Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ilakkanam

68.283 Aufrufe

Veröffentlicht am

ILAKKANAM KERTAS 2 BAHAGIAN B

Veröffentlicht in: Bildung
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Thanks.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Ilakkanam

 1. 1. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 1 பிரிவு B : இலக௃கணம் [ ககள்விகள் 16-30 ] [ SET 1 ] 16. து, தை, தைொ ஋ன்னுப௉ ஋ழுத௃துகள் ஋வ்வகககபொச் சொர்ந்தகவ ஋ன்பதகை மதரிவு மசய்க A. மப௄ல்லிை உபோர்மப௄ய் B. வல்லிை உபோர்மப௄ய் C. உபோமப௄ய் குறில் D. வல்லிைமப௄ய் ஋ழுத௃து 17. வொக௃கிபொத௃தில் எழுவொதைக௃ குறிக௃குப௉ மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க . A. அண்கப௄பொ B. விகைபொொட்டுத௃ C. இந்திபொ இகைஞர்களின் D. குன்றி வருகிறது 18. படத௃திலுள்ை தெைப்படுதபொருள் மசொற்ககைத௃ மதரிவு மசய்க. i ஊதகல ii பந்கத iii திடலில் iv ப௄ொணவர்கள் A. i , ii B. i , iii C. ii , iii D. ii , iv அண்கப௄பொ கொலப௄ொக விகைபொொட்டுத௃ துகறபோல் இந்திபொ இகைஞர்களின் ஈடுபொடு குன்றி வருகிறது.
 2. 2. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 2 19. ஆண்பொதல விைக௃குப௉ படத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க A B C D 20. பின்வருப௉ வொக௃கிபொங்களில் பிதைைொக ஌ற்று வந்துள்ை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. சிற்பி அழகிபொ சிகலகபொ வடித௃தொன். B. ப௄ொணவர்கள் பள்ளிக௃கு த௄டந்துச் மசன்றைர். C. விப௄லொ பபச்சுப௃ பபொட்டிபோல் பேதல் பரிகச மவன்றொள். D. அந்தச் மசல்வந்தர் பள்ளிக௃குக௃ கணினிகபொ த௄ன்மகொகடபொொகக௃ மகொடுத௃தொர். 21. ஆறொம் கவற்றுதை உருதப ஌ற்று வந்துள்ை மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A. பொரதிக௃கு B. பொரதிகபொ C. பொரதியுகடபொ D. பொரதிபபொொடு 22. தெய்விதை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. அழ.வள்ளிபொப௃பொலொல் குழந்கதக௃ கவிகதகள் இபொற்றிைொர். B. குழந்கதக௃ கவிகதகள் இபொற்றிைொர் அழ.வள்ளிபொப௃பொலொல் C. இபொற்றிைொர் அழ.வள்ளிபொப௃பொலொல் குழந்கதக௃ கவிகதகள் D. அழ.வள்ளிபொப௃பொ குழந்கதக௃ கவிகதககை இபொற்றிைொர். குழந்கதக௃ கவிகதகள் அழ.வள்ளிபொப௃பொலொல் இபொற்றப௃பட்டது.
 3. 3. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 3 23. விதைதைச்ெ வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. ப௄ொணவர்களின் தவற்கற ஆசிரிபொர் கண்டித௃துக௃ கூறிைொர். B. கொட்டில் பவகப௄ொக ஏடிபொ ப௄ொகைப௃ புலி துரத௃திபொது. C. ப௄ொணவர் ஋ழுதிபொ கட்டுகர சிறப௃பொக இருந்தது. D. வொணி வகரந்த ஏவிபொப௉ அழகொக இருந்தது. 24. இடப்தபைதைக௃ குறிக௃குப௉ படத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A B C D 25. சரிபொொை விதைைதடகதைத௃ மதரிவு மசய்க. i ஆழப௄ொை ஌ரி ii விகரவொக ஋ழுதிைொள் iii இனிகப௄பொொகப௃ பொடிைொள் iv உபொரப௄ொை கட்டடப௉ A. i , ii B. i , iii C. ii , iii D. ii , iv 26. சரிபொொை குன்றிைவிதை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. பொொழினி பெட்டிைொள் B. ப௄ொறன் இரவில் படித௃தொன் C. ப௄ொணவர்கள் கடலில் தெந்திைர் D. கபொல்விழி இகறவகை வணங்கிைொள்
 4. 4. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 4 27. பிரித௃து எழுதுக. தண்ணீர் A. தன் + தெர் B. தன்கப௄ + தெர் C. தண்கப௄ + தெர் 28. கெர்த௃தைழுதுக. பூ + பசொகல A. பூஞ்பசொகல B. பூச்பசொகல C. பூபசொகல 29. பின்வருப௉ வொக௃கிபொங்களில் குன்றொ விதை வொக௃கிபொங்ககைத௃ மதரிவு மசய்க. i. த௄வின் கவிகத புகைந்தொன். ii. திவ்பொொ மபொது நூலகத௃திற்குச் மசன்றொள். iii. வசந்தொ பதர்வில் சிறப௃புப௃ பரிசுப௃ மபற்றொள். iv. ஋ழுத௃தொைர் சிறுககதககைப௃ புத௃தகப௄ொக மவளிபோட்டொர். A. i , ii , iii B. i , iii , iv C. i , ii , iv D. ii , iii , iv 30. பின்வருப௉ வொக௃கிபொத௃தில் சிதைப்தபைதைக௃ மதரிவு மசய்க. A. சொய்ந்தை B. பவபரொடு C. ப௄ரங்கள் D. ப௄கழ கடந்த வொரப௉ மபய்த கைத௃த ப௄கழபொொல் ,ப௄ரங்கள் பவபரொடு சொய்ந்தை.
 5. 5. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 5 பிரிவு B : இலக௃கணம் [ ககள்விகள் 16-30 ] [ SET 2 ] 21. பின்வருப௉ வொக௃கிபொத௃தில் உபொர்திகணச் மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. விவசொபோ தன் ப௄ொட்டு வண்டிகபொ பவகப௄ொகச் மசலுத௃திைொன். A B C D 22. பின்வருப௉ படங்களில் பலர்பொதலக௃ குறிக௃குப௉ படத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A B C D 23. சரிபொொை பன்தை வொக௃கிைத௃தைத௃ மதரிவு மசய்க. A. பறகவகள் வொனில் பறந்தது. B. ப௄ொடுகள் திடலில் புல் பப௄ய்ந்தது. C. ப௄ொணவர் சகபபோல் என்று கூடிைர். 24. பகொடிட்ட இடத௃திற்கு ஌ற்ற மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A. மசல்லுப௉ B. மசல்வர் C. மசல்வொர் D. மசன்றொர் 25. பிதைைொை கவற்றுதை உருதபக௃ மகொண்ட வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. பிபரப௄ொ சரசுவிடப௅ருந்து கொபசொகல மபற்றொள். B. தப௅ழரசனின் தப௅ழொற்றல் ஋ன்கைக௃ கவர்ந்தது. C. பேகிலன் ஆற்றுக௃குச் மசன்று பென்கபைொடு பிடித௃தொன். D. பேருகப௉ப௄ொ சிறுவனுக௃கு அறிவுகர கூறிைொள். திரு. பப௄ொகன் எவ்மவொரு த௄ொளுப௉ பகொவிலுக௃குச் ________________ .
 6. 6. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 6 26. பின்வருப௉ வொக௃கிபொத௃தில் விடுபட்ட எழுவொதைக௃ குறிக௃குப௉ மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A. இது B. அது C. ஆசிரிபொர் D. தொங்கள் 27. பின்வருப௉ வொக௃கிபொங்களில் சரிபொொை தெைப்படுதபொருதைக௃ மகொண்ட வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. I . இகடபொன் ஆடுககை பப௄ய்த௃தொன். II . ப௄ொணவர்கள் திடலில் விகைபொொடுகின்றைர். III . கவிஞர். கண்ணதொசன் கவிகத ஋ழுதிைொர். IV . ப௅னி பஸ் இரு ககடககை பப௄ொதிபொது. A. I , II , III B. I , II , IV C. I , II , III D. I , III , IV 23. பின்வருப௉ வொக௃கிபொத௃தில் விடுபட்ட பைனிதலச் மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A. ஌ற்கப௃படுகிறது B. ஌ற்கப௃படுப௉ C. ஌ற்றொர் 24. கீழ்வருப௉ பொடலில் வருப௉ தபைைதடதைக௃ குறிக௃குப௉ மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A ஈரப௄ொை பரொஜொபவ B ஋ன்கைப௃ பொர்த௃து பைடொபத C கண்ணில் ஋ன்ை பசொகப௉ D தீருப௉ ஌ங்கொபத டத௃பதொ ஸ்ரீ த௄ஜிப௃ அப௃துல் ரசொக௃ ப௄பலசிபொொவின் ஆறொவது பிரதப௄ரொக பதவி ______________. __________ பபொதித௃த பொடத௃கத ப௄ொணவர்கள் மசவிப௄டுத௃தைர்.
 7. 7. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 7 25. ெரிைொை இகணகபொத௃ மதரிவு மசய்க. A. மபொருட்மபபொர் - கல் , நூல், ககட B. இடப௃மபபொர் - திடல் , கொடு, கிகை C. சிகைப௃மபபொர் - பவர் , இகல, கொய் D. கொலப௃மபபொர் - நூலகப௉ , ப௄ொர்கழி, பகொகட 26. சரிபொொை விதைைதடதை ஌ற்று வருப௉ மசொற்மறொடகரத௃ மதரிவு மசய்க. I. மதளிவொை சிந்தகை II . பிரகொசப௄ொகத௃ பதொன்றிைொன் III . வைப௄ொை வொழ்க௃கக IV . கவைப௄ொகச் மசய்தொள் A. I , II B. II , III C. I , III D. II , IV 27. விடுபட்ட இடத௃திற்கொை சரிபொொை விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க A. பின்பற்ற பவண்டுப௉ / பின்பற்று B. பின்பற்ற பவண்டுப௉ / பின்பற்றிைர் C. பின்பற்றிைர் / பின்பற்றுபவொப௉ D. பின்பற்றுபவொப௉ / பின்பற்ற பவண்டுப௉ 28. மகொடுக௃கப௃பட்டுள்ைவற்றுள் குன்றிை விதை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க A. தொய் குழந்கதகபொ வொரி அகணத௃தொர். B. பேரளி மபற்பறொர் வொழ்த௃கதப௃ மபற்றொன். C. எரு மப௄ொழிபோல் பிறமப௄ொழிகளின் கலப௃பு இபொல்பொைது. D. கற்றல் கற்பித௃தலில் புதிபொ அணுகுபேகறககை ககபொொை பவண்டுப௉. “உப௄ொ, சொன்பறொர்ககையுப௉ அவர்களின் கருத௃துககையுப௉ த௄ொப௉ ப௄தித௃து ________________,” ஋ன்றொர் ஆசிரிபொர்.
 8. 8. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 8 29. கெர்த௃தைழுதுக கவல் + பதட A. பவல்பகட B. பவட்பகட C. பவற்பகட D. பவபகட 30. பிரித௃தைழுதுக கொதலயுணவு A. கொகல + யுணவு B. கொகல + உணவு C. கொலப௉ + உணவு D. கொலப௉ + யுணவு
 9. 9. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 9 பிரிவு B : இலக௃கணம் [ ககள்விகள் 16-30 ] [ SET 3 ] 28. கீழ்க௃கொண்பைவற்றுள் சரிபொொை அஃறிதணப் பட்டிபொகலத௃ மதரிவு மசய்க. A B C D 29. பலவின்பொல் அடங்கிபொ படங்ககைத௃ மதரிவு மசய்க . A B C D 30. ெரிைொை விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க. A. தெந்து B. தெந்த C. தெந்தி D. தெந்துதல் 19. சரிபொொை இதடச்தெொல்தலத௃ மதரிவு மசய்க. கப௄க௃கல் ஜொக௃சன் உலகத௃தொரொல் பபொற்றப௃பட்டொர். _____________அவர் எரு சிறந்த பொடகர். A. அதைொல் B. ஌மைனில் C. இருப௃பினுப௉ D. ஆதலொல் பந்து தொத௃தொ கனி அப௃பொ குவகை தங்கப௉ ப௄கை ரப௉பப௉ ப௄ல்லிகக தொதி ப௄ொணவன் கணினி பேரளி ப௄லர் கருப௉பு பள்ளி சிறுவர்கள் பத௄ற்று தெச்சல் குைத௃தில் __________ ப௄கிழ்ந்தன்ர்
 10. 10. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 10 20. வல்லிைத௃தில் தைொடங்கும் மசொற்ககைத௃ மதரிவு மசய்க. I. தங்கப௉ II. ப௄ங்கக III. சங்கு IV. த௄த௃கத E. I, II F. II, III G. I, III H. III, IV 21. ெரிைொை இதணதைத௃ மதரிவு மசய்க. I. ஋ழுதுகிறொன் - இறந்த கொலப௉ III. பறக௃குப௉ - ஋திர்கொலப௉ II. வகரந்தொன் - இறந்த கொலப௉ IV. த௄டக௃குப௉ - த௅கழ்கொலப௉ A. I, II B. I, III C. II, III D. II, IV 22. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃திலுள்ை தெைப்படுதபொருதைத௃ மதரிவு மசய்க. A. அதிகப௄ொை B. ப௄ருந்துககை C. உட்மகொள்வகத D. தவிர்க௃க 23. சரிபொொை பண்புப்தபைதைக௃ மகொண்ட பட்டிபொகலத௃ மதரிவு மசய்க. A B C D அதிகப௄ொை ப௄ருந்துககை உட்மகொள்வகதத௃ தவிர்க௃க பவண்டுப௉. சதுரப௉ பகொபப௉ குட்கட பத௄ர்கப௄ பேபொல் கறுப௃பு சதுரப௉ ப௄ொகல பூங்கொ மவள்ளி கக ஆடுதல் ப௄ொணவன் கடித௃தல் சிவப௃பு கொய்
 11. 11. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 11 24. பிரித௃து எழுதுக. ப௄பகஸ்வரி D. ப௄பகஸ் + வரி E. ப௄கொ + ஈஸ்வரி F. ப௄க + ஈஸ்வரி G. ப௄பக + ஈஸ்வரி 25. கெர்த௃தைழுதுக. இரண்டு + பத௃து D. இரண்டுப௃பத௃து E. இருபத௃து F. இருபது G. இரண்டுபத௃து 26. சரிபொொை விதைைதட வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. திரு. சுந்தர் அழகொை வீட்கட வொங்கிைொர். B சொகலகபொக௃ கவைப௄ொகக௃ கடக௃க பவண்டுப௉. C ப௄பலசிபொொவின் ப௅க உபொரப௄ொை ப௄கலச் சிரகப௉ கிைொபொலு ஆகுப௉. D. மபற்பறொர்கள் ப௄கிழ்ச்சிபொொை குடுப௃ப௄த௃கத உருவொக௃கப௉ மபொறுப௃கப ஌ற்றுள்ைைர், 27. வொக௃கிபொத௃தில் ஌ற்ற த௅றுத௃ைக௃குறிகதைத௃ மதரிவு மசய்க. A. , / . B. ; / . C. , / ! D. , / ? தூய்கப௄க௃பகடு தெர் / த௅லப௉, கொற்று ஆகிபொவற்கறப௃ பொதிக௃குப௉ ஋ன்பகத தெ அறிபொப௄ொட்டொபொொ /
 12. 12. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 12 28. மகொடுக௃கப௃பட்டுள்ை குறிலுக௃கு ஌ற்ற மத௄டிகலத௃ மதரிவு மசய்க. A. பவ B. மவொ C. பவொ 29. தபைதைச்ெத௃தைத௃ மதரிவு மசய்க. A. ஋ழுதிபொ கடிதப௉ B. வகரந்து இரசித௃தொன் C. வொடி வதங்கிபொது D. பதடிப௃ பிடித௃தைர் 30. குன்றொ விதைதைப் பற்றிபொ சரிபொொை கூற்கறத௃ மதரிவு மசய்க. i. வொக௃கிபொத௃தில் மசபொப௃படுமபொருகை ஌ற்று வருப௉. ii. வொக௃கிபொத௃தில் மசபொப௃படுமபொருள் இன்றி வருப௉. iii. ஋கத, ஋வற்கற, பொொகர ஋ன்னுப௉ பகள்விகளுக௃கு விகட கிகடக௃குப௉. iv. ஋கத, ஋வற்கற, பொொகர ஋ன்னுப௉ பகள்விகளுக௃கு விகட கிகடக௃கொது. A. i, iii B. i, ii, iii C. iii, iv D. ii, iii, iv
 13. 13. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 13 பிரிவு B : இலக௃கணம் [ ககள்விகள் 16-30 ] [ SET 4 ] 16 கீழ்க௃கொண்பைவற்றுள் சரிபொொை உைர்திதணதைக௃ குறிக௃குப௉ படங்ககைத௃ மதரிவு மசய்க. i ii iii iv A i, ii, iii B ii, iii, iv C i, ii, iv D i, iii, iv 17 படத௃திற்குப௃ தபொருந்ைொை பொல் வகககபொத௃ மதரிவு மசய்க. A பலவின்பொல் B மபண்பொல் C பலர்பொல் D ஆண்பொல் 18 தைொழிற்தபைதையும் சிதைப்தபைதையும் மகொண்ட இகணகபொத௃ மதரிவு மசய்க. A ஆசிரிபொர் - கிகை B ஌ற்றுப௄தி - தண்டு C பறித௃தல் - படகு D ப௄கழ - புகழ்
 14. 14. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 14 19 வொக௃கிபொத௃தில் பகொடிடப௃பட்ட மசொல்லுக௃குப௃ தபொருத௃ைைொை விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க. A தன்கப௄ B பேன்னிகல C படர்க௃கக 20 படத௃திற்கு ஌ற்ற த௅கழ்கொல தெொல்தலத௃ மதரிவு மசய்க. A உகரபொொற்றிைொர். B உகரபொொற்றுகிறொர். C உகரபொொற்றுவொர். 21 சரிபொொை விதைதைச்ெம் மகொண்ட வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A திைகரன் வொங்கிபொ கணினி பழுதொைது. B ககலப௄களின் பொடல்கள் அகைவரின் ப௄ைகதயுப௉ மத௄கிழ கவத௃தது. C பவகப௄ொக ஏடிபொ கபபொன் கொல் இடறி கீபழ விழுந்தொன். D அச்சுதன் மவட்டிபொ பழங்ககை உண்டொன். 22 கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃திலுள்ை பைனிதலதைத௃ மதரிவு மசய்க. A பேகநூல் B தகலபேகறபோைர் C குற்றச்மசபொல்கள் D விைங்குகிறது பேகஅகப௃பக௃கப௉ இகைபொ தகலபேகறபோைர் குற்றச்மசபொல்கள் மசய்வதற்கு பேக௃கிபொக௃ கொரணப௄ொக விைங்குகிறது. “உப௄க௃கு அரிபொ மத௄ல்லிக௃கனிகபொத௃ தருகிபறன்,” ஋ன்றொர் எைகவ.
 15. 15. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 15 23 படத௃திற்கு ஌ற்ற சரிபொொை விதைமுற்தறத௃ மதரிவு மசய்க. A விகைபொொடிபொ B விகைபொொடுப௉ C விகைபொொடுகின்ற D விகைபொொடுகின்றைர் 24 பிரித௃து எழுதுக. த௄ற்றப௅ழ் A த௄ல் + தப௅ழ் B த௄ல்ல + தப௅ழ் C த௄ற்ற + தப௅ழ் 25 கெர்த௃தைழுதுக. கக + கடிகொரப௉ A கககடிகொரப௉ B ககக௃கடிகொரப௉ C ககபோகடிகொரப௉ 26 வொக௃கிபொத௃திற்குப௃ மபொருத௃தப௄ொை விதைைதடதைத௃ மதரிவு மசய்க. A கவைத௃துடன் / மப௄துவொகப௃ B பணிவொகப௃ / கைப௄ொகப௃ C மப௄ன்கப௄பொொகப௃ / பலப௄ொகப௃ D அன்பொகப௃ / பணிவொகப௃ ஆசிரிபொர் வகுப௃பகறபோல் __________ பபசிைொர்.
 16. 16. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 16 27 கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃திற்கு ப௅கப௃ மபொருத௃தப௄ொை இதடச்தெொல்தலத௃ மதரிவு மசய்க. A ஆகபவ B ஋ைபவ C ஌மைனில் D இருப௃பினுப௉ 28 மபொருத௃தப௄ொை விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க. A த௄ொப௉ “பள்ளி விடுமுதறயின்கபொது தகந்திங் ைதலக௃குச் சுற்றுலொ தெல்கவொம்,” என்று ஆசிரிைர் ைொணவர்களிடம் கூறிைொர். B தெங்கள் C த௄ொங்கள் D அவர்கள் 29 பிதைைொை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A பொகவ ஆசிரிபொரொகப௃ பணி புரிகிறொர். B கபொல் சகப௄த௃த கறி சுகவபொொக இருந்தது. C விப௄ல் ககபோல் உதற அணிந்தொன். D சக௃தி கதை ஏரத௃தில் ப௄ணல் வீடு கட்டிைொள். 30 கீழ்க௃கொணுப௉ பட்டிபொலில் ஋து பவற்றுகப௄ வககக௃கு ஌ற்ற உருபு அல்ல? கவற்றுதை உருபு A பைன்றொப௉ பவற்றுகப௄ ஆல், ஆன், எடு, ஏடு, உடன் B த௄ொன்கொப௉ பவற்றுகப௄ ஍ C ஍ந்தொப௉ பவற்றுகப௄ இன், இருந்து, இல், த௅ன்று D ஆறொப௉ பவற்றுகப௄ அது, உகடபொ வொைத௃தில் பகொடொை பகொடி த௄ட்சத௃திரங்கள் ப௅ன்னுவது பபொல் பதொன்றுகிறது. _____________ அகவ உண்கப௄போல் ப௅ன்னுவதில்கல.
 17. 17. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 17 பிரிவு B இலக௃கணம் [ககள்விகள் 16 – 30] [ SET 5 ] 16. கீழ்க௃கொண்பைவற்றுள் கிைந்ை எழுத௃துகள் தகொண்டிைொை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. பொப௉பு விஷத௃தன்கப௄ மகொண்டது. B. வொஹினி தகரகபொப௃ மபருக௃கிைொள். C. ஍பொப௉ மதளிபொ ஆசிரிபொரிடப௉ பகள்விகள் பகள். D. கபொல்விழி பறித௃த பரொஜொப௃ புஷ்பங்ககை இகறவனுக௃குப௃ பகடத௃தொள். 17. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொங்களுள் பலர்பொதலக௃ குறிக௃குப௉ சரிபொொை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. I. சுதொ ப௄ொப௉பழத௃கதச் சுகவத௃தொள். II. சிறுவர்கள் பந்து விகைபொொடிைர். III. அவன் தங்க பகொபுரத௃கதப௃ பொர்த௃து ப௄கலத௃தொன். IV. ப௄ொணவர்கள் அறிவிபொல் விழொவில் பங்பகற்கின்றைர். A. I, II B. I, III C. I, IV D. II, IV 18. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃தில் கொலிபோடங்களுக௃குப௃ மபொருத௃தப௄ொை விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க. வொைத௃தில் ____________ பட்டம் ைைங்கிதையில் சிக௃கிக௃ ______________. A. பரந்த / கிழியுப௉ B. பறந்த / கிழிந்தது C. பறந்து / கிழியுப௉ D. பறக௃கின்ற / கிழிகின்றை 19. கீழ்க௃கொண்பைவற்றுள் சரிபொொை கைொன்றல் விகொைத௃தைக௃ மகொண்டுள்ை மசொல்கலத௃ மதரிவு மசய்க. A. வரந்தொ B. த௄ற்றப௅ழ் C. கொரவகட D. கதத௃திங்கள்
 18. 18. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 18 20. கீழ்க௃கொணுப௉ பத௄ர்க௃கூற்று வொக௃கிபொத௃கத அபொற்கூற்று வொக௃கிபொப௄ொக௃குக. “ைொணவர்ககை, அறிவிைல் விைொதவ முன்னிட்டு த௄ொதைக௃ கண்கொட்சி த௄தடதபறும்,” எை ைதலதைைொசிரிைர் கூறிைொர். A. த௄ொகை அறிவிபொல் விழொகவ பேன்னிட்டு, கண்கொட்சி த௄கடமபறுப௉ ஋ை தகலகப௄பொொசிரிபொர் ப௄ொணவர்களிடப௉ கூறிைொர். B. அறிவிபொல் விழொகவ பேன்னிட்டு த௄ொகைக௃ கண்கொட்சி த௄கடமபறுவதொக ப௄ொணவர்கள் தகலகப௄பொொசிரிபொரிடப௉ கூறிைொர். C. ப௄ொணவர்கள் ப௄றுத௄ொள் அறிவிபொல் விழொகவ பேன்னிட்டு கண்கொட்சி த௄டத௃தப௃ பபொவதொகத௃ தகலகப௄பொொசிரிபொரிடப௉ கூறிைர். D. அறிவிபொல் விழொகவ பேன்னிட்டு ப௄றுத௄ொள் கண்கொட்சி த௄கடமபறப௃ பபொவதொகத௃ தகலகப௄பொொசிரிபொர் ப௄ொணவர்களிடப௉ கூறிைொர். 21. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொங்களில் உைர்திதணதைக௃ குறிக௃குப௉ வொக௃கிபொத௃கதத௃ பதர்ந்மதடுக௃கவுப௉. I வொைரங்கள் ப௄ரத௃தில் தொவிக௃ குதித௃தை. II இன்று பதசிபொத௃ தந்கதபோன் பிறந்தத௄ொள். III வொல்பெகி இரொப௄ொபொணத௃கத இபொற்றிைொர். IV பபரொசிரிபொர் சகபபோல் உகர த௅கழ்த௃திைொர் A. I, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV 22. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃தில் சரிபொொை தெைப்படுதபொருதைத௃ தைரிவு தெய்க.. ைன்முதைப்புத௃ தூண்டல் த௅கழ்வில் உதைைொற்றிை கபச்ெொைரின் கபச்சு ைொணவர்கதை தவகுவொகக௃ கவர்ந்ைது. A. பபச்சு B. கவர்ந்தது C. ப௄ொணவர்ககை D. தன்பேகைப௃புத௃ தூண்டல்
 19. 19. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 19 23. கீழ்க௃கொணுப௉ படத௃திற்கு ஌ற்ற சரிபொொை தெைப்பொட்டுவிதை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. த௄ொற்று விவசொபோபொொல் த௄ட்டொர். B. விவசொபோ த௄ொற்றுககை த௄டுகிறொன். C. விவசொபோகள் த௄ொற்றுககை த௄ட்டைர். D. த௄ொற்றுகள் விவசொபோபொொல் த௄டப௃படுகின்றை. 24. கீழ்க௃கொண்பைவற்றுள் ெரிைொை கொலத௃தைக௃ கொட்டுப௉ வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. I. த௅கழ்கொலப௉ - ப௄ொணவர்கள் பதர்கவ ஋ழுதிைர். II. ஋திர்கொலப௉ - ப௄ொணவர்கள் சிறப௃புத௃ பதர்ச்சி மபறுவர். III. இறந்த கொலப௉ - ப௄ொணவர்கள் பொடங்ககைக௃ கருத௃துடன் கற்றைர். A. I, II B. II, III C. I, III D. I, II, III
 20. 20. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 20 25. கட்டத௃தில் X ப௄ற்றுப௉ Y விகடகபொத௃ மதரிவு மசய்க. 26. பிரித௃து ஋ழுதுக. ெககொைைன் A. சகப௉ + உதரன் B. சக + உதரன் C. சபகொ + தரன் D. சபகொ + எதரன் 27. சரிபொொக வலிமிகொை தெொற்தறொடதைத௃ மதரிவு மசய்க. சுந்தரி தன் தொபொொருடன் ெந்தைக௃குச் மசன்றொள். அவர்கள் அங்குப் A B பலவககபொொை பழங்ககை வொங்கிைர். அதவச் ெொப்பிடுவைற்குச் சுகவபொொக C D இருக௃குப௉. ¾¢¨¸ò¾É÷ திகண ¯Â÷¾¢¨½ À¡ø ÀÄ÷À¡ø ¸¡Äõ þÈó¾ ¸¡Äõ þ¼õ X ±ñ Y X Y A. படர்க௃கக பன்கப௄ B. பேன்னிகல எருகப௄ C. படர்க௃கக எருகப௄ D. தன்னிகல பன்கப௄
 21. 21. யு.பி.஋ஸ்.ஆர் தப௅ழ்மப௄ொழி (தொள் 1) பிரிவு A : இலக௃கணப௉ ராஜா த/பெ பெரியசாமி |ெத்தாங் மலாக்கா தமிழ்ப்ெள்ளி ( 2014) www.bahasatamilupsr.wordpress.com / Facebook: BAHAN P&P KSSR & KBSR (SJKT) 21 28. கீழ்க௃கொணுப௉ கூற்றில் கொலிபோடத௃திற்குப௃ மபொருத௃தப௄ொை இதடச்தெொல்தலத௃ மதரிவு மசய்க. அடுத௃ை வொைம் த௄தடதபறும் கபச்சுப் கபொட்டியில் ைலர்விழி கலந்து தகொள்ைவிருக௃கிறொள். _________________ இதுவதை எந்ைப் பயிற்சியிலும் ஈடுபடவில்தல. A. ஋ைபவ B. ஆைொல் C. ஆககபொொல் D. இருப௃பினுப௉ 29. கீழ்க௃கொணுப௉ வொக௃கிபொத௃தில் பகொடிடப௃பட்டுள்ை மசொல் ஌ற்று வந்துள்ை கவற்றுதைதைத௃ மதரிவு மசய். திரு.பேருகன் ைமிழின்பொல் மகொண்ட பற்றுக௃கு அைபவ இல்கல. A. ஌ழொப௉ பவற்றுகப௄ உருபு B. ஆறொப௉ பவற்றுகப௄ உருபு C. ஍ந்தொப௉ பவற்றுகப௄ உருபு D. த௄ொன்கொப௉ பவற்றுகப௄ உருபு 30. மகொடுக௃கப௃பட்டுள்ை வொக௃கிபொங்களுள் குன்றிை விதை வொக௃கிபொத௃கதத௃ மதரிவு மசய்க. A. பசற்றில் விழுந்த தப௉பி அழுதொன். B. பொொகை துப௉பிக௃ககபொொல் ப௄ரங்ககை அழித௃தது. C. ப௄ொணவர்கள் ககலந்த புத௃தகங்ககை அடுக௃கிைர். D. ஆசிரிபொர் தவறு மசய்த ப௄ொணவர்ககைத௃ தண்டித௃தொர்.

×