
Aleksandra Nikolovskën, ligjëratat ishin shumë të dobishme,
veçanërisht në kushtet e një pandemie. “Sinqerisht shpresoj
që edhe kur të normalizohen kushtet, do të ketë mundësi të
ndjekim trajnimet online, sepse për shkak të interesimit të
madh jo të gjithë mund t’i ndjekin”, tha ajo. “Për herë të parë
e shihja videon dhe kuizin që e zgjodha kam pasur rezultatin
76/96. Sot e zgjidha sërish kuizin dhe rezultati ishte më i mirë
96/96. Ky trajnim online është i mrekullueshëm dhe shpresoj se
do të ketë më shumë si ai”, thotë Stojan Ovnarski, i cili tani po
fillon të ndërtojë përvojë në këtë fushë.
Kurse për Sunçica Sazdovskën, trajnuese e Akademisë,
përparësitë janë të dukshme, veçanërisht mundësia për të
përfshirë më shumë pjesëmarrës. Ajo që mungon sipas saj
është rrjetëzimi dhe mundësia për diskutime dhe mësime nga
njëri-tjetri. “Në të ardhmen e afërt, besoj, do të jemi në gjendje
të mendojmë për trajnime që kombinojnë aspektet më të
dobishme të qasjeve të ndryshme,” shtoi ajo.
Ekipi i QRQ planifikon të pasurojë Akademinë me trajnime të
tjera bazë dhe t‘i vërë njohuritë në dispozicion të të gjithë të
interesuarve.
R APORT VJETOR 2020
10
Shoqëri civile e qëndrueshme – financimi
shtetëror i organizatave qytetare
Organizatat qytetare e fituan ueb veglën për vetëvlerësim në gjuhën maqedonase dhe 12 prej tyre fituan grante për transparencë,
fuqizim dhe vetërregullim. Mbi 50 përfaqësues të organizatave apo rrjeteve të shoqërisë civile kanë përmirësuar aftësitë e tyre
të menaxhimit të rrezikut dhe kanë përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien. OQ diskutuan mbi Raportin për praktikat e
qeverisjes për transparencën dhe llogaridhënien e OQ dhe qasjet e ndryshme të OQ për rritjen e transparencës.
Ndryshimetorganizativesjellinpërfitimeedhepërgrupetqëllimore
Shtatë grante për transparencë kanë sjellë efekte të
rëndësishme pozitive në punën e brendshme të OQ, të cilat në
afat të gjatë janë të rrënjosura në shoqëri dhe rrisin ndikimin e
tyre në avokimin e çështjeve të rëndësishme për grupet e tyre
qëllimore dhe qytetarët në përgjithësi.
Disa përfitues kanë bërë ndryshime në strukturën e tyre
organizative që e kanë përmirësuar pozicionin e tyre në
sektor dhe kanë rritur shanset e tyre për sukses. Produkte
të rëndësishme janë: rregulloret dhe procedurat e shkruara
për operacionet e brendshme të organizatave, strategjitë e
komunikimit, raportet vjetore narrative dhe financiare si dhe
auditimet e pavarura për punën financiare, etj.
Disa përfitues, përmes trajnimeve, u kanë mundësuar
anëtarëve të fitojnë aftësi dhe njohuri të reja. Kështu, MEDIUM
nga Gostivari, organizoi tre trajnime në të cilat anëtarët
i përmirësuan aftësitë e tyre për përdorimin e mjeteve
multimediale. Kjo i ndihmoi ata të përdorin më mirë mediat
sociale për të komunikuar rezultatet dhe për të rritur numrin e
ndjekësve, kështu që në vend të rritjes së planifikuar prej 30%,
ata u rritën me gati 60%.
Përkrahja ndihmoi shoqatën Kult-tranzen nga Strumica që
të njihet më mirë nga grupet qëllimore dhe donatorët, duke
përfshirë edhe sektorin e biznesit. Njëkohësisht, ka rritur
ndikimin e tyre në publik, veçanërisht në kuadrin e ndryshimit
të politikave kulturore publike, fitimit të partneriteteve të reja
dhe përmirësimit të mjedisit në zhvillimin e përgjithshëm të
kulturës në vend.
“Gjatë projektit, për herë të parë në punën tonë, miratuam një
program pune dhe caktuam koordinatorë të programit”, thonë
nga shoqata “Shpresa – Nore”. Ata janë të kënaqur të rriten në
një shoqatë me praktika të forta për transparencë financiare
dhe llogaridhënie, me barazi gjinore të deklaruar, me prioritete
të qarta programore.
Buxheti i përgjithshëm i granteve ishte rreth 1.660.000 denarë
ose secili prej tyre kishte mesatarisht rreth 240.000 denarë.
Ndonëse jo aq të mëdha, këto grante, të përdorura në mënyrën
e duhur, kanë bërë ndryshime të rëndësishme në OQ dhe në
planin afatgjatë për grupet e tyre të qëllimore dhe qytetarët.
11 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Qëllimi: Organizata qytetare efikase, transparente dhe llogaridhënëse të cilat veprojnë në ambient të mbështetur
financiar
Rreziqetmundteparashihen,ndërsadëmetprejtyretëzvogëlohen
A kanë organizatat një sistem të parashikimit të rrezikut apo
thjesht “shuajnë zjarret”? Sqarimi i kësaj çështje erdhi në dy
trajnimet për menaxhimin me rreziqet, të mbajtura në qershor
dhe nëntor 2020, në të cilat 36 pjesëmarrës morën njohuri dhe
aftësi të reja për këtë temë. Kjo do t‘i ndihmojë ata të përgatiten
në kohë, të gjejnë zgjidhje të mundshme që do të përdorin më
mirë burimet, do të rrisin performancën dhe do të zvogëlojnë
dëmet e mundshme për punonjësit dhe përbërësit. Sipas
trajnueses Veronika Voldan, shumë prej tyre kanë përmirësuar
sistemet e tyre gjatë trajnimit dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë
edhe pas përfundimit.
Për Josipa Rizankoskën nga shoqata Dialog – Qendra për
demokraci deliberative, trajnimi është një përvojë e re. “Kjo ishte
një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi rreziqet reale me
të cilat përballemi si ekip, të cilat mund të menaxhohen përmes
planifikimit të mirë dhe auditimeve në kohë dhe të rregullta”,
tha ajo. Vesna Gligorova nga Qendra për menaxhim me
ndryshime thotë se trajnimi e ndihmoi atë të plotësojë regjistrin
e nisur të rreziqeve në organizatën e saj, për të përcaktuar më
lehtë rrezikun dhe për të bërë dallimin në mes të realitetit dhe
rrezikut potencial. Sipas saj, çdo OQ, pavarësisht nga madhësia,
duhet të ketë një regjistër të rreziqeve sepse në këtë mënyrë do
të jetë më e lehtë të parashikohen ngjarjet dhe do të jetë më
e lehtë për t‘u përballur me rreziqet. “Trajnimi mi kristalizojë
nocionet e rrezikut dhe problemit aktual dhe më mësoi se si
të mos ndërhyj në menaxhimin dhe planifikimin e ardhshëm
në organizatën time,” tha Jovan Stalevski, nga CEFE Maqedoni.
Sipas tij, matricat e thjeshta të parashikimit të rrezikut janë një
burim i rëndësishëm për organizatat. “Kjo njohuri shërbeu edhe
si ngritja e kapaciteteve të dy qendrave të reja të ndërmarrësisë
“CEFE Lindje” në Shtip dhe “CEFE Strumica”, shtoi ai.
Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë edhe për rreziqet e
keqpërdorimit të organizatave qytetare për qëllime terroriste,
për të cilën foli Iskra Damçevska nga Njësia për Inteligjencë
Financiare (NJIF). Ajo theksoi se abuzimi mund të ndodhë
përmes grumbullimit dhe transferimit të fondeve, ofrimit të
mbështetjes logjistike, nxitjes dhe rekrutimit të terroristëve dhe
formave të tjera të mbështetjes për organizatat dhe operacionet
terroriste. Damçevska theksoi rëndësinë e përmirësimit të
sistemit të parandalimit të terrorizmit, mbrojtjen e integritetit
të OQ, ruajtjen e besimit të publikut dhe komunitetit të
donatorëve.
“Më bëri përshtypje entuziazmi dhe angazhimi i pjesëmarrësve
edhe më shumë sepse trajnimi ishte online kur është më e
vështirë t‘i motivosh ata për pjesëmarrje aktive,” tha trajnuesja
Veronika Voldan, konsulente projekti në CNVOS - rrjeti
kombëtar i organizatave të shoqërisë civile të Sllovenisë. Për
shkak të situatës me Covid-19, metodologjia e punës ishte një
ndërthurje e sesioneve video live dhe punës në grup të ZOOM.
Sundimi i drejt dhe lufta kundër
korrupsionit
13 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Rrjeti regjional për anti-korrupsion
Partnerët përgatitën një koment mbi Propozimin e Komisionit Evropian për një qasje të rishikuar të zgjerimit dhe tre dokumente
tematike të politikave publike që lidhen me gjyqësorin, ekonominë e fshehur dhe shtetin e kapur. Janë përgatitur 16 storie
gazetareske që mbulojnë tema të lidhura me korrupsionin. Gjithsej 140 pjesëmarrës ndoqën webinarët: “Shteti i kapur” dhe
“Ekonomia e fshehur në Ballkanin Perëndimor”, ndërsa MCMS dhe CID përgatitën tetë botime të buletinit elektronik për SELDI.
ShteteteBallkanitPerëndimortëkapurangakorrupsioni
Rrjeti i lidershipit dhe integritetit të Evropës Juglindore
(SELDI) për herë të parë ka vendosur dhe zbatuar masa të
besueshme për të monitoruar shtetin e kapur në rajonin
e Ballkanit Perëndimor. Vlerësimi i shtetit të kapur (State
Capture Assessment Diagnostics -SCAD) ofron një pasqyrë të
mundësive të shtetit të kapur, sektorëve ekonomikë të prekur
dhe rreziqeve të monopolit në të gjithë rajonin. Sipas autorëve
të dokumentit të politikave, “Vlerësimi i shtetit të kapur në
Ballkanin Perëndimor 2020: Rreziqet dhe opsionet e politikave”,
ky është një mekanizëm që duhet përdorur nga krijuesit e
politikave.
Rezultatet e hulumtimit tregojnë se disa sektorë ekonomikë në
rajon shfaqin simptoma që mund t‘i atribuohen një shteti të
kapur. Shqipëria dhe Serbia janë renditur më keq nga shumica
e treguesve, veçanërisht në fushën kritike: konfliktet e interesit
personal dhe politikat joefektive kundër korrupsionit janë
problem në të gjitha këto vende. Politikat kundër korrupsionit
konsiderohen veçanërisht joefektive në institucionet shtetërore
të ndërtimit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, në
inspektoratet e punës në BeH, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi,
në organizatat e mediave të lidhura me shtetin në Kosovë dhe
Serbi, si dhe në mobilitet, transport dhe bujqësi në Shqipëri.
Gjetjet u diskutuan gjithashtu në ueb seminarin “Shteti i kapur:
Kalimi i hendekut ndërmjet diagnostikimit dhe zgjidhjeve
praktike në Ballkanin Perëndimor”. Misha Popoviq nga
Instituti për Demokraci Societas Civilis theksoi se hendeku
midis diagnozës dhe zgjidhjes është shkëputja e reformave
dhe rezultateve të tyre. Sipas tij, pyetja është nëse reformat
vërtet japin rezultatet e dëshiruara dhe nëse energjia mund të
përdoret ndryshe. Përveç kësaj, sipas Popoviqit, pa një gjyqësor
të pavarur nuk mund të pritet sukses në trajtimin e një shteti
të kapur.
Shteti i kapur që është një temë gjithnjë e më e rëndësishme
është në fakt institucionalizimi i marrëdhënieve korruptive, që
çon në privatizimin e qeverisjes. Duhet guxim politik që liderët
mund t‘i japin vetes nëse mbajnë marrëdhënie të ngushta me
shoqërinë civile dhe organizatat qytetare në rajon.
R APORT VJETOR 2020
14
Qëllimi: T’i zgjerojë dhe thellojë veprimet anti-korruptive nga procedura ligjore drejt veprimit të bazuar ekonomik, siç
janë zgjidhja e lidhjes mes korrupsionit dhe ekonomisë së fshehur dhe korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Presionipublikidetyroiinstitucionett’indërmarrinhapatevërteta
Më 5 shkurt 2020, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së
Veriut, në procedurë të shkurtuar, miratoi ndryshimin e Ligjit
për menaxhimin e mbeturinave, me të cilin ndalohet importimi
i mbeturinave që përdoren si energji apo të ashtuquajturat
mbetjet RDF. Ky është një hap përpara në mbrojtjen e shëndetit
të njeriut dhe mjedisit. Suksesi është rezultat i shumë aktorëve,
por presionin më të madh, megjithatë e kanë ushtruar
organizatat qytetare dhe mediat.
Kur çështja e importit të mbeturinave në vend u bë aktuale,
organizatat Instituti i gjelbër nga Shkupi dhe Qendra rome
për demokraci nga Bujanoci (Republika e Serbisë), me grantin
nga SELDI, tashmë kanë punuar me gazetarë nga të dy vendet
