cloud services for libraries

M
mahboubeh ghorbanilibrarianship um NLAI
‫کتابداران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫سرویسهای‬
‫قربانی‬ ‫محبوبه‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫دکترای‬
‫آذر‬1396
Cloud Computing Services for Librarian
‫چیست؟‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
“‫ابر‬“‫اینترنت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫استعاره‬
‫عملکردهایی‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫امروزه‬
‫اطالعا‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نظیر‬،‫ت‬
‫بکار‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬
‫رود‬ ‫می‬.
‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫فناوری‬ ‫استانداردهای‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬(2011)
‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫چنین‬ ‫را‬ ‫ابری‬:
‫مبتنی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫دسترسی‬ ‫نوعی‬ ‫آسان‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬‫برنیاز‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مشترک‬ ‫مخزنی‬ ‫از‬ ‫کاربران‬
‫است‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫قابل‬ ‫پردازشی‬.
‫سنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫تقریبا‬
‫اینترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬
‫دارد‬ ‫وجود‬.
‫کروسکی‬(2009)‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫نیز‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫وب‬.
‫اس‬ ‫گفته‬ ‫اوراکل‬ ‫شرکت‬ ‫اجرایی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ،‫آلیسون‬ ‫مری‬‫ت‬:
‫استفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫ده‬
‫تغیی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬‫ر‬
‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫کلمات‬.
‫منظور‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫نام‬ ‫اطالق‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬
‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫سازماندهی‬
‫است‬ ‫جدید‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ظرفیتهای‬.
‫تاریخچه‬
‫دهه‬ ‫در‬1960‫داشت‬ ‫بیان‬ ‫کارتی‬ ‫مک‬ ‫میالدی‬:‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رایانش‬
‫شود‬ ‫سازماندهی‬ ‫همگانی‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫روزی‬.
‫واژه‬‫ابر‬‫های‬ ‫کمپانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تلفن‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫دهه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬1990‫به‬ ‫نقطه‬ ‫خطوط‬ ‫تنها‬ ‫میالدی‬
‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ،‫نمودند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬ ‫نقطه‬
‫نمودن‬ ‫کمتر‬ ‫قیمتهایی‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ‫مجازی‬ ‫خصوصی‬‫د‬.
‫مسو‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫بین‬ ‫مرزی‬ ‫نقطه‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫ابر‬ ‫نماد‬‫ولیت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬.
‫سال‬ ‫در‬2007‫چند‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫آی‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫میالدی‬
‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاسی‬ ‫در‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ،‫دانشگاه‬‫زمینه‬
‫نمودند‬ ‫آغاز‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬.
‫س‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫ال‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫رواج‬.
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫فواید‬ ‫و‬ ‫مزایا‬
•‫چابکی‬
•‫هزینه‬
•‫مکان‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬
•‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬
•‫پذیری‬ ‫سنجش‬
•‫بیشتر‬ ‫امنیت‬
•‫آسانتر‬ ‫نگهداری‬
•‫پسندی‬ ‫عامه‬
•‫اثربخشی‬
•‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫ونگرانی‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬
.1‫اطالعات‬ ‫امنیت‬:‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫گردش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫سازمان‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫جایی‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
.2‫کاربران‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫تهدید‬:‫هرزما‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫اگر‬‫و‬ ‫ن‬
‫ممک‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مکانی‬‫است‬ ‫ن‬
‫بیافتد‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫اش‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬.
.3‫اطالعات‬ ‫مالکیت‬:‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫مالک‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬
‫قطع‬ ‫اجازه‬ ‫ابر‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫سرویس‬
‫دارند؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬
.4‫نرم‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫ابر‬ ‫افزارهای‬
.5‫در‬ ‫شبکه‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستمهای‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬
‫مجازی‬ ‫زیرساختهای‬
.6‫بین‬ ‫مجازی‬ ‫ماشینهای‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫تشخیص‬ ‫عدم‬ ‫احتمال‬
