Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nombres enters u1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nombres enters
Nombres enters
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 43 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Nombres enters u1

 1. 1. NOMBRES ENTERS
 2. 2. Tipus de nombres Els nombres naturals ( ) s’utilitzen per ordenar, comptar i codificar = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .... Els nombres enters ( ) estan formats pels nombres naturals precedits del signe – o + . = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .... Exemples: Saldo del banc: -1500€ o +200€ Temperatura: -3ºC o 18ºC Planta d’un edifici: -2 o 15
 3. 3. Situacions Indica amb quin nombre enter indicaries aquestes situacions: • Arquimedes va néixer l’any 287 abans de Crist • Puja cinc pisos amb l’ascensor • Vola 50 metres sobre el nivell del mar: • El submarí és a 1500 metres sota el nivell del mar • Tinc un deute de 500€ • He guanyat 600€ • Fa un calor! Estem a 31º
 4. 4. Representació nombres enters Indica quins nombres corresponen a les lletres: A, B, C, D,E i F Posa >, < o = en els següents parells de nombres: -1 ⃞ 3, +3 ⃞ +6, -9 ⃞ -6, 1 ⃞ -1, 0 ⃞ -2, -3 ⃞ +3, -4 -12⃞
 5. 5. Valor absolut – valor oposat Valor absolut d’un nombre enter és el nombre prescindint del signe. |+a| = a i |-a| = a |-8| = 8 valor absolut de -8 és el 8 |+2| = 2 valor absolut de +2 és el 2 Valor oposat d’un nombre enter és el nombre simètric. El mateix canviat de signe Op(+a) = - a i Op(-a) = + a Op (4)= - 4 l’oposat del 4 és el -4 Op (-9)= +9 l’oposat del -9 és el 9
 6. 6. Exercicis: 1. Ordena de més gran a més petit i representa'ls sobre la recta: op(-2), 0, 5, |-4|, -3, op(1), -6 , +7, |8| 2. Calcula: a. |-7| + |-3+2| +|-15| = b. |9-3+2| -|-4| = c. |-12+8| +op(15) = d. |-9-2| +|-1-3| +|-2-2| =
 7. 7. Suma de nombres enters • Per a sumar dos nombres de mateix signe: • S’escriu el mateix signe dels sumands • Se sumen els valors absoluts dels sumands • Exemple: • (+2) + (+3) = +5 • (-1) + (-3) = - 4 • Per a sumar dos nombres de diferent signe: • S’escriu el mateix signe del sumand que té valor absolut més gran • Es resten els valors absoluts dels sumands • Exemple: • (-2) + (+9) = +7 • (+1) + (-8) = - 7
 8. 8. Suma de nombres enters • Opció A: S’efectuen les sumes en ordre que apareixen (- 3) + (- 5) + (+4) + (-1) = (- 8) + (+4) + (-1) = (- 4) + (-1) = - 5 • Opció B: Reordenem els sumands. Els positius junts i els negatius junts i després efectuem les sumes corresponents. (- 3) + (- 5) + (+4) + (-1) = (- 3) + (- 5) + (- 1) + (+4)= (-9) + (+4) = - 5
 9. 9. Restes de nombres enters Quan trobem el signe – pot tenir dos significats: • Indica l’operació de resta • Indica un nombre enter negatiu Ex: (+ 5) – (- 2) = Quan volem fer una resta d’un nombre enter negatiu, podem fer-ho de dues maneres: • Convertim el signe - + Ex: (+ 5) – (- 2) = +5 + 2 = + 7 • Substituïm el subtrahend (el que va restat) pel seu oposat: Ex: (+ 5) – (- 2) = +5 +op(- 2) = +5 + 2 = 7
 10. 10. Practica sumes i restes de nombres enters (-6) + (+5) = (-3) + (-4) = (+4) + (-2) = (+1) + (+3) = (+3) + (+7) = (-5) + (-9) = (+7) + (-4) = (-8) + (+2) = (-6) - (+5) = (-5) - (-9) = (+4) - (-2) = (-8) - (+2) = (-4) - (-7) = (+7) - (-4) = (-15) + (-7) - (-4) + (+4) = (+9) - (-3) - (+8) + (-12) = (+4) - (-3) - (-5) - (+6) - (-2) =
 11. 11. Solucions (-6) + (+5) = -1 (-3) + (-4) = -7 (+4) + (-2) = +2 (+1) + (+3) = +4 (+3) + (+7) = +10 (-5) + (-9) = -14 (+7) + (-4) = +3 (-8) + (+2) = -6 (-6) - (+5) = -11 (-5) - (-9) = +4 (+4) - (-2) = +6 (-8) - (+2) = -10 (-4) - (-7) = +3 (+7) - (-4) = +11 (-15) + (-7) - (-4) + (+4) = -14 (+9) - (-3) - (+8) + (-12) = -8 (+4) - (-3) - (-5) - (+6) - (-2) = +8
 12. 12. Multiplicacions de nombres enters Per multiplicar dos nombres enters: • Es multipliquen els valors absoluts del diferents valors • S’utilitza la regla del signe: (+) · (+) = + (+4) · (+5) = +20 (-) · (-) = + (-4) · (-3) = +12 (+) · (-) = - (+4) · (-2) = -8 (-) · (+) = - (-5) · (+2) = -10
 13. 13. Divisió de nombres enters Per dividir dos nombres enters: • Es divideixen els valors absoluts dels diferents valors • S’utilitza la regla del signe: (+) : (+) = + (+40) : (+5) = +8 (-) : (-) = + (-45) : (-3) = +15 (+) : (-) = - (+44) : (-2) = -22 (-) : (+) = - (-50) : (+2) = -25
 14. 14. Exercicis multiplicacions i divisions d’enters 56 : (-4) = (-24) : 4= -30 : (-6) = 60: (-5) = (+44) : (+2)= 12 : (-3) = (-51) : (-3) = -44 : (-11) = (-40) : 4= 5 · (-4) = -2 · (4)= -3 ·(-6)= (+4) · 2= (-5) · (-3) = -4 · 4= (-2) · (-7) = (+3) · (-2)= -10 · 5=
 15. 15. Operacions combinades • Ordre de les operacions: • En primer lloc, s’efectuen les operacions de dins els parèntesis. • A continuació, efectuem calculem les multiplicacions i les arrels, seguidament fem les multiplicacions i les divisions en l’ordre que apareixen. • Finalment, es fan les sumes i restes • Exemple: - [5 + 7 x (-3)] + 21 : 7 – 4= - [5 + (-21)] + 21 :7 – 4= - (-16) + 21 :7 – 4= +16 + 3 – 4= +15
 16. 16. Exemple 1: +3 – (+4) · (-2)= 1. Multiplicar +3 – (-8)= 2. Eliminar parèntesis +3 +8= 3. Sumar +11 Exemple 2: +1+ (-6): (+4-7)= 1. Operar el parèntesi +1 + (-6): (-3)= 2. Divisió +1 + (+2)= 3. Treure parèntesis +1 + 2 = 4. Sumar +3 Exemple 3: -4 +[-3 – (-14):(+2)]= 1. Operar el parèntesis petit - 4 + [-3 – (-7)]= 2. Treure parèntesis -4 + ( -3+7)= 3. Suma parèntesis -4 + (+4)= 4. Sumar 0
 17. 17. Exercicis
 18. 18. Propietats de la multiplicació Propietat commutativa ⇒ a · b = b · a 3 · (-2) = (-2) · 3 Propietat associativa ⇒ (a · b) · c = a · (b · c) (-3 · 2) · 5 = -3 · ( 2 · 5) - 6 · 5 = -3 · 10 Element unitat ⇒ a · 1 = a -5 · 1 = -5 Propietat distributiva ⇒ a · (b + c) = a · b + a · c IMP -2 · (5 + 3) = -2· 5 + (-2) · 3 -2 · 8 = -10 - 6
 19. 19. Factor comú Treure factor comú significa trobar un element comú a un conjunt de sumands (4 · 3 ) + (3 · 8) = 3 · (4 + 8) (-4 · 6) + (-4 · 2) – (5 · (-4)) = -4 · (6 + 2 – 5) (5 · 2 · 4) - (10 · (-3)) = 10 · (4 – (-3)) Exercici. Treu factor comú: 6 · 4 + 4 ·3= -5 · 3 + 3 · 4 – 3 · 2 · 7= 4 . (-7) – (-7) · 3 =
 20. 20. Descomposició La descomposició d’un nombre en factors primers consisteix en expressar el nombre com a multiplicació de nombres primers. 30 = 2 · 3 · 5 45 = 32 · 5 80 = 24 · 5
 21. 21. Factor comú Descompon els nombres i treu factor comú: 30 + 45 = (2 · 3 · 5) + (32 · 5) = 15 · (2 + 3) 245 + 42= 90 + 70= 75 + 36 + 12= 500 - 100 = 168 + 105 = 150 -18 = 432 + 48 – 256 = 1024 – 128 =
 22. 22. Descompon els nombres i treu factor comú: 30 + 45 = (2 · 3 · 5) + (32 · 5) = 15 · (2 + 3) 245 + 42= (5 · 72 ) + (2 · 3 · 7) = 7 ·(35 + 6) 90 + 70= (2 · 32 · 5) + (2 · 5· 7)= 10· ( 9 + 7) 75 + 36 + 12= (3 · 52) + (32 · 22 ) + (3 · 22 ) = 3·(25+12+4) 500 - 100 = 100 · (5 – 1) 168 + 105 = (23 · 3 · 7) + (3 · 5 · 7) =21 · (8 + 5) 150 – 18 = (2 · 3 · 52 ) – (2 · 32 ) = 6 · (25 -3) 432 + 48 – 256 = 1024 – 128 = 490 – 243 = 56 + 168 – 312=
 23. 23. Potenciació i radicació • Una potència és una multiplicació de nombres iguals • El factor que es repeteix és la base • El nombre de vegades que es repeteix és l’exponent -3 · (-3) = (-3)2 es llegeix -3 al quadrat 5 · 5 · 5 = 53 es llegeix 5 al cub 6 · 6 · 6 · 6 = 64 es llegeix 6 elevat a quatre COMPTE! No és el mateix - 22 que (- 2)2 -22 = - (2 · 2) = - 4 (-2)2 = (-2) · (-2) = 4
 24. 24. Operacions amb potències Una potència d’exponent 1 és igual a la base ⇒ a1 = a 41 = 4 (-5)1 = -5 Una potència d’exponent 0 és igual a 1 ⇒ a0 = 1 30 = 1 (-2)0 = 1 Si l’exponent és parell, la potència sempre serà positiva 42 = 16 (-5)2 = -5 · (-5) = 25 Si l’exponent és imparell, la potència tindrà el mateix signe que la base positiva 53 = 5 · 5 ·5 = 125 (-5)3 = -5 · (-5) · (-5)= -125
 25. 25. Operacions amb potències Multiplicació de potències – mateixa base ⇒ am · an = am+ n 72 · 73 = 7 2 + 3 = 75 (-7)2 · (-7)3 = (-7) 2 + 3 = (-7)5 Divisió de potències – mateixa base ⇒ am : an = am- n 35 : 33 = 3 5 – 3 = 32 (-3)5 : (- 3)3 = (-3) 5 – 3 = (-3)2 Potència d’un producte ⇒ (a · b)n = an · bn ( 3 · 6)2 = 32 x 62 ( -3 · 6)2 =(-3)2 · 62 Potència d’una potència ⇒ (am )n = a m·n (45 )3 = 45·3 = 415 3 2 3·2 6
 26. 26. Potències d’exponent negatiu 6 6 4 1 4 1 = = − − n n a a Una potència d’exponent negatiu expressa l’invers de la corresponent potència amb exponent positiu. Operacions amb exponent negatiu: 43 · 4-5 = 43 + (-5) = 4-2 25353 5 3 5 353 444:4 4 4 4 1 ·44·4 −−− ===== 4 4 2 1 2 −=− −
 27. 27. Exercicis de potències Expressa el resultat en forma d’una sola potència: (-5)2 · (-5)3 = 153 · 154 = 3 · 33 · 3-2 = (-2)4 · 23 = 46 : 43 = 78 : 710 = 106 : 106 = (-9)6 : (-9)8 = (102 )3 = (5-3 )4 = [(-11)3 ]3 = [(-4)4 ]-2 = (33 · 3)4 = (52 · 5-4 )-2 = (47 · 44 ): (42 · 43 ) = (-2)4 : (-2)5 : (-2) = 5 - 4 : 5 - 3 · 5 - 4 · 5 5 - 4 : 5 - 3 =
 28. 28. Exercicis resolts Expressa el resultat en forma d’una sola potència: (-5)2 · (-5)3 = (-5)5 153 · 154 = 157 3 · 33 · 3-2 = 32 (-2)4 · 23 =24 ·23 =27 46 : 43 = 43 78 : 710 = 7-2 106 : 106 =100 =1 (-9)6 : (-9)8 = (-9)-2 (102 )3 = 106 (5-3 )4 = 5-12 [(-11)3 ]3 = (-11)9 [(-4)4 ]-2 =(-4)-8 (33 · 3)4 = (34)4 = 316 (52 · 5-4 )-2 = (5-2 )-2 = 54 (47 · 44 ): (42 · 43 ) = 411 : 46 = 45 (-2)4 : (-2)5 : (-2) = (-2)0 =1 5 - 4 : 5 - 3 · 5 - 4 · 5 = 5-4 5- 4 : 5- 3 = 5-1
 29. 29. Exercicis Operacions combinades: =+−+− =−− =−−−+−− =−++−+− 25:5)9(:45)2·(2 )2(10 )23()3·(5)104)·(3( )7·(62:2)21·(5)2·(3 332 4 22 2423
 30. 30. Per practicar... no
 31. 31. Descomposició polinòmica Qualsevol nombre pot escriure’s com una suma de naturals que multipliquen a potències de base 10, és el que es coneix com descomposició polinòmica d’un nombre: 975 = 9·102 + 7·101 + 5·100 18067 = 1·104 + 8·103 + 0·102 + 6·101 + 7·100
 32. 32. Potències de 10 Qualsevol nombre seguit de zeros es pot expressar com el producte d’aquest nombre per una potència de 10 d’exponent positiu 90.000 = 9·104 -4.500.000 = -45· 105 Qualsevol nombre decimal on la part entera és nul·la es pot expressar com el producte de la xifra decimal per una potència en base 10 d'exponent negatiu 0,00004 = 4· 10-5 0,0025 = 25 · 10-4 0,0025 = 2,5 ·10-3
 33. 33. Notació científica • Quan es fan servir quantitats molt grans o molt petites, és convenient utilitzar l'anomenada notació científica. • Consisteix a utilitzar potències de 10, la qual cosa evita fer servir nombres amb molts zeros. • Un nombre en notació científica consta d’una única xifra no nul·la davant de la coma decimal, multiplicada per una potència de deu 2,689 ·106 = 2 689 000 3,742 · 10-5 = 0,00003742
 34. 34. Factors de conversió • Quants mm són 150cm? mm cm mm cm 1500 1 10 150 = • Quants cm són 37 nanòmetres? nm m cm nm m nm 7 9 10·37 1 100 · 1 10 37 − − = Tera- (T) 1012 Giga- (G) 109 Mega- (M) 106 Quilo- (K) 103 Hecto- (H) 102 Deca- (D) 101 ------------ deci- (d) 10-1 centi- (c) 10-2 mil·li- (m) 10-3 micro- (μ) 10-6 nano - (n) 10-9 pico – (p) 10-12
 35. 35. Arrels quadrades • S’anomena quadrat perfecte quan un nombre natural és el quadrat d’una altre • Exemple: 64 és un quadrat perfecte (quadrat de 8) • Les arrels quadrades d’un nombre negatiu no tenen solució • Qualsevol arrel té dues solucions, una de positiva i l’altre de negativa (-7)2 = 49 i (+7)2 = 49 77749 −→ ;+±= ∃/=− 9
 36. 36. Arrels 232 32 3 2 233 323108 3·633232108 23 238 224 8587 645849 645849 ·=·= ·=·= == == << << << = En els exercicis, només considerem el resultat positiu de l’arrel Extreure factors:
 37. 37. Arrels= radicalSuma i resta: han de tenir el mateix radical Multiplicació: La multiplicació de dues arrels és l’arrel dels nombres multiplicats 50105100252500 153·5 ··a =·=·= bab = = )43·(55·45·3 )·(·· +=+ +=+ mnaaman Divisió: La divisió de dos arrels és l’arrel de la divisió 416 2 32 2 32 b a === = b a
 38. 38. Arregla les següents operacions el més simple que es pugui = = = = = = = 8 1 · 2 1 . 8 1 ·2. 490000. 1600. 2 50 . 4·5. 8·2a. g f e d c b = = =− =+− = = 108. 16. 18162. 22422. 5·3·2. 5·3·2. 3 3 43 52 l k j k j i
 39. 39. Operacions combinades • En primer lloc, efectuarem potències i arrels en l’ordre que apareixen • Seguidament, multiplicacions i divisions • I finalment, sumes i restes. [ ] [ ] 818668132 25:150)8·(1024 625:150)53·()4( 625:1505)6(:18·)4( 625:1505)6(:324·)4( 5 5 5 =− =−−− =−−−− =−−−− =−−−−
 40. 40. Càlcul d’arrels quadrades
 41. 41. Càlcul d’arrels quadrades
 42. 42. Operacions combinades
 43. 43. Calculadora http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quinc

Hinweis der Redaktion

 • {}

×