Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

La cèl·lula

220 Aufrufe

Veröffentlicht am

La cèl·lula i el material genètic
4t E.S.O

Veröffentlicht in: Wissenschaft
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

La cèl·lula

  1. 1. ROBERT HOOKE: (1665, DESCOBREIX LA CÈL·LULA) Teoria cel·lular: -Tots els organismes vius estan formats per una o més cèl·lules. -Els òvuls i espermatozoides són també cèl·lules. -Tota la cèl·lula prové d’una altre cèl·lula. -Existeixen els unicel·lulars i pluricel·lulars. Anatòmica: Tot esser viu esta constituït per cèl·lules. Filosòfica: La seva activitat es conseqüència de les cèl·lules. Reproductora: Es reprodueixen a traves d’elles. Cèl·lula procariota: Té material genètic però no el te localitzat en un lloc. Cèl·lula eucariota: Te un nucli diferenciat, te una membrana amb el material genètic. Els BACTERIS: Estan formats per una paret cel·lular, membrana plasmàtica, cromosoma, ribosomes, flagels i fímbries. Els CIANOBACTERIS: Alguns amb cèl·lules procariotes (Regne Monera). LA CÈL·LULA: (Vegetals i animals, eucariotes) -La Osmosi és la manera d’intercanviar substàncies entre el medi i la cèl·lula. Entren i surten per els porus. PARTS de la CÈL·LULA: Membrana cel·lular: Aïlla i transfereix substàncies de la cèl·lula. Citoplasma: La part compresa entre la membrana cel·lular i el nucli. Hi ha molts orgànuls. La majoria es aigua. Citoesquelet: Les proteïnes del citoplasma que donen forma a la cèl·lula.  Reticle endoplasmàtic: hi ha el Rugós (RER, te els ribosomes enganxats) i l Llis (RELL, no te ribosomes) ésunconjuntde sacs apilatslimitats per una membrana. Fa la funció de emmagatzemar i transportar substàncies (endògenes i exògenes).  Aparell de Golgi:Esta formatperdictiosomes. Fabrica enzims i fa la digestió cel·lular. Hi ha substancies de dos tipus: lisosomes o vesícules de secreció.  Mitocondri: Organuls del citoplasma. Tenen una membrana interna i externa. Fan la respiració cel·lular.  Ribosomes:Petitsgranetsque espodentrobarlliures en e citoplasma o bé enganxats en el RER. Fabriquen proteïnes.  Vacúols: Les cèl·lules vegetals tenen vacúols grans i les animals entenen de petits. Funció de emmagatzema substàncies.
  2. 2.  Lisosomes: Petits orgànuls que contenen substàncies que intervenen en la digestió dels compostos que entren a la cèl·lula, també intervenen en la destrucció dels orgànuls cel·lulars .  Membrana nuclear: Una membrana oberta d’una gran quantitats de porus.  Nuclèol:(voladintre del nucli)ésuncorpuscle esfèric,sensemembrana,que nomeses veu quan la cèl·lula no esta en procés de divisió. -CROMOSOMA:són elsorgànulscel·lularsque transmeten a informació genètica de l’ADN de la cèl·lulamare alescèl·lules filles. Es troben en el nucli. Estan formats per una cadena doble D’ADN. Es veuen durant la Meiosi. PARTS→ braç, centròmer i cromàtide. Els Autosomes sónelscromosomesque nosonsexuals. Els heterocromosomes determinen el sexe. El caràcter és Informació física continguda en els cromosomes que marca cadascun dels caràcters de l’esser viu. XX- Femení XY- Masculí Cromosomes homòlegs: quan porten la informació des mateixos caràcters però una ve del pare i l’altre de la mare. Haploide→ Només te un cromosoma. No s’ha reproduït per rep. Sexual. Diploide→ Tenen dos cromosomes. Es reprodueixen sexualment. -CROMATINA: Es una massa granulosa formada principalment per proteïnes i ADN. Es troba per el nucli durant el temps que la cèl·lula no es troba en fase de reproducció. Forma els cromosomes. -CARIOTIP: Conjunt de cromosomes d’una cèl·lula ordenats d’acord amb la seva morfologia i mida que representen a tots els individus d’una espècie. Cadascú te el seu propi cariotip. -Els gàmetes tenen la meitat de cromosomes que la resta de cèl·lules. -CENTRÍOLS: Dirigeixenladivisiócel·lular.Nomeslapresentenlescèl·lules animals. Es troba al citoplasma. CÈL·LULES VEGETALS: Tenen paret cel·lular, està formada per cel·lulosa. Entre cèl·lules hi ha unscanals que esdiuen plasmodesmes que comuniquen totes les cèl·lules entre elles. Tenen grans vacúols i un d’especial que es diu cloroplasts on es guarda la clorofil·la. La Cromatina és a processadora dels cromosomes. Una cèl·lula no pot tenir les dos coses a l’hora. (cromatina cromoide i cromatina cromosoma). EL CICLE CEL·LULAR: -INTERFASE: Es el període més llarg. És quan la cèl·lula no es reprodueix. -FASE M: Es el període més curt.
  3. 3. TIPUS DE DIVISIÓ CEL·LULAR: -MITOSI: Es divideix en4fases.Profase,Metafase,Anafase,telofase.L’ADN d’unacèl·lulamare es el mateix que el de la cèl·lula filla. Profase:Compactacióde lacromatina. La cromatinaescondensai forma cromosomes.El nucli i la membrana cel·lular desapareixen. Els centrils (?) es dupliquen i es forma el fus cromàtic, que son unes estructures de filaments que uneix els centrils. Metafase: Els cromosomes es dupliquen. Estan en el centre i enganxats al fus. Anafase: Els cromosomes es divideixen i es separen cap als costats oposats. Telofase: Es comença l’estrangulament de la membrana cel·lular i es forma la cromatina. I reapareix el nuclèol. S reparteixen tots els orgànuls. MEIOSI I INTERFASE: La cèl·lula està en repòs. PROFASE: Es duplical’ADN,elscromosomes es condensen. La membrana nuclear es desfà. Es dupliquen els centríols. Els cromosomes s’intercanvien informació. (sinapsis) METAFASE: Els centríols sen van als extrems oposats de a cèl·lula. ANAFASE: Els cromosomes també van a cada extrem de la cèl·lula. TELOFASE: Formació de la membra nuclear, estrangulament de la membrana. (citosinesi) MEIOSI II PROFASE: Duplicació dels centríols. Es torna a formar el fus acromàtic. METAFASE: El fus esta format i els cromosomes estan a l’equador de a cèl·lula. No hi ha membrana. ANAFASE: Es trenca el cromosoma per el mig i es divideix en dos. TELOFASE: Es forma a membrana nuclear, la cromatina, i es produeix l’estrangulament de la membrana . (Al final les quatre cèl·lules tenen ADN diferent. ) ÀCIDS NUCLEICS: Es troben al nucli i al citoplasma. La seva funció es emmagatzemar i transmetre la informació genètica. (ARN , Àcid desoxiribonucleic i ADN, Àcid ribonucleic) ADN: Molèculesmoltgransformadespermilersd’àtoms.Les molècules més petites es diuen nucleòtids. Nucleòtid, esta format per FOSFAT, PENTOSA i LA BASE NITROGENADA. -La Pentosa es un glúcid, que pot ser ribosa (ARN) o desoxiribosa (ADN). -El Fosfat, esta format per fòsfor i oxigen -La base nitrogenada: Adenina, Citosina, Guanina, Timina i Uracil.
  4. 4. ARN→ A, G, U , C (1 cadena) ADN→ A, G, C, T (Doble cadena) Citosina → Guanina Es va descobrir per Francis Crick i James Watson (1953) Adenina → Timina Premi Nobel (1962) -Els ponts d’hidrogen uneixen les bases nitrogenades. ARN: La seva funció es anar al citoplasma per agafar coses i portar-les al nucli. ARN Missatger: Vaal nucli,s’obre acadena d’ADN per agafar coses i portar-les als ribosomes. ARN Ribosòmic: Està al ribosoma. ARN Transferidor: S’uneix ambelsaminoàcidsi estransportafinselsribosomesper formar les proteïnes.

×