Anzeige
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Anzeige
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Anzeige
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Kiến thức cần thiết làm việc
Nächste SlideShare
Bài 1 Lập trình website theo mô hình MVC - Xây dựng ứng dụng webBài 1 Lập trình website theo mô hình MVC - Xây dựng ứng dụng web
Wird geladen in ... 3
1 von 12
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kiến thức cần thiết làm việc

 1. Kiến thức .Net 1. Module Core C# and Window Forms with C# Programming with C# (OPP, C# Basic) Advanced Programming with C# . (String , Output/Input , File, Unitest, Regular , Network). Windows Form with C# (From Control, Sử dụng các tool thiết kế) RDBMS and Data Management (Học SQL 2005 và SQL 2008). Working with SQL Server Database Objects (Lập trình C# với CSDL). Process XML in C# (Thao tác C# với XML). Windows Communication Foundation( WCF) (Lập trình nâng cao). Nghiên cứu lập trình Sharepoint (có thể nghiên cứu hoặc không). eProject ( Application ) (Bài Project lập trình quản lý cuối khóa và lập trình mạng). 2. Module Asp.Net Phần 1: Ngôn Ngữ lập Trình C# và .Net Framework 3.5  Tổng Quan .Net Framework 3.5 và VisualStudio 2008  Cơ Bản Ngôn Ngữ C# Lập Trình Hướng Đối Tượng & C#  Lập trình Web & ASP.NET Web Server Controls  Các Đối Tượng Trong ASP.Net HTML Server Controls & Validation Controls  Lập Trình WebForm & ADO.Net  Cấu Hình & Bảo Mật Ứng Dụng Web Lập Trình Web & Ajax  LINQ & ASP.Net Web Service & ASP.Net Phần 2: Microsoft SQL Server 2008  Khám phá Studio Management SQL Server 2008  Một số cấu hình SQL Server 2008  Đối tượng SQL Server 2008  Mệnh đề trong SQL Server 2008  Phép toán và từ khoá  Khai báo biến và phát biểu điều khiển  Tìm hiểu hàm có sẵn trong SQL Server 2008  Phân trang trong cơ sở dữ liệu
 2.  Truy vấn động  Tham số output và return  XML và dữ liệu trong SQL Server 2008  Khám phá Store Procedure , View, User–Defined Function và Trigger Phần 3: Đồ Án Cuối Khóa Mẫu Kiến thứcPHP 1. PHP Basic (Cơ bản). Module Content Explore HTML ,DHTML,CSS,Javascript Introduction to the Web - Internet/intranet fundamentals - Web architecture - Exploring multiple browsers - Search Engine Optimization (SEO) Building a Web page with HTML and XHTML - Head and body elements - Formatting text with tags - Establishing hypertext links - Ordered and unordered lists - Designing tables to display data - Defining relative and absolute anchors - Making your pages graphical with embedded images - Adding interactivity with “clickable” images - Utilizing animated images to liven up a Web page - Creating image maps to link multiple parts of a single image Controlling page styles and layout with CSS - Attaching style properties to HTML tags - Creating and applying style sheets - Implementing a styled navigational menu - Choosing and applying styles with class and ID attributes - Ensuring a consistent look across all pages of a site - Thematic: Building website template use blueprint, 960css framework.Javascript programming - Introduction to javascript - Javascript syntax - Varibles and oparators - Conditional and Loops - Functions - Build-in Object and Custom Object
 3. - Use Ajax- Thematic: Use Jquery, extjs.. Explore MySQL database - Database Fundamentals - Database Normalization - MySQL Overview, Installing & Configuring a MySQL Server. - Understanding MySQL Storage - Data Definition Language - MySQL Data Types - The Statement implements - SQL Expressions and Functions - Updating Tables Using SQL - Joins - Importing and Exporting Data PHP Programming - Introduction to PHP - Variables, Operators and Expressions - Control Statements - Functions - Arrays - String Handling in PHP - Input / Output Form - HTML Web Page Data Handling - Security in PHP Working with MySQL - PHP MySQL - using MySQLi - Access MySql from PHP(SELECT, INSERT, UPDATE,DELETE) - Paging PHP Programing with OOP - OOP Introduction - Creating Classes and Objects - Constructor Method - Accessor and Destructor methods - Constants, Static Properties and Methods - Inheritance, class extends - Final Classes and Methods Other Technology - Use Ajax in PHP - Upload file in php - Paging in PHP - Shopping Cart in PHP - Thematic: Joomla, Workpress, Drupal ,OpenCart,
 4. CakePHP EProject Development of Website in actual by Teamwork (Introduction Site, Online Shopping , Web Application) 1. PHP Advanted (Nâng cao). Lập trình theo mô hình MVC. Nghiên cứu lập trình FramWork. 1. Giới thiệu ngôn ngữ PHP 8. Xứ lý File, thư mục và truy xuất tài nguyên trên mạng - Các khái niệm cơ bản: cài đặt, cấu hình, ... - Biến (Variables). - Hằng (Constants). - Kiểu dữ liệu ( Data Types ). - Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Conversions). - Các toán tử (Operators). - Câu lệnh điều kiện if, switch. - Vòng lặp ( for, while, do... while, continue, break). - Tạo file. - Truy xuất dữ liệu với File: Mở, đóng, đọc, ghi, xóa, kiểm tra sự tồn tại của file, thay đổi thuộc tính của file. - Thao tác với thư mục: Tạo, xóa, kiểm tra, đổi, xác định thư mục hiện hành,. - Truy xuất tài nguyên trên mạng: --- Giao thức HTTP. --- Giao thức FTP. 2. Hàm 9. XML và Web Services - Giới thiệu hàm. - Khai báo hàm. - Giá trị trả về của hàm. - Sử dụng hàm. -Tham số truyền: tham trị, tham biến. - Phạm vi biến: biến toàn cục, biến cục bộ. A. XML - Định nghĩa XML, quy tắc trong file XML. - Các thuật ngữ thường sử dụng. - Thao tác với SimpleXMLElement. --- Đọc cấu trúc. --- Truy xuất thuộc tính và đối tượng con. --- XPath Query. --- Chỉnh sửa dữ liệu XML. - Thao tác với DOM: --- Đọc và lưu cấu trúc XML. --- XPath Query. --- Chỉnh sửa dữ liệu XML. --- Xóa dữ liệu XML. B. Web Services - Khái niệm về Web Services. - SOAP: giao thức hỗ trợ xây dựng Web Services. - REST: truy xuất tài nguyên hệ thống dựa trên URI. 3. Mảng - Tạo mảng, truy xuất phần tử, thêm, xóa phần tử mảng. - Sử dụng vòng lặp trong mảng: vòng lặp for, while, foreach,.... - Kiểm tra giá trị tồn tại trong mảng. - Sắp xếp dữ liệu. - So sánh mảng. - Trộn mảng. - Mảng nhiều chiều: khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,. 4. Chuỗi 10. Các vấn đề mở rộng
 5. - Định nghĩa chuỗi. - Mối quan hệ giữa chuỗi và mảng. - So sánh chuỗi. - Chuỗi con. - Các hàm sử dụng trong chuỗi: tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường. A. Biểu thức chính quy (Perl - Compatible Regular Expressions) --- Giới thiệu. --- Quy tắc. --- Tạo biểu thức chính quy. --- Tìm và thay thế chuỗi dựa trên biểu thức chính quy. B. Thiết kế khuôn mẫu (Design Pattern) --- Singleton Pattern. --- Factory Pattern. --- Registry Pattern. --- Proxy Pattern. C. Mô hình MVC --- Giới thiệu. --- Xây dựng mô hình MVC. D. PHP và AJAX E. Các kiến thức Bảo mật web căn bản 5. Lập trình Form - Xử lý dữ liệu trên Form: ---- Phương thức GET. ---- Phương thức POST. - Đối tượng HTTP HEADER: ---- Redirection. ---- Cookie. ---- Session. 6. Ngôn ngữ SQL - Lập trình CSDL Đồ án Xây dựng website cuối khóa học lập trình web A. Phân tích thiết kế hệ thống - Quy trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống. - Thiết lập sơ đồ phân tích. - Tổng quan cơ sở dữ liệu. - Lược đồ quan hệ CSDL. B. Ngôn ngữ SQL - Giới thiệu ngôn ngữ SQL. - Các toán tử. - Các kiểu dữ liệu. - Các câu lệnh truy vấn: --- Tạo table. --- Thay đổi cấu trúc. --- Thêm dữ liệu vào bảng. --- Chỉnh sửa dữ liệu. --- Xóa dữ liệu. - Các câu lệnh hiển thị dữ liệu --- Select đơn giản. --- Select có sắp xếp dữ liệu. --- Select có hàm tính toán. --- Select có kết bảng. --- Select phân nhóm. --- Select tìm kiếm. C. Lập trình CSDL - Tạo kết nối cơ sở dữ liệu. - Lựa chọn CSDL làm việc. - Thực thi câu lệnh SQL. Xây dựng website hoàn chỉnh bao gồm trang Quản trị ( Back- End) và trang Hiển thị (Front - End): A. Phân tích - Phân tích thiết kế hệ thống. - Phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu. B. Xây dựng trang Quản trị: - Xây dựng trang đăng nhập: login, logout. - Quản trị đối tượng: thêm, sửa, xóa, hiển thị. - Sử dụng các thành phần trên Form. - Thao tác với Template. - Quản trị đa ngôn ngữ. - Thao tác Upload file. - Thao tác Email. - Sử dụng What You See What You Get Editor (WYSWYG). - Xử lý mối quan hệ 1 - nhiều. - Xử lý mối quan hệ nhiều - nhiều. - Quản lý module và các chức năng. - Xây dựng hệ thống phân quyền (ACL) và ngăn cản truy xuất bất hợp lệ. C. Xây dựng trang hiển thị bên ngoài: - Xây dựng các khối dữ liệu ở các menu trái, phải, trên, dưới,... - Xây dựng trang liệt kê: liệt kê tin tức, sản phẩm. - Trang chi tiết.
 6. - Duyệt Recordset. - Đếm số dòng Recordset. - Hiện thị ID mới nhất. - Thông báo lỗi. - Quản lý bình chọn, quảng cáo, web link. - Xây dựng chức năng đăng ký thành viên. - Xây dựng chức năng tìm kiếm. - Xây dựng giỏ hàng: Liệt kê sản phẩm, tạo giỏ hàng, thêm, sửa, xóa các hạng mục trong giỏ hàng. - Các khái niệm về Thương mại điện tử: Quản lý đơn hàng, Phương thức thanh toán, Phương thức vận chuyển,... Và các vấn đề khác,... D. Đưa website lên hosting 7. Lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP) - Khai báo lớp: thuộc tính, phương thức. - Thể hiện của lớp. - Constructor của lớp. - Sự thừa kế trong hướng đối tượng. - Phạm vi sử dụng tài nguyên trong lớp. - Lớp hằng. - Lớp tĩnh. - Lớp trừu tượng ( Abstract Classes). - Giao diện (Interfaces). - Quản lý thông báo lỗi (Exceptions). - Cơ chế tự động Include các file định nghĩa (Lazy Loading). Kiến thức phải học Java Android. Phần Nội Dung Chi Tiết 1 Ôn Tập Java 1 Làm quen với Eclipse 2 Cơ bản về 1 chương trình Java 3 Cách thức biên dịch và thực thi 1 chương trình Java 4 Lập trình hướng đối tượng 5 Biến đơn, Mảng, Chuỗi và các phép toán 6 Các cấu trúc điều khiển 7 Lập trình hướng đối tượng với Java 2 Làm Quen Với Lập Trình Android 1 Giới thiệu về hệ điều hành Android 2 Phát triển các ứng dụng cho nền tảng di động
 7. 3 Giới thiệu Google Android SDK 4 Android Application Framework 5 Hướng dẫn cài đặt plug-in ADT cho Eclipse 6 Trình giả lập - Android Emulator 7 Ứng dụng đầu tiên - Helloworld 8 Cách chạy và gỡ lỗi ứng dụng Android trong Eclipse 9 Cấu trúc thư mục, file của 1 ứng dụng Android 10 Đóng gói và cài đặt ứng dụng lên thiết bị 11 Một số lưu ý khi lập trình cho thiết bị di động 3 Cấu Trúc Ứng Dụng Android 1 Các thành phần tạo nên ứng dụng Android (Activities, Services, Content Providers, Intents, Broadcast Receivers, Widgets, Notifications) 2 Manifest 3 Vòng đời của ứng dụng 4 Tài nguyên 5 Chi tiết về Activity 4 Xây Dựng Giao Diện Dùng XML 1 Layout Controls 2 View Controls 3 Custom Views 4 Xử lý các sự kiện trên giao diện 5 Xây dựng ứng dụng Calculator đơn giản
 8. 6 Xây dựng ứng dụng đọc sách đơn giản 5 Drawable Resouce Và Việc Xây Dựng Giao Diện 1 Shapes, Colors, Gradients 2 Layer Drawable 3 State List Drawables 4 Level List Drawables 5 NinePatch Drawable 6 Vấn đề độ phân giải của màn hình 7 Xây dựng game trúc xanh 8 Xây dựng game đập trứng 6 Intents và Broadcast Receivers 1 Cơ bản về Intents 2 Native Android Actions 3 Intents và các sự kiện Broadcast 4 Broadcast Receivers 7 Adapter, Dialog 1 Cơ bản về Dialog 2 Alert Dialog 3 Specialist Dialogs 4 Sử dụng Activity như Dialog 5 Cơ bản về Adapter
 9. 6 Các Adapter có sẵn của hệ thống 7 Tự tạo các Adapter theo yêu cầu ứng dụng 8 Cơ sở dữ liệu 1 Cơ sở dữ liệu và HDH Android 2 Giới thiệu SQLite 3 Các thao tác cơ bản với CSDL SQLite 4 Sử dụng CSDL SQLite trong Android 5 Xây dựng ứng dụng đọc sách 6 Xây dựng ứng dụng note 9 Các xử lý nền (ngầm) 1 Services 2 AsyncTasks 3 Notification 4 Alarms 5 Toasts 6 Xây dựng ứng dụng hẹn giờ 10 Phim, Ảnh, Nhạc, Internet, Phone, SMS 1 Media Player 2 Record 3 Camera 4 Xây dựng ứng dụng đi du lịch
 10. 5 Wifi, Internet 6 Mạng, kết nối, trạng thái sim, cuộc gọi 7 Tin nhắn SMS, MMS Module Content Android Application Development Overview Android Overview - Mobile Application Development - Android SDK features - Android Application Framework Android Development and Tools - Android development tools (Eclipse) - Using ADT plug-in for Eclipse - Android’s application source code structure - Practice : Create the first Android’s application - Running and Debugging Android’s application in Eclipse - Mobile Application design problem (Performance, Responsiveness,Seamlessness, Security)Using Activities - Declaring an Activity - Starting a new activity with an intent object - Switching between Activties - Returning a result from an Activity - Managing the activity lifecycle Creating User Interface Layout - Introduction - Declaring a Layout using XML - Apply a relative layout, table layout - Using ListViews and ListAdapters - Apply gravity and weight - Controlling layout during runtime - Optimizing Layouts - FragmentWidgets - Introduction - Inserting a widget into a layout - Adding images to widgets - Creating a widget at runtime - Applying a style - Turning a style into a theme - Using a platform style or theme
 11. - Creating a custom component - Event handling for widgets - Creating menu and event handling selection - using Drawable resource Andvanted Controls Notifying the User - Alert Dialog - Progress dialog - Customizing a Dialog - Making a Toast - Status barGraphics and Animation - Adding graphics to an ImageView - Rotating an image with a matrix - Using ShapeDrawable and Paint - Drawing with a CanvasMultimedia - Playing an audio file from within application - Playing back video from external memory - Recording audio - Recording video - Using camera Data and Security - Introduction - Using internal storage for private data - Storing public data on external storage - SQLlite database - Conecting Webservices Servers using KSOAP - Connecting Server Script JAVA, PHP Telephone, Netword and the Web - Introduction - Initiating a phone call - Listening for phone event - Send SMS message - Monitoring SMS message - Conecting to wifi - Conecting Bluetooth devices - Introduction web content GPS, Locations and Maps - Introduction - Detecting a device’s location - Setting up Google maps - Zooming on a MapView - Setting map’s location with a GeoPoint - Making a location on a Map with an overlay eProject Development an actual Application
Anzeige