Транспарентност на граѓански организации 4

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Типични проблеми поврзани со
управувањето и соодветни мерки
Обучувач: Сунчица Саздовска
11,12 февруари 2019
Проектот е финансиран од
Европската Унија
• Слаб Управен одбор
• Организацијата ја контролираат вработените
• Нема мониторинг на успехот и финансиското
раководење
• Се губи кредибилитетот
• Одборот е вклучен во секојдневната
работа/микроменаџмент
• Конфликти со вработените
• Ниска ефикасност и бирократија
• Ниска стапка на присуство
• Неефективно носење одлуки
• Ниска ефикасност
• Преоптовареност
• Недостиг од мотивација и нови идеи
• Ниско учество и донесување на лоши одлуки
• Незадоволство и конфликти
• Висока стапка на промена на членови
• Недостиг од континуитет
• Ниска ефикасност
• Недостиг од планирање на активностите на одборот
• Ниска присутност и учество
• Конфликти помеѓу членовите на одборот
• Непродуктивна атмосфера
• Ниска ефективност и ефикасност
Прашање Акции
Слаб Управен
одбор
- Работилница или собир за редефинирање на улогата
на одборот и појаснување на очекувањата
- Изработка и дистрибуција на прирачник за одборот
- Работилница за тим билдинг заедно со персоналот
- Одржување редовна и добра комуникација со
извршниот директор
- Изработка на опис на надлежности на членовите на
одборот
- Спроведување оценка на одборот
- Покана на нови членови и нивно запознавање
- Да се осигури дека членовите на одборот се добро
информирани и дека ја разбираат организацијата и
нејзините активности
Вклученост на
одборот во
секојдневната
работа/микро-
менаџмент
- Работилница или собир да се појаснат улогите и
одговорностите на одборот
- Изработка и дистрибуција на прирачник за одборот
- Изработка на опис на надлежности за членовите на
одборот и опис на работни места за кадарот
- Спроведување оценка на одборот
Прашање Акции
Слабо присуство - Добро планирање однапред
- Подгответе годишен распоред на средби
- Со време однапред испратете покани
- Со оние што често отсуствуваат проверете ги
причините и дискутирајте за последиците
- Спроведете политика на присуство на
членовите на одборот при што ќе може да се
заменат оние што често се отсутни
Истоштеност - Работилница за тим билдинг
- Дискутирајте за да мотивирате
- Дајте им на членовите да прават нешто
конкретно
- Поканете нови членови
Прашање Акции
Слабо учество и
носење одлуки
- Обука за претседавачот за раководење со
состаноци
- Ротирање на претседавачот на одборот
- Да се осигури дека членовите на одборот се добро
информирани и ја разбираат организацијата и
нејзините активности
- Работилница за тим билдинг
Голема
зачестеност на
менување на
членови
- Одадете им јасно признание на членовите на
одборот
- Дискутирајте за да мотивирате
- Дајте им на членовите да прават нешто конкретно
- Целосно запознавање на новите членови
Конфликти помеѓу
членовите на
одборот
- Обучете го претседавачот како да управува со
конфликти
- Обучете ги членовите на одборот како да решаваат
конфликти
- Дискутирајте со секој член
Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица
Саздовска
Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 7

Recomendados

Транспарентност на граѓански организации 2 von
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
724 views15 Folien
Транспарентност на граѓански организации 1 von
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
699 views16 Folien
Обука за добро управување - Ден 1 von
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
805 views38 Folien
Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
762 views31 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
705 views15 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
828 views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Транспарентност на граѓански организации 5 von
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
666 views6 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
605 views24 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
693 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
675 views13 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
651 views5 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
680 views13 Folien

Was ist angesagt?(11)

Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC666 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC605 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC693 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC675 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC651 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC680 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC646 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC656 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC702 views
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC773 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
55 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
60 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC60 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC696 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC669 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC665 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC216 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Транспарентност на граѓански организации 4

  • 1. Типични проблеми поврзани со управувањето и соодветни мерки Обучувач: Сунчица Саздовска 11,12 февруари 2019 Проектот е финансиран од Европската Унија
  • 2. • Слаб Управен одбор • Организацијата ја контролираат вработените • Нема мониторинг на успехот и финансиското раководење • Се губи кредибилитетот • Одборот е вклучен во секојдневната работа/микроменаџмент • Конфликти со вработените • Ниска ефикасност и бирократија • Ниска стапка на присуство • Неефективно носење одлуки • Ниска ефикасност
  • 3. • Преоптовареност • Недостиг од мотивација и нови идеи • Ниско учество и донесување на лоши одлуки • Незадоволство и конфликти • Висока стапка на промена на членови • Недостиг од континуитет • Ниска ефикасност • Недостиг од планирање на активностите на одборот • Ниска присутност и учество • Конфликти помеѓу членовите на одборот • Непродуктивна атмосфера • Ниска ефективност и ефикасност
  • 4. Прашање Акции Слаб Управен одбор - Работилница или собир за редефинирање на улогата на одборот и појаснување на очекувањата - Изработка и дистрибуција на прирачник за одборот - Работилница за тим билдинг заедно со персоналот - Одржување редовна и добра комуникација со извршниот директор - Изработка на опис на надлежности на членовите на одборот - Спроведување оценка на одборот - Покана на нови членови и нивно запознавање - Да се осигури дека членовите на одборот се добро информирани и дека ја разбираат организацијата и нејзините активности Вклученост на одборот во секојдневната работа/микро- менаџмент - Работилница или собир да се појаснат улогите и одговорностите на одборот - Изработка и дистрибуција на прирачник за одборот - Изработка на опис на надлежности за членовите на одборот и опис на работни места за кадарот - Спроведување оценка на одборот
  • 5. Прашање Акции Слабо присуство - Добро планирање однапред - Подгответе годишен распоред на средби - Со време однапред испратете покани - Со оние што често отсуствуваат проверете ги причините и дискутирајте за последиците - Спроведете политика на присуство на членовите на одборот при што ќе може да се заменат оние што често се отсутни Истоштеност - Работилница за тим билдинг - Дискутирајте за да мотивирате - Дајте им на членовите да прават нешто конкретно - Поканете нови членови
  • 6. Прашање Акции Слабо учество и носење одлуки - Обука за претседавачот за раководење со состаноци - Ротирање на претседавачот на одборот - Да се осигури дека членовите на одборот се добро информирани и ја разбираат организацијата и нејзините активности - Работилница за тим билдинг Голема зачестеност на менување на членови - Одадете им јасно признание на членовите на одборот - Дискутирајте за да мотивирате - Дајте им на членовите да прават нешто конкретно - Целосно запознавање на новите членови Конфликти помеѓу членовите на одборот - Обучете го претседавачот како да управува со конфликти - Обучете ги членовите на одборот како да решаваат конфликти - Дискутирајте со секој член
  • 7. Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица Саздовска Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk