Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Донесување одлуки
Обучувач: Сунчица Саздовска
9, 11, 13 ноември 2020
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Донесувањето одлуки е детерминирано од:
• Учесниците
• Кои се тие, кои се нивните технички знаења и вештини
• Структурата
• Различни нивоа се одговорни за различни одлуки
• Воспоставените системи и процедури
• Различни принципи и правила за различни одлуки
• Комуникациските вештини на учесниците
• Состаноци за донесување одлуки
Типови организациски одлуки
• Основни одлуки
• клучни за мрежата: локација, статут, мисија, нова
програма, нова целна група...
• Рутински одлуки
• повторливи: состаноци на телата, тековни активности...
• Стратешки одлуки
• комплексни, со долгорочно влијание
• Програмирани одлуки
• јасна рамка за одлучување
• Непрограмирани одлуки
• неповторлива ситуација, сложени одлуки
Донесување одлуки без правила за одлучување
• Индивидуалните членки делуваат по сопствена
иницијатива
• Тие кои се погласни го добиваат она што го сакаат
• Во недостаток на време било кој предлог е „одлука“
• Бидејќи се дискутирало за прашањето луѓето мислат
дека е донесена одлука
• Некој презел иницијатива и донел одлука, а потоа е
обвинет дека не ги земал предвид потребите на
другите
• Треба да се донесе брза одлука, а некои членови ја
развлекуваат дискусијата, па неможе да се донесе
олука
• Донесена е одлука, а не е јасно во колкава мера е
поддржана
Правила за донесување одлуки
Консензус
• Учесниците се разбираат и создаваат креативни
решенија
• Најголеми шанси одлуката да биде одржлива
• Бара време и многу напор
• Тешко е затоа што вообичаено групите тежнеат кон
брзи одлуки
• Потребни се добри комуникациски вештини
Гласање
• Добар баланс наспроти консензусот кој бара долги
дискусии
• Продуцира атмосфера на победници и губитници
• Луѓето понекогаш гласаат не во согласност со логички
аргументи
• Гласање од политички причини (против некого,
тргување со гласови...)
• Тајно гласање може да е решение за некои од
проблемите
„Фрлање паричка“
• Случаен избор на решение
• Нема учество и дискусија бидејќи тие нема да влијаат
на резултатот
• Сепак некогаш овие решенија можат да бидат добри и
ефикасни
Одлучува одговорниот со дискусија
• Му се дава легитимитет на одговорниот бидејќи тој ја
сноси одговорноста
• Овозможува одговорниот да има пошироко разбирање
за проблемот
• Некои членови даваат несоосветни совети или не
сакаат да се замерат со одговорниот наместо искрено
да дадат мислење
• Креирање на совет без присуство на одговорниот и
„адвокат на ѓаволот“ може да биде од корист
Одлучува одговорниот без дискусија
• Целата одговорност е кај тој што одлучува
• Добро е за итни ситуации
• Голем потенцијал за лоши одлуки бидејќи има простор
за нерационални одлуки и може да недостасуваат
битни информации
• Ризик за спроведувањето бидејќи извршителите може
да ја саботираат или да не ја разбираат одлуката
Ефекти врз партиципацијата
• Одговорниот одлучува без
дискусија
• учесниците слушаат пасивно
• одговорниот зборува без да
биде предизвикан
• наредба
• Одговорниот одлучува после
дискусија
• одговорниот е главната
личност која треба да се
убеди
• сите ги насочуваат своите
коментари кон одговорниот
Ефекти врз партиципацијата
• Гласање
• целта е согласност на 51%
• се води битка да се убедат
неодлучните
• кога е постигнато мнозинство
мислењето на малцинството
не се зема предвид
• Консензус
• секој има право да го блокира
процесот
• секој има право да очекува
неговиот став да се земе
предвид
• ова прави притисок
учесниците да работат на
меѓусебно разбирање
Консензус и партиципативно донесување одлуки
Вредности при партиципативно
донесување одлуки
→Целосна партиципација
→Меѓусебно разбирање
→Решенија кои ги вклучуваат интересите на сите
→Споделена одговорност
Улога на фацилитаторот
→Поттикнува целосна партиципација
• Проблем: Самоцензура
→Промовира меѓусебно разбирање
• Проблем: Фиксирани страни
→Негува вклучителни решенија
• Проблем: Менталитет на победа/пораз
→Подучува на нови вештини на размуслување
• Проблем: Недоволно разбирање на механизмите за
донесување одлуки во група
Комуникациски вештини на учесниците
→Ефективни техники на слушање, активно слушање
→Формулирање на излагањата јасно и содржајно –
краток контекст и веднаш на главното
→Сумирање – завршување на дискусијата со кратка
поента/заклучок
Вештини за фацилитација
→Парафразирање
→Поставување прашања
→Балансирање
→Воспоставување ред/распоредување
→Сумирање
→…
Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица
Саздовска
Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 18

Recomendados

Транспарентност на граѓански организации 1 von
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
696 views16 Folien
Вклучување на конституенти во ГО von
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
649 views35 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
702 views15 Folien
Транспарентност на граѓански организации 2 von
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
720 views15 Folien
Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
758 views31 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
822 views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
602 views24 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
672 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
677 views13 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
690 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6МЦМС | MCIC
615 views6 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
648 views5 Folien

