Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kertas1 set4

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Kertas1 set4

  1. 1. i Matematik 7. 116 + 36 ÷ 9 = _______ Kertas 1 Masa : 1 Jam A. 120 C. 152 B. 16 baki 8 D. 4131. 495 + 34 + 115 = A. 34 610 8. 20.1 – 4.58 = B. 83 615 C. 33 620 A. 25.7 C. 34.3 D. 34 500 B. 15.52 D. 24.682. 4108 ÷ 13 = 1 9. km = ________ m 4 A. 9 346 C. 316 B. 9 311 D. 2 336 baki 3 A. 400 C. 0.25 B. 1000 D. 2503. 2.06 + 6 = 10. 0.6 kg + 25 g = ______ A. 2.12 C. 2.66 B. 8.06 D. 2.02 A. 25.6 g C. 31 g B. 625 g D. 400 g 1 14. + = 2 4 11. Diantara berikut yang manakah benar? 2 3 1 1 1 1 A. C. A. + = 0.6 C. + = 0.7 8 4 2 4 2 5 2 1 B. D. 4 4 3 1 4 2 B. + = 4.9 D. + = 0.8 4 5 5 3 15. kg = _______ g 12. 2 Tali Panjang A. 200 C. 500 P 200 cm B. 1000 D. 400 Q 750 cm 2 R daripada panjang tali Q 56. 6+6= – 2 S Kurang 10 cm daripada panjang tali R Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas tali A. 10 C. 14 , P,Q,R dan S. B. 12 D. 36 Hitungkan , dalam cm , beza panjang tali S dan Q. A. 300 cm C. 460 cm B. 400 cm D. 520 cm
  2. 2. ii13. Antara yang berikut yang manakah benar?A. 23.4 X 10 = 234 17. Antara berikut yang manakah palingB. 20.07 X 100 = 207 hampir kepada 3 km ?C. 18.09 X 10 = 180.9D. 35.4 X 100 = 0.354 75 17 A. 3 km C. 3 km 100 100 1 3 7 714. y+1 jam = 4 jam B. 3 km D. 3 km 2 4 10 100 Nilai bagi y ialah .....A. 1 jam 30 minit C. 3 jam 30 minit 18.B. 3 jam 15 minit D. 4 jam 34 minit RM 65015. 0.75 Rajah 2 Rajah 2 menunjukkan harga sebuah mesin 3 basuh . Rozi membayar daripada harganya 4 manakala selebihnya dibayar oleh ayahnya. Hitungkan wang baki ayahnya jika dia membayar dengan wang RM 500. Rajah 1 A. RM 1150.00 C. RM 375.00 1Tambahkan 2 kepada nombor pada papan B. RM 487.00 D. RM 337.50 100tanda dalam Rajah 1 . Jumlahnya menjadi.. 19. Sejumlah 404 biji rambutan di kongsiA. 2.76 C. 3.75 antara Ali , Abu , Arif dan Amsyar . AliB. 2.85 D. 3.85 1 mendapat 65 biji rambutan . Abu mendapat 3 daripada baki setelah diberi kepada Ali . Arif 116. 12 – 3 = mendapat 60 biji kurang daripada Abu dan 2 selebihnya adalah milik Amsyar. Siapakah yang mendapat paling sedikit 1 1 rambutan ?A. 8 C. 15 2 2 1 1 A. Ali C. AbuB. 9 D. 15 B. Arif D. Amsyar 2 3
  3. 3. iii 23.20. Rajah 3 menunjukkan petak-petak RM 25.55segitiga yang sama besar bagi mewakili wangsimpanan tiga orang murid. ALI AJI ABU RM 30.90 Rajah 4 1 Harga sebuah buku ialah daripada jumlah AJI 5 harga sehelai baju dan dua biji bola. Hitungkan harga bagi buku itu. Rajah 3Wang simpanan Aji ialah RM 360 . A. RM 16 C. RM 45Hitungkan wang simpanan Ali. B. RM 30 D. RM 55.45A. RM 180 C. RM 80B. RM 100 D. RM 90 24. Sekolah Kebangsaan Sawah Dato’ mempunyai 350 orang murid . Setiap murid berbelanja antara 80 sen hingga RM 2.00 sehari. Anggaran wang yang dibelanjakan21. 6 + 6 = ÷ 36 sehari oleh murid sekolah itu ialah .....A. 432 C. 33 A. RM 4 hingga RM 9B. 436 D. 12 B. RM 3 hingga RM 8 C. RM 2 hingga RM 7 D. RM 1 hingga RM 622. Tinggi Amin ialah 1.75 m . Tinggi Hafizpula ialah 25 cm lebih rendah daripada Amin . 25.Di antara berikut yang manakah menunjukkanjalan pengiraan yang betul untuk menentukanjumlah tinggi Hafiz dan Amin dalam cm. 3 cmA. (1.75 X 1000) – (25 + 175)B. (1.75 X 100) – (25 + 175) Rajah 5C. (1.75 X 10) – (25 + 175) Rajah menunjukkan sebuah kubus .D. 1.75 – (25 + 175) Hitungkan isipadunya. A. 3 cm3 C. 20 cm3 B. 9 cm3 D. 27 cm3
  4. 4. iv26. 3 1 B. D. Murid Markah 5 5 Azri 45 Azfar 47 Azman 80 Azlan 60 30. Jadual 2 42.8 km 77.2 kmJadual 2 menunjukkan markah ujian A C BMatematik yang diperolehi empat orang murid.Hitungkan selisih di antara jumlah markah Azridan Azman. Rajah 6 Chong memandu kereta dari A ke C melalui B .A. 16 C. 18 Dia berhenti rehat di pertengahan jarak antaraB. 17 D. 19 A dan C . Berapakah jarak , dalam km , Chong dari B ketika berhenti rehat itu?27. Puan Hasmah membeli 5 kampit tepung ,setiap satu beratnya 6 kg. Dia menggunakan A. 17.2 C. 22.818.25 kg daripada tepung itu untuk membuat B. 21.4 D. 38.6 4kek , sementara daripada bakinya di buat 5kuih. 1 31. daripada ( 5760 ÷ 36 )Berapakah berat , dalam g, tepung yang masih 4tinggal. A. 1440 C. 40A. 1460 g C. 2500 g B. 1000 D. 20B. 2350 g D. 9400 g28. 29 X 374 = 32.A. 10 849 C. 10 847B. 10 848 D. 10 84629.Kumpulan Bilangan Bilangan Murid Murid Tidak Berkaca Berkaca Mata Mata RM 3.00 A 2 19 B 1 10 Rajah 7 C 2 16Berapakah pecahan bilangan murid yang Hitungkan harga bagi tujuh batang penberkaca mata daripada jumlah murid – murid yang sama seperti di atas ?itu ? A. RM 5.25 C. 75 sen 4 3 B. RM 21.00 D. RM 1.33A. C. 5 5
  5. 5. v33. 2 38. Kelas 2 Arif mempunyai 42 orang murid. 3 daripadanya adalah murid perempuan . + Hitungkan jumlah murid lelaki di kelas 5 Arif ?? 1 A. C. 2 A. 28 orang C. 84 orang 2 B. 14 orang D. 42 orang 1 5 B. D. 8 834. Antara berikut , yang manakah salah ? 1 39. A. 0.1 = 5 7.813 4 B. 0.8 = 5 Apakah nilai digit bagi angka 1 dalam 3 nombor di atas ? C. 0.6 = A. 1 C. 0.01 5 B. 0.1 D. 0.001 2 D. 0.4 = 5 40. 335. X 12 = 5 Rajah 8 1 Nyatakan pecahan kawasan berlorek A. 7 daripada seluruh rajah dalam sebutan 5 termudah ? 1 B. 20 1 2 5 A. C. C. 4 4 36 1 1 D. 20 B. D. 2 336. RM 8 - 40 sen + RM 3.24 = ___ A. RM 6.44 C. RM 7.60 B. RM 10.84 D. RM 3.6437. DUA RINGGIT TUJUH SEN A. RM 2.70 C. RM 2.07 B. RM 2.00 D. RM 27.00

×