për të hetuar korrupsionin në fondet e mbrojtjes së mjedisit.
“Bashkëpunimi i OQ nga njëra anë dhe i mediave në anën tjetër
është shumë i rëndësishëm kur ne shtrojmë çështje të tilla”, tha
Natasha Amdiu, kryetare e Institutit të gjelbër. Sipas saj, nuk
është e lehtë të gjesh gazetarë që e njohin mirë këtë temë dhe
kanë aftësi dhe njohuri për të hetuar korrupsionin që lidhet
me të. “Vendosëm të bashkëpunojmë me njerëzit e emisionit
KOD sepse janë të thellë në qasjen e tyre dhe kanë vlerësime të
shkëlqyera. Ne besuam se tema do të ngacmonte publikun dhe
do të ndikonte te krijuesit e politikave,” tha ajo, e kënaqur me
efektet e bashkëpunimit.
Emisioni iu kushtua tërësisht importit të mbetjeve, veçanërisht
mbetjeve RDF. Transmetimi erdhi në një kohë kur çështja filloi
të bëhej aktuale. Emisioni më tej rriti interesimin e publikut
të gjerë se çfarë mbeturinash importon Maqedonia, gjë që
rezultoi në një diskutim më të gjerë për importet dhe pasojat
për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. “Këtë hulumtime për KOD-
in e bëmë me shumë entuziazëm, jo vetëm si gazetarë që kemi
për detyrë ta mbrojmë interesin publik, por edhe si qytetarë
që janë personalisht të prekur nga problemi”, tha redaktori
Snezhana Lupevska Sozen. “Ne besojmë se një bashkëpunim i
tillë ndërmjet gazetarëve dhe aktivistëve qytetar mund t‘i çojë
gjërat përpara, siç tregohet në këtë shembull. Të dyja palët kanë
luajtur rolin e mbrojtësve të interesit publik, ndaj bashkimi vjen
i natyrshëm”, shtoi ajo.
Diskutimi ishte veçanërisht i gjallë në rrjetet sociale dhe i
tronditi institucionet. Pak ditë pas transmetimit të Kodit,
kamionët që transportonin mbetjet e RDF u ndaluan në pikën
kufitare “Bogorodicë” mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.
Kampionet janë marrë nga mbetjet dhe janë dërguar në një
laborator të akredituar në Estoni, sepse vendi nuk ka një të tillë.
Deri atëherë, zakonisht kontrolloheshin vetëm dokumentet
e hyrjes. Interesi i publikut për importimin e mbetjeve dhe
deponive po rritet dhe mediat po përpiqen të gjejnë përgjigje
që prekin të gjithë.
Mbështetja e përdorur mirë mund të rrisë efektin shumë herë.
Presioni publik çoi në ndryshimet e ligjit, por edhe alarmoi
dhe edukoi qytetarët. Nëse kjo është rruga drejt një mjedisi
më të shëndetshëm, presioni duhet të vazhdojë të rritet dhe
OQ duhet të jenë në krye të këtyre ndryshimeve duke kërkuar
aleatët e duhur gjatë rrugës.
Kohezioni social dhe ulja e varfërisë
R APORT VJETOR 2020
16
Mbështetje komunave për
vendosjen e shërbimeve
sociale
Komunat dhe organizatat e tyre partnere morën
mbështetje në procesin e përgatitjes së aplikacioneve
për themelimin e shërbimeve sociale, e cila rezultoi me
62 aplikacione të dorëzuara në adresën e Ministrisë
së Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) deri më 30 prill
2020. Një komision i posaçëm i udhëhequr nga MPPS-
ja ka përzgjedhur gjithsej 24 aplikacione dhe deri në
fund të vitit ka nënshkruar marrëveshje me ato. Kjo
do të mundësojë ngritjen e shërbimeve sociale në
gjithsej 30 komuna në vend.
Qëllimi: Forcimi i sistemit për sigurimin e shërbimeve publike nga fusha e
mbrojtjes sociale
17 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Iniciativa të vogla zhvillimore
Aktivitetet këtë vit kishin për qëllim mbështetjen e punëtorëve shëndetësor dhe organizatave qytetare në përballjen me krizën
Covid-19. MCMS e mbështeti financiarisht organizatën komunale të Kryqit të Kuq nga Ohri për aktivitete për mbrojtjen e shëndetit
të popullatës në nevojë sociale në territorin e komunës së Ohrit dhe Debërcës dhe personave të izoluar në karantinë shtetërore në
hotelin Desaret - Ohër. Gjithashtu, MCMS i ka analizuar qëndrimet e qytetarëve për virusin e ri korona.
Donacionpërpunëtorëtshëndetësor
Mbi 700 profesionistë shëndetësorë nga Klinika universitare
për pediatri dhe gjinekologji dhe obstetrikë morën 1462
kostume mjekësore si donacion nga Qendra Maqedonase për
Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS), Fondacioni Maqedonas
për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (MRFP) dhe Kursimorja
Mozhnosti. Në këtë mënyrë, organizatat plotësuan nevojat
në rritje të punëtorëve shëndetësor për veshje mbrojtëse të
imponuara nga kriza me Covid-19.
“Ne kemi dashur që ndihma të ketë më shumë efekte, prandaj
kostumet mjekësore janë të qepura në një fabrikë tekstile në
Berovë, e cila besojmë se ndihmon në mbajtjen e vendeve të
punës të punëtorëve”, tha Tetjana Lazarevska, Drejtoreshë
ekzekutive e MRFP-së. Organizatat nuk do të kërkojnë rimbursim
të TVSH-së, në përputhje me rregulloren për donacionet me
interes publik, të cilat do të kontribuojnë në buxhetin e shtetit.
Solidariteti në përgjithësi dhe solidariteti me ata që janë më
të ekspozuarit në luftën kundër pandemisë së korona virusit,
është një nga vlerat kyçe që duhet të ndjekim në punën tonë
në kohë të tilla krize. Besojmë se me këtë donacion kemi
kontribuar të paktën pak në praktikimin e kësaj vlere.
Qëllimi: Krijimi i bazës për aktivitetet e OQ dhe komunave për avokim të bazuar mbi fakte,
qëndrueshmëri financiare, bashkëpunim dhe zhvillim të qëndrueshëm
Proces i mbështetur euro integrime
19 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Euro Fokus
Temat aktuale lidhur me integrimin evropian të Maqedonisë u analizuan dhe u diskutuan në 35 emisione televizive EUro Fokus, të
mbështetura nga tre anketa telefonike dhe 12 hulumtime të palëve të treta. Gjithsej 30 përfaqësues të organizatave qytetare dhe
gazetarë morën pjesë në trajnimet për integrime evropiane të zhvilluara në fund të vitit.
Pulsiiqytetarëvepëreurointegrimet
Një nga aspiratat më të mëdha të qytetarëve të Maqedonisë së
Veriut është sigurisht anëtarësimi i plotë i vendit në Bashkimin
Evropian. MCMS verifikoi disa aspekte të mbështetjes dhe
perceptimeve të qytetarëve për çështje të caktuara. Pse janë
të rëndësishme? Për shkak se zvogëlojnë supozimet, nuk
përballen me pikëpamjet reale të qytetarëve dhe lehtësojnë
planifikimin e hapave të ardhshëm.
Nëgjysmëneparëtëvititqytetarëtishinoptimistëpërintegrimin
evropian. Pak më shumë se një e treta e tyre (36,7%) thanë se
Maqedonia do të jetë e para nga vendet e Ballkanit Perëndimor
që do të anëtarësohet në BE. Ata nuk u mërzitën nga ky qëndrim
sepse dy nga vendet (Serbia dhe Mali i Zi) tashmë kanë filluar
negociatat me BE-në, ndryshe nga Maqedonia e Veriut, e cila
ende është në pritje të këtij hapi. Më shumë se gjysma (56.4%)
besojnë se fillimi i negociatave do të përmirësojë reformën në
drejtësi. Ka shqetësime kur bëhet fjalë për shpërnguljen.
Disa muaj më vonë, qytetarët renditën reformat më të
rëndësishme për vendin. Ato në sistemet shëndetësore
dhe arsimore janë në krye të listës së reformave më të
rëndësishme. Në vend të tretë për nga rëndësia është lufta
kundër korrupsionit (12%). Rezultatet ishin befasi duke marrë
parasysh hulumtimet e mëparshme ku vendet e para janë të
rezervuara për të ashtuquajturat çështje ekzistenciale. Për
shumicën e qytetarëve, reformat janë një nevojë e vendit që do
të krijojë një jetë më të mirë.
Më pas, në fund të tetorit dhe në fillim të nëntorit, nën ndikimin
e kërkesave bullgare që sfidonin identitetin maqedonas,
entuziazmi u zbeh. Rreth dy të tretat mendojnë se gjithmonë
do të ketë dikush që i pengon negociatat e Maqedonisë me
BE-në, sepse thjesht nuk duan që ne të bëhemi anëtare e tyre.
Më shumë se gjysma (52,3%) mendojnë se nuk ka arsye për
të biseduar me Bullgarinë për këto çështje jashtë procesit të
integrimit evropian.
Hulumtimi, megjithëse ka testuar perceptimet, është ende një
tregues më i qëndrueshëm se cilat çështje duhet të adresohen
dhe cilat boshllëqe duhet të plotësohen. Ata vetëm duhet të
lexohen me kujdes. Të gjitha anketat janë kryer në një kampion
përfaqësues kombëtar, nëpërmjet një ankete telefonike nga
agjencia M-Prospect.
Qëllimi: Përmirësimi i pjesëmarrjes aktive të mediave dhe organizatave qytetare në
procesin e aderimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Një nga aspiratat më të mëdha të
qytetarëve të Maqedonisë së Veriut
21 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Qasjadrejtburimevetëfinancimit
MCMS përgatiti dhe dorëzoi 10 koncepte, aplikacione për
projekte apo aplikacione që shprehin interesim për të marrë
pjesë në një thirrje për ofrimin e shërbimeve. Njëri është
miratuar, dy janë në pritje të përgjigjes dhe shtatë të tjerët janë
refuzuar.
Vullnetarizmi
MCMS ka vazhduar me aktivitetet për lidhjen e sektorit civil me
akademinë përmes punës vullnetare dhe praktike. Në fillim të
vitit 2020 iu bashkua një vullnetar nga Franca, i cili punonte
në temën e magjistraturës dhe hulumtonte marrëdhëniet
mes Maqedonisë dhe Greqisë, veçanërisht pas nënshkrimit të
Marrëveshjes së Prespës. Ndërsa në muajin mars, punës së
MCMS-së iu bashkuan edhe tre vullnetarë të cilët u shpërndanë
në aktivitetet lidhur me projektin “Zgjedhja ime”. Megjithatë,
me fillimin e pandemisë, vullnetarët kryen detyra që lidhen
me situatën e krizës në zhvillim, si dhe aktivitete që lidhen me
nevojat e projekteve në vazhdim.
Marrëdhëniet me aktorët
Në vitin 2020, bashkëpunimi me organizatat qytetare vendase dhe të huaja, ministritë dhe institucionet shtetërore është realizuar
në kuadër të programeve të rregullta të MCMS-së, me dinamikë të reduktuar ndjeshëm për shkak të pandemisë së shkaktuar nga
Covid-19.
Përfaqësuesit e MCMS morën pjesë në disa seanca konsultative të organizuara nga Qeveria dhe ministritë, si dhe përfaqësues të
Qeverisë morën pjesë në evenimentet e MCMS-së. Ka pasur bashkëpunim intensiv me komunat përmes projektit për mbështetjen
e komunave në ngritjen e shërbimeve sociale. Janë mbajtur
takime me gjithsej 59 komuna dhe ai bashkëpunim ka vazhduar
edhe në pjesën e mbetur të vitit. Në sektorin e biznesit,
bashkëpunimi është më intensiv me Filip Morris (Philip Morris,
Sokotab dhe Alliance One Macedonia) me të cilat MCMS ka 12
vjet që punon në renovimin e shkollave.
Bashkëpunëtorët morën pjesë në evente në vend, në rajon
dhe më gjerë. Shumica e ngjarjeve, për shkak të krizës aktuale
shëndetësore, u zhvilluan online.
Mbështetja – MCMS e
qëndrueshme
Marrëdhënietmepublikun
MCMS rregullisht informon për aktivitetet e veta përmes disa
kanaleve informative. Në vitin 2020 janë publikuar 12 numra
të buletinit elektronik të MCMS-së. Është përgatitur dhe
publikuar Raporti vjetor për punën në vitin 2019, ndërsa ueb
faqja e MCMS-së është plotësisht funksionale dhe përditësohet
vazhdimisht. Disa nga përmbajtjet publikohen në media të tjera
sociale, duke i ofruar kështu sa më shumë shikueshmëri punës
së MCMS-së. Në vitin 2020 faqja e internetit kishte 36,842 vizita
në të cilat vizitorët shikuan 74,980 artikuj.
MCMS ka komunikuar rregullisht me mediat përmes
komunikatave për shtyp, kontakteve të drejtpërdrejta në
prezantime dhe promovime. Kontaktet rezultuan në 248
postime. Pjesa më e madhe e tyre lidhej me hulumtimet lidhur
me zgjedhjet parlamentare, krizën e shkaktuar nga Covid-19,
100 ditët e qeverisjes, integrimin evropian dhe marrëdhëniet
me Bullgarinë. Disa nga njoftimet i referohen ngjarjeve të Civica
mobilitas.
R APORT VJETOR 2020
22
KëshilliiMCMS
	
