The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15

Malin Frykman
Malin FrykmanUtvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs kommun um Kungälvs kommun
The Big Five ur ett
formativt perspektiv
Malin Frykman, GR utbildning
http://www.slideshare.net/malinfrykman35
Presentationen
finns på
Föreläsningens upplägg
Genomgång av grunderna i bedömning för lärande
(formativ bedömning). Extra fokus på hur man kan
tydliggöra mål och kunskapskrav.

Därefter fokus på ”The Big Five” som hjälper oss att
tydliggöra mål och kunskapskrav.
Joint action
ny
Vad tänker du på när du hör ordet bedömning?

Skriv ett ord, max 20 bokstäver på: 

http://answergarden.ch/view/57748
Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och
lärande med syftet att främja elevers lärande och
kunskapsutveckling.

Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av
bedömning som ett redskap i lärsprocessen under tiden den
pågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmågan
lära @lära.
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
”En bedömning som
görs under pågående
arbetsprocess, dv.s
under tiden ett
undervisnings-
område pågår.”


Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
LGR 11
”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9).

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde
och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda
ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . 
”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning
i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15).
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande” (Långsiktiga målen s.14).
Skolan ansvarar för att varje elev:
Allmänna råd, planering och undervisning

Lärare bör vid planeringen av undervisningen
•
 Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och
utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att
utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven.

•
 Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och
avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper.
•
 Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på
deras arbete.

•
 Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande
målen i läroplanens andra del.

•
 Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen.

•
 Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla
så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen.

•
 Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
Fem nyckelstrategier
Tydliggör mål och kunskapskrav

Skapa aktivteter som synliggör
lärandet

Ge kontinuerlig återkoppling som
för lärandet framåt

Aktiverar eleven som lärresurser
för varandra

Aktivera eleven som ägare av sitt
eget lärande
Tre centrala frågor
Förståelse avVAR eleven befinner sig i sitt lärande.

Förståelse avVAD som är nästa steg i lärprocessen.

Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i
lärprocessen.
”Jag hinner läsa och förstå textremsan på
tv:n när jag ser på film.”
VAR i förhållande till målet befinner du dig?

VAD skulle kunna vara nästa steg för att du
ska nå målet?

HUR kan du ta dig till nästa steg?
Vinster med BFL
Ökad motivation hos elever och lärare
Lärprocessen synliggörs
Gemensamt språk
Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! 
Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de
långsiktiga målen.
Tidsbesparande på sikt 
Naturlig utveckling av undervisningen
Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
Vad säger forskningen?
forskningen?
Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning.John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en
av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen.

BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D.
William Does assesment hinder learning, 2006).

Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning
Putting it into practice 2003).
Summativ eller
formativ bedömning?
Båda behövs, men har olika
syften!
Gör det summativa
formativt!
Ett summativt prov kan göras
formativt. Här är några sätt

•Låt eleverna skapa provet som ett sätt att tydliggöra
målen och kunskapskraven.

•Ge eleverna provet senast 75 % in på arbetsområdet.

•Ge inga poäng utan formativa kommentarer på provet.
Vilka delar av förmågan visar eleven att den kan?Vilka
delar av förmågan kan utvecklas?
Aktivera
eleven som
ägare av sin
egen
lärprocess
Tydliggöra mål och
kunskapskrav

Skapa
aktiviteter
som
synliggör
lärandet
Ge
återkoppling
som för
lärandet
framåt
Aktivera
eleverna
som
lärresurser
för varandra
Fem nyckelstrategier
Tydliggöra mål och
kunskapskrav
Allt arbete med bedömning
bygger på att vi tydliggör mål
och kunskapskrav. Hur gör
DU i ditt klassrum?Gå in på: 
http://padlet.com/wall/onsala
Tydliggöra mål och kunskapskrav
Pedagogisk planering

Ord och begreppslista

Exit Ticket i Socrative via dator eller mobil

Bakvänd måldialog

Elevexempel 

Gissa kommentaren

Målbild varje lektion

Temawiki

Sambedöm med andra lärare!
Involvera, aktivera och engagera
eleverna förmågorna och målen i
stället för informera om dem.
Fastna inte i LPP
och matristräsket!
Det är hur ni använder era LPP:er/
pedagogiska planeringar och matriser
som gör skillnad!
Skapa aktiviter som synliggör
lärandet
Lärande samtal: Feta frågor!

