Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เสนอ
ครู จิรายุ ทองดี
ความหมาย.. ของระบบสื่อสารข้อมูล
• ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยผ่าน
สื่อหรือตัวกลาง
การแล...
องค์ประกอบ.. ของระบบสื่อสารข้อมูล
• สื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
• 1.ข่าวสาร
• 2.ผู้ส่ง
• 3.ผู้รับ
• 4.สื่อ
• 5.โพรโทคอล
ลักษณะข้อมูล.. ที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์
• ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
• ตัวอักษร
• ตัวเลข
• รูปภาพ
• เส...
ทิศทาง.. ของการสื่อสารข้อมูล
• การสื่อสารข้อมูล มี 3 รูปแบบได้แก่
• การสื่อสารทางเดียว
• การสื่อสารกึ่งสองทาง
• การสื่อสาร...
โพรโทคอล
เป็นกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการที่เป็นข้อตกลงในการ
ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย
มาตรฐาน.. ของโพรโทคอล
• มาตรฐานของโพรโทคอลแบ่งเป็น7ชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน
โครงสร้าง.. ของเครือข่าย
• โครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้เขื่อมต่อสื่อสารข้อมูล ได้แก่
• โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
• โครงสร้าง...
โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว
โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส
โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
ประเภท.. ของระบบเครือข่าย
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายแพน
เครือข่ายแลน เครือข่ายแมน และเครือ...
วิธีการ.. ส่งข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล
• วิธีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลทาได้โดย
• การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม
• การถ่ายโอนข้อ...
รูปแบบ.. การสื่อสารข้อมูล
• การสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
• การส่งข้อมูลแบบไม่ประสานจังหวะ
• การส่งข้อมูลแบบ...
สื่อกลาง.. นาเข้าข้อมูล
สื่อกลางนาเข้าข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางได้ได้แก่
สายโคแอ็กเชียล
สา...
อุปกรณ์.. ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์
–โมเด็ม
–แลนด์การ์ด
–ฮับ
–สวิตช์
–รีพีตเตอร์
–บริดจ์
–เราเตอร์
–เกตเวย์
–จุด...
สมาชิกกลุ่ม
• นางสาว ชนินาถ วัฒนพานิช ม.5/9 เลขที่ 25
• นางสาว วรรณพร พินนะจิตร ม.5/9 เลขที่ 26
• นางสาว ชญากาณฑ์ วิมุตานน...
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9

339 Aufrufe

Veröffentlicht am

ระบบลื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Veröffentlicht in: Internet
 • Als Erste(r) kommentieren

ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ 43 5-9

 1. 1. ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เสนอ ครู จิรายุ ทองดี
 2. 2. ความหมาย.. ของระบบสื่อสารข้อมูล • ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยผ่าน สื่อหรือตัวกลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัย4ประการดังนี้ 1.ตรงเป้ าหมาย 2.ความถูกต้อง 3.ความทันสมัย 4.ความคลาดเคลื่อน หรือ ความสับสนของระบบสื่อสารข้อมูล
 3. 3. องค์ประกอบ.. ของระบบสื่อสารข้อมูล • สื่อสารข้อมูลประกอบด้วย • 1.ข่าวสาร • 2.ผู้ส่ง • 3.ผู้รับ • 4.สื่อ • 5.โพรโทคอล
 4. 4. ลักษณะข้อมูล.. ที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์ • ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ • ตัวอักษร • ตัวเลข • รูปภาพ • เสียง • วิดิโอ
 5. 5. ทิศทาง.. ของการสื่อสารข้อมูล • การสื่อสารข้อมูล มี 3 รูปแบบได้แก่ • การสื่อสารทางเดียว • การสื่อสารกึ่งสองทาง • การสื่อสารสองทาง
 6. 6. โพรโทคอล เป็นกฎเกณฑ์ กติกา วิธีการที่เป็นข้อตกลงในการ ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย
 7. 7. มาตรฐาน.. ของโพรโทคอล • มาตรฐานของโพรโทคอลแบ่งเป็น7ชั้นซึ่งแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน
 8. 8. โครงสร้าง.. ของเครือข่าย • โครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้เขื่อมต่อสื่อสารข้อมูล ได้แก่ • โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช • โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว • โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส • โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน • โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
 9. 9. โครงสร้างเครือข่ายแบบเมช
 10. 10. โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว
 11. 11. โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส
 12. 12. โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
 13. 13. โครงสร้างเครือข่ายแบบผสม
 14. 14. ประเภท.. ของระบบเครือข่าย • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งได้4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายแพน เครือข่ายแลน เครือข่ายแมน และเครือข่ายแวน
 15. 15. วิธีการ.. ส่งข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล • วิธีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลทาได้โดย • การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม • การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน
 16. 16. รูปแบบ.. การสื่อสารข้อมูล • การสื่อสารข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ • การส่งข้อมูลแบบไม่ประสานจังหวะ • การส่งข้อมูลแบบประสานจังหวะ
 17. 17. สื่อกลาง.. นาเข้าข้อมูล สื่อกลางนาเข้าข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางได้ได้แก่ สายโคแอ็กเชียล สายคู่บิดเกลียว สายใยแก้วนาแสง สื่อกลางที่กาหนดเส้นทางไม่ได้ได้แก่ คลื่นวิทยุ ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด
 18. 18. อุปกรณ์.. ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ –โมเด็ม –แลนด์การ์ด –ฮับ –สวิตช์ –รีพีตเตอร์ –บริดจ์ –เราเตอร์ –เกตเวย์ –จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย –แอร์การ์ด –สมาร์ตโฟน
 19. 19. สมาชิกกลุ่ม • นางสาว ชนินาถ วัฒนพานิช ม.5/9 เลขที่ 25 • นางสาว วรรณพร พินนะจิตร ม.5/9 เลขที่ 26 • นางสาว ชญากาณฑ์ วิมุตานนท์ ม.5/9 เลขที่ 31 • นางสาว ชุติการญจน์ วิมุตานนท์ ม.5/9 เลขที่ 32 • นางสาว ญาณินทน์ ธัญญพาณิชย์ ม.5/9 เลขที่ 43

×