» Aleksandar Zarkov (LOE)
	
» Boban Mitevski (KOM)
	
» Vanço Stojanov (Komuna e Vasilevës)
	
» Viktor Arnaudovski (BNJVL)
	
» German Fillkov (CGK)
	
» Dragan Sekullovski (SHGM)
	
» Elena Koçoska (Polio plus)
	
» Irsal Jakupi (BIM)
	
» Lulzim Haziri (ADI)
	
» Marija Ackovski (Kisha Ungjillore-Metodiste
(KUM)
	
» Marko Troshanovski (IDSCS)
	
» Nazim Rashidi (Diverziti media)
	
» Nikica Kusinikova (Konekt)
	
» Rizvan Sulejmani (KD i MCMS)
	
» Samet Skenderi (InSok)
	
» Sanja Vasiq (Telma)
	
» Sasho Klekovski
	
» Sonja Stefanovska-Trajanoska (UNDP)
	
» Toni Zatkovski (Komuna e Krivogashtanit)
Organizata
Këshilli i MCMS-së ka mbajtur një takim, në të cilin
është miratuar Raporti vjetor për punën e MCMS-së
për vitin 2019 me raportin financiar dhe Raportin
e auditit. Krahas kësaj, në prag të zgjedhjeve për
përbërjen e re të Këshillit, janë miratuar vendime
për numrin e anëtarëve në Këshill, për Komitetit për
nominim për zgjedhjen e Këshillit dhe për Listën e
propozuesve të pavarur për anëtarësim në Këshillin e
MCMS-së.
Këshilli drejtues mbajti pesë mbledhje.
Këshillidrejtues
1.	 Rizvan Sulejmani, kryesues, doktor i
shkencave politike, drejtor i Institutit për
Studime Politike dhe Ndërkulturore në Shkup
2.	 Elena Koçovska, zëvendës-kryetare, Polio plus
3.	 Samet Skenderi, anëtar i HDZR “Meseçina” -
Gostivar
4.	 Naser Selmani, ish kryetar i Shoqatës së
Gazetarëve të Maqedonisë
5.	 Goran Mihajllovski, redaktor i internet
portalit “Dua të them”
6.	 Boban Mitevski, Kisha Ortodokse
Maqedonase
7.	 Sanja Vasiq, redaktore në televizionin
nacional Telma dhe korrespondente e Zërit të
Amerikës
23 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Personeli – Zyra ekzekutive
Në fund të vitit 2020 në MCMS punuan 22 bashkëpunëtorë. Pothuaj gjysma e të punësuarve (10) kanë
marrëdhënie pune në periudhë të pacaktuar. Gjatë vitit 2020, individualisht ose në grup, bashkëpunëtorët kanë
marrë pjesë në 11 trajnime, prej të cilave tre në grup dhe tetë për avancim profesional individual.
Emina Nuredinoska
enr@mcms.mk
Valentina Atanasovska
vat@mcms.mk
Jasmina Ristovska
jrs@mcms.mk
Snezhana Kamillovska Trpovska
skt@mcms.mk
Aleksandra Savevska
asv@mcms.mk
Valentina Çiçeva
vch@mcms.mk
Simona Ognenovska (deri në mars
sog@mcms.mk
Darko Dimov
ddm@mcms.mk
Jasmina Çaushoska
jch@mcms.mk
Sara Mustafa
sms@mcms.mk
Natasha Dimova
niv@mcms.mk
Fanija Ivanovska
fiv@mcms.mk
Aleksandra Siljanovska (deri në
nëntor)	
asl@mcms.mk
Aleksandar Kostadinov
aks@mcms.mk
Jelmaz Dervishi
jdr@mcms.mk
Blinera Rexhepi
brd@mcms.mk
Florian Mehmeti
fmh@mcms.mk
Bordiidrejtorëve
Drejtor i parë ekzekutiv
Aleksandar Krzhallovski
akr@mcms.mk
Drejtor ekzekutiv	
Gonce Jakovleska (deri në korrik)
gjk@mcms.mk
Grupipërzhvillimlokal
Goran Stamatoski
gst@mcms.mk
Grupipërinformata
Boris Ristovski	
brs@mcms.mk
Grupiadministrativ
Milka Bozhinovska Miova
mmv@mcms.mk
Adis Rahiq
arh@mcms.mk
Borçe Jakimovski	
bjk@mcms.mk
Danilo Mitov
dmv@mcms.mk
Grupipërshoqëricivile
R APORT VJETOR 2020
24
Mendim i pavarur i adutit
TË HYRA 2020 2019
DONACIONE DHE GRANTE
Bashkimi Evropian 10.617 37.908
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 77.512 22.025
Agjencia suedeze për zhvillim ndërkombëtar 2.136 0
Kompanitë e duhanit 440 5.602
Donatorë tjerë 1.694 2.720
Gjithsej donacione dhe grante 92.398 68.256
TË ARDHURA VETANAKE
Fondacioni Zhvillimor Maqedonas për 1.674 2.169
NIRAS (Civika mobilitas) 13.772 12.155
Të ardhura tjera vetanake 2.840 381
Gjithsej të ardhura vetanake 18.287 14.705
Interesi dhe dallime pozitive të kursit 2.445 2.280
Të ardhura të jashtëzakonshme 2.053 525
GJITHSEJ TË HYRA 115.183 85.766
SHPENZIME 2020 2019
SHPENZIME BAMIRËSE
Civika mobilitas (PCM) 68.895 26.305
Qendra resurse kombëtare (NRC) 5.059 5.003
Financimi shtetëror i OQ (DFG) 3.727 5.249
Rrjeti regjional për anti-korrupsion SELDI 337 12.470
Procesi i mbështetur për euro integrime 786 0
Sundimi I drejt dhe anti-korrupsioni (DVK) 0 1.729
Inkluzioni social dhe kohezioni (SIK) 1.423 6.456
Shpenzime për projekte të përfunduara 221 0
Gjithsej shpenzime bamirëse 80.449 57.212
Gjithsej shpenzime operative 29.189 29.773
GJITHSJE SHPENZIME 109.638 86.985
BILANCI para tatimit 5.546 -1.219
Tatim mbi tepricën e të hyrave mbi 198 165
BILANCI 5.348 -1.384
BILANCI I GJENDJES 2020 2019
MJETE 149.566 128.193
Mjete themelore 8.138 8.090
Investime jo materiale 960 960
Fondi për banim 3.210 3.210
Gjithsej mjete të përhershme 12.309 12.261
Mjete në të holla 28.913 1.654
Avance 45 45
Kërkesa nga blerësit 3.983 6.771
Kërkesa financiare afatshkurta 90.185 92.475
Kërkesa tjera 14.131 14.987
Gjithsej mjete qarkulluese 137.257 115.932
GJITHSEJ MJETE 149.566 128.193
Obligime ndaj furnitorëve 181 2.305
Obligime thera afatshkurta 1.128 3.824
Gjithsej obligime 54.607 38.531
Fonde 89.611 91.046
Dallimi të ardhura/shpenzime në periudhës 5.348 -1.384
25 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR
Raporti financiar
Botues:
Qendra Maqedonase për
Bashkëpunim Ndërkombëtar
Adresa e botuesit:
rr. “Nikolla Parapunov” 41a
F. Postar 55, 1060 Shkup,
Republika e Maqedonisë
Kontakt:
Tel.: 02/3065-381;
e-mail: mcms@mcms.mk
www.mcms.mk
Drejtori ekzekutiv:
Aleksandar Kërzhallovski
Redaktor përgjegjës:
Gonce Jakovleska
Përgatitja:
Gonce Jakovleska
Fotografitë:
Foto arkiva e MCMS
Dizajni grafik:
Boris Ristovski

