Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Text denis scuto

4.617 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Text denis scuto

 1. 1. Denis ScutoD’Lëscht vun de jüdesche Schoulkanner (September 1940)Letzebuerger Staat hëlleft dem Gauleiter Simon bei der JudeverfolgungFänke mer un mat engem Märchen. Et wor eemol… Lëtzebuerg am ZweeteWeltkrich:“Zweiundzwanzig Jahre nach Ende des Er ten eltkr eg w r Lu emburg am .Ma erneut on en eut chen be etzt. em ro herzogtum ollte am t e ne er chwer ten r ungen e t e ner r n ung be or tehen. Da GroßherzoginCharlotte und die Luxemburger Regierung ihre Lehren aus der Vergangenheitgezogen hatten, gingen sie ins Exil und ließen sich in London und Kanada nieder.Dies war eine richtige Entscheidung, da Luxemburg durch das Engagement an derSeite der Alliierten nach dem Krieg auf seine volle internationale Anerkennungzählen konnte.Zunächst aber bedeutete die deutsche Besetzung das Ende der luxemburgischenUnabhängigkeit. Im Juli-August 1940 wurde Luxemburg unmittelbar deutscherVerwaltung unterstellt. Der Gauleiter des Gaus Koblenz-Trier Gustav Simon wurdezum Chef der Zivilverwaltung ernannt. Von Anfang an zielten die von ihmgetroffenen Maßnahmen auf die De-facto-Annexion Luxemburgs an das Reich sowiedie Germanisierung der Bevölkerung ab. Sämtliche luxemburgischen Staatsstrukturenwurden abgeschafft. Die Verwendung des Franz chen wur e erboten. M t gro em ro agan aau wan wur e er ucht e Lu emburger r a az reg me zugewinnen.Doch stießen die Bestrebungen der Besatzungsmacht auf wachsende Feindseligkeit.Bei einer Volkszählung antwortete die Mehrheit 1941 auf die drei entscheidendenFragen nach Staatsangehörigkeit, Volkszugehörigkeit und Muttersprache mit„lu emburg ch“. e e Ergebn war Au ruck e er tan er Be lkerunggegen die Assimilationsbestrebungen der Besatzungsmacht.”1Dat as déi offiziell Geschicht vu Lëtzebuerg um Ufank vum Zweete Weltkrich, wéijidfereen se kann op www.gouvernement.lu noliese, erausginn vum ServiceInformation et Presse un er Lëtzebuerger Reg erung. Et a ’Legen un er“Resistenz vum Lëtzebuerger Vollek géint den Nazi-Okku ant” wé en CSV-Deputéierten et an der Chamber nach kierzlech, den 31. Januar 2013, ausgedréckthuet.Zënter dem Enn vum Zweete Weltkrich kréie mer déi selwescht Geschicht erzielt, déide jonken Historiker Vincent Artuso gutt resuméiert huet:“La Secon e uerre mon ale occu e une lace art cul ère an l’é o ée nat onalelu embourgeo e. La ré tance contre l’occu ant y e t l’équ alent e guerres delibération sur lesquelles la plupart des Etats souverains basent leur légitimité. Lemythe on ateur ’a u e ur le o nt u ant : Le gou ernement a n que laGrande- uche e qu ttèrent le ay au mat n e l’ n a on our e ou tra re àl’em r e alleman e; l rent cau e commune a ec le All é ’emblée ermement,et ju qu’à la n e la guerre. Tan que l’e écut éta t à l’étranger toute le1 Apropos… Geschichte des Großherzogtums Luxemburg, hrsgg. vom Presse- und Informationsamt derLuxemburger Regierung, Februar 2008
 2. 2. institutions luxembourgeoises furent abolies et remplacées par une administrationallemande dirigée par le tout-puissant Gauleiter Simon. Privé de ses chefs naturels, le eu le e re a contre l’occu ant arache ant le roce u e ormat on ’unenat on lu embourgeo e.”2 ’h toresch Fuerschung huet dee Mythos widderluecht – an zum Deel schonnszënter Jorzingten. Déi éischt wëssenschaftlech Aarbechten an de 70er Joren, e. a. vuPaul Dostert, Emile Krier, Claude Wey, Lucien Blau, hu gew en a ’aktRe tenzler genee wé ’akt Kollaborateuren, nëmmen eng Minoritéit woren,währen ’Major té t un er Be lkerung eng o woar en Haltung ageholl huet, déi ech eré cht geännert huet wé kloer g n a a en Okku ant ’LëtzebuergerJongen an ’ ehrmacht wollt zwéngen.Méi rezent Studien, e. a. vu Paul Cerf, Henri Wehenkel, Serge Hoffmann, BenoîtMajerus a Vincent Artuso, hu weider Aspekter un ’L cht bruecht. Vu dass ’Regierung an den Exil gaangen as ouni explizit Consignen ze gin, huet deGeneralsekretär vun der Regierung, Albert Wehrer, eng Regierungskommissioun –Verwaltungskommissioun genannt – an ’L ewe geru . ’Chamber huet ëserKomm oun ’” le n ou o r ” oté ert an se als stellvertriedend Regierung agesat.Lëtzebuerger Institutiounen hun also zu Lëtzebuerg weider funktionéiert an dat nëtnëmmen bis zur Nominéierung vum Gauleiter un ’S ëtzt un enger ä t cherZivilverwaltung am Juli-August . ’Verwaltung komm oun huet och donoweider geschafft bis se den 23. Dezember 1940 vum Gauleiter ofgeschaft gouf.Nom däitsch-franzéischen Armistice vum 22. Juni 1940 hun suwuel ’Verwaltung komm oun wé ’Chamber wert hire Präsident Emile Reuter, fireng Kollaborat oun mam Re ch o té ert an hu er cht ’ ran e-Duchesse zeiwerzeegen zeréckzekommen. ’E lreg erung an ’ ran e-Duchesse hun hesitéiertan eréischt wéi de Gauleiter Simon als Chef vun der däitscher Zivilverwaltung zuLëtzebuerg nominéiert gouf, hun se decidéiert op London ze goen an op der Säit vun en All é erten “ r ’Zukun t um Lan ze cha en”. ’Verwaltung komm oun huet b zu h rer O lé ung am ezember mam Nazi-Okkupant kollaboréiert. An och nach no hirer Ofschafung hu Lëtzebuerger Beamtenz. B. an der Abteilung IV A weidergeschafft, déi en charge vun der Spoliatioun vun debiens juifs war.Ee Berä ch un är Kollaborat oun woar ’Em etzung un en ant em te cheGesetzer zu Lëtzebuerg. Besonnesch bei der Identifikatioun an der administrativerEr aa ung un er j e cher Be lkerung huet ’Verwaltung komm oun engaktiv Roll gespillt.Dës Roll gouf iwregens schonns vum Paul Dostert an senger Dokterthes iwer déidäitsch Besatzungspolitik erwähnt, déi 1985 – viru bal 30 Joer! – erau koum: “Auzwei Schreiben vom November 1940 spricht ein administrativer Ton derZusammenarbeit, der den Eindruck erweckt, als ob die Verwaltungskommission2 Artuso Vincent, La collaboration au Grand-Duché de Luxembourg durant la Seconde Guerremondiale. Attentisme, coopération, assimilation. Rapport de recherche sur la thèse de doctorat(Université Paris I Panthéon-Sorbonne / Université du Luxembourg, 2011), in: Hémecht, Revue ’h to re lu embourgeo e /2 .5 7
 3. 3. gewisse Fragen in Bezug auf die Juden nichtluxemburgischer Nationalität von sichaus aufgeworfen und dadurch den Mechanismus der Erfassung erst in Gang gesetzthätte. Die dann von ihr geforderten Handlangerdienste am Schreibtisch wurdenakr b ch genau gele tet.”3 De Paul Dostert schreift weider, dass dat schlëmmKonsequenzen hat.Et as immens verwonnerlech, dass de Paul Dostert, virun allem an sénger Funktiounals Direkter vum 2002 gegrënnten Centre de documentation et de recherche sur laRésistance oder als ee vun de Memberen vun der Commission spéciale pour l’étudedes spoliations des biens juifs pendant les années de guerre 1940-1945 dës Fro ni méiöffentlech thematiséiert huet.De Paul Dostert bezitt sech am zitéierte Passage vun senger Dokterarbecht op engLëscht vu bal 500 polnesche Ju en é ’Verwaltung komm oun, opgrond vuneegene Recherchen an den Dossierë vun der Friemepolizei, zesummegestallt huet andem Chef vun der Zivilverwaltung iwerreecht huet.Mee mat er elwe chter Akr b e a am Se tember ’Lë cht u ämtlechejüdesche Primärschoulkanner – mat oder ouni Lëtzebuerger Nationalitéit – aus demJoer 1939/1940 zesummegestallt gin, mat Nimm, Gebuertsdatum, Gebuertsuert anAdresse.Wéi as et méiglech, dass dës Kollaboratioun an der grousser Öffentlechkeet eréischtzënter engem oppene Bréif vum Historiker Serge Hoffmann un de Jean-ClaudeJuncker am tageblatt vum 19. September 2012 bekannt gin as? Erënnere mer heidrun, dass de Serge Hoffmann de Premier an deem Bréif freet, ob Lëtzebuerg net wéi ’Bel ch ech m t ent chëllegen r ’Be eelegung u Lëtzebuerger Autor té ten under Judeverfolgung. De Ben Fayot huet doropshin eng Question parlementairegestallt wou en och ro h we t a ’Recomman at ounen vum Bericht iwer ’Spoliation des biens juifs vun 2008 nach net emgesat goufen. ’Äntwert um rem er a en 3 . Januar 3 eeg nom Ann er a re un erBefreiung vun Auschwitz, komm an huet mech wierklech schockéiert. Dorannerbehaapt de Premier a e gewë ene “ lou” wer ’Roll un erVerwaltungskommissioun besteht an dass een eréischt no weideren historescheRecherche fundéiert Konklusiounen iwert eng aktiv Bedeelegung vun derVerwaltungskommissioun un der Deportatioun vun der jüdescher Bevölkerung kéintzéien.Dass weider Recherchen néideg sinn, stëmmt e ekt . Mee net wer ’Fro un eraktiver Bedeelegung vun der Verwaltungskommissioun. Déi as zënter der erwähnterPublikatioun vum Paul Dostert vun 1985 beluecht. Recherchen sin néideg iwert denAu moo un är Kollaborat oun wer ’Im l kat oun vun aneren Institutiounenvum Lëtzebuerger Staat, vun séngen Eliten, vu sénge Funktionären an iwer ’Ur aachen an ’Mot at ounen un är Kollaborat oun. An net zulescht iwer datlaangt öffentlech Schweigen iwer dës Kollaboratioun bei der Judeverfolgung.3 Dostert Paul, Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und Selbstaufgabe. Die deutscheBesatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung, 1940-1945, Luxemburg, 1985, S. 166-167
 4. 4. D’Lëscht vun de jüdesche Schoulkanner (September 1940)De 5. September 1940 trieden eng Rei antisemitesch Veruerdnungen vum Chef vun er Z l erwaltung a Kraa t orënner ’ “Veror nung ber Ma nahmen zurBeseitigung des jüdischen Einflusses auf das öffentl che Leben n Lu emburg”. ’Lëtzebuerger Verwaltungskommissioun reagéiert direkt. An der Circulaire Nr.3344 vum 6. September 1940 schre t e Con e ller e gou ernement r ’In truct onpublique a Member vun der Verwaltungskommissioun, Louis Simmer, un ’ tr ct comm a ren an un e Buergermee chter un er Sta Lëtzebuerg. Heebied se, ’Lé er er onal un e r mär choulen an e S ll choulen opzefuerderen,direkt e “Verze chn er K n er rael t cher Kon e on e am Schlu e eletzten Schuljahre n hrer Schule e nge chr eben waren”, mat folgenden Angaben:Numm, Virnumm, Geburtsuert, Gebuertsdatum vun de Kanner, Adresse vun derverantwortlecher Persoun. é Rele eën n wer ’ emenge erwaltungen un ézoustänneg Inspekteren anzereechen. ’Lé er er onal ’In ekteren an ’ emenge erwaltung follechen an EnnSeptember 1940 stin déi komplett Lëschten vun am Ganzen 280 Primärschoulkanner.Dir fannt se am Nationalarchiv ënnert folgender Cote: Archives nationales duLuxembourg (ANLux), Ministère e l’In truct on ubl que En e gnement r ma re(1817-1944), IP-1557: “In t tuteur et écol er non-aryen ”.Den 29. Oktober 1940 gët ann ’Verwaltung komm oun o Uer er um Che un er Z l erwaltung e Schre wen un all ’Schoulen au em Land eraus, an demmatgedeelt gët, dass jüdesch Kanner nët méi zum Unterrecht un öffentlechen a privateSchoulen vun alle Schoulgattungen zougeloss sinn. De Louis Simmer leet denDirekteren an tr ct comm a ren un ’Häerz ’Fäll u “M chl ngen” e tra zemellen.Am November gëtt nach ’Lë cht un e olne che Ju en nogereecht.No méi wéi 70 Joër Schweigen, Vergiessen, Verdrängen, Vertuschen as et un derZäit, déi éischt Lëscht ze veröffentlechen, déi vun den 280 Primärschoulkanner. Firall é r é ’Kollaborat oun të cht Lëtzebuerger A m n trat ounen an er az -Zivilverwaltung nach “flou” bleift.44 Déi (onkomplett) Informatiounen iwer dat weidert Schicksal vun de Kanner stamen aus dernominativer Lëscht vun de méi wéi 4.000 Juden, déi den 10. Mee 1940 zu Lëtzebuerg gelieft hun, déiam Kader vu Fuerschungsarbechten vun de leschte Joren konnt rekonstruéiert gin, an déi ënnerwww.genami.org ze fannen as.
 5. 5. BetzdorfKahn MarcelConsdorfMosheim IngeMosheim UschiNussbaum GustavDikkerechTriest MargotDéifferdengBornstein Esther, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertCahen RogerEisen ManfredFenchel Malvy, de 14. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertFinkelstein RachelGoldschmidt EllaGoldschmidt MarleneKaufmann Rosel, de 26. August 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertLazard RenéeLevy ValentinNeuberg HansIechternachJosef JohannaMayer ManfredErmsdorfLevy Gunther, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertEsch-UelzechtBrust IsidorCerf PaulFinkelstein IsidorGelbart MoritzGelber JohannaGelber RosaHerstein JakobKahn Andrea, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertKahn Gaston, den 11. Februar aus Frankräich op Auschwitz deportéiertKahn Julian, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertKahn Marcel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertKahn Relly, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertLanderer HeleneLevy JakobineLevy KarlaLevy RolphLiebermann Johanna
 6. 6. Markowitz RachelMoritz AlfredMoritz ErnestMusmann RachelNussbaum MarcelNussbaum SonjaPrezerowitz FritzPrezerowitz MaisyRaiss HeinrichSimon WalterSirotta CamilleSteinberg HeinrichWajs AlbertWolf GittyWolff ErnestWolff FerdinandEttelbréckCahen ClaudeCahen RaymundGorge KarlOssowski Heinrich, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertOssowski Jeanette, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertOssowski Marcel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertWiotelka DoraWolff ArletteGrousbousCahen AliceGréiwemacherMarx FernandeHesperLeib AndreasLeib JosetteLoewenstein LeoStad LëtzebuergAbraham PeterBarth HansBojm MariaBornstein Marcel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertBrahm LeoBryks ArmandBryks SelmaBugajski Isaak, den 13.4.1944 vun Drancy op Auschwitz deportéiertCahen MargotCerf FranzDantziger Arthur
 7. 7. De Jong NorbertDeichmann MarionDeresiewicz EdithDeresiewicz MarcelDeutscher Rachel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertDikler LeonDorf SalomonEdelmann FriedelEdelmann SalyEdelmann ToniEllenzweig MaxFacher RuthFaktorowitsch Jacqueline, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op LitzmannstadtdeportéiertFastowsky FriedaFelsen JohannaFischmann Gisela, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertFleischer WalterFriedmann IdaFroeschel GerhardGaller MarietteGelbart Helene, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGelbart Max, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGlazer HenrietteGodin HenriGodin NorbertGoldberg Anna, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGoldberg AristidGoldberg Cella, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGoldberg Frida, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGoldberg Isaac, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGoldberg Maria, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertGoldstein FranzGoldstein Helene, den 28. Juli 1942 vu Cinqfontaines op Theresienstadt deportéiertGolubszyk HeleneGordon JonnyGorge JohannaGottlieb BenoitGottlieb ErichGottlieb GustyGruenblatt LilyGrynbaum BennoGünther BettyGutenberg Erna, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertGutenberg Fanny, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertGutenberg Heini, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertGutenberg Regina, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertHaber Felix, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertHaber Jakob, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertHayum Denise
 8. 8. Hecht WalterHeilbronn SusiHengen CarmenHertz EdithHertz EvaHertz RenéHerz ClaudeHeumann GüntherHirsch Arnold, den 15. Mee 1944 vun Drancy op Kaunas/Reval deportéiertHirsch Leo, den 12. Juli 1942 op Auschwitz deportéiertHirsch MaxHirschbaum BernhardHirschhorn HeinrichHorowitz HerbertIsraël FlorenceIsraël ReneeJacks HeintzJakubowicz GertrudeJankielewicz GermaineJankielewicz MargotJoseph MargaKahn Blanche, den 18. August 1942 aus der Belsch op Auschwitz deportéiertKahn Clemy, den 18. August 1942 aus der Belsch op Auschwitz deportéiertKahn EdithKahn ElianeKahn Julienne, den 28. Juli 1942 vu Cinqfontaines op Theresienstadt deportéiertKahn RosemarieKatz HeinrichKatz HermannKatz JosefKlein OttoKlein Sonia, de 7. März 1944 aus Frankräich op Auschwitz deportéiertKochen ManfredKorn IsaacKorn RosaKornreich PaulaKrogulec AlfredKrogulec JosefKuhn LuciaLanderer PaulaLazar ArnyLazar CarloLebenberg IdaLeib ArmandLeib LilyLevy AndreaLevy Joh. FranzLevy Marcel, den 23. Abrëll 1942 op Izbica deportéiertLevy MarcelLevy Rene
 9. 9. Levy TheoLewin RosaLieblich MonikaLieblich RogerLion ElfriedeLipka Adolf, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertLoewenstein ClaudeLoewenstein Edith, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertMarx MargotMarx Roland, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertMayer LiselotteMichel KarlMogelnitzki RosaMoncznick IsraëlNabel Nathan, de 7. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertNath Eduard, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertNath Moritz, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertNathan AndréNathan BenoîtNathan LeoNitka Rosa, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertNoa DieterObermann HorstOppenheimer René, de 17. Juni 1943 op Theresienstadt an den 11. Oktober 1944 opAuschwitz deportéiertPajecki WilliRauner GertrudRauner WolfgangReinheimer RolfReininger FriedrichRockach RichardRosental Esther, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRosenthal Leo, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRosenthal Maria, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRosenthal Samuel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRozenson IsabellaRozenson MarcelRudow René, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRudow Theo, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRutmann HeinrichSalomon AlexSalomon KurtSalomon MarcelSalomon MonikaSalomon SolangeSchaefer JohannaSchaefer LeoSchaefer MathildeSchmulewitz AlbertSchnog Hanna
 10. 10. Schwartz BeateSchwartz GertrudSchwartz JosefineSilberstein Adolf, den 23. Abrëll 1942 op Izbica deportéiertSilberstein Elsa, de 6. Abrëll 1943 vu Cinqfontaines op Theresienstadt deportéiertSliwoski Moritz, de 14. August 1942 aus Frankräich op Auschwitz deportéiertSliwoski Regina, de 14. August 1942 aus Frankräich op Auschwitz deportéiertSochaczewski EvaSochaczewski SimonSolodowski MargotSpira NathanStiglitz Ruth, den 11. September 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertStolowicz DoraSucher ErikaSucher JosSzajnholtz Sonia, de 6. November 1942 vun Drancy op Auschwitz deportéiertSztarkmann Abraham, den 23. Juni 1943 vun Drancy op Auschwitz deportéiertSztarkmann Bertha, den 23. Juni 1943 vun Drancy op Auschwitz deportéiertSztarkmann Moritz, den 23. Juni 1943 vun Drancy op Auschwitz deportéiertTenenbaum PaulTürkfeld JosefVohs LudwigWachsmann EllaWagmann ElsaWagmann Heinrich, den 20. Mee 1944 vun Drancy op Auschwitz deportéiertWagmann Heinrich, den 23. Juni 1943 vun Drancy op Auschwitz deportéiertWagmann NinyWagmann SophieWaynberg MaisyWaynberg SarahWajsenzon AdolfWajsenzon BernardWajsenzon HeleneWajsenzon LeoWeinryb DanWeinryb EliWeinryb GuidiWeintraub GeorgetteWidawski Dina, den 19. Abrëll 1943 aus der Belsch op Auschwitz deportéiertWischinski Eliane, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertWischinski Norbert, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertWolf Jacqueline, den 31. Juli aus der Belsch op Auschwitz deportéiertWolf Judith, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertWolff EdithWolfthal LouisZacharius RogerZarzweski EstherMamerHermann Eric, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiert
 11. 11. MiedernachHerz Marcel, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertRosenfeld JeanineHerz Liliane, de 16. Oktober 1941 vu Lëtzebuerg op Litzmannstadt deportéiertNéngsenStern LoreStern ManfredSuessemKahn RoselWalferAlexander JohannAlexander HanneloreSalomon Sonja, de 6. Abrëll 1943 vu Cinqfontaines op Theresienstadt deportéiertWoltzAbendstern Peter

×