Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Percentatge

 1. U.1. Tant per cent
 2. Percentatges Què en sabem?
 3. Significat de tant per cent • És molt habitual escoltar notícies com les següents: "Les vendes d'automòbils han baixat un 20%" , "Ho rebaixem tot un 25%", "El 45% dels espanyols utilitza Internet". • Expressar un tant per cent (20%, 25%, 45%) d'una quantitat (venda, preu, població ...) equival a dividir aquesta quantitat en 100 parts i agafar el tant per cent indicat. • Un percentatge (el seu símbol és %) és una raó de denominador 100. Es pot expressar com una fracció  i com un decimal.
 4. http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/6/#
 5. Percentatges Un percentatge o tant per cent (%) és una proporció expressada com una quantitat de cada 100 unitats El 15% dels tirs llançats han entrat. Significa que 15 tirs de cada 100 han entrat. I el 15% de 600?
 6. Calculem el % d’un nombre Per calcular el tant per cent és multiplica el percentatge per la població i es divideix entre 100. Ex: Calcula el 37% de 25. 25,9 100 25·37 %2537 ==de Per fer % amb calculadora
 7. Calcula els percentatges: • 20% de 300 • 30% de 500 • 40% de 120 • 15% de 900 • 20% de 50 • 20% de 35 • 35% de 48 • 50% de 24 • 15% de 68
 8. Busquem el% Tenim una classe de 25 alumnes i 6 alumnes juguen a futbol. Quin % representa? %24100 25 6 =x
 9. Relació entre fracció i % Un percentatge és una forma d'expressar una fracció L'expressió 45% (45 per cent) és el mateix que la fracció 45/100 o que el nombre decimal 0,45
 10. Augments percentuals Un augment és una quantitat que s'afegeix a un valor determinat Exemple: El preu d’una bicicleta era de 240 euros. A aquest preu se li ha d’afegir el 16% d’ IVA. Quin és el preu final?
 11. Augments percentuals Exemple 1: Quina quantitat resulta en augmentar el 21% a 45? 45,5445,945 45,9 100 45·21 45%21 =+ ==de Exemple 2: Un bitllet d’avió, l’any passat costava 460€, des de llavors ha pujat un 20% . Quant val un bitllet? €55292460 €92 100 460·20 460%20 =+ ==de
 12. Disminucions percentuals Una disminució és una quantitat que restem a un valor determinat Exemple: El preu d’un ordinador era de 1200 euros, però m’han fet un 15% de descompte. Quin és el preu final?
 13. Disminucions percentuals Exemple 1: Uns pantalons valen 30€, però en època de rebaixes fan un descompte d’un 20%. Quant em costaran? Exemple 2: Un poble del Baix Empordà té 1500 habitants, però a l’últim any la població ha disminuït un 8%. Quina és la població actual? €24630 €6 100 30·20 30%20 =− ==de .13801201500 .120 100 8·1500 1500%8 hab habde =− ==
 14. Calculeu què hem de pagar: 95,12€ 95,04€ 93,67€
 15. Enllaços • Govern de Canàries • Edu365.cat
Anzeige