‫فیزیکی‬ ‫سرورهای‬
.7‫دسترسی‬ ‫کنترل‬:‫ی‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫ابر‬ ‫ک‬
‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫ناخواسته‬ ‫ارتباطات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫سازند‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫غیرمجاز‬.
.8‫داده‬ ‫نشت‬ ‫یا‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬:‫مناب‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نشت‬ ‫احتمال‬‫ع‬
‫مشترک‬
‫ابری؟‬ ‫رایانش‬ ‫چرا‬
•‫رانگاناتان‬ ‫قوانین‬ ‫چهارم‬ ‫اصل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬”‫را‬ ‫خواننده‬ ‫وقت‬
‫ندهید‬ ‫هدر‬”‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬.
•‫خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫لزوم‬24*7‫با‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ‫در‬
‫اینترنتی‬ ‫قوی‬ ‫ارتباطات‬
•‫هزین‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫سریعتر‬ ‫و‬ ‫موثرتر‬ ‫اشاعه‬‫کمتر‬ ‫ه‬
•‫خدمات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫چند‬ ‫همزمان‬ ‫استفاده‬
•‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫بوسیله‬ ‫عملکردها‬ ‫پایش‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬
‫پوشش‬ ‫سطح‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫االن‬‫زمان‬‫توجه‬‫کتابداران‬‫ب‬‫ه‬
‫ارائه‬‫خدمات‬‫فعاالنه‬‫و‬‫حرکت‬
‫از‬‫خدمات‬‫عمومی‬‫به‬‫سمت‬
‫شخصی‬‫سازی‬‫خدمات‬‫اطالع‬
‫رسانی‬‫برای‬‫کاربران‬
‫ورساندن‬‫منفعت‬‫به‬‫جامعه‬
‫علمی‬‫و‬‫تخصصی‬‫است‬.
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫داده‬
‫کتابشناخت‬‫ی‬
‫مجوزها‬
‫و‬ ‫دسترسی‬
‫حفاظت‬
‫مدیریتی‬
‫رقمی‬
‫محتوا‬
‫ها‬ ‫مجموعه‬
‫نشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ها‬ ‫اشتراک‬
‫خدمات‬
‫مکان‬
‫کتابخانه‬
‫حفاظت‬
‫پژوهش‬
‫و‬ ‫ایجاد‬
‫دسترسی‬
‫محتوا‬
‫ای‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬‫جاد‬
‫آنالی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ،‫تعاونی‬ ‫فهرستنویسی‬‫آغاز‬ ‫ن‬
‫اند‬ ‫کرده‬.
‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫رقومی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ،‫ابر‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬
‫ارا‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مختلف‬‫ئه‬
‫است‬ ‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫سرویس‬ ‫کننده‬.
‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫فواید‬
•‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
•‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
•‫محوری‬ ‫کاربر‬
•‫بودن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گستردگی‬
•‫شفافیت‬
•‫متقابل‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬
•‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬
•‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬
•‫زیرساخت‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
•‫پلتفرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
•‫افزار‬ ‫نرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫زیرساخت‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
Iass
‫مالکیت‬ ‫بدون‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫زیرساختهای‬ ‫ارائه‬:
•‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
•‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬
•‫افزاره‬ ‫نرم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫متخصصان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫ا‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬
https://aws.amazon.com/ec2/?nc2=h_m1
‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫رایانش‬ ‫امکان‬
‫آور‬ ‫الزام‬ ‫تعهدات‬ ‫بدون‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬
https://aws.amazon.com/s3/details
Amazon Web Services
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬
‫در‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اشیای‬
‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫هایی‬ ‫بسته‬
bucket
https://www.ibm.com/cloud/virtual-servers
‫عمومی‬ ‫و‬ ‫اختصایی‬ ‫مجازی‬ ‫سرورهای‬
https://www.ibm.com/cloud/file-storage
،‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬
‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ،‫مداوم‬
‫دس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نیافتادن‬ ‫کار‬ ‫از‬‫ت‬
‫سود‬ ‫نرفتن‬
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
•‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫فناورانه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
•‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ،‫اشکاالت‬ ‫رفع‬ ،‫ها‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫آپ‬ ‫بک‬
http://www.liblime.com/liblime-services
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫استرالیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬TROVE‫است‬ ‫نموده‬ ‫تلفیق‬ ‫را‬ ‫استرالیا‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مجموعه‬.‫این‬ ‫در‬
‫و‬ ‫از‬ ‫الگوگیری‬ ‫با‬ ‫محتواها‬ ‫گذاری‬ ‫برچسب‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫امکان‬ ‫سرویس‬‫یکی‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پدیا‬.
www.Trove.nla.gov.au
cloud services for libraries
•HathiTrust‫های‬ ‫داده‬ ‫نگهداری‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
‫است‬ ‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رقومی‬.
www.hathitrust.org
‫سال‬ ‫در‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬2008‫م‬.‫از‬ ‫بیش‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
120‫عضو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫شامل‬ ‫مشترک‬
‫هستند‬.
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
https://pro.europeana.eu/project/europeana-cloud
•OAI Ster:‫آ‬ ‫میشیگان‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمتی‬‫غاز‬
‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شد‬OCLC‫همه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫رقومی‬ ‫مخازن‬.OAISter
‫آز‬ ‫دسترسی‬ ‫منابع‬ ‫پیشینه‬ ‫میلیونها‬ ‫از‬ ‫فهرستگانی‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اد‬
‫پروتکل‬OAI‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫است‬1100‫آن‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫مشارکت‬
‫اند‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬.
www.OCLC.org/oaister.html
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
‫پلتفرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
PaaS
•‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫ارائه‬
•‫ابزارها‬ ‫ارائه‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فضاهایی‬ ‫و‬
•‫پایه‬ ‫وب‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ،‫ایجاد‬
•‫اشتراک‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫متنوع‬ ‫مدلهای‬ ‫ارائه‬
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
•‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫ابربه‬ ‫پلتفرمهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫را‬
‫می‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیتهای‬ ‫آزادانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫دهند‬.‫ب‬‫ا‬
،‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫امانت‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپک‬ ‫وجود‬
‫اش‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫هنوز‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫کاربران‬‫تراک‬
‫یابند‬ ‫دسترسی‬ ‫واحد‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬.
‫کتابخا‬ ‫فرایندهای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پلتفرمهایی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫ای‬ ‫نه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
http://www.exlibrisgroup.com /category/Alma
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
‫کاربرد‬ ‫نمونه‬Cloud ID‫ابری‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫در‬
cloud services for libraries
cloud services for libraries
Optus
cloud services for libraries
‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
SaaS
•‫ا‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬‫رائه‬
‫شوند‬ ‫می‬.
•‫اشتراکی‬ ‫سرویسهای‬
•‫همه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
Sale force‫مشتر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬‫ی‬
http://Saleforce.com
‫م‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دهد‬ ‫ی‬
‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬.
•‫یا‬ ‫میل‬ ‫جی‬ ‫ویدئوچت‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫ویدئوچت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Skype‫برای‬
Video Call(www.Skype.com)
•‫کتاب‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫جامعه‬ ‫مابین‬ ‫درونی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫ها‬ ‫خانه‬
‫است‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬.‫مانند‬Facebook
•Library thing‫که‬ ‫است‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫سرویس‬ ‫نوعی‬ ‫نیز‬
‫می‬ ‫صاحبانشان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫فهرست‬ ‫امکان‬
‫دهد‬.www.librraything
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
http://www.cybrarian.in/Default.aspx
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
Encore is a content discovery platform for sorting through vast catalogs of data.
Use it to create a digital archive like this one from the Long Beach Public
Library in California which hosts a repository of local history, that is accessible to
residents and anyone interested in researching Southern California history.
Skype offers interesting opportunities for librarians to add value to library programs.
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫نتایج‬
•‫دسترسی‬
•‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫همکاری‬
•‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬
•‫پذیری‬ ‫انعطاف‬
•‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
•‫امنیت‬
•‫سودمندی‬ ‫هزینه‬
•‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬(GREEN)
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫نگرانی‬
•‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬
•‫شخصی‬ ‫حریم‬
•‫مالکیت‬
•‫حقوقی‬ ‫مسائل‬
•‫امنیت‬
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
cloud services for libraries
1 von 144

