مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت

‫تبریز‬ ‫دانشگاه‬
‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬
‫مقدمی‬ ‫مریم‬
‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫دانشکده‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫اموزشی‬ ‫گروه‬
maryammoghadami68@gmail.com
‫طری‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬‫ق‬
‫روشهاو‬ ‫از‬ ‫اگاهی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫شناخت‬
‫منابع‬ ‫اوری‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫گزینش‬ ‫معیارهای‬
‫کارگزاران‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫اطالعاتی،چگونگی‬
‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬ ‫درس‬ ‫هدف‬:
‫سازی‬ ‫مجموعه‬
•‫ک‬ ‫منابع‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ،‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تابخانه‬
‫گویند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ، ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مبادله‬ ‫یا‬ ‫اهدا‬ ،‫خرید‬ ‫کمک‬.
•
‫سازی،دسترس‬ ‫مجموعه‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫پذیر‬‫محتوا‬ ‫ساختن‬‫است‬
•‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫بر‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬:
•۱-‫انتشارات‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬
•۲-‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬
•۳-‫فنی‬ ‫تحوالت‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫کمبود‬
•‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬:‫استف‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫مواد‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬‫ی‬ ‫اده‬
‫نیز‬ ‫کتابخانه‬ ‫موجودی‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬‫می‬ ‫خوانده‬
‫شود‬.
•‫چاپی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫چاپی‬-‫کتابی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫کتابی‬-‫غی‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫چاپی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬‫کتابی‬ ‫ر‬-‫منابع‬
‫مرجع‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مرجع‬-‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫کاغذی‬-‫عمومی‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬–‫غیر‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫درسی‬-
‫و‬ ‫دیداری‬‫شنیداری‬
•‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ،‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫اش‬ ‫عه‬ ‫مجمو‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬‫ایجاد‬ ‫و‬
‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫لذت‬‫تب‬ ‫متروک‬ ‫انباری‬ ‫به‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫نشود‬ ‫گردآوری‬‫می‬ ‫دیل‬
‫شود‬.‫گور‬ ،‫خواننده‬ ‫بدون‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫بیهوده‬ ‫چیزی‬ ،‫خواننده‬ ‫بدون‬ ‫کتاب‬‫کتاب‬ ‫ستان‬
‫بود‬ ‫خواهد‬.‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خوانندگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ،‫خوب‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬‫شوند‬.
•‫مشکال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫اطالعات‬ ‫انفجار‬ ‫انتشارات،پدیده‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬‫این‬ ‫اساسی‬ ‫ت‬
‫م‬ ‫کمبود‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫تورم‬ ‫یا‬ ‫آلودگی‬ ‫مورد‬‫مالی‬ ‫نابع‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬.
•‫کتاب‬
•‫نشریات‬
•‫ها‬ ‫روزنامه‬
•‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬
•‫ها‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬
•‫ها‬ ‫فرهنگ‬
•‫ها‬ ‫نامه‬ ‫زندگی‬
•‫ها‬ ‫کتابشناسی‬
•‫اسناد‬
•‫خطی‬ ‫نسخ‬
•‫ها‬ ‫عکس‬
•‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬
•‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫پروانه‬
•‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫مواد‬
‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬:‫کتاب‬
•‫کتاب‬ ‫از‬ ‫یونسکو‬ ‫تعریف‬
•‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫کتاب‬۴۸‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫صحافی‬ ‫باید‬ ‫مستقل‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحه‬‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫به‬
‫گویند‬ ‫می‬ ‫رساله‬ ‫یا‬ ‫مقدار،جزوه‬(.‫ن‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ومانعیت‬ ‫جامعیت‬ ‫تعریف‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫دارد‬)‫در‬
‫است‬ ‫تعریف‬ ‫اساسی‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫صحافی‬ ‫یا‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تعریف‬ ‫این‬.
•‫ابرامی‬ ‫هوشنگ‬ ‫دکتر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫تعریف‬:
•‫تعریفی‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬۴‫از‬ ‫اند‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بخشی‬:۱-‫است‬ ‫گروهی‬ ‫رسانه‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬
۲-‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ضبط‬ ‫مطالبی‬ ‫ان‬ ‫در‬.
•۳-‫باشد‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬.۴-‫نباشد‬ ‫محدود‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫مطالب‬ ‫بازیابی‬.
‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫منابع‬
•‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منابعی‬۲‫صوت‬ ‫مانند‬ ‫رسانه‬–‫تصویر‬–
‫متن‬–‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫خواننده‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫متحرک‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬‫می‬ ‫متن‬ ‫ک‬
‫تواند‬‫تصاویر‬ ‫از‬‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫صدای‬ ‫یا‬.
•‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫رونق‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
•۱-‫کتاب؛‬ ‫تولید‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬
•۲-‫توزیع؛‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬
•۳-‫آمدسازی؛‬ ‫روز‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬
•۴-‫کاربر؛‬ ‫توسط‬ ‫راهبری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
•۵-‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫جستجوی‬ ‫وسیع‬ ‫قابلیت‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫کاربردی؛‬
‫ادواری‬ ‫نشریات‬ ‫یا‬ ‫پیایندها‬:
•‫نشریاتی‬‫م‬ ‫معین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫معین‬ ‫زمانی‬ ‫درفاصله‬ ‫و‬ ‫مسلسل‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫می‬ ‫نتشر‬
‫شوند‬‫شامل‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫نامحدود‬ ‫بطور‬ ‫وقاعدتا‬:‫مجالت‬–‫سالنامه‬–‫یادبو‬‫و‬ ‫دها‬
‫میشود‬ ‫آن‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫مذاکرات‬ ‫خالصه‬.
•®‫خصو‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫نامنظم‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نشریاتی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬‫را‬ ‫مجله‬ ‫صیات‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫عام‬ ‫ای‬ ‫ادواری،واژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیایند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دارند‬.
•®‫پیایند‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫شماره‬(‫آی‬.‫اس‬.‫اس‬.‫ان‬)‫شماره‬‫و‬ ‫انحصاری،ثابت‬‫تغییر‬ ‫بدون‬
‫ع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پیایند‬ ‫هر‬‫پیایند‬ ‫نوان‬
‫گردد‬ ‫متمایز‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬.
‫ها‬ ‫نامه‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نمایه‬
•‫کتابشناختی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫ابزارهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬‫امروزه‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫نیز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬.
•®‫بین‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتاخانه‬ ‫های‬ ‫استادار‬۳۰‫تا‬۷۰‫خرید‬ ‫بودجه‬ ‫درصد‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫مجالت‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬.
•‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬.
•۱-‫محصول؛‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬۲-‫چاپی؛‬ ‫قرینه‬ ‫وجود‬ ‫براساس‬۳-‫فناوری؛‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬۴-
‫تهیه؛‬ ‫روش‬ ‫براساس‬۵-‫ویراستاری؛‬ ‫و‬ ‫خوانی‬ ‫نمونه‬ ‫براساس‬۶-‫نشر‬ ‫محل‬ ‫براساس‬
•®‫سی‬.‫ای‬.‫محصول‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫انواع‬ ‫کوادرا‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬
‫است‬ ‫نموده‬ ‫تقسیم‬.
•‫الف‬)‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫مجالت‬:‫هستند‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوی‬ ‫که‬
•‫ب‬)‫دوم‬ ‫ردیف‬ ‫مجالت‬:‫واطالعات‬ ‫مراجع‬ ‫یا‬ ‫استنادها‬ ‫وفقط‬ ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوی‬ ‫که‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫مختلف‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫کتابشناختی‬.
•‫کت‬ ‫غیر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬‫ابی‬
‫از‬ ‫عبارتند‬:
•۱-‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫پروانه‬۲-‫نامه‬ ‫پایان‬۳-‫دولتی‬ ‫انتشارات‬۴-‫بین‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫انتشارات‬
‫المللی‬۵-‫ها‬ ‫جزوه‬۶-‫بروشورها‬
۷-‫ها‬ ‫گردهمایی‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬۸-‫استاندارها‬۹-‫فنی‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬(‫کاتالوگ‬)
‫اصول‬‫انتخاب‬ ‫کلی‬
•‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫پسند‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫شناخت‬.
•‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫موضوع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫آثار‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
‫باشند‬.‫خ‬ ‫با‬ ‫بها‬ ‫کم‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پرهیز‬ ،‫ندارد‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫باید‬‫ی‬ ‫واننده‬
‫داد‬ ‫کم‬ ‫ی‬ ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫بها‬ ‫گران‬ ‫منابع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ،‫بسیار‬.
•‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫طرفی‬ ‫بی‬.
•‫و‬ ‫افکار‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫دگرگونی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫عقاید‬.
•‫خواننده‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫کیفیت‬ ‫نظرگرفتن‬ ‫در‬.‫است‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫خواننده‬ ‫خواست‬.
•،‫قوم‬ ،‫ملیت‬ ،‫نژاد‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫طرفی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫برابری‬‫فکری‬ ‫های‬ ‫مکتب‬ ‫و‬ ‫دین‬ ،‫پیشه‬.
•‫عی‬ ‫موضو‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫تناسب‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫وسریع‬ ‫منظم‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬.
•‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اهدایی‬ ‫منابع‬ ‫پذیرش‬.
•‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫نیستند‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫حذف‬‫کتاب‬ ‫بین‬ ‫امانت‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اهدای‬ ‫و‬‫ای‬ ‫خانه‬.‫در‬
‫کرد‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫خواسته‬ ‫نا‬ ‫منابع‬ ‫حذف‬.
‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬
•‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬
•‫کند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫نوع‬
•‫ت‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ،‫موضوع‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫نوع‬‫عداد‬.
•‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ ‫باید‬:‫ویژگ‬‫و‬ ‫کیفی‬ ‫های‬ ‫ی‬
‫کمی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
‫کیفیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مجموعه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:
•‫موضوع‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جامع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫مجموعه‬‫گوناگو‬ ‫های‬‫گروه‬ ،‫ن‬
‫تهیه‬ ‫کتاب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫سنی‬ ‫های‬‫شود‬
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫انواع‬:
•۱-‫ملی‬ ‫کتابخانه‬.۲-‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬.۳-‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬.۴-‫دانشگاهی‬ ‫کتابخانه‬.۵-
‫اختصاصی‬ ‫کتابخانه‬
•‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬:
•‫توان‬ ‫می‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫آوری،حفاظت‬ ‫جمع‬ ‫به‬‫منابع‬
‫ش‬ ‫منتشر‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫یا‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫مکتوب‬‫باشداشاره‬ ‫ده‬
‫کرد‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫دولت‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫این‬.
•‫ملی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬:
•‫ملی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫کشور‬،‫بیشتبر‬‫واسپاری‬ ‫قانون‬ ‫اساس‬‫بر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫اط‬ ‫منابع‬ ‫وسایر‬ ‫کتاب،مجله‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫قانون،تمام‬ ‫این‬ ‫اساس‬‫العاتی‬
‫موظفندحداقل‬۱‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫نسخه‬‫دهند‬ ‫قرار‬.
‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬:
•‫کتابخانه‬‫دیگری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫یا‬ ‫محلی‬ ‫دولت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ای‬‫که‬
‫هستند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫مجاز‬.‫ت‬ ‫و‬ ‫تعصب‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تدارک‬ ‫آن‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫تاسیس‬‫بعیض‬
‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تمام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬.‫عموم‬ ‫کتابخانه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫می‬ ‫ی‬
‫گویند‬.
•‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬ ‫سازمان‬ ‫بیانه‬:
•۱-‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫مدد‬
•۲-‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫دستاورد‬ ‫از‬ ‫قدردانی‬ ‫تسهیل‬
•۳-‫اخ‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اندیشه‬ ‫پیشینه‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫عمده‬ ‫وسیله‬‫تیار‬
‫همگان‬
•۴-‫بشر‬ ‫در‬ ‫تازه‬ ‫روحی‬ ‫دمیدن‬
•۵-‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫رساندن‬ ‫یاری‬
•۶-‫تازه‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫باب‬ ‫شناختی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫فنی،عملی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬
‫اموزشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬
•‫دارن‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫دو‬ ،‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬‫د‬:
‫الف‬)‫و‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫آموزگاران‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬‫آزمایشگاه‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬‫نیازمندند‬.
‫ب‬)‫با‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انفرادی‬ ‫ی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫منابعی‬‫البردن‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫عادت‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫سطح‬‫بخ‬ ‫لذت‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫داشتن‬‫ش‬
‫اند‬ ‫ضروری‬.
•‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫چنین‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫باید‬ ،:
•‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫درسی‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬.
•‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مختصر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬.
•‫علمی‬ ،‫واقعی‬ ،‫فانتزی‬ ،‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬–‫های‬ ‫داستان‬ ،‫نمایشنامه‬ ،‫ماجرایی‬ ‫های‬ ‫داستان‬ ،‫تخیلی‬،‫طنزآمیز‬
‫نوجوانان‬ ‫برای‬ ‫کالسیک‬ ‫ی‬ ‫برجسته‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬ ‫شعر‬.
•‫جغراف‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ،‫اجتماعی‬ ‫دانش‬ ،‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫دانستنی‬ ،‫غیرداستانی‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫انواع‬،‫ی‬
‫ها‬ ‫پیشه‬ ،‫ورزش‬ ،‫تندرستی‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ،‫دین‬ ،‫زندگینامه‬.
•‫پسند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬ ‫انواع‬.
•‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شنیداری‬ ‫و‬ ‫دیداری‬ ‫منابع‬...‫ک‬ ‫به‬ ‫که‬‫تابخانه‬
‫دارند‬ ‫مؤثری‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫می‬ ‫پویایی‬ ‫و‬ ‫تحرک‬.‫خاص‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ،‫دیدن‬ ‫برای‬‫ی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬.
•‫هستند‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫نوجوانانی‬ ‫برای‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫منابعی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬.
•‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ،‫وابسته‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ،‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
‫مدیران‬ ‫و‬ ‫آموزگاران‬.‫هست‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫زیرا‬.
‫کودکان‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬
•‫است‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫بیشترین‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬.‫ا‬ ‫بنابر‬‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫ین‬
‫کت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫وسایل‬ ‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫وجود‬ ،‫دبستان‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫اب‬
‫و‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬...‫الزم‬‫است‬.‫ک‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫قفسه‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ضمن‬ ‫در‬‫تاب‬
‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫والدین‬ ‫به‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫هایی‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫کودک‬ ‫حضور‬ ‫هنگام‬.
‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬
•‫دست‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫توانی‬ ‫نا‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ه‬ ‫گرو‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫اعضای‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫ه‬
‫شوند‬ ‫می‬:،‫نابینایان‬ ‫و‬ ‫بینایان‬ ‫کم‬ ،‫وناشنوایان‬ ‫شنوایان‬ ‫کم‬‫اختالالت‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬
‫فکری‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ،‫جسمی‬ ،‫گفتاری‬.
•‫وگفتاری‬ ‫جسمی‬ ‫های‬ ‫ناتوانی‬:‫آ‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫محدودیتی‬‫ن‬
‫اند‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ،‫هستند‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫ها‬.
•‫ذهنی‬ ‫ناتوانان‬ ‫گروه‬:‫د‬ ‫حروف‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫باشند‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫اگر‬‫رشت‬
‫ساده‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫و‬‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫خطر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ساده‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سودمند‬.‫خوان‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬‫دن‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫نیستند‬.
•‫ناشنوایان‬:‫درن‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وگو‬ ‫گفت‬ ‫برای‬ ‫اشاره‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫وشتن‬
‫و‬‫ندارند‬ ‫تفاوتی‬ ‫جامعه‬ ‫سالم‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫خواندن‬.‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫خواندنی‬ ‫منابع‬‫جز‬ ‫به‬ ‫گروه‬ ‫این‬
‫باش‬ ‫دشوار‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ‫برخی‬ ‫دارای‬ ‫گر‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫اشاره‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫کتاب‬،‫ند‬
‫یک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫کرد‬ ‫نویسی‬ ‫ساده‬ ‫کاغذی‬ ‫ی‬ ‫پرده‬.‫با‬ ‫که‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫نیز‬ ،‫اند‬ ‫همراه‬ ‫نویس‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫اشاره‬ ‫زبان‬.
•‫نابینایان‬:‫منابع‬‫خواندنی‬‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬ ‫گروه‬ ‫این‬:‫درشت‬ ‫چاپ‬ ‫مواد‬(‫ک‬ ‫افراد‬ ‫برای‬‫م‬
‫بینا‬)‫برجسته‬ ‫چاپ‬ ،(‫بریل‬)‫شنیداری‬ ‫مواد‬ ،(‫گویا‬ ‫های‬ ‫ونشریه‬ ‫وروزنامه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬)‫کتاب‬ ،
‫لمسی‬ ‫و‬ ‫حسی‬ ‫های‬.‫ب‬ ‫لکترونیکی‬ ‫ا‬ ‫مناسب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫صورت‬ ‫ه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫نیز‬ ‫شنیداری‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫برجسته‬.
•‫معلوال‬ ‫و‬ ‫ناتوانان‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫گروه‬ ‫خدمات‬ ‫بر‬ ‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫تأ‬ ‫ن‬
‫س‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫فراوانی‬ ‫ثیر‬‫امانه‬
‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫کتابخانه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫غیررسمی‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬.
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬:
•‫کتاخانه‬‫اطالعات‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تخصصی،واحدی‬
‫کت‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محدودی‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫خاص‬‫ابخانه‬
‫ملی‬ ‫نه‬ ‫عمومی‬ ‫دانشگاهی،نه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬.
•‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫اختصاصی‬ ‫تخصصی،کتابخانه‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬.
•‫ا‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫ز‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫موضوعات‬.
•‫ا‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬‫ست‬.
•‫کمیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مجموعه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:‫منابع‬ ‫برشمار‬ ،‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫شمار‬
‫خواهد‬ ‫تأثیر‬ ‫کتابخانه‬‫گذاشت‬
•‫آموزشگاهی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬:
‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬۸‫تا‬۱٠‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬‫را‬ ‫کار‬
‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬۳‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬.‫هر‬
‫افزود‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫سال‬.‫رعایت‬ ‫دیگر‬ ‫ی‬ ‫نکته‬
‫مستند‬ ‫و‬ ‫داستانی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میان‬ ‫تناسب‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫منابع‬ ‫نسبت‬٦٠‫به‬
٤٠‫باشد‬.
•‫کودکان‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬:
‫کتاب‬ ‫دو‬ ‫کودک‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کم‬ ‫دست‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
•‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬:
‫منابع‬ ‫چون‬‫ش‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫محدودی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروه‬ ‫سه‬‫وند‬‫و‬
‫به‬ ‫ولی‬ ،‫شد‬ ‫نبا‬ ‫ساده‬ ‫چندان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫شاید‬ ،‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫نسبت‬ ‫به‬‫حال‬ ‫هر‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عضو‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کم‬ ‫دست‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬‫ند‬
‫بپردازند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫خود‬.‫نابینای‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬ ‫البته‬‫و‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫پر‬ ‫ان‬
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫کمتر‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬.
‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫خواندنی‬ ‫مواد‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصولی‬:
•‫علمی‬ ‫اعتبار‬ ‫اصل‬:‫با‬ ‫و‬ ‫ناشر‬ ،‫آورندگان‬ ‫پدید‬ ‫شهرت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫کمک‬ ‫به‬
‫سنجید‬ ‫را‬ ‫اثر‬ ‫علمی‬ ‫اعتبار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کارشناسان‬ ‫مشورت‬.
•‫صحت‬ ‫اصل‬:‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫بتواند‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کتابدار‬‫درباره‬ ‫و‬
‫کارشناس‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫مقایسه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫تصمیم‬ ‫ان‬
‫کند‬ ‫گیری‬.
•‫زبان‬ ‫سالمت‬ ‫اصل‬:‫برقرارک‬ ‫ارتباط‬ ‫مخاطب‬ ‫ذهن‬ ‫و‬ ‫آثار‬ ‫محتوای‬ ‫میان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫زبان‬ ‫تنها‬‫ند‬.
‫م‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زبان‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫ایرادی‬ ‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫بنابراین‬‫را‬ ‫فاهیم‬
‫ندارد‬ ‫ارزشی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اثر‬ ،‫ندهد‬ ‫انتقال‬ ‫درست‬.
•‫منابع‬ ‫جامعیت‬ ‫اصل‬:‫د‬ ‫پوشش‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ضوع‬ ‫مو‬ ‫تمام‬ ‫،باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫در‬‫اده‬
‫توازن‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫میان‬.
•‫مخاطب‬ ‫درک‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫تناسب‬ ‫اصل‬:‫کنندگانش‬ ‫استفاده‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫منابع‬
‫از‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تناسب‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫سواد‬ ‫نظر‬.
•‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫اصل‬:‫باشد‬ ‫روزآمد‬ ،‫نشر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تحوالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫منابع‬.
•‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اصول‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫ظاهری‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نکات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬:
•‫مطالب‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫غیرداستانی‬ ‫منابع‬‫دارای‬ ‫باید‬،‫نمایه‬ ،‫مندرجات‬ ‫فهرست‬
‫و‬ ‫کتابنامه‬. . .‫باشند‬.
•‫درک‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬‫بهتر‬‫مطالب‬‫همچون‬ ،‫شوند‬:‫و‬ ‫نمودار‬ ،‫عکس‬ ،‫نقشه‬...‫استفاده‬
‫باشد‬ ‫کرده‬.
•‫صحافی‬ ‫و‬ ‫کاغذ‬‫د‬ ‫پارگی‬ ‫و‬ ‫فرسودگی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫محکم‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬‫بیاورد‬ ‫وام‬.
‫درست‬ ‫بازیافتی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫اگر‬‫بهداشت‬ ‫نکات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ،‫اند‬ ‫شده‬‫ی‬
‫شود‬ ‫رعایت‬.
•‫خوب‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫آرایی‬ ‫صحفه‬ ‫و‬ ‫چینی‬ ‫حروف‬ ،‫ظاهری‬ ‫شکل‬‫ش‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫سبب‬‫ود‬.
•‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مطلوب‬ ‫هنری‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫مصور‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫در‬.
•‫دیداری‬ ‫منابع‬–‫ب‬ ‫فنی‬ ‫نکات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ‫پخش‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫شنیداری‬‫ایراد‬ ‫دون‬
‫باشند‬.
‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انتخابات‬ ‫کلی‬ ‫اصول‬:
•۱-‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ ‫شناسایی‬
•۲-‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫تعیین‬
•۳-‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫بالقوه‬ ‫و‬ ‫بالفعل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫شناسایی‬
•۴-‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫شناخت‬
•۵-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫مزایای‬ ‫شناخت‬
•۶-‫نگری‬ ‫جامع‬
•۷-‫تهیه‬ ‫سرعت‬
•۸-‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫تناسب‬
‫کنندگان‬ ‫انتخاب‬:
•
‫ا‬ ‫جامعی‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫شناخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫افرادی‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫فرایند‬ ‫ز‬
‫ی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫دارای‬ ‫هم‬ ‫عنی‬
‫کتابداری‬ ‫تخصص‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫د‬ ‫مهارت‬‫اشته‬
‫باشند‬.‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬(‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ،
‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫کودک‬)‫ک‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کمیته‬ ،‫تشکیل‬ ‫ارشناس‬
‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫مشارکتی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫شود‬.‫ت‬‫کمیته‬ ‫اعضای‬ ‫عداد‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ،‫نباشد‬ ‫زوج‬ ‫است‬ ‫بهتر‬٥‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫نفر‬۳‫نباشد‬ ‫هم‬ ‫نفر‬.‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬
‫آموزش‬ ‫نهاد‬ ‫رییس‬ ،‫آموزگار‬ ،‫کتابخانه‬ ‫رییس‬ ‫یا‬ ‫کتابدار‬ ‫همکاری‬ ‫آموزشگاهی‬‫نفر‬ ‫یک‬ ،‫ی‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫نماینده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کارشناس‬‫است‬ ‫ضروری‬.‫کمی‬ ‫انتخاب‬‫این‬ ‫از‬ ‫ته‬
‫کتابدار‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موضوعی‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫آموزگار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نظر‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫هم‬
‫چون‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬‫د‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬‫نفر‬ ‫یک‬ ‫ر‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کارشناس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشند‬ ‫جمع‬.‫مشاو‬‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ره‬
‫شخ‬ ‫های‬ ‫سلیقه‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫یکسونگری‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫امکان‬‫صی‬
•‫تعداد‬‫عبارتنداز‬ ‫انتخاب‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬:
•۱-‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫کتابدار‬ ‫نفر‬ ‫یک‬
•۲-‫او‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫مسئول‬
•۳-‫موضوعی‬ ‫متخصصین‬
•۴-‫او‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫سفارش‬ ‫بخش‬ ‫مسئول‬
•۵-‫مشاورین‬
•۶-‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مسئول‬
‫بیانیه‬ ‫یا‬ ‫مشی‬ ‫خط‬:
•
‫به‬ ‫باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫کمیته‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یک‬‫آیین‬ ‫یا‬
‫کند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫پایبند‬ ‫نانوشته‬ ‫حتی‬ ‫ی‬ ‫نامه‬:
•‫مقدمه‬(‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫تعریف‬‫ها‬(
•‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬
•‫آن‬ ‫های‬ ‫گی‬ ‫ویژ‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫تعریف‬(‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ،‫تحصیالت‬ ،‫سن‬‫وام‬
‫مختلف‬(
•‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬
•‫دستیابی‬ ‫شرایط‬
•‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫وشیوه‬ ‫اصول‬(‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫نامه‬ ‫یین‬ ‫آ‬)
•‫ویژه‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬
•‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫روابط‬
•‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیاست‬
•‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫سیاست‬(‫وجین‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ،‫تکراری‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫چگونگی‬)
•‫اهدایی‬ ‫منابع‬(‫شرایط‬‫اهدا‬(
•‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫سیاست‬
•‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬
•‫مشی‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫ترتیب‬
•‫سنجی‬ ‫نیاز‬:
•‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬‫و‬ ‫آنها‬ ‫یابی‬ ‫اطالع‬ ‫رفتاهای‬ ‫و‬‫تعین‬
‫اهداف‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫س‬ ‫اسا‬ ‫بر‬ ‫بالفعل‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬
‫میباشد‬ ‫مادر‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬
‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫انواع‬:
•۱-‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫انتشارات‬ ‫فهرست‬
•۲-‫ناشران‬ ‫فهرست‬
•۳-‫ها‬ ‫فروشی‬ ‫کتاب‬
•۴-‫کارگزاران‬ ‫فهرست‬
•۵-‫ها‬ ‫شناسی‬ ‫کتاب‬
•۶-‫تخصصی‬ ‫مجالت‬
•۷-‫مرجع‬ ‫اثار‬ ‫معرفی‬ ‫فهرست‬
•۸-‫اطالعاتی‬ ‫ی‬ ‫پایگاها‬
•۹-‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫راهنمای‬
•۱٠-‫اینترنت‬
•۱۱-‫ها‬ ‫نمایشگاه‬
•۱۲-‫برسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫منابع‬
•۱۳-‫نمونه‬ ‫های‬ ‫نسخه‬
•۱۴-‫رایگان‬ ‫ازمایشی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬
‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
•‫کتابشناسی‬‫ها‬
•‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کتابشناسی‬:‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫نهادهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتابشناسی‬ ‫این‬‫دولتی‬
‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬‫مانند‬ ،‫پردازند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬:‫نشر‬ ‫کارنامه‬
•‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابشناسی‬:‫پ‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کتابشناسی‬ ‫این‬‫در‬ ‫یوسته‬
‫سایت‬‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازمان‬‫قابل‬‫است‬ ‫دسترس‬.‫جم‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬‫منابع‬ ‫له‬
‫و‬ ‫کتابشناسی‬ ‫مشخصات‬ ‫همچون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.
•‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫کتابشناسی‬:‫غیردو‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بعضی‬‫لتی‬
‫کانون‬ ‫همچون‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫آثار‬ ‫کتابشناسی‬ ‫هم‬
‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫فکری‬ ‫پرورش‬.
•‫توصیفی‬ ‫کتابشناسی‬ ‫فهرست‬-‫منتش‬ ‫ساالنه‬ ‫که‬ ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬ ‫تحلیلی‬‫آثار‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ر‬
‫معرفی‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬‫کند‬ ‫می‬.‫اط‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫فهرست‬ ‫این‬‫العات‬
‫ا‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫کلیدواژه‬ ،‫سنی‬ ‫گروه‬ ،‫اثر‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ،‫کتابشناسی‬‫کند‬ ‫می‬ ‫شاره‬.
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫فهرست‬:
•‫ک‬ ‫فکری‬ ‫پرورش‬ ‫کانون‬ ‫مانند‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬‫ودکان‬
‫نوجوانان‬ ‫و‬(‫مرجع‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬)‫ک‬ ‫شورای‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫شعبه‬ ‫و‬‫تاب‬
‫و‬ ‫کودک‬‫ارشاد‬ ‫ی‬ ‫حسینیه‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬(‫بخش‬‫کودکان‬)‫و‬‫کود‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬‫خانه‬ ‫ک‬
‫کتابدار‬ ‫ی‬‫می‬‫گرفت‬ ‫کمک‬ ‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫توان‬.
‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬
•‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫فهرستی‬ ‫خود‬ ‫کارشناسان‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫بعضی‬‫و‬ ‫افراد‬
‫رسانند‬ ‫می‬ ‫یاری‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬.‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬‫ودک‬
‫دست‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬ ‫یکبار‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫کم‬.‫چنین‬ ‫هم‬
‫سایت‬ ‫وب‬‫کتابک‬‫کند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫هم‬.
‫ناشران‬ ‫انتشارات‬ ‫فهرست‬
•‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫هم‬ ،‫نیز‬ ‫غیردولتی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫ناشران‬(‫اینترنت‬)‫فهرست‬
‫ر‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مشخصات‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتشارات‬‫وی‬
‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫هم‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ‫چگونگی‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جلد‬‫می‬
‫شود‬.‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫بایدبه‬ ‫که‬ ‫نماند‬ ‫ناگفته‬.
‫پخش‬ ‫مراکز‬
•‫ک‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫اشخاص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫منتشر‬ ‫فهرستی‬ ‫گاهی‬ ‫مراکز‬ ‫این‬‫می‬ ‫ه‬
‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ ‫ی‬ ‫مراجعه‬ ،‫مکاتبه‬ ،‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫توان‬‫ای‬
‫و‬ ‫انتخاب‬‫تهیه‬‫کرد‬ ‫اقدام‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬.‫همچون‬‫سایت‬‫آی‬‫کتاب‬
‫های‬ ‫نشریه‬‫تخصصی‬
•‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫آثار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫بزرگساالن‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫بعضی‬‫هم‬ ‫و‬
‫فهرست‬ ‫ی‬ ‫ارایه‬ ‫به‬‫پردازند‬ ‫می‬.‫همچون‬: "‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ماه‬ ‫کتاب‬"‫ی‬ ‫مجله‬ ‫و‬"‫جهان‬
‫کتاب‬".‫جاری‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آثار‬ ‫نیز‬ ‫ونوجوانان‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫گاهی‬‫را‬
‫همچون‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبررسی‬ ‫نقد‬"‫ع‬‫سخنگو‬ ‫روسک‬"‫و‬"‫چرخه‬ ‫دو‬"‫ی‬ ‫ضمیمه‬
‫روزنامه‬"‫همشهری‬".
‫عمومی‬ ‫های‬ ‫نشریه‬
•‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نشر‬ ‫های‬ ‫تازه‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ،‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫بعضی‬
‫همچون‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫آثار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬"‫کتاب‬‫هفته‬
‫ها‬ ‫کتابفروشی‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫نمایشگاه‬
•‫من‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫یا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫استانی‬ ‫کشوری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمایشگاه‬‫های‬ ‫اسبت‬
،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫گوناگون‬‫ب‬ ‫خوبی‬ ‫امکان‬ ،‫ناشران‬ ‫تمام‬ ‫شرکت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫رای‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬.‫مکان‬ ‫نیز‬ ‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫های‬ ‫کتابفروشی‬‫ی‬
‫هستند‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارش‬
•‫است‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ،‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬.‫مرک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬‫مادر‬ ‫ز‬
‫ا‬ ‫را‬ ‫مربوط‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تأمین‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ی‬ ‫بودجه‬ ‫باید‬ ‫نخست‬ ،‫هستند‬‫نجام‬
‫دهند‬.‫ت‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ،‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫اعتبار‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شده‬ ‫هیه‬
‫تک‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬ ‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬،‫رار‬
‫فرستند‬ ‫می‬ ‫کارگزار‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫کتابشناسی‬ ‫اطالعات‬.‫ضمن‬ ‫در‬
‫باید‬‫هم‬ ‫هایی‬ ‫نامه‬‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ،‫تخفیف‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬.‫صو‬ ‫باید‬‫رت‬
‫دریافت‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫منابع‬ ‫حساب‬‫دری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫افتی‬
‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اسناد‬ ،‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مقایسه‬.‫مهر‬ ‫و‬ ‫نام‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اعتبار‬ ‫بدون‬ ‫وگرنه‬ ،‫نشود‬ ‫فراموش‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ‫روی‬ ‫ناشر‬.،‫پایان‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫بایگانی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫اصل‬ ‫یا‬ ‫مدارک‬ ‫رونوشت‬.
‫ادواری‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬
•‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬،‫هفتگی‬ ،‫روزانه‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ،‫شوند‬ ‫تهیه‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬،‫ماهانه‬
‫و‬ ‫فصلی‬...‫هستند‬.‫دیگ‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫ی‬ ‫،ویژه‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬ ‫بعضی‬‫ضمیمه‬ ‫ر‬
‫و‬ ‫داستان‬ ،‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ،‫هستند‬ ‫بزرگساالن‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫ی‬
‫اند‬ ‫کننده‬ ‫گرم‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫بخش‬.‫س‬ ‫اشتراک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬‫االنه‬
‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫فروشی‬ ‫روزنامه‬ ‫های‬ ‫ازدکه‬ ‫هم‬ ‫و‬.‫نشریه‬ ‫اشتراک‬‫پ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یکساله‬ ‫ها‬‫ر‬
‫ح‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫نشریه‬ ‫داخل‬ ‫اشتراک‬ ‫چاپی‬ ‫های‬ ‫برگه‬ ‫کردن‬‫ساب‬
‫می‬ ‫برقرار‬ ‫اشتراک‬ ،‫مربوط‬ ‫مرکز‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬‫شود‬.
•‫مجالت‬ ‫انتخاب‬:‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬
‫پژوهشی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نیاز‬
‫باشد‬ ‫می‬.‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬۷٠‫بودجه‬ ‫درصد‬‫کتابخانه‬
‫میشود‬ ‫مجالت‬ ‫تهیه‬ ‫صرف‬.‫م‬ ‫توصیه‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتاخانه‬ ‫استانداردهای‬‫ی‬
‫بین‬ ‫کند‬۳٠‫تا‬۷٠‫یابد‬ ‫اختصاص‬ ‫مجالت‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫کتابخانه‬ ‫بودجه‬ ‫درصد‬
•‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اساسی‬ ‫مسایل‬:
•۱-‫المللی‬ ‫بین‬ ‫رهنمای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫عناوین‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬
‫ادواری‬ ‫نشریات‬Ulrich 250000‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬.
•۲-‫آن‬ ‫ساالنه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫اشتراک‬ ‫باالی‬ ‫هزینه‬
•۳-‫درانتخاب،ب‬ ‫واشتباه‬ ‫ست‬ ‫ساالنه‬ ‫اشتراک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫مجالت،که‬ ‫خرید‬‫ودجه‬
‫میدهد‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫کتابخانه‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیادی‬.
•۴-‫هزینه‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫مجالت‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬
‫خواهد‬ ‫می‬ ‫چندبرابر‬
•۵-‫مجالت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شکل‬ ‫افزایش‬
•۶-‫نگهداری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سیاست‬ ‫اتحاد‬
•‫مجالت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نشر‬ ‫رواج‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
•۱-‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫کم‬
•۲-‫بهتر‬ ‫کیفیت‬
•۳-‫سریع‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬
•۴-‫تر‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫سریع،کاملتر‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬
•۵-‫دارند‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫توان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬
•۶-‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬
•‫توزیع،محدویت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کاغذ،هزینه‬ ‫گرانی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چاپی‬ ‫مجالت‬ ‫معایب‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬
‫خو‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫چاپ‬ ‫عدم‬ ،‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫مقاالت‬ ‫چاپ‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫چاپی،تاخیر‬ ‫صفحات‬‫به‬ ‫ب‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬.
•‫ندارن‬ ‫چاپی‬ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬‫د‬.‫برای‬
‫دی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫بریتانیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫استرالیا‬ ‫ملی‬ ‫کتاخانه‬ ‫مثال‬‫و‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫گر‬
،‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ADONIS‫کامل‬ ‫متن‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫خریدند‬ ‫را‬۷٠٠
‫است‬ ‫آورده‬ ‫نوری‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬.
•Ingenta‫حدود‬ ‫دارای‬۱۵‫ار‬ ‫و‬ ‫مقاله،متفاوت‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقاله‬ ‫میلیون‬‫سال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫فاکس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫حد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫مقاالت‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫ود‬۱۵
‫مقاله‬ ‫میلیون‬(‫از‬ ‫بیش‬ ‫مقاالت‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫مندرجات‬ ‫فهرست‬۲۸٠٠٠‫که‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬۶٠٠٠
‫باشد‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬).
•Ingenta Select‫حدود‬ ‫حاوی‬۲۳٠٠٠٠٠‫از‬ ‫مقاله‬۶٠٠٠‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجله‬
‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬.‫ن‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫رایگان‬ ‫یز‬
‫است‬.‫و‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫مقاالت‬ ‫ارسال‬
‫است‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫مستازم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درخواست‬.‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مجالت‬ ‫تمامی‬Ingenta‫وجود‬ ‫نیز‬
‫دارد‬.
‫م‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫معایب‬‫جالت‬:
•‫تونی‬‫کید‬[۱۵]‫است‬ ‫کرده‬ ‫تقسیم‬ ‫مجزا‬ ‫دسته‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬:
•۱-‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫شناسایی‬
•۲-‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نحوه‬
•۳-‫سازند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬.
•۴-‫فرمت‬ ‫با‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫بعضی‬HTML‫فرمت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫و‬pdf‫اند‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬.‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫دارای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬
‫است‬.
•۵-‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ‫مورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مراجعان‬ ‫کردن‬ ‫آگاه‬ ‫مشکل‬
•‫کید‬ ‫تونی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نحوه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬:
•۱-‫غیره‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫رایانه،مودم،خطوط‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
•۲-‫اند‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬.
•۳-‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
•۴-‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ناشران‬ ‫سیاستهای‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫ه‬ ‫دسترسی‬ ‫روشهای‬ ‫مثل‬ ‫مشکالتی‬.‫ام‬ ‫مثل‬‫ضای‬
‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬
•‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫روش‬:
•‫از‬ ‫عبارنت‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫روشهای‬ ‫مهمترین‬:
•۱-‫نشریات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مطالعه‬
•۲-‫استنادی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬
•‫نشریات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مطالعه‬:
•‫سن‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫جیده‬
‫شود‬ ‫می‬.
•‫استنادی‬ ‫تحلیل‬:
•‫است‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫مطالعه‬ ‫استنادی‬ ‫تحلیل‬.‫ی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬‫از‬ ‫کی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتابسنجی‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫روش‬.
•‫آن‬ ‫مراجع‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫تشابه‬ ‫استنادی‬ ‫تحلیل‬ ‫بنای‬ ‫سنگ‬‫است‬.
•®‫اطالع‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫مقاله،کتابی‬ ‫یک‬ ‫نویسنده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منابعی‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫منابع‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫اتی‬
‫ذک‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کتابنامه‬ ‫و‬ ‫ماخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫پانویس،فهرست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ر‬
‫شود‬
‫براد‬ ‫پراکندگی‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫فورد‬‫هسته‬ ‫مجالت‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬
•‫مختلف‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫چگونه‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ‫این‬
‫اند‬ ‫شده‬ ‫پراکنده‬ ‫یا‬ ‫توزیع‬.‫نکت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ریاضی‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فورد‬ ‫براد‬‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫موضوعی‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫درصد‬ ‫که‬
‫سازند‬
•‫زتب‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫فورد‬ ‫براد‬ ‫پراکندگی‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫با‬‫بندی‬ ‫ه‬
‫رسان‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫دست‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شده‬‫ند‬.‫در‬
‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫حاوی‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫واقع‬‫آن‬
‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫سوم‬ ‫گروه‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫موضوعی‬ ‫حیطه‬‫که‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫محققان‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کمتری‬ ‫مقاالت‬.
‫دیداری‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬-‫شنیداری‬:
•‫و‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فهرست‬ ‫دارای‬ ‫هم‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬
‫پردازند‬ ‫می‬ ‫آثار‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫نمایشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬.‫منابع‬ ‫این‬‫با‬
‫نیا‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬،‫ویژه‬ ‫ز‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بسیار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬
‫موقت‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬ ،‫اهدا‬:
•‫اهد‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫تأمین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ،‫خرید‬ ‫جز‬ ‫به‬،‫ا‬
‫برد‬ ‫نام‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫موقت‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬.‫من‬ ‫ارتباط‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ ‫مسئوالن‬‫اسبی‬
‫و‬ ‫کودکان‬ ‫با‬ ‫که‬‫مش‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫نهادها‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫والدین‬‫ارکت‬
‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬ ،‫اهدا‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫کنند‬ ‫جلب‬.‫مبادل‬ ،‫فعلی‬ ‫اوضاع‬ ‫در‬ ‫البته‬‫ه‬
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫کمتر‬.‫ب‬ ‫خواهد‬ ‫عملی‬ ‫منابع‬ ‫تأمین‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ،‫ود‬
‫که‬ ‫شرطی‬‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬
‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬
•‫بم‬ ‫باقی‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫همیشه‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫پیوسته‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مجموعه‬‫انند‬.‫این‬
‫کتاب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫خواند‬ ‫مواد‬ ‫برداشتن‬ ‫یعنی‬ ‫وجین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫کار‬‫به‬ ‫خانه‬
‫های‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫جانشین‬ ‫یعنی‬ ‫بازسازی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫دیگر‬ ،‫دالیلی‬‫ج‬ ‫به‬ ‫تازه‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫ای‬
‫شده‬ ‫حذف‬ ‫که‬‫فراهم‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ،‫اند‬
‫شود‬.
•‫مارتین‬‫اهداف‬ ‫فیگل‬‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬:
•۱-‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬.
•۲-‫آ‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫کنندگاه‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫میزان‬‫ینده‬.
•۳-‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫بیانیه‬
•۴-‫فعلی‬ ‫کنندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫کارکرد‬ ‫ارزیابی‬
•۵-‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سلیقه‬ ‫کاهش‬
•‫مجموعه‬ ‫ارزیابی‬ ‫دالیل‬ ‫مهمترین‬:
•۱-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫تعیین‬
•۲-‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬
•۳-‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•۴-‫مجموعه‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•۵-‫ف‬ ‫یا‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫کنکاش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫کارکنان‬ ‫مهارت‬ ‫افزایش‬‫رم‬
‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خاصی‬
•۶-‫مشابه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫مقایسه‬
•۷-‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
•۸-‫رشته‬ ‫یک‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬
•۹-‫بودجه‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
‫مجموعه‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
•-‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬:‫خ‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫میان‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫با‬ ‫اص‬
‫تعداد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سنجیده‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کل‬
•۲-‫موضوعی‬ ‫مجموعه‬ ‫بررسی‬:‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫وسهم‬ ‫امنت‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫سهم‬ ‫بین‬ ‫نسبت‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬‫ن‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫سال‬.‫ن‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رزوشده،ادواری‬ ‫مرجع،منابع‬ ‫منابع‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬‫می‬
‫کرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫شوند‬.
•۳-‫آماری‬ ‫های‬ ‫بررسی‬:‫درصد‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫ارزی‬ ‫و‬ ‫ریالی‬ ‫بودجه‬ ‫گذشته،میزان‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫مقایسه‬ ،‫رشدآن‬
‫آماری‬ ‫اطالعات‬ ‫،مقایسه‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫موضوع،نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بودجه‬ ‫شده،مصرف‬ ‫مصرف‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬.
•۴-‫آنها‬ ‫رضایتمندی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬
•۵-‫موضوعی‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫متخصصان‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫فهرست‬
•۶-‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫مدارک‬
•۷-‫کتابشنجی‬:‫است‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫منابع‬ ‫استنادی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬‫منابع‬ ‫نادی‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫دوم‬.
•۸-‫استانداردها‬ ‫با‬ ‫مطابقت‬
•۹-‫مستقیم‬ ‫مشاهده‬
•‫وجین‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫عوامل‬:
•‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وجین‬ ‫واقع‬ ‫در‬.
•‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬:
•۱-‫جدید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫کمبود‬
•۲-‫شود‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫وجین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫افزایش‬.
•‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫اصول‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
•۱-‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬.
•۲-‫است‬ ‫شده‬ ‫کتابخانه‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬.
•۳-‫نیستند‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫فرسوده‬ ‫منابع‬
•۴-‫است‬ ‫شده‬ ‫کهنه‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آنها‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫عمر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬
•۵-‫نیستند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬.
•‫شده‬ ‫وجین‬ ‫منابع‬:
•۱-‫شوند‬ ‫حذف‬
•۲-‫شود‬ ‫اضافه‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫حذف‬
•۳-‫شود‬ ‫خریداری‬ ‫مجددا‬ ‫ویرایش‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حذف‬
•۴-‫شوند‬ ‫صحافی‬
•۵-‫گردند‬ ‫تعمییر‬ ‫و‬ ‫تمیز‬
•۶-‫کرد‬ ‫منتقل‬ ‫انبار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رزرو‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬
•۷-‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫برعکس‬ ‫یا‬ ‫مرجع‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امانی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫مجموعه‬
•۸-‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫فهرستنویسی‬ ‫برای‬ ‫دهد،مجددا‬ ‫رخ‬ ‫اشتباهی‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫اگر‬
•۹-‫دق‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫گیریهای‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬‫یق‬
‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫تری‬.
‫سفارش‬ ‫انواع‬:
•-‫مستقیم‬ ‫سفارش‬:‫مست‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫سفارش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫قیم‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫ناشر‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬.
•۲-‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫سفارش‬:‫رسان‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سفارش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫به‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫جای‬‫کنند‬.
•‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
•‫کت‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫پخش‬ ‫پیایندها،مراکز‬ ‫کتاب،کارگزاران‬ ‫ها،کارگزاران‬ ‫کتابفروشی‬‫اب،فروشگاه‬
‫اطالعات‬ ‫آورندگان‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬
•‫مناسب‬ ‫کارگزار‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫شرایط‬:
•۱-‫سرعت‬۲-‫مالی‬ ‫مسائل‬۳-‫بودن‬ ‫جامع‬۴-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬۵-‫انعطاف‬
‫پذیزی‬۶-‫موضوعی‬ ‫تخصص‬۷-‫ویژه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬۸-‫ویژه‬ ‫خدمات‬۹-‫نمایندگی‬۱٠-
‫آنها‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دریافت‬ ‫توانایی‬-۱۱-‫شهرت‬
•‫ابسکو‬:
•‫اطال‬ ‫های‬ ‫کتاب،مجله،پایگاه‬ ‫مانند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫معتبر‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬‫و‬ ‫عاتی‬
‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬
‫پردازد‬ ‫می‬.‫در‬۲۱‫دارد‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫کشور‬.‫ابس‬ ‫کتاب‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬‫می‬ ‫کو‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫توانند‬۲‫بطور‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫کتابشناختی‬ ‫پیشینه‬ ‫میلیون‬‫در‬ ‫مستقیم‬
‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫سفارش‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬.
•‫از‬ ‫بیش‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫حاوی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫ابسکو‬۲٠٠٠‫است‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫که‬.
•‫سوئتز‬:
•‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫مجله‬ ‫اشتراک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجله‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
‫پ‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬‫ردازد‬.
•‫سفارش‬ ‫انواع‬:
•۱-‫مهر‬ ‫سفید‬ ‫سفارش‬:‫تخف‬ ‫با‬ ‫خاص‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫یک‬ ‫انتشارات‬ ‫تمامی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫یف‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫ویژه‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫برگشت‬ ‫حق‬ ‫و‬
•۲-‫بازبینی‬ ‫شراط‬ ‫به‬ ‫سفارش‬:‫سفید‬ ‫سفارش‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫معموال‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تخفیف‬‫است‬ ‫مهر‬
‫بل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کتابخانه،منابع‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫اما‬‫امکان‬ ‫که‬
‫است‬ ‫موجود‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫عودت‬.
•۳-‫دائم‬ ‫سفارش‬:‫ه‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مجالت،پایگاه‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫معموال‬‫ایی‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫متفاوت‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫یا‬ ‫انتشاراتی‬ ‫سری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬.
•۴-‫ائتالفی‬ ‫سفارش‬:‫موضو‬ ‫اشتراک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کتابخانه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫سفارش‬ ‫این‬ ‫در‬‫هستند‬ ‫عی‬
‫ب‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫سازمانی‬ ‫وابستگی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬‫هم‬ ‫ا‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ائتالف‬.
•‫سفارش‬ ‫مراحل‬:
•۱-‫ارسال‬‫سفارش‬
•۲-‫سفارش‬ ‫دریافت‬
‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫امانت‬
•‫ر‬ ‫کنندگانش‬ ‫استفاده‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫ا‬
‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کننده‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬.
•‫الف‬)‫کت‬ ‫مواد‬ ‫میتواند‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫کتاب‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫ترتیب‬‫ابخانه‬
‫بگیرد‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬
•‫ب‬)‫دیگر‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫واسپاردن‬.
‫معرفی‬‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬:
•‫ایران‬ ‫ناشران‬ ‫ایران،راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬
•۲-،‫ایران‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫راهنمای‬۱۳۷۳
•۳-‫کتاب‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫شبکه‬(‫سایت‬)
•۴-‫کتابدار‬
•۵-‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫نمایه‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابشناسی‬
•۶-‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مرکز‬
•۷-‫کشور‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫نشریات‬ ‫نمایه،مندرجات‬
•۸-‫کتاب‬‫هفته‬
•‫کتاب‬ ‫ای‬ ‫پایگاه‬(‫امازون‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬)
•‫ایران‬ ‫مگ‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫ادواری‬ ‫نشریات‬ ‫سفارش‬
•‫جهان‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫ناشران‬ ‫بزرگترین‬
•http://www.publishersweekly.com/pw/by-
topic/international/international-book-news/article/67224-the-
world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
•‫امازون‬ ‫فروشگاه‬
•‫اولریخ‬
•‫باوکر‬
•http://journalseek.net/
‫جهان‬ ‫در‬ ‫نشر‬ ‫وضعیت‬ ‫مقایسه‬
•http://www.publishersglobal.com/
•Amazon:‫طر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫آن‬ ‫یق‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬۵‫دیسک‬ ‫و‬ ‫ویدئویی‬ ‫نوری،نوارهای‬ ‫کتاب،دیسک‬ ‫میلیون‬
‫پرداخت‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫ویدئویی‬ ‫های‬.
•Books in print)BIP:)‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاوی‬۵٠٠/۳‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کتاب‬ ‫رکورد‬ ‫هزار‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آمریکایی‬ ‫ناشران‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬.
•The British Nationnal Bibliography)BNB: )‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬
‫بریتانیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬
•Cumulative Book Index)CBI:)‫ز‬ ‫انگلیسی‬ ‫کتابهای‬ ‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬‫بانی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬.
1 von 80

Recomendados

نیاز اطلاعاتی von
نیاز اطلاعاتینیاز اطلاعاتی
نیاز اطلاعاتیShahid Beheshti University
24 views80 Folien
اصول کار مرجع von
اصول کار مرجع اصول کار مرجع
اصول کار مرجع Yahya Eyvazi
153 views147 Folien
Open access journals workshop in IRANDOC von
Open access journals workshop in IRANDOCOpen access journals workshop in IRANDOC
Open access journals workshop in IRANDOCShahid Beheshti University
821 views95 Folien
آشنایی با کتابخانه و کتابداری von
آشنایی با کتابخانه و کتابداریآشنایی با کتابخانه و کتابداری
آشنایی با کتابخانه و کتابداریShahid Beheshti University
5.6K views122 Folien
ارزیابی بانکهای اطلاعاتی von
ارزیابی بانکهای اطلاعاتیارزیابی بانکهای اطلاعاتی
ارزیابی بانکهای اطلاعاتیShahid Beheshti University
728 views94 Folien
Baran sharafi von
Baran sharafiBaran sharafi
Baran sharafifatemenami1
48 views16 Folien

Más contenido relacionado

Similar a مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت

Oil company von
Oil companyOil company
Oil companyfatemeh mohammadi
21 views15 Folien
Modiriat ekteshaf von
Modiriat ekteshafModiriat ekteshaf
Modiriat ekteshafMelikaBordbarkhou
23 views14 Folien
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx von
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxYasamanAbdolmohamadi
8 views24 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
363 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
326 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
371 views13 Folien

Similar a مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت(20)

مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx von YasamanAbdolmohamadi
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee363 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee326 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee371 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee371 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee331 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee321 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee379 views
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي von siarezaee
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگيكتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
siarezaee391 views
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology von mohadasfatemipour
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering von mohammadjavadbairami
 Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس von Aidin Azari
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوسمعرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
معرفی پایگاه استنادی اسکوپوس
Aidin Azari2.9K views
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh von ghazalehch
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejehKetabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
ghazalehch28 views
Free ppt22-ghalamo (2) von marzinouri
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)
marzinouri57 views

مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت

 • 1. ‫تبریز‬ ‫دانشگاه‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬ ‫مقدمی‬ ‫مریم‬ ‫تربیتی‬ ‫علوم‬ ‫دانشکده‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫اموزشی‬ ‫گروه‬ maryammoghadami68@gmail.com
 • 2. ‫طری‬ ‫از‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬‫ق‬ ‫روشهاو‬ ‫از‬ ‫اگاهی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫شناخت‬ ‫منابع‬ ‫اوری‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫گزینش‬ ‫معیارهای‬ ‫کارگزاران‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫اطالعاتی،چگونگی‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫مدیریت‬ ‫درس‬ ‫هدف‬:
 • 3. ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ •‫ک‬ ‫منابع‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ،‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫تابخانه‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ، ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مبادله‬ ‫یا‬ ‫اهدا‬ ،‫خرید‬ ‫کمک‬. • ‫سازی،دسترس‬ ‫مجموعه‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫پذیر‬‫محتوا‬ ‫ساختن‬‫است‬ •‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫بر‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬: •۱-‫انتشارات‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ •۲-‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ •۳-‫فنی‬ ‫تحوالت‬ ‫و‬ ‫فضا‬ ‫کمبود‬
 • 4. •‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬:‫استف‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫مواد‬ ‫تمام‬ ‫شامل‬‫ی‬ ‫اده‬ ‫نیز‬ ‫کتابخانه‬ ‫موجودی‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬‫می‬ ‫خوانده‬ ‫شود‬. •‫چاپی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫چاپی‬-‫کتابی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫کتابی‬-‫غی‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫چاپی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬‫کتابی‬ ‫ر‬-‫منابع‬ ‫مرجع‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مرجع‬-‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫کاغذی‬-‫عمومی‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬–‫غیر‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫درسی‬- ‫و‬ ‫دیداری‬‫شنیداری‬
 • 5. •‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ،‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫اش‬ ‫عه‬ ‫مجمو‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫لذت‬‫تب‬ ‫متروک‬ ‫انباری‬ ‫به‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫نشود‬ ‫گردآوری‬‫می‬ ‫دیل‬ ‫شود‬.‫گور‬ ،‫خواننده‬ ‫بدون‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫بیهوده‬ ‫چیزی‬ ،‫خواننده‬ ‫بدون‬ ‫کتاب‬‫کتاب‬ ‫ستان‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬.‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خوانندگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ،‫خوب‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬‫شوند‬. •‫مشکال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫اطالعات‬ ‫انفجار‬ ‫انتشارات،پدیده‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬‫این‬ ‫اساسی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫کمبود‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫تورم‬ ‫یا‬ ‫آلودگی‬ ‫مورد‬‫مالی‬ ‫نابع‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬.
 • 6. •‫کتاب‬ •‫نشریات‬ •‫ها‬ ‫روزنامه‬ •‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ •‫ها‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬ •‫ها‬ ‫فرهنگ‬ •‫ها‬ ‫نامه‬ ‫زندگی‬ •‫ها‬ ‫کتابشناسی‬ •‫اسناد‬ •‫خطی‬ ‫نسخ‬ •‫ها‬ ‫عکس‬ •‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ •‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫پروانه‬ •‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫مواد‬
 • 7. ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬:‫کتاب‬ •‫کتاب‬ ‫از‬ ‫یونسکو‬ ‫تعریف‬ •‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫کتاب‬۴۸‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫صحافی‬ ‫باید‬ ‫مستقل‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحه‬‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫به‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫رساله‬ ‫یا‬ ‫مقدار،جزوه‬(.‫ن‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ومانعیت‬ ‫جامعیت‬ ‫تعریف‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫دارد‬)‫در‬ ‫است‬ ‫تعریف‬ ‫اساسی‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫صحافی‬ ‫یا‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تعریف‬ ‫این‬. •‫ابرامی‬ ‫هوشنگ‬ ‫دکتر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫تعریف‬: •‫تعریفی‬ ‫دارای‬ ‫کتاب‬۴‫از‬ ‫اند‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بخشی‬:۱-‫است‬ ‫گروهی‬ ‫رسانه‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬ ۲-‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ضبط‬ ‫مطالبی‬ ‫ان‬ ‫در‬. •۳-‫باشد‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬.۴-‫نباشد‬ ‫محدود‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫مطالب‬ ‫بازیابی‬.
 • 8. ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫منابع‬ •‫از‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منابعی‬۲‫صوت‬ ‫مانند‬ ‫رسانه‬–‫تصویر‬– ‫متن‬–‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫خواننده‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫متحرک‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬‫می‬ ‫متن‬ ‫ک‬ ‫تواند‬‫تصاویر‬ ‫از‬‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫صدای‬ ‫یا‬. •‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫رونق‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: •۱-‫کتاب؛‬ ‫تولید‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ •۲-‫توزیع؛‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ •۳-‫آمدسازی؛‬ ‫روز‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫پایین‬ ‫هزینه‬ •۴-‫کاربر؛‬ ‫توسط‬ ‫راهبری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ •۵-‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫جستجوی‬ ‫وسیع‬ ‫قابلیت‬‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫کاربردی؛‬
 • 9. ‫ادواری‬ ‫نشریات‬ ‫یا‬ ‫پیایندها‬: •‫نشریاتی‬‫م‬ ‫معین‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫معین‬ ‫زمانی‬ ‫درفاصله‬ ‫و‬ ‫مسلسل‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫می‬ ‫نتشر‬ ‫شوند‬‫شامل‬ ‫و‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫نامحدود‬ ‫بطور‬ ‫وقاعدتا‬:‫مجالت‬–‫سالنامه‬–‫یادبو‬‫و‬ ‫دها‬ ‫میشود‬ ‫آن‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫مذاکرات‬ ‫خالصه‬. •®‫خصو‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫نامنظم‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نشریاتی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬‫را‬ ‫مجله‬ ‫صیات‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫عام‬ ‫ای‬ ‫ادواری،واژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیایند‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫دارند‬. •®‫پیایند‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫شماره‬(‫آی‬.‫اس‬.‫اس‬.‫ان‬)‫شماره‬‫و‬ ‫انحصاری،ثابت‬‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫ع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫پیایند‬ ‫هر‬‫پیایند‬ ‫نوان‬ ‫گردد‬ ‫متمایز‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬.
 • 10. ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نمایه‬ •‫کتابشناختی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫ابزارهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬‫امروزه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫نیز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬. •®‫بین‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتاخانه‬ ‫های‬ ‫استادار‬۳۰‫تا‬۷۰‫خرید‬ ‫بودجه‬ ‫درصد‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫مجالت‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬. •‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬. •۱-‫محصول؛‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬۲-‫چاپی؛‬ ‫قرینه‬ ‫وجود‬ ‫براساس‬۳-‫فناوری؛‬ ‫نوع‬ ‫براساس‬۴- ‫تهیه؛‬ ‫روش‬ ‫براساس‬۵-‫ویراستاری؛‬ ‫و‬ ‫خوانی‬ ‫نمونه‬ ‫براساس‬۶-‫نشر‬ ‫محل‬ ‫براساس‬ •®‫سی‬.‫ای‬.‫محصول‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫انواع‬ ‫کوادرا‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تقسیم‬. •‫الف‬)‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫مجالت‬:‫هستند‬ ‫مقاله‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ •‫ب‬)‫دوم‬ ‫ردیف‬ ‫مجالت‬:‫واطالعات‬ ‫مراجع‬ ‫یا‬ ‫استنادها‬ ‫وفقط‬ ‫نیست‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫مختلف‬ ‫موضوعات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫کتابشناختی‬.
 • 11. •‫کت‬ ‫غیر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬‫ابی‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬: •۱-‫اختراع‬ ‫ثبت‬ ‫پروانه‬۲-‫نامه‬ ‫پایان‬۳-‫دولتی‬ ‫انتشارات‬۴-‫بین‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫انتشارات‬ ‫المللی‬۵-‫ها‬ ‫جزوه‬۶-‫بروشورها‬ ۷-‫ها‬ ‫گردهمایی‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬۸-‫استاندارها‬۹-‫فنی‬ ‫راهنمای‬ ‫دفترچه‬(‫کاتالوگ‬)
 • 12. ‫اصول‬‫انتخاب‬ ‫کلی‬ •‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫پسند‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫شناخت‬. •‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫موضوع‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫آثار‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫باشند‬.‫خ‬ ‫با‬ ‫بها‬ ‫کم‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پرهیز‬ ،‫ندارد‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫باید‬‫ی‬ ‫واننده‬ ‫داد‬ ‫کم‬ ‫ی‬ ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫بها‬ ‫گران‬ ‫منابع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ،‫بسیار‬. •‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫طرفی‬ ‫بی‬. •‫و‬ ‫افکار‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫دگرگونی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫عقاید‬. •‫خواننده‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫کیفیت‬ ‫نظرگرفتن‬ ‫در‬.‫است‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫خواننده‬ ‫خواست‬. •،‫قوم‬ ،‫ملیت‬ ،‫نژاد‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫طرفی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫برابری‬‫فکری‬ ‫های‬ ‫مکتب‬ ‫و‬ ‫دین‬ ،‫پیشه‬. •‫عی‬ ‫موضو‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تعادل‬ ‫و‬ ‫تناسب‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫وسریع‬ ‫منظم‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬. •‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اهدایی‬ ‫منابع‬ ‫پذیرش‬. •‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫نیستند‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫حذف‬‫کتاب‬ ‫بین‬ ‫امانت‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اهدای‬ ‫و‬‫ای‬ ‫خانه‬.‫در‬ ‫کرد‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫خواسته‬ ‫نا‬ ‫منابع‬ ‫حذف‬.
 • 13. ‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ •‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ •‫کند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫نوع‬ •‫ت‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ،‫موضوع‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫نوع‬‫عداد‬.
 • 14. •‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ ‫باید‬:‫ویژگ‬‫و‬ ‫کیفی‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
 • 15. ‫کیفیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مجموعه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬: •‫موضوع‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جامع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫مجموعه‬‫گوناگو‬ ‫های‬‫گروه‬ ،‫ن‬ ‫تهیه‬ ‫کتاب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫سنی‬ ‫های‬‫شود‬
 • 16. ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫انواع‬: •۱-‫ملی‬ ‫کتابخانه‬.۲-‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬.۳-‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬.۴-‫دانشگاهی‬ ‫کتابخانه‬.۵- ‫اختصاصی‬ ‫کتابخانه‬
 • 17. •‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬: •‫توان‬ ‫می‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫از‬‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫آوری،حفاظت‬ ‫جمع‬ ‫به‬‫منابع‬ ‫ش‬ ‫منتشر‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫یا‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫مکتوب‬‫باشداشاره‬ ‫ده‬ ‫کرد‬.‫شوند‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫دولت‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫این‬. •‫ملی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬: •‫ملی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫کشور‬،‫بیشتبر‬‫واسپاری‬ ‫قانون‬ ‫اساس‬‫بر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اط‬ ‫منابع‬ ‫وسایر‬ ‫کتاب،مجله‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫قانون،تمام‬ ‫این‬ ‫اساس‬‫العاتی‬ ‫موظفندحداقل‬۱‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آثار‬ ‫از‬ ‫نسخه‬‫دهند‬ ‫قرار‬.
 • 18. ‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬: •‫کتابخانه‬‫دیگری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫یا‬ ‫محلی‬ ‫دولت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ای‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫مجاز‬.‫ت‬ ‫و‬ ‫تعصب‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تدارک‬ ‫آن‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫تاسیس‬‫بعیض‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫تمام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬.‫عموم‬ ‫کتابخانه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫می‬ ‫ی‬ ‫گویند‬. •‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫یونسکو‬ ‫سازمان‬ ‫بیانه‬: •۱-‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫مدد‬ •۲-‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫دستاورد‬ ‫از‬ ‫قدردانی‬ ‫تسهیل‬ •۳-‫اخ‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اندیشه‬ ‫پیشینه‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫عمده‬ ‫وسیله‬‫تیار‬ ‫همگان‬ •۴-‫بشر‬ ‫در‬ ‫تازه‬ ‫روحی‬ ‫دمیدن‬ •۵-‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫رساندن‬ ‫یاری‬ •۶-‫تازه‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫باب‬ ‫شناختی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫فنی،عملی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فراهم‬
 • 19. ‫اموزشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ •‫دارن‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫دو‬ ،‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬‫د‬: ‫الف‬)‫و‬ ‫کالس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫آموزگاران‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬‫آزمایشگاه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬‫نیازمندند‬. ‫ب‬)‫با‬ ‫برای‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انفرادی‬ ‫ی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫منابعی‬‫البردن‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫عادت‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫خواندن‬ ‫سطح‬‫بخ‬ ‫لذت‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫داشتن‬‫ش‬ ‫اند‬ ‫ضروری‬.
 • 20. •‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫چنین‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫باید‬ ،: •‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫درسی‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬. •‫روند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مختصر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬. •‫علمی‬ ،‫واقعی‬ ،‫فانتزی‬ ،‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬–‫های‬ ‫داستان‬ ،‫نمایشنامه‬ ،‫ماجرایی‬ ‫های‬ ‫داستان‬ ،‫تخیلی‬،‫طنزآمیز‬ ‫نوجوانان‬ ‫برای‬ ‫کالسیک‬ ‫ی‬ ‫برجسته‬ ‫ادبیات‬ ‫و‬ ‫شعر‬. •‫جغراف‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ،‫اجتماعی‬ ‫دانش‬ ،‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫دانستنی‬ ،‫غیرداستانی‬ ‫و‬ ‫مستند‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫انواع‬،‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیشه‬ ،‫ورزش‬ ،‫تندرستی‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ،‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫هنر‬ ،‫دین‬ ،‫زندگینامه‬. •‫پسند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬ ‫انواع‬. •‫و‬ ‫الکترونیک‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شنیداری‬ ‫و‬ ‫دیداری‬ ‫منابع‬...‫ک‬ ‫به‬ ‫که‬‫تابخانه‬ ‫دارند‬ ‫مؤثری‬ ‫نقش‬ ‫هم‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫می‬ ‫پویایی‬ ‫و‬ ‫تحرک‬.‫خاص‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ،‫دیدن‬ ‫برای‬‫ی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسایل‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬. •‫هستند‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫نوجوانانی‬ ‫برای‬ ‫زبان‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫منابعی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬. •‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ،‫وابسته‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ،‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫آموزگاران‬.‫هست‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫زیرا‬.
 • 21. ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ •‫است‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫بیشترین‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬.‫ا‬ ‫بنابر‬‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫ین‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫وسایل‬ ‫مانند‬ ‫منابعی‬ ‫وجود‬ ،‫دبستان‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫منابع‬‫های‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬...‫الزم‬‫است‬.‫ک‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫قفسه‬ ‫اختصاص‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ضمن‬ ‫در‬‫تاب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫والدین‬ ‫به‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫کودک‬ ‫حضور‬ ‫هنگام‬.
 • 22. ‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ •‫دست‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫توانی‬ ‫نا‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ه‬ ‫گرو‬ ،‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫اعضای‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫شوند‬ ‫می‬:،‫نابینایان‬ ‫و‬ ‫بینایان‬ ‫کم‬ ،‫وناشنوایان‬ ‫شنوایان‬ ‫کم‬‫اختالالت‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬ ‫فکری‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ،‫جسمی‬ ،‫گفتاری‬.
 • 23. •‫وگفتاری‬ ‫جسمی‬ ‫های‬ ‫ناتوانی‬:‫آ‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫خواندن‬ ‫در‬ ‫محدودیتی‬‫ن‬ ‫اند‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ،‫هستند‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫ها‬. •‫ذهنی‬ ‫ناتوانان‬ ‫گروه‬:‫د‬ ‫حروف‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫باشند‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫اگر‬‫رشت‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫و‬‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫خطر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سودمند‬.‫خوان‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬‫دن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫نیستند‬.
 • 24. •‫ناشنوایان‬:‫درن‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وگو‬ ‫گفت‬ ‫برای‬ ‫اشاره‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫گروه‬ ‫این‬‫وشتن‬ ‫و‬‫ندارند‬ ‫تفاوتی‬ ‫جامعه‬ ‫سالم‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫خواندن‬.‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫خواندنی‬ ‫منابع‬‫جز‬ ‫به‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫باش‬ ‫دشوار‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ‫برخی‬ ‫دارای‬ ‫گر‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ،‫اشاره‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫کتاب‬،‫ند‬ ‫یک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫کرد‬ ‫نویسی‬ ‫ساده‬ ‫کاغذی‬ ‫ی‬ ‫پرده‬.‫با‬ ‫که‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫نیز‬ ،‫اند‬ ‫همراه‬ ‫نویس‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫اشاره‬ ‫زبان‬.
 • 25. •‫نابینایان‬:‫منابع‬‫خواندنی‬‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫تنوع‬ ‫گروه‬ ‫این‬:‫درشت‬ ‫چاپ‬ ‫مواد‬(‫ک‬ ‫افراد‬ ‫برای‬‫م‬ ‫بینا‬)‫برجسته‬ ‫چاپ‬ ،(‫بریل‬)‫شنیداری‬ ‫مواد‬ ،(‫گویا‬ ‫های‬ ‫ونشریه‬ ‫وروزنامه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬)‫کتاب‬ ، ‫لمسی‬ ‫و‬ ‫حسی‬ ‫های‬.‫ب‬ ‫لکترونیکی‬ ‫ا‬ ‫مناسب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫صورت‬ ‫ه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫نیز‬ ‫شنیداری‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫برجسته‬.
 • 26. •‫معلوال‬ ‫و‬ ‫ناتوانان‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫گروه‬ ‫خدمات‬ ‫بر‬ ‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ،‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫تأ‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫فراوانی‬ ‫ثیر‬‫امانه‬ ‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫کتابخانه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫غیررسمی‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬.
 • 27. ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬: •‫کتاخانه‬‫اطالعات‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تخصصی،واحدی‬ ‫کت‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫محدودی‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫کار‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫خاص‬‫ابخانه‬ ‫ملی‬ ‫نه‬ ‫عمومی‬ ‫دانشگاهی،نه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫آموزش‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬. •‫گویند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫اختصاصی‬ ‫تخصصی،کتابخانه‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬. •‫ا‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬‫ز‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫موضوعات‬. •‫ا‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬‫ست‬.
 • 28. •‫کمیت‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مجموعه‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬:‫منابع‬ ‫برشمار‬ ،‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫شمار‬ ‫خواهد‬ ‫تأثیر‬ ‫کتابخانه‬‫گذاشت‬ •‫آموزشگاهی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬: ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬۸‫تا‬۱٠‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬‫را‬ ‫کار‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬۳‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کتاب‬.‫هر‬ ‫افزود‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫سال‬.‫رعایت‬ ‫دیگر‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫مستند‬ ‫و‬ ‫داستانی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میان‬ ‫تناسب‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫منابع‬ ‫نسبت‬٦٠‫به‬ ٤٠‫باشد‬.
 • 29. •‫کودکان‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬: ‫کتاب‬ ‫دو‬ ‫کودک‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کم‬ ‫دست‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
 • 30. •‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬: ‫منابع‬ ‫چون‬‫ش‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫محدودی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫گروه‬ ‫سه‬‫وند‬‫و‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ،‫شد‬ ‫نبا‬ ‫ساده‬ ‫چندان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫شاید‬ ،‫دارند‬ ‫باالیی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫نسبت‬ ‫به‬‫حال‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عضو‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کم‬ ‫دست‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬‫ند‬ ‫بپردازند‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫خود‬.‫نابینای‬ ‫برای‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬ ‫البته‬‫و‬ ‫تر‬ ‫هزینه‬ ‫پر‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫کمتر‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬.
 • 31. ‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫خواندنی‬ ‫مواد‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اصولی‬: •‫علمی‬ ‫اعتبار‬ ‫اصل‬:‫با‬ ‫و‬ ‫ناشر‬ ،‫آورندگان‬ ‫پدید‬ ‫شهرت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫شاخص‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫سنجید‬ ‫را‬ ‫اثر‬ ‫علمی‬ ‫اعتبار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کارشناسان‬ ‫مشورت‬. •‫صحت‬ ‫اصل‬:‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫بتواند‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کتابدار‬‫درباره‬ ‫و‬ ‫کارشناس‬ ‫با‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫مقایسه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫تصمیم‬ ‫ان‬ ‫کند‬ ‫گیری‬. •‫زبان‬ ‫سالمت‬ ‫اصل‬:‫برقرارک‬ ‫ارتباط‬ ‫مخاطب‬ ‫ذهن‬ ‫و‬ ‫آثار‬ ‫محتوای‬ ‫میان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫زبان‬ ‫تنها‬‫ند‬. ‫م‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫زبان‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫ایرادی‬ ‫اطالعات‬ ‫صحت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫بنابراین‬‫را‬ ‫فاهیم‬ ‫ندارد‬ ‫ارزشی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اثر‬ ،‫ندهد‬ ‫انتقال‬ ‫درست‬. •‫منابع‬ ‫جامعیت‬ ‫اصل‬:‫د‬ ‫پوشش‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ضوع‬ ‫مو‬ ‫تمام‬ ‫،باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫در‬‫اده‬ ‫توازن‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫شود‬ ‫رعایت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫میان‬. •‫مخاطب‬ ‫درک‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫تناسب‬ ‫اصل‬:‫کنندگانش‬ ‫استفاده‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫منابع‬ ‫از‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تناسب‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫سواد‬ ‫نظر‬. •‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫اصل‬:‫باشد‬ ‫روزآمد‬ ،‫نشر‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫تحوالت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫منابع‬.
 • 32. •‫کرد‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫اصول‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫ظاهری‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نکات‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬: •‫مطالب‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ‫غیرداستانی‬ ‫منابع‬‫دارای‬ ‫باید‬،‫نمایه‬ ،‫مندرجات‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫کتابنامه‬. . .‫باشند‬. •‫درک‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬‫بهتر‬‫مطالب‬‫همچون‬ ،‫شوند‬:‫و‬ ‫نمودار‬ ،‫عکس‬ ،‫نقشه‬...‫استفاده‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬. •‫صحافی‬ ‫و‬ ‫کاغذ‬‫د‬ ‫پارگی‬ ‫و‬ ‫فرسودگی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫محکم‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬‫بیاورد‬ ‫وام‬. ‫درست‬ ‫بازیافتی‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫اگر‬‫بهداشت‬ ‫نکات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ،‫اند‬ ‫شده‬‫ی‬ ‫شود‬ ‫رعایت‬. •‫خوب‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫آرایی‬ ‫صحفه‬ ‫و‬ ‫چینی‬ ‫حروف‬ ،‫ظاهری‬ ‫شکل‬‫ش‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫سبب‬‫ود‬. •‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مطلوب‬ ‫هنری‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫مصور‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫در‬. •‫دیداری‬ ‫منابع‬–‫ب‬ ‫فنی‬ ‫نکات‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ‫پخش‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫شنیداری‬‫ایراد‬ ‫دون‬ ‫باشند‬.
 • 33. ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انتخابات‬ ‫کلی‬ ‫اصول‬: •۱-‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ ‫شناسایی‬ •۲-‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫تعیین‬ •۳-‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫بالقوه‬ ‫و‬ ‫بالفعل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫شناسایی‬ •۴-‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫شناخت‬ •۵-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫مزایای‬ ‫شناخت‬ •۶-‫نگری‬ ‫جامع‬ •۷-‫تهیه‬ ‫سرعت‬ •۸-‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫تناسب‬
 • 34. ‫کنندگان‬ ‫انتخاب‬: • ‫ا‬ ‫جامعی‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫شناخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫افرادی‬ ‫وجود‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬ ‫چنین‬ ‫در‬‫فرایند‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫دارای‬ ‫هم‬ ‫عنی‬ ‫کتابداری‬ ‫تخصص‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫مخاطبان‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫د‬ ‫مهارت‬‫اشته‬ ‫باشند‬.‫کتابخانه‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬(‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ، ‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫دارای‬ ‫اعضای‬ ‫برای‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫کودک‬)‫ک‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫کمیته‬ ،‫تشکیل‬ ‫ارشناس‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫مشارکتی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫منابع‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫شود‬.‫ت‬‫کمیته‬ ‫اعضای‬ ‫عداد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ،‫نباشد‬ ‫زوج‬ ‫است‬ ‫بهتر‬٥‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫نفر‬۳‫نباشد‬ ‫هم‬ ‫نفر‬.‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫نهاد‬ ‫رییس‬ ،‫آموزگار‬ ،‫کتابخانه‬ ‫رییس‬ ‫یا‬ ‫کتابدار‬ ‫همکاری‬ ‫آموزشگاهی‬‫نفر‬ ‫یک‬ ،‫ی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫نماینده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کارشناس‬‫است‬ ‫ضروری‬.‫کمی‬ ‫انتخاب‬‫این‬ ‫از‬ ‫ته‬ ‫کتابدار‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موضوعی‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫آموزگار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫نظر‬‫و‬ ‫دانش‬ ‫هم‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫تجربه‬‫د‬ ‫ها‬ ‫تخصص‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬‫نفر‬ ‫یک‬ ‫ر‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫دیگری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کارشناس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫باشند‬ ‫جمع‬.‫مشاو‬‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ره‬ ‫شخ‬ ‫های‬ ‫سلیقه‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫یکسونگری‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫امکان‬‫صی‬
 • 35. •‫تعداد‬‫عبارتنداز‬ ‫انتخاب‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬: •۱-‫شود‬ ‫انتخاب‬ ‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫کتابدار‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ •۲-‫او‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫مسئول‬ •۳-‫موضوعی‬ ‫متخصصین‬ •۴-‫او‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫سفارش‬ ‫بخش‬ ‫مسئول‬ •۵-‫مشاورین‬ •۶-‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مسئول‬
 • 36. ‫بیانیه‬ ‫یا‬ ‫مشی‬ ‫خط‬: • ‫به‬ ‫باید‬ ‫کتابخانه‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫کمیته‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یک‬‫آیین‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫پایبند‬ ‫نانوشته‬ ‫حتی‬ ‫ی‬ ‫نامه‬: •‫مقدمه‬(‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫تعریف‬‫ها‬( •‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫اهداف‬ •‫آن‬ ‫های‬ ‫گی‬ ‫ویژ‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫جامعه‬ ‫تعریف‬(‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ،‫تحصیالت‬ ،‫سن‬‫وام‬ ‫مختلف‬( •‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ •‫دستیابی‬ ‫شرایط‬ •‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫وشیوه‬ ‫اصول‬(‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫نامه‬ ‫یین‬ ‫آ‬)
 • 37. •‫ویژه‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ •‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫روابط‬ •‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫سیاست‬ •‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫سیاست‬(‫وجین‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ،‫تکراری‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫چگونگی‬) •‫اهدایی‬ ‫منابع‬(‫شرایط‬‫اهدا‬( •‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫سیاست‬ •‫انتخاب‬ ‫ی‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬ •‫مشی‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫ترتیب‬
 • 38. •‫سنجی‬ ‫نیاز‬: •‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬‫و‬ ‫آنها‬ ‫یابی‬ ‫اطالع‬ ‫رفتاهای‬ ‫و‬‫تعین‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫س‬ ‫اسا‬ ‫بر‬ ‫بالفعل‬ ‫و‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫میباشد‬ ‫مادر‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬
 • 39. ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫انواع‬: •۱-‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫انتشارات‬ ‫فهرست‬ •۲-‫ناشران‬ ‫فهرست‬ •۳-‫ها‬ ‫فروشی‬ ‫کتاب‬ •۴-‫کارگزاران‬ ‫فهرست‬ •۵-‫ها‬ ‫شناسی‬ ‫کتاب‬ •۶-‫تخصصی‬ ‫مجالت‬ •۷-‫مرجع‬ ‫اثار‬ ‫معرفی‬ ‫فهرست‬ •۸-‫اطالعاتی‬ ‫ی‬ ‫پایگاها‬
 • 40. •۹-‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫راهنمای‬ •۱٠-‫اینترنت‬ •۱۱-‫ها‬ ‫نمایشگاه‬ •۱۲-‫برسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫منابع‬ •۱۳-‫نمونه‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ •۱۴-‫رایگان‬ ‫ازمایشی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬
 • 41. ‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ •‫کتابشناسی‬‫ها‬ •‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کتابشناسی‬:‫غیر‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫نهادهای‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتابشناسی‬ ‫این‬‫دولتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬‫مانند‬ ،‫پردازند‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫معرفی‬:‫نشر‬ ‫کارنامه‬
 • 42. •‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابشناسی‬:‫پ‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫لوح‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کتابشناسی‬ ‫این‬‫در‬ ‫یوسته‬ ‫سایت‬‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازمان‬‫قابل‬‫است‬ ‫دسترس‬.‫جم‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫تمام‬‫منابع‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫کتابشناسی‬ ‫مشخصات‬ ‫همچون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موضوع‬.
 • 43. •‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫کتابشناسی‬:‫غیردو‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫بعضی‬‫لتی‬ ‫کانون‬ ‫همچون‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫آثار‬ ‫کتابشناسی‬ ‫هم‬ ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫فکری‬ ‫پرورش‬. •‫توصیفی‬ ‫کتابشناسی‬ ‫فهرست‬-‫منتش‬ ‫ساالنه‬ ‫که‬ ‫کودک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬ ‫تحلیلی‬‫آثار‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫معرفی‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬‫کند‬ ‫می‬.‫اط‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫فهرست‬ ‫این‬‫العات‬ ‫ا‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫کلیدواژه‬ ،‫سنی‬ ‫گروه‬ ،‫اثر‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ،‫کتابشناسی‬‫کند‬ ‫می‬ ‫شاره‬.
 • 45. ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫فهرست‬: •‫ک‬ ‫فکری‬ ‫پرورش‬ ‫کانون‬ ‫مانند‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬‫ودکان‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬(‫مرجع‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬)‫ک‬ ‫شورای‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ،‫آن‬ ‫های‬ ‫شعبه‬ ‫و‬‫تاب‬ ‫و‬ ‫کودک‬‫ارشاد‬ ‫ی‬ ‫حسینیه‬ ‫عمومی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬(‫بخش‬‫کودکان‬)‫و‬‫کود‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬‫خانه‬ ‫ک‬ ‫کتابدار‬ ‫ی‬‫می‬‫گرفت‬ ‫کمک‬ ‫کتاب‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫توان‬.
 • 46. ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬ •‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫فهرستی‬ ‫خود‬ ‫کارشناسان‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫مراکز‬ ‫بعضی‬‫و‬ ‫افراد‬ ‫رسانند‬ ‫می‬ ‫یاری‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬.‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ک‬ ‫کتاب‬ ‫شورای‬‫ودک‬ ‫دست‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬ ‫یکبار‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫کم‬.‫چنین‬ ‫هم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫کتابک‬‫کند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫مختصر‬ ‫توضیح‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫هم‬.
 • 47. ‫ناشران‬ ‫انتشارات‬ ‫فهرست‬ •‫پیوسته‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫هم‬ ،‫نیز‬ ‫غیردولتی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫ناشران‬(‫اینترنت‬)‫فهرست‬ ‫ر‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫مشخصات‬ ‫بر‬ ‫افزون‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتشارات‬‫وی‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫هم‬ ‫پول‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ‫چگونگی‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جلد‬‫می‬ ‫شود‬.‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫بایدبه‬ ‫که‬ ‫نماند‬ ‫ناگفته‬.
 • 48. ‫پخش‬ ‫مراکز‬ •‫ک‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫اشخاص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫منتشر‬ ‫فهرستی‬ ‫گاهی‬ ‫مراکز‬ ‫این‬‫می‬ ‫ه‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬ ‫ی‬ ‫مراجعه‬ ،‫مکاتبه‬ ،‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫توان‬‫ای‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫تهیه‬‫کرد‬ ‫اقدام‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬.‫همچون‬‫سایت‬‫آی‬‫کتاب‬
 • 49. ‫های‬ ‫نشریه‬‫تخصصی‬ •‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫آثار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫بزرگساالن‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫بعضی‬‫هم‬ ‫و‬ ‫فهرست‬ ‫ی‬ ‫ارایه‬ ‫به‬‫پردازند‬ ‫می‬.‫همچون‬: "‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫ماه‬ ‫کتاب‬"‫ی‬ ‫مجله‬ ‫و‬"‫جهان‬ ‫کتاب‬".‫جاری‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آثار‬ ‫نیز‬ ‫ونوجوانان‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫گاهی‬‫را‬ ‫همچون‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫وبررسی‬ ‫نقد‬"‫ع‬‫سخنگو‬ ‫روسک‬"‫و‬"‫چرخه‬ ‫دو‬"‫ی‬ ‫ضمیمه‬ ‫روزنامه‬"‫همشهری‬".
 • 50. ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ •‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نشر‬ ‫های‬ ‫تازه‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ،‫ها‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫همچون‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫آثار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫گوناگون‬"‫کتاب‬‫هفته‬
 • 51. ‫ها‬ ‫کتابفروشی‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫نمایشگاه‬ •‫من‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫یا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫استانی‬ ‫کشوری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمایشگاه‬‫های‬ ‫اسبت‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫گوناگون‬‫ب‬ ‫خوبی‬ ‫امکان‬ ،‫ناشران‬ ‫تمام‬ ‫شرکت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫رای‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬.‫مکان‬ ‫نیز‬ ‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫نوجوان‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫های‬ ‫کتابفروشی‬‫ی‬ ‫هستند‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
 • 52. ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ •‫است‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ،‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬.‫مرک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کتابخانه‬‫مادر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫مربوط‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫تأمین‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫ی‬ ‫بودجه‬ ‫باید‬ ‫نخست‬ ،‫هستند‬‫نجام‬ ‫دهند‬.‫ت‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ،‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫مالی‬ ‫اعتبار‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شده‬ ‫هیه‬ ‫تک‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫مطابقت‬ ‫کتابخانه‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫با‬،‫رار‬ ‫فرستند‬ ‫می‬ ‫کارگزار‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫کتابشناسی‬ ‫اطالعات‬.‫ضمن‬ ‫در‬ ‫باید‬‫هم‬ ‫هایی‬ ‫نامه‬‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ،‫تخفیف‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬.‫صو‬ ‫باید‬‫رت‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫منابع‬ ‫حساب‬‫دری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سپس‬ ‫و‬‫افتی‬ ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اسناد‬ ،‫صحت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مقایسه‬.‫مهر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اعتبار‬ ‫بدون‬ ‫وگرنه‬ ،‫نشود‬ ‫فراموش‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ‫روی‬ ‫ناشر‬.،‫پایان‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بایگانی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫سابقه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫اصل‬ ‫یا‬ ‫مدارک‬ ‫رونوشت‬.
 • 53. ‫ادواری‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیایند‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ •‫باید‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫منابع‬،‫هفتگی‬ ،‫روزانه‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ،‫شوند‬ ‫تهیه‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬،‫ماهانه‬ ‫و‬ ‫فصلی‬...‫هستند‬.‫دیگ‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫ی‬ ‫،ویژه‬ ‫ها‬ ‫نشریه‬ ‫بعضی‬‫ضمیمه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫داستان‬ ،‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ،‫هستند‬ ‫بزرگساالن‬ ‫های‬ ‫نشریه‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫کننده‬ ‫گرم‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫بخش‬.‫س‬ ‫اشتراک‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫این‬‫االنه‬ ‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫فروشی‬ ‫روزنامه‬ ‫های‬ ‫ازدکه‬ ‫هم‬ ‫و‬.‫نشریه‬ ‫اشتراک‬‫پ‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یکساله‬ ‫ها‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫نشریه‬ ‫داخل‬ ‫اشتراک‬ ‫چاپی‬ ‫های‬ ‫برگه‬ ‫کردن‬‫ساب‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫اشتراک‬ ،‫مربوط‬ ‫مرکز‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬‫شود‬.
 • 54. •‫مجالت‬ ‫انتخاب‬:‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫پژوهشی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫نیاز‬ ‫باشد‬ ‫می‬.‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬۷٠‫بودجه‬ ‫درصد‬‫کتابخانه‬ ‫میشود‬ ‫مجالت‬ ‫تهیه‬ ‫صرف‬.‫م‬ ‫توصیه‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتاخانه‬ ‫استانداردهای‬‫ی‬ ‫بین‬ ‫کند‬۳٠‫تا‬۷٠‫یابد‬ ‫اختصاص‬ ‫مجالت‬ ‫خرید‬ ‫جهت‬ ‫کتابخانه‬ ‫بودجه‬ ‫درصد‬
 • 55. •‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اساسی‬ ‫مسایل‬: •۱-‫المللی‬ ‫بین‬ ‫رهنمای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫عناوین‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫ادواری‬ ‫نشریات‬Ulrich 250000‫است‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬. •۲-‫آن‬ ‫ساالنه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫اشتراک‬ ‫باالی‬ ‫هزینه‬ •۳-‫درانتخاب،ب‬ ‫واشتباه‬ ‫ست‬ ‫ساالنه‬ ‫اشتراک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫مجالت،که‬ ‫خرید‬‫ودجه‬ ‫میدهد‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫کتابخانه‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫زیادی‬. •۴-‫هزینه‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫مجالت‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫چندبرابر‬ •۵-‫مجالت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫شکل‬ ‫افزایش‬ •۶-‫نگهداری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫سیاست‬ ‫اتحاد‬
 • 56. •‫مجالت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نشر‬ ‫رواج‬ ‫دالیل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: •۱-‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫کم‬ •۲-‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ •۳-‫سریع‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ •۴-‫تر‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫سریع،کاملتر‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ •۵-‫دارند‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫توان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ •۶-‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ •‫توزیع،محدویت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کاغذ،هزینه‬ ‫گرانی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چاپی‬ ‫مجالت‬ ‫معایب‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫خو‬ ‫مقاالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫چاپ‬ ‫عدم‬ ،‫شده‬ ‫پذیرفته‬ ‫مقاالت‬ ‫چاپ‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫چاپی،تاخیر‬ ‫صفحات‬‫به‬ ‫ب‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیل‬.
 • 57. •‫ندارن‬ ‫چاپی‬ ‫معادل‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬‫د‬.‫برای‬ ‫دی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫بریتانیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫استرالیا‬ ‫ملی‬ ‫کتاخانه‬ ‫مثال‬‫و‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫گر‬ ،‫ایران‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ADONIS‫کامل‬ ‫متن‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫خریدند‬ ‫را‬۷٠٠ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫نوری‬ ‫های‬ ‫دیسک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬. •Ingenta‫حدود‬ ‫دارای‬۱۵‫ار‬ ‫و‬ ‫مقاله،متفاوت‬ ‫هر‬ ‫قیمت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مقاله‬ ‫میلیون‬‫سال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ایمیل‬ ‫یا‬ ‫فاکس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫حد‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫مقاالت‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫ود‬۱۵ ‫مقاله‬ ‫میلیون‬(‫از‬ ‫بیش‬ ‫مقاالت‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫مندرجات‬ ‫فهرست‬۲۸٠٠٠‫که‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬۶٠٠٠ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬). •Ingenta Select‫حدود‬ ‫حاوی‬۲۳٠٠٠٠٠‫از‬ ‫مقاله‬۶٠٠٠‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجله‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫اینترنت‬.‫ن‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جستجو‬‫رایگان‬ ‫یز‬ ‫است‬.‫و‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬ ‫مقاالت‬ ‫ارسال‬ ‫است‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫مستازم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درخواست‬.‫در‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مجالت‬ ‫تمامی‬Ingenta‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دارد‬.
 • 58. ‫م‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫معایب‬‫جالت‬: •‫تونی‬‫کید‬[۱۵]‫است‬ ‫کرده‬ ‫تقسیم‬ ‫مجزا‬ ‫دسته‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬: •۱-‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫شناسایی‬ •۲-‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نحوه‬ •۳-‫سازند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬. •۴-‫فرمت‬ ‫با‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫بعضی‬HTML‫فرمت‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬ ‫و‬pdf‫اند‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬.‫مزایای‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫دارای‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬. •۵-‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫اشتراک‬ ‫مورد‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مراجعان‬ ‫کردن‬ ‫آگاه‬ ‫مشکل‬ •‫کید‬ ‫تونی‬‫پردازد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫نحوه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬: •۱-‫غیره‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫رایانه،مودم،خطوط‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ •۲-‫اند‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬. •۳-‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ •۴-‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ناشران‬ ‫سیاستهای‬ ‫براساس‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫ه‬ ‫دسترسی‬ ‫روشهای‬ ‫مثل‬ ‫مشکالتی‬.‫ام‬ ‫مثل‬‫ضای‬ ‫عبور‬ ‫کلمات‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬
 • 59. •‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫روش‬: •‫از‬ ‫عبارنت‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مرسوم‬ ‫روشهای‬ ‫مهمترین‬: •۱-‫نشریات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مطالعه‬ •۲-‫استنادی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬
 • 60. •‫نشریات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مطالعه‬: •‫سن‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫جیده‬ ‫شود‬ ‫می‬. •‫استنادی‬ ‫تحلیل‬: •‫است‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫مطالعه‬ ‫استنادی‬ ‫تحلیل‬.‫ی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬‫از‬ ‫کی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کتابسنجی‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫روش‬. •‫آن‬ ‫مراجع‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫تشابه‬ ‫استنادی‬ ‫تحلیل‬ ‫بنای‬ ‫سنگ‬‫است‬. •®‫اطالع‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫مقاله،کتابی‬ ‫یک‬ ‫نویسنده‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منابعی‬ ‫شده‬ ‫استناد‬ ‫منابع‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫اتی‬ ‫ذک‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کتابنامه‬ ‫و‬ ‫ماخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫پانویس،فهرست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ر‬ ‫شود‬
 • 61. ‫براد‬ ‫پراکندگی‬ ‫قانون‬‫و‬ ‫فورد‬‫هسته‬ ‫مجالت‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ •‫مختلف‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫چگونه‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫پراکنده‬ ‫یا‬ ‫توزیع‬.‫نکت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ریاضی‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فورد‬ ‫براد‬‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫موضوعی‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫سازند‬ •‫زتب‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجالت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫فورد‬ ‫براد‬ ‫پراکندگی‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫با‬‫بندی‬ ‫ه‬ ‫رسان‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫دست‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫شده‬‫ند‬.‫در‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫بیشترین‬ ‫حاوی‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫کمترین‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫واقع‬‫آن‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫سوم‬ ‫گروه‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫موضوعی‬ ‫حیطه‬‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫محققان‬ ‫موضوعات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کمتری‬ ‫مقاالت‬.
 • 62. ‫دیداری‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬-‫شنیداری‬: •‫و‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فهرست‬ ‫دارای‬ ‫هم‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫آثار‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫نمایشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬.‫منابع‬ ‫این‬‫با‬ ‫نیا‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬،‫ویژه‬ ‫ز‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بسیار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬
 • 63. ‫موقت‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬ ،‫اهدا‬: •‫اهد‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫تأمین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ،‫خرید‬ ‫جز‬ ‫به‬،‫ا‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫موقت‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬.‫من‬ ‫ارتباط‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ ‫مسئوالن‬‫اسبی‬ ‫و‬ ‫کودکان‬ ‫با‬ ‫که‬‫مش‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫نهادها‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫والدین‬‫ارکت‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫مبادله‬ ،‫اهدا‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬‫کنند‬ ‫جلب‬.‫مبادل‬ ،‫فعلی‬ ‫اوضاع‬ ‫در‬ ‫البته‬‫ه‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫کمتر‬.‫ب‬ ‫خواهد‬ ‫عملی‬ ‫منابع‬ ‫تأمین‬ ‫برای‬ ‫شیوه‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ،‫ود‬ ‫که‬ ‫شرطی‬‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬
 • 64. ‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ •‫بم‬ ‫باقی‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫همیشه‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫پیوسته‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مجموعه‬‫انند‬.‫این‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫خواند‬ ‫مواد‬ ‫برداشتن‬ ‫یعنی‬ ‫وجین‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫کار‬‫به‬ ‫خانه‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫جانشین‬ ‫یعنی‬ ‫بازسازی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫دیگر‬ ،‫دالیلی‬‫ج‬ ‫به‬ ‫تازه‬‫ها‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ ‫که‬‫فراهم‬ ‫آمد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ،‫اند‬ ‫شود‬.
 • 65. •‫مارتین‬‫اهداف‬ ‫فیگل‬‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬: •۱-‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬. •۲-‫آ‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫کنندگاه‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫میزان‬‫ینده‬. •۳-‫خیر؟‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫بیانیه‬ •۴-‫فعلی‬ ‫کنندگان‬ ‫انتخاب‬ ‫کارکرد‬ ‫ارزیابی‬ •۵-‫شخصی‬ ‫های‬ ‫سلیقه‬ ‫کاهش‬
 • 66. •‫مجموعه‬ ‫ارزیابی‬ ‫دالیل‬ ‫مهمترین‬: •۱-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫تعیین‬ •۲-‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفاظت‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬ •۳-‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •۴-‫مجموعه‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •۵-‫ف‬ ‫یا‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫کنکاش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫توسعه‬ ‫کارکنان‬ ‫مهارت‬ ‫افزایش‬‫رم‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ •۶-‫مشابه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫مجموعه‬ ‫مقایسه‬ •۷-‫سازی‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ •۸-‫رشته‬ ‫یک‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ •۹-‫بودجه‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
 • 67. ‫مجموعه‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: •-‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫بررسی‬:‫خ‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫میان‬ ‫نسبت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫با‬ ‫اص‬ ‫تعداد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫سنجیده‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ •۲-‫موضوعی‬ ‫مجموعه‬ ‫بررسی‬:‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫وسهم‬ ‫امنت‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫سهم‬ ‫بین‬ ‫نسبت‬ ‫از‬ ‫عبارتست‬‫ن‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫سال‬.‫ن‬ ‫داده‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رزوشده،ادواری‬ ‫مرجع،منابع‬ ‫منابع‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬‫می‬ ‫کرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫شوند‬. •۳-‫آماری‬ ‫های‬ ‫بررسی‬:‫درصد‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫سالهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ارزی‬ ‫و‬ ‫ریالی‬ ‫بودجه‬ ‫گذشته،میزان‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬ ‫مقایسه‬ ،‫رشدآن‬ ‫آماری‬ ‫اطالعات‬ ‫،مقایسه‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫ماه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫موضوع،نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بودجه‬ ‫شده،مصرف‬ ‫مصرف‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫کتابخانه‬. •۴-‫آنها‬ ‫رضایتمندی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫جامعه‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ •۵-‫موضوعی‬ ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫فهرست‬ ‫و‬ ‫متخصصان‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫فهرست‬ •۶-‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫مدارک‬ •۷-‫کتابشنجی‬:‫است‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫منابع‬ ‫استنادی‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫دارای‬‫منابع‬ ‫نادی‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫دوم‬. •۸-‫استانداردها‬ ‫با‬ ‫مطابقت‬ •۹-‫مستقیم‬ ‫مشاهده‬
 • 68. •‫وجین‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫عوامل‬: •‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجموعه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وجین‬ ‫واقع‬ ‫در‬. •‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫دلیل‬ ‫دو‬: •۱-‫جدید‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫کمبود‬ •۲-‫شود‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫وجین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫افزایش‬. •‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مجموعه‬ ‫وجین‬ ‫اصول‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: •۱-‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬. •۲-‫است‬ ‫شده‬ ‫کتابخانه‬ ‫وارد‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ویرایش‬. •۳-‫نیستند‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫فرسوده‬ ‫منابع‬ •۴-‫است‬ ‫شده‬ ‫کهنه‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آنها‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫عمر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ •۵-‫نیستند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬.
 • 69. •‫شده‬ ‫وجین‬ ‫منابع‬: •۱-‫شوند‬ ‫حذف‬ •۲-‫شود‬ ‫اضافه‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫و‬ ‫حذف‬ •۳-‫شود‬ ‫خریداری‬ ‫مجددا‬ ‫ویرایش‬ ‫همان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حذف‬ •۴-‫شوند‬ ‫صحافی‬ •۵-‫گردند‬ ‫تعمییر‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ •۶-‫کرد‬ ‫منتقل‬ ‫انبار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رزرو‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ •۷-‫داد‬ ‫انتقال‬ ‫برعکس‬ ‫یا‬ ‫مرجع‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امانی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫مجموعه‬ •۸-‫گردد‬ ‫ارسال‬ ‫فهرستنویسی‬ ‫برای‬ ‫دهد،مجددا‬ ‫رخ‬ ‫اشتباهی‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫در‬ ‫اگر‬ •۹-‫دق‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫موقت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫گیریهای‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬‫یق‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫تری‬.
 • 70. ‫سفارش‬ ‫انواع‬: •-‫مستقیم‬ ‫سفارش‬:‫مست‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫سفارش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫از‬ ‫قیم‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫ناشر‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬. •۲-‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫سفارش‬:‫رسان‬ ‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫سفارش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬‫به‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ناشران‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫جای‬‫کنند‬.
 • 71. •‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واسطه‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: •‫کت‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫پخش‬ ‫پیایندها،مراکز‬ ‫کتاب،کارگزاران‬ ‫ها،کارگزاران‬ ‫کتابفروشی‬‫اب،فروشگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫آورندگان‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ •‫مناسب‬ ‫کارگزار‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫شرایط‬: •۱-‫سرعت‬۲-‫مالی‬ ‫مسائل‬۳-‫بودن‬ ‫جامع‬۴-‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬۵-‫انعطاف‬ ‫پذیزی‬۶-‫موضوعی‬ ‫تخصص‬۷-‫ویژه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬۸-‫ویژه‬ ‫خدمات‬۹-‫نمایندگی‬۱٠- ‫آنها‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دریافت‬ ‫توانایی‬-۱۱-‫شهرت‬
 • 72. •‫ابسکو‬: •‫اطال‬ ‫های‬ ‫کتاب،مجله،پایگاه‬ ‫مانند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫معتبر‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬‫و‬ ‫عاتی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫پردازد‬ ‫می‬.‫در‬۲۱‫دارد‬ ‫محلی‬ ‫نمایندگی‬ ‫کشور‬.‫ابس‬ ‫کتاب‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬‫می‬ ‫کو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫توانند‬۲‫بطور‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫کتابشناختی‬ ‫پیشینه‬ ‫میلیون‬‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫سفارش‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬. •‫از‬ ‫بیش‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫حاوی‬ ‫اطالعاتی‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ،‫ابسکو‬۲٠٠٠‫است‬ ‫مجله‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫که‬. •‫سوئتز‬: •‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خدمات‬ ‫مجله‬ ‫اشتراک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجله‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫پ‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬‫ردازد‬.
 • 73. •‫سفارش‬ ‫انواع‬: •۱-‫مهر‬ ‫سفید‬ ‫سفارش‬:‫تخف‬ ‫با‬ ‫خاص‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫ناشر‬ ‫یک‬ ‫انتشارات‬ ‫تمامی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫یف‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫ویژه‬.‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫برگشت‬ ‫حق‬ ‫و‬ •۲-‫بازبینی‬ ‫شراط‬ ‫به‬ ‫سفارش‬:‫سفید‬ ‫سفارش‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫معموال‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تخفیف‬‫است‬ ‫مهر‬ ‫بل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کتابخانه،منابع‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫اما‬‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫عودت‬. •۳-‫دائم‬ ‫سفارش‬:‫ه‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مجالت،پایگاه‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫معموال‬‫ایی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫متفاوت‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫یا‬ ‫انتشاراتی‬ ‫سری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬. •۴-‫ائتالفی‬ ‫سفارش‬:‫موضو‬ ‫اشتراک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫کتابخانه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫سفارش‬ ‫این‬ ‫در‬‫هستند‬ ‫عی‬ ‫ب‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫سازمانی‬ ‫وابستگی‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫واقع‬ ‫جغرافیایی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫یا‬‫هم‬ ‫ا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مشترک‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ائتالف‬.
 • 75. ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫امانت‬ •‫ر‬ ‫کنندگانش‬ ‫استفاده‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرایندی‬‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کننده‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫دیگر‬ ‫های‬. •‫الف‬)‫کت‬ ‫مواد‬ ‫میتواند‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫کتاب‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫ترتیب‬‫ابخانه‬ ‫بگیرد‬ ‫امانت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ •‫ب‬)‫دیگر‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مواد‬ ‫واسپاردن‬.
 • 76. ‫معرفی‬‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ابزار‬: •‫ایران‬ ‫ناشران‬ ‫ایران،راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫خانه‬ •۲-،‫ایران‬ ‫های‬ ‫روزنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مجله‬ ‫راهنمای‬۱۳۷۳ •۳-‫کتاب‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫شبکه‬(‫سایت‬) •۴-‫کتابدار‬ •۵-‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫نمایه‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابشناسی‬ •۶-‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مرکز‬ •۷-‫کشور‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫نشریات‬ ‫نمایه،مندرجات‬ •۸-‫کتاب‬‫هفته‬ •‫کتاب‬ ‫ای‬ ‫پایگاه‬(‫امازون‬ ‫از‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬) •‫ایران‬ ‫مگ‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫ادواری‬ ‫نشریات‬ ‫سفارش‬
 • 77. •‫جهان‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫ناشران‬ ‫بزرگترین‬ •http://www.publishersweekly.com/pw/by- topic/international/international-book-news/article/67224-the- world-s-57-largest-book-publishers-2015.html •‫امازون‬ ‫فروشگاه‬ •‫اولریخ‬ •‫باوکر‬
 • 79. ‫جهان‬ ‫در‬ ‫نشر‬ ‫وضعیت‬ ‫مقایسه‬ •http://www.publishersglobal.com/
 • 80. •Amazon:‫طر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫آن‬ ‫یق‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬۵‫دیسک‬ ‫و‬ ‫ویدئویی‬ ‫نوری،نوارهای‬ ‫کتاب،دیسک‬ ‫میلیون‬ ‫پرداخت‬ ‫منظوره‬ ‫چند‬ ‫ویدئویی‬ ‫های‬. •Books in print)BIP:)‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاوی‬۵٠٠/۳‫بازار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کتاب‬ ‫رکورد‬ ‫هزار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫آمریکایی‬ ‫ناشران‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬. •The British Nationnal Bibliography)BNB: )‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫فهرست‬ ‫بریتانیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ •Cumulative Book Index)CBI:)‫ز‬ ‫انگلیسی‬ ‫کتابهای‬ ‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬‫بانی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬.