Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1

МЦМС | MCIC
МЦМС | MCICМЦМС | MCIC
Соработка, партнерство,
вмрежување, коалиции, платформи
Обучувач: Сунчица Саздовска
9, 11, 13 ноември 2020
Проектот е финансиран од
Европската Унија
Не е битно само „што знаеме“
туку и „кого знаеме“
Ова може да биде извор на вашата
сила и влијание
Дефиниции
• Соработка – инволвирање на луѓето/чинителите
во создавање заеднички решенија
• Две или повеќе организации кои работат за
остварување на заеднички цели
• Соработката може да се движи од едноставна
размена на информации кој што работи до високо
структуриран однос на заедничко работење
Дефиниции
• Партнерство – двонасочен однос кој подразбира
долгорочна посветеност меѓу две страни, а која
има за цел да се споделува знаење, да се
зајакнуваат капацитетите и да се зголемува
конкурентноста
• Подразбира интеракција и меѓузависност,
споделување ризици и трошоци
Дефиниции
• Вмрежување – креирање на корисни релации со цел
да се мобилизираат ресурси и да се постигнат
заеднички цели
• Градење врски меѓу повеќе чинители кои се
соочуваат со слични проблеми и сакаат да работат
заеднички за нивно решавање
Дефиниции
• Мрежа – група на индивидуи или организации кои се
заинтересирани да си помогнат едни на други, да
соработуваат и на волонтерска основа да
разменуваат информации или спроведуваат
заеднички активности
• Механизам кој ги поврзува луѓето и/или
организациите кои делат некакви заеднички
вредности и/или цели
Дефиниции
• Коалиција – привремена алијанса на различни страни
заради заедничка акција
• Платформа – декларација на принципи и политики
зад која стои група на чинители
Зошто соработка?
• Подобри канали за ангажирање во заедницата и
поголем капацитет за влијание врз политиките
• Обезбедување иновативни пристапи кон
предизвиците
• Пристап до повеќе ресурси
• Подобра географска опфатеност
• Подобра вклученост на занемарените области и
помалите ГО и поприродна соработка меѓу ГО
Фактори во градењето на односите
• Долгорочна посветеност
• Реални и взаемни придобивки
• Повторени интеракции и континуирана
комуникација
• Транспарентност – отвореност и искреност во
релациите
• Флексибилност и автономност на двете страни
Заеднички придобивки
• Пристап до фондови
• Пристап до нови методологии и технологии
• Пристап до специфични целни групи
• Пристап до политичка моќ
Карактеристики на вмрежувањето
• Релација помеѓу три или повеќе организации на
волонтерска основа
• Соработката не мора да биде формализирана
• Постои заеднички интерес
• Организациите се независни
• Постојат области во кои зависат една од друга
• Мрежата има лимитиран опфат
Индивидуалците, групите и организациите
кои имаат развиено силни врски со различни
групи и партнери типично се поуспешни во
остварувањето на своите цели.
Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица
Саздовска
Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com
Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на
проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на
презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува
ставовите на Европската Унија.
Контакт: info@rcgo.mk
1 von 13

Recomendados

Вклучување на конституенти во ГО von
Вклучување на конституенти во ГОВклучување на конституенти во ГО
Вклучување на конституенти во ГОМЦМС | MCIC
649 views35 Folien
Видливост на граѓанските организации - 2 von
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2МЦМС | MCIC
699 views8 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4МЦМС | MCIC
602 views24 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
648 views5 Folien
Обука за генрирање фондови - Ден 1 von
Обука за генрирање фондови - Ден 1Обука за генрирање фондови - Ден 1
Обука за генрирање фондови - Ден 1МЦМС | MCIC
822 views33 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
702 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Обука за генрирање фондови - Ден 2 von
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2МЦМС | MCIC
758 views62 Folien
Обука за добро управување - Ден 1 von
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1МЦМС | MCIC
801 views38 Folien
Видливост на граѓанските организации - 3 von
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
690 views13 Folien
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2МЦМС | MCIC
677 views13 Folien
Обука за добро управување - Ден 2 von
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2МЦМС | MCIC
758 views31 Folien
Транспарентност на граѓански организации 2 von
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2МЦМС | MCIC
720 views15 Folien

Was ist angesagt?(16)

Обука за генрирање фондови - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 2Обука за генрирање фондови - Ден 2
Обука за генрирање фондови - Ден 2
МЦМС | MCIC758 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC801 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC690 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC677 views
Обука за добро управување - Ден 2 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 2Обука за добро управување - Ден 2
Обука за добро управување - Ден 2
МЦМС | MCIC758 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC720 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC652 views
Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC663 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC770 views
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von Metamorphosis
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Metamorphosis605 views
Центри за поддршка на НВО von Metamorphosis
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВО
Metamorphosis808 views
Транспарентност на граѓански организации 4 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 4Транспарентност на граѓански организации 4
Транспарентност на граѓански организации 4
МЦМС | MCIC690 views
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von Metamorphosis
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Metamorphosis932 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 5
МЦМС | MCIC643 views
Искуството на Град Скопје von Metamorphosis
Искуството на Град СкопјеИскуството на Град Скопје
Искуството на Град Скопје
Metamorphosis446 views
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград von МЦМС | MCIC
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград
МЦМС | MCIC268 views

Más de МЦМС | MCIC

MCIC Annual Report 2021 von
MCIC Annual Report 2021MCIC Annual Report 2021
MCIC Annual Report 2021МЦМС | MCIC
53 views21 Folien
Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
59 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2021 von
MCMS Raport Vjetor 2021MCMS Raport Vjetor 2021
MCMS Raport Vjetor 2021МЦМС | MCIC
10 views21 Folien
MCMS Raport Vjetor 2020 von
MCMS Raport Vjetor 2020MCMS Raport Vjetor 2020
MCMS Raport Vjetor 2020МЦМС | MCIC
125 views26 Folien
MCIC Annual Report 2020 von
MCIC Annual Report 2020MCIC Annual Report 2020
MCIC Annual Report 2020МЦМС | MCIC
107 views26 Folien
Годишен извештај 2020 - МЦМС von
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
166 views26 Folien

Más de МЦМС | MCIC(11)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC59 views
Годишен извештај 2020 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМС
МЦМС | MCIC166 views
Видливост на граѓанските организации - 1 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 1Видливост на граѓанските организации - 1
Видливост на граѓанските организации - 1
МЦМС | MCIC690 views
Транспарентност на граѓански организации 7 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 7Транспарентност на граѓански организации 7
Транспарентност на граѓански организации 7
МЦМС | MCIC666 views
Обука за генрирање фондови - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за генрирање фондови - Ден 3Обука за генрирање фондови - Ден 3
Обука за генрирање фондови - Ден 3
МЦМС | MCIC661 views
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 1 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC215 views
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs von МЦМС | MCIC
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOsDay 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
Day 3 - PROJECT MANAGMENT FOR CSOs
МЦМС | MCIC187 views

Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1

 • 1. Соработка, партнерство, вмрежување, коалиции, платформи Обучувач: Сунчица Саздовска 9, 11, 13 ноември 2020 Проектот е финансиран од Европската Унија
 • 2. Не е битно само „што знаеме“ туку и „кого знаеме“ Ова може да биде извор на вашата сила и влијание
 • 3. Дефиниции • Соработка – инволвирање на луѓето/чинителите во создавање заеднички решенија • Две или повеќе организации кои работат за остварување на заеднички цели • Соработката може да се движи од едноставна размена на информации кој што работи до високо структуриран однос на заедничко работење
 • 4. Дефиниции • Партнерство – двонасочен однос кој подразбира долгорочна посветеност меѓу две страни, а која има за цел да се споделува знаење, да се зајакнуваат капацитетите и да се зголемува конкурентноста • Подразбира интеракција и меѓузависност, споделување ризици и трошоци
 • 5. Дефиниции • Вмрежување – креирање на корисни релации со цел да се мобилизираат ресурси и да се постигнат заеднички цели • Градење врски меѓу повеќе чинители кои се соочуваат со слични проблеми и сакаат да работат заеднички за нивно решавање
 • 6. Дефиниции • Мрежа – група на индивидуи или организации кои се заинтересирани да си помогнат едни на други, да соработуваат и на волонтерска основа да разменуваат информации или спроведуваат заеднички активности • Механизам кој ги поврзува луѓето и/или организациите кои делат некакви заеднички вредности и/или цели
 • 7. Дефиниции • Коалиција – привремена алијанса на различни страни заради заедничка акција • Платформа – декларација на принципи и политики зад која стои група на чинители
 • 8. Зошто соработка? • Подобри канали за ангажирање во заедницата и поголем капацитет за влијание врз политиките • Обезбедување иновативни пристапи кон предизвиците • Пристап до повеќе ресурси • Подобра географска опфатеност • Подобра вклученост на занемарените области и помалите ГО и поприродна соработка меѓу ГО
 • 9. Фактори во градењето на односите • Долгорочна посветеност • Реални и взаемни придобивки • Повторени интеракции и континуирана комуникација • Транспарентност – отвореност и искреност во релациите • Флексибилност и автономност на двете страни
 • 10. Заеднички придобивки • Пристап до фондови • Пристап до нови методологии и технологии • Пристап до специфични целни групи • Пристап до политичка моќ
 • 11. Карактеристики на вмрежувањето • Релација помеѓу три или повеќе организации на волонтерска основа • Соработката не мора да биде формализирана • Постои заеднички интерес • Организациите се независни • Постојат области во кои зависат една од друга • Мрежата има лимитиран опфат
 • 12. Индивидуалците, групите и организациите кои имаат развиено силни врски со различни групи и партнери типично се поуспешни во остварувањето на своите цели.
 • 13. Презентацијата е подготвена од обучувачкатаСунчица Саздовска Контакти од обучувачката: sazdovska.suncica@gmail.com Обуката беше спроведена со финансиска помош од Европската Унија, во рамките на проектот Национален ресурсен центар за граѓански организации. Содржината на презентацијата е одговорност на обучувачот и на никаков начин не ги одразува ставовите на Европската Унија. Контакт: info@rcgo.mk