Mer basket än pingis!

Konvergens och divergens frågor på Corkboard

Flippa klassrummet!

Skapa en förmågevägg!

Webbpublicering med Webbstjärnan

Filmskapande

Dela dokument i Google Drive

Podbean
Ge återkoppling som för
lärandet framåt
Innehåller information om lärandet

Minute by minute, day by day!

Kan ges i korta, mellan och långa
cykler.

Webbpublicering

Google Drive

Kommentarsfunktioner....
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
Kollaborera i wiki eller blogg!
Använd samarbetsytor på nätet
Google docs
Skype education
IUP-partner
Two stars and a wish
Voicethread
Bygg en temawiki
Låt elever producera digitalt lärmaterial
åt varandra. Elevflippfilmer?
Videologga!
Aktivera eleven som ägare
av sitt eget lärande
Regelbunden reflektion och analys kring
det egna lärandet

Låt eleverna videologga!

Självskattning via Exit Ticket

Blogg som portfolio?

Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av
digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter.

Elevledda utvecklingssamtal
Många lärare tycker att
bedömning är svårt!
Lösning: Gemensam
bedömningskultur
Utgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR.

Tydliggör rutinerna för hur skolan arbetar med bedömning.Vad och hur förväntas man
som pedagog arbeta med bedömning hos er? Hur märks det? Hur sambedömer ni?

Synliggör skolans bedömningskultur. Fokus på förmågorna! 

Fokusera på att utveckla det dagliga arbetet med bedömning. ”minute by minute, day by
day”. 

The Big five kan vara ett bra stöd i det!
Bensträckare i rummet under 2 min :).
Lgr 11
Genomsyras av förmågor som ska vara lärare och elevers
ledstjärnor i planering, genomförande av undervisningen och
i bedömningen

Förmågorna återkommer i kunskapskraven tillsammans med
centralt innehåll.

De fem förmågor som är mest förekommande kallas för The
Big Five.
THE BIG 5

Analysförmåga
Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar.
Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan
olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och
nackdelar.

Kommunikativ förmåga
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna
åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument.
Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem
med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier.
Pröva och ompröva.

Procedurförmågan
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska
information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra
källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till
varandra. Använda begrepp i olika/nya sammanhang.

De fem mest återkommande
förmågorna i Lgr 11!
Den ämnesdidaktiska
kontexten viktig!
De fem förmågorna bör ses
utifrån en ämnesdidaktisk
kontext.

Att analysera i NO är inte
riktigt samma sak som att
analysera i t.ex SO
Förmågorna
är beroende
av varandra!
En del av den
formativa processen....
Tydliggör mål och kunskapskrav

Synliggör lärandet

Ge kontinuerlig återkoppling

Aktiverar eleven som lärresurser
för varandra

Aktivera eleven som ägare av sitt
eget lärande
Vad är en förmåga?
Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet är
tillsammans en förmågas byggstenar
Fakta
Ha teoretisk kunskap
(kunskap om)
- data - stoff
-sakförhållanden -
sanningar
Att veta något om
något
Färdighet
teoretisk kunskap (kunskap
om)
modeller:
- system:

-metoder
- teknik

Att utföra något genom
medveten ansträngning
mot ett bestämt mål.

Praktisk kunskap (kunskap
i)
Hantverksmässig kunskap

Motorisk

Förståelse
-teoretisk kunskap 
-reflektion 
- insikt


Att uppfatta
betydelsen i en
innebörd.

Att tillägna sig begrepp
och strukturer inom
ett kunskapsområde.
Förtrogenhet
-teoretisk/praktisk 
-omdöme
- duglighet 
-kunnande 
- kompetens 
-kapacitet

Förtrogenhet utvecklas
genom associationer och
minnen av tidigare
upplevda situationer och
är starkt
sammanhangsberoende.
Kunskapsformen är
uppbyggd av
- erfarenhet - omdöme -
förståelse -färdighet
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Föreslå lösningar.
Förklara och påvisa samband.
Se utifrån och växla mellan olika
perspektiv.
Jämföra: likheter och skillnader
Jämföra: för-och nackdelar

Beskriva orsaker och konsekvenser.

Analysförmågan
Träna analysförmågan genom
Regelbundet ha analysövningar invävt i
undervisningen. Korta, mellanlånga, långa

Big Q?

Arbeta systematiskt med tankestöd 

Muntliga korta dilemmaövningar och
problemlösningsuppgifter. 

Varför?Vad? Hur?

Systematiska undersökningar: Modeller från
vetenskapen?

Labbet i appen: Chemist
Despotia
Storyline!
Begreppslig förmåga


Att kunna förstå och förklara
innebörden av olika begrepp.


Relatera begreppen till
varandra.


Använda begreppen i olika/nya
sammanhang.
Träna begreppsförmågan
Genom att alltid i förväg synliggöra centrala
ord och begrepp inom ett område.
Begrepplista!

Skapa begreppsböcker med eleverna.
Begreppsburkar?
Ordjakt? 
Fota begrepp
Skapa begreppsfilmer där eleverna förklarar
orden och sätter dem i ett sammanhang.

Begreppstavlor över ett ämnes progression?

Alla lärare är språklärare i
Lgr11. Använd Få syn på
språket!

Arbeta systematiskt med genrepedagogik!
Tydliggör mål och
kunskapskrav
Kommunikativ förmåga
Ta in och förstå information
Att kunna samtala med en eller flera personer.Anpassa
samtalet utifrån mottagaren.
•Att kunna diskutera med en eller flera personer. 
•Samtala om egna upplevelser.
•Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. 
•Att muntligt kunna motivera en åsikt.
•Framföra och bemöta argument. 
•Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
•Att muntligt kunna redogöra med början, innehåll och slut.

Träna kommunikativ
förmåga
Boksamtal: aktiv läsning istället för tystläsning!

EPA: Enskilt, par och alla

Parsamtal! Walk and talk?
Kamratrespons

Arbeta in strukturer för lärande samtal med eleverna.
Blogga!
Kunskapssök: Samtalsgoogla!
Spela in debatter och samtal, videoanalysera varandra
med hjälp av kamratrespons.
Kommunicera med bilder och video i mobilen;
Instagram/videomail,Guardian Eyewitness:En bild om
dagen?

Läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa,
prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa,
prata...............
Aktivera eleverna som
lärresurser för varandra
Two stars and a wish
Aktivera eleverna som ägare av
sitt eget lärande
Metakognitiv förmåga
Tolka
Värdera
Ha omdömen om.
Reflektera kring och bedöma den egna förmågan.
Konsekvensanalys
Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte
eller sammanhang.
Avgöra rimligheten.
Välja mellan olika strategier.


Pröva och ompröva. 
Veta hur något kan utvecklas och förbättras

- Att våga testa sig fram!
Tanketräning!
Lära@lära!
Träna metakognitiv förmåga
Organisera undervisningens innehåll och
upplägg utifrån de fem nyckelstrategierna inom
bedömning för lärande!

EPA: Enskilt, par och alla

Jobba mer med divergenta frågor istället för
konvergenta. Öppna lösningar. 

Arbeta med entreprenöriellt lärande!

Tanketräna!

Two stars and A wish!

Spela strategispel. 

Minecraft?
Procedurförmågan
Förmågan att hantera information.
Förmågan att genomföra laborationer och
undersökningar.
Förmågan att hantera verktyg och redskap. 
Förmågan att veta hur matematiska tal kan lösas.
Procedurförmåga

Förmågan att göra :).
Träna procedurförmågan

Praktiskt görande.
Systematiskt görande.
Sökträna, samtalsgoogla
Sortera information, kategorisera tillsammans.
How to-filmer i mobilen?
Följa instruktioner. 
Befästa, kroppsminnas!
Filma ”görandet” med mobilen och analysera det
tillsammans. Återkoppling!

Skapa egna instruktioner i t.ex appen Explain everything.

Pröva! Utforska! Testa!
Förmågorna i bild
Skapa bilder med digitala
och hantverksmässiga
tekniker och verktyg samt
med olika material
Procedurförmåga: Att kunna hantera och använda verktygen och teknikerna praktiskt.

Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp.

Metakognitiv förmåga: Välja mellan olika handlingsalternativ.Att kunna pröva och
ompröva olika val av tekniker och material. Ge omdömen om sitt och andras bildarbeten.

Kommunicera med bilder för
att uttrycka budskap
Kommunikativ förmåga: Presentera egna bilder i anpassat syfte och sammanhang.
Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet. 

Metakognitiv förmåga: Tolka bilder.

Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp.
Analysera historiska och
samtida bilders uttryck,
innehåll och funktioner.
Metakognitiv förmåga: Tolka bilder. Förklara dess uttryck.

Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp.
Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet.
Förmågorna
är beroende
av varandra!
Summering
För att snickra en enkel koja
räcker det med
procedurförmågan men vill
jag bygga ett hus som håller
över tid behövs alla fem
förmågor.
ROT-pedagogik
Rätt saker......

Ofta....


Tidigt....
Tidsbudgetera
arbetslagets tid så att
den används klokt?
SAMARBETA :)
Hjälps åt!

Väv in BFL i undervisningen och i planeringen!
Sambedöm!
Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör.
Synliggör dem!
Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. 
Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att
lära”.
Dela, dela dela!
Mer om The Big Five
och bedömning
FB-gruppen The big five

FB-gruppen Bedömning för lärande!

http://bedomningforlarande.se/

http://tbfurettformativtperspektiv.wikispaces.com

http://bedomningforlarande.se/content/big-five
Frågor?
malin.frykman@grkom.se
Twitter: @bedomningforlar
Skype: malin.frykman
1 von 52

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Flippa ditt klassrum 26 februari 2013Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Flippa ditt klassrum 26 februari 2013
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning510 views
Elevdelaktighet och elevaktivitetElevdelaktighet och elevaktivitet
Elevdelaktighet och elevaktivitet
mittlarande719 views
Norra hisingen 17 juniNorra hisingen 17 juni
Norra hisingen 17 juni
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning386 views
Lilla edet 15 januari 2014Lilla edet 15 januari 2014
Lilla edet 15 januari 2014
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning452 views
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
Malin Frykman794 views
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Umeå University, Applied Educational Science500 views
Stockholm stad 101117Stockholm stad 101117
Stockholm stad 101117
Pedagog Stockholm840 views
Bedömning för lärande i praktikenBedömning för lärande i praktiken
Bedömning för lärande i praktiken
Malin Frykman2K views
Kollegialt lärande i PIMLab Kollegialt lärande i PIMLab
Kollegialt lärande i PIMLab
Eva Marsh959 views
1 1 projekt-ämnesövergripande1 1 projekt-ämnesövergripande
1 1 projekt-ämnesövergripande
KalleMicke600 views
BflochikthallandBflochikthalland
Bflochikthalland
malinfrykman303 views
 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2
Sandra Svensson GR414 views
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri2.3K views
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 views
Träff 1 bedömningspolicynTräff 1 bedömningspolicyn
Träff 1 bedömningspolicyn
Sundsvalls kommun337 views
Ghp14 målstyrningGhp14 målstyrning
Ghp14 målstyrning
Cormac McGrath386 views

Destacado(20)

Tunge och kode tillfälle 6Tunge och kode tillfälle 6
Tunge och kode tillfälle 6
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning232 views
Diseröd 7Diseröd 7
Diseröd 7
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning261 views
Marketing mangementMarketing mangement
Marketing mangement
LALIT BIST498 views
Kastellegård tillfälle 7Kastellegård tillfälle 7
Kastellegård tillfälle 7
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning241 views
Flerspråksenheten kungälvFlerspråksenheten kungälv
Flerspråksenheten kungälv
Sandra Svensson GR358 views
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning228 views
Kursintroduktion USD600Kursintroduktion USD600
Kursintroduktion USD600
imljh911 views
Fundamentals Of Organizing Fundamentals Of Organizing
Fundamentals Of Organizing
Sabih Kamran274 views
Marketing CoordinatorMarketing Coordinator
Marketing Coordinator
Wendy Chen286 views
Organizing ResourcesOrganizing Resources
Organizing Resources
Johan Koren410 views
DDD: Disney Driven DevelopmentDDD: Disney Driven Development
DDD: Disney Driven Development
Melinda Seckington5.4K views
Leadership 101Leadership 101
Leadership 101
Jessie Paul1.2K views
Time mangementTime mangement
Time mangement
Cardiff City FC1.2K views
Time/Self-management Time/Self-management
Time/Self-management
Working Resources3.3K views
How to Prioritize Your WorkHow to Prioritize Your Work
How to Prioritize Your Work
Workfront49.3K views
Does your feedback feed forward?Does your feedback feed forward?
Does your feedback feed forward?
Eddy White, Ph.D.30.1K views

Similar a The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15

ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
ReflektionsseminariumMalinspplugg
5.6K views21 Folien

Similar a The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15(20)

Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014
Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014
Olle Strömbeck1.2K views
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
Reflektionsseminarium
Malinspplugg5.6K views
Informationskväll Pedagogisk bedömningInformationskväll Pedagogisk bedömning
Informationskväll Pedagogisk bedömning
Södra Ängby Skola748 views
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Malin Frykman415 views
Inspiration cfs anpassadInspiration cfs anpassad
Inspiration cfs anpassad
Mikael Parknäs336 views
Digga lärandet 2.0 pptDigga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 ppt
jannascheele328 views
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens
Sandra Svensson GR589 views
Diseröd 10 7 aprilDiseröd 10 7 april
Diseröd 10 7 april
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning192 views
Modul 2Modul 2
Modul 2
humacapiact132 views
Mittlärande föreläsningMittlärande föreläsning
Mittlärande föreläsning
Sundsvalls kommun269 views
Modul 1Modul 1
Modul 1
humacapiact118 views
Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtalUnikum - Elevdrivna utvecklingssamtal
Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtal
Jonas Hällebrand616 views
BFL med stöd av digitala verktygBFL med stöd av digitala verktyg
BFL med stöd av digitala verktyg
Sylvia Svenungsson572 views
UDL på Pedagogiska byrånUDL på Pedagogiska byrån
UDL på Pedagogiska byrån
Jenni Wagner568 views
Entreprenöriellt lärandeEntreprenöriellt lärande
Entreprenöriellt lärande
Sandra Svensson GR469 views

The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15

 • 1. The Big Five ur ett formativt perspektiv Malin Frykman, GR utbildning
 • 3. Föreläsningens upplägg Genomgång av grunderna i bedömning för lärande (formativ bedömning). Extra fokus på hur man kan tydliggöra mål och kunskapskrav. Därefter fokus på ”The Big Five” som hjälper oss att tydliggöra mål och kunskapskrav.
 • 4. Joint action ny Vad tänker du på när du hör ordet bedömning? Skriv ett ord, max 20 bokstäver på: http://answergarden.ch/view/57748
 • 5. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärsprocessen under tiden den pågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmågan lära @lära.
 • 7. ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisnings- område pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 • 8. LGR 11 ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9). ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . ”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14). Skolan ansvarar för att varje elev:
 • 9. Allmänna råd, planering och undervisning Lärare bör vid planeringen av undervisningen • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper. • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete. • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen. • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 • 10. Fem nyckelstrategier Tydliggör mål och kunskapskrav Skapa aktivteter som synliggör lärandet Ge kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt Aktiverar eleven som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
 • 11. Tre centrala frågor Förståelse avVAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse avVAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen.
 • 12. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan på tv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD skulle kunna vara nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg?
 • 13. Vinster med BFL Ökad motivation hos elever och lärare Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Eleverna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen. Tidsbesparande på sikt Naturlig utveckling av undervisningen Utvecklingssamtalet kan fokusera på IUP:n.....
 • 14. Vad säger forskningen? forskningen? Skolöverstyrelsens lilla forskningsskola över de senaste 20 åren inom bedömning. John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003).
 • 15. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs, men har olika syften!
 • 16. Gör det summativa formativt! Ett summativt prov kan göras formativt. Här är några sätt •Låt eleverna skapa provet som ett sätt att tydliggöra målen och kunskapskraven. •Ge eleverna provet senast 75 % in på arbetsområdet. •Ge inga poäng utan formativa kommentarer på provet. Vilka delar av förmågan visar eleven att den kan?Vilka delar av förmågan kan utvecklas?
 • 17. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Tydliggöra mål och kunskapskrav Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Ge återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Fem nyckelstrategier
 • 18. Tydliggöra mål och kunskapskrav Allt arbete med bedömning bygger på att vi tydliggör mål och kunskapskrav. Hur gör DU i ditt klassrum? Gå in på: http://padlet.com/wall/onsala
 • 19. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Exit Ticket i Socrative via dator eller mobil Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Sambedöm med andra lärare!
 • 20. Involvera, aktivera och engagera eleverna förmågorna och målen i stället för informera om dem.
 • 21. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 • 22. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Flippa klassrummet! Skapa en förmågevägg! Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Dela dokument i Google Drive Podbean
 • 23. Ge återkoppling som för lärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Webbpublicering Google Drive Kommentarsfunktioner....
 • 24. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Two stars and a wish Voicethread Bygg en temawiki Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra. Elevflippfilmer? Videologga!
 • 25. Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Låt eleverna videologga! Självskattning via Exit Ticket Blogg som portfolio? Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter. Elevledda utvecklingssamtal
 • 26. Många lärare tycker att bedömning är svårt!
 • 27. Lösning: Gemensam bedömningskultur Utgå ifrån Skollagen, Lgr 11, aktuell forskning och AR. Tydliggör rutinerna för hur skolan arbetar med bedömning.Vad och hur förväntas man som pedagog arbeta med bedömning hos er? Hur märks det? Hur sambedömer ni? Synliggör skolans bedömningskultur. Fokus på förmågorna! Fokusera på att utveckla det dagliga arbetet med bedömning. ”minute by minute, day by day”. The Big five kan vara ett bra stöd i det!
 • 28. Bensträckare i rummet under 2 min :).
 • 29. Lgr 11 Genomsyras av förmågor som ska vara lärare och elevers ledstjärnor i planering, genomförande av undervisningen och i bedömningen Förmågorna återkommer i kunskapskraven tillsammans med centralt innehåll. De fem förmågor som är mest förekommande kallas för The Big Five.
 • 30. THE BIG 5 Analysförmåga Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Procedurförmågan Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begrepp i olika/nya sammanhang. De fem mest återkommande förmågorna i Lgr 11!
 • 31. Den ämnesdidaktiska kontexten viktig! De fem förmågorna bör ses utifrån en ämnesdidaktisk kontext. Att analysera i NO är inte riktigt samma sak som att analysera i t.ex SO
 • 33. En del av den formativa processen.... Tydliggör mål och kunskapskrav Synliggör lärandet Ge kontinuerlig återkoppling Aktiverar eleven som lärresurser för varandra Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande
 • 34. Vad är en förmåga? Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet är tillsammans en förmågas byggstenar Fakta Ha teoretisk kunskap (kunskap om) - data - stoff -sakförhållanden - sanningar Att veta något om något Färdighet teoretisk kunskap (kunskap om) modeller: - system: -metoder - teknik Att utföra något genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål. Praktisk kunskap (kunskap i) Hantverksmässig kunskap Motorisk Förståelse -teoretisk kunskap -reflektion - insikt Att uppfatta betydelsen i en innebörd. Att tillägna sig begrepp och strukturer inom ett kunskapsområde. Förtrogenhet -teoretisk/praktisk -omdöme - duglighet -kunnande - kompetens -kapacitet Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer och är starkt sammanhangsberoende. Kunskapsformen är uppbyggd av - erfarenhet - omdöme - förståelse -färdighet
 • 36. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: likheter och skillnader Jämföra: för-och nackdelar
 Beskriva orsaker och konsekvenser.
 
 
 Analysförmågan
 • 37. Träna analysförmågan genom Regelbundet ha analysövningar invävt i undervisningen. Korta, mellanlånga, långa Big Q? Arbeta systematiskt med tankestöd Muntliga korta dilemmaövningar och problemlösningsuppgifter. Varför?Vad? Hur? Systematiska undersökningar: Modeller från vetenskapen? Labbet i appen: Chemist Despotia Storyline!
 • 38. Begreppslig förmåga 
 Att kunna förstå och förklara innebörden av olika begrepp. 
 Relatera begreppen till varandra. 
 Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 • 39. Träna begreppsförmågan Genom att alltid i förväg synliggöra centrala ord och begrepp inom ett område. Begrepplista! Skapa begreppsböcker med eleverna. Begreppsburkar? Ordjakt? Fota begrepp Skapa begreppsfilmer där eleverna förklarar orden och sätter dem i ett sammanhang. Begreppstavlor över ett ämnes progression? Alla lärare är språklärare i Lgr11. Använd Få syn på språket! Arbeta systematiskt med genrepedagogik! Tydliggör mål och kunskapskrav
 • 40. Kommunikativ förmåga Ta in och förstå information Att kunna samtala med en eller flera personer.Anpassa samtalet utifrån mottagaren. •Att kunna diskutera med en eller flera personer. •Samtala om egna upplevelser. •Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. •Att muntligt kunna motivera en åsikt. •Framföra och bemöta argument. •Redogöra, formulera, resonera och redovisa. •Att muntligt kunna redogöra med början, innehåll och slut.
 
 

 • 41. Träna kommunikativ förmåga Boksamtal: aktiv läsning istället för tystläsning! EPA: Enskilt, par och alla Parsamtal! Walk and talk? Kamratrespons Arbeta in strukturer för lärande samtal med eleverna. Blogga! Kunskapssök: Samtalsgoogla! Spela in debatter och samtal, videoanalysera varandra med hjälp av kamratrespons. Kommunicera med bilder och video i mobilen; Instagram/videomail,Guardian Eyewitness:En bild om dagen? Läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata, läsa, prata............... Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Two stars and a wish Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande
 • 42. Metakognitiv förmåga Tolka Värdera Ha omdömen om. Reflektera kring och bedöma den egna förmågan. Konsekvensanalys Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. 
 
 
 Pröva och ompröva. Veta hur något kan utvecklas och förbättras
 - Att våga testa sig fram! Tanketräning! Lära@lära!
 • 43. Träna metakognitiv förmåga Organisera undervisningens innehåll och upplägg utifrån de fem nyckelstrategierna inom bedömning för lärande! EPA: Enskilt, par och alla Jobba mer med divergenta frågor istället för konvergenta. Öppna lösningar. Arbeta med entreprenöriellt lärande! Tanketräna! Two stars and A wish! Spela strategispel. Minecraft?
 • 44. Procedurförmågan Förmågan att hantera information. Förmågan att genomföra laborationer och undersökningar. Förmågan att hantera verktyg och redskap. Förmågan att veta hur matematiska tal kan lösas. Procedurförmåga Förmågan att göra :).
 • 45. Träna procedurförmågan Praktiskt görande. Systematiskt görande. Sökträna, samtalsgoogla Sortera information, kategorisera tillsammans. How to-filmer i mobilen? Följa instruktioner. Befästa, kroppsminnas! Filma ”görandet” med mobilen och analysera det tillsammans. Återkoppling! Skapa egna instruktioner i t.ex appen Explain everything. Pröva! Utforska! Testa!
 • 46. Förmågorna i bild Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material Procedurförmåga: Att kunna hantera och använda verktygen och teknikerna praktiskt. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Metakognitiv förmåga: Välja mellan olika handlingsalternativ.Att kunna pröva och ompröva olika val av tekniker och material. Ge omdömen om sitt och andras bildarbeten. Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap Kommunikativ förmåga: Presentera egna bilder i anpassat syfte och sammanhang. Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet. Metakognitiv förmåga: Tolka bilder. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Metakognitiv förmåga: Tolka bilder. Förklara dess uttryck. Begreppslig förmåga: Att kunna förstå och använda bildspecifika begrepp. Analysförmåga:Visa på samband mellan bilders innehåll, uttryck och kvalitet.
 • 48. Summering För att snickra en enkel koja räcker det med procedurförmågan men vill jag bygga ett hus som håller över tid behövs alla fem förmågor.
 • 50. Hjälps åt! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Sambedöm! Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör. Synliggör dem! Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Dela, dela dela!
 • 51. Mer om The Big Five och bedömning FB-gruppen The big five FB-gruppen Bedömning för lärande! http://bedomningforlarande.se/ http://tbfurettformativtperspektiv.wikispaces.com http://bedomningforlarande.se/content/big-five