Was ist angesagt?(10)

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC602 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC672 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC677 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC690 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC615 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC648 views
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC758 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC652 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC699 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC663 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
53 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(12)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC770 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC666 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC661 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC215 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5

 • 1. Донесување одлуки Обучувач: Сунчица Саздовска 9, 11, 13 ноември 2020 Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Донесувањето одлуки е детерминирано од: • Учесниците • Кои се тие, кои се нивните технички знаења и вештини • Структурата • Различни нивоа се одговорни за различни одлуки • Воспоставените системи и процедури • Различни принципи и правила за различни одлуки • Комуникациските вештини на учесниците • Состаноци за донесување одлуки
 • 3. Типови организациски одлуки • Основни одлуки • клучни за мрежата: локација, статут, мисија, нова програма, нова целна група... • Рутински одлуки • повторливи: состаноци на телата, тековни активности... • Стратешки одлуки • комплексни, со долгорочно влијание • Програмирани одлуки • јасна рамка за одлучување • Непрограмирани одлуки • неповторлива ситуација, сложени одлуки
 • 4. Донесување одлуки без правила за одлучување • Индивидуалните членки делуваат по сопствена иницијатива • Тие кои се погласни го добиваат она што го сакаат • Во недостаток на време било кој предлог е „одлука“ • Бидејќи се дискутирало за прашањето луѓето мислат дека е донесена одлука • Некој презел иницијатива и донел одлука, а потоа е обвинет дека не ги земал предвид потребите на другите • Треба да се донесе брза одлука, а некои членови ја развлекуваат дискусијата, па неможе да се донесе олука • Донесена е одлука, а не е јасно во колкава мера е поддржана
 • 6. Консензус • Учесниците се разбираат и создаваат креативни решенија • Најголеми шанси одлуката да биде одржлива • Бара време и многу напор • Тешко е затоа што вообичаено групите тежнеат кон брзи одлуки • Потребни се добри комуникациски вештини
 • 7. Гласање • Добар баланс наспроти консензусот кој бара долги дискусии • Продуцира атмосфера на победници и губитници • Луѓето понекогаш гласаат не во согласност со логички аргументи • Гласање од политички причини (против некого, тргување со гласови...) • Тајно гласање може да е решение за некои од проблемите
 • 8. „Фрлање паричка“ • Случаен избор на решение • Нема учество и дискусија бидејќи тие нема да влијаат на резултатот • Сепак некогаш овие решенија можат да бидат добри и ефикасни
 • 9. Одлучува одговорниот со дискусија • Му се дава легитимитет на одговорниот бидејќи тој ја сноси одговорноста • Овозможува одговорниот да има пошироко разбирање за проблемот • Некои членови даваат несоосветни совети или не сакаат да се замерат со одговорниот наместо искрено да дадат мислење • Креирање на совет без присуство на одговорниот и „адвокат на ѓаволот“ може да биде од корист
 • 10. Одлучува одговорниот без дискусија • Целата одговорност е кај тој што одлучува • Добро е за итни ситуации • Голем потенцијал за лоши одлуки бидејќи има простор за нерационални одлуки и може да недостасуваат битни информации • Ризик за спроведувањето бидејќи извршителите може да ја саботираат или да не ја разбираат одлуката
 • 11. Ефекти врз партиципацијата • Одговорниот одлучува без дискусија • учесниците слушаат пасивно • одговорниот зборува без да биде предизвикан • наредба • Одговорниот одлучува после дискусија • одговорниот е главната личност која треба да се убеди • сите ги насочуваат своите коментари кон одговорниот
 • 12. Ефекти врз партиципацијата • Гласање • целта е согласност на 51% • се води битка да се убедат неодлучните • кога е постигнато мнозинство мислењето на малцинството не се зема предвид • Консензус • секој има право да го блокира процесот • секој има право да очекува неговиот став да се земе предвид • ова прави притисок учесниците да работат на меѓусебно разбирање
 • 13. Консензус и партиципативно донесување одлуки
 • 14. Вредности при партиципативно донесување одлуки →Целосна партиципација →Меѓусебно разбирање →Решенија кои ги вклучуваат интересите на сите →Споделена одговорност
 • 15. Улога на фацилитаторот →Поттикнува целосна партиципација • Проблем: Самоцензура →Промовира меѓусебно разбирање • Проблем: Фиксирани страни →Негува вклучителни решенија • Проблем: Менталитет на победа/пораз →Подучува на нови вештини на размуслување • Проблем: Недоволно разбирање на механизмите за донесување одлуки во група
 • 16. Комуникациски вештини на учесниците →Ефективни техники на слушање, активно слушање →Формулирање на излагањата јасно и содржајно – краток контекст и веднаш на главното →Сумирање – завршување на дискусијата со кратка поента/заклучок
 • 17. Вештини за фацилитација →Парафразирање →Поставување прашања →Балансирање →Воспоставување ред/распоредување →Сумирање →…
 • 18. Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица Саздовска Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk