cytosis_a_cell_biol_manual_de_regras_em_pt_br_130306.pdf

jogo de tabuleiro

3#9
! l
6NKPHPEFBKPHBEPSFTRVFTFQBTTBEFOUSPEBTDÏMVMBTIVNBOBT
 
$ZUPTJTÏVNKPHPEFBMPDBÎÍPEFUSBCBMIBEPSFTRVFTFQBTTBEFOUSPEBDÏMVMBIVNBOB+PHBEPSFT
QPTTVFNGSBTDPTRVF
FNTFVUVSOP
PTDPMPDBNFNEJWFSTBTMPDBMJ[BÎÜFTEJTQPOÓWFJTEFOUSPEBDÏMVMB
MHVNBTMPDBMJ[BÎÜFTEÍPSFDVSTPT	FYN3/
51
FPVUSBT
BÎÍP	FYDPOWFSTÍPEFSFDVSTPT

SFDFCJNFOUPEFDBSUBT
3FDVSTPTTÍPVTBEPTQBSBDPOTUSVJSFO[JNBT
IPSNÙOJPTFSFDFQUPSFT/B
DPOTUSVÎÍP
HBOIBNTF1POUPTEF4BÞEF0KPHBEPSDPNNBJT1POUPTEF4BÞEFWFODFPKPHP
! D1)¹ 
! !
t $BSUBTEFO[JNB
t $BSUBTEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
t $BSUBTEF)PSNÙOJPTUFSPJEF
t $BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNTUFSPJEF
t $BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSN1SPUFJDP
t $BSUBTEF3FDVSTPEJDJPOBM
t $BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍP


 
t 3FDVSTPTEFN3/	1SFUP

t 3FDVSTPTEF1SPUFÓOBT	7FSNFMIP

t 3FDVSTPTEF$BSCPJESBUPT	7FSEF

t 3FDVSTPTEF-JQÓEJPT	NBSFMP

	! !#
! #!
t UBRVFEP7ÓSVTCPMB
t UBRVFEP7ÓSVT*OGMVFO[B
t UBRVFEP7ÓSVT3IJOPWJSVT
! !#
! #!

3FDVS PTEF-JQÓEJPT	N
NBSFMP 
! D% µ6#¼ 

! i	; #
	+(+6:+!
	 
! _(996`
	+(
 '
ˆ
È 
t 'SBTDPT
	EFDBEBFNDPSFTEJGFSFOUFT

t %JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
	EFDBEBFNDPSFTEJGFSFOUFT

t .BSDBEPSFTEP+PHBEPS
	EFDBEBFNDPSFTEJGFSFOUFT

!_D`
! !
! ȵ
É!
ȵ
4
4FWPDÐFTUÈKPHBOEPPKPHP#ÈTJDP
SFNPWBUPEPTPTDPNQPOFOUFTEBYQBOTÍP7ÓSVTF$BSUBTEF
.PEJGJDBÎÍPQJHFOÏUJDBFPTDPMPRVFEFWPMUBOBDBJYB7PDÐOÍPVTBSÈFTTFTDPNQPOFOUFT
3FNPWBBT$BSUBTEF7ÓSVTEBT
$BSUBTEFWFOUP
3FNPWBBTDBSUBTUBRVFEF7ÓSVTF
3FTQPTUB*NVOPMØHJDBEBT$BSUBTEF
0CKFUJWP
3FNPWBBT$BSUBTEF.PEJGJDBÎÍPQJHFOÏUJDB

 $PMPRVFPUBCVMFJSPOPDFOUSPDPNPMBEP+PHP#ÈTJDPQBSBDJNB
4FQBSFPTS
SFDVSTPTNBDSPNPMFDVMBSFTQPSDPSFT
DPMPRVFPTFNQJMIBT
QFSUPEPUBCVMFJSP$PMPRVFPT5PLFOTEF51FNVNBQJMIBQFSUPEP
UBCVMFJSP0TSFDVSTPTNBDSPNPMFDVMBSFTFPT5PLFOTEF51GPSNBNPT
SFDVSPTHFSBJT$PMPRVFPT'SBTDPT$JO[BOBÈSFBDPSSFTQPOEFOUFOP
UBCVMFJSP
4FQBSFPTUJQPTEFDBSUBTWFOUP
0CKFUJWPF$PNQPOFOUFT$FMVMBSFT
NCBSBMIFBT $BSUBTEFWFOUP.4FFTUJWFSKPHBOEPDPNB
KPHBEPSFT
SFNPWBBMFBUPSJBNFOUF$BSUBTEFWFOUPFBTDPMPRVFEF
WPMUBOBDBJYBEPKPHP4FGPSFNKPHBEPSFT
SFNPWBBMFBUPSJBNFOUF
$BSUBEFWFOUP
TFGPSFN
OÍPSFNPWBOFOIVNB$PMPRVFBT$BSUBT
EFWFOUPSFTUBOUFWJSBEBTQBSBCBJYPFNVNNPOUFQFSUPEPUBCVMFJSP
NCBSBMIFBT$
$BSUBTEF0CKFUJWPFBTDPMPRVFWJSBEBTQBSBDJNBOPUBCVMFJSP
BRVBOUJEBEFEF$BSUBEF
0CKFUJWPTFSÈVNBBNFOPTPOÞNFSPEFKPHBEPSFT	YDFÎÍPVTFBT$BSUBTEF0CKFUJWPTFFTUJWFS
KPHBOEPDPNKPHBEPSFTTFNBYQBOTÍP7ÓSVT
$PMPRVFBT$BSUBTEF0CKFUJWPTFNVTPOBDBJYBEPKPHP
NCBSBMIFBT$
$BSUBTEF$PNQPOFOUFT$FMVMBSFWJSFEFMBTOPTFTQBÎPTEB«SFBEF$BSUBTEF
$PNQPOFOUFT$FMVMBSEPUBCVMFJSP
%Ð$
$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBSQBSBDBEBKPHBEPS$BEBKPHBEPSFTDPMIFTFDSFUBNFOUFEBT
$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBSTDBSUBTSFKFJUBEBTTÍPFNCBSBMIBEBTOPNPOUFEF$BSUBTEF
$PNQPOFOUFT$FMVMBSEPKPHP$PMPRVFBT$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBSWJSBEBTQBSBCBJYPËEJSFJUBEB
«SFBEF$BSUBTEF$PNQPOFOUFT$FMVMBS
GPSBEPUBCVMFJSP	


3FNPWBBT$BSUBTEFUBRVFEF7ÓSVT
EBT$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
3FNPWBPT%BEPTEFOUJDPSQPT
PT
.BSDBEPSFTEFOUJDPSQPTFPT
5BCVMFJSPT*OEJWJEVBJT


	
¹
5PEPTPTKPHBEPSFTDPMPDBNVNEFTFVTNBSDBEPSFTOPOÞNFSPEP$POUBEPSEF1POUPTEF4BÞEF	B
USJMIBOVNFSBEBRVFDJSDVOEBPUBCVMFJSP
TUF.BSDBEPSJOEJDBSÈBQPOUVBÎÍPEPKPHBEPSBPMPOHPEP
KPHP
0ÞMUJNPKPHBEPSBGJDBSEPFOUFSFDFCFP.
.BSDBEPSEF+PHBEPSF
ATP0KPHBEPSËTVBFTRVFSEB
SFDFCFATP
PQSØYJNP
ATP
FBTTJNQPSEJBOUFBUÏUPEPTUFSFNATP*TTPDPOTUJUVJPFTUPRVF
QFTTPBMEFDBEBKPHBEPS
$BEBKPHBEPSFTDPMIFSFDVSTPTBEJDJPOBJT	RVBMRVFSDPNCJOBÎÍPEFATP
mRNAPV-JQÓEJPT
QBSB
BEJDJPOBSBPTFVFTUPRVFQFTTPBM
7PDÐFTUÈQSPOUPQBSBKPHBS
.POUBHFNEPKPHPQBSBKPHBEPSFT
'SBTDPT
 %JTDPTEF
5SBOTQPSUF 7FTJDVMBS
.BSDBEPSFT
	EF4BÞEF,
EF0CKFUJWP

5
5
+PHBEPS
+PHBEPS
+PHBEPS
 'SBTDPT
.BSDBEPSFT
	EF4BÞEF

EF0CKFUJWP

	 'SBTDPT
.BSDBEPSFT
	EF4BÞEF

EF0CKFUJWP

%JTUSJCVBBRVBOUJEBEFEFQFÎBTQBSBDBEBKPHBEPSTFHVOEPBUBCFMBBCBJYP0TKPHBEPSFTEFWFN
SFDFCFSBTQFÎBTEBNFTNBDPS %JTDPTEF
5SBOTQPSUF 7FTJDVMBS
 %JTDPTEF
5SBOTQPSUF 7FTJDVMBS
+616.6
$ZUPTJTÏKPHBEPFNSPEBEBT
DBEBSPEBEBÏEJWJEJEBFNGBTFT%VSBOUFB'BTF
KPHBEPSFTDPMPDBN
TFVGSBTDPQBSBDPMFUBSSFDVSTPTFFYFDVUBSBÎÜFTQBSBDPNQMFUBSBT$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBSF
BTTJN
NBSDBS1POUPTEF4BÞEF6NBWF[RVFUPEPTPTKPHBEPSFTUFOIBNDPMPDBEPUPEPTPTTFVT
GSBTDPT
B'BTFÏGJOBMJ[BEBFB'BTFTFJOJDJB%VSBOUFB'BTF
VNB$BSUBEFWFOUPÏSFWFMBEBFP
UBCVMFJSPÏBUVBMJ[BEP
TUFQSPDFTTPDPOUJOVBBUÏBÞMUJNB$BSUBEFWFOUPTFSSFWFMBEB2VBOEPJTTPBDPOUFDFS
B'BTFÏ
KPHBEBNBJTVNBWF[FPTKPHBEPSFTDPOUBCJMJ[BSÍPTFVT1POUPTEF4BÞEF
 lȵ+6:-9(:*6:
NUPEBSPEBEB
PKPHBEPSFNQPTTFEP.
.BSDBEPSEF+PHBEPSTFSÈPQSJNFJSPBKPHBS
EFQPJTTFHVF
TFOUJEPIPSÈSJP
NTFVUVSOP
DBEBKPHBEPSEFWFDPMPDBSFYBUBNFOUFEFTFVTGSBTDPTFNVNMPDBMMJWSFOPUBCVMFJSPF
DPMFUBSPTSFDVSTPTPVFYFDVUBSBÎÜFTBTTPDJBEBTBFTTFMPDBMOUÍPPKPHBEPSËTVBFTRVFSEBJOJDJBTFV
UVSOPTTFQSPDFTTPDPOUJOVBFNTFOUJEPIPSÈSJPBUÏRVFUPEPTUFOIBNDPMPDBEPTUPEPTTFVTGSBTDPT
4PNFOUFVNGSBDPQPEFPDVQBSVNMPDBM4FVNMPDBMFTUÈPDVQBEP
FMFOÍPFTUÈ
EJTQPOÓWFMEVSBOUFFTTBSPEBEB
 l#ȵ!#!;(30A(ÓÑ6!
5PEPTPTKPHBEPSFTEFWFNSFUJSBSPTGSBTDPTDPMPDBEPTEVSBOUFB'BTFFSFUPSOBSPT'SBTDPT$JO[BTQBSBB
ÈSFBDPSSFTQPOEFOUFOPUBCVMFJSP	%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSFPVUSPTSFDVSTPTQFSNBOFDFNOPUBCVMFJSP

3FWFMBTFVNB$BSUBEFWFOUPEPUPQPEPNPOUFEFWFOUPFBTJOTUSVÎÜFTEBDBSUBTÍPTFHVJEB
TUB$BSUBEFWFOEPTFUPSOBBUJWBT$BSUBTEF
WFOUPTEFSPEBEBTBOUFSJPSFTTÍPJOBUJWBEBT
3FNPWBEPUBCVMFJSPBÞ
ÞMUJNB$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBSEB
FTRVFSEBFBDPMPRVFOBQJMIBEFEFTDBSUFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF
$FMVMBS4FNUSPDBSBPSEFNEBTDBSUBT
EFTMJTFBTSFNBOFTDFOUFT
QBSBFTRVFSEB$PNQMFUFPTFTQBÎPËEJSFJUBDPN$BSUBTEF
$PNQPOFOUF$FMVMBSEPUPQPEPNPOUFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF
$FMVMBS
4FOÍPIPVWFSDBSUBTOPNPOUFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS

FNCBSBMIFBQJMIBEFEFTDBSUFFBDPMPRVFWJSBEBQBSBCBJYP
GPSNBOEPPOPWPNPOUFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
)ÈRVBUSPUJQPTEFMVHBSFTQBSBDPMPDBÎÍPEFGSBTDPOPUBCVMFJSP
$
$PMFUBS3FDVSTPT	BEJDJPOBSBPTFVFTUPRVFEFSFDVSTPT


$
$PNQSBS$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS	BEJDJPOBSËTVBNÍP

 %JTQPOÓWFM
$PNQMFUBS$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS	DPNQMFUBEBTBPMPOHPEFWÈSJBTSPEBEBT

1FHBSP.BSDBEPSEF+PHBEPS 	F$
$PMPDBS.BSDBEPSEF0CKFUJWPPV1
1FHBS 1 ATP

/ÍP
%JTQPOÓWFM
+ !
!
 
  
l
SFWFMBÎÍPEBÞMUJNB$BSUBEFWFOUPNBSDBBÞMUJNBSPEBEBEPKPHP+PHVFB'BTFQFMBÞMUJNB
WF[F
BPJOWÏTEFKPHBSB'BTF
QVMFEJSFUPQBSB1
1POUVBÎÍP
ȵ 
05BCVMFJSPDPOUÏNVNOÞNFSPHSBOEFEFMPDBJTPOEFPTKPHBEPSFTQPEFNDPMPDBSTFVTGSBTDPT
! 
_ ! `
Ã	5SBOTDSJÎÍPEF%/

0KPHBEPSDPMPDBSVNGSBTDPOPMPDBMNBSDBEPDPN
FMFSFDFCFSÈS
SFDVSTPT
QSFUPTEFN3/4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPOPMPDBMNBSDBEPDPN

FMFSFDFCFSÈS
SFDVSTPTQSFUPTEFN3/0TKPHBEPSFTEFWFNBEJDJPOBSFTTFT
SFDVSTPTQSFUPTBTFVFTUPRVFQFTTPBM
 ¹!	5SBOTQPSUBEPSEF(MJDPTF

4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPOPMPDBMNBSDBEPDPN
FMFQBHBSÈATPEF
TFVFTUPRVFFSFDFCFSÈSFDVSTPTWFSEFTEF$BSCPJESBUP4FDPMPDBSOPMPDBM
NBSDBEPDPN
FMFQBHBSÈATPEFTFVFTUPRVFFSFDFCFSÈS
SFDVSTPWFSEF
EF$BSCPJESBUP0TKPHBEPSFTBEJDJPOBNPTSFDVSTPTWFSEFTBTFVFTUPRVF
QFTTPBM
!Á
	1
1SPEVÎÍPEF51

4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPOPTMPDBJTNBSDBEPTDPNPV
FMF
SFDFCFSÈPV5PLFOTEFATP
SFTQFDUJWBNFOUF4FVNKPHBEPSDPMPDBSOP
MPDBMTFNOVNFSBÎÍP
FMFEFWFSÈQBHBSS
SFDVSTPWFSEFEF$BSCPJESBUPEFTFV
FTUPRVF
FSFDFCFSÈATP	4FATPOÍPFTUJWFSEJTQPOÓWFM
FMFSFDFCF
NFOPTRVFATP
0TKPHBEPSFTBEJDJPOBNFTTFT5PLFOTEF51BTFV
FTUPRVFQFTTPBM
 (4ÓOUFTFEF-JQÓEJPT)
4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPOPMPDBMNBSDBEPDPN
FMFSFDFCFSÈ
SFDVSTPTBNBSFMPTEF-JQÓEJPT4FDPMPDBSOPMPDBMNBSDBEPDPN
FMF
SFDFCFSÈSFDVSTPTBNBSFMPTEF-JQÓEJPT0TKPHBEPSFTBEJDJPOBNFTTFT
SFDVSTPTBNBSFMPTBTFVFTUPRVFQFTTPBM
 # 	5SBEVÎÍPEFN3/

4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPOPMPDBMEF5
5SBEVÎÍPEFN3/
FMFEFWF
USPDBSVNOÞNFSPRVBMRVFSS
SFDVSTPTQSFUPTEFN3/QFMPNFOPTOÞNFSPEF
SFDVSTPTWFSNFMIPTEF1SPUFÓOB0TKPHBEPSFTBEJDJPOBNFTTFTSFDVSTPT
WFSNFMIPTBTFVFTUPRVFQFTTPBM
	
9 %! ! #!
4FVNB$BSUBEFWFOUPBEJDJPOBSFDVSTPBVNBMPDBMJ[BÎÍPOPUBCVMFJSP
PSFDVSTPÏEPQSJNFJSPKPHBEPSRVFDPMPDBS
VNGSBTDPFNRVBMRVFSMPDBMEBRVFMBMPDBMJ[BÎÍP
TFNDVTUPBEJDJPOBM	7FKB$
$BSUBTEFWFOUPQBSBNBJTEFUBMIFT
!!_ µ`
4FVNKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPFNVNMPDBMEFOUSPEB
ÈSFBEF$BSUBTEF$PNQPOFOUFT$FMVMBS
FMFEFWFQBHBS
P DVTUPEFATP	JOEJDBEPËEJSFJUBEPGSBTDP

QFHBSB
DBSUBFYBUBNFOUFBCBJYPEFTFVGSBTDPFBEJDJPOÈMBB
TVBNÍP
!! ! 
_ µ! #¹ `
 (4
4ÓOUFTFEF)PSNÙOJPF3FDFQUPS1SPUFJDP)
1BSBDPNQMFUBS$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
3FDFQUPSEF)PSNÙOJPTUFSPJEF
F3FDFQUPSEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
PKPHBEPSJOJDJBQPSDPMPDBSTFVGSBTDPOP
33VHPTP4FNQSFRVFDPMPDBSVNGSBTDPOP33VHPTP
FMFEFWFSÈ
!¼ ¹! _` 
4FVNKPHBEPSDPMPDBSVNGSBTDPOPMPDBMEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBF4ÓOUFTFEF
)PSNÙOJPTUFSPJEFEP3-JTPFMFEFWFSÈFTDPMIFSVNBBÎÍP
ȵl !%ȵ3*6Ý30*(
4FVNKPHBEPSDPMPDBSVNGSBTDPQBSBDPNQMFUBSVNB$BSUBEF%FTJOUPYJDBÎÍP
MDPØMJDB
FMFEFWFSÈQBHBSBRVBOUJEBEFEFATPFTDSJUBOBDBSUBFSFDFCFSÈ
JNFEJBUBNFOUF1POUPEF4BÞEF
ȵl Ø! 9ß6:;960+
1BSBDPNQMFUBS$BSUBEF)PSNÙOJPTUFSPJEF
PKPHBEPSJOJDJBQPSDPMPDBSTFVGSBTDPOB
ÈSFBEF4ÓOUFTFEF)PSNÙOJPTTUFSPJEFTEP3-JTP4FNQSFRVFVNKPHBEPSDPMPDBS
VNGSBTDPOFTTBÈSFB
FMFEFWFSÈ
-PDBMEF5SBOTQPSUF
7FTJDVMBS


7PDÐE
EFWFJOJDJBSDPNS
SFDVSTPTEFNRNA.7PDÐO
OÍPQPEFDPMPDBSSFDVSTPT
EF1SPUFÓOBEFTFVFTUPRVFBRVJ
0KPHBEPSEFWFUFS
QFMPNFOPT
POÞNFSPEFSFDVSTPTSFRVFSJEPTQFMB$BSUBEF
$PNQPOFOUFT$FMVMBSFNTFV%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSNBTQPEFUFSNBJT
 $PMPDBSVNEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSFNVNFTQBÎPMJWSFEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	DÓSDVMPTDPNCPSEBTBNBSFMBT
OP3-JTP
 $PMPDBSBRVBOUJEBEFEFSFDVSTPTEF-JQÓEJPT 	TPNFOUFSFDVSTPTEF-JQÓEJPT
SFDVSTPTEF$BSCPJESBUPTEFWFNTFSDPMPDBEPTOP%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
OP$PNQMFYPEF(PMHJ
SFRVFSJEBQFMB$BSUBEF)PSNÙOJPTUFSPJEFRVFFTUÈ
RVFSFOEPDPNQMFUBSFNTFV%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS0TSFDVSTPTEFWFN
WJSEFTFVFTUPRVFQFTTPBM
 $PMPDBSVNEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSFNVNFTQBÎPMJWSFEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	DÓSDVMPTDPNCPSEBTBNBSFMBT
OP33VHPTP
 5SPDBSVNBRVBOUJEBEFEFSFDVSTPTEFN3/ EFTFVFTUPRVFQPSSFDVSTPTEF
1SPUFÓOBEPFTUPRVFHFSBM$PMPRVFPTSFDVSTPTEF1SPUFÓOBUSPDBEPTFNTFV
%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSDPMPDBEPOPQBTTPBOUFSJPS
%
0$PNQMFYPEF(PMHJÏPTFHVOEPQBTTPOPQSPDFTTPEFDPNQMFUBS$BSUBTEF
)PSNÙOJP1SPUFJDP
)PSNÙOJPTUFSPJEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
F
3FDFQUPSEF)PSNÙOJPTUFSPJEF4FVNKPHBEPSDPMPDBSVNGSBTDPOP
$PNQMFYPEF(PMHJ
FMFEFWFSÈ
4FPKPHBEPSBUJWPDPMPDBVNGSBTDPFNVNMPDBMEP33VHPTPPV-JTPPVOP$PNQMFYPEF(PMHJFOÍPIÈ
FTQBÎPMJWSFEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
FMFFTDPMIFVN%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	FUPEPTPTSFDVSTPT
EFOUSPEFMF
QBSBSFNPWFSEPUBCVMFJSPFSFUPSOBSBPKPHBEPSEBDPSEPEJTDP0KPHBEPSBUJWPEFWF
NPWFSTFV%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	DPNUPEPTPTSFDVSTPTEFOUSPEFMF
QBSBPFTQBÎPSFDÏN
MJCFSBEP
 ¹! (
YPDJUPTF)
 FYPDJUPTF EB .FNCSBOB 1MBTNÈUJDB Ï P QBTTP GJOBM QBSB DPNQMFUBS
$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
)PSNÙOJPTUFSPJEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJP
1SPUFJDP
 F 3FDFQUPS EF )PSNÙOJP TUFSPJEF 4F P KPHBEPS DPMPDBS
VNGSBTDPOPTMPDBJTQBSBYPDJUPTF
FMFEFWFSÈ
! (4ÓOUFTFEFO[JNB)
0 $JUPQMBTNB Ï P ÞMUJNP QBTTP QBSB DPNQMFUBS $BSUB EF O[JNB 	VNB
WF[ RVF P KPHBEPS UFOIB SFDVSTPT EF 1SPUFÓOB EP 3JCPTTPNP -JWSF
 4F
P KPHBEPS DPMPDBS VN GSBTDP OP FTQBÎP 4ÓOUFTF EF O[JNB
EP$JUPQMBTNB
FMF EFWF
 .PWFSVNEFTFVT%JTDPEF5SBOTQPSUF7FJTDVMBS	FUPEPTPTSFDVSTPTEF
EFOUSPEFMF
EP3-JTPPV3VHPTPQBSBVNFTQBÎPMJWSFEF5SBOTQPSUF
7FJTDVMBSEP$PNQMFYPEF(PMHJ
 $PMPDBSSFDVSTPEF$BSCPJESBUPPVSFDVSTPEF-JQÓEJP EFTFVFTUPRVFOP
%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
EFBDPSEPDPNB$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
RVFFMFFTUÈUFOUBOEPDPNQMFUBS	TTFMPDBM/°0QFSNJUFRVFPKPHBEPS
USPRVFVNSFDVSTPEF$BSCPJESBUPQPSVNSFDVSTPEF-JQÓEJPPVWJDFWFSTB

 3FWFMBSB$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBSRVFFMFFTUÈDPNQMFUBOEP
 .PWFSVNEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSEP$PNQMFYPEF(PMHJ
QFMB
.FNCSBOB1MBTNÈUJDBQBSBGPSBEBDÏMVMB
 1BHBSJNFEJBUBNFOUFPDVTUPEFATPJOEJDBEPOB$BSUBEF$PNQPOFOUF
$FMVMBS
 $PMPDBSUPEPTPTSFDVSTPTEFNBDSPNPMÏDVMBTEP%JTDPEF5SBOTQPSUF
7FTJDVMBSEFWPMUBOPFTUPRVFHFSBM0%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSSFUPSOB
BPKPHBEPSRVFPQPTTVJ
 (BOIBS1POUPTEF4BÞEFEFBDPSEPDPNPJOEJDBEPOBDBSUBRVFBDBCPVEF
DPNQMFUBS
 3FWFMBSB$BSUBEFO[JNBRVFFTUÈTFOEPDPNQMFUBEB
 1BHBSJNFEJBUBNFOUFPDVTUPEFATPJOEJDBEPOB$BSUBEFO[JNB
 1BHBSBRVBOUJEBEFEFSFDVSTPTEF1SPUFÓOB 	FSFDVSTPTEF$BSCPJESBUPTF
OFDFTTÈSJPT
JOEJDBEPTOB$BSUBEFO[JNBEFTFVFTUPRVF
 3FDFCFS1POUPTEF4BÞEFEFBDPSEPDPNBO[JNBSFDÏNDPNQMFUBEB
0KPHBEPSRVFDPMPDBSPQSJNFJSP.BSDBEPSEF0CKFUJWPFNVNB$BSUBEF0CKFUJWPSFDFCF
JNFEJBUBNFOUF1POUPTEF4BÞEF	7FKB$
$BSUBEF0CKFUJWPQBSBNBJTEFUBMIFT

6ˆ
_!#!`
 
4FVNKPHBEPSDPMPDBSVNGSBTDPOBÈSFBEPT-BVSFBEPTFN#JPMPHJB

FMFEFWFQFHBSP.
.BSDBEPSEF+PHBEPS 	FNBOUÐMPBUÏRVFPVUSP
KPHBEPSPQFHVF
FFTDPMIFSGB[FSVNBEBTTFHVJOUFBÎÜFT
 1FHBSATPFPBEJDJPOBSBPTFVFTUPRVF
PV
 $PMPDBSVNEPTEPJT.BSDBEPSFTEF0CKFUJWPFNVNBEBT$BSUBTEF0CKFUJWP
EJTQPOÓWFJTOPUBCVMFJSP	6NBWF[RVFVN.BSDBEPSEF0CKFUJWPÏDPMPDBEP
FMFOVODBQPEFSÈTFSNPWJEP
! ! 
)ÈUJQPTEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS	
	
$BSUBTEF)PSNÙOJP
	
$BSUBTEF3FDFQUPSEF
)PSNÙOJP
	
$BSUBTEFO[JNB
	
$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBF	
$BSUBTEF3FDVSTP
EJDJPOBM
$PNBFYDFÎÍPEB$BSUBEF3FDVSTPEJDJPOBM
RVFTJNQMFTNFOUFEÈBPKPHBEPSSFDVSTPBEJDJPOBM

DBEBDBSUBJOEJDBPMPDBMQBSBDPNFÎBSBDBSUB
BRVBOUJEBEFEFSFDVSTPOFDFTTÈSJB	S
SFDVSTPTEF
NBDSPNPMÏDVMBTF51

FPOÞNFSPEF1POUPTEF4BÞEFRVFTFSÈQPOUVBEPJNFEJBUBNFOUFBQØT
DPNQMFUBSBDBSUB
T$BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJPQPEFNNBSDBSQPOUPTBEJDJPOBJTEVSBOUFPKPHP	WFKB$BSUBT
EF3FDFQUPSEF)PSNÙOJPQBSBNBJTEFUBMIFT
FORVBOUPRVF$BSUBTEFO[JNBF$BSUBTEF
%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBQPEFNNBSDBSQPOUPTBEJDJPOBJTOP'JOBMEP+PHP	WFKB$BSUBTEFO[JNBF
$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBQBSBNBJTEFUBMIFT
/BQBSUFEFCBJYPEBTDBSUBTIÈVNBSFGFSÐODJB
BFTTFTQPOUPTBEJDJPOBJT
TDBSUBTEBNÍPEPKPHBEPSTÍPNBOUJEBTFNTFHSFEPBUÏTFSFNDPNQMFUBEBT%FQPJTEF
DPNQMFUBEBT
FMBTTÍPNBOUJEBTOBGSFOUFEPKPHBEPSRVFBTDPNQMFUBS$BSUBTDPNQMFUBEBTTÍPÞUFJT
OBDPOUBHFNEPTQPOUPTOP'JOBMEP+PHP
3$0.1/4.
10/504%4Á%
-0$-13*/¶$*0
5*10%$35
$6450%51
$6450%
.$30.0-²$6-
%3$6340
! Á
)ÈEPJTUJQPTEF$BSUBTEF)PSNÙOJP)PSNÙOJP1SPUFJDP
	GVOEPWFSNFMIP
F)PSNÙOJPTUFSPJEF	GVOEPB[VM

$
$BSUBTEF)PSNÙOJP (BTTJNDPNPBNBJPSJBEBTDBSUBT) TÍPDPNQMFUBEBT
EFQPJTEFVNBTÏSJFEFSPEBEBTBPDPMPDBSPTGSBTDPTOPTMPDBJTDPSSFUPT

QSJNFJSPOP3	33VHPTPPV-JTP

EFQPJTOP$PNQMFYPEF(PMHJ
F

GJOBMNFOUF
OB.FNCSBOB1MBTNÈUJDB	YPDJUPTF

1SJNFJSP
PKPHBEPSEFWFDPMPDBSTFVGSBTDPOP3
3	3-JTPQBSB$BSUBEF
)PSNÙOJPTUFSPJEFPV33VHPTPQBSB$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDP


FDPMPDBSVNEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSOP3DPNPSFDVSTP
EF1SPUFÓOBPV-JQÓEJP	7FKBTFÎÍP3-JTPF3VHPTPFN$
$PNQMFUBS$BSUBEF$PNQPOFOUF
$FMVMBSQBSBNBJTEFUBMIF

%FQPJT
PKPHBEPSEFWFDPMPDBSTFVGSBTDPOP$PNQMFYPEF(PMHJ
NPWJNFOUBOEPTFV%JTDPEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	FUPEPTPTSFDVSTPTEFOUSPEFMF
EP3FBEJDJPOBOEPSFDVSTPEF$BSCPJESBUP.
1PSÞMUJNP,PKPHBEPSEFWFDPMPDBSPGSBTDPOBÈSFBEFYPDJUPTFFQBHBSPDVTUPEFATP0KPHBEPS
HBOIBPOÞNFSPEF1POUPTEF4BÞEFNPTUSBEPTOBDBSUB
5PEBTBTNBDSPNPMÏDVMBTSFRVFSJEBTOB$BSUBEF)PSNÙOJPEFWFNTFSDPMPDBEBTOP%JTDPEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBSEVSBOUFPQSPDFTTPQBSBDPNQMFUBSB$BSUB
F
F
U
UF
F
 l
7 10/504
%4Á%
 !l
2 50,/4%ATP
2 3$63404%1305¶/
3$63404%$3#0*%350

 l
 !l
450,/4% ATP
33$63404% -*1¶%*04
1 3$6340%$3#0*%350
¼l
336(040
¼l
3-*40
 10/504
%4Á%
6
6N YFNQMP%FUBMIBEPEF$PNP$PNQMFUBSVNB$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDP
$PNPQSJNFJSPNPWJNFOUP, DPMPRVFVNGSBTDPOP33VHPTP

FGBÎBPTFHVJOUF
 $PMPRVFVNEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSFNVN
FTQBÎPMJWSFOP-PDBMQBSB5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
 5SPRVF SFDVSTPTEFmRNAEFTFVFTUPRVFQPSSFDVSTPTEF
1SPUFÓOB
RVFÏBRVBOUJEBEFQFEJEBOB$BSUBEF)PSNÙOJP
1SPUFJDPRVFWPDÐFTUÈUFOUBOEPDPNQMFUBS
 $PMPRVFPTSFDVSTPTEF1SPUFÓOBOP%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
$PNPTFHVOEPNPWJNFOUP,DPMPRVFVNGSBTDPOP
$PNQMFYPEF(PMHJ
FGBÎBPTFHVJOUF
 .PWBTFV%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	FUPEPTPTSFDVSTPT
OFMF
EP33VHPTP
QBSBVNFTQBÎPMJWSFOP-PDBMQBSB
5SBOTQPSUF7FTJDVMBSOP$
$PNQMFYPEF(PMHJ
 OUÍPDPMPRVFSFDVSTPEF$BSCPJESBUPEFTFVFTUPRVFOP
%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
$PNPUFSDFJSPNPWJNFOUP,DPMPRVFVNGSBTDPOBÈ
ÈSFBEFYPDJUPTF
EB.FNCSBOB1MBTNÈUJDB
FGBÎBPTFHVJOUF
 3FWFMFB$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDPRVFWPDÐFTUÈ
DPNQMFUBOEP
 .PWBTFV%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS	FUPEPTPT
SFDVSTPTEFOUSPEFMF
EP$PNQMFYPEF(PMHJQFMB
.FNCSBOB1MBTNÈUJDBQBSBGPSBEBDÏMVMB
 1BHVFJNFEJBUBNFOUFPTATPJOEJDBEJPTOB$BSUBEF
)PSNÙOJP1SPUFJDP
 $PMPRVFPTSFDVSTPTEFNBDSPNPMÏDVMBEP%JTDPEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBSEFWPMUBOPF
FTUPRVFHFSBM0%JTDPEF
5SBOTQPSUF7FTJDVMBSWPMUBQBSBWPDÐ(BOIF1POUPTEF
4BÞEFEB$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDPRVFWPDÐBDBCPVEF
DPNQMFUBS
É j#¸!
!Á!ů
TUFFYFNQMPBTTVNFRVFPKPHBEPSKÈDPMFUPVS
SFDVSTPEFN3/OBQSJNFJSB
SPEBEB
SFDVSTPTEF$BSCPJESBUPT OBTFHVOEB
FATPOBUFSDFJSBSPEBEB
!!Á
)ÈEPJTUJQPTEF$BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJP$BSUBEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJP
TUFSPJEFF$BSUBEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJP1SPUFJDPT$BSUBTEF3FDFQUPSEF
)PSNÙOJPTÍPDPNQMFUBEBTEBNFTNBGPSNBRVFBT$BSUBTEF)PSNÙOJPDPNEVBT
FYDFÎÜFT1SJNFJSP

.#4BT$BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJPDPNFÎBNOP3
3VHPTP4FHVOEP
$BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJPTUFSPJEFSFDFCFSÍPSFDVSTPT
EF-JQÓEJPT	OPMVHBSEPTSFDVSTPTEF$BSCPJESBUP
OP$PNQMFYPEF(PMHJ	7FKB
$BSUBTEF)PSNÙOJPQBSBNBJTEFUBMIFEFDPNPDPNQMFUBS$BSUBTEF3FDFQUPSEF
)PSNÙOJP

0NBJPSCFOFGÓDJPEBT$
$BSUBTEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJPÏRVFPTKPHBEPSFTRVFBT
DPNQMFUBSFNNBSDBSÍPQPOUPTRVBOEPKPHBEPSFTBEWFSTÈSJPTDPNQMFUBSFN$BSUBT
EF)PSNÙOJP5PEBWF[RVFVNKPHBEPSBEWFSTÈSJPDPNQMFUBVNB$
$BSUBEF
)PSNÙOJP
1SPUFJDP
UPEPTPTKPHBEPSFTRVFUJWFSFNDPNQMFUBEP$
$BSUBEF3FDFQUPS
EF)PSNÙOJP1SPUFJDPDPNQMFUBEPSFDFCFSÍP1POUPTEF4BÞEFQBSBDBEB$
$BSUBEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJP1SPUFJDPRVFUJWFSFNDPNQMFUBEP
MÏNEJTTP
TFFMFNFTNPDPNQMFUBSVNB$
$BSUBEF)PSNÙOJP1SPUFJDP,FMFSFDFCFSÈ
1POUPEF4BÞEFBEJDJPOBMQBSBDBEB$
$BSUBEF3FDFQUPSEF)PSNÙOJP1SPUFJDPRVFKÈ
UJWFSFNDPNQMFUBEP%BNFTNBGPSNB
TFBMHVNKPHBEPSDPNQMFUBSVNB$
$BSUBEF
)PSNÙOJPTUFSPJEF, FMFSFDFCFSÈ1POUPEF4BÞEFBEJDJPOBMQBSBDBEB$
$BSUBEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJPTUFSPJEFRVFFMFKÈUJWFSDPNQMFUBEP
! '
$BSUBTEFO[JNB	OFTTFKPHP
/
/°0SFRVFSFNVTPEF%JTDPEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBS
MBTTÍPDPNQMFUBEBTQSJNFJSPQPSDPMPDBSVNGSBTDPOPT3JCPTTPNPT-JWSFTQBSB
USPDBSS
SFDVSTPEFN3/QPSSFDVSTPEF1SPUFÓOB
FEFQPJTQPSDPMPDBSVNGSBTDPOP
$JUPQMBTNB0KPHBEPSSFWFMBB$BSUBEFO[JNBRVFFTUÈDPNQMFUBOEP
QBHBPT
SFDVSTPTEF1SPUFÓOBOFDFTTÈSJPT	FSFDVSTPTEF$BSCPJESBUPT TFSFRVJTJUBEPTQFMB$BSUB
EFO[JNB
EFTFVFTUPRVF
QBHBPATPJOEJDBEPOB$BSUBEFO[JNBFSFDFCFPT
1POUPTEF4BÞEFFYJCJEPTOBDBSUB
$BSUBTEFO[JNBTDPNQMFUBEBTTÍPDPMPDBEBTTPCSFQPTUBTEFGPSNBRVFUPEPTPT
KPHBEPSFTQPTTBNWFS$POKVOUPTEF$BSUBTEFO[JNBNBSDBSÍPQPOUPTBEJDJPOBJTOP
GJOBMEPKPHP
DPNPNPTUSBEPOBQBSUFEFCBJYPEBDBSUB	WFKB1
1POUVBÎÍPQBSBNBJT
EFUBMIF

1PSFYFNQMP
TFVNKPHBEPSUJWFSDBSUBTEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJPTUFSPJEF
FMFSFDFCFSÈ
1POUPTEF4BÞEFDBEBWF[RVFPVUSPKPHBEPS
DPNQMFUBSVNB$BSUBEF)PSNÙOJPTUFSPJEF
%BNFTNBGPSNB
TFVNKPHBEPSUJWFS$BSUBT
EF)PSNÙOJPTUFSPJEF3FDFQUPSDPNQMFUBEBT

FMFSFDFCFSÈ1POUPTEF4BÞEFDBEBWF[RVF
PVUSPKPHBEPSDPNQMFUBSVNB$BSUBEF
)PSNÙOJPTUFSPJEF
+PHBEPS
DPNQMFUB
VN)PSNÙOJP
TUFSPJEF
+PHBEPS
SFDFCF
1POUPT
EF4BÞEF
! !%ȵ3*6Ý30*(
$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBTÍPDPNQMFUBEBTBPTFDPMPDBSVNGSBTDPOPMPDBM
EF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB	EFOUSPEP3
3-JTP
FQBHBSPDVTUPEFATPJOEJDBEPOB
DBSUBPDPNQMFUBSVNB$BSUBEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB
PKPHBEPSHBOIB
1POUPEF4BÞEF
/PGJOBMEPKPHP
 PTKPHBEPSFTDPNBNBJPS%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB
HBOIBSÈQPOUPTBEJDJPOBJT	WFKB1POUPTQPS$
$BSUBEF%FTJOUPYJDBÎÍP
MDPØMJDBQBSBNBJTEFUBMIFT

! 
$BSUBTEF3FDVSTPEJDJPOBMQPEFNTFSNBOUJEBTOBNÍPEP
KPHBEPSFKPHBEBTFNRVBMRVFSNPNFOUPEVSBOUFTFVUVSOP
6NBWF[KPHBEB
PKPHBEPSEFWFQFHBSPOÞNFSPEFSFDVSTPT
FYJCJEPTOBDBSUBFEFTDBSUÈMBOBQJMIBEFEFTDBSUFEF$BSUBEF
$PNQPOFOUF$FMVMBS
! !#
PTFDPMPDBSVNGSBTDPOBÈSFBEF-BVSFBEPTFN#JPMPHJB
PKPHBEPSQPEFFTDPMIFS
FOUSFDPMPDBSVNÞOJDP.BSDBEPSEF0CKFUJWPFNRVBMRVFS$BSUBEF0CKFUJWP6NB
WF[RVFPNBSDBEPSUFOIBTJEPDPMPDBEP
FMFOÍPQPEFSÈTFSNPWJEP6NNFTNP
KPHBEPSOÍPQPEFDPMPDBSTFVTEPJTNBSDBEPSFTOVNBNFTNBDBSUB4ØQPEFIBWFS

OPNÈYJNP
.BSDBEPSFTEF0CKFUJWPFNVNB$BSUBEF0CKFUJWP
$BSUBTEF0CKFUJWPQPEFNTFSQPOUVBEBTEFEVBTGPSNBT
 %VSBOUFPKPHPPQSJNFJSP.BSDBEPSEF0CKFUJWPDPMPDBEPFNDBEB$BSUBEF
0CKFUJWPHBSBOUF1POUPTEF4BÞEF	0TFHVOEP.BSDBEPSEF0CKFUJWPDPMPDBEP
OBNFTNBDBSUBOÍPEÈQPOUPT

 %VSBOUFB1POUVBÎÍP'JOBM4FVNKPHBEPSDPMPDBSVN.BSDBEPSEF0CKFUJWPFN
VNB$BSUBEF0CKFUJWPFUJWFSDPNQMFUBEP$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
JOEJDBEBTOBDBSUB
NBSDBSÈQPOUPTOPGJOBMEFBDPSEPDPNBEFTDSJÎÍPEB$BSUBEF
0CKFUJWP
*!#!
0QSPQØTJUPEB$BSUBEFWFOUPÏNVEBSPKPHPBDBEBSPEBEB%VSBOUFB'BTF
EFDBEBSPEBEB
$BSUBEFWFOUPÏWJSBEBFBGFUBPKPHPEFBMHVNBGPSNB
)ÈUJQPTEF$BSUBTEFWFOUPOP+PHP#ÈTJDP	UJQPTEF$BSUBEFWFOUPTF
JODMVJSBYQBOTÍP7ÓSVT

	
 .FMIPSJB,
	
 3FEV[JS$VTUPEF ATP, F
	
 5PYJDJEBEF
6NB$BSUBEFWFOUPEF.FMIPSJB
BEJDJPOBSFDVSTPBVNBÈSFBFTQFDÓGJDB
OPUBCVMFJSP0SFDVSTPÏEBEPBP
QSJNFJSPKPHBEPSRVFGPSQBSBBMHVN
MPDBMEFOUSPEBMPDBMJ[BÎÍPPOEFP
SFDVSTPBEJDJPOBMTFFODPOUSB0T
SFDVSTPTBEJDJPOBJTQFSNBOFDFNOB
ÈSFBBUÏTFSFNQFHPTQPSBMHVÏN
' !!
6NBDBSUBEF3FEV[JS$VTUPEFATPS
SFEV[ATPP
DVTUPEFUPEB$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
DPNQSBEBOBSPEBEB4FVNKPHBEPSQFHBSBDBSUBEP
-PDBM(SBUVJUPRVBOEPFTUB$BSUBEFWFOUPFTUJWFS
BUJWB
FMFSFDFCFSÈ ATPEPFTUPRVFHFSBM
!%
6NB$BSUBEFWFOUPEF5PYJDJEBEF
GPSÎBPTKPHBEPSFTBSFUPSOBSFN
NBDSPNPMÏDVMBTEFTFVFTUPRVF
QBSBPFTUPRVFHFSBM4FIPVWFS
KPHBEPSDPNPVNBJT
NBDSPNPMÏDVMBTEFVN
EFUFSNJOBEPUJQP
FMFQFSEFSÈ4F
UJWFSPVNBJT
QFSEFSÈ4FUJWFS
PVNBJT
QFSEFSÈ
 '
OUFTEFPKPHBEPSDPMPDBSTFVGSBTDPFNBMHVNMVHBS
FMFQPEFFTDPMIFSQBHBS
ATPQBSBDPMPDBSVN'SBTDP$JO[BQSJNFJSP	TUFÏVNGSBTDPBEJDJPOBM

%FQPJTEFQBHBS
ATP,PKPHBEPSQFHBVN'SBTDP$JO[BEBÈSFBEF'SBTDP
$JO[BOPUBCVMFJSPFPDPMPDBFNBMHVNFTQBÎPMJWSFPVOÍPOPUBCVMFJSP
F
SFBMJ[BBBÎÍPSFMBDJPOBEBBPMPDBMFTDPMIJEP

ÞMUJNBSPEBEBPDPSSFRVBOEPBÞ
ÞMUJNB$BSUBEFWFOUPÏBCFSUB0TKPHBEPSFTQBTTBNQFMB'BTFFEFQPJT
WÍPEJSFUPQBSB1
1POUVBÎÍP
!ȵ
/PGJOBMEPKPHP
TFSÍPTPNBEPTQPOUPTBEJDJPOBJTQPSS
SFDVSTPTEFNBDSPNPMÏDVMBTOPTFTUPRVFTQFTTPBJT

$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBDPNQMFUBEBT
$
$BSUBTEFO[JNBDPNQMFUBEBT
CFNDPNPUPEB$
$BSUBEF
0CKFUJWPFNRVFIPVWFS.BSDBEPSEF0CKFUJWPFNDJNB0TKPHBEPSFTEFWFNNPWFSTFVT.BSDBEPSFTEF
1POUPTEF4BÞEFQBSBUPEPTPTQPOUPTGJOBJTRVFHBOIBSFN
!  É
OUFTEFDPOUBSPTSFDVSTPTEFNBDSPNPMÏDVMBT
PKPHBEPSEFWFSFDPMIFSUPEBTBTTVBTNBDSPNPMÏDVMBTRVF
FTUJWFSFNEFOUSPEFTFVT%JTDPTEF5SBOTQPSUF7FTJDVMBSOPUBCVMFJSPFBEJDJPOÈMBTBPTFVFTUPRVF
3FDVSTPTEFNBDSPNPMÏDVMBTRVFFTUJWFSFNOPFTUPRVFEPKPHBEPSQPOUVBNEBTFHVJOUFGPSNB
 QPOUPQPSDBEBmRNAPV-JQÓEJPT
 QPOUPQPSDBEB1SPUFÓOBF
 QPOUPQPSDBEB $BSCPJESBUPT
3FTUSJÎÍP: VN KPHBEPS TØ QPEF QBHBS QBSB DPMPDBS V
VN 'SBTDP $JO[B QPS
UVSOP F EFWF SFBMJ[BS B BÎÍP SFMBDPOBEB BP MPDBM FTDPMIJEP 4PNFOUF PT
'SBTDPT$JO[BTOBÈSFBEF'SBTDPT$JO[BTFTUÍPEJTQPOÓWFJT
! ! !%ȵ0KPHBEPSDPNBNBJPSE
EFTJOUPYJDBÎÍPBMDPØMJDBHBOIB1POUPTEF4BÞEF
PTFHVOEPNBJPSSFDFCF
1POUPTEF4BÞEF
FPUFSDFJSP
1POUPTEF4BÞEFNBJPSEFTJOUPYJDBÎÍPBMDPØMJDBÏEFUFSNJOBEB
TPNBOEPPTATPEFUPEBTBT$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBDPNQMFUBEBTQFMPKPHBEPS	$BSUBTEF
%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBRVFBJOEBFTUJWFSFNOBNÍPEPKPHBEPSOÍPDPOUBNQPOUP
4FPKPHBEPSOÍP
UJWFSDPNQMFUBEPOFOIVNB$BSUBEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB
FMFOÍPNBSDBOFOIVNQPOUPBEJDJPOBM
1PSFYFNQMP
VNKPHBEPSRVFDPNQMFUPV$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍP
MDPØMJDBEFATPQPTTVJBNFTNBE
EFTJOUPYJDBÎÍPBMDPØMJDBRVFVN
KPHBEPSRVFDPNQMFUPV$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBEF
ATP
NDBTPEFFNQBUF
PEFTFNQBUFÏGFJUPQFMBRVBOUJEBEFEF$BSUBT
EF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB4FBJOEBBTTJNIPVWFSFNQBUF
PT
KPHBEPSFTEFWFNTPNBSPTQPOUPTEBTQPTJÎÜFTRVFEJTQVUBNF
EJWJEJSFOUSFFMFT
BSSFEPOEBOEPQBSBCBJYPNDBTPEFBTQPTJÎÜFT
FTUJWFSFNFNQBUBEBT
TPNBTFBQPOUVBÎÍPEBTQPTJÎÜFTFBEJWJEF
FOUSFPTKPHBEPSFTFNQBUBEPT
BSSFEPOEBOEPQBSBCBJYP
/PKPHPEFKPHBEPSFT
PKPHBEPSDPNNBJPSEFTJOUPYJDBÎÍPBMDPØMJDB
HBOIB1POUPTEF4BÞEFFPTFHVOEP
1POUPTEF4BÞEF
! !'
$POKVOUPTEF$BSUBTEFO[JNBTÍPHSVQPTEFFO[JNBTEFDPSFTEJGFSFOUFT5PEPTPTDPOKVOUPTEF
$BSUBTEFO[JNBTDPNQMFUBEPTEVSBOUFPKPHPQPOUVBNTFHVOEPBUBCFMBBCBJYP
^' Ã
!
! Ã
	
	

$BSUBTEFO[JNBEBNFTNBDPSOÍPQFSUFODFNBPNFTNPDPOKVOUPQPSÏN
PKPHBEPSHBOIBQPOUPTQPSDPOKVOUPT
! ! !#
4FVNKPHBEPSUJWFSDPMPDBEPVN.BSDBEPSEF0CKFUJWPFNVNB$BSUBEF0CKFUJWP
FFMFUJWFSDPNQMFUBEPB
RVBOUJEBEFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF$FMVMBSJOEJDBEBOB$BSUBEF0CKFUJWP
FMFNBSDBSÈQPOUPTEFBDPSEP
DPNBEFTDSJÎÍPEB$BSUBEF0CKFUJWP0TKPHBEPSEFWFNGB[FSSFGFSFODJBËT$BSUBTEF0CKFUJWPOBTRVBJT
FMFDPMPDPVPT.BSDBEPSFTEF0CKFUJWPQBSBEFUBMIFTEFNBSDBÎÍPEFQPOUPT
!ȵ
RVFMFRVFUJWFSBNBJPSQPOUVBÎÍPFN1
1POUPTEF4BÞEF
WFODFPKPHP
4FIPVWFSFNQBUF
PKPHBEPSRVFUJWFSDPNQMFUBEPBNBJPSRVBOUJEBEFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUFT$FMVMBS
WFODF	TPNFOUF$BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDB
$BSUBTEFO[JNB
$BSUBTEF)PSNÙOJP
$BSUBTEF
3FDFQUPSEF)PSNÙOJPDPOUBN
4FBJOEBIPVWFSFNQBUF
PKPHBEPSRVFFTUJWFSOBÞMUJNBQPTJÎÍP
DPOUBOEPEBRVFMFRVFFTUJWFSDPNP.BSDBEPSEF+PHBEPSWFODFPFNQBUF

m	! 
!ȵ
3 $BSUBTEF
O[JNBDPNQMFUBEBT
t
.BJPSRVBOUJEBEFEFDBSUBWFODFPFNQBUF
KPHBEPSFTFNQBUBEPTOB‹
DPMPDBÎÍP (5) +
1PTJÎÍPBCBJYP (2) = 7
%
%JWJEJEPQPS2 = 3
ȵ
È Èµ
3
3FNPWFS $BSUBTEF%FTJOUPYJDBÎÍPEFMDPØMJDBBMFBUPSJBNFOUFEPNPOUFEF$BSUBTEF$PNQPOFOUF
$FMVMBSBOUFTEFEBSDBSUBTQBSBDBEBKPHBEPSPVDPNQMFUBSB«SFBEF$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
3FNPWFS$BSUBTEFWFOUPBMFBUPSJBNFOUFEPNPOUFEF$BSUBTEFWFOUPBOUFTEFDPMPDÈMPBPMBEP
EPUBCVMFJSP
È 
9(:*6'ȵ
$PNKPHBEPSFT
TPNFOUFÏQFSNJUJEPGSBTDPQPSDBEBÈSFBOPUBCVMFJSPFNDBEBSPEBEBTÈSFBTTÍP
TFQBSBEBTVNBEBTPVUSBTFQPTTVFNVNUÓUVMPEFTUBDBEPY/ÞDMFPF33VHPTP
)ÈFYDFÎÜFTBFTTBSFHSB.JUPDÙOESJB
P3-JTPFB«SFBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
YDFÎÜFT:
t/B«SFBEF$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
UPEPTPT
MVHBSFTQPEFNTFSPDVQBEPT
DPNPPDPSSFOPKPHPEF
KPHBEPSFT/ÍPIÈEJGFSFOÎBOPGVODJPOBNFOUPEB«SFB
EF$BSUBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
t/B.JUPDÙOESJB
TPNFOUFEPTMPDBJTQPEFNTFS
PDVQBEPT
t/P3-JTP
MPDBJTQPEFNTFSPDVQBEPTOPNÈYJNP
EPTMPDBTEF4ÓOUFTFEF-JQÓEJPTFVNEF%FTJOUPYJDBÎÍP
MDPØMJDB4ÓOUFTFEF)PSNÙOJPTTUFSPJEFT
1PSFYFNQMP
TFGSBTDPGPSDPMPDBEPOPMPDBMEP/ÞDMFP

VNTFHVOEPGSBTDPOÍPQPEFTFSDPMPDBEPOPMPDBMEP
/ÞDMFPOFTTBSPEBEB
QPJTBNCPTFTUBSÍPOBÈSFBEP/ÞDMFP
4FVNVNGSBTDPGPSDPMPDBEPOP33VHPTP
$PNQMFYPEF
(PMHJPVOB.FNCSBOB1MBTNÈUJDB
VNTFHVOEPGSBTDPOÍP
QPEFTFSDPMPDBEPEFOUSPEFTTBTMPDBMJ[BÎÜFT
6NKPHBEPSQPEFDPNQSBSFVTBSVN'SBTDP$JO[B
FNRVBMRVFSMPDBMEJTQPOÓWFMPVOÍP
NFTNPTFPVUSP
GSBTDPKÈFTUJWFSTJEPDPMPDBEPOBRVFMBÈSFBPV
FTQBÎP
# ! ! ´ 
/P1BTTPEB'BTF
BPJOWÏTEFEFTDBSUBSDBSUBEB«SFBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
EFTDBSUFBT
DBSUBT
NBJTËFTRVFSEB
È !ȵ
!ȵ ! !%ȵ$PNKPHBEPSFT
PKPHBEPSDPNNBJPS%FTJOUPYJDBÎÍPMDPØMJDBHBOIB1POUPTEF4BÞEF
PTFHVOEP
HBOIB1POUPTEF4BÞEF
	


Placement Spot Restrictions
% µ#¼
% µ#¼
1BSBBKPHBEPSFT
ȵD!ȶ ¹ 
 ! !  ´Èµ
5
5BCVMFJSP: /P1BTTPEB1SFQBSBÎÍPEP+PHP#ÈTJDP
DPMPRVFPUBCVMFJSPDPNBGBDFEBYQBOTÍP7ÓSVT
QBSBDJNB
.POUFEF$BSUBEFWFOUP: /P1BTTPEB1SFQBSBÎÍPEP+PHP#ÈTJDP
FNCBSBMIFBT$BSUBTEFWFOUP
TFFTUJWFSKPHBOEPDPNPVKPHBEPSFT
SFNPWBBMFBUPSJBNFOUF$BSUBTEFWFOUP
TFDPNKPHBEPSFT

SFNPWB$BSUBTEFWFOUP
TFDPN
SFNPWB3FUPSOFBT$BSUBTEFWFOUPSFNPWJEBTQBSBBDBJYBEP
KPHP
TFNPMIÈMBTOUÍPFNCBSBMIF$BSUBTEFWFOUPEF7ÓSVTOPCBSBMIPEFWFOUPTFDPOUJOVFB
QSFQBSBÎÍPOPSNBMNFOUF
$BSUBT EF 0CKFUJWP: /P 1BTTP EB 1SFQBSBÎÍP EP +PHP #ÈTJDP
 FNCBSBMIF BT $BSUBT 3FTQPTUB
*NVOPMØHJDBFUBRVFEF7ÓSVT OBT $BSUBT EF 0CKFUJWP EP +PHP #ÈTJDP $POUJOVF B QSFQBSBÎÍP
DPMPDBOEP B RVBOUJEBEF EF0CKFUJWPTJHVBMBPOÞNFSPEFKPHBEPSFTNFOPT
4FGPSFNPVKPHBEPSFTFBNCBTBT$BSUBTEF0CKFUJWPEBYQBOTÍP7ÓSVTBQBSFDFSFN
TVCTUJUVBVNB
BMFBUPSJBNFOUF
.POUFEF$PNQPOFOUFT$FMVMBS: /P1BTTPEB1SFQBSBÎÍPEP+PHP#ÈTJDP
EFQPJTEFEBSBT$
$BSUBTEF
$PNQPOFOUF$FMVMBSQBSBDBEBKPHBEPS
FNCBSBMIFBT$BSUBTEFUBRVFEF7ÓSVTOPNPOUFEF$BSUBTEF
$PNQPOFOUF$FMVMBS$POUJOVFBQSFQBSBÎÍPOPSNBMNFOUF
j' !  l
1BTTPEBYQBOTÍP: %ÐBDBEBKPHBEPSVN5BCVMFJSP*OEJWJEVBMF.BSDBEPSFTEFOUJDPSQP	SFDVSTP
NBSSPN
$BEBKPHBEPSDPMPDBVNNBSDBEPSFNDBEBVNEPTMPDBJTNBSDBEPTDPNiwFNCBJYPEFDBEB
DPMVOBEF7ÓSVT	CPMB
*OGMVFO[BF3IJOPWJSVT

$PNKPHBEPSFT
NPOUFVN5BCVMFJSPEJDJPOBM	EFBDPSEPDPNP1BTTPEBYQBOTÍP
QFSUPEP
UBCVMFJSPQBSBBUVBSDPNPVNKPHBEPSGJDUÓDJP
1BTTPEBYQBOTÍP:$PMPRVFPT%BEPTEFOUJDPSQPQFSUPEPUPQPEPUBCVMFJSP
! #!
)ÈEJGFSFOUFT$BSUBTEFWFOUPOBYQBOTÍP7ÓSVT
DBEBVNB
SFQSFTFOUBVNBDFQBEJGFSFOUFCPMB
*OGMVFO[BF3IJOPWJSVT
2VBOEPVNB$BSUBEF7ÓSVTÏBCFSUBEPCBSBMIPEFWFOUP
FMBTF
UPSOBBUJWBJNFEJBUBNFOUFFPTKPHBEPSFTEFWFNTFHVJSBTJOTUSVÎÜFT
FYQMJDBEBTOBTFÎÍP2VBOEP7ÓSVTUBDBN
! !#
)È $BSUBT EF 0CKFUJWP EJGFSFOUFT OB YQBOTÍP 7ÓSVT $BSUB EF
3FTQPTUB*NVOPMØHJDB F $BSUBEFUBRVFEF7ÓSVTTSFHSBTQBSB
$BSUBTEF0CKFUJWPQFSNBOFDFNBTNFTNBT
2VBOEPVNB$BSUBEFWFOUPEF7ÓSVTÏBCFSUBPVVNB$BSUBEFUBRVFEF7ÓSVTEB«SFBEF
$PNQPOFOUF$FMVMBSÏDPNQSBEB
FTUBDBSUBUFNFGFJUPJNFEJBUBNFOUFFPTKPHBEPSFTEFWFN
TFHVJSBTTFHVJOUFTJOTUSVÎÜFT
!#¼ É!! #!l
 5PEPTPTKPHBEPSFTSPMBNPT%BEPTEFOUJDPSQPTEFBDPSEPDPNBQPTJÎÍPBUVBM
EP.BSDBEPSEF4BÞEF4FTFV.BSDBEPSEF4BÞEFFTUÈOBTFÎÍPWFSNFMIB

FMFSPMBSÈEBEP4FFTUJWFSOBTFÎÍPBNBSFMB
EBEPTTFOBWFSEF
EBEPT
OUJDPSQPT
DPOUSBCPMB
$BEBKPHBEPSBEJDJPOBPOÞNFSPEFBOUJDPSQPTEP
5BCVMFJSP*OEJWJEVBMSFMBDJPOBEPËDFQBEF7ÓSVTBP
SFTVMUBEPEPTEBEPTTUBTFSÈB3
3FTQPTUBEF
OUJDPSQPTEFDBEBKPHBEPS
0TKPHBEPSFTDPNQBSBNTVBT3FTQPTUBEFOUJDPSQPTF
HBOIBNPVQFSEFNSFDVSTPTEFBDPSEPDPNFMB	7FKB
MPDBÎÍPEF3FDVSTPTBQØTUBRVFEF7ÓSVTQBSBNBJT
EFUBMIFT

%FQPJTEFUFSFNDPNQMFUBEPTPT1BTTPTB
DBEB
KPHBEPSUFSÈPQÎÍPEFQBHBSATPEFTFVSFDVSTPQBSB
HBOIBSBOUJDPSQPTEBDFQBEP7ÓSVTRVFBDBCPVEF
BUBDBS
JOJDJBOEPDPNPKPHBEPSRVFFTUJWFSNFQPTTPEP
.BSDBEPSEF+PHBEPSFTFHVJOEPOBPSEFN
1BSBDBEBATPQBHP
PKPHBEPSNPWFTFV
.BSDBEPSEFOUJDPSQPTOÓWFMDPMVOBBDJNB	
BOUJDPSQPT

! !
)È$BSUBTEF$PNQPOFOUFT$FMVMBS$BSUBTEP7ÓSVTCPMB
EP
*OGMVFO[BFEP3IJOPWJSVT2VBOEPVNKPHBEPSDPNQSBVNB$BSUBEF
UBRVFEF7ÓSVTEB«SFBEF$PNQPOFOUF$FMVMBS
FTUBDBSUBUFNFGFJUP
JNFEJBUBNFOUFFPTKPHBEPSFTEFWFNTFHVJSBTJOTUSVÎÜFTFYQMJDBEBTOB
TFÎÍP2VBOEP7ÓSVTUBDBN
! # 
$BEBUBCVMFJSPJOEJWJEVBMQPTTVJTFÎÜFTB«SFBEF3FTQPTUB
*NVOPMØHJDBF«SFBEF3FDVSTP
«SFBEF3FTQPTUB*NVOPMØHJDBFMBÏDPNQPTUBEFDPMVOBT
DBEBDPMVOBÏ
SFMBDJPOBEBDPNVNUJQPEFWÓSVTCPMB
*OGMVFO[BPV3IJOPWJSVT
BMUVSBEBDPMVOBFNRVFP.BSDBEPSEF4BÞEFTFFODPOUSBJOEJDBB
RVBOUJEBEFEFBOUJDPSQPTRVFPKPHBEPSBDVNVMPVQBSBDPNCBUFS
EFUFSNJOBEBDFQBEFWÓSVT	7FKB2VBOEP7ÓSVTUBDBNQBSBNBJT
EFUBMIFT

«SFBEF3FDVSTP:ÏPOEFPKPHBEPSQPEFBSNB[FOBSTFVTGSBTDPT

.BSDBEPSFTEF0CKFUJWPOÍPVUJMJ[BEPTFTFVFTUPRVFQFTTPBM
	N
NBDSPNPMÏDVMBTFATP

#¼ !
3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
EF
ȵ À !#¼

NVNKPHPDPNBKPHBEPSFT:
NVNKPHPDPNKPHBEPSFT
0 KPHBEPS RVF HBOIBS SFDVSTP QPEF FTDPMIFS RVBMRVFS DPNCJOBÎÍP EF ATP, mRNA, F
-JQÓEJPT EP FTUPRVF HFSBM EF SFDVSTPT 6N KPHBEPS RVF QFSEFS SFDVSTP QPEF FTDPMIFS
RVBMRVFSUJQPEFTFVFTUPRVFPVQFSEFS1POUPEF4BÞEF
+PHBEPSDPN.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPN.FOPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
(BOIBSFDVSPT
(BOIBSFDVSTP
1FSEFSFDVSTPPS1POUPEF4BÞEF
+PHBEPSDPN.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPN.FOPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
(BOIBSFDVSTPT
(BOIBSFDVSTPT
(BOIBSFDVSTP
1FSEFSFDVSTPPS1POUPEF4BÞEF
NVNKPHPDPNKPHBEPSFT
+PHBEPSDPN.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPNB‹.BJPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
+PHBEPSDPN.FOPS3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
(BOIBSFDVSTPT
(BOIBSFDVSTPT
(BOIBSFDVSTPT
(BOIBSFDVSTPT
1FSEFSFDVSTP
4PNFOUFPKPHBEPSRVFDPNQSPVB$BSUBEFUBRVFEF7ÓSVTQPEFQBHBS51BEJDJPOBMQBSBBVNFOUBS
BDPMVOBEPWÓSVTBUBDBOUF	OBUBYBEFATPQPSBOUJDPSQPT

