Транспарентност на граѓански организации 6

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Механизми за отчетност
Обучувач: Сунчица Саздовска
11,12 февруари 2019
Проектот е финансиран од
Европската Унија
 Регистрација – ГО треба да имаат регулиран правен статус
согласно ЗЗФ
 Акредитации и сертификати – надворешна агенција може да
издаде сертификат дека организацијата работи во согласност
со одредени норми и политики
 Годишни извештаи – редовното публикување на извештаите
осигурува дека организацијата ги спроведува одговорно
планираните активности
 Финансиски извештаи – редовно ажурирање и составување на
финансиски извештаи
 Ревизии и оценки направени од трети страни – надворешни
ревизии кои помагаат да се анализира и да се види дали
организацијата работи во согласност со соодветни финансиски
стандарди и норми
 Промоција на активности – искористување на поддршката од
медиумите и интернет за да се презентираат активностите.Тоа
ја зголемува видливоста и довербата на јавноста
 Развој на сопствени интерни процедури – сопствени
политики за документацијата, формати за извештаи,
записници…
 Извештаи од анкети со различни чинители – прибирање на
ставови на корисниците за да се разбере нивната перцепција
за организацијата
 Достапност на контакт информации – точни контакт детали
на веб страната, меморандумот и други комуникациски
алатки
 Подобрување на комуникациските канали – развој на
комуникациски канали за да се споделат успешни приказни со
широк аудиториум – прес-соопштенија, билтени, социјални
медиуми
 Иницирање партнерства со етаблирани организации –
придонес кон добивање на признание и доверба во
заедницата
 Темелно истражување пред да се стапи во партнерство со
нова организација – помага во избор на доверливи партнери
кои не биле инволвирани во измами
 Публикување на листата на членови на управни структури –
ажурирајте ја листата кога има промени на членовите
 Подобрени политики за човечки ресурси – ќе се осигура
задржување на персоналот и етичко вработување
 Усвојување на етички методи на фандрејзинг – осигурајте се
дека се држите до соодветните насоки и известувајте ги
транспарентно донаторите
 Јасно дефинирани процедури за членство – развијте јасни
правила во однос на чланарината, обврските на членовите итн.
Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица
Саздовска
Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 5

Recomendados

Вклучување на конституенти во ГО von
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
652 views35 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
693 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
675 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6МЦМС | MCIC
618 views6 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
605 views24 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
680 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
705 views15 Folien
Обука за добро управување - Ден 3 von
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3МЦМС | MCIC
656 views30 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2МЦМС | MCIC
762 views62 Folien
Транспарентност на граѓански организации 5 von
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
666 views6 Folien
Транспарентност на граѓански организации 2 von
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
724 views15 Folien
Обука за добро управување - Ден 1 von
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
805 views38 Folien

Was ist angesagt?(16)

Транспарентност на граѓански организации 3 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC705 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC656 views
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC666 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC724 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC805 views
Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Транспарентност на граѓански организации 1 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC699 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC773 views
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von Metamorphosis
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis606 views
Центри за поддршка на НВО von Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC693 views
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von Metamorphosis
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis932 views
Искуството на Град Скопје von Metamorphosis
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis446 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC646 views
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград von МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград
МЦМС | MCIC268 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
55 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC696 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC669 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC665 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC216 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Транспарентност на граѓански организации 6

  • 1. Механизми за отчетност Обучувач: Сунчица Саздовска 11,12 февруари 2019 Проектот е финансиран од Европската Унија
  • 2.  Регистрација – ГО треба да имаат регулиран правен статус согласно ЗЗФ  Акредитации и сертификати – надворешна агенција може да издаде сертификат дека организацијата работи во согласност со одредени норми и политики  Годишни извештаи – редовното публикување на извештаите осигурува дека организацијата ги спроведува одговорно планираните активности  Финансиски извештаи – редовно ажурирање и составување на финансиски извештаи  Ревизии и оценки направени од трети страни – надворешни ревизии кои помагаат да се анализира и да се види дали организацијата работи во согласност со соодветни финансиски стандарди и норми  Промоција на активности – искористување на поддршката од медиумите и интернет за да се презентираат активностите.Тоа ја зголемува видливоста и довербата на јавноста
  • 3.  Развој на сопствени интерни процедури – сопствени политики за документацијата, формати за извештаи, записници…  Извештаи од анкети со различни чинители – прибирање на ставови на корисниците за да се разбере нивната перцепција за организацијата  Достапност на контакт информации – точни контакт детали на веб страната, меморандумот и други комуникациски алатки  Подобрување на комуникациските канали – развој на комуникациски канали за да се споделат успешни приказни со широк аудиториум – прес-соопштенија, билтени, социјални медиуми  Иницирање партнерства со етаблирани организации – придонес кон добивање на признание и доверба во заедницата
  • 4.  Темелно истражување пред да се стапи во партнерство со нова организација – помага во избор на доверливи партнери кои не биле инволвирани во измами  Публикување на листата на членови на управни структури – ажурирајте ја листата кога има промени на членовите  Подобрени политики за човечки ресурси – ќе се осигура задржување на персоналот и етичко вработување  Усвојување на етички методи на фандрејзинг – осигурајте се дека се држите до соодветните насоки и известувајте ги транспарентно донаторите  Јасно дефинирани процедури за членство – развијте јасни правила во однос на чланарината, обврските на членовите итн.
  • 5. Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица Саздовска Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk