Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Programa Compartim
Programa Compartim
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 50 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (12)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Programa Compartim (20)

Weitere von Departament de Justicia (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Programa Compartim

 1. 1. EL PROGRAMA COMPARTIM: UNA EXPERIÈNCIA DE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
 2. 2. Grup de treball Comunitat de pràctica e-moderador Discussió Productes Difusió Avaluació 15 comunitats + 190 integrants actius + 900 participants Treball en línia Reunions presencials Mapa de comunitats de pràctica
 3. 3. 14 solucions a problemes en 2007
 4. 4. 25 95 Trabajadores Sociales   30 30 Asesores Judiciales de adultos 15 175   Mediadores familiares 8 35 Dinamizadores lingüísticos 12 45 Archiveros judiciales 12 25 Bibliotecarios judiciales 6 35 Asesores judiciales de Justicia Juvenil 12 150 Educadores sociales de Justicia Juvenil 8 35 Mediadores de Justicia Juvenil 12 45 Profesionales de Medio Abierto de Justicia Juvenil 25 140 Educadores sociales de centros penitenciarios 11 40 Monitores artísticos 12 125 Docentes 18 80 Juristas criminólogos 25 106 Psicólogos Participantes directos Número de profesionales CoPs
 5. 5.   Mediación Mediación Mediadores Familiares (CoP no vigente en 2008) Catálogo de servicios Terminología Dinamizadores lingüísitcos Protocolos Matriz de datos Protocolos Archiveros Judiciales Difusión Protocolos Carta de servicios Marketing Bibliotecariaos Judiciales Manual Buenas prácticas Asesores judiciales de Justícia Juvenil Manual Buenas prácticas Educadores Sociales de Justícia Juvenil Estudio participantes en mediación Orientaciones práctica Mediación Mediadores de Justícia Juvenil Decálogos de actuación para profesionales de Medio Abierto Trabajo con menores Intervención Violencia neonazi Violencia doméstica Profesionales de Medio Abierto de Justícia Juvenil Manual Buenas prácticas Educadores sociales de centros penitenciarios Arte Terapia Confección manual   Recursos formativos Didáctica del arte Monitores Artísticos (CoP no vigente en 2008) Autoformación Currículum Docentes Guía estratégica Buenas prácticas Juristas Criminólogos Banco de técnicas de trabajo Indicadores de Cambio Entrevista clínica Protocolo Psicólogos Productos 2008 Productos 2007 CoPS
 6. 6. 27 noves respostes i solucions per a 2008
 7. 8. per a ser usades i aplicades al lloc de treball
 8. 9. Nom del producte : La restitució econòmica a les víctimes Breu descripció : document que recull les diferents reflexions al voltant de la reparació econòmica a la víctima, l’alternativa belga de fons restauratiu i la responsabilitat civil en el procés penal de menors. Millores que aporta a l’organització i/o problemes que resol : haver fet aflorar un tema (la reparació econòmica a la víctima) que no s’havia treballat prou des de la promulgació de la Llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor. Provocar l’interès en la continuació del treball a un nivell més ampli: “el nivell de satisfacció de les víctimes amb el programa de mediació i reparació”. Indicadors per avaluar-ne l’aplicació : es podrà avaluar l’aplicació del treball fet a partir d’analitzar els programes de reparació econòmica realitzats l’any 2008. També es podrà saber a partir de veure la implicació i participació del col·lectiu en l’enquesta a víctimes durant l’any 2008. Nivell d’utilització per al col·lectiu : El tema econòmic és una alternativa a tenir sempre en compte dins del programa de mediació i reparació a la víctima. Mediació de justícia juvenil. Productes de coneixement
 9. 12. Preguntes que fan pensar
 10. 14. No és una pregunta obvia COM VA SORGIR I ES MANTÉ TOT AIXÒ?
 11. 15.     EL GRAN REPTE PER A LES ORGANITZACIONS A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT. <ul><li>  </li></ul>
 12. 17. De la societat del coneixement a la societat del coneixement compartit http://www.flickr.com/photos/choconancy/396841748/
 13. 18. PROSUMERS A  L'ADMINISTRACIÓ?
 14. 19.   DE LA SOCIETAT DEL  CONEIXEMENT A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT ...COMPARTIT ..EN ELS CONTEXTOS PÚBLICS?
 15. 20. SOM POSSIBLES ORGANITZACIONS PÚBLIQUES  AMB CONEIXEMENT COMPARTIT?
 16. 21. <ul><li>“ La web 2.0 va a ser o está siendo la revolución de las personas, pero la transferencia de este potencial a las organizaciones no va a ser trivial . No es directo. Las organizaciones son algo más que personas juntas. Tienen sus propias dinámicas , son un ente vivo y con personalidad, necesidades y patologías propias.” </li></ul>
 17. 22.     Sabem com ha de ser la nova organització que volem… <ul><ul><ul><li>El CONEIXEMENT INTERN I CREAT EN XARXA ÉS EL MÉS VALORAT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TOTHOM N'ÉS CONSCIENT DEL QUE APORTA LA INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA A LA MILLORA DE LA L'EFICIÈNCIA I LA INNOVACIÓ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TOTHOM VOLDRIA TREBALLAR EN AQUESTES ORGANITZACIONS... </li></ul></ul></ul>
 18. 23. 1 ON <ul><ul><li>… les distàncies entre la informació i el coneixement que necessiten els professionals en el seu treball no existissin. </li></ul></ul>
 19. 24. ON <ul><ul><li>… l ’ experiència dels altres – els companys excel·lents- estiguessin al meu abast sempre. </li></ul></ul>
 20. 25. 3 <ul><ul><li>… on sempre trobi la persona adequada que respongui les meves preguntes. </li></ul></ul>
 21. 26. on <ul><ul><li>… trobi noves respostes davant els problemes que vagin sorgint. </li></ul></ul>
 22. 28. LIMITACIONS <ul><li>La realitat és que no és fàcil i que encara estem molt lluny del perill de la popularització/¿ banalització ? que s'anuncia </li></ul>
 23. 29. http://skitch.com/samlawrence/1ufx/hype-cycle-for-social-software-2008
 24. 30. http://eadminblog.net/post/2008/09/24/vulgarizacian-de-la-web-20-las-invasiones-barbaras
 25. 31.     BARRERES: MITES I REALITATS <ul><li>No és la desconfiança (la gent  vol col·laborar). </li></ul>
 26. 32.     BARRERES <ul><li>No és la tecnologia </li></ul><ul><ul><li>-Cada vegada més transparent. </li></ul></ul><ul><ul><li>-Cada vegada més entesa com a vehicle I facilitador d'una actitud /valors previs. </li></ul></ul>
 27. 33.     BARRERES <ul><li>No és la formació </li></ul><ul><ul><li>-Usuaris sense experiències prèvies estan treballant de forma molt eficaç amb les TICs. </li></ul></ul>
 28. 35.     BARRERES REALS <ul><li>ESTRUCTURES ORGANITZATIVES RÍGIDES </li></ul><ul><li>MOLT JERARQUITZADES. </li></ul><ul><li>PARCEL·LES DE PODER </li></ul><ul><li>ESPAIS ACOTATS </li></ul><ul><li>ESCASSA TRANSVERSALITAT </li></ul><ul><li>CLIMA/AMBIENT  LABORAL  ALTERAT. </li></ul><ul><li>AGENDES SOBRECARREGADES. </li></ul>
 29. 36. TOT I AIXÍ TROBEM EXPERIÈNCIES D’ÈXIT
 30. 37. Professionals que col·laboren i aprenen fent © Departament de Justícia. CC BY Programa Compartim
 31. 38. Principals trets del programa
 32. 39.   Identitat del programa <ul><ul><li>Metodologia específica i pròpia dins l'entorn d'Administració pública. </li></ul></ul><ul><ul><li>1- Amb l'objectiu de producció de coneixement aplicable directament a l'organització. </li></ul></ul>
 33. 40.   Treball col·laboratiu <ul><ul><li>2- A través del treball col·laboratiu dels propis professionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els professionals no vénen (sols) a aprendre, vénen a aportar coneixement...i per aquesta via s'arriba a l'expertesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>(comunitats de consecució versus comunitats de capacitació). </li></ul></ul>
 34. 41.   E-moderadors <ul><ul><li>3- e-Moderador com a figura clau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Connecta els objectius estratègics de la Direcció amb les necessitats dels professionals (i a la inversa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalitzador 2.0. (responsable de passar coneixement tàcit a explícit a través d’espais de socialització presencial I on line) </li></ul></ul><ul><ul><li>És posseïdor de competències </li></ul></ul><ul><ul><li>dinamització social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informacionals i tecnològiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge ( formació i treball on line versus presencial) </li></ul></ul>
 35. 42. Metodologia Reunió de coordinació del projecte © Departament de Justícia. CC BY Programa Compartim de gestió del coneixement al Dept. de Justícia 1. Objectiu : Millorar la nostra pràctica professional quotidiana, podent disposar de la informació i el coneixement que necessitem els professionals al nostre lloc de treball, aprofitant l’experiència dels companys. Aprenent pel xoc del coneixement nou (après fent) i el saber i experiència que ja teníem. 2. Fases del programa 3. Disseny organitzatiu 4. Eines - Metodològiques : > Sessions bones pràctiques ( benchmarking intern i extern) > Comunitats de pràctica - Tecnològiques : > Repositori de coneixement intranet > Llistes de distribució l lista de correu electrònic > Eines de treball col·laboratiu e-Catalunya
 36. 43. Treball virtual complementari al presencial e-Catalunya Gencat social Web Gencat Gencat institucional Departament Relació actual amb ciutadans i empleats Departament Relació tradicional amb ciutadans i empleats
 37. 44. e-Catalunya: plataforma de treball col·laboratiu per a les comunitats de pràctica del programa ‘Compartim’
 38. 45. Difusió interna i externa del programa www.gencat.cat/justicia/bloc-emoderadors http://gestioconeixement.blogspot.com
 39. 46. <ul><li>Indicadors d’activitat </li></ul><ul><li>Percentatge de participació dels e-moderadors al grup e-moderadors (nombre d’intervencions de cada e-moderador i nombre d’intervencions totals al grup e-moderadors, per eina, per exemple) </li></ul><ul><li>Percentatge de participació dels e-moderadors a la seva comunitat (nombre d’intervencions de cada e-moderador i nombre d’intervencions totals del seu grup, per eina, per exemple) </li></ul><ul><li>Ràtio nre.de missatges o posts publicats a e-moderadors / nre. d’activitats totals (nombre de posts, documents, missatges al fòrum... publicats i nombre d'activitats totals) </li></ul><ul><li>Ràtio nre. de missatges o posts publicats a la seva comunitat / nre. d’activitats totals (nombre de posts, documents, missatges al fòrum... publicats i nombre d'activitats totals) </li></ul><ul><li>Indicadors de producció </li></ul><ul><li>Nombre de sessions presencials </li></ul><ul><li>Nombre de productes elaborats/documents produïts en les sessions presencials </li></ul><ul><li>Indicadors d’impacte </li></ul><ul><li>QUANTITATIUS </li></ul><ul><li>Nre. de casos anàlegs en què s'ha aplicat un protocol, un procediment, elaborat en el si de la comunitat de pràctiques </li></ul><ul><li>Nre. de professionals que s'han beneficiat del manual de bones pràctiques redactat per la comunitat </li></ul><ul><li>Indicador d'eficiència econòmica </li></ul><ul><li>QUALITATIUS </li></ul><ul><li>Recull d'històries de les persones a qui els ha millorat la seva praxi professional gràcies als productes elaborats per la comunitat de pràctiques </li></ul><ul><li>Opinions de l'estructura directiva </li></ul>Indicadors per avaluar el programa
 40. 47. Aportacions del Programa Compartim Aspectes més importants: 1. Llista de control ( checklist ), per discriminar unitats que ofereixen garanties per ser comunitats de pràctica (CoPs). 2. Model de cicle de vida de les CoPs. Tipus de CoPs. 3. Indicadors per a cada estadi del model de cicle de vida de les CoPs. Classificació de les CoPs. 4. Factors crítics d’èxit per al funcionament i supervivència de les CoPs a l’Administració pública.
 41. 48. Conclusions Lliçons útils per a projectes CoP a l’Administració i altres organitzacions: 1. És molt difícil que les comunitats esdevinguin madures ja que han de ser conseqüència de canvis culturals i de valors molt importants, que a l’Administració són particularment lents . 2. Els grups de professionals que treballin en CoPs han de ser exempts de conflictes laborals (salarials, processos selectius). 3. Participació d’ expert extern i formació sobre TIC i comunicació. 4. Fixar reunions presencials , que generin cohesió per poder treballar en línia després, i política d’incentius pública . 5. Doble benefici per a l’Administració . D’una banda, feina més productiva i de més qualitat. De l’altra, el personal que hi participa té més compromís institucional .
 42. 49. <ul><li>6- Aflorament del talent ocult . </li></ul><ul><li>7- Impuls dels aprenentatges informals dins de l’organització. </li></ul><ul><li>8- Alfabetització informacional als col·lectius professionals. </li></ul>Conclusions
 43. 50. Resum factors clau <ul><li>No és un programa barat. </li></ul><ul><li>Cal una política clara de incentius. </li></ul><ul><li>Identificar bé els líders és fonamental. </li></ul><ul><li>En el procés no totes les CoPs sobreviuen (multifactors relacionats, però els del clima laboral són els primers que surten) </li></ul><ul><li>Orientació a la producció però sense perdre de vista dinàmiques professionals de capacitació de cada CoPs. </li></ul><ul><li>El procés d'implantació i a qui es vincula no és un tema menor. </li></ul><ul><li>És sostenible si han mètriques que demostrin retorn a l’organització. </li></ul><ul><li>La etapa d’èxit és la etapa del tancament ... </li></ul>

Hinweis der Redaktion

×