Транспарентност на граѓански организации 2

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Поделба меѓу управни и извршни
структури во ГО
Правна рамка и практики
Обучувач: Сунчица Саздовска
11,12 февруари 2019
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Управни/неизвршни органи
• Неизвршните органи го водат општото управување и
надзор: статут, мисија, избор на извршните органи,
статусни промени, стратешко планирање, годишен план
и извештај
• Собрание, Совет
• Управен одбор, Одбор на директори,
Претседателство, Претседател,
• Надзорен одбор
Извршни органи
• Извршните органи го водат секојдневното управување/
раководење со неограничен или ограничен мандат
доверен од управните/неизвршните органи
• Индивидуални – Претседател, Извршен директор,
Генерален секретар
• Колективни – Извршна канцеларија, Извршен
одбор, Извршно претседателство
Неизвршни органи
Собрание
Застапник
Надзорен
орган
Стручни
служби
Други
органи
Извршни органи
Структура на здруженија според ЗЗФ
Собрание
Управен
одбор
Надзорен
орган
Стручни
служби
Други
органи
Неизвршни органи
Извршни органи
Структура на здруженија – практики во ЦИЕ
Управен
одбор
Надзорен
одбор
Извршен
директор
Неизвршни органи
Извршни органи
Структура на фондации
Извршна
Канцеларија
Надлежности според ЗЗФ
• Собрание/Совет
- Статут, програма и други акти
- Усвојува годишен извештај, вклучително и финансиски и го објавува на веб
страна
- Доставува финансиски извештај до надлежен орган кога користи фондови
од Буџет
- Одлучува за промена на целта на здружението
- Одлучува за внатрешната организација
- Избира и разрешува членови на органи
- Одлучува за престанок на здружението (2/3) ...
• Застапник
- Правата и обврските ги врши во согласност со закон, статут и актите на
здружението
Управен одбор – улоги и одговорности
• Управување
• Одлучување на ниво на политики на организацијата
• Супервизија и надзор на финаниското и оперативното
работење
• Поддршка на целокупниот успех на организацијата
• Поддршка на фандрејзинг напорите
• Советување на менаџментот и обезбедување техничко
знаење
• Помагање на активностите за лобирање
• Промоција на организацијата пред другите чинители и
јавноста
Управен одбор – улоги и одговорности
• Утврдување на мисијата на организацијата
• Избор на Извршниот директор
• Поддршка и оценка на Извршниот директор
• Осигурување на ефективно планирање
• Мониторинг на програмите и услугите
• Осигурување на соодветни финансиски ресурси
• Заштита на имотот и финансиски надзор
• Градење на сопствената компетентност
• Осигурување на законски и етички интегритет
• Зајакнување на јавниот имиџ на организацијата
Извршен директор – улоги и одговорности
• Управува со секојдневните активности и со програмите на
организацијата
• Потпишува договори и спогодби во име на
организацијата
• Избира и ангажира персонал
• Осигурува почитување на статутот и другите внатрешни
политики
• Ја претставува и застапува организацијата
• Одговорен е за мобилизација на фондови
• Задолжен е за финансиското раководење
• Го надгледува финансиското известување, и др.
Одговорности на извршниот директор кон УО
• Редовно го информира УО за прогресот во работата на
организацијата
• Одржува добри работни односи со претседавачот и
членовите на УО
• Развива и презенетира описи на работни места за
персоналот
• Обезбедува ориентациска програма за новите членови на
УО
• Им помага на членовите на УО да ја разберат својата
улога во развојот на политиките на организацијата
Одговорности на УО кон Извршниот директор
• Да ангажира директор кој може да ја води
организацијата
• Да осигура јасен опис на надлежности на ИД и со тоа
да не се меша во неговото секојдневно работење
• Да ја набљудува и оценува неговата работа
• Да се осигура дека знаењето на ИД е
институционализирано, а со тоа организацијата не
зависи само од него
• Да го поддржува преку совети, повратни информации и
сл.
• Да го отпушти доколку не работи добро
Релации на УО и вработените
• Многу е важна комуникацијата на УО со вработените
(членовите на УО се потпираат на персоналот)
• Стратешкото планирање да се прави заеднички
• Да се познаваат меѓусебно
• Сепак треба да биде јасно – ИД е примарно одговорен
за персоналот, а не УО
Заклучоци
• Клучно е јасно разграничување, дефинирање на
овластувањата и разјаснување на очекувањата меѓу
управните и извршните структури
• Неопходно е да се воспостави добар проток на
информации и да има пракса на редовна и добра
комуникација особено меѓу Извршниот директор и
управните структури
Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица
Саздовска
Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 15

Recomendados

Транспарентност на граѓански организации 1 von
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1МЦМС | MCIC
699 views16 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
705 views15 Folien
Обука за добро управување - Ден 1 von
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
805 views38 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
605 views24 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6МЦМС | MCIC
618 views6 Folien
Транспарентност на граѓански организации 5 von
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
666 views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
680 views13 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
828 views33 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1МЦМС | MCIC
675 views13 Folien
Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
762 views31 Folien
Транспарентност на граѓански организации 4 von
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4МЦМС | MCIC
693 views7 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
693 views13 Folien

Was ist angesagt?(15)

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC680 views
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1
МЦМС | MCIC828 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC675 views
Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC693 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC693 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC656 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC702 views
Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC762 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC773 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC646 views
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von Metamorphosis
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis606 views
Центри за поддршка на НВО von Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 views
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von Metamorphosis
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis932 views
Искуството на Град Скопје von Metamorphosis
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis446 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
55 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
60 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC60 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC696 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC669 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC665 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC216 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Транспарентност на граѓански организации 2

 • 1. Поделба меѓу управни и извршни структури во ГО Правна рамка и практики Обучувач: Сунчица Саздовска 11,12 февруари 2019 Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Управни/неизвршни органи • Неизвршните органи го водат општото управување и надзор: статут, мисија, избор на извршните органи, статусни промени, стратешко планирање, годишен план и извештај • Собрание, Совет • Управен одбор, Одбор на директори, Претседателство, Претседател, • Надзорен одбор
 • 3. Извршни органи • Извршните органи го водат секојдневното управување/ раководење со неограничен или ограничен мандат доверен од управните/неизвршните органи • Индивидуални – Претседател, Извршен директор, Генерален секретар • Колективни – Извршна канцеларија, Извршен одбор, Извршно претседателство
 • 7. Надлежности според ЗЗФ • Собрание/Совет - Статут, програма и други акти - Усвојува годишен извештај, вклучително и финансиски и го објавува на веб страна - Доставува финансиски извештај до надлежен орган кога користи фондови од Буџет - Одлучува за промена на целта на здружението - Одлучува за внатрешната организација - Избира и разрешува членови на органи - Одлучува за престанок на здружението (2/3) ... • Застапник - Правата и обврските ги врши во согласност со закон, статут и актите на здружението
 • 8. Управен одбор – улоги и одговорности • Управување • Одлучување на ниво на политики на организацијата • Супервизија и надзор на финаниското и оперативното работење • Поддршка на целокупниот успех на организацијата • Поддршка на фандрејзинг напорите • Советување на менаџментот и обезбедување техничко знаење • Помагање на активностите за лобирање • Промоција на организацијата пред другите чинители и јавноста
 • 9. Управен одбор – улоги и одговорности • Утврдување на мисијата на организацијата • Избор на Извршниот директор • Поддршка и оценка на Извршниот директор • Осигурување на ефективно планирање • Мониторинг на програмите и услугите • Осигурување на соодветни финансиски ресурси • Заштита на имотот и финансиски надзор • Градење на сопствената компетентност • Осигурување на законски и етички интегритет • Зајакнување на јавниот имиџ на организацијата
 • 10. Извршен директор – улоги и одговорности • Управува со секојдневните активности и со програмите на организацијата • Потпишува договори и спогодби во име на организацијата • Избира и ангажира персонал • Осигурува почитување на статутот и другите внатрешни политики • Ја претставува и застапува организацијата • Одговорен е за мобилизација на фондови • Задолжен е за финансиското раководење • Го надгледува финансиското известување, и др.
 • 11. Одговорности на извршниот директор кон УО • Редовно го информира УО за прогресот во работата на организацијата • Одржува добри работни односи со претседавачот и членовите на УО • Развива и презенетира описи на работни места за персоналот • Обезбедува ориентациска програма за новите членови на УО • Им помага на членовите на УО да ја разберат својата улога во развојот на политиките на организацијата
 • 12. Одговорности на УО кон Извршниот директор • Да ангажира директор кој може да ја води организацијата • Да осигура јасен опис на надлежности на ИД и со тоа да не се меша во неговото секојдневно работење • Да ја набљудува и оценува неговата работа • Да се осигура дека знаењето на ИД е институционализирано, а со тоа организацијата не зависи само од него • Да го поддржува преку совети, повратни информации и сл. • Да го отпушти доколку не работи добро
 • 13. Релации на УО и вработените • Многу е важна комуникацијата на УО со вработените (членовите на УО се потпираат на персоналот) • Стратешкото планирање да се прави заеднички • Да се познаваат меѓусебно • Сепак треба да биде јасно – ИД е примарно одговорен за персоналот, а не УО
 • 14. Заклучоци • Клучно е јасно разграничување, дефинирање на овластувањата и разјаснување на очекувањата меѓу управните и извршните структури • Неопходно е да се воспостави добар проток на информации и да има пракса на редовна и добра комуникација особено меѓу Извршниот директор и управните структури
 • 15. Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица Саздовска Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk