SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 85
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MARY ANN N. NAVAJA
8
Ikaapat na Markahan
PRAYER
Mga Alituntunin:
1. Humanap ng komportableng lugar
2. Kumuha ng papel at panulat
3. Maging aktibo at makilahok sa
ibibigay kong mga gawain
4. Sabay sabay na bigkasin ng
malakas ang HANDA NA AKO!
•Pagsusuri ng
Larawan
Layunin:
1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto
ng mga umiiral na karahasan sa paaralan
2. Nasusuri ang mga aspekto ng
pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa
kapwa na kailangan upang maiwasan at
tugunan ang karahasan sa paaralan.
A B
Ang Paaralan ang
itinuturing na
pangalawang tahanan ng
maraming mga mag-
aaral. Katulad ng
Mga gabay na tanong:
 Mga gabay na Tanong:
 1. Batay sa iyong pagsusuri ano ang pangunahing paksa sa
balitang napanood.
 2. Ayon sa balita ano ang isang problema ng mag aaral ang
inyong napanood?
 3. Paano nakaapekto ang pambubulas sa bata ayon sa iyong
napanood?
 4. Sa iyong palagay ano ang iyong mararamdaman kung ikaw
ang nakaranas ng ganitong problema o uri ng pambubulas, at
ano ang iyong nararapat na gawin upang maiwasan o matigil
ang ganitong pangyayari?
Ang KARAHASAN SA PAARALAN
ay anumang kilos na lumalabag
sa Misyon at Bisyon ng edukasyon, sa
paggalang sa kapwa mag-aaral o anumang
kilos na humahadlang sa layunin ng
paaralan na maging ligtas sa pagdarahas
ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan.
Ano-ano nga ba ang
mga karahasan na
maaaring nagaganap
sa paaralan?
PAMBUBULAS o BULLYING
VANDALISM PAGDADALA NG DROGA
FRATERNITY GANG SEXUAL
HARASSMENT
At narito pa:
pagnanakaw
pagdadala ng nakasasakit na bagay
labanan
pag-aaway o pagsasakitan sa loob o
labas man ng paaralan
.
PAMBUBULA
S
PAMBUBULAS(BULLYIN
G)
Ay isang sinasadya at
madalas na
malisyosong
pagtatangka ng isang
tao o pangkat na
Pasalitang
pambubulas
PASALITANG PAMBUBULAS
ay Pagsasalita o Pagsusulat ng
masasamang salita laban sa
isang tao. Mga salitang
nakasasakit sa damdamin ng
isang tao
URI NG PAMBUBULAS
MGA HALIMBAWA
Pangangantyaw Paninigaw
Pangungutya Pagmumura
Panunukso Pang-iinsulto
Panlalait Pang-aasar
Pagpapahiya sa maraming tao
Sosyal o
Relasyonal na
pambubulas
SOSYAL O RELASYONAL NA
PAMBUBULAS
ito ay may layuning sirain ang
pangalan o reputasyon ng tao
at ang pakikipag-ugnayan sa
ibang tao
• Hindi pagtanggap sa isang tao o
sadyang pang-iiwan sa kanya sa
maraming pagkakataon
• Panghihikayat sa ibang mag-aaral na
huwag makipagkaibigan sa isang tao o
pangkat
• Pagkakalat ng tsismis
• Pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng
nakararami
Pisikal na
pambubulas
PISIKAL NA PAMBUBULAS
ito ay pisikal na pananakit,
pagmamaltrato sa isang
indibidwal o pangkat at
paninira ng kaniyang mga pag-
aari nito.
• Panununtok
• Paninipa
• Pananampal
• Pangungurot
• Biglang pag-alis ng upuan habang
nakatalikod upang matumba ang
nakaupo
Bullying in America: Facts & Statistics
https://study.com/academy/lesson/bullying-in-america-facts-
statistics.html
 https://scienceworld.scholastic.com/issues/2018-19/102918/numbers-in-the-news-
bullying.html
KARAHASAN SA MGA KATUTUBO O KABUNDUKAN
PROTEKSYOB PARA SA MGA KATUTUBO LABAN SA
DESKRIMINASYON O KARAHASAN
Ang
NAMBUBULA
S
1. Napalaki ng
isang pamilyang
napabayaan na
gawin ang lahat
ng kaniyang
gustong gawin at
hindi
napaaalalahanan
lalo na sa mga
2. Hindi
naramda
man sa
pamilya
3. Hindi
napalago ang
komunikasyo
n at ugnayan
sa loob ng
pamilya
4. Ginamitan ng
pananakit bilang
5. Nakita ang
pagiging
marahas ng
magulang na
magdudulot ng
pagkakataon ng
damdamin ng
poot sa kapwa at
malaon ay
Ang
BINUBULAS
1.
Kaibahang
Pisikal
(physically
2. Kaibahang
Estilo ng
Pananamit
3.
Oryentasyo
ng Sekswual
(sexual
 tumutukoy sa kakayahan ng isangtao na
makaranas ng malalim na atraksyong
apeksyonal, emosyonal at sekswal
 malalim na relasyon sa taong ang
kasarian ay maaring katulad ng sa kanya,
iba sa kanya o kasariang higit sa isa.
4. Madaling
Mapikon
(short-
tempered)
5. Mababa ang
Tingin sa Sarili
(low self-esteem)
6. Tahimik at
Lumalayo sa
Nakararami
7. Wala kang
Kakayahang
Ipagtanggol ang
Sarili Laban sa
EPEKTO
NG
1. Pagkabalisa,
kalungkutan, suliranin sa
pagtulog, mababang tiwala
sa sarili, sakit ng ulo at
tiyan at stress
2. Kakaunting kaibigan o
walang kaibigan
3. Posibilidad na sila
mismo ay maging
marahas
“PAGSALI SA
FRATERNITY o
GANG”
Nanggaling sa
lating latin frater
– “brotherhood o
kapatiran”)
FRATERNITY
FRATERNITY
- Ay isang samahan o kapatiran na
binuo ng mga indibidwal na
nagnanais na mapansin o maging
bahagi sa iba. Akademikong
organisasyon o samahan na
ginagamit ang alpabetong Griyego
1. Tau Gamma Phi
2. Alpha Phi Omega
3. Sigma Lambda Phi
4. Alpha Phi Epsilon
5. Alpha Kappa Rho
GANG
• Ito ay grupo ng magkakaibigan
na kadalasang nag-aangkin ng
kontrol sa isang teritoryo sa
komunidad o maging sa
paaralan. Kadalasan ito’y
nasasangkot sa kaguluhan,
krimen at iskandalo.
Mga Sandata Laban
sa Karahasan
Dalawang bagay ang
mahalaga upang
maiwasan ang
pagiging
mapaghanap at ang
Kaalaman sa
Sarili
Paggalang
sa sarili
PANGKATANG GAWAIN:
 Unang pangkat -Tula: Bumuo ng tula na naglalaman ng mensahe sa
kapwa kabataan tungkol sa sanhi ng karahasan sa paaralan.
 Pangalawang Pangkat- Slogan:Bumuo ng Slogan na nag papahiwatig o
nagpapahayag ng epekto ng pambubulas o karahasan sa paaralan.
 Pangatlong pangkat- Pagguhit : Sa pamamagitan ng pagguhit magpakita
ng ng mga larawan ukol sa pagmamahal sa sarili at kapwa upang
maiwasan ang karahasan sa paaralan.
 Pang apat na Pangkat-: Bumuo ng akrostik sa salitang Pagmamahal na
naglalahad ng mga gawain o kilos na makatutulong upang mapigilan
ang paglaganap ng karahasan sa paaralan
P-agpapakita ng pagmamahal
A-y
G-awing
M-adalas
A-t
M-akakamit ng
A- ting paaralan ang kapayapaan
H-abang
A-ng
L-ahat ay ligtas
RUBRIKS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS ISKOR
PAKSA Naipakita ng mahusay ang
mensahe ng paksa
Di gaanong naipakita ng
mahusay ang mensahe ng
paksa
Hindi naipakita ng mahusay
ang mensahe ng paksa
PAGKAMALIKHAIN Napakaganda at malinaw
ang pagkakasulat ng mga
titik
Maganda at malinaw ang
pagkakasulat ng mga titik
Di gaanong maganda at di
gaanong malinaw ang
pagkakasulat ng mga titik
KABUUAN
Rubriks sa Pagsusuri ng Balita
Kraytirya 100-94 93-87 86-80
Nilalaman Ito ay kumpleto
ayon sa hinihingi
May kulang na
isa o dalawa sa
nilalaman.
May tatlo o higit
pang kakulangan
sa nilalaman.
Presentasyon/
Pagtalakay sa
Paksa
Ang pagtalakay sa
paksa at pagsagot
sa mga katanungan
ay napakaayos at
napakalinaw na
naipahayag.
Ang pagtalakay sa
paksa at pagsagot
sa mga
katanungan ay
maayos at
malinaw.
Ang pagtalakay
sa paksa at
pagsagot sa mga
katanungan ay
nakalilito
Ang pag-iwas
sa anomang
uri ng
_________ sa
paaralan
ang aktibong
pakikisangkot
sa pagsupil
nito
ay
patunay
ng
Pagmamahal sa
________
_______
__________ sa
buhay
Na may
kaakibat
na
__________
__
at
at
Ang pag-iwas
sa anomang
uri ng
karahasan sa
paaralan
ang aktibong
pakikisangkot
sa pagsupil
nito
ay
patunay
ng
Pagmamahal sa
sarili
kapwa
paggalang sa
buhay
Na may
kaakibat
na
katarungan
at
at
Maikling Pagsusulit
via QUIZZIZ
PAGTATAYA:
 Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot
1.Ito ay anumanhg kilos na lumalabag sa Misyonat Bisyon ng edukasyon sa paggalang sa kapawa mag-
aaral o anumang kilos na humahandalng sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao,
pag-aari, droga, armas o kaguluhan..
a.Pandaraya b. Karahasan sa Paaralan
c.Pag liban sa klase d. Fraternity
2.Bakit may mga mag-aaral na sumasali sa fraternity at gang?
a. Wala silang mapaglaanan ng oras c. may kakilalala sa kanila bilang kapatid
b. B. Kulang sila sa atensyon ng magulang d.Marami ang lalaban sa kaniala kung sakali masangkot
sila sagulo.
3.Sa anong paraan maiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa paaralan ?
a. Pagsunod sa payo ng magulang b. Paggalang sa awtoridad ng paaralan
c. Pagmamahal sa sarili, sa kapwa at paggalang sa buhay d. Pag –aaral ng mabuti
 4.Alin sa mg sumusunod ang hindi epekto ng pambubulas?
 A.Pagkabalisa, kalungkutan, suliranin,sa pagtulog, mabababang tiwala sa sarili, sakit ng
ulo tyan at stress
 B.Posibliidad na sila mismo ay maging marahas
 C. Kaunting kaibigan o walng kaibigan
 D. Masayahin at mahimbing na tulog
 5.Ang pagmamahal sa sarili , kapwa at buhay ay mga sandata laban sa karahasan.
 A. Tama
 B. Mali
 C,Maaring tama at mali
 D. Lahat ng nabanggit
PANUTO: Kumpletuhin ang mga salita upang
makabuo ng pahayag.
Ang mahalagang natutunan ko sa araling ito
ay__________________________________
____________________________________.
MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx
MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx

ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxMarnelle Garcia
 
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptxTcherReaQuezada
 
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeee
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeeeDLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeee
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeeeMaritesOlanio
 
COT ESP6.docx
COT ESP6.docxCOT ESP6.docx
COT ESP6.docxlomar5
 
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxRonaPacibe
 
COT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptxCOT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptxJBTorres2
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAO
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAOEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAO
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAOMadeeAzucena1
 
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersSuicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersGlenn Rivera
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng PamilyaEdukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng PamilyaMadeeAzucena1
 
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docx
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docxDLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docx
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docxSittieAlyannaZacaria1
 
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxEdukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxmargelinebenito1
 
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptxARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptxJOYCONCEPCION6
 
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdf
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdfaralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdf
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdfFyuTexNathanDaGreat
 
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptxJaiVilla2
 

Ähnlich wie MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx (20)

Karahasan.pptx
Karahasan.pptxKarahasan.pptx
Karahasan.pptx
 
ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptx
 
Karahasan sa Paaralan
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Karahasan sa Paaralan
 
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
 
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeee
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeeeDLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeee
DLL ESP (MELCs) W5.docxeeeeeeeeeeeeeeeee
 
COT ESP6.docx
COT ESP6.docxCOT ESP6.docx
COT ESP6.docx
 
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptxESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
ESP 5 PPT Q4 W9 - Pagtulong sa Kapwa, Pagmamahal sa Dakilang Lumikha.pptx
 
COT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptxCOT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptx
 
COT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptxCOT-2-LESSON-plan.pptx
COT-2-LESSON-plan.pptx
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAO
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAOEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAO
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - GRADE 8 \ PAKIKIPAGKAPUWATAO
 
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental DisordersSuicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
Suicide Prevention - Battling Depression and Mental Disorders
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng PamilyaEdukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 - Komunikasyon ng Pamilya
 
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docx
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docxDLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docx
DLP - ESP3 Pakikiisa sa Gawaing Pambata.docx
 
CSE PPT ESP Grade 10
CSE PPT ESP Grade 10 CSE PPT ESP Grade 10
CSE PPT ESP Grade 10
 
CSE PPT ESP Grade 10.pptx
CSE PPT ESP Grade 10.pptxCSE PPT ESP Grade 10.pptx
CSE PPT ESP Grade 10.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptxEdukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
Edukasyon sa pagpapakatao cot ppt quarter 2 week 3.pptx
 
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptxARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx
ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx
 
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdf
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdfaralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdf
aralin-2-ang-lipunan-220929093112-a34ec716.pdf
 
ANG LIPUNAN
ANG LIPUNANANG LIPUNAN
ANG LIPUNAN
 
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
533124946-Aralin-2-Ang-Lipunan.pptx
 

Kürzlich hochgeladen

ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 

Kürzlich hochgeladen (20)

ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 

MODULE-14-ppt-G8-UPDATED NAVAJA.pptx

 • 1. MARY ANN N. NAVAJA 8 Ikaapat na Markahan
 • 3.
 • 4. Mga Alituntunin: 1. Humanap ng komportableng lugar 2. Kumuha ng papel at panulat 3. Maging aktibo at makilahok sa ibibigay kong mga gawain 4. Sabay sabay na bigkasin ng malakas ang HANDA NA AKO!
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. Layunin: 1. Nakikilala ang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan 2. Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan.
 • 12. A B
 • 13. Ang Paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mga mag- aaral. Katulad ng
 • 14.
 • 15. Mga gabay na tanong:  Mga gabay na Tanong:  1. Batay sa iyong pagsusuri ano ang pangunahing paksa sa balitang napanood.  2. Ayon sa balita ano ang isang problema ng mag aaral ang inyong napanood?  3. Paano nakaapekto ang pambubulas sa bata ayon sa iyong napanood?  4. Sa iyong palagay ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nakaranas ng ganitong problema o uri ng pambubulas, at ano ang iyong nararapat na gawin upang maiwasan o matigil ang ganitong pangyayari?
 • 16.
 • 17.
 • 18. Ang KARAHASAN SA PAARALAN ay anumang kilos na lumalabag sa Misyon at Bisyon ng edukasyon, sa paggalang sa kapwa mag-aaral o anumang kilos na humahadlang sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan.
 • 19. Ano-ano nga ba ang mga karahasan na maaaring nagaganap sa paaralan?
 • 23. At narito pa: pagnanakaw pagdadala ng nakasasakit na bagay labanan pag-aaway o pagsasakitan sa loob o labas man ng paaralan
 • 25. PAMBUBULAS(BULLYIN G) Ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na
 • 26.
 • 28. PASALITANG PAMBUBULAS ay Pagsasalita o Pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao. Mga salitang nakasasakit sa damdamin ng isang tao URI NG PAMBUBULAS
 • 29. MGA HALIMBAWA Pangangantyaw Paninigaw Pangungutya Pagmumura Panunukso Pang-iinsulto Panlalait Pang-aasar Pagpapahiya sa maraming tao
 • 31. SOSYAL O RELASYONAL NA PAMBUBULAS ito ay may layuning sirain ang pangalan o reputasyon ng tao at ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao
 • 32. • Hindi pagtanggap sa isang tao o sadyang pang-iiwan sa kanya sa maraming pagkakataon • Panghihikayat sa ibang mag-aaral na huwag makipagkaibigan sa isang tao o pangkat • Pagkakalat ng tsismis • Pagpapahiya sa isang tao sa gitna ng nakararami
 • 34. PISIKAL NA PAMBUBULAS ito ay pisikal na pananakit, pagmamaltrato sa isang indibidwal o pangkat at paninira ng kaniyang mga pag- aari nito.
 • 35. • Panununtok • Paninipa • Pananampal • Pangungurot • Biglang pag-alis ng upuan habang nakatalikod upang matumba ang nakaupo
 • 36. Bullying in America: Facts & Statistics https://study.com/academy/lesson/bullying-in-america-facts- statistics.html
 • 38. KARAHASAN SA MGA KATUTUBO O KABUNDUKAN
 • 39. PROTEKSYOB PARA SA MGA KATUTUBO LABAN SA DESKRIMINASYON O KARAHASAN
 • 41. 1. Napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kaniyang gustong gawin at hindi napaaalalahanan lalo na sa mga
 • 43. 3. Hindi napalago ang komunikasyo n at ugnayan sa loob ng pamilya
 • 45. 5. Nakita ang pagiging marahas ng magulang na magdudulot ng pagkakataon ng damdamin ng poot sa kapwa at malaon ay
 • 50.  tumutukoy sa kakayahan ng isangtao na makaranas ng malalim na atraksyong apeksyonal, emosyonal at sekswal  malalim na relasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasariang higit sa isa.
 • 52. 5. Mababa ang Tingin sa Sarili (low self-esteem)
 • 53. 6. Tahimik at Lumalayo sa Nakararami
 • 54. 7. Wala kang Kakayahang Ipagtanggol ang Sarili Laban sa
 • 56. 1. Pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, sakit ng ulo at tiyan at stress
 • 57. 2. Kakaunting kaibigan o walang kaibigan
 • 58. 3. Posibilidad na sila mismo ay maging marahas
 • 59.
 • 60.
 • 62. Nanggaling sa lating latin frater – “brotherhood o kapatiran”) FRATERNITY
 • 63. FRATERNITY - Ay isang samahan o kapatiran na binuo ng mga indibidwal na nagnanais na mapansin o maging bahagi sa iba. Akademikong organisasyon o samahan na ginagamit ang alpabetong Griyego
 • 64. 1. Tau Gamma Phi 2. Alpha Phi Omega 3. Sigma Lambda Phi 4. Alpha Phi Epsilon 5. Alpha Kappa Rho
 • 65. GANG • Ito ay grupo ng magkakaibigan na kadalasang nag-aangkin ng kontrol sa isang teritoryo sa komunidad o maging sa paaralan. Kadalasan ito’y nasasangkot sa kaguluhan, krimen at iskandalo.
 • 66. Mga Sandata Laban sa Karahasan
 • 67. Dalawang bagay ang mahalaga upang maiwasan ang pagiging mapaghanap at ang
 • 69.
 • 71.
 • 72.
 • 73. PANGKATANG GAWAIN:  Unang pangkat -Tula: Bumuo ng tula na naglalaman ng mensahe sa kapwa kabataan tungkol sa sanhi ng karahasan sa paaralan.  Pangalawang Pangkat- Slogan:Bumuo ng Slogan na nag papahiwatig o nagpapahayag ng epekto ng pambubulas o karahasan sa paaralan.  Pangatlong pangkat- Pagguhit : Sa pamamagitan ng pagguhit magpakita ng ng mga larawan ukol sa pagmamahal sa sarili at kapwa upang maiwasan ang karahasan sa paaralan.  Pang apat na Pangkat-: Bumuo ng akrostik sa salitang Pagmamahal na naglalahad ng mga gawain o kilos na makatutulong upang mapigilan ang paglaganap ng karahasan sa paaralan
 • 74. P-agpapakita ng pagmamahal A-y G-awing M-adalas A-t M-akakamit ng A- ting paaralan ang kapayapaan H-abang A-ng L-ahat ay ligtas
 • 75. RUBRIKS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS ISKOR PAKSA Naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa Di gaanong naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa Hindi naipakita ng mahusay ang mensahe ng paksa PAGKAMALIKHAIN Napakaganda at malinaw ang pagkakasulat ng mga titik Maganda at malinaw ang pagkakasulat ng mga titik Di gaanong maganda at di gaanong malinaw ang pagkakasulat ng mga titik KABUUAN
 • 76. Rubriks sa Pagsusuri ng Balita Kraytirya 100-94 93-87 86-80 Nilalaman Ito ay kumpleto ayon sa hinihingi May kulang na isa o dalawa sa nilalaman. May tatlo o higit pang kakulangan sa nilalaman. Presentasyon/ Pagtalakay sa Paksa Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay napakaayos at napakalinaw na naipahayag. Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay maayos at malinaw. Ang pagtalakay sa paksa at pagsagot sa mga katanungan ay nakalilito
 • 77.
 • 78. Ang pag-iwas sa anomang uri ng _________ sa paaralan ang aktibong pakikisangkot sa pagsupil nito ay patunay ng Pagmamahal sa ________ _______ __________ sa buhay Na may kaakibat na __________ __ at at
 • 79. Ang pag-iwas sa anomang uri ng karahasan sa paaralan ang aktibong pakikisangkot sa pagsupil nito ay patunay ng Pagmamahal sa sarili kapwa paggalang sa buhay Na may kaakibat na katarungan at at
 • 81. PAGTATAYA:  Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot 1.Ito ay anumanhg kilos na lumalabag sa Misyonat Bisyon ng edukasyon sa paggalang sa kapawa mag- aaral o anumang kilos na humahandalng sa layunin ng paaralan na maging ligtas sa pagdarahas ng tao, pag-aari, droga, armas o kaguluhan.. a.Pandaraya b. Karahasan sa Paaralan c.Pag liban sa klase d. Fraternity 2.Bakit may mga mag-aaral na sumasali sa fraternity at gang? a. Wala silang mapaglaanan ng oras c. may kakilalala sa kanila bilang kapatid b. B. Kulang sila sa atensyon ng magulang d.Marami ang lalaban sa kaniala kung sakali masangkot sila sagulo. 3.Sa anong paraan maiiwasan at masusupil ng mga mag-aaral ang karahasan sa paaralan sa paaralan ? a. Pagsunod sa payo ng magulang b. Paggalang sa awtoridad ng paaralan c. Pagmamahal sa sarili, sa kapwa at paggalang sa buhay d. Pag –aaral ng mabuti
 • 82.  4.Alin sa mg sumusunod ang hindi epekto ng pambubulas?  A.Pagkabalisa, kalungkutan, suliranin,sa pagtulog, mabababang tiwala sa sarili, sakit ng ulo tyan at stress  B.Posibliidad na sila mismo ay maging marahas  C. Kaunting kaibigan o walng kaibigan  D. Masayahin at mahimbing na tulog  5.Ang pagmamahal sa sarili , kapwa at buhay ay mga sandata laban sa karahasan.  A. Tama  B. Mali  C,Maaring tama at mali  D. Lahat ng nabanggit
 • 83. PANUTO: Kumpletuhin ang mga salita upang makabuo ng pahayag. Ang mahalagang natutunan ko sa araling ito ay__________________________________ ____________________________________.