Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
รํ' รื้ยี่อือู๋รื้สื้ริ่ '  ฐีจ๋ ลิ้ธุ์ยี่อืรุ่ลุ้ชี้

1/ ยุ้ผุ้จุ๊ รื่ ' ฆ์ซ์ซื้อุ่ษิสื้ปู่คึสื้`ถี”จู๋ `

ริ้_ นุ่กวงผูฐ...
โอี๊[น็ป์กธี อื๖๐๓ธ โก็6 ๒651-น็ก๐พก {บกกอ' พภิ๐ ฎ[ลงุ5 อก ท่๓๐๐กํอี๊กใ
:`ธี ป์ก โภิย็ 5๐(บี้อี๊ ก6ฒ๐ธหั้, พธี ป์๓๓6อ่ช์อึ...
ฉื

บ น หึ ม ถิ่ สี่ ปี้ ซี บี คี่ ซีข์ ๘ `ปี้
ถาใทพูดถงบกวงทเขามามบทบาทในโลกโซเซยลเบดเวรกเเละเปบทรูจกมาก

ยั

ทึ่สุด คงตึ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pok_Refill_Jan2558

405 Aufrufe

Veröffentlicht am

ขอบคุณ Refill ที่ให้เกียรติครับ

Veröffentlicht in: Sport
  • Als Erste(r) kommentieren

Pok_Refill_Jan2558

  1. 1. รํ' รื้ยี่อือู๋รื้สื้ริ่ ' ฐีจ๋ ลิ้ธุ์ยี่อืรุ่ลุ้ชี้ 1/ ยุ้ผุ้จุ๊ รื่ ' ฆ์ซ์ซื้อุ่ษิสื้ปู่คึสื้`ถี”จู๋ ` ริ้_ นุ่กวงผูฐ์กกาฐ์(1หู่บงุบ๊%จ็` ฉื ` ตื่ ปืค:ทัข์โง((ฐ์งุบรุ๊นุ้ดาคใจ ผ็ยี่ ๗ ธี ง้ ^ กั้อือืใษิขุ่ ฐ์ ` สื้ซื้'ลุ้ ` ลุ้ หึ ฆ วุหู่ฐ์รี่ธ ฮี้ปื่ยิ้ยื่ตั้ยื่ชี้ตี้น'ฉี่ ใ สั้ฆ่ฒณัลื่ยี่ พุ ลึ ฑ' จัซํฝัจู๋
  2. 2. โอี๊[น็ป์กธี อื๖๐๓ธ โก็6 ๒651-น็ก๐พก {บกกอ' พภิ๐ ฎ[ลงุ5 อก ท่๓๐๐กํอี๊กใ :`ธี ป์ก โภิย็ 5๐(บี้อี๊ ก6ฒ๐ธหั้, พธี ป์๓๓6อ่ช์อึ๋บู๊6[งู โภิบึกหั้ ฮู้๖๐แนี๊ ตั้กิแก |[ซ๖ท่บิ๐ ฝ้'หุ่แ1บู๊๖๐กธี ๐งั ?'?๐ชั. ผ615{ภิ6รุ๊๐แกอ่ธีธ๐ซ์๓ลกงุธีธ๐บถ5 ล๖๐บโ ซํบกกบืกธี รุ” รึอื(6๖๐๐๒' 65๐6(ป์อ[[ๆ 1๒6 42.195 ส (บ๖... [6('5 ธี๐ โ๐ ๓อี๊'ลโภิ๐ก5, .'สุ่”จ็(ภิ ท่5 ธีธ๐พบิกธี ขุ่กธ๐ ล ๖ธีธี (๐ฑ๓แกขุ่บู๊งู' ฒอกๆ {บกก6{5' ก6พ ย๊กถ่ ๐ฮ ฐ์ <6, ]๐ด่ก6อ่ โ0 5กิล'6 โภิ6ป์[ 6ทั้ฎ6ธป์6ก(65 อกอ่ หั้ก๐พ[6ถ่ธี6ตุ๋ ?'?๐ผุ้ 15 1๖6 :บิ ๐ร์ โภิ6 ธแกกป์กธี (๐๓๓บกขุ่ผุ พภิ๐ ๖'ขุ่กธีงิ้ {๐ธี6โภิ6{ ธบกก6{5 ร์ธ๐๓ ๐กบี้ก6 ขุ่'๐ข์[อ่ โ0 บู๊ภิ6 อ(โบล[ ธอ(65ขุ่ โหฮึ (๐กง6ธ5อ{ขิ๐ก ๖6ฐีปื้ภ5 พ1ขุ่ภิ 1๖6 5โ0ผุ ๐ร์ อก ๐ธอ่ป์กย๊ผุ ๖๐งุ พกิ๐ งี้::ส์บี่6ก{อ[[ๆ ธี๐{ ป์ก{๐ ธแกกงิกธีขุ่ โกิล{ ๖๐งุ ๒6(ล๓6 ลก บ[โธอ ๓อซอืโภิ๐ก ด่ยุ่กกธี1 พกิ๐ 5โ8นึ่6อ่ 56มุ่6!อี๊[ (๐๓๓บกฉิ{ป์65 บึก บู๊ภิ6 5๐(ป์ล[ ก6ฒ๐ซหั้. `ย๊| ๒6ธีอึ๋ก {บกกบี้กฐี ขิก 1984 อื{ ลก 6มุ่6กบู๊ ขิก $แ{1ก ศิ!๐มุ่ขุ่ก(ฮื. ฒๆ ๓๐๓ ใ3[ปื่ ๓6 [ภิ6ธ6 พอ5 ล ธล(6 50 |]๐อิก6อ่ พขิ(ท๐แบู๊ หั้ก๐พบึกฮู ๓๓๐๒ อ๖๐แ{ บึโ. -ศอ กึ{5โ [บก พล5 10 หั้ป์[๐๓6ปื่6จั้5. โกิ6ก | 5โฮีนื่9บี่ จ็ธลน๊กบี้กธี อี๊โ 5บอก ]บี้โ[ลยี่ล งิ้1๐กธี พฮ่1ภิ ๐{กิ6ธ5 พก็๐ พ๐จั้ผุ้6ปื่ โภิ6!6' !ก 1987, ๐6๐บู๊[6 พ6งั6 โอ[หั้1กธี ล๒๐บโ รา6 5หั้ๆ ทึบก บู๊๐ (6[6๒ซอ{อ ห็อื๓ล 9 5บ5อูธีก$ป์๐ก ฿โธีบี่รู๊6. 5๐, | พฮ๊$ บู๊{ลข์กขิกธี อือ! โภิ3โฉื | ภิฮ๊ยี่ อ ?กิป์[ขุ่๐ฐิก๐ ร์ชบ์6กอ่ พภิ๐ ๖{๐บธีภิ{ ขิก โภิ6 {6(ภิก๐[๐ธีงุ ลกอ่ ล :๐ยี้(ภิ, ?'บิอืฑ, พภิ๐ บชธี6อ่ ๗5 บู๊๐ บู๊{อห่กฆ์ โภิอืโ พอื5 ๓ๆ กิ{5โ ฒลธอรู๊ภิ๐ก ลกอ่ อ่โอ่ 1โ ขิก 4 ภิ๐บข์5 3 ๓ขุ่กบ{65.'ซู๊ ^กี6' โทอืบู๊ ธอ(6, ๒6 ร์6[[ ซิก [๐งอ พท่{ภิ ธบกกขุ่กธี อกอ่ ภิอือ่ ๖ฮื6ก โธอขุ่กป์กฐี :๐กโป์กบ๐บ5[ๆ. กิ่6 {๐อ่ บ51ภิอืโ1บกกป์กธีผุ้66ฎ$ ภิท่๓56เร๊โ0รู๊6โ๖6งั. โ6ก งุธีล{5 อี๊ธี๐, ก็6]บ$โ ผุ้6ถบู๊ {บกก1กธี ก๐( ขุอ[น็ธิกฐี ๐! [๐๐ชัป์กธี อี๊{ อืกๆ๐ก6' ?6๐บิ[6 ๓ปิ๊ธีกนั้ ศอืม่ธี จ็ภิ๐บธีภิใ โภิอืโ ภิ6 พอ5 ล 5ก๐๒ตุ๋ ฿บโ ๖6 5ฮ๊บึอ่ โภิลใ ปิ้โ พล5 [ขุ่ชั6 ๒6ขุ่กธี ขุ่ก ศ$ ๐พก อู6'5๐กล{ พ๐{ยี่. กิ่6 ภิอ5 11๓6 ปิ๐ บู๊ภิฮ่กผุ้ ลกบี่ ปิ๐ 6ก]๐งู โกิ6 ฑบ5ขิ(. ฑิง่๐'๓อื([งู, ภิ6 ท่5 อ ร์{ป์9กฮ[งุ ๐6{5๐ก ๖บโ พภิ6ก กิอ ธบก5, ๒6 ถ่065ก'โ โอ[น็ ธ๐ ลกๆ๒๐อ่งุตุ๋ กี๊6 โ5 สิบี่ถ่ธี(โ6บี่ โ0 บืภิ6 6กอ่๐'@ภิป์ก' ห็6๐๐[6 หั้6ฎโ ล5ผุ้ขุ่กธี ภิ๐พ (๐๓6 ๖6 อ่1อ่ก'{ 5โ0ขุ่' กิ่6 ปื่065ก'โ หั้ก๐พ พภิงุ 6บี้โภิ9งั' ผ๐ะ ๐กๆ บี่๐65 ๖อื 6ก]๐งุ ธบกกป์กธี' ๒แปื่ (ธอืล1บี้กธี ๐ก[ป์ก6 ธบกกป์กธี (๐๓- ฑบกป์บู๊งุ อื5๐ ๒{ฮ่กธี5 ภิป์๓ ภิอถ๐ท่ก655ขุ่ รู๊ง6ผุ โรู๊๓6 ๖6 ธี๐ย็5 {บกกป์กธี, ๖6 ขิ$ อี๊1พลๆ$1ภิธบึ[[6อ่ บู๊๐ 5อี๊งุ ภิบึ {๐ อ[[ ธบกกอธ5 พภิ๐ ]๐ขุ่ก6อ่ โ๖6 (๐๓ฑบกท่บู๊ๆ. 'ยี่| อ่ท่บี่ก'{ [ษ์ผุ้ธี รึล(อื๒๐๐ตั้ 8โ ทิธ5[ณิ 8๒1 ๓งู ([ท่6กขิ$ บู๊๐(บี่ ๓6 โ๐ ]๐ขิก 50 โกิฮืโ ขิกิ6ๆ (ลก ธี6{ ป์ก ธ๐บ(ภิ พท่โภิ ๓6. 5๐ | ก็อี๊อ่ บู๊๐ ]๐ขุ่ก ๖บ{ | 5โบี้[[ บี่บึอ่กซู๊โ [วุชั6ป์โ1กิ6ก.|อ่ท่อ่ก'ขุบกยี่6{5โอืกอ่ พภิ9ก @6๐๐[6 {อธีธีออ่ ๓6. | อ่บิอ่ก'( หั้ก๐พ พภิๆ อ ๐กิ๐โ๐ 5บยื่อ่6ก[งุ อถูอู6ล{6บี่ ๐ก ๓งุ บู๊{๐กิ[6. ฿บบู๊ พภิธีก 1 [6ล{ก6ถ่ ฑ๐'6 ลกอ่ ๓0โ6' | 5โสินึ่6อ่ บู๊๐ 6ภ]๐งุ ฮ่[. ธ์ล(ภิ ธีธ๐บอู (ภิลโ | (งั6ถิโ6อ่ ป้5 ล๒๐บโ 6ง6ฑภิป์กธี | 1๐มุ่6 อกถ่ {6อู{656กโ5 ๓งุ5ธีร์. ก๊๐{ 6ทั้ล๓กู[6' บู๊ภิ6 ธีธ๐บ๐ มุ่ปิ๊๖'ฮู้๓ ษีขุ่มุ่6กิกธี6{5 โภิล1อืกอ่ ปิ้5 ฮึ๒๐๐( ฑๆ ('อ26 ร์๐ธ มุ่บ่๖'อึ๋๓ ธบกกขุ่กธี 5๖095' | พ๐ธ6 {กิ6๓ โก ปิภิธี 100 ชัขุ่[๐ฑธีบู๊6{ ซ์สิ(6 50 |'๓ ฮุบปิ้โ6 (๐กกิบี่6กรุ๊ อ๖๐บ{ โ๖6๓' |'๓ ก๐บู๊ {กิล{ ธี๐๐อ่ อกอ่ อกงู๐ก6 (ลก ธบก. 8๓1 | ]บ51 [๐ง6 5๖065, 50 | ๓ฮิอ่6 อ ๐ลธี6 โ0 5ภิอ!6 ถร์([บ{65 ๐รุ๊ บู๊ภิ6๓. โภิ6ก 0โก็6{ @6๐๐[6 5โฮ๊นึ่ [ขิหั้ขิกธี บู๊ภิ6๓ โ00 อกถ่ สิ$ซั่6อ่ ฒทธํขุ่ฮึ บู๊ภิธีงู (๐บ1อ่ ธี6ใ {ภิ6๓' 5๐ ๓อึ๋อ่6 อก ๐{ยี่ธีธ ร์๐{ (ก6๓สุ่ ทัภิ6ก ใภิ6งุ ธี๐รุ่ โภิ6 $ภิ๐ธี5' โภิ6งู ฎ{๐บอ่งู อู๐516อ่ โภิ9 ๐ป์(บู๊บธ6$ ๐ก ธีถี(ธี๖๐๐๒ขุ่ |'๓ ภิย๊ถฎงุ บู๊ภิอ{ | ๓อืหั้6 ๐6๐๓6 กิล๐๐งู ([อี๊บธีทป์กธี)." `ย๊โ๖6 ธีธ๐บอู 42.195 ฉั (บ๒ขุ่'. เ6โ'5 ธี๐ บู๊๐ ฑล{ลโก็๐ก$ 5โสินึ่9บี่ ๖ๆ ๓6 พลกบู๊ช์กอู รุ๊๐ ๖จั้ธกธี 6มุ่ธีผุ๐ภ6 พภิ๐ [๐มุ่65 ธบกกบึกธี ๓อื'ย๊{ก็๐ก5. พ๒ธีก ธี๐๐อ่ 'บกก6{5 ล!ธี โ๐ฐี61ภิ6' ขิก ๐ก6 ถล(6, 6มุ่6ผุ๐ก6 ๖6ก6ภิโ5 ร์ซ๐๓ บู๊ภิ6ล๊ธ 5ภิอืธ6อ่ ชัก๐พ[ธีอ่ธี6' |'๓ ]บ5{ อื รู๊สิโภิ6โ6{` ^นี๊จี๊{ อื พภิฉิ[6, บู๊ภิ6 ธี[๐บบี 5โสีนึ่5 ธีธ๐พ1กธีขุ่ 5๐ 1 (งัฮิ3โ6ถ่ ฑ๐{6 ฐี{๐บ@5 [1หั้6 บ[{{อี๊ & โ'อป์1 ฟ็บกก6ธ5 ป์ก โกิอืท่[ลกอ่, 6ขิงธี ลพฮ๊งู อกอ่ อิ๊ทั้(ปัลกธี6 ธบกก1กธี ธี6ถิโ5 อกอ่ ฑอี๊กงุ ๓๐{6. อ่ขิปื่ บึบู๊ 50 {ภิฮ๊โ ซบกก6ธ5 ธีธี1 1๐ ผุ้ก๐พ 6อี๊(ภิ 0โกิ6ซ์ขุ่ โภิ6 ธบกกขุ่กธี (๐๓ฑบกป์โงู ทฮึวู้ (ภิลกธี6อ่ ถุบช์ขุ6 ล [๐โ 5บี้ก(6 5๐(ป์ล[ ก6โด่ พ๐ป์ฉั อู[ลงู5 ลก บึ๓ฉ๐กํอกโ {๐ธี บึก บู๊ภิ6 ก6พ ธี6ก6{ลธป์๐ก. กิ่6 5อป์บี่ ปิ้โ'5 [ขุ่ผุ้6 [บกกขุ่กธี ๐ก ร็ล(6๒๐๐หั้' 5๐๓6 ธีลิ้{$ อู๐5{6ยื่ โท6 ๐มิ้(โบ{65 ๐ร์ ทิ6{ ธบกกป์กธี ลกอ่ กู60ขุ่เ6 ก0โธี(6อ่ โกิอืโ 5๖6 กิอ5 [05โ พ6ฮ่ธีภิ{5 50 ป์โ บี้5 อก 1ก5๐ท่{ลโป์๐ก ร์๐' ๐ขิภิ6{$ ขุ๐๐' หิ ธีบ์'[ 5ลอ่ {ทอ{ พขุ่บู๊ภิ รึอ(๐๒๐๐๒ 5๖6 (๐บ[อ่ ธีฮึโ ป์ก ธ๐บ(กิ พห่บู๊ภิ ๖6' ๐[อ่ จิ๊'ฮิ6กอ่ พภิ๐๓ 5ท6 ก6ปุ๋6{ บู๊31ฉัธีอ่ 1๐ ร์๐ธ อ [๐กธี โธี๓6. โภิ6งู 5โฮืกํฮืปี่ {ล[งับึกธี อ๖๐บขิ ทยิ้ซ์ [๐5ป์กธี พ6บึธีกิโ5 ร์{๐๓ {บกกขุ่กธีขุ่ โภิขิ5 ท่5 โก็6 ๖ธีก6กิโ ๐ร์ 5๐(1อ[ ก6ฒ๐ธน็. กี๊๐พ6ง6', โ๖6 ถ่๐พก 5ขิปื่6 บี้5 ธิก็อบู๊ ป์{ บู๊อืหั้65 บอู โป้๓6 50 พอ ๓๓51 อี๊[๐(อโ6 ๐๒! ปิท่๓อ พ61[ล๊'ยุ้ 'ยุ้| พถกฮิ 8ยั6ฟุ0ก6 ชิ๐ 1๐๐& ]๐! ๐ ๓๐1โบ่๐ชํโ๐กขุ่ หือ! 6พื้๐๓ถน่6' 50๓6 ๓๐] !แก ชิ๐ 1๐59 พ6โธีก็ปิ5 ๐! พ๐กซื โ๐ ๖6 ภิ9๐1ซ์ภิธั9!' 0ก2 ธี|{1 กู๐5!อฮ่ 'ย๊5611 |บกกโกฐี กแฑ๖2!' 1๐5ไกฐ ๓๐บ็ต๊ห๐ฮิ|๐ก 0กิ ๓๐ก! 119!บิ 5๐'ญ]๐! ภิอ' 50 | ถ5หั้อถ่ 6หอผุ๐กอ ๐ก ชํกิ6 ฉ๐ฐ2 ปื่๐ ฐชั้ยั6 กิ6' อก(๐บธ๐ธี6๓6กชํ' 5๐๓6 ฒกปื่ ธิ๐ (๐56 พ6โฐก็ช่5 ๐! 5๐๓6 พ๐กชํ 1๐ 'บก พบั๊ฮิก็ โก็9โโ 1๐ห6ฮ่ ๐ก6ขุ่ | ]แ5ธิ พ๐กซ์ ชิก็6๓ ซ์๐ 2๐&อ |ชํ 5น่๐พุ | บกฮ่6ฑ5ชิ๐กย่ พอ ๐11 พ๐กธิ ชํ๐ {อถ(กิ 42.195 ๐ก(8 โก ๐แ! (กู๊อ ชิโ๓9 ๖6(0แ58 1ชิ 15 (ภิถ112กฐช้กธี. 8บปื่ | พถกฮ่ ]๐บ ฿๐ ฐ!๐ถ่บ๐11งู ๐กฮ่ 51๐พ(งู ๓๐ยั6]๐ฒ๐'ฮ่' 0ก(9 ]0บ ๐'อ ๔๐๓[๐ผิ๐๖เอ ข์แกกโกฮู 10 ส์ขั้1๐๓2ช์9!5ขุ่ ชิก็6ก (๐กปิธีกแอ ๐ก ฮ่๐ 21 ส์โ1๐๓6ปื่6ทั5. บี9 ภิ๐ฎถ] พ1ฮ่กิ 5๓๐11 ฮ่โ5ฮ่ถก(ธี ๖อ[๐!6 ]๐บ ฐธีฮิ |ก!๐ ๐ ๓๐'๐ปื่กิ๐ก. " ฟ็6ร้ท่|| ฒลข์อบู๊ก็๐ก & เปื้ร๊6$[งู|6 65 !รํ
  3. 3. ฉื บ น หึ ม ถิ่ สี่ ปี้ ซี บี คี่ ซีข์ ๘ `ปี้ ถาใทพูดถงบกวงทเขามามบทบาทในโลกโซเซยลเบดเวรกเเละเปบทรูจกมาก ยั ทึ่สุด คงตึองยกให้ กุณอิทธิจฯล ลมุทรทอง ทรึอ พึ่บิอก ผู้ทึ่ก่อดั้งกลุ่มเกี่ยวกบเริ่อง วิ่งหลายกสุ่มใบเฟลบุ้คโดยเอพาะ "วูงิ้ขุ่ ฉั:บู ชู 'ชิ้ยืรั่ " `โนื่`งิ้จี๋ ฉื ยึ ` `ด่ ทิ่บับวับเริ่มจะขยายตัวจากขุมบุมบักวิ่งเลึก ๆ เปี่บส้งคมบักวิ่งออบไลบ๋ขบาดใหญ่ที่ ให้บักวิ่งทั้งทบ้าเก่าเเละทบืาใหม่เซัามาเเลกเปลี่ยบประสบการณ์ ความรู้ สร้างเเรง บับดาลใจร่วมกับ บําเพึ่อบจากโลกออบไลบ๋ออกมาพบปะกับไบสบามวิ่งจริง จบ บักวิ่งมาราธอบยุคใหม่มั้กจะบั้บถีอพิ่ป๊อกเปี่บไอดอลของวงการ การสบทนาใบครั้งบื้เริ่มต้นตัวยเรึ่องราวของเต็กธรรมดาทิ่เริ่มด้นวิ่งออ่างใม่ ดั้งใจจากเตีกซายอิทธิพลใบวับบั้บจบกลายมาเปิบพื่ป๊อกบักวิ่งดืกรีอัลตร้ามาราธอน คบทบี่งของประเทคใทย เเละเปิบผู้เริ่มตันสร้างส้งคมเเห่งการเเบ่งป้บใบวงการวิ่งให้ เกิดขึ้นโดยเริ่มจากใบโลกออบไลป่ `ด่ผบเริ่บตับวิ่งเมื่อปี 2527 หี่งาบของจั้งหวัดสุรึบทรุ้ พอเเม่บอกว่ามึเเข่ง เรา ไม่รู้อะไรเลย รู้เเต่ว่าพอเราใปวิ่งครั้งพั้เรกก็วิ่ง 10 กิโล๖มตร ถ้ดจากบั้บกืดิ้ริ่มใปซัอม ทิ่สวบจืตรลดา ก์จะมึพิ่ ๆ ใบุลวบจิ้ดรลดาวิ่งกับ ตอบปิ 2530 มึคบพูดถืงงาบวิ่ง ลอยฟ้า ผมกึเลยฝีกวิ่งทิ่สวบจืตรลดาต่อมาเริ่อย ๆ เเสิ้วก็ใด้เพิ่อบซาวฟิลีปิบส์ คอย บําเทคโบโลยีดิ้ข้ามา ๖เล้วกึณิค้ขอยู่คบหบี่งซึ่อ พื่ดํา คอยจั้บพวกเราวิ่งใส่กับไปมาใบ การซ้อม นับเปีบจุดเริ่มต้บของการวิ่งมาราธอบครั้งเเรก คึอลงเเข่ง โรยอลมาราธอบ วิ่งลอยฟืาเอลึมพระดิ้กิ้ยรดืสะพาบเเขวบพระราม 9 ทําเวลาได้ แ ซั่วโมง 3 บาทึ" หกิ๊งจากการวิ่งมาราธอบครั้ง๖เรกใบวับบั้บกึทําให้เขาหลงร้กการวิ่ง เเละวิ่งมา โดยตลอด ซี่งพิ่ป๊อก เส่าให้ฟ้งว่า การวิ่งทําให้เราใตัอยู่กับตัวเอง ซี่ง๖ปี๋บอย่างบั๊บมา โดยตลอด ถ้าย้อบหลังกลับไปประมาณ 10 ปิที่เเสิ้ว เพึ่อบ ๆใบลบามวิ่งจะไม่ซอบ พิ่เลย เพราะเราไมใดีคุย ใม่ใด้ทักใคร พิ่ใมใด้หยี่ง เเต่พอใค็งเเสิ้วมั้บเทม๊อบอยูใน โลกส่วบตัว ม๊เวลาใด้ศิด ใด้ฟ้งเพลง ซี่งปกตึพิ่เปิ้บคบคุยกับคบง่ายมาก เเต่พอไติ่ง เเสิ้วกลับใมใตัคุยกับใครเลยใบซ่วงเเรก ๆ เเต่พอซ่วงทลัง ๆ ทุกคบมาวิ่งเเล์วกืจะตึด สารเอืบโดฟิบ จบหลายคบถามว่าทึาไมพิ่ย้งไม่เลีกวิ่งอืก ขี่งตอบบั้บพิ่กืทาคําตอบไม่ ใตึเหม๊อบกับ ไม่เพึยงการวิ่งส่วบตัวเท่าบั้บทิ่ห่าให้พื่ป๊อกมึความสุข เเต่การไดืดั้งกลุ่มตําง ๆเกี่ยวกับการวิ่งให้คบรักการวิ่งมารวมตัวเเละเเลกเปลี่ยบเริ่องราวต่าง ๆ ซึ่งกับ เเละกับ เปิบอืกทบี่งความสุขทึ่ซ่วยหส่อเลิ้ยงให้ทนุ่บใหญ่ผู้ร้กการวิ่งคบบึ้ ร่าเริงทุก ครั้งฟื้ตัอยูใบสบามเเข่มื้วิ่ง เพั้ละใด้พูดคุยทักทายกับบักวิ่งทุกคบ ฒ กี๊6รุ๊ด่|| ฒอืญ์อืะท๐ก & เท่ร็6${งู|6 ' นํ ภิ' ฟ็ ฌ ๔ เ หั่ "สําผฐ์บผฆกาฐ์วงฆนุข์น๊ฆอน1ปนง๊คกสํวนุ่ฌว ผมธอบฑผ็ว(บีง(วคาอจุ่ในง๊พิกบ่องกวุนั้ริง ฆป๋น1ปั่นุ่ร่วง(วคาทืสึค9าฌรุบ่ฟ้/ *ด่เเดกอบพี่ไม่ชอบเล่บเฟสบุ้คเลย จบกลุ่มลูกค้าหี่ดิดต่องาบกับเรา เเบะป่าพิ่ว่าทําใมใมใซัเฟสบุ๊คจะได้ดืดต่องาบใด้ง่ายขืบ กึเลยจําเปิ่บตัองทํา เฟสบุ้ค เเตไบตอบบั้บก็ย้งใม่ซอบอยู่ดื เเต่ก่อบสมมุต็มึคร๖เทึกเราใบเฟสบุ๊ค ยี่ ปี้ บ่ปี้ปี้ ะ บ่ ด่ เ ยุ ซี ซึ่ ' ษิ บ สี่ ' ปี้ ` พยงใมรูดวยซาวาทาไมอยู ๆ มบบรูปพมาโผล อธบายยงไงพกั้มเขาใจ เเต พอเรามาเริมเล่บกืเริมไดืเรึยบรู้มากขืบ ถ้าใครรู้จั้กพื จะรู้ว่า เเต่ละกรุ๊ปทึพึ ป้อกตังขืบ คือ บึสัยของพีป๊อกจื้อง อย่างกสุ่มเเรกคือ บํธี๒'ถื่๓ ห็ธีงอกิกฐอ'5 ร๒ถีธีเฮึภ๗ บิ้สัยคึอซอบรองเท้า ใซัมาเเสิ้วประมาฌ 3 ปิ มั้บใจทืลุดคือการ ผ่าบ 100 กิโลเมตรด้วย ปขุ่๒ธอ๓ ไมใซ่ว่าพีเก่งบะ ใครกืวิงได้ เพืยงเเต่พืซอบ ฉื ๐ บ ๘ ขั้ ๘หึ สี่ ฉื คั ปี้ ปี้ กเลยไปทาเพจเเลวกเอารูปมาลง จากบบกมคบทชอบเหมอบกบ๖ขามา แลว เเบะป่าว่าทําไมใม่หารองเทัามาแบ่งกับใซ้ เรากึเลยสังเซ้ามา จบกลายเปิ้บ เหมึอบฝากซื้อ เเล้วกืเอามาอวดกับอย่างมึความสุข (หัวเราะ)" ถามถีงทึ่บาของการตังกสุ่ม 42.195 ตั้(เขุ่๒.`. เราจะใปมาราธอบด้วยกับพิ่บ็อก เส่าให้ฟืงว่า เริมจากมึคบวีงเยอะ เเสิ้วการวิงมาราธอบ 42 กิโล๖มตร ถีอว่าใมใซ่เรึอง ง่าย เเต่เราผ่าบมาก่อบเรากืเลยอยากสร้างกสุ่มเพึอมาเเบ่งปับประสบการณ์ แต่คึอ ฟื่มใซ่คบเก่ง ฉะบับถ้าเรารวมคบทลายคบทืเก่ง ๆ ซ็งเเต่ละคบเก่งกันคบละเรึอง บ่ผ้ ยั งี งี ซ์ งื งี้ สี่ ยื งี บ่ ะ มาอยูดวยกบ กจะเปบประโยชบตอทุกคบมากขบ พเปบเพยงคบรวบรวบเทาบน พอเวลาผ่าบมาลักระยะหบึงกสุ่มเริมใทญ่ข็บ พืก็รู้ลีกตึว่าความตังใจเลึก ๆ ของเรด่ ปี้ บ ลี้ 'สี่หึ บ สี่ ปี้ งี้ ' ขั้ ' ยี่สี่ ปี้ บ ๘ ขยายวงกวางมาไดขบาดบ เเตพกใมใดหยุดทหองบเทาบบ พอซวงทวงอลดรากเลฐ์ ใปสร้างเพจ ป[ธุ์ข์ล & โธลงื[ กิ่แกก6{5 บึก โภิอบึ[อกฮ ขืน มึเพจ แบ่งบีบ นืท้เลย) ยื้ ขุ่_ถิ่ ยั ถิ่ ยํ ยัยั ยั งืสี่พี ^ แสกเปลื่ยบ ซอขายอุปกรณ์ วง" ใปีห้บกวงใด้ทาความรูจกเเละสรางใมตรทดวุ้ ร๊ กับ เเละก็ยั้งมึอืกหลาย ๆ เพจทึยั้งไม่ได้พูดถืง ลําทร้บลังคมการวิ่งใบบีจจุบับที่มึการเปลี่ยบเเปลงไปจากสมัยก่อบพอลมห วสั้ โดยเอพาะใบเรึองของโซเขืยลเบี้ตเวิร์กทืเขืามามึบทบาทกั้บคบยุคใหม่มากยี่ฐี`ตํ พีป้อกให้ความหีบเกืยวกับเรึองบีว่า ทุกวับบีเทม็อบเราวีงกับบบเฟลบุ๊ค บ็ด่จุ`วู๊ดํจู๋ เราย๊ซเข็ยลมึเดียมับกึดืลําทร้บบางคบ อย่างบางคบุเปีบผู้ทญิงทืวิง ๖เสิ้วถ่สั้ล๊ธี วิงลงไป มี'พึอบเหึบว่าวิงเ๖ลัวมึการเปลียบเเปลงว่าเรามึรูปร่างดีขีบ มับกืจรั่ว๊ยี่ บเรงบับดาลใจต่อใป พืชอบข้อบืมาก คือ เราใด้เปี๋บเเรงบับคาลใจต่อไณิท้คบรุ๊อื' บ สี่ ษิหึสี่ ' หึ จ๊ ปี้หึ บ หื่ ปี้ บี บองคบทบงบอกปกตกวงปิ๊รรมดา เเดพอมเฟสบุคใหเขยแ ใดเจอเพอแลมปิ๊เอึ๋นื้ ทํ ไม่ค่อยได้คยกับมาทักทาอว่าห่บดืข็บ พืว่าข้อบีมั้บเปิ่บ เเต่ซัอเสียของโซเชืยธีฐิ`ขุ่ ` ` ก็คีอ กิบเวลาบาก เราตัองรู้จั้กเเบ่งเวลาให้ถูก ๆ ณัฮั `ลํ ฝั่`วิ่ฮิขิ ณีอื จุ๋ ดูจุ๋ซี้ปั๊ ฐิหู่ กิไลฌตรใฒิกวามธุซตียก่ฮบแปี้วค่อยซบึ้มาลงวิ่งมาราชอข

×