Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

งานนำเสนอ1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie งานนำเสนอ1 (18)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

งานนำเสนอ1

  1. 1. เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวได้พระราชทาน ่ ั พระราชดาริโครงการแก้มลิงซึ่งเปนโครงการระบายน้าเพื่อบรรเทาปัญหาน้า ็ ท่วมกร ุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ พระที่นงด ุสิตมหาปราสาท ั่ พระบรมมหาราชวัง เนื่องจากในช่วงฤด ูฝนน้าในแม่น้าเจ้าพระยามีปริมาณมาก ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่กร ุงเทพมหานครและปริมณฑลติดต่อกันหลายวัน พร้อมทังน้าทะเลหน ุนสูง จึงทาให้เกิดน้าล้นตลิ่งไหลเข้าสูพ้ ืนที่ฝั่งตะวันออกและ ้ ่ ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา
  2. 2. ต่อมาในเดือนก ุมภาพันธ์ พ.ศ.2539พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยูหวได้พระราชทานพระราชดาริให้พิจารณาโครงการแก้ม ่ ั ลิง ที่สมควรดาเนินการให้เหมาะสมกับสภาพภ ูมิประเทศ และ พื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และกร ุงเทพมหานคร โดย "แก้ม ลิง" นี้ให้ทาหน้าที่รวบรวมน้า รับน้า และดึงน้าท่วมขังพื้นที่ทาง ตอนบนมาเก็บไว้ พร้อมกับระบายน้าออกสูอ่าวไทยตามจังหวะ ่ การขึ้น - ลงของระดับน้าทะเล โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ลักษณะโครงการที่สาคัญจะประกอบด้วย การก่อสร้างประต ู ระบายน้าปดกันคลองต่าง ๆ พร้อมด้วยสถานีสบน้าตามความ ิ ้ ู จาเปน ซึ่งคาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายในการลงท ุนไม่มากนัก และจะได้ ็ ประโยชน์คมค่า ุ้
  3. 3. - ทิศเหนือ ติดเขต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เขตตลิ่งชัน กร ุงเทพฯ โดยอาศัยคลองมหาสวัสดิ์เปนแนวรับน้า ็ ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้าเจ้าพระยา ตังแต่ใต้ ้ สะพานพระราม 7 ลงไปจดเขตราษฎร์บรณะ เขตพระ ู ประแดงกิ่ง อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ โดยมี คลองข ุนราชพินิจใจเปนแนวแบ่งเขต ็ ทิศใต้ จดชายทะเลในเขตบางข ุนเทียน กร ุงเทพฯ และเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  4. 4. ช่วยระบายน้าท่วมขังในที่ลมทิ้งลงทะเล ุ่ ช่วยลดระยะเวลาน้าท่วมขังให้ส้ นลง ิ ลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถกน้าท่วม ู ลดค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลดปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจของราษฎรในพื้นที่น้าท่วม การชัดน้าจืดจากแม่น้าท่าจีนเพื่อนามาช่วยไล่น้าเสีย
  5. 5. 1. เร่งระบายนาลงสูพื้นที่แก้มลิงโดยเร็วที่สด โดยแบ่งปริมาณนาให้ ้ ่ ุ ้ ระบายไปตามคลองระบายนา และแหล่งเก็บชะลอนาตามประสิทธิภาพที่มี ้ ้ อยู่เดิม และสมดุลกับปริมาณ 2. ปรับปรุงคลองระบายนาให้สามารถระบายนาได้ตามทีได้ศึกษากาหนด ้ ้ ่ แนวทางไว้ 3. ก่อสร้างอาคารบังคับนาต่าง ๆ ตามที่กาหนดและวางแผนไว้ ้ 4. ดาเนินการโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดาเนินการก่อสร้างระบบระบายนาได้อย่างถูกต้อง และ ้ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
  6. 6. แนวทางคือประการแรก สร้างคันกันนาโดยปรับปรุงแนวถนนเดิม ้ ้ ประการที่สอง จัดให้มพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดาริเพื่อ ี ปองกันการขยายตัวของเมืองและเพื่อแปรสภาพให้เป็ นทางระบายนา ้ ้ เมือมีนาหลากประการที่สาม ดาเนินการ การขุดลอกคลองขยาย ่ ้ คลองที่มอยูแล้ว แล้วขุดใหม่ดานนอดคันกันนาประการที่สี่ สร้าง ี ่ ้ ้ ้ สถานที่การกักเก็บนาตามจุดต่างๆประการที่หา ขยายช่องทางรับนา ้ ้ ้ ที่ผานทางรถไฟและทางหลวง ่

×