Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Leadership series 4 of 6 senior leader rounding

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von maruay songtanin (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Leadership series 4 of 6 senior leader rounding

 1. 1. พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ ที่ปรึกษาศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 16 พ.ย. 2555
 2. 2. หมายเหตุ มีรายละเอียดอยู่ในช่อง Notes ใต้แผ่น slide (เป็ นภาษาอังกฤษ)
 3. 3. เพราะเหตุใดผูบริหารระดับสูงควรตรวจเยียมหน่วยงาน ้ ่  เป็ นโอกาสให้บุคลากรได้พบปะผูนาเพิ่มขึ้น ้  เพิ่มความผูกพันของบุคลากร  บุคลากรเข้าใจการตัดสินใจของผูนาระดับสูง ้  เป็ นการยืนยันการเยี่ยมหน่วยของหัวหน้าหน่วย  ลดช่องว่างการแบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย  เพิ่มการบูรณาการ
 4. 4.   จุดเน้น ใช้รูปแบบการเยียมเป็ นแบบเดียวกันกับของหัวหน้า ่ หน่วยงาน  เยี่ยมหน่วยร่วมกับผูนาอื่น ๆ โดยการใช้รายงานจากแนว ้ หน้า (scouting report)
 5. 5. มีการเตรียมรายงานจากแนวหน้าไว้ลวงหน้า เพื่อ ่  สอดรับกับการเยียมหน่วยของหัวหน้าหน่วยงาน ่  ทาให้ได้สาระข่าวสารที่สาคัญของหน่วยงาน  เน้นสิ่งแวดล้อมภายนอก (ที่มีผลกระทบกับหน่วยงาน)  ระบุคาถาม/ปั ญหาที่สาคัญ  เป็ นการยกย่องและให้รางวัลบุคคลได้ตรงความจริง  รับทราบปั ญหาที่ได้แก้ไขแล้ว  อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ ๆ และสิ่งที่ตองการเพิ่มเติม ้
 6. 6.  การตรวจเยียมหน่วยไม่ได้ทาเป็ นพิธีการเท่านั้น แต่ควร ่ ให้มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะเวลาเป็ นสิ่งที่มีค่า  ผูนาระดับสูงเป็ นผูที่หาเวลาว่างได้ยาก ดังนั้นควรใช้เวลา ้ ้ ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุดในการตรวจเยี่ยมหน่วย จะได้ ไม่เป็ นการเสียเวลาทั้งสองฝ่ าย
 7. 7. การเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูนา (role model) เป็ นสิ่งสาคัญ ้  เริ่มที่ผนาสูงสุด ตรวจเยียมหน่วยรอง หน่วยรองตรวจ ู้ ่ เยียมหน่วยรองลงไปเป็ นลาดับขั้น ่  โดยการตรวจเยียมด้วยวิธีเดียวกันทั ่วทั้งองค์กรอย่างมี ่ เป้ าหมาย
 8. 8. การตรวจเยียมหน่วยงานของผูนาต้องอาศัยการได้รบความ ่ ้ ั ร่วมมือที่ดี  ดังนั้น ก่อนเยียมหน่วย ควรมีแบบรายงานจากแนวหน้า ่ (scouting report) ของผูรบผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ ้ั  เพื่อทาให้ผนาไม่หลงประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราย ู้  การเยียมควรเป็ นเรื่องน่าสนุกมากกว่าเป็ นการจับผิด ่
 9. 9. หัวข้อของรายงาน •สิ่งที่ทาได้ดี •เครื่องมือใหม่ •บุคลากรดีเด่น •การใช้จายของหน่วย ่ •คาถาม/ปั ญหาสาคัญ •สิ่งแวดล้อมภายนอก •กิจกรรมของแพทย์ •ความพึงพอใจผูป่วย/ ้ ผลลัพธ์การดูแลรักษา •ความพึงพอใจของ บุคลากร
 10. 10. นอกจากชื่นชมแล้ว พยายามต่อยอดความสาเร็จ  เช่น นายแพทย์มวร์ มีการลงบันทึกการตรวจรักษาผูปวย ั ้่ ออนไลน์ (electronic medical records)ได้ดีมีความสมบูรณ์  นอกจากชมเชยแล้ว ควรถามต่อไปว่า คุณทาอย่างไรจึง ทาออกมาได้ดีมาก แล้วโรงพยาบาลควรทาอย่างไร เพื่อให้แพทย์ท่านอื่น ๆ ได้เห็นประโยชน์และให้ความ ร่วมมือในการลงประวัตผป่วยให้เกิดความสมบูรณ์ ิ ู้
 11. 11.  ควรสร้างแบบสรุปรายงาน (แบบไฟจราจร – เขียว เหลือง แดง) ตามที่ได้รบรูหรือเรียนรูมา ติดไว้ที่บอร์ด ั ้ ้  ทาให้บุคลากรเห็นว่า ผูนาได้รบทราบสิ่งที่พวกเขา ้ ั พยายามบอกเล่า และมีแผนบริหารจัดการต่อไป  ทุกคนมีสิ่งที่ตองทามากมาย ถ้าผูนามีการตรวจเยี่ยม ้ ้ หน่วยอย่างมีประสิทธิผล จะช่วยทั้งประหยัดเวลาและได้ พัฒนาองค์กรด้วย
 12. 12. Jewish Proverb

×