Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö

 1. Työelämälähtöisyys Pedagoginen kehittämistyö Ammatillinen opettajakoulutus Jyväskylän ammattikorkeakoulu Mari Järvenmäki ja Pirjo Kivijärvi 19.4.2013
 2. Johdatus aiheeseen  Toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetuksessa korostuu nykyisellään yhä enemmän ammattiosaamisen kehittäminen, työelämäyhteys ja alueellinen vaikuttavuus  Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi on asetettu yhteistyö alueellisten pienten ja keskisuurten yritysten ja hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten kanssa sekä alueellinen kehittäminen  Työelämäyhteistyötä tarvitaan koulutustarpeiden ennakoinnissa, koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 3. Johdatus aiheeseen  Toteutuuko työelämälähtöisyys ammatillisessa opetuksessa?  Mitä työelämälähtöisyys tarkoittaa oppilaitos- ja työelämäkontekstissa?  Pystyvätkö oppilaitokset vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin?
 4. Työelämälähtöisyyteen vaikuttavat tekijät – TOP TEN 1. Pienenevät ikäluokat >työvoimapula >vain halutut alat saavat hyviä opiskelijoita >koulujen välinen kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kiihtyy 2. Ammatit muuttuvat > elinikäinen oppiminen, joustavuus 3. Tekniset valmiudet ja osaamisvaatimukset kasvavat 4. Uusien yhteistyömuotojen luominen/löytäminen;koulu- työelämä 5. Rahoitusperusteet; läpäisy 6. Opettajien oman ammattitaidon ylläpitäminen; työkierto 7. Uusien opetusmenetelmien ja –välineiden käyttöönotto, opettajan työn kehittäminen 8. Projektiosaaminen; TKI 9. Työelämän vaatimusten tason täyttyminen; harjoittelun sisällön/vaatimusten tason määrittäminen ja varmistaminen 10. Kielitaidon kartuttaminen; työelämän kansainvälistyminen
 5. Työelämälähtöisyys - SWOT  Oppilaitosten sitoutuminen alueen elinkeinojen kehittämiseen (strategiat)  Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen  Harjoittelu/työssä oppiminen tuttua  Uudet ammatit luovat koulutustarpeita  Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisääntyminen  Uudet opetusmenetelmät  Projektit, TKI  Täydennyskoulutus  Kansainvälistyminen  Useat opettajat etääntyneet työelämästä  Projektiosaaminen heikkoa,  TKI ei palvele elinkeinoelämää  Kielitaito  Viive uusien osaajien kouluttamisessa  Pystyykö koulutus vastaamaan työelämän haasteisiin?  Ammatteja katoaa  Työpaikat vähenevät teknologian kehittyessä  Pienenevät ikäluokat > työvoimapula  Uudet teknologiat  Kansainvälistyminen MahdollisuudetVahvuudet Heikkoudet Uhat
 6. Työelämälähtöisyyden kehittäminen: oppilaitos/opettaja  Oppilaitos/opettaja tiiviimmin mukaan harjoitteluun  vastuun lisääminen  harjoittelun ohjaus  resursseja harjoittelun ohjaukseen ja työpaikoilla käymiseen  harjoittelu tiiviimmin sidoksiin talven aikana opittujen teoriaopintojen kanssa  Projektiosaamisen kehittäminen  projektikoulutus  projektit paremmin palvelemaan yritysten ja paikallisen elinkeinoelämän tarpeita  Opettajien työelämäjaksot säännöllisiksi  Vuorovaikutuksen lisääminen työelämän kanssa  työpaikka/yritysvierailut  vierailevia luennoitsijoita eri organisaatioista ja yrityksistä  alumnitoiminta  Vuorovaikutuksen lisääminen toisten oppilaitosten kanssa  Strategian rinnalle konkretisoitu toimintasuunnitelma työelämäyhteistyön kehittämiseksi (rakenteellinen yhteistyö, ei saa olla henkilöriippuvainen)  Kolmikantayhteistyön toteuttaminen; koulutusohjelma-opiskelija-työelämä  seuranta: miten pian opiskelija työllistyy valmistumisen jälkeen, työllistyykö oman alan töihin, vastaako koulutus työelämän tarpeita  seurannan raportointi: toimii työkaluna oppilaitoksen laatutyössä
 7. Työelämälähtöisyyden kehittäminen: yritys/organisaatio  Työnohjaajakoulutus/perehdytyskoulutus  Ohjatun harjoittelun toimintamallin luominen yhdessä oppilaitosten kanssa  Vuorovaikutuksen lisääminen oppilaitosten kanssa  vierailut oppitunneilla  neuvottelukunnat  Aktiivinen mukanaolo oppilaitosten kehittämis- ja tutkimusprojekteissa  Opettajien/oppilaitosten mentorointi  Aktiivinen ote opetussuunnitelmien kehittämiseen
 8. Työelämälähtöisyys opiskelussa: esimerkkejä Etelä-Savosta  ”Projektihässäkkä” (Mamk)  Talonrakentajat (Esedu)  Kampusfestari (Mamk)  Learning Cafe-toimintamalli
 9. ”Projektihässäkkä”  Ympäristöteknologian opintoja työelämälähtöisissä projekteissa  Eri yhteistyöyritykset esittelevät toimintojaan ja mahdollisia tutkimus/selvitysaiheita  Opiskelijat valitsevat aiheet ja muodostavat ryhmät  Työskentely kestää kevätlukukauden  Opinnot kuuluvat vaihtoehtoisiin ammattiaineisiin  Opettajat (useita) ohjaavat opintoja omien ammattialojensa mukaisesti
 10. Opiskelijapalautetta…
 11. Valtakunnallista tunnustusta…  Teknologiateollisuus ry:n stipendi ja kunniakirja Ympäristöteknologian opintoja työelämälähtöisissä projekteissa Mikkelin ammattikorkeakoulu Yhteyshenkilö: yliopettaja Pia Haapea
 12. Talonrakentajat  Etelä-Savon koulutuksen työssäoppimishanke  Kuuluu Etelä-Savon ammattiopiston rakennusalan perustutkintoon  Kolmessa vuodessa rakennetaan omakotitalo  Rakentajia jokaiselta vuosiluokalta  Kaikki tekevät kaikkea ja oppivat
 13. Tulevaisuuden raksamiehet Lähde: Länsi-Savo Kuva: Jaakko Avikainen
 14. Kampusfestari  Monipuolinen kaupunkitapahtuma Mikkelissä  Levittäytyy mikkeliläisiin oppilaitoksiin, ravintoloihin, liiketiloihin, kaupunkiympäristöön  Musiikkia laidasta laitaan, nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuume, surmanajoa, lastenohjelmaa, luentoja…  Järjestäjät:  Mikkelin ammattikorkeakoulu  Etelä-Savon ammattiopisto  Suomen nuoriso-opisto  Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut  Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta  Mikkelin yliopistokeskus  Järjestelyistä vastaa pääasiassa oppilaitosten opiskelijat  Kampusfestari 19. – 30.4.2013, päätapahtuma 27.4. hallitustorilla  www.mamk.fi/kampusfestari
 15. Kampusfestari-ilmoitus
 16. Osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa: esimerkki toimintamallista  Toimintamallissa sovelletaan Learning Cafe-menetelmää  tavoitteena oppia yhdessä  jokainen osallistuja voi tuoda esiin omat ajatuksensa  ideoiden tuottaminen, reflektoiminen ja edelleen kehittäminen tapahtuu ryhmissä, joissa kussakin oma vetäjä (emäntä/isäntä, kirjuri, keskustelun ylläpitäjä)  luodaan ja jaetaan uutta tietoa, kokemuksia, rakennetaan yhteistä näkemystä  ryhmiin jaetaan otsikot/aihealueet, joita käsitellään (jokaisessa ryhmässä omat aihealueet)  keskusteluaika /ryhmä 10-20 min  ajan päätyttyä kaikki ryhmät vaihtavat paikkaa, ryhmän emäntä/isäntä jää paikoilleen  ryhmät vaihtavat paikkaa niin monta kertaa, että jokainen ryhmä on vieraillut kerran kaikissa ryhmissä  lopuksi yhteinen keskustelu, asioiden tiivistys ja jatkosta päättäminen  ryhmissä tuotettu materiaali toimitetaan myöhemmin koostettuna osallistujille
 17. Osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa: esimerkki Learning Cafe-toimintamallin toteutuksesta  Aihe  käynnissä olevan kehittämishankkeen sisällön ja toiminnan fokusointi  koulutustarpeiden kartoitus  Tilaisuuden kesto 4 h (kahvipausseja tarvittaessa)  Kutsu tilaisuuteen lähetetty viikkoja ennen  Osallistujat: maaseutuyrittäjiä, yrityksen edustaja (Humuspehtoori), Otavan maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen opettaja ja opiskelijoita, HY Ruralia- instituutin kouluttajia ja tutkijoita, MTT:n tutkijoita ja projektityöntekijöitä (tilaisuuden järjestäjä)  Ryhmiä kolme, joissa käsiteltäviä aiheita 2-3, keskusteluaika/ryhmä 10 min  Alussa yritysedustajan puheenvuoro, joka liittyi päivän teemaan  Ohjeistus työskentelytavasta ja ryhmiin jako  Ryhmien kirjurit sovittu etukäteen  Ryhmätyöskentelyn päätyttyä loppukeskustelu kaikista ryhmän aiheista, loppuyhteenveto ja jatkosta päättäminen  Puhtaaksi kirjoitettu kooste toimitettiin myöhemmin osallistujille
 18. Osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa: esimerkki Learning Cafe-toimintamallin toteutuksesta  Pohdintaa toimintamallin toimivuudesta  odotukset ja tavoite täyttyivät: lyhyessä ajassa saa paljon aikaiseksi  helppo tapa saattaa yhteen työelämän ja oppilaitoksen ja koulutusorganisaatioiden edustajia  vaatii huolellisen etukäteisvalmistelun  tiedottaminen riittävän ajoissa, jolloin myös oppilaitos ehtii suunnitella opetuksen niin, että se mahdollistaa osallistumisen  ryhmien maksimikoko noin 5 henkilöä, jolloin jokainen halukas saa äänensä kuuluviin
 19. Kirjallisuutta  Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 188/2009. http://www.vtv.fi/files/1783/1882009_AMKkoulutuksen_tyoelamalahtoisyyden_kehittami nen_NETTI.pdf  Kallberg, K. ja Hallila, M. (toim.) Osaamisen kohtaaminen. Näkökulmia työelämälähtöiseen koulutukseen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 26. http://www.karelia.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/C26_verkkojulkaisu.pdf  Keskitalo, Juhani (toim.). Insinöörikoulutuksen uusi maailma III – INSSI –hanke kilpailukykyä parantamassa. Hämeen ammattikorkeakoulu. HAMK:n e-julkaisuja 5/2011.http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Valtakunnalli set_verkostohankkeet/tekniikan_alan_ammattikorkeakoulutuksen  Mattila, Erkki. Opetuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa.2008. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kehittämishankeraportti. http://publications.theseus.fi/handle/10024/20099  Neuvonen-Rauhala, M-L. 2009. Työelämälähtöisyyden määrittäminen ja käyttäminen ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilussa. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Sosial Research: 367. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/21622/9789513936594.pdf?seque nce=1  Väisänen, P. 2003. Työssäoppiminen ammatillisissa perusopinnoissa. Ammatillinen osaaminen, työelämän kvalifikaatiot ja itseohjautuvuus opiskelijoiden itsensä arvioimina. Väitöskirja. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 83. 197 s. ja 59 s. liitteitä.
Anzeige