Recomendados

MCMS Raport Vjetor 2017 von
MCMS Raport Vjetor 2017MCMS Raport Vjetor 2017
MCMS Raport Vjetor 2017МЦМС | MCIC
204 views38 Folien
MCMS Raport Vjetor 2019 von
MCMS Raport Vjetor 2019MCMS Raport Vjetor 2019
MCMS Raport Vjetor 2019МЦМС | MCIC
129 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2018 von
MCMS Raport Vjetor 2018MCMS Raport Vjetor 2018
MCMS Raport Vjetor 2018МЦМС | MCIC
169 views44 Folien
Raporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanët von
Raporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanëtRaporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanët
Raporti: Mendimet e qytetarëve përballë problemeve të ngritura nga politikanëtLincoln Centers of Albania
537 views47 Folien
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill... von
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...
Strategjisë së Komunës së Dibrës për bashkëpunim me sektorin civil dhe zhvill...МЦМС | MCIC
291 views32 Folien
Strategjisë së Komunës së Jegunovcit për bashkëpunim me sektorin civil dhe zh... von
Strategjisë së Komunës së Jegunovcit për bashkëpunim me sektorin civil dhe zh...Strategjisë së Komunës së Jegunovcit për bashkëpunim me sektorin civil dhe zh...
Strategjisë së Komunës së Jegunovcit për bashkëpunim me sektorin civil dhe zh...МЦМС | MCIC
326 views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a MCMS Raport Vjetor 2020

Shenjë se mundet von
Shenjë se mundetShenjë se mundet
Shenjë se mundetCatalyst Balkans
173 views40 Folien
Broshura 300 ditet web final-web von
Broshura 300 ditet web final-webBroshura 300 ditet web final-web
Broshura 300 ditet web final-webEljo Hyska
1.1K views40 Folien
S T R A T E G J I A E R I N I S E von
S T R A T E G J I A E R I N I S ES T R A T E G J I A E R I N I S E
S T R A T E G J I A E R I N I S EParlamenti Rinor
643 views11 Folien
Strategjia e rinise von
Strategjia e riniseStrategjia e rinise
Strategjia e riniseParlamenti Rinor
803 views11 Folien
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars) von
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)Catalyst Balkans
241 views1 Folie
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim von
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Metamorphosis
683 views8 Folien

Similar a MCMS Raport Vjetor 2020(20)

Broshura 300 ditet web final-web von Eljo Hyska
Broshura 300 ditet web final-webBroshura 300 ditet web final-web
Broshura 300 ditet web final-web
Eljo Hyska1.1K views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars) von Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Catalyst Balkans241 views
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim von Metamorphosis
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Metamorphosis683 views
Punim diplome 2020 von RinorAjeti1
Punim diplome 2020Punim diplome 2020
Punim diplome 2020
RinorAjeti1682 views
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë von Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Catalyst Balkans166 views
Doracak për mekanizmat për bashkëpunim të NJVL me organizatat qytetare von МЦМС | MCIC
Doracak për mekanizmat për bashkëpunim të NJVL me organizatat qytetareDoracak për mekanizmat për bashkëpunim të NJVL me organizatat qytetare
Doracak për mekanizmat për bashkëpunim të NJVL me organizatat qytetare
МЦМС | MCIC383 views
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) von Catalyst Balkans
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans254 views
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) von Catalyst Balkans
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Catalyst Balkans903 views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) von Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans29 views
Filantropia në kohë krize: Reagimi ndaj Kovid-19 në Rajonin e Ballkanit Perën... von Catalyst Balkans
Filantropia në kohë krize: Reagimi ndaj Kovid-19 në Rajonin e Ballkanit Perën...Filantropia në kohë krize: Reagimi ndaj Kovid-19 në Rajonin e Ballkanit Perën...
Filantropia në kohë krize: Reagimi ndaj Kovid-19 në Rajonin e Ballkanit Perën...
Catalyst Balkans555 views
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021) von Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Catalyst Balkans767 views
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021) von Catalyst Balkans
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Catalyst Balkans349 views
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, janar) von Catalyst Balkans
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, janar)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, janar)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, janar)
Catalyst Balkans99 views
Hulumtimi - A janë të rinjtë prioritet në programet politike.pdf von Avdyl Gashi
Hulumtimi - A janë të rinjtë prioritet në programet politike.pdfHulumtimi - A janë të rinjtë prioritet në programet politike.pdf
Hulumtimi - A janë të rinjtë prioritet në programet politike.pdf
Avdyl Gashi14 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
53 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
690 views13 Folien
Видливост на граѓанските организации - 2 von
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
699 views8 Folien

Más de МЦМС | MCIC(20)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC690 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC699 views
Вклучување на конституенти во ГО von МЦМС | MCIC
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГО
МЦМС | MCIC649 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 3 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC702 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC720 views
Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC696 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC770 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC666 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC648 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC663 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC677 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC672 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC615 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC643 views

MCMS Raport Vjetor 2020

 • 1. Raport Vjetor 2 0 2 0 Q E N D R A M A Q E D O N A S E P Ë R B A S H K Ë P U N I M N D Ë R K O M B Ë T A R / / M C M S MCMS.MK
 • 2. R APORT VJETOR 2020 2 PËRMBAJTJE VIZIONI DHE MISIONI 3 QËLLIMET DHE METODAT 3 MESAZH NGA UDHËHEQËSIA 4 SHOQËRI CIVILE E RRËNJOSUR DHE ME NDIKIM 5 PROGRAMI PËR MBËSHTETJE TË SHOQËRISË CIVILE “CIVIKA MOBILITAS” 6 QENDRA RESURSE KOMBËTARE E ORGANIZATAVE QYTETARE 8 SHOQËRI CIVILE E QËNDRUESHME – FINANCIMI SHTETËROR I ORGANIZATAVE QYTETARE 10 SUNDIMI I DREJT DHE LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT 12 RRJETI REGJIONAL PËR ANTI-KORRUPSION 13 KOHEZIONI SOCIAL DHE ULJA E VARFËRISË 15 MBËSHTETJE KOMUNAVE PËR VENDOSJEN E SHËRBIMEVE SOCIALE 16 INICIATIVA TË VOGLA ZHVILLIMORE 17 PROCES I MBËSHTETUR EURO INTEGRIME 18 EURO FOKUS 19 PARTNERITETE, MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE MBËSHTETJA 20 MARRËDHËNIET ME AKTORËT 21 MBËSHTETJA – MCMS E QËNDRUESHME 21 ORGANIZATA 22 PERSONELI – ZYRA EKZEKUTIVE 23 MENDIM I PAVARUR I ADUTIT 24 RAPORTI FINANCIAR 25
 • 3. 3 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) është organizatë e shoqërisë civile që beson në paqe, harmoni dhe prosperitet të njerëzve në Maqedoni, në Ballkan dhe globalisht. Vizioni dhe misioni Mision Misioni i MCMS është të udhëheqë ndryshime me zgjidhje të reja dhe alternative të problemeve shoqërore, që ndikojnë ndaj aktorëve tjerë dhe të cilët janë inkuadruar në rrjedhat kryesore. Vizion MCMS e bazon vizionin në parimet universale të shoqërisë civile dhe demokracinë pjesëmarrëse, sundimin e të drejtës, zhvillimin e barabartë dhe të qëndrueshëm, jo dhunën, respektin dhe ndërvarësinë dhe diversitetin kulturor. Qëllim Qëllimet afatgjate të MCMS janë: » Shoqëri civile e rrënjosur dhe me ndikim; » Sundimi i drejt dhe lufta kundër korrupsionit; » Inkluzioni social dhe kohezioni; » Proces i mbështetur euro-integrues; » Gatishmëri për sfidat migruese; » MCMS, organizatë e pavarur dhe me kredibilitet – ndërlidhës i heshtur por i dukshëm; » MCMS është organizatë atraktive dhe novatore. Aktivitetdhemetodat MCMS aktivitetet i realizon përmes: » Avokimit (informimi, ndërgjegjësimi, edukimi, krijimi dhe ndikimi mbi politikat, vëzhgimi dhe kërkimi i përgjegjësisë); » Mbështetja zhvillimore (kapacitete dhe infrastruktura); » Mbështetja sociale - humanitare. Metodat organizative janë udhëheqja dhe zbatimi. Qëllimet dhe metodat
 • 4. R APORT VJETOR 2020 4 MCMS këtë vit u përball me sfidën globale të funksionimit në një kohë pandemie, të shkaktuar nga korona virusi apo Covid-19. U desh shumë energji për të punuar në të ashq. normalitet i ri, shumë përshtatje dhe risi për të përmbushur kërkesat e reja, shpeshherë urgjente të organizatave qytetare dhe qytetarëve në përgjithësi. Në kushte të tilla, MCMS ka realizuar gjithsej 36 projekte me buxhet prej rreth 110 milionë denarë. Në “Civica mobilitas” janë realizuar 109 grante. Risi ishin 15 grante ad-hok që u miratuan si përgjigje e menjëhershme ndaj problemeve të shkaktuara nga Covid-19. Të gjitha ngjarjet e planifikuara u mbajtën në një format të përshtatur. Temat e ngjarjeve u diktuan nga situata aktuale e shkaktuar nga pandemia, por organizatat qytetare treguan gatishmëri për të ndihmuar jo vetëm qytetarët, por edhe institucionet. Janë publikuar katër numra të revistës Qytetarët për ndryshime, si dhe janë botuar pasqyrat dhe një buletin i jashtëzakonshëm për aktivitetet e organizatave qytetare për Covid-19. Qendra resurse qytetare organizoi shtatë trajnime për 129 përfaqësues të OQ, u ndanë 14 grante të vogla veprimi për avokim në nivel lokal dhe për menaxhim me Covid-19, dhe u mbajtën pesë ngjarje online për rreth 250 përfaqësues të OQ. Zyra për mbështetje iu përgjigj 193 kërkesave të OQ apo qytetarëve dhe gjithsej 155 ngjarje nga organizata të tjera u mbajtën në ambientet e qendrave resurse ose përmes Zoom të ofruar nga QRQ. Nëpërmjet aktiviteteve të programit Shoqëria e qëndrueshme civile – Financimi shtetëror për OQ vazhdoi me monitorimin e financimit shtetëror për organizatat qytetare. Organizatat u trajnuan për menaxhim me rrezikun dhe për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien dhe u organizuan tre ngjarje për më shumë se 150 pjesëmarrës. Gjithsej 12 organizata dhe rrjete ishin përfituese të granteve. Partnerët e programit Rrjeti rajonal kundër korrupsionit kanë qenë aktivë në avokimin e politikave dhe ndryshimeve në vendet e tyre. Janë përgatitur 16 histori gazetareske në lidhje me qeverisjen e mirë dhe Covid-19, një koment mbi propozimin e Komisionit Evropian për një qasje të rishikuar të zgjerimit dhe tre dokumente tematike të politikave publike. U mbajtën dy vebinar për rreth 140 pjesëmarrës dhe u botuan tetë numra të Buletinit elektronik SELDI. Në projektin Mekanizmi për mbështetjen e prodhuesve të duhanit, gjithsej 356 prodhues të duhanit dhe dy punëtorë të punësuar (argatë) kërkuan ndihmë ose informacion nga operatorët. Në kuadër të Iniciativave për zhvillim të vogël (MRI), organizata komunale e Kryqit të Kuq nga Ohri u mbështet për aktivitetet për të ndihmuar kategoritë e cenueshme të qytetarëve dhe personave në karantinë shtetërore, të dyja lidhur me Covid-19. Në projektin Mbështetje për komunat për ngritjen e shërbimeve sociale janë mbështetur 65 komuna. Shërbimet sociale do të krijohen në gjithsej 30 komuna. Si pjesë e projektit EUro Focus, temat aktuale lidhur me integrimin evropian të Maqedonisë u analizuan dhe u diskutuan në 35 emisione televizive EUro Focus, të mbështetura nga tre anketa telefonike dhe 12 anketa të palëve të treta. Gjithsej 30 përfaqësues të organizatave qytetare dhe gazetarë morën pjesë në trajnimet për integrimin evropian. Aleksandar Krzhallovski Drejtor Mesazh nga udhëheqësia
 • 5. Shoqëri civile e rrënjosur dhe me ndikim
 • 6. R APORT VJETOR 2020 6 Programi për mbështetje të shoqërisë civile “Civika mobilitas” Numri i granteve aktive ishte 109. Krahas granteve të rregullta të veprimit, institucionale dhe të vogla, janë miratuar edhe 15 grante ad-hok për adresimin e nevojave urgjente të përfituesve të organizatave qytetare nga pandemia. Mentorimi i grantistëve vazhdoi dhe me një vonesë u zhvilluan të gjitha ngjarjet e planifikuara: Forumet kombëtare dhe dy tematike, Festivali dhe Takimi për rrjetëzim. Janë publikuar katër numra të revistës Qytetarët për ndryshime dhe mbi 900 aktivitete të OQ në lidhje me Covid-19 janë publikuar në e-Platformën. TëpërmirësohetqarkullimiiinformacionevemesorganizataveqytetaredheShtabittë përgjithshëm përmenaxhiminmekriza Civica mobilitas i ftoi në debat dr. Venko Filipçe, ministër i Shëndetësisë, Stojançe Angelov, ushtrues detyre i Qendrës për menaxhim me kriza dhe Zoran Drangovski nga Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë, përfaqësues i sektorit civil në Shtabin e përgjithshëm për menaxhimin me krizave dhe të gjitha organizatat qytetare të interesuara për të diskutuar rreth “Përballimi i krizës me burime të (pa)mjaftueshme”. “Në përballjen me këtë pandemi janë shumë të rëndësishme dy momente: bashkëpunimi dhe komunikimi intensiv me të gjitha palët e interesuara dhe komunikimi i shpeshtë me publikun për të parandaluar përhapjen e lajmeve të rreme, për të dhënë informacione të sakta dhe për të dëgjuar informacionet kthyese”, tha dr. Venko Filipçe. Angelov u ndal në dy aspekte të bashkëpunimit me organizatat qytetare: ngritjen e vetëdijes publike dhe mbikëqyrjen dhe kontrollin e politikave. “Ne presim që sektori civil të kontribuojë edhe më shumë në këto çështje, qytetarët të informohen më mirë se parandalimi në luftën kundër pandemisë do të përmirësohet”, shtoi ai. Për Zoran Drangovskin, është thelbësore që institucionet të dinë se çfarë po bëjnë organizatat qytetare në mënyrë që të dinë kapacitetet dhe burimet e tyre. Organizatatqytetareiprezantuannevojateshfrytëzuesvetëtyre dhe çështjet akute si aksesi në informacion, aksesi në shërbime, trajtimi i personave me aftësi të kufizuara dhe kategorive të tjera të cenueshme, etj. Ata u interesuan se si institucionet do t‘i informojnë qytetarët për procesin e vaksinimit, cilët qytetarë do të kenë prioritet dhe si do të përballen me sfidat në të gjithë procesin. Ministri potencoi shembuj të mirë të bashkëpunimit me organizatat qytetare edhe para krizës. “Duam të bëjmë ndryshime ligjore që do të rrisin kompetencat e organizatave qytetare dhe në këtë mënyrë do t’i shfrytëzojnë kapacitetet e tyre. Ata kanë njohuri, komunikim të mirë me shfrytëzuesit, burime adekuate që mund të jenë të dobishme”, tha ai. Drangovski theksoi se do të insistojë në një rrjedhë më të mirë të informacionit nga Shtabi i përgjithshëm i krizave te publiku dhe komunikim i drejtpërdrejtë me OQ.
 • 7. 7 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Qëllimi: Arritja e ndryshimeve shoqërore në Maqedoni, të cilat janë të nxitura nga sektori I fuqishëm civil, qytetarët aktiv dhe bashkëpunimi i mirë me pushtetin, që rezulton me udhëheqje më transparente, më llogaridhënëse dhe sociale-inkluzive në nivel qendror dhe lokal. FestivaliiorganizataveqytetarenëshenjëtëluftësmeCovid-19 Mbi 80 organizata qytetare i prezantuan shoqatat e tyre para qytetarëve në parkun e qytetit përreth “Guacës” në kuadër të Festivalit të Civica mobilitas – “Dita e organizatave qytetare”. Festivali këtë vit u mbajt në kushtet e një pandemie dhe në të njëjtën kohë i kremtoi sukseset dhe përgjigjen e dhënë nga organizatat në përballjen me të. Për Ambasadoren e Zvicrës, ekselencës e saj Sybil Suter Tejada, Festivali i Civica mobilitis është një shembull se si, përkundër një numri rekord prej 80 organizatash qytetare, është e mundur të respektohen masat e sigurisë gjatë prezantimit të rezultateve të arritura. Organizatat ua tërhoqën vëmendjen kalimtarëve përmes kuizeve, lojërave, seminareve, ekspozitave, dramës dhe video projeksioneve. Qytetarët patën mundësinë të mësojnë se si të bëhen më të përgjegjshëm në përdorimin e burimeve natyrore, si të bëhen donatorë dhe të kontribuojnë në komunitetet e tyre lokale, ku mund të kërkojnë më shumë informacione rreth formave të ndryshme të trafikimit të qenieve njerëzore, kush mund t‘u ofrojë këshilla ligjore falas, me cilët të diskutojnë për shëndetin mendor dhe të bëjnë testin për HIV dhe menjëherë t’i marrin rezultatet. FestivaliitretëiCivicamobilitasusponsorizuangabashkëshortja e presidentit, Elizabeta Gjorgievska. “Besoj se as pandemia e Covid-19, as ndonjë gjë tjetër nuk duhet të na shtyjë që të mbetemi qytetarë aktivë, të marrim pjesë në iniciativa qytetare, të jemi anëtarë të organizatave joqeveritare dhe të bëhemi vullnetarë”, shtoi Gjorgievska. E ftuar në diskutimin kryesor të Festivalit ishte Mila Carovska, ministre e Arsimit. Të pranishmit diskutuan me të për aktivitetet e shoqatave në mbështetje të reagimit të shtetit ndaj krizës me Covid-19. “Organizatat qytetare dhe partnerët u riorganizuan shpejt me fillimin e pandemisë”, tha Carovska. Edukimi gjatë një pandemie, roli i mësuesve, nxënësve dhe familjeve të tyre ishte gjithashtu një temë e pashmangshme. Ministrja Carovska u bëri thirrje organizatave qytetare që të përfshihen në krijimin dhe mbështetjen e proceseve reformuese për arsim cilësor. Këtë vit, Festivali i organizatave qytetare përkoi me Ditën botërore kundër varfërisë, me disa organizata bamirëse që ndërmorën veprime për të mbledhur dhe shpërndarë artikuj ushqimorë dhe veshje për ata që kanë më shumë nevojë. Tema kryesore e Festivalit të këtij viti ishte ballafaqimi me pandeminë, por në të njëjtën kohë festimi i atyre që dolën në terren për të ndihmuar, atyre që ndihmuan në krijimin e masave për tejkalimin më të suksesshëm të pandemisë dhe atyre që kanë qenë gjithmonë nevojat e komuniteteve të tyre në plan të parë.
 • 8. R APORT VJETOR 2020 8 Qendra resurse kombëtare e organizatave qytetare 129 përfaqësues të organizatave qytetare (OQ) kanë marrë pjesë në shtatë trajnime dhe 250 kanë marrë pjesë në pesë evenimente. Janë dhënë 14 grante të vogla për avokim në nivel lokal dhe për përballimin e krizës së shkaktuar nga Covid-19, si dhe janë përgatitur 12 pasqyra të mundësive financiare dhe pesë raporte mujore të monitorimit të ENER. Zyra iu përgjigj 193 kërkesave të OQ dhe qytetarëve dhe gjithsej 155 evenimente u organizuan nga organizata të tjera. Janë përgatitur analiza për mjedisit mundësues për shoqërinë civile dhe për pjesëmarrjen e publikut në proceset e hartimit të ligjeve. ReagimishpejtëishoqatavepërkomunitetetmëtëcenueshmetëgodituraprejCovid-19 Covid-19 më së shumti i ka goditur grupet më të cenueshme të njerëzve, ata në krizë të vazhdueshme. Kjo, kriza shëndetësore, edhe më shumë i theksoi kushtet e këqija në të cilat jetojnë dhe problemet me të cilat përballen çdo ditë. Kjo është arsyeja pse çdo mbështetje ishte veçanërisht e rëndësishme për ata. “Realizuam me sukses takime me 20 gra që kishin nevojë për mbështetje psikologjike”, thonë nga organizata “Perspektiva Rome” nga Prilepi. Problemet e bashkëqytetarëve të tyre lindën pas fillimit të krizës, sepse njerëzit e të gjitha brezave jetojnë në një dhomë. “Shumë gra ndjekin mësimet online me fëmijët e tyre duke përdorur vetëm një pajisje inteligjente. Fëmijët e tjerë duhet të humbasin mësimet që zhvillohen në të njëjtën periudhë. Përveç kësaj, disa nga gratë na thanë se janë të stërngarkuara me punët e shtëpisë, sepse e gjithë familja është në shtëpi dhe duhet të punojnë më shumë”, thonë ata. Kjo shoqatë punoi për të reduktuar nevojat e urisë dhe higjienës së familjeve të pafavorizuara sociale. Ata kanë dhënë 110 pako me ushqime dhe mjete higjienike në vendbanimin e Prilepit “Trizla 2”. Ata organizuan gjithashtu takime online me komunitetin rom për të ofruar mbështetje psikologjike dhe informacion mbi masat ekonomike nga qeveria, masat e punësimit, mënyrën e regjistrimit të fëmijëve në kopshte, shkolla fillore dhe të mesme. Situata është e ngjashme në vendbanimin e Kumanovës “Tode Mendol”, ku ka punuar Shoqata humanitare bamirëse “Shën Nëna Tereza”. Nga situata konkluduan se popullata ka problemin më të madh me kushtet higjienike dhe materialet edukative. Bekim Saliu, kryetar i shoqatës, tregon historinë e një familjeje prej shtatë anëtarësh që nuk kanë para për të blerë një laps të thjeshtë për katër fëmijët e tyre të moshës shkollore, si dhe për nënat e vetme me fëmijë të vegjël që nuk kanë para për të blerë pelena dhe artikuj të tjerë higjienik. Nëpërmjet aksionit të tyre të mbështetur nga QRQ, ata shpërndanë 30 pako edukative dhe argëtuese; 40 pako me mjete shkollore; si dhe 30 pako humanitare me produkte themelore higjienike. QRQ ishte ndër të parët që plotësoi nevojat e organizatave dhe përfituesve të tyre dhe me grante për ndërhyrje emergjente, mbështeti shtatë OQ që ndihmuan mbi 1000 familje të pafavorizuara sociale, anëtarë të grupeve të margjinalizuara, bujq dhe viktima të dhunës në familje.
 • 9. 9 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Qëllimi: Shërbime të siguruara të kapaciteteve të organizatave qytetare, që ata të jenë aktorë të pavarur efektiv dhe llogaridhënës dhe kontribut drejt ambientit që është i volitshëm për shoqërinë civile AkademiaeQRQ Në maj 2020, Qendra Resurse Qytetare (QRQ) themeloi Akademinë, si një nga mënyrat e të mësuarit, e dedikuar kryesisht për organizatat qytetare, por edhe për të gjithë ata që duan të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në temat e ofruara. Akademia është një mjet arsimor digjital dhe interaktiv me të cilin të interesuarit mund të mësojnë kur kjo u përshtatet atyre. Kjo përshtatet në orarin ditor të të gjithëve. E lehtëson të mësuarit, përmirëson zhvillimin personal, dhe rrjedhimisht zhvillimin e shoqërisë civile. Të interesuarit për të përdorur Akademinë regjistrohen në https://rcgo.mk/akademija/ e cila u jep atyre qasje në të gjitha resurset mësimore: video ligjërata të shkurtra, kuize, materiale resurse dhe mundësinë për të diskutuar me pjesëmarrësit e tjerë. Në themelimin e Akademisë, ekipi i QRQ-së u udhëhoqën nga nevoja që njohuritë bazë për funksionimin e organizatave qytetare të jenë vazhdimisht në dispozicion. “Trajnimi që është gjithmonë me interes më të madh është Menaxhimi me ciklin e projektit,” tha Valentina Atanasovska, koordinatore e Qendrës Resurse Qytetare që mbahet çdo vit. Thënë thjesht, versioni bazë i këtij trajnimi duhet të jetë gjithmonë i disponueshëm për grupet tona të synuara”, shtoi ajo. Lansimi i këtij mjeti të ri të QRQ erdhi në një kohë pandemie, kur Covid-19 po ndryshonte rregullat e funksionimit në të gjitha fushat dhe në të gjitha nivelet. Kjo vetëm sa ka intensifikuar nevojën për krijimin e mjeteve të tilla mësimore. Këtë e kanë treguar statistikat, gjegjësisht numri i vizitave në faqen për trajnimin është 2670, ndërsa për trajnim janë regjistruar 445 pjesëmarrës. Dhe për interes flasin komentet në grupin që është bërë në Facebook, i cili tashmë ka 138 anëtarë. Për Aleksandra Nikolovskën, ligjëratat ishin shumë të dobishme, veçanërisht në kushtet e një pandemie. “Sinqerisht shpresoj që edhe kur të normalizohen kushtet, do të ketë mundësi të ndjekim trajnimet online, sepse për shkak të interesimit të madh jo të gjithë mund t’i ndjekin”, tha ajo. “Për herë të parë e shihja videon dhe kuizin që e zgjodha kam pasur rezultatin 76/96. Sot e zgjidha sërish kuizin dhe rezultati ishte më i mirë 96/96. Ky trajnim online është i mrekullueshëm dhe shpresoj se do të ketë më shumë si ai”, thotë Stojan Ovnarski, i cili tani po fillon të ndërtojë përvojë në këtë fushë. Kurse për Sunçica Sazdovskën, trajnuese e Akademisë, përparësitë janë të dukshme, veçanërisht mundësia për të përfshirë më shumë pjesëmarrës. Ajo që mungon sipas saj është rrjetëzimi dhe mundësia për diskutime dhe mësime nga njëri-tjetri. “Në të ardhmen e afërt, besoj, do të jemi në gjendje të mendojmë për trajnime që kombinojnë aspektet më të dobishme të qasjeve të ndryshme,” shtoi ajo. Ekipi i QRQ planifikon të pasurojë Akademinë me trajnime të tjera bazë dhe t‘i vërë njohuritë në dispozicion të të gjithë të interesuarve.
 • 10. R APORT VJETOR 2020 10 Shoqëri civile e qëndrueshme – financimi shtetëror i organizatave qytetare Organizatat qytetare e fituan ueb veglën për vetëvlerësim në gjuhën maqedonase dhe 12 prej tyre fituan grante për transparencë, fuqizim dhe vetërregullim. Mbi 50 përfaqësues të organizatave apo rrjeteve të shoqërisë civile kanë përmirësuar aftësitë e tyre të menaxhimit të rrezikut dhe kanë përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien. OQ diskutuan mbi Raportin për praktikat e qeverisjes për transparencën dhe llogaridhënien e OQ dhe qasjet e ndryshme të OQ për rritjen e transparencës. Ndryshimetorganizativesjellinpërfitimeedhepërgrupetqëllimore Shtatë grante për transparencë kanë sjellë efekte të rëndësishme pozitive në punën e brendshme të OQ, të cilat në afat të gjatë janë të rrënjosura në shoqëri dhe rrisin ndikimin e tyre në avokimin e çështjeve të rëndësishme për grupet e tyre qëllimore dhe qytetarët në përgjithësi. Disa përfitues kanë bërë ndryshime në strukturën e tyre organizative që e kanë përmirësuar pozicionin e tyre në sektor dhe kanë rritur shanset e tyre për sukses. Produkte të rëndësishme janë: rregulloret dhe procedurat e shkruara për operacionet e brendshme të organizatave, strategjitë e komunikimit, raportet vjetore narrative dhe financiare si dhe auditimet e pavarura për punën financiare, etj. Disa përfitues, përmes trajnimeve, u kanë mundësuar anëtarëve të fitojnë aftësi dhe njohuri të reja. Kështu, MEDIUM nga Gostivari, organizoi tre trajnime në të cilat anëtarët i përmirësuan aftësitë e tyre për përdorimin e mjeteve multimediale. Kjo i ndihmoi ata të përdorin më mirë mediat sociale për të komunikuar rezultatet dhe për të rritur numrin e ndjekësve, kështu që në vend të rritjes së planifikuar prej 30%, ata u rritën me gati 60%. Përkrahja ndihmoi shoqatën Kult-tranzen nga Strumica që të njihet më mirë nga grupet qëllimore dhe donatorët, duke përfshirë edhe sektorin e biznesit. Njëkohësisht, ka rritur ndikimin e tyre në publik, veçanërisht në kuadrin e ndryshimit të politikave kulturore publike, fitimit të partneriteteve të reja dhe përmirësimit të mjedisit në zhvillimin e përgjithshëm të kulturës në vend. “Gjatë projektit, për herë të parë në punën tonë, miratuam një program pune dhe caktuam koordinatorë të programit”, thonë nga shoqata “Shpresa – Nore”. Ata janë të kënaqur të rriten në një shoqatë me praktika të forta për transparencë financiare dhe llogaridhënie, me barazi gjinore të deklaruar, me prioritete të qarta programore. Buxheti i përgjithshëm i granteve ishte rreth 1.660.000 denarë ose secili prej tyre kishte mesatarisht rreth 240.000 denarë. Ndonëse jo aq të mëdha, këto grante, të përdorura në mënyrën e duhur, kanë bërë ndryshime të rëndësishme në OQ dhe në planin afatgjatë për grupet e tyre të qëllimore dhe qytetarët.
