Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Unit Plan of Grade 7

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Unit Plan of Grade 7 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Unit Plan of Grade 7

  1. 1. n Unit Plan I: PAGBABAGO AT PAG-UNLAD NG LIPUNANG PILIPINO First Quarter: Aralin 1 – Mga Sanggunian ng Kasaysayan Aralin 2 – Mga Sinaunang Pilipino Aralin 3 – Ang Lipunan Noon Aralin 4 – Ang Pamumuhay Noon Aralin 5 – Pagtatag ng Kolonyang Espanya Time Frame: 20 - 30 na mga araw STAGE 1 – DESIRED RESULTS STANDARDS TRANSFER Content Standard / Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang malalim na pag-unawa sa pagbabago at pagpapatuloy na pag- unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino sa pamamagitan ng mga primaryang sanggunian. Perforamnce Standard / Pamantayang Pagganap: Nakapagsusuri nang kritikal ang mga mag-aaral sa pagbabago at pagpapatuloy na pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino sa pamamagitan ng mga primaryang sanggunian. Formation Standard: Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan sa oaglinang ng sariling kakayahan at pag-unlad ng bansa. Transfer Goal / Inaasahang Pagganap: Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan, kultura at aspetong panlipunan, pang-ekonomiya, at pampolitika sa Pilipinas, sa rehiyon ng Asya, at sa mundo, ang ugnayan sa rehiyon at daigdig, at ng batayang konsepto ng ekonomiks at aplikasyon nito sa buhay, gamit ang mga kasanayang napapaloob sa kakayahan ng pagsisiyasat, pagsusuri ng datos, pagsasaliksik, at mabisang komunikasyon. Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas base sa pagsusuri ng mga piling primaryang sangguniang nakasulat, pasalita, awdyp-biswal at kombinasyon ng mga ito, mula sa iba-ibang panahon, tungo sa pagbuo ng makabansang kaisipan na siyang magsisilbing basehan ng mas malawak na pananaw tungkol sa mundo. MEANING – MAKING Essential Questions (EQ) / Mahahalagang Tanong  Paano natin magagamit ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagpapaunlad ng sarili at ng ating bansa?  Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa nabuong kabihasnan o kultura ng mga sinaunang Pilipino?  Paano natin maipagpapatuloy ang mga Enduring Understanding (EU) / Kakailanganing Pag-unawa  Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa pag-unlad ng bawat indibidwal at ng bansa.  Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa tao at sa heograpiya ay nagbigay-daan sa pagbuo ng sinaunang kabihasnang Pilipino na pinaunlad ng mga karanasan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan.  Ang interaksiyon ng tao sa kanyang kapwa tao at sa heograpiya ay nagbigay daan sa Caterina and Giuditta Cittadini School Maria Victoria O. De Leon Unit Plan Araling Panlipunan 7 S.Y 2014 – 2015
  2. 2. pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga ninuno?  Paano natin maipahahayag ang pagpapahalaga sa ating nabuong kabihasnan / kulturang Pilipino?  Paano natin mapakikinabangan nang husto ang mga aral na natutuhan natin mula sa karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol?  pagbuo at pag-unlad ng sinaunang Pilipino.  Nahubog ng heograpiya ang kabihasnan / kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino.  Malawak ang pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, at pangkultura na naidulot ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. ACQUISITION Knowledge (K) Nauunawaan ng mag-aaral ang…  Kahulugan ng kasaysayan.  Kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan.  Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan.  Mga katangian ng sinaunang kabihasnang Pilipino  Mga katangian ng sinaunang tao sa Pilipinas  Pinagmulan ng lahing Pilipino  Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspektong pampolitika, pang- ekonomiya, at panlipunan)  Ang mga pamahalaan at mamamayan noon  Nasasabi ang gamit ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  Mga ebidensyang mataas na antas ng sibilisasyon ng mga sinaunang Pilipino  Sinaunang paniniwala at buhay pampamilya Technical Skills (S) Ang mag-aaral ay…  Naipaliliwanag ang kahulugan ng primary at sekundaryang sanggunian  Nakabubuo ng kongklusyon tungkol sa kahalagahan ng primaryang sanggunian sa sariling buhay  Nakapagbibigay ng halimbawa ng primaryang sangguniang pangkasaysayan ayon sa uri ng impormasyon  Nakapgbibigay ng halimbawa ng mga ito mula sa pang-araw- araw o sariling buhay  Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng mga uri ng sanggunian at ang limitasyon ng bawat isa  Naipaliliwanag kung ano ang artefact  Natutukoy ang iba-ibang artefact at mga gamit nito sa pang araw-araw na buhay  Naipalilianag ang ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at
  3. 3.  Pang araw-araw na buhay, teknolohya, at hanapbuhay ayon sa sipi ng salaysay ng prayle at iba pang kaugnay na primaryang sanggunian  Mga layunin at estratehiya sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas  Mga patakaran ng mga Espanyol na nakaaapekto at nagdudulot ng transpormasyon sa mga sinauanang pamayanang Pilipino  Paglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipians at pagtatag ng kolonya ayon sa sipi ng salaysay ni Antonio Pigafetta, mga historical na palatandaan nina Magellan at Lapu-lapu sa isla ng Mactan  Reduccion, tribute, at sapilitang pagtatrabaho ayon sa sipi ng prayle at iba pang primaryang sanggunian  pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino  Nakikilala ang sanhi at bunga ng mga pagbabagong naganap sa mga sinaunang tao sa Pilipinas  Natataya ang mga satos ukol sa katangian ng mga sinaunang tao sa Pilipinas  Nailalarawan ang kaugalian sa pagpangalan noong sinaunang panahon  Nakauunawa ng kahalgahan ng babae at mga anak sa lipunan  Nakapaghahambing ng terminilohiyang Tagalog at Bisaya ukol sa mga uring panlipunan  Naihahambing ang una at pangalawang paglibing  Nakahinuha ng impormasyon mula sa banga  Nailalahad ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino ayon sa gamit at simbolo ng banga  Nakababasa ng sipi ng mga primaryang sanggunian tungkol sa paglibing at sinaunang paniniwala  Nabibigyang kahalgahan ang kultura noon at ngayon  Nailalalahad ang mga pangyayaring nagbigay daan sa labanan nina Lapu-lapu at Magellan  Nakauunawa ng iba-ibang pananaw tungkol sa labanang ito  Nakikita ang papel ng isang punto de bista o perspektibo sa pagkakaunawa ng nakaraan  Nakasusuri ng mga instrumenting ginamit ng Espanya sa pananakop ng Pilipinas
  4. 4.  Naipaliliwanag ang kahulugan, pagsagawa, at epekto ng mga instrumenting ito sa mga Pilipino  Naiuugnay ang mga instrumenting ito sa loob ng konstekto ng mga layunin ng Espanya sa Pilipinas  Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto  Nakikita ang epekto ng punto de bista sa pagsasalaysay o paglalalrawan ng pangyayari STAGE II – EVIDENCES OF LEARNING EVALUATIVE CRITERIA ASSSESSMENT EVIDENCES Evidence at the Level of Performance / Sa Antas ng Pagganap Concept map Journal entry Tula tungkol sa pag-aaral ng kasaysayan Comparative chart Pagsusuri ng sipi Situational analysis History frame Transfer of Performance Task (T) / Inaasahang Pagganap  Paglikha ng isang tula tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan.  Paggawa ng comic strip na magpapahayag kung paano natin magagamit ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagpapaunlad ng sarili at ng ating bansa.  Paggawa ng graphic organizer at ipahayg kung paano natin pahahalagahan ang nabuong kabihasnan ng sinaunang Pilipino.  Pagbuo ng isang patalastas na maghihikayat sa mga mamamayan upang maipagpatuloy ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga ninuno  Paglikha ng jingle na maghahayag kung paano maipagpapatuloy ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga ninuno.  Pagsasaliksik tungkol sa mga sinaunang awitin at tugtugin ng ating mga ninuno.  Bilang isang ekonomista, gumawa ng powerpoint presentation at ipahayag kung paano natin mapakikinabangan nang husto ang mga natutuhan natin tungkol sa pagbabago sa ekonomiya ng mga Pilipino noon. Evidence at the Level of Understanding / Sa Antas ng Pag- unawa Other Evidences of Learning (OE)  Quizzes  Question and Answer  Exit Card  Seatwork  Assignment  Portfolio
  5. 5. Summative Assessment Tools and Strategies  Unit Test  Periodical Test

×