5PEPTPVUSPTKPHBEPSFTEFWFNQFSEFS1POUPEF4BÞEFOP.BSDBEPSEF4BÞEF+PHBEPSFTQPEFNUFS
QPOUVBÎÍPOFHBUJWBOP.BSDBEPSEF4BÞEF
HPSBTJHBPT1BTTPTEF2VBOEPVNB$BSUBEF7ÓSVTÏBCFSUBOB'BTFEFWFOUPQBSBEFUFSNJOBS
RVBOUPTSFDVSTPTDBEBKPHBEPSHBOIBPVQFSEF

NDBTPEFFNQBUFOB3FTQPTUBEFOUJDPSQPT
P+PHBEPS
PVPKPHBEPSNBJTQFSUPEP+PHBEPSWFODFP
FNQBUF/PKPHPDPNKPHBEPSFT
TFBMHVÏNFNQBUBSDPNPKPHBEPSGJDUÓDJP
PKPHBEPSGJDUÓDJPWFODFPFNQBUF

$PN
KPHBEPSFT
PKPHBEPSGJDUÓDJPSPMBBRVBOUJEBEFEFEBEPTEFBDPSEPDPNBQPTJÎÍPBUVBMEPKPHBEPS
DPNNFOPSQPOUVBÎÍPOP.BSDBEPSEF4BÞEF
FBEJDJPOBPOÞNFSPEFBOUJDPSQPTEBDPMVOBEFTFVUBCVMFJSP
JOEJWJEVBM
%FQPJTRVFUPEPTPTKPHBEPSFTUJWFSFNTVBT3FTQPTUBTEFOUJDPSQPT
WFKBBUBCFMBEF
MPDBÎÍPEF3FDVSTP
BQØTUBRVFEF7ÓSVTQBSBKPHBEPSFT5PEPSFDVSTPQFSEJEPPVSFDFCJEPQFMPGJDUÓDJPQFSNBOFDFOP
FTUPRVFHFSBM
%FQPJTEFUPEPTPTKPHBEPSFTDPNQMFUBSFNP1BTTP
NPWBP.BSDBEPSEFOUJDPSQPOÓWFM	BOUJDPSQPT

OP5BCVMFJSP*OEJWJEVBMEPKPHBEPSGJDUÓDJPOBDPMVOBSFMBDJPOBEPËDFQBEF7ÓSVTBUBDBOUF
0KPHBEPSRVFDPNQSPVB$BSUBEFUBRVFEF7ÓSVTQPEFQBHBS51QBSBNPWFSTFV.BSDBEPSEFOUJDPSQP
!!#¼ ɹi

Recomendados

Koşuyolu Koru Evleri - Eng.pdf von
Koşuyolu Koru Evleri - Eng.pdfKoşuyolu Koru Evleri - Eng.pdf
Koşuyolu Koru Evleri - Eng.pdfListing Turkey
21 views21 Folien
Coding Guidelines von
Coding GuidelinesCoding Guidelines
Coding GuidelinesRichard van Delft
279 views2 Folien
ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014 von
ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014
ASSEMBLEA GENERALE ANDIL 2014ANDIL_laterizi
423 views14 Folien
Biw learning in the new normal von
Biw learning in the new normalBiw learning in the new normal
Biw learning in the new normalJohnMoor5
25 views5 Folien
A1Care iSens von
A1Care iSensA1Care iSens
A1Care iSensMariaNuez220522
24 views2 Folien
Better ties better sales von
Better ties better salesBetter ties better sales
Better ties better salesJohnMoor5
17 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a cytosis_a_cell_biol_manual_de_regras_em_pt_br_130306.pdf

Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia von
Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigiaMiquel serracanta, profesor de eae business school, vigia
Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigiaEAE Business School
353 views2 Folien
Redefining rewards and performance von
Redefining rewards and performanceRedefining rewards and performance
Redefining rewards and performanceJohnMoor5
40 views5 Folien
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions von
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributionsDr Lendy Spires
155 views52 Folien
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx von
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docxmayank272369
4 views50 Folien
REŠITVE, USMERJENE V POTREBE STRANK von
REŠITVE, USMERJENE V POTREBE STRANKREŠITVE, USMERJENE V POTREBE STRANK
REŠITVE, USMERJENE V POTREBE STRANKSPAN d.o.o. , Ljubljana
234 views1 Folie

Similar a cytosis_a_cell_biol_manual_de_regras_em_pt_br_130306.pdf(17)

Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia von EAE Business School
Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigiaMiquel serracanta, profesor de eae business school, vigia
Miquel serracanta, profesor de eae business school, vigia
Redefining rewards and performance von JohnMoor5
Redefining rewards and performanceRedefining rewards and performance
Redefining rewards and performance
JohnMoor540 views
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions von Dr Lendy Spires
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions
57 conflict prevention_and_transformation_women_s_vital_contributions
Dr Lendy Spires155 views
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx von mayank272369
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx
&DPO $SPTT 4FDUJPO.VMUJQMF 3FHSFTTJPO1SPG +BTPO .docx
mayank2723694 views
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016 von Guido Pezzin
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Guido Pezzin26 views
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016 von Roberto Mircoli
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Affari e finanza pag 39 del 28 novembre 2016
Roberto Mircoli44 views
Databib Michael Witt RDAP12 Poster von ASIS&T
Databib Michael Witt RDAP12 PosterDatabib Michael Witt RDAP12 Poster
Databib Michael Witt RDAP12 Poster
ASIS&T551 views
Cartilha sobre sexualidade inf. juvenil von Luciene Vilela
Cartilha sobre sexualidade inf. juvenilCartilha sobre sexualidade inf. juvenil
Cartilha sobre sexualidade inf. juvenil
Luciene Vilela1.1K views
Gerencia de informatic apdf von Giomar Serna
Gerencia de informatic apdfGerencia de informatic apdf
Gerencia de informatic apdf
Giomar Serna403 views
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ von ខ្មែរមហានគរ
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
EWC CATALOGUE MERINO ARMOUR EXTERNAL CLADDNG LAMINATES MICA SUNMICA von rahulraut93
EWC CATALOGUE MERINO ARMOUR EXTERNAL CLADDNG LAMINATES MICA SUNMICAEWC CATALOGUE MERINO ARMOUR EXTERNAL CLADDNG LAMINATES MICA SUNMICA
EWC CATALOGUE MERINO ARMOUR EXTERNAL CLADDNG LAMINATES MICA SUNMICA
rahulraut9320 views

Último

Sociology KS5 von
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5WestHatch
70 views23 Folien
UWP OA Week Presentation (1).pptx von
UWP OA Week Presentation (1).pptxUWP OA Week Presentation (1).pptx
UWP OA Week Presentation (1).pptxJisc
88 views11 Folien
Psychology KS4 von
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4WestHatch
84 views4 Folien
Narration lesson plan.docx von
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docxTARIQ KHAN
112 views11 Folien
Scope of Biochemistry.pptx von
Scope of Biochemistry.pptxScope of Biochemistry.pptx
Scope of Biochemistry.pptxshoba shoba
133 views55 Folien
The basics - information, data, technology and systems.pdf von
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdfJonathanCovena1
115 views1 Folie

Último(20)

Sociology KS5 von WestHatch
Sociology KS5Sociology KS5
Sociology KS5
WestHatch70 views
UWP OA Week Presentation (1).pptx von Jisc
UWP OA Week Presentation (1).pptxUWP OA Week Presentation (1).pptx
UWP OA Week Presentation (1).pptx
Jisc88 views
Psychology KS4 von WestHatch
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4
WestHatch84 views
Narration lesson plan.docx von TARIQ KHAN
Narration lesson plan.docxNarration lesson plan.docx
Narration lesson plan.docx
TARIQ KHAN112 views
Scope of Biochemistry.pptx von shoba shoba
Scope of Biochemistry.pptxScope of Biochemistry.pptx
Scope of Biochemistry.pptx
shoba shoba133 views
The basics - information, data, technology and systems.pdf von JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena1115 views
Education and Diversity.pptx von DrHafizKosar
Education and Diversity.pptxEducation and Diversity.pptx
Education and Diversity.pptx
DrHafizKosar173 views
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx von mary850239
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
mary850239298 views
Are we onboard yet University of Sussex.pptx von Jisc
Are we onboard yet University of Sussex.pptxAre we onboard yet University of Sussex.pptx
Are we onboard yet University of Sussex.pptx
Jisc96 views
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively von PECB
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
PECB 585 views
Structure and Functions of Cell.pdf von Nithya Murugan
Structure and Functions of Cell.pdfStructure and Functions of Cell.pdf
Structure and Functions of Cell.pdf
Nithya Murugan545 views
Solar System and Galaxies.pptx von DrHafizKosar
Solar System and Galaxies.pptxSolar System and Galaxies.pptx
Solar System and Galaxies.pptx
DrHafizKosar91 views
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptx von Rommel Regala
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptxCh. 7 Political Participation and Elections.pptx
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptx
Rommel Regala97 views
Narration ppt.pptx von TARIQ KHAN
Narration ppt.pptxNarration ppt.pptx
Narration ppt.pptx
TARIQ KHAN135 views
Create a Structure in VBNet.pptx von Breach_P
Create a Structure in VBNet.pptxCreate a Structure in VBNet.pptx
Create a Structure in VBNet.pptx
Breach_P75 views
Classification of crude drugs.pptx von GayatriPatra14
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptx
GayatriPatra1486 views
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx von AKSHAY MANDAL
Use of Probiotics in Aquaculture.pptxUse of Probiotics in Aquaculture.pptx
Use of Probiotics in Aquaculture.pptx
AKSHAY MANDAL100 views
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx von Jisc
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptxJiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx
JiscOAWeek_LAIR_slides_October2023.pptx
Jisc96 views

cytosis_a_cell_biol_manual_de_regras_em_pt_br_130306.pdf