 • 11. 11 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Qëllimi: Organizata qytetare efikase, transparente dhe llogaridhënëse të cilat veprojnë në ambient të mbështetur financiar Rreziqetmundteparashihen,ndërsadëmetprejtyretëzvogëlohen A kanë organizatat një sistem të parashikimit të rrezikut apo thjesht “shuajnë zjarret”? Sqarimi i kësaj çështje erdhi në dy trajnimet për menaxhimin me rreziqet, të mbajtura në qershor dhe nëntor 2020, në të cilat 36 pjesëmarrës morën njohuri dhe aftësi të reja për këtë temë. Kjo do t‘i ndihmojë ata të përgatiten në kohë, të gjejnë zgjidhje të mundshme që do të përdorin më mirë burimet, do të rrisin performancën dhe do të zvogëlojnë dëmet e mundshme për punonjësit dhe përbërësit. Sipas trajnueses Veronika Voldan, shumë prej tyre kanë përmirësuar sistemet e tyre gjatë trajnimit dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe pas përfundimit. Për Josipa Rizankoskën nga shoqata Dialog – Qendra për demokraci deliberative, trajnimi është një përvojë e re. “Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për të reflektuar mbi rreziqet reale me të cilat përballemi si ekip, të cilat mund të menaxhohen përmes planifikimit të mirë dhe auditimeve në kohë dhe të rregullta”, tha ajo. Vesna Gligorova nga Qendra për menaxhim me ndryshime thotë se trajnimi e ndihmoi atë të plotësojë regjistrin e nisur të rreziqeve në organizatën e saj, për të përcaktuar më lehtë rrezikun dhe për të bërë dallimin në mes të realitetit dhe rrezikut potencial. Sipas saj, çdo OQ, pavarësisht nga madhësia, duhet të ketë një regjistër të rreziqeve sepse në këtë mënyrë do të jetë më e lehtë të parashikohen ngjarjet dhe do të jetë më e lehtë për t‘u përballur me rreziqet. “Trajnimi mi kristalizojë nocionet e rrezikut dhe problemit aktual dhe më mësoi se si të mos ndërhyj në menaxhimin dhe planifikimin e ardhshëm në organizatën time,” tha Jovan Stalevski, nga CEFE Maqedoni. Sipas tij, matricat e thjeshta të parashikimit të rrezikut janë një burim i rëndësishëm për organizatat. “Kjo njohuri shërbeu edhe si ngritja e kapaciteteve të dy qendrave të reja të ndërmarrësisë “CEFE Lindje” në Shtip dhe “CEFE Strumica”, shtoi ai. Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë edhe për rreziqet e keqpërdorimit të organizatave qytetare për qëllime terroriste, për të cilën foli Iskra Damçevska nga Njësia për Inteligjencë Financiare (NJIF). Ajo theksoi se abuzimi mund të ndodhë përmes grumbullimit dhe transferimit të fondeve, ofrimit të mbështetjes logjistike, nxitjes dhe rekrutimit të terroristëve dhe formave të tjera të mbështetjes për organizatat dhe operacionet terroriste. Damçevska theksoi rëndësinë e përmirësimit të sistemit të parandalimit të terrorizmit, mbrojtjen e integritetit të OQ, ruajtjen e besimit të publikut dhe komunitetit të donatorëve. “Më bëri përshtypje entuziazmi dhe angazhimi i pjesëmarrësve edhe më shumë sepse trajnimi ishte online kur është më e vështirë t‘i motivosh ata për pjesëmarrje aktive,” tha trajnuesja Veronika Voldan, konsulente projekti në CNVOS - rrjeti kombëtar i organizatave të shoqërisë civile të Sllovenisë. Për shkak të situatës me Covid-19, metodologjia e punës ishte një ndërthurje e sesioneve video live dhe punës në grup të ZOOM.
 • 12. Sundimi i drejt dhe lufta kundër korrupsionit
 • 13. 13 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Rrjeti regjional për anti-korrupsion Partnerët përgatitën një koment mbi Propozimin e Komisionit Evropian për një qasje të rishikuar të zgjerimit dhe tre dokumente tematike të politikave publike që lidhen me gjyqësorin, ekonominë e fshehur dhe shtetin e kapur. Janë përgatitur 16 storie gazetareske që mbulojnë tema të lidhura me korrupsionin. Gjithsej 140 pjesëmarrës ndoqën webinarët: “Shteti i kapur” dhe “Ekonomia e fshehur në Ballkanin Perëndimor”, ndërsa MCMS dhe CID përgatitën tetë botime të buletinit elektronik për SELDI. ShteteteBallkanitPerëndimortëkapurangakorrupsioni Rrjeti i lidershipit dhe integritetit të Evropës Juglindore (SELDI) për herë të parë ka vendosur dhe zbatuar masa të besueshme për të monitoruar shtetin e kapur në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Vlerësimi i shtetit të kapur (State Capture Assessment Diagnostics -SCAD) ofron një pasqyrë të mundësive të shtetit të kapur, sektorëve ekonomikë të prekur dhe rreziqeve të monopolit në të gjithë rajonin. Sipas autorëve të dokumentit të politikave, “Vlerësimi i shtetit të kapur në Ballkanin Perëndimor 2020: Rreziqet dhe opsionet e politikave”, ky është një mekanizëm që duhet përdorur nga krijuesit e politikave. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se disa sektorë ekonomikë në rajon shfaqin simptoma që mund t‘i atribuohen një shteti të kapur. Shqipëria dhe Serbia janë renditur më keq nga shumica e treguesve, veçanërisht në fushën kritike: konfliktet e interesit personal dhe politikat joefektive kundër korrupsionit janë problem në të gjitha këto vende. Politikat kundër korrupsionit konsiderohen veçanërisht joefektive në institucionet shtetërore të ndërtimit në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, në inspektoratet e punës në BeH, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, në organizatat e mediave të lidhura me shtetin në Kosovë dhe Serbi, si dhe në mobilitet, transport dhe bujqësi në Shqipëri. Gjetjet u diskutuan gjithashtu në ueb seminarin “Shteti i kapur: Kalimi i hendekut ndërmjet diagnostikimit dhe zgjidhjeve praktike në Ballkanin Perëndimor”. Misha Popoviq nga Instituti për Demokraci Societas Civilis theksoi se hendeku midis diagnozës dhe zgjidhjes është shkëputja e reformave dhe rezultateve të tyre. Sipas tij, pyetja është nëse reformat vërtet japin rezultatet e dëshiruara dhe nëse energjia mund të përdoret ndryshe. Përveç kësaj, sipas Popoviqit, pa një gjyqësor të pavarur nuk mund të pritet sukses në trajtimin e një shteti të kapur. Shteti i kapur që është një temë gjithnjë e më e rëndësishme është në fakt institucionalizimi i marrëdhënieve korruptive, që çon në privatizimin e qeverisjes. Duhet guxim politik që liderët mund t‘i japin vetes nëse mbajnë marrëdhënie të ngushta me shoqërinë civile dhe organizatat qytetare në rajon.
 • 14. R APORT VJETOR 2020 14 Qëllimi: T’i zgjerojë dhe thellojë veprimet anti-korruptive nga procedura ligjore drejt veprimit të bazuar ekonomik, siç janë zgjidhja e lidhjes mes korrupsionit dhe ekonomisë së fshehur dhe korrupsionit dhe krimit të organizuar. Presionipublikidetyroiinstitucionett’indërmarrinhapatevërteta Më 5 shkurt 2020, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në procedurë të shkurtuar, miratoi ndryshimin e Ligjit për menaxhimin e mbeturinave, me të cilin ndalohet importimi i mbeturinave që përdoren si energji apo të ashtuquajturat mbetjet RDF. Ky është një hap përpara në mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe mjedisit. Suksesi është rezultat i shumë aktorëve, por presionin më të madh, megjithatë e kanë ushtruar organizatat qytetare dhe mediat. Kur çështja e importit të mbeturinave në vend u bë aktuale, organizatat Instituti i gjelbër nga Shkupi dhe Qendra rome për demokraci nga Bujanoci (Republika e Serbisë), me grantin nga SELDI, tashmë kanë punuar me gazetarë nga të dy vendet për të hetuar korrupsionin në fondet e mbrojtjes së mjedisit. “Bashkëpunimi i OQ nga njëra anë dhe i mediave në anën tjetër është shumë i rëndësishëm kur ne shtrojmë çështje të tilla”, tha Natasha Amdiu, kryetare e Institutit të gjelbër. Sipas saj, nuk është e lehtë të gjesh gazetarë që e njohin mirë këtë temë dhe kanë aftësi dhe njohuri për të hetuar korrupsionin që lidhet me të. “Vendosëm të bashkëpunojmë me njerëzit e emisionit KOD sepse janë të thellë në qasjen e tyre dhe kanë vlerësime të shkëlqyera. Ne besuam se tema do të ngacmonte publikun dhe do të ndikonte te krijuesit e politikave,” tha ajo, e kënaqur me efektet e bashkëpunimit. Emisioni iu kushtua tërësisht importit të mbetjeve, veçanërisht mbetjeve RDF. Transmetimi erdhi në një kohë kur çështja filloi të bëhej aktuale. Emisioni më tej rriti interesimin e publikut të gjerë se çfarë mbeturinash importon Maqedonia, gjë që rezultoi në një diskutim më të gjerë për importet dhe pasojat për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. “Këtë hulumtime për KOD- in e bëmë me shumë entuziazëm, jo vetëm si gazetarë që kemi për detyrë ta mbrojmë interesin publik, por edhe si qytetarë që janë personalisht të prekur nga problemi”, tha redaktori Snezhana Lupevska Sozen. “Ne besojmë se një bashkëpunim i tillë ndërmjet gazetarëve dhe aktivistëve qytetar mund t‘i çojë gjërat përpara, siç tregohet në këtë shembull. Të dyja palët kanë luajtur rolin e mbrojtësve të interesit publik, ndaj bashkimi vjen i natyrshëm”, shtoi ajo. Diskutimi ishte veçanërisht i gjallë në rrjetet sociale dhe i tronditi institucionet. Pak ditë pas transmetimit të Kodit, kamionët që transportonin mbetjet e RDF u ndaluan në pikën kufitare “Bogorodicë” mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Kampionet janë marrë nga mbetjet dhe janë dërguar në një laborator të akredituar në Estoni, sepse vendi nuk ka një të tillë. Deri atëherë, zakonisht kontrolloheshin vetëm dokumentet e hyrjes. Interesi i publikut për importimin e mbetjeve dhe deponive po rritet dhe mediat po përpiqen të gjejnë përgjigje që prekin të gjithë. Mbështetja e përdorur mirë mund të rrisë efektin shumë herë. Presioni publik çoi në ndryshimet e ligjit, por edhe alarmoi dhe edukoi qytetarët. Nëse kjo është rruga drejt një mjedisi më të shëndetshëm, presioni duhet të vazhdojë të rritet dhe OQ duhet të jenë në krye të këtyre ndryshimeve duke kërkuar aleatët e duhur gjatë rrugës.
 • 15. Kohezioni social dhe ulja e varfërisë
 • 16. R APORT VJETOR 2020 16 Mbështetje komunave për vendosjen e shërbimeve sociale Komunat dhe organizatat e tyre partnere morën mbështetje në procesin e përgatitjes së aplikacioneve për themelimin e shërbimeve sociale, e cila rezultoi me 62 aplikacione të dorëzuara në adresën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) deri më 30 prill 2020. Një komision i posaçëm i udhëhequr nga MPPS- ja ka përzgjedhur gjithsej 24 aplikacione dhe deri në fund të vitit ka nënshkruar marrëveshje me ato. Kjo do të mundësojë ngritjen e shërbimeve sociale në gjithsej 30 komuna në vend. Qëllimi: Forcimi i sistemit për sigurimin e shërbimeve publike nga fusha e mbrojtjes sociale
 • 17. 17 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Iniciativa të vogla zhvillimore Aktivitetet këtë vit kishin për qëllim mbështetjen e punëtorëve shëndetësor dhe organizatave qytetare në përballjen me krizën Covid-19. MCMS e mbështeti financiarisht organizatën komunale të Kryqit të Kuq nga Ohri për aktivitete për mbrojtjen e shëndetit të popullatës në nevojë sociale në territorin e komunës së Ohrit dhe Debërcës dhe personave të izoluar në karantinë shtetërore në hotelin Desaret - Ohër. Gjithashtu, MCMS i ka analizuar qëndrimet e qytetarëve për virusin e ri korona. Donacionpërpunëtorëtshëndetësor Mbi 700 profesionistë shëndetësorë nga Klinika universitare për pediatri dhe gjinekologji dhe obstetrikë morën 1462 kostume mjekësore si donacion nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS), Fondacioni Maqedonas për Zhvillimin e Ndërmarrjeve (MRFP) dhe Kursimorja Mozhnosti. Në këtë mënyrë, organizatat plotësuan nevojat në rritje të punëtorëve shëndetësor për veshje mbrojtëse të imponuara nga kriza me Covid-19. “Ne kemi dashur që ndihma të ketë më shumë efekte, prandaj kostumet mjekësore janë të qepura në një fabrikë tekstile në Berovë, e cila besojmë se ndihmon në mbajtjen e vendeve të punës të punëtorëve”, tha Tetjana Lazarevska, Drejtoreshë ekzekutive e MRFP-së. Organizatat nuk do të kërkojnë rimbursim të TVSH-së, në përputhje me rregulloren për donacionet me interes publik, të cilat do të kontribuojnë në buxhetin e shtetit. Solidariteti në përgjithësi dhe solidariteti me ata që janë më të ekspozuarit në luftën kundër pandemisë së korona virusit, është një nga vlerat kyçe që duhet të ndjekim në punën tonë në kohë të tilla krize. Besojmë se me këtë donacion kemi kontribuar të paktën pak në praktikimin e kësaj vlere. Qëllimi: Krijimi i bazës për aktivitetet e OQ dhe komunave për avokim të bazuar mbi fakte, qëndrueshmëri financiare, bashkëpunim dhe zhvillim të qëndrueshëm
 • 18. Proces i mbështetur euro integrime
 • 19. 19 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Euro Fokus Temat aktuale lidhur me integrimin evropian të Maqedonisë u analizuan dhe u diskutuan në 35 emisione televizive EUro Fokus, të mbështetura nga tre anketa telefonike dhe 12 hulumtime të palëve të treta. Gjithsej 30 përfaqësues të organizatave qytetare dhe gazetarë morën pjesë në trajnimet për integrime evropiane të zhvilluara në fund të vitit. Pulsiiqytetarëvepëreurointegrimet Një nga aspiratat më të mëdha të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut është sigurisht anëtarësimi i plotë i vendit në Bashkimin Evropian. MCMS verifikoi disa aspekte të mbështetjes dhe perceptimeve të qytetarëve për çështje të caktuara. Pse janë të rëndësishme? Për shkak se zvogëlojnë supozimet, nuk përballen me pikëpamjet reale të qytetarëve dhe lehtësojnë planifikimin e hapave të ardhshëm. Nëgjysmëneparëtëvititqytetarëtishinoptimistëpërintegrimin evropian. Pak më shumë se një e treta e tyre (36,7%) thanë se Maqedonia do të jetë e para nga vendet e Ballkanit Perëndimor që do të anëtarësohet në BE. Ata nuk u mërzitën nga ky qëndrim sepse dy nga vendet (Serbia dhe Mali i Zi) tashmë kanë filluar negociatat me BE-në, ndryshe nga Maqedonia e Veriut, e cila ende është në pritje të këtij hapi. Më shumë se gjysma (56.4%) besojnë se fillimi i negociatave do të përmirësojë reformën në drejtësi. Ka shqetësime kur bëhet fjalë për shpërnguljen. Disa muaj më vonë, qytetarët renditën reformat më të rëndësishme për vendin. Ato në sistemet shëndetësore dhe arsimore janë në krye të listës së reformave më të rëndësishme. Në vend të tretë për nga rëndësia është lufta kundër korrupsionit (12%). Rezultatet ishin befasi duke marrë parasysh hulumtimet e mëparshme ku vendet e para janë të rezervuara për të ashtuquajturat çështje ekzistenciale. Për shumicën e qytetarëve, reformat janë një nevojë e vendit që do të krijojë një jetë më të mirë. Më pas, në fund të tetorit dhe në fillim të nëntorit, nën ndikimin e kërkesave bullgare që sfidonin identitetin maqedonas, entuziazmi u zbeh. Rreth dy të tretat mendojnë se gjithmonë do të ketë dikush që i pengon negociatat e Maqedonisë me BE-në, sepse thjesht nuk duan që ne të bëhemi anëtare e tyre. Më shumë se gjysma (52,3%) mendojnë se nuk ka arsye për të biseduar me Bullgarinë për këto çështje jashtë procesit të integrimit evropian. Hulumtimi, megjithëse ka testuar perceptimet, është ende një tregues më i qëndrueshëm se cilat çështje duhet të adresohen dhe cilat boshllëqe duhet të plotësohen. Ata vetëm duhet të lexohen me kujdes. Të gjitha anketat janë kryer në një kampion përfaqësues kombëtar, nëpërmjet një ankete telefonike nga agjencia M-Prospect. Qëllimi: Përmirësimi i pjesëmarrjes aktive të mediave dhe organizatave qytetare në procesin e aderimit të vendit në Bashkimin Evropian.
 • 20. Një nga aspiratat më të mëdha të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut
 • 21. 21 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Qasjadrejtburimevetëfinancimit MCMS përgatiti dhe dorëzoi 10 koncepte, aplikacione për projekte apo aplikacione që shprehin interesim për të marrë pjesë në një thirrje për ofrimin e shërbimeve. Njëri është miratuar, dy janë në pritje të përgjigjes dhe shtatë të tjerët janë refuzuar. Vullnetarizmi MCMS ka vazhduar me aktivitetet për lidhjen e sektorit civil me akademinë përmes punës vullnetare dhe praktike. Në fillim të vitit 2020 iu bashkua një vullnetar nga Franca, i cili punonte në temën e magjistraturës dhe hulumtonte marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Greqisë, veçanërisht pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Prespës. Ndërsa në muajin mars, punës së MCMS-së iu bashkuan edhe tre vullnetarë të cilët u shpërndanë në aktivitetet lidhur me projektin “Zgjedhja ime”. Megjithatë, me fillimin e pandemisë, vullnetarët kryen detyra që lidhen me situatën e krizës në zhvillim, si dhe aktivitete që lidhen me nevojat e projekteve në vazhdim. Marrëdhëniet me aktorët Në vitin 2020, bashkëpunimi me organizatat qytetare vendase dhe të huaja, ministritë dhe institucionet shtetërore është realizuar në kuadër të programeve të rregullta të MCMS-së, me dinamikë të reduktuar ndjeshëm për shkak të pandemisë së shkaktuar nga Covid-19. Përfaqësuesit e MCMS morën pjesë në disa seanca konsultative të organizuara nga Qeveria dhe ministritë, si dhe përfaqësues të Qeverisë morën pjesë në evenimentet e MCMS-së. Ka pasur bashkëpunim intensiv me komunat përmes projektit për mbështetjen e komunave në ngritjen e shërbimeve sociale. Janë mbajtur takime me gjithsej 59 komuna dhe ai bashkëpunim ka vazhduar edhe në pjesën e mbetur të vitit. Në sektorin e biznesit, bashkëpunimi është më intensiv me Filip Morris (Philip Morris, Sokotab dhe Alliance One Macedonia) me të cilat MCMS ka 12 vjet që punon në renovimin e shkollave. Bashkëpunëtorët morën pjesë në evente në vend, në rajon dhe më gjerë. Shumica e ngjarjeve, për shkak të krizës aktuale shëndetësore, u zhvilluan online. Mbështetja – MCMS e qëndrueshme Marrëdhënietmepublikun MCMS rregullisht informon për aktivitetet e veta përmes disa kanaleve informative. Në vitin 2020 janë publikuar 12 numra të buletinit elektronik të MCMS-së. Është përgatitur dhe publikuar Raporti vjetor për punën në vitin 2019, ndërsa ueb faqja e MCMS-së është plotësisht funksionale dhe përditësohet vazhdimisht. Disa nga përmbajtjet publikohen në media të tjera sociale, duke i ofruar kështu sa më shumë shikueshmëri punës së MCMS-së. Në vitin 2020 faqja e internetit kishte 36,842 vizita në të cilat vizitorët shikuan 74,980 artikuj. MCMS ka komunikuar rregullisht me mediat përmes komunikatave për shtyp, kontakteve të drejtpërdrejta në prezantime dhe promovime. Kontaktet rezultuan në 248 postime. Pjesa më e madhe e tyre lidhej me hulumtimet lidhur me zgjedhjet parlamentare, krizën e shkaktuar nga Covid-19, 100 ditët e qeverisjes, integrimin evropian dhe marrëdhëniet me Bullgarinë. Disa nga njoftimet i referohen ngjarjeve të Civica mobilitas.
 • 22. R APORT VJETOR 2020 22 KëshilliiMCMS » Aleksandar Zarkov (LOE) » Boban Mitevski (KOM) » Vanço Stojanov (Komuna e Vasilevës) » Viktor Arnaudovski (BNJVL) » German Fillkov (CGK) » Dragan Sekullovski (SHGM) » Elena Koçoska (Polio plus) » Irsal Jakupi (BIM) » Lulzim Haziri (ADI) » Marija Ackovski (Kisha Ungjillore-Metodiste (KUM) » Marko Troshanovski (IDSCS) » Nazim Rashidi (Diverziti media) » Nikica Kusinikova (Konekt) » Rizvan Sulejmani (KD i MCMS) » Samet Skenderi (InSok) » Sanja Vasiq (Telma) » Sasho Klekovski » Sonja Stefanovska-Trajanoska (UNDP) » Toni Zatkovski (Komuna e Krivogashtanit) Organizata Këshilli i MCMS-së ka mbajtur një takim, në të cilin është miratuar Raporti vjetor për punën e MCMS-së për vitin 2019 me raportin financiar dhe Raportin e auditit. Krahas kësaj, në prag të zgjedhjeve për përbërjen e re të Këshillit, janë miratuar vendime për numrin e anëtarëve në Këshill, për Komitetit për nominim për zgjedhjen e Këshillit dhe për Listën e propozuesve të pavarur për anëtarësim në Këshillin e MCMS-së. Këshilli drejtues mbajti pesë mbledhje. Këshillidrejtues 1. Rizvan Sulejmani, kryesues, doktor i shkencave politike, drejtor i Institutit për Studime Politike dhe Ndërkulturore në Shkup 2. Elena Koçovska, zëvendës-kryetare, Polio plus 3. Samet Skenderi, anëtar i HDZR “Meseçina” - Gostivar 4. Naser Selmani, ish kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë 5. Goran Mihajllovski, redaktor i internet portalit “Dua të them” 6. Boban Mitevski, Kisha Ortodokse Maqedonase 7. Sanja Vasiq, redaktore në televizionin nacional Telma dhe korrespondente e Zërit të Amerikës
 • 23. 23 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Personeli – Zyra ekzekutive Në fund të vitit 2020 në MCMS punuan 22 bashkëpunëtorë. Pothuaj gjysma e të punësuarve (10) kanë marrëdhënie pune në periudhë të pacaktuar. Gjatë vitit 2020, individualisht ose në grup, bashkëpunëtorët kanë marrë pjesë në 11 trajnime, prej të cilave tre në grup dhe tetë për avancim profesional individual. Emina Nuredinoska enr@mcms.mk Valentina Atanasovska vat@mcms.mk Jasmina Ristovska jrs@mcms.mk Snezhana Kamillovska Trpovska skt@mcms.mk Aleksandra Savevska asv@mcms.mk Valentina Çiçeva vch@mcms.mk Simona Ognenovska (deri në mars sog@mcms.mk Darko Dimov ddm@mcms.mk Jasmina Çaushoska jch@mcms.mk Sara Mustafa sms@mcms.mk Natasha Dimova niv@mcms.mk Fanija Ivanovska fiv@mcms.mk Aleksandra Siljanovska (deri në nëntor) asl@mcms.mk Aleksandar Kostadinov aks@mcms.mk Jelmaz Dervishi jdr@mcms.mk Blinera Rexhepi brd@mcms.mk Florian Mehmeti fmh@mcms.mk Bordiidrejtorëve Drejtor i parë ekzekutiv Aleksandar Krzhallovski akr@mcms.mk Drejtor ekzekutiv Gonce Jakovleska (deri në korrik) gjk@mcms.mk Grupipërzhvillimlokal Goran Stamatoski gst@mcms.mk Grupipërinformata Boris Ristovski brs@mcms.mk Grupiadministrativ Milka Bozhinovska Miova mmv@mcms.mk Adis Rahiq arh@mcms.mk Borçe Jakimovski bjk@mcms.mk Danilo Mitov dmv@mcms.mk Grupipërshoqëricivile
 • 24. R APORT VJETOR 2020 24 Mendim i pavarur i adutit
 • 25. TË HYRA 2020 2019 DONACIONE DHE GRANTE Bashkimi Evropian 10.617 37.908 Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 77.512 22.025 Agjencia suedeze për zhvillim ndërkombëtar 2.136 0 Kompanitë e duhanit 440 5.602 Donatorë tjerë 1.694 2.720 Gjithsej donacione dhe grante 92.398 68.256 TË ARDHURA VETANAKE Fondacioni Zhvillimor Maqedonas për 1.674 2.169 NIRAS (Civika mobilitas) 13.772 12.155 Të ardhura tjera vetanake 2.840 381 Gjithsej të ardhura vetanake 18.287 14.705 Interesi dhe dallime pozitive të kursit 2.445 2.280 Të ardhura të jashtëzakonshme 2.053 525 GJITHSEJ TË HYRA 115.183 85.766 SHPENZIME 2020 2019 SHPENZIME BAMIRËSE Civika mobilitas (PCM) 68.895 26.305 Qendra resurse kombëtare (NRC) 5.059 5.003 Financimi shtetëror i OQ (DFG) 3.727 5.249 Rrjeti regjional për anti-korrupsion SELDI 337 12.470 Procesi i mbështetur për euro integrime 786 0 Sundimi I drejt dhe anti-korrupsioni (DVK) 0 1.729 Inkluzioni social dhe kohezioni (SIK) 1.423 6.456 Shpenzime për projekte të përfunduara 221 0 Gjithsej shpenzime bamirëse 80.449 57.212 Gjithsej shpenzime operative 29.189 29.773 GJITHSJE SHPENZIME 109.638 86.985 BILANCI para tatimit 5.546 -1.219 Tatim mbi tepricën e të hyrave mbi 198 165 BILANCI 5.348 -1.384 BILANCI I GJENDJES 2020 2019 MJETE 149.566 128.193 Mjete themelore 8.138 8.090 Investime jo materiale 960 960 Fondi për banim 3.210 3.210 Gjithsej mjete të përhershme 12.309 12.261 Mjete në të holla 28.913 1.654 Avance 45 45 Kërkesa nga blerësit 3.983 6.771 Kërkesa financiare afatshkurta 90.185 92.475 Kërkesa tjera 14.131 14.987 Gjithsej mjete qarkulluese 137.257 115.932 GJITHSEJ MJETE 149.566 128.193 Obligime ndaj furnitorëve 181 2.305 Obligime thera afatshkurta 1.128 3.824 Gjithsej obligime 54.607 38.531 Fonde 89.611 91.046 Dallimi të ardhura/shpenzime në periudhës 5.348 -1.384 25 QENDR A MAQEDONASE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR Raporti financiar
 • 26. Botues: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar Adresa e botuesit: rr. “Nikolla Parapunov” 41a F. Postar 55, 1060 Shkup, Republika e Maqedonisë Kontakt: Tel.: 02/3065-381; e-mail: mcms@mcms.mk www.mcms.mk Drejtori ekzekutiv: Aleksandar Kërzhallovski Redaktor përgjegjës: Gonce Jakovleska Përgatitja: Gonce Jakovleska Fotografitë: Foto arkiva e MCMS Dizajni grafik: Boris Ristovski