Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mercado laboral e competencias no territorio

Comunicación realizada por D. José Grandal Campos, Técnico de Orientación do Concello de Ferrol. I Jornada RRHH y RSC en la Universidad da Coruña.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Mercado laboral e competencias no territorio

 1. 1. Mercado laboral e competencias profesionais no territorio I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 2. 2. Que entendemos por Orientación Profesional?“Proceso continuo que permite aos cidadáns, a calquera idade e ao longo da súa vida, determinar as súas capacidades, as súas competencias e os seus intereses, tomar decisións en materia de educación, formación e emprego e gestionar o percorrido da súa vida persoal no que respecta á educación e a formación, no traballo e noutros marcos nos que é posible adquirir ou utilizar estas capacidades e competencias. A orientación inclúe actividades individuais ou colectivas de información, de consultas, de avaliación de competencias, de apoio e de ensino das competencias necesarias para tómaa de decisións e para a xestión da carreira.” I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 3. 3. Que entendemos por Orientación Profesional?Que? Proceso continuo.Para quen? Orientado a todos os cidadáns.Para que? Para tóma de decisións e a xestión da súa carreira.Cando? Durante toda a súa vida.Como? Información Consulta Avaliación de competencias profesionais Desenvolvemento competencias para xestionar a carreira. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 4. 4. PUNTO DE PARTIDA (I)Estratexia Española de Emprego (EEE) baseados na Lei deemprego..(9 LIÑAS DE TRABALLO) ORIENTACIÓN PROFESIONAL: información, acompañamento,motivación e asesoramento FORMACIÓN E RECUALIFICACIÓN: aprendizaxe, formación,recualificación ou reciclaje profesional OPORTUNIDADES DE EMPREGO E FOMENTO DACONTRATACIÓN: estímulo da contratación e apoio ao mantementode postos de traballo OPORTUNIDADES DE EMPREGO E FORMACIÓN: traballo efectivonunha contorna real e permitan adquirir formación ou experienciaprofesional a través de procesos mixtos de emprego e formación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 5. 5. PUNTO DE PARTIDA (II) FOMENTO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO EMPREGO: igualdade entre mulleres e homes no acceso ao emprego e conciliación da vida persoal, familiar e laboral OPORTUNIDADES A COLECTIVOS CON ESPECIAIS DIFICULTADES: inserción laboral de persoas con especiais dificultades para o acceso e a permanencia no emprego AUTOEMPLEO E CREACIÓN DE EMPRESAS: fomentar as iniciativas empresariais mediante o emprego autónomo, ou a economía social PROMOCIÓN DO DESENVOLVEMENTO E A ACTIVIDADE ECONÓMICA TERRITORIAL: xeración de emprego, a creación de actividade e a dinamización e impulso do desenvolvemento económico local FOMENTO DA MOBILIDADE: desprazamento da residencia habitual para a obtención e desempeño dun emprego I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 6. 6. Escenario Laboral Actual Cambio tecnolóxico constante. Mercado cambiante: Acortamento de vida dos produtos. Globalización da economía. Facilidade de acceso á información. Necesidade de adaptación constante. Crisis económica Alta oferta de mán de obra Cada vez máis requerimentos sobre os empregados. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 7. 7. Medidas de avance nas políticas activas de empregoIntegración da Orientación Profesional: correlación e coordinación entre a orientación laboral e a orientación educativa, aproveitando a metodoloxía e ferramentas dunha e outra.Optimización de coñecementos e cualificación: impulso específico aos traballadores xa formados e/ou con experiencia mediante programas específicos de achegamento á empresa e incentivos directos á contratación para quen participen en políticas activas de emprego.Posibilidade de cursos “ad hoc”: para grupos de traballadores orientados con necesidades concretas de cualificación. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 8. 8. Medidas de avance nas políticas activas de empregoOptimización de accións en función da maior ou menor cualificación do traballador:  Proxecto de Intermediación con traballadores de maior cualificación: con menor custo de preparación e maior resultado a curto prazo.  Programas experienciales e de cualificación complementaria a traballadores con cualificación básica sen posibilidades de emprego a curto prazo.  Alternativas de cualificación a traballadores en risco de exclusión: crédito en reserva para accións concretas de grupos concretos. Accións de recualificación e formación en idiomas e alfabetización informática con apoio dos Centros educativos.  Habilidades prelaborales relacionadas e condicionadas a programas de axudas de subsistencia I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 9. 9. Xestión de RRHH Organizacions cada vez máis flexibles e máis funcionais. Orientación ó cliente como estratexia diferenciadora. Valoración das persoas como fonte de ventaxa competitiva. Importancia da formación ocupacional e continua. Xestión por Competencias? I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 10. 10. Xestión por Competencias:Implicacións Utilizar as competencias como base para a xestión das persoas. Valorase o potencial, non so os coñecementos. Cambio de filosofía e enfoque evolutivo do posto de traballo, como núcleo e unidade básica organizativa, hacia a persoa. POSTO PERSOA I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 11. 11. Xestión por Competencias: EmpregabilidadeDesenvolvemento de Persoas a través do seu potencial para ser empregados ou emprendedores Empregabilidade Flexibilidade para adaptarnos ós cambios. Capacidade para actuar con autonomía. Preocupación pola formación permanente. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 12. 12. Xestión por Competencias: Aplicacións  Selección de persoal  Formación adecuada  Evaluación do Desempeño concreto  Promoción continua  Retribución adecuada I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 13. 13. Competencias, Que?Definición de Competencia : Unha competencia é un repertorio decomportamentos que fai eficaces ósprofesionais en determinadas situacións. (C.Lovy-Loboyer, 1996) I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 14. 14. Competencias ¿ Que?As competencias son unha mezcla de:  Coñecementos (saber)  Habilidades (saber facer)  Actitudes (querer facer)  Comportamentos (como actuar) “Que se manifestan en conductas que conlevan ó éxito na túa vida profesional” I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 15. 15. Competencias ¿ Que? Tipos de competencias XENÉRICAS: Comúns e aplicables a todólas profesións e profesionais Por exemplo: Traballo en equipo, orientación ó cliente, innovación, creatividade, flexibilidade e adaptación ó cambio, etc. ESPECÍFICAS: Relevantes para unha área de actividade específica, ou unha formación específica. Por exemplo: contabilidade, sistemas operativos, finanzas, compras, etc. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 16. 16. Competencias, Que? Cales demandan as empresas? Traballo en equipo. Orientación ó Cliente. Polivalencia Autoconfianza. Iniciativa. Disponibilidade Orientación ó logro. Flexibilidade. Compromiso coa organización. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 17. 17. Competencias. Que? Cales demandan máis as empresas?  Capacidade de aprendizaxe continuo.  Traballo en equipo e cooperación.  Actitude positiva e optimismo.  Responsabilidade critica no traballo.  Flexibilidade e capacidade de adaptación.  Orientación ao cliente (interno e externo)  Resolución de problemas.  Compromiso I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 18. 18. Competencias ¿ Que? Competencias Xenéricas Orientación ó Cliente  Iniciativa e Optimismo Planificación e Organización  Resolución de Conflictos Liderazgo  Resistencia ó Estrés Xestión de Recursos  Responsabilidade Compromiso coa organización  Capacidade de Aprendizaxe Negociación  Sensibilidade Interpersoal Toma de decisións  Motivación polo Logro Autocontrol  Impacto e Influencia Confianza nun mesmo  Persistencia Adaptabilidade  Búsqueda de Excelencia Flexibilidad  Habilidades de Comunicación Innovación e Creatividad  Traballo en equipo e cooperación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 19. 19. Mercado laboral e Estratexias de empregoMercado Laboral Estratexias Competencias  Mobilidade Potencial  Aprendizaxe continuo Empregabilidade  Responsabilidade  Adaptación I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 20. 20. ANEXO: Competencias I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 21. 21. Orientación ó Cliente(Cliente externo e interno) Deseo de axudar ou servir ós clientes;anticipándose, coñecendo e entendendo asnecesidades dos mesmos e buscando a soluciónmáis adecuada para satisfacer, e incluso exceder,as súas expectativas. Entre os clientes podeincluirse ós compañeiros de traballo (clienteinterno). I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 22. 22. Planificación e Organización Definir prioridades; establecer os plans de acción necesarios para alcanzar os obxectivos fixados axustándose ós presupostos; distribuir os recursos; definir as metas intermedias e as continxencias que poidan presentarse e establecer medidas oportunas de control e seguimento. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 23. 23. Liderazgo Guiar ó equipo na realización dunha tarefa, estructurándoa, dirigixindoa e delegando responsabilidades para a consecución da mesma. Establecer e manter o espírito de equipo necesario para conseguir os obxectivos fixados. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 24. 24. Compromiso coa organizaciónÉ o grao de adhesión á cultura da organización,identificación cos seus valores, fins e obxectivos.Nivel de compromiso persoal e profesional coasdirectrices da Organización. Participación natransmisión destos valores. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 25. 25. NegociaciónFacilitar os procesos e decisións tendo en contaa todos os implicados e as súas necesidades.O bo negociador integra as opinións e asnecesidades das diferentes posturas no produtofinal. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 26. 26. Toma de Decisións Analizar a situación, valorar as alternativas e decidir en función do tempo, a situación e os recursos dispoñibles. Decidir ante situacións complexas. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 27. 27. Autocontrol Capacidade de manter o control dunmesmo en situacións estresantes o queprovocan fortes emocións. Refirese ó controldas emocións, non á supresión. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 28. 28. Confianza nun Mesmo Creencia na capacidade dun mesmo paraelexir o enfoque adecuado para unha tarefa elevala a cabo, especialmente en situaciónsdifíciles que supoñen un reto. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 29. 29. Adaptabilidadee Orientación ao Cambio  Capacidade para enfrentarse con flexibilidade e versatilidade a situacións novas e para aceptar os cambios positiva e constructivamente.  Capacidade para permanecer eficaz dentro dun entorno cambiante, á hora de enfrentarse con novas tarefas, responsabilidades ou persoas. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 30. 30. Flexibilidade Capacidade para modificar o comportamento propio, é decir, adoptar un diferente enfoque, co obxetivo de alcanzar unha meta.  Estas persoas non son ríxidas na súa forma de pensar ou actuar. Identifican claramente cando é necesario cambiar e así o fan. Adoptan posicións diferentes a fin de encontrar solucións más eficientes. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 31. 31. Innovación e CreatividadeÉ a habilidade para presentar recursos, ideas e métodosnovedosos e concretalo en accións. Caracterizanse por:  Propoñer e atopar formas novas e eficaces de facer as cousas.  Poseen moitos recursos.  Permanecer aberto a novas ideas, perspectivas e información.  Buscan novas alternativas de solución e arriescanse a romper os esquemas tradicionais. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 32. 32. Iniciativa e Optimismo Predisposición para emprender accións, mellorar resultados ou crear oportunidades. Unha persoa dinámica e con iniciativa, unha persona proactiva. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 33. 33. Resistencia ó Estrés(Comportamento ante o fracaso) Manter a estabilidade emocional e o nivel de eficacia e eficiencia en situacións de presión, oposición, desacordo e de dificultades ou fracasos, liberando a tensión duna maneira aceptable para os demáis. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 34. 34. Responsabilidade Fai referencia ó compromiso, a un alto sentido do deber, o cumplimento das obligacións nas diferentes situacións da vida. As persoas responsables cumplen os compromisos que adquiren, asumen as posibles consecuencias dos seus actos e se esforzan sempre por dar máis do que se lles pide. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 35. 35. Capacidade de Aprendizaxe Habilidade para adquirir e asimilar novos coñecementos e destrezas e utilizalos na práctica laboral.A actitud destas persoas é de apertura ó aprendizaxe e poseen un espíritu de investigación. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 36. 36. Sensibilidade InterpersonalCapacidade para escoitar adecuadamente e paracomprender e responder a pensamentos,sentimentos ou intereses dos demáis sin que éstoso teñan expresado claramente. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 37. 37. Xestión de RecursosCoñecementos e habilidades que permitanplanificar, coordinar e distribuir e controlar osrecursos tanto mataríais como humanos, co finde alcanzar o obxectivo proposto de maneiraeficaz. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 38. 38. Motivación polo Logro (Orientación a obxectivos)Preocupación por traballar ben ou porcompetir para superar un estándar deexcelencia.  Estas persoas orientanse cara os resultados e posuen unha motivación moi forte para cumplir os seus obxectivos e esixencias. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 39. 39. Impacto e Influencia Capacidade de producir un impacto ou efecto determinado sobre os demáis, persuadilos, convencelos, influir neles positivamente, co fin de lograr que sigan un plan ou liña de acción. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 40. 40. Persistencia É a tenacidade, a insistencia permanente para lograr un propósito e non desfalecer ata conseguilo. As persoas que poseen esta actitude, caracterizanse porque insisten e non desisten ata lograr o que se propoñen. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 41. 41. Búsqueda da ExcelenciaÉ o compromiso coas cousas ben feitas e oafán de por mellorar cada vez máis. Estas persoas intentan facer o seu traballo cada día mellor, aínda tendo que asumir máis traballo. Orientación a resultados e obxectivos. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 42. 42. Habilidades de Comunicación Comunicar é o proceso a través do cal transmitimos as nosas intencións, ideas, opinións, feitos, coñecementos,… a fin de facilitar a comprensión mutua entre emisor e receptor.É a capacidade de informar clara e concisamente e obter información de persoas de distintos niveis, formación ou intereses. Expresar claramente a información, tanto de forma oral como escrita. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 43. 43. Traballo en EquipoÉ a capacidad de traballar con outros para conseguir metas comúns. Un equipo de traballo é un grupo de persoas con capacidades complementarias que realizan tarefas interdependentes e que perseguen un obxetivo común e específico. As persoas con esta competencia son colaboradores eficaces incluso cando o equipo se encontra traballando nalgo que non está directamente relacionado cos seus intereses personais. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 44. 44. Resolución de Conflictos Estudiar os problemas, identificando os seus aspectos máis relevantes e as súas causas para elexir as solucións de maior calidade no prazo temporal fixado. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 45. 45. “Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a otros cómo trabajan.” Jerome Klapka Jerome (1858-1927) Humorista inglés. I Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo
 46. 46. ¡¡¡ Grazas pola súa atención e participación !!! pepegrandal@ferrol.es pepegrandal@gmail.comI Xornadas de RR.HH e RSC. Facultade de Ciencias do Traballo

×