Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς

Παξνπζίαζε
    ηεο
Ραδηνθσληθήο Οκάδαο
  ζην Μηθξόπνιηο
 Κπξηαθή 11 Μαξηίνπ 2012
Δηζαγσγή
Πιαίζην, ζθεπηηθό, ιεηηνπξγία, ζηόρνη
Ηδέεο γηα ηελ πξόζθιεζε κηαο
αλνηρηήο ζπδήηεζεο γηα ηελ
νπζηαζηηθή, κε ρεηξαγσγεκέλε
πιεξνθόξεζε
Παξόλ θαη πξννπηηθή
΢ηνύληην ζην 2ν όξνθν ηνπ κηθξόπνιηο
Παξόλ: Κάζε Κπξηαθή, κέζσ ηνπ Ράδην Έληαζε ζηελ
Αζήλα (entasifm.org)
Πξννπηηθή:
  θαζεκεξηλό πξόγξακκα
  δεκηνπξγία απηόλνκνπ κέζνπ
  ζπκκεηνρή ζε έλα επξύηεξν δίθηπν
  ειεύζεξσλ ξαδηνθώλσλ
Γέλλεζε ηεο νκάδαο θαη
           ζηόρνη
Πεηξακαηηθά από ηα κέζα ηνπ Ννέκβξε
΢ηόρνη:
  πιεξνθόξεζε θαη δηακνίξαζε γλώζεο
  ςπραγσγία
  βήκα έθθξαζεο γηα νκάδεο ηνπ κηθξόπνιηο θαη γεληθόηεξα
  γηα απηννξγαλσκέλεο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ
  ακεζνδεκνθξαηηθά
  πξνηεξαηόηεηα ζην ιόγν, δσληαλή κεηάδνζε
  εθπνκπώλ  αιιειεπίδξαζε κε «αθξναηέο»
Σα θαζεζησηηθά ΜΜΔ
εμππεξεηνύλ ζπκθέξνληα ηεο θπξηαξρίαο
«πιεξνθόξεζε» ζηξεβιή, ρεηξαγσγεκέλε, ειεγρόκελε
θαη ζπξξηθλνύκελε
εζειεκέλα απνζησπνύλ γεγνλόηα θαη απόςεηο
επηρεηξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηε ζθέςε θαη ηηο αλάγθεο
καο
ινγνθξίλνπλ ηνπο ιίγνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ
αληηζηέθνληαη
Ζ δηθή καο απάληεζε
ζπιινγηθά θαη ακεζνδεκνθξαηηθά
ζπκκεηνρηθό κέζν αληηπιεξνθόξεζεο
ελεκέξσζε γηα θηλεηνπνηήζεηο, δξάζεηο
πξνβνιή θνπιηνύξαο θαη δνκώλ, πνπ γελληνύληαη θαη
δηακνξθώλνληαη ζε θνηλσληθνύο ρώξνπο, ζπλειεύζεηο
γεηηνληώλ…
ειεύζεξε δηαθίλεζε ηδεώλ
αληηπξόηαζε ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκό
…από ηνπο ίδηνπο πνπ βηώλνπλ ηα γεγνλόηα
Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 1/2
΢πλέιεπζε ηεο νκάδαο ξαδηνθώλνπ
  Απνθάζεηο γηα δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη πεξηερόκελν
  Αλνηρηή: ζπκπεξηιακβάλεη δπλακηθά όζνπο ελδηαθέξνληαη λα
  ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νπζηαζηηθά θνηλσληθή πιεξνθόξεζε
΢πιιεηηνπξγεί ζην κηθξόπνιηο
  ΢πλππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κηθξόπνιηο
  Λεηηνπξγία ζύκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
    Απηνδηαρείξηζε, αληηηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο,
    ειεύζεξε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή
Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 2/2
Κάζε κέινο ηεο ξαδηνθσληθήο νκάδαο:
  απηόλνκν αιιά κε απηνλνκεκέλν από απηή. Ειεπζεξία έθθξαζεο,
  ρσξίο όκσο λα αληηβαίλεη ζην από θνηλνύ ζπκθσλεκέλν πιαίζην
  αξρώλ ηεο νκάδαο
Ζ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ:
  ζπιινγηθή επζύλε ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα
  κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά από ηελ ειεύζεξε
  ζπλεηζθνξά αηόκσλ ή ζπιινγηθνηήησλ
Αληηεκπνξεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο:
  δελ απνζθνπνύλ ζηελ θεξδνθνξία.
Σν όξακα ηεο δηθηύσζεο 1/2
΢θνπόο: αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία εγρεηξεκάησλ αληηπιεξνθόξηζεο:
  ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο
  ζε επίπεδν δηακνίξαζεο ηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο γύξσ από ην
  ξαδηόθσλν θαη ηα κέζα αληηπιεξνθόξεζεο γεληθόηεξα.
Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα νξίδεη:
  ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηόο ηεο, αξθεί λα κελ πξνσζεί ην
  ξαηζηζκό, ηνλ εζληθηζκό, ην ζεμηζκό, ηελ θπξηαξρία, ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό,
  ή ην θέξδνο ηδησηώλ
  ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο, αξθεί απηόο λα κε ζίγεη ηηο
  ακεζνδεκνθξαηηθέο θαη αληηηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο
  ζπλαπόθαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δίθηπν
Σν όξακα ηεο δηθηύσζεο 2/2
Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνην δίθηπν
  ζα δηαηεξνύλ ηα δηθά ηνπο κέζα
  ζα ζπκθσλνύλ ζε κηα ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο
  ζα κπνξνύλ λα δηακνηξάδνληαη ηαθηηθά κεηαμύ ηνπο
  πιεξνθνξίεο
  ζα κπνξνύλ λα ζπλδηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο
Χξήζε εξγαιείσλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ
  ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ αηόκσλ πνπ
  ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν
  ηε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην δίθηπν
΢ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα: media@mikropolis.gr
Εθπέκπνπκε δσληαλά θάζε Κπξηαθή κέζσ ηνπ Ράδην
Έληαζε (entasifm.org)
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο αλνηρηήο ζπλέιεπζεο
ηεο ξαδηνθσληθήο νκάδαο αλαθνηλώλνληαη ζην blog ηνπ
κηθξόπνιηο: micropolis-socialspace.blogspot.com
Απέιαζε ζηε Μόιπλζε
        Με ηνλ ΢άββα
Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε κόιπλζε από ηελ βηνκεραλία θαη
από ηελ ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ θαη ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ ζηε
γεσξγία ζε ζπλδπαζκό κε ηα αζηηθά ιύκαηα επηβάιιεη ηελ δεκηνπξγία ελόο
κνληέινπ δηαβίσζεο ζπιινγηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκν. Ζ
πξαγκαηηθή κόιπλζε βξίζθεηαη ζηηο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη ηδέεο πνπ
εθκεηαιιεύνληαη θαη ηζνπεδώλνπλ θάζε έλλνηα γηα απηνδηάζεζε θαη ειεπζεξία.
Μέζα από ηηο αξρέο ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηεο ζπληξνθηθόηεηαο θαη ηηο
ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη απηνδηαρεηξηδόκελεο θαιιηέξγεηεο κπνξνύλ
λα απνηειέζνπλ εξγαζηήξηα δύκσζεο θαη ην έλαπζκα γηα λέεο θνηλσληθέο δνκέο
απεμαξηεκέλεο από ηελ κόιπλζε θαη ηε         δηαζηξέβισζε ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο καο, ρσξίο πνιηηηθά δηδάληα         θαη παξάζηηα
(κνπζηθή: new wave, synthpop, indie)
Κνξηηδάδ
    Με ηε Γαλάε θαη ηε Μαξία
Όηαλ ηα θνξίηζηα παίδνπλ ηδαδ, ην απνηέιεζκα είλαη...
Κνξηηδάδ!
Με θόλην κνπζηθέο πνπ θπιάλε από ην swing κέρξη
ην rock'n'roll, ζπδεηάκε παξαζηάζεηο, εθζέζεηο,
ζηλεκά θαη όια ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα πνπ
ζπκβαίλνπλ      ζηελ πόιε ιίγν πην "ήζπρα".
Παλί Να Σν Κνπξδίζεηο
  Με ηελ Καηεξίλα θαη ηνλ Βαζίιε
Μπαίλεηο ζηελ αίζνπζα. Βνιεύεζαη ζηε ζέζε ζνπ. Σα θώηα ζβήλνπλ. Βνιεύεζαη
αθόκα πην πνιύ θαη...Ήρνο! Κίλεζε! Χξώκαηα! Δηθόλεο!
Μνπζηθή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Γηαηί ε κνπζηθή είλαη εθείλε πνπ ζε θάλεη λα
ληώζεηο θαιύηεξα ή ρεηξόηεξα, λα ελζνπζηαζηείο, λα θύγεηο από ηελ αίζνπζα
ραξνύκελνο ή ιππεκέλνο. .Αλαηξέρνπκε ζην ζηλεκά ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ
παξόληνο, ςάρλνληαο γηα θνκκάηηα πνπ ζα καο επαλαθέξνπλ κλήκεο αιιά
θαη πνπ ζα καο δεκηνπξγήζνπλ λέα ζπλαηζζήκαηα αθνύγνληάο ηα γηα πξώηε
θνξά. Αλαθεξόκαζηε ζε κεγάινπο ζπλζέηεο πνπ θαζόξηζαλ ηελ πνξεία ηεο
κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αιιά θαη ζε ζθελνζέηεο πνπ επέιεμαλ λα ληύζνπλ
ηελ ηαηλία ηνπο κε κνπζηθή      πνπ καο ζπλαξπάδεη.
Σα θώηα ζβήλνπλ... Βνιεύηεθεο..?
Αληίπνιηο
    Με ηνλ Γηάλλε θαη ηε Εσή
Μηα εθπνκπή πνπ αληηπνιηηεύεηαη ηε κηδέξηα θαη ηελ
γθξίληα θαη αληηπξνηείλεη ην γέιην θαη ηελ αηζηνδνμία
κε ηελ απαξαίηεηε δόζε ηξέιαο...
Γειηίν Αληηπιεξνθόξεζεο
        Με ηελ Χαξά
Κάζε Κπξηαθή θαη γηα έλα κηζάσξν κέζα από ην δειηίν
αληηπιεξνθόξεζεο κεηαδίδνληαη θηλεκαηηθέο εηδήζεηο από ηελ Ειιάδα
θαη ην δηεζλή ρώξν, λέα από θνηλσληθνύο ρώξνπο, πξσηνβνπιίεο,
ζηέθηα, θηλεηνπνηήζεηο, ζπλειεύζεηο ηνπηθώλ θνηλσληώλ, εξγαδνκέλσλ
θιπ. Δηδήζεηο από ηνλ θηλεκαηηθό ρώξν πνπ ε ζεζκηθή δεκνζηνγξαθία
απνθιείεη από ηε δεκόζηα ζθαίξα ησλ γεγνλόησλ. Πιεξνθνξίεο πνπ
είηε απνζησπνύληαη από ηα θαζεζησηηθά κέζα είηε εληέρλσο θη
εζειεκέλα δηαζηξεβιώλνληαη από απηά. Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ησλ
θηλεκάησλ θαη ηεο αληηζηεθόκελεο       θνηλσλίαο πνπ βξίζθνπλ
ρώξν ζην δηθό καο δειηίν       αληηπιεξνθόξεζεο.
Flashback
         Με ηνλ Ζιία
To Flashback θάλεη ζύληνκεο ηζηνξηθέο αλαδξνκέο κε
βάζε ηελ εκέξα εθπνκπήο. Παξάιιεια ζπκάηαη
κνπζηθέο από ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζθαιίδεη, κε
βάζε πάληα ηα -ρανηηθά- κνπζηθά ηνπ γνύζηα.
Δθπνκπή ηεο Γξάζεο γηα ηελ Αγξηα Εσή
Με ηε Εήλα θαη ην Βαζίιε από ηε Γξάζε
     γηα ηελ Αγξηα Εσή
 Δίκαζηε κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ αζρνινύκαζηε εδώ θαη 20
 ρξόληα κε ηελ πεξίζαιςε θαη απειεπζέξσζε αδύλακσλ θαη
 ηξαπκαηηζκέλσλ Άγξησλ Ζώσλ ζε εζεινληηθή βάζε. Με ηελ
 εθπνκπή καο ζέινπκε λα πξνβάινπκε ηελ αλαγθαηόηεηα
 ηνπ έξγνπ καο θαζώο θαη ηελ νηθνινγηθή θξίζε πνπ ππάξρεη
 κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηνλ άλζξσπν.
Δθπνκπή ηεο Μνπζηθήο Οκάδαο
 Με ηνλ Παλαγηώηε, ηνλ Γηάλλε θαη
 ηνλ Λάθε από ηε Μνπζηθή Οκάδα
     ηνπ Μηθξόπνιηο
Μία εθπνκπή αθηεξσκέλε ζε κνπζηθέο
θαη κνπζηθνύο από όιν ηνλ θόζκν. Γηαηί
πνιύ απιά ε κνπζηθή είλαη δσή
Γξαθή Παξαλόκσλ Με ηελ Αλλα Κ
Ζ “γξαθή παξαλόκσλ” είλαη ζεζκόο ηεο δεκνθξαηηθήο αξραίαο
Αζήλαο, όπνπ θάζε πνιίηεο κπνξνύζε λα πξνζβάιιεη θάπνην λόκν πνπ
ήηαλ άδηθνο θαηά ηε γλώκε ηνπ, θη αλ ην δηθαζηήξην ζπκθσλνύζε,
ηηκσξνύληαλ ν εκπλεπζηήο ηνπ λόκνπ γηαηί παξαπιάλεζε ηελ Δθθιεζία
ηνπ δήκνπ.
΢πρλά κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη θαη “παξάλνκεο” γξαθέο, νπόηε ν
ηίηινο απνθαιύπηεη θαη ηελ ακθηζεκία ηνπ! Πξόθεηηαη γηα εθπνκπή
ιόγνπ θαηά βάζε. Μπνξεί λα πάξεη όκσο δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε
ηηο δηαζέζεηο ηεο παξαγσγνύ. Παξνπζηάδνληαη ζέκαηα
πνιηηηθνθνηλσληθνύ θαη θηινζνθηθνύ ελδηαθέξνληνο, δηαλζηζκέλα
ελίνηε κε ζπλεληεύμεηο,        ελαιιαγή παξαγσγώλ, δξώκελα,
κνπζηθέο θ.α.
Παξάζηηα
         Με ηελ Αθξνδίηε
Ζ εθπνκπή πνπ δεκηνπξγεί παξάζηηα ζηε κνλόδξνκε επηθνηλσλία
ησλ θαζεζησηηθώλ ΜΜΕ, ζηα απηηά ησλ κηθξναζηώλ θαη επηδηώθεη κηα
επηιεθηηθή δηαινγή θαη εθθνξά εηδεζάξησλ ζε ζπλδπαζκό κε
κνπζηθή. Σα εηδεζάξηα πξνέξρνληαη από ηε δηεζλή επηθαηξόηεηα θαη ε
κνπζηθή πνηθίιιεη αλάινγα. Σν πεξηερόκελν ησλ εηδήζεσλ θαηαγγέιιεη
θαηλόκελα πνπ θηκώλνληαη από ηα θαζεζησηηθά ΜΜΔ θαη ζηόρνο ηεο
εθπνκπήο είλαη λα ππάξρεη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε επηθνηλσλία
κε ηνπο αθξναηέο θαη γηαηί όρη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο λα ''ζπάζεη'' ε
θιαζζηθή ζρέζε ηνπ             πνκπνύ-δεθηή.
Λεσ-θνξείν
        Με ηελ Αδακαληία
Κάζε δπν Κπξηαθέο κε θαιεζκέλνπο , επαγγεικαηίεο από ην ρώξν
ηνπ βηβιίνπ θη αλζξώπνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε δεκηνπξγία
θαη παξαγσγή ηνπ. Κξηηηθή πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ
ιόγνπ όπσο νη ηζηνξηθέο πεγέο, ην παξακύζη, ην ζεαηξηθό έξγν θ.α.
Αληίζηξνθα, ζα γίλεη απόπεηξα αλάγλσζεο ηεο πόιεο όπνπ δνύκε
κέζα από ηηο βηβιηνζήθεο ησλ θνηλσληθώλ ρώξσλ, ηηο
ελαιιαθηηθέο εθδόζεηο θιπ
Μνπζηθό Πνδήιαην
       Με ηνλ Αιέμε
Μηα εθπνκπή γηα ηε κνπζηθή θαη ην πνδήιαην.
Σαμηδεύνπκε ζε κνπζηθά θαη πνδειαηηθά κνλνπάηηα. Με
ελεκέξσζε θαη λέα από ηνλ θόζκν ηνπ πνδειάηνπ,
αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνπζηθή, καθξηά από
playlists θαη θαηεπζπλόκελνπο ήρνπο.
Ρεκπέηηθε Γηαδξνκή
         Με ηνλ Γηώξγν
Μνπζηθή εθπνκπή πνπ αλαθέξεηαη ζην Ρεκπέηηθν Σξαγνύδη. Γίλεηαη κηα
δηαδξνκή, μεθηλώληαο από ηνπο πξώηνπο Διιαδίηεο δεκηνπξγνύο.
Παξνπζηάδνληαη, εθηόο από ην βηνγξαθηθό ηνπ δεκηνπξγνύ, ζηνηρεία ηνπ
θάζε ηξαγνπδηνύ, όηαλ ππάξρνπλ. Παξάιιεια αλαθέξνληαη ηζηνξηθά
γεγνλόηα ηεο επνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδξνκή ηνπ εθάζηνηε
θαιιηηέρλε, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ην αθηέξσκα. Πέξα από απηό όκσο,
αλαθέξνληαη ζηνηρεία από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, όζνλ αθνξά ηα
θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ρεκπέηηθνπ. Δλ θαηαθιείδη, πξόθεηηαη γηα κηα
εθπνκπή, ε νπνία δελ είλαη απιά κηα «δσληαλή» playlist, αιιά κηα ηαπεηλή
πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ηνπ
Ρεκπέηηθνπ ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ θαη
θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηόηε επνρήο.
Δπραξηζηνύκε γηα ην
 ελδηαθέξνλ ζαο
   Εξσηήζεηο?
1 von 25

Recomendados

προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1 von
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1ninapap
184 views10 Folien
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα von
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα sintos65
665 views108 Folien
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ von
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ
ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
673 views29 Folien
παρουσιαση περιβαλλοντικησ von
παρουσιαση περιβαλλοντικησπαρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησiodinou
356 views58 Folien
Proika von
ProikaProika
ProikaEleni Papadopoulou
4.1K views17 Folien
Τα όπλα των βυζαντινών von
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
3K views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Iaponiki thriskia von
Iaponiki thriskiaIaponiki thriskia
Iaponiki thriskia1lykagdim
1.1K views25 Folien
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre von
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libreοδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-LibreEleni Papadopoulou
1.9K views6 Folien
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα von
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδαε.ε. η γυναικα στην ελλαδα
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδαBetty Mouzak
186 views45 Folien
Eισαγωγή στον προγραμματισμό von
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
233 views12 Folien
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχηση von
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχησηΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχηση
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχησηAntonis Galanopoulos
219 views7 Folien
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE von
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEAntonis Stergiou
197 views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Iaponiki thriskia von 1lykagdim
Iaponiki thriskiaIaponiki thriskia
Iaponiki thriskia
1lykagdim1.1K views
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre von Eleni Papadopoulou
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libreοδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
οδηγίες συγγραφής εργασι-Libre
Eleni Papadopoulou1.9K views
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα von Betty Mouzak
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδαε.ε. η γυναικα στην ελλαδα
ε.ε. η γυναικα στην ελλαδα
Betty Mouzak186 views
Eισαγωγή στον προγραμματισμό von Stathis Mitropoulos
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχηση von Antonis Galanopoulos
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχησηΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχηση
ΒΙΟΜΕ: εργασιακό πείραμα με παγκόσμια απήχηση
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE von Antonis Stergiou
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
Antonis Stergiou197 views
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου von roulagkika
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
roulagkika218 views
Platon von sokaniak
PlatonPlaton
Platon
sokaniak174 views
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08) von akarapap
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
akarapap468 views
η προίκα von 4lykeiotrip
η προίκαη προίκα
η προίκα
4lykeiotrip2.2K views
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ von fotist
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσαπολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ
fotist817 views
Bιολογία A’Γυμνασίου(α) von Markos Kalafatsis
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Markos Kalafatsis190 views
Dimitriskastrinakisproject von xpapas
DimitriskastrinakisprojectDimitriskastrinakisproject
Dimitriskastrinakisproject
xpapas205 views
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας von xpapas
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίαςκοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας
xpapas222 views
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι von Παναγιώτα Φράττη
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκιποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
ποίηση, μελωδία και εικαστική έκφραση στη β ψηφιακό πρωτάκι
β1 word project von angitan
β1 word projectβ1 word project
β1 word project
angitan2K views
ο έρωτας στον κινηματογράφο von angitan
ο έρωτας στον κινηματογράφοο έρωτας στον κινηματογράφο
ο έρωτας στον κινηματογράφο
angitan2K views
Το σπήλαιο της ηρακλειάς von Vito Yannis
Το σπήλαιο της ηρακλειάςΤο σπήλαιο της ηρακλειάς
Το σπήλαιο της ηρακλειάς
Vito Yannis257 views
Οι δερματιτιδες της περιγεννητικης περιοχης von psaltakis
Οι δερματιτιδες της περιγεννητικης περιοχηςΟι δερματιτιδες της περιγεννητικης περιοχης
Οι δερματιτιδες της περιγεννητικης περιοχης
psaltakis1.9K views

Destacado

BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R) von
BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)
BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)basvelthuis
1.1K views23 Folien
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlands von
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the NetherlandsBrand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlands
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlandsbasvelthuis
3K views27 Folien
BrandAsset Valuator: The Value of Value von
BrandAsset Valuator: The Value of ValueBrandAsset Valuator: The Value of Value
BrandAsset Valuator: The Value of Valuebasvelthuis
514 views30 Folien
The Aurora Borealis von
The Aurora BorealisThe Aurora Borealis
The Aurora Borealisguestaa7e0d
320 views28 Folien
English Learning From Mistakes von
English Learning From MistakesEnglish Learning From Mistakes
English Learning From Mistakesguest70c7c6
282 views20 Folien
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media Optimization von
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media OptimizationIntroduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media Optimization
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media OptimizationSiby Kuriakose
1.6K views27 Folien

Destacado(6)

BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R) von basvelthuis
BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)
BRAND BATTLE 2012 (BAV/Y&R)
basvelthuis1.1K views
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlands von basvelthuis
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the NetherlandsBrand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlands
Brand Battle 2011 - The strongest brands in the Netherlands
basvelthuis3K views
BrandAsset Valuator: The Value of Value von basvelthuis
BrandAsset Valuator: The Value of ValueBrandAsset Valuator: The Value of Value
BrandAsset Valuator: The Value of Value
basvelthuis514 views
The Aurora Borealis von guestaa7e0d
The Aurora BorealisThe Aurora Borealis
The Aurora Borealis
guestaa7e0d320 views
English Learning From Mistakes von guest70c7c6
English Learning From MistakesEnglish Learning From Mistakes
English Learning From Mistakes
guest70c7c6282 views
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media Optimization von Siby Kuriakose
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media OptimizationIntroduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media Optimization
Introduction to Digital Marketing - Case Study - Social Media Optimization
Siby Kuriakose1.6K views

Similar a Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ von
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑAreti Karkou
2.1K views9 Folien
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ von
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣdakekavalas
67 views6 Folien
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος von
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχοςteacher88
376 views32 Folien
Η σωστή κατανάλωση von
Η σωστή κατανάλωσηΗ σωστή κατανάλωση
Η σωστή κατανάλωσηDimitris Kalogeropoulos
229 views10 Folien
η ρυπανση των θαλασσων von
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνefigota
1.6K views5 Folien
Πρόγραμμα εκδηλώσεων von
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνΠρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνAnnet Dome
893 views8 Folien

Similar a Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς(20)

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ von Areti Karkou
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Areti Karkou2.1K views
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ von dakekavalas
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
dakekavalas67 views
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος von teacher88
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
teacher88376 views
η ρυπανση των θαλασσων von efigota
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσων
efigota1.6K views
Πρόγραμμα εκδηλώσεων von Annet Dome
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνΠρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Annet Dome893 views
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ von anny1976
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
anny19768.2K views
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ von anny1976
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
anny19767.4K views
Tου νεκρού αδελφού von depyts
Tου νεκρού αδελφούTου νεκρού αδελφού
Tου νεκρού αδελφού
depyts325 views
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι von Konstantia Tsapra
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
Konstantia Tsapra4.7K views
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους" von Areti Karkou
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Areti Karkou611 views
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη von venetokleiakia
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτηη θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
η θεση της γυναικας στην αρχαια σπαρτη
venetokleiakia1.3K views
πετρινα γεφυρια von scorpios2001
πετρινα γεφυριαπετρινα γεφυρια
πετρινα γεφυρια
scorpios2001567 views
ερευνητικη εργασια (Project) von xriskar2008
ερευνητικη εργασια (Project)ερευνητικη εργασια (Project)
ερευνητικη εργασια (Project)
xriskar20081K views
Dimiourgiki grafi comics von serreschools
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K views
η διαδρομή του νεοελληνικού στίχου μέσα από ποίηματα της νελ λογοτεχνίας γ΄γυ... von Angeliki Chroni
η διαδρομή του νεοελληνικού στίχου μέσα από ποίηματα της νελ λογοτεχνίας γ΄γυ...η διαδρομή του νεοελληνικού στίχου μέσα από ποίηματα της νελ λογοτεχνίας γ΄γυ...
η διαδρομή του νεοελληνικού στίχου μέσα από ποίηματα της νελ λογοτεχνίας γ΄γυ...
Angeliki Chroni253 views
ντοπινγκ και αθλητισμος von 2gelkorinth
ντοπινγκ και αθλητισμοςντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμος
2gelkorinth787 views

Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς

 • 1. Παξνπζίαζε ηεο Ραδηνθσληθήο Οκάδαο ζην Μηθξόπνιηο Κπξηαθή 11 Μαξηίνπ 2012
 • 2. Δηζαγσγή Πιαίζην, ζθεπηηθό, ιεηηνπξγία, ζηόρνη Ηδέεο γηα ηελ πξόζθιεζε κηαο αλνηρηήο ζπδήηεζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή, κε ρεηξαγσγεκέλε πιεξνθόξεζε
 • 3. Παξόλ θαη πξννπηηθή ΢ηνύληην ζην 2ν όξνθν ηνπ κηθξόπνιηο Παξόλ: Κάζε Κπξηαθή, κέζσ ηνπ Ράδην Έληαζε ζηελ Αζήλα (entasifm.org) Πξννπηηθή: θαζεκεξηλό πξόγξακκα δεκηνπξγία απηόλνκνπ κέζνπ ζπκκεηνρή ζε έλα επξύηεξν δίθηπν ειεύζεξσλ ξαδηνθώλσλ
 • 4. Γέλλεζε ηεο νκάδαο θαη ζηόρνη Πεηξακαηηθά από ηα κέζα ηνπ Ννέκβξε ΢ηόρνη: πιεξνθόξεζε θαη δηακνίξαζε γλώζεο ςπραγσγία βήκα έθθξαζεο γηα νκάδεο ηνπ κηθξόπνιηο θαη γεληθόηεξα γηα απηννξγαλσκέλεο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ακεζνδεκνθξαηηθά πξνηεξαηόηεηα ζην ιόγν, δσληαλή κεηάδνζε εθπνκπώλ  αιιειεπίδξαζε κε «αθξναηέο»
 • 5. Σα θαζεζησηηθά ΜΜΔ εμππεξεηνύλ ζπκθέξνληα ηεο θπξηαξρίαο «πιεξνθόξεζε» ζηξεβιή, ρεηξαγσγεκέλε, ειεγρόκελε θαη ζπξξηθλνύκελε εζειεκέλα απνζησπνύλ γεγνλόηα θαη απόςεηο επηρεηξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηε ζθέςε θαη ηηο αλάγθεο καο ινγνθξίλνπλ ηνπο ιίγνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ αληηζηέθνληαη
 • 6. Ζ δηθή καο απάληεζε ζπιινγηθά θαη ακεζνδεκνθξαηηθά ζπκκεηνρηθό κέζν αληηπιεξνθόξεζεο ελεκέξσζε γηα θηλεηνπνηήζεηο, δξάζεηο πξνβνιή θνπιηνύξαο θαη δνκώλ, πνπ γελληνύληαη θαη δηακνξθώλνληαη ζε θνηλσληθνύο ρώξνπο, ζπλειεύζεηο γεηηνληώλ… ειεύζεξε δηαθίλεζε ηδεώλ αληηπξόηαζε ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκό …από ηνπο ίδηνπο πνπ βηώλνπλ ηα γεγνλόηα
 • 7. Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 1/2 ΢πλέιεπζε ηεο νκάδαο ξαδηνθώλνπ Απνθάζεηο γηα δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη πεξηερόκελν Αλνηρηή: ζπκπεξηιακβάλεη δπλακηθά όζνπο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νπζηαζηηθά θνηλσληθή πιεξνθόξεζε ΢πιιεηηνπξγεί ζην κηθξόπνιηο ΢πλππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κηθξόπνιηο Λεηηνπξγία ζύκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Απηνδηαρείξηζε, αληηηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο, ειεύζεξε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή
 • 8. Πιαίζην ιεηηνπξγίαο 2/2 Κάζε κέινο ηεο ξαδηνθσληθήο νκάδαο: απηόλνκν αιιά κε απηνλνκεκέλν από απηή. Ειεπζεξία έθθξαζεο, ρσξίο όκσο λα αληηβαίλεη ζην από θνηλνύ ζπκθσλεκέλν πιαίζην αξρώλ ηεο νκάδαο Ζ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ: ζπιινγηθή επζύλε ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά από ηελ ειεύζεξε ζπλεηζθνξά αηόκσλ ή ζπιινγηθνηήησλ Αληηεκπνξεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο: δελ απνζθνπνύλ ζηελ θεξδνθνξία.
 • 9. Σν όξακα ηεο δηθηύσζεο 1/2 ΢θνπόο: αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία εγρεηξεκάησλ αληηπιεξνθόξηζεο: ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν δηακνίξαζεο ηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο γύξσ από ην ξαδηόθσλν θαη ηα κέζα αληηπιεξνθόξεζεο γεληθόηεξα. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα νξίδεη: ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηόο ηεο, αξθεί λα κελ πξνσζεί ην ξαηζηζκό, ηνλ εζληθηζκό, ην ζεμηζκό, ηελ θπξηαξρία, ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκό, ή ην θέξδνο ηδησηώλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο, αξθεί απηόο λα κε ζίγεη ηηο ακεζνδεκνθξαηηθέο θαη αληηηεξαξρηθέο δηαδηθαζίεο ζπλαπόθαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δίθηπν
 • 10. Σν όξακα ηεο δηθηύσζεο 2/2 Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ηέηνην δίθηπν ζα δηαηεξνύλ ηα δηθά ηνπο κέζα ζα ζπκθσλνύλ ζε κηα ζρέζε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνύλ λα δηακνηξάδνληαη ηαθηηθά κεηαμύ ηνπο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνύλ λα ζπλδηνξγαλώλνπλ εθδειώζεηο Χξήζε εξγαιείσλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν ηε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην δίθηπν
 • 11. ΢ηνηρεία επηθνηλσλίαο Επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα: media@mikropolis.gr Εθπέκπνπκε δσληαλά θάζε Κπξηαθή κέζσ ηνπ Ράδην Έληαζε (entasifm.org) Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο αλνηρηήο ζπλέιεπζεο ηεο ξαδηνθσληθήο νκάδαο αλαθνηλώλνληαη ζην blog ηνπ κηθξόπνιηο: micropolis-socialspace.blogspot.com
 • 12. Απέιαζε ζηε Μόιπλζε Με ηνλ ΢άββα Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε κόιπλζε από ηελ βηνκεραλία θαη από ηελ ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ θαη ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ ζηε γεσξγία ζε ζπλδπαζκό κε ηα αζηηθά ιύκαηα επηβάιιεη ηελ δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ δηαβίσζεο ζπιινγηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκν. Ζ πξαγκαηηθή κόιπλζε βξίζθεηαη ζηηο πνιηηηθέο, πξαθηηθέο θαη ηδέεο πνπ εθκεηαιιεύνληαη θαη ηζνπεδώλνπλ θάζε έλλνηα γηα απηνδηάζεζε θαη ειεπζεξία. Μέζα από ηηο αξρέο ηεο ζπιινγηθόηεηαο, ηεο ζπληξνθηθόηεηαο θαη ηηο ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη απηνδηαρεηξηδόκελεο θαιιηέξγεηεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εξγαζηήξηα δύκσζεο θαη ην έλαπζκα γηα λέεο θνηλσληθέο δνκέο απεμαξηεκέλεο από ηελ κόιπλζε θαη ηε δηαζηξέβισζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο, ρσξίο πνιηηηθά δηδάληα θαη παξάζηηα (κνπζηθή: new wave, synthpop, indie)
 • 13. Κνξηηδάδ Με ηε Γαλάε θαη ηε Μαξία Όηαλ ηα θνξίηζηα παίδνπλ ηδαδ, ην απνηέιεζκα είλαη... Κνξηηδάδ! Με θόλην κνπζηθέο πνπ θπιάλε από ην swing κέρξη ην rock'n'roll, ζπδεηάκε παξαζηάζεηο, εθζέζεηο, ζηλεκά θαη όια ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πόιε ιίγν πην "ήζπρα".
 • 14. Παλί Να Σν Κνπξδίζεηο Με ηελ Καηεξίλα θαη ηνλ Βαζίιε Μπαίλεηο ζηελ αίζνπζα. Βνιεύεζαη ζηε ζέζε ζνπ. Σα θώηα ζβήλνπλ. Βνιεύεζαη αθόκα πην πνιύ θαη...Ήρνο! Κίλεζε! Χξώκαηα! Δηθόλεο! Μνπζηθή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Γηαηί ε κνπζηθή είλαη εθείλε πνπ ζε θάλεη λα ληώζεηο θαιύηεξα ή ρεηξόηεξα, λα ελζνπζηαζηείο, λα θύγεηο από ηελ αίζνπζα ραξνύκελνο ή ιππεκέλνο. .Αλαηξέρνπκε ζην ζηλεκά ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο, ςάρλνληαο γηα θνκκάηηα πνπ ζα καο επαλαθέξνπλ κλήκεο αιιά θαη πνπ ζα καο δεκηνπξγήζνπλ λέα ζπλαηζζήκαηα αθνύγνληάο ηα γηα πξώηε θνξά. Αλαθεξόκαζηε ζε κεγάινπο ζπλζέηεο πνπ θαζόξηζαλ ηελ πνξεία ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αιιά θαη ζε ζθελνζέηεο πνπ επέιεμαλ λα ληύζνπλ ηελ ηαηλία ηνπο κε κνπζηθή πνπ καο ζπλαξπάδεη. Σα θώηα ζβήλνπλ... Βνιεύηεθεο..?
 • 15. Αληίπνιηο Με ηνλ Γηάλλε θαη ηε Εσή Μηα εθπνκπή πνπ αληηπνιηηεύεηαη ηε κηδέξηα θαη ηελ γθξίληα θαη αληηπξνηείλεη ην γέιην θαη ηελ αηζηνδνμία κε ηελ απαξαίηεηε δόζε ηξέιαο...
 • 16. Γειηίν Αληηπιεξνθόξεζεο Με ηελ Χαξά Κάζε Κπξηαθή θαη γηα έλα κηζάσξν κέζα από ην δειηίν αληηπιεξνθόξεζεο κεηαδίδνληαη θηλεκαηηθέο εηδήζεηο από ηελ Ειιάδα θαη ην δηεζλή ρώξν, λέα από θνηλσληθνύο ρώξνπο, πξσηνβνπιίεο, ζηέθηα, θηλεηνπνηήζεηο, ζπλειεύζεηο ηνπηθώλ θνηλσληώλ, εξγαδνκέλσλ θιπ. Δηδήζεηο από ηνλ θηλεκαηηθό ρώξν πνπ ε ζεζκηθή δεκνζηνγξαθία απνθιείεη από ηε δεκόζηα ζθαίξα ησλ γεγνλόησλ. Πιεξνθνξίεο πνπ είηε απνζησπνύληαη από ηα θαζεζησηηθά κέζα είηε εληέρλσο θη εζειεκέλα δηαζηξεβιώλνληαη από απηά. Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ησλ θηλεκάησλ θαη ηεο αληηζηεθόκελεο θνηλσλίαο πνπ βξίζθνπλ ρώξν ζην δηθό καο δειηίν αληηπιεξνθόξεζεο.
 • 17. Flashback Με ηνλ Ζιία To Flashback θάλεη ζύληνκεο ηζηνξηθέο αλαδξνκέο κε βάζε ηελ εκέξα εθπνκπήο. Παξάιιεια ζπκάηαη κνπζηθέο από ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζθαιίδεη, κε βάζε πάληα ηα -ρανηηθά- κνπζηθά ηνπ γνύζηα.
 • 18. Δθπνκπή ηεο Γξάζεο γηα ηελ Αγξηα Εσή Με ηε Εήλα θαη ην Βαζίιε από ηε Γξάζε γηα ηελ Αγξηα Εσή Δίκαζηε κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ αζρνινύκαζηε εδώ θαη 20 ρξόληα κε ηελ πεξίζαιςε θαη απειεπζέξσζε αδύλακσλ θαη ηξαπκαηηζκέλσλ Άγξησλ Ζώσλ ζε εζεινληηθή βάζε. Με ηελ εθπνκπή καο ζέινπκε λα πξνβάινπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ έξγνπ καο θαζώο θαη ηελ νηθνινγηθή θξίζε πνπ ππάξρεη κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηνλ άλζξσπν.
 • 19. Δθπνκπή ηεο Μνπζηθήο Οκάδαο Με ηνλ Παλαγηώηε, ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Λάθε από ηε Μνπζηθή Οκάδα ηνπ Μηθξόπνιηο Μία εθπνκπή αθηεξσκέλε ζε κνπζηθέο θαη κνπζηθνύο από όιν ηνλ θόζκν. Γηαηί πνιύ απιά ε κνπζηθή είλαη δσή
 • 20. Γξαθή Παξαλόκσλ Με ηελ Αλλα Κ Ζ “γξαθή παξαλόκσλ” είλαη ζεζκόο ηεο δεκνθξαηηθήο αξραίαο Αζήλαο, όπνπ θάζε πνιίηεο κπνξνύζε λα πξνζβάιιεη θάπνην λόκν πνπ ήηαλ άδηθνο θαηά ηε γλώκε ηνπ, θη αλ ην δηθαζηήξην ζπκθσλνύζε, ηηκσξνύληαλ ν εκπλεπζηήο ηνπ λόκνπ γηαηί παξαπιάλεζε ηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. ΢πρλά κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη θαη “παξάλνκεο” γξαθέο, νπόηε ν ηίηινο απνθαιύπηεη θαη ηελ ακθηζεκία ηνπ! Πξόθεηηαη γηα εθπνκπή ιόγνπ θαηά βάζε. Μπνξεί λα πάξεη όκσο δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο ηεο παξαγσγνύ. Παξνπζηάδνληαη ζέκαηα πνιηηηθνθνηλσληθνύ θαη θηινζνθηθνύ ελδηαθέξνληνο, δηαλζηζκέλα ελίνηε κε ζπλεληεύμεηο, ελαιιαγή παξαγσγώλ, δξώκελα, κνπζηθέο θ.α.
 • 21. Παξάζηηα Με ηελ Αθξνδίηε Ζ εθπνκπή πνπ δεκηνπξγεί παξάζηηα ζηε κνλόδξνκε επηθνηλσλία ησλ θαζεζησηηθώλ ΜΜΕ, ζηα απηηά ησλ κηθξναζηώλ θαη επηδηώθεη κηα επηιεθηηθή δηαινγή θαη εθθνξά εηδεζάξησλ ζε ζπλδπαζκό κε κνπζηθή. Σα εηδεζάξηα πξνέξρνληαη από ηε δηεζλή επηθαηξόηεηα θαη ε κνπζηθή πνηθίιιεη αλάινγα. Σν πεξηερόκελν ησλ εηδήζεσλ θαηαγγέιιεη θαηλόκελα πνπ θηκώλνληαη από ηα θαζεζησηηθά ΜΜΔ θαη ζηόρνο ηεο εθπνκπήο είλαη λα ππάξρεη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο αθξναηέο θαη γηαηί όρη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο λα ''ζπάζεη'' ε θιαζζηθή ζρέζε ηνπ πνκπνύ-δεθηή.
 • 22. Λεσ-θνξείν Με ηελ Αδακαληία Κάζε δπν Κπξηαθέο κε θαιεζκέλνπο , επαγγεικαηίεο από ην ρώξν ηνπ βηβιίνπ θη αλζξώπνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε δεκηνπξγία θαη παξαγσγή ηνπ. Κξηηηθή πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ιόγνπ όπσο νη ηζηνξηθέο πεγέο, ην παξακύζη, ην ζεαηξηθό έξγν θ.α. Αληίζηξνθα, ζα γίλεη απόπεηξα αλάγλσζεο ηεο πόιεο όπνπ δνύκε κέζα από ηηο βηβιηνζήθεο ησλ θνηλσληθώλ ρώξσλ, ηηο ελαιιαθηηθέο εθδόζεηο θιπ
 • 23. Μνπζηθό Πνδήιαην Με ηνλ Αιέμε Μηα εθπνκπή γηα ηε κνπζηθή θαη ην πνδήιαην. Σαμηδεύνπκε ζε κνπζηθά θαη πνδειαηηθά κνλνπάηηα. Με ελεκέξσζε θαη λέα από ηνλ θόζκν ηνπ πνδειάηνπ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνπζηθή, καθξηά από playlists θαη θαηεπζπλόκελνπο ήρνπο.
 • 24. Ρεκπέηηθε Γηαδξνκή Με ηνλ Γηώξγν Μνπζηθή εθπνκπή πνπ αλαθέξεηαη ζην Ρεκπέηηθν Σξαγνύδη. Γίλεηαη κηα δηαδξνκή, μεθηλώληαο από ηνπο πξώηνπο Διιαδίηεο δεκηνπξγνύο. Παξνπζηάδνληαη, εθηόο από ην βηνγξαθηθό ηνπ δεκηνπξγνύ, ζηνηρεία ηνπ θάζε ηξαγνπδηνύ, όηαλ ππάξρνπλ. Παξάιιεια αλαθέξνληαη ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο επνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδξνκή ηνπ εθάζηνηε θαιιηηέρλε, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ην αθηέξσκα. Πέξα από απηό όκσο, αλαθέξνληαη ζηνηρεία από κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, όζνλ αθνξά ηα θνηλσληνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ρεκπέηηθνπ. Δλ θαηαθιείδη, πξόθεηηαη γηα κηα εθπνκπή, ε νπνία δελ είλαη απιά κηα «δσληαλή» playlist, αιιά κηα ηαπεηλή πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ηνπ Ρεκπέηηθνπ ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηόηε επνρήο.
 • 25. Δπραξηζηνύκε γηα ην ελδηαθέξνλ ζαο Εξσηήζεηο?