Anzeige
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Ang Rebolusyong Siyentipiko
Nächste SlideShare
RenaissanceRenaissance
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Ang Rebolusyong Siyentipiko

  1. ANG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO Hindi naimbentoangaghamsa panahonlamangng RebolusyongSiyentipiko.  Sa halip,malaonna itongginamitngmga Greekbilang scientianaang kahuluganay “kaalaman”.Subalitwala pang kosepto ng agham bilang isang disiplina at hindi pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista.  16-17th century – ito ang panahon ng pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko. Ito ang sumula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Nicolaus Copernicus – ay nagpasimula ng kaniyang propesyong siyentipiko sa Pamantasan ng Krakow, Poland noong 1492. Kasabay nito ang panahon ng pagkakatuklas ni Christopher Columbus sa America.  Sa panahong ito nagsimula na si Copernicus ng mga pagtatanong tungkol sa pangunahing paniniwala at tradisyon ng mga tao.  Nalaman niya na ang mga ideyang itinuturo at pinaniniwalaanngmga tao noong panahonna iyonay ukol sa Sansinukuban ay may mga pagkakamali.  Binigyang diin niya na ang mundo ay bilog taliwas sa naunang paniniwala na ito ay patag at kapag narating ng isang manlalakbay ang dulo nito ay posibleng mahulog.  Ukol sa pag-ikotngmundosasarili nitongaksishabang ito’y umiikot sa araw.  Ang araw ang nasa sentro ng Sansinukuban. Ang teoryang ito ay nakilala sa katawagang Teoryang Heliocentric.  Ang kaisipangitoni Copernicusaydi kaagad inilathala sadahilangposiblengitoangmagingdaansamgapuna mula sa simbahan at nangangahulugan ng persekusiyon,ekskomunikasyonopagsunogng buhay sa pamamagitan ng Inquisition. Tanong: 1. Ano ang ibig sabihin ng teoryang heliocentric? MGABAGONG TEORYASA SANSINUKUBAN(UNIVERSE) Johannes Kepler – isang Aleman na astronomer,natural scientist, at mahusay na matematisyan ang nagbuo ng isang pormula sa pamamagitan ng matematika tungkol sa posibleng pag-ikot sa isang paribilog ng mga planeta sa arawna di gumagalawsagitnangkalawakan(ELLIPSE)  Dinagdagpaniyanaangmgaplanetaaydi pare-pareho sa bilis sa kanilang paggalaw ngunit mabilis ang kanilang paggalaw kung papalapit sa araw at mabagal kung ito’y palayo.  Nagkaroon ng mga pagtatanong si Kepler sa mga pinuno sa academics at simbahan ng panahong iyon.  Hindi siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga hinuha at pagsusuri at maging sa pagtatanong sa simbahan dahil siya ay kabilang sa kilusang nahprotesta tungkol sa simbahan. Galileo Galilei – 1609 – nabuo niya ang kaniyang imbensiyong teleskopyo at naging dahilan ng kaniyang pagdiskubre sa kalawakan.  Ang kanyang pagtanggap sa teoryang itinuro ni Copernicus ay ginamit na dahilan upang siya’y mapailalim sa isang imbestigasyon ng mga pinuno ng simbahan.  Ang pagdidiing ito sa kanya ng simbahan ay naging daan upang bawiin niya ang ibang resulta ng kanyang ginawang mga pag-aaral at di maging daan sa pagtitiwalag sa kaniya ng simbahan.  Matapos ang retraksiyon ay nagpatuloy pa rin siya sa sa mga siyentipikong pagtuklas na naging basehan ng pagbubuo ng ma unibersal na batas sa pisika. Tanong: 1. Paano ipinaglaban nina Kepler at Galileo ang kanilang paniniwala? 2. Paano binago ng bagong kaisipan nina Kepler at Galileo ang pagtingin ng mga tao sa daigdig? ANG PANAHON NG ENLIGHTENMENT Isa sa bunga ng epekto ng pamamaraang makaagham angepektongrebolusyonsaiba’tibangaspetongbuhay. marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan,pampolitika,panrelihiyon,atmagingsa edukasyon. Tinawag itong panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment) nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo. Ang enlightenment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong 18th century. Maaari ring sabihing ito ay isang kilusang intelektuwal. Ang Enlightenment ay binubuo ng mga iskolar na nagtangkangiahonang mgaEuropeomulasa mahabang panahon ng kawalan ng katuwiran at pamamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong middle ages. ANG PAGPAPALIWANAG NI HOBBES TUNGKOL SA PAMAHALAAN ThomasHobbes –ideyangnatural law upangisulongang paniniwala na ang absolutong monarkiya ang pinakamahusay na uri ng pamahalaan. Pinaniniwalaan niya na ang pagkakaroon ng kaguluhan ay likas sa tao kaya dahil dito ay kailangan ng isang absolutong pinuno upang supilin ang ganitong mga pangyayari.
  2. Leviathan – isinulat niyang akalat noong 1651 – inilarawan niya ang isang lipunan na walang pinuno at ang posiblengmagingdireksiyonnitotungosamagulong lipunan. Binigyan niya ng diin na ang tao ay kinakailangang pumasok sa isang kasunduan sa pamahalaan na kailangang iwanan niya ang lahat ng kaniyang kalayaan at maging masunurin sa puno ng pamahalaan. Dahil sa kasunduang ito, pangangalagaan at poprotektahan ng pinuno ang kanyang nasasakupan. Di na bibigyan pa ng karapatang magrebelde ang mga tao, kahit pa hindi maktwiran ang pamamalakad. PAGPAPAHAYAG NG BAGONG PANANAW NI LOCKE JOHN LOCKE – isasa mga kinilalangpilosopo sa England Mayroong gaya ng paniniwala ni Hobbes na kinakailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng kanilang pinuno. Two TreatisesofGovernment–isinulatniyanoong1689 Nilalaman: sinasabi niya na ang tao ay maaaring sumira sa kaniyangkasunduansa pinunokungang pamahalaan ay di na kayang pangalagaanat ibigayang kaniyangmga natural karapatannaukol sabuhay,kalayaanatpag-aari. Ang kaniyang sulatin ay naging popular at nakaimpluwensiya sa kabuuan ng Europe at maging sa kolonya ng England, ang kolonyang Amerikano. Ang ideyaniyaangnagingdahilanng mga Amerikanona lumaya na sa Great Britain. Thomas Jefferson – ang nagsulat ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika. Ito ay naging mahalagang sulatin sa paglaya ng Amerika sa mga Ingles ay halaw sa mga ideyani Locke ukol sakasunduansapagitanngdalawang tao at ng pamahalaan. Baron de Montesquieu - REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
Anzeige