Recomendados

پردازش ابری و امنیت سایبری von
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 views57 Folien
mobile cloud Security and challenges von
mobile cloud Security and challengesmobile cloud Security and challenges
mobile cloud Security and challengesRoshanak Ramezani
326 views36 Folien
94.10.18 von
94.10.1894.10.18
94.10.18maherimaheri
229 views33 Folien
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns von
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K views9 Folien
Cloud computing von
Cloud computingCloud computing
Cloud computingbehzad abbasi
319 views10 Folien
آشنایی با رایانش ابری von
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 Folien

Más contenido relacionado

Similar a cloud services for libraries

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 views16 Folien
Proxmox von
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 views91 Folien
Microservices Workshop Part 1 von
Microservices Workshop Part 1Microservices Workshop Part 1
Microservices Workshop Part 1Masoud Bahrami
324 views52 Folien
13940305-NetManagementOS_ver1.5 von
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5Ehsan Khanahmadi
603 views57 Folien
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان von
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 views15 Folien

Similar a cloud services for libraries(20)

Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
رایانش ابری von Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG133 views
cloud-based authoring tools von dadyjoon71
cloud-based authoring toolscloud-based authoring tools
cloud-based authoring tools
dadyjoon71561 views
مجازي سازي، مجازى سازى von marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K views
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack von Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Yashar Esmaildokht186 views

cloud services for libraries

 • 1. ‫کتابداران‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫سرویسهای‬ ‫قربانی‬ ‫محبوبه‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫دکترای‬ ‫آذر‬1396 Cloud Computing Services for Librarian
 • 2. ‫چیست؟‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ “‫ابر‬“‫اینترنت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫استعاره‬ ‫عملکردهایی‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫امروزه‬ ‫اطالعا‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نظیر‬،‫ت‬ ‫بکار‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬.
 • 3. ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫فناوری‬ ‫استانداردهای‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬(2011) ‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫چنین‬ ‫را‬ ‫ابری‬: ‫مبتنی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫دسترسی‬ ‫نوعی‬ ‫آسان‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬‫برنیاز‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫گرفته‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫مشترک‬ ‫مخزنی‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫است‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫قابل‬ ‫پردازشی‬.
 • 4. ‫سنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫تقریبا‬ ‫اینترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.
 • 5. ‫کروسکی‬(2009)‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫نیز‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫وب‬. ‫اس‬ ‫گفته‬ ‫اوراکل‬ ‫شرکت‬ ‫اجرایی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ،‫آلیسون‬ ‫مری‬‫ت‬: ‫استفا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫ده‬ ‫تغیی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬‫ر‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫کلمات‬. ‫منظور‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫نام‬ ‫اطالق‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫سازماندهی‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ظرفیتهای‬.
 • 6. ‫تاریخچه‬ ‫دهه‬ ‫در‬1960‫داشت‬ ‫بیان‬ ‫کارتی‬ ‫مک‬ ‫میالدی‬:‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رایانش‬ ‫شود‬ ‫سازماندهی‬ ‫همگانی‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫روزی‬. ‫واژه‬‫ابر‬‫های‬ ‫کمپانی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تلفن‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دهه‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫ارتباطات‬1990‫به‬ ‫نقطه‬ ‫خطوط‬ ‫تنها‬ ‫میالدی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ،‫نمودند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬ ‫نقطه‬ ‫نمودن‬ ‫کمتر‬ ‫قیمتهایی‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ‫مجازی‬ ‫خصوصی‬‫د‬. ‫مسو‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بخشهایی‬ ‫بین‬ ‫مرزی‬ ‫نقطه‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫ابر‬ ‫نماد‬‫ولیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫کننده‬ ‫عرضه‬.
 • 7. ‫سال‬ ‫در‬2007‫چند‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫آی‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫میالدی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاسی‬ ‫در‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ،‫دانشگاه‬‫زمینه‬ ‫نمودند‬ ‫آغاز‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬. ‫س‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫ال‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫رواج‬.
 • 8. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫فواید‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ •‫چابکی‬ •‫هزینه‬ •‫مکان‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬ •‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ •‫پذیری‬ ‫سنجش‬ •‫بیشتر‬ ‫امنیت‬ •‫آسانتر‬ ‫نگهداری‬ •‫پسندی‬ ‫عامه‬ •‫اثربخشی‬ •‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬
 • 9. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫ونگرانی‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ .1‫اطالعات‬ ‫امنیت‬:‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫گردش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫جایی‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ .2‫کاربران‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫تهدید‬:‫هرزما‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫اگر‬‫و‬ ‫ن‬ ‫ممک‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مکانی‬‫است‬ ‫ن‬ ‫بیافتد‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫اش‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬. .3‫اطالعات‬ ‫مالکیت‬:‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫مالک‬ ‫کاربران‬ ‫آیا‬ ‫قطع‬ ‫اجازه‬ ‫ابر‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫سرویس‬ ‫دارند؟‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ .4‫نرم‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫توسط‬ ‫ابر‬ ‫افزارهای‬
 • 10. .5‫در‬ ‫شبکه‬ ‫نفوذ‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستمهای‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬ ‫مجازی‬ ‫زیرساختهای‬ .6‫بین‬ ‫مجازی‬ ‫ماشینهای‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫تشخیص‬ ‫عدم‬ ‫احتمال‬ ‫فیزیکی‬ ‫سرورهای‬ .7‫دسترسی‬ ‫کنترل‬:‫ی‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫ابر‬ ‫ک‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫ناخواسته‬ ‫ارتباطات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سازند‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫غیرمجاز‬. .8‫داده‬ ‫نشت‬ ‫یا‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬:‫مناب‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نشت‬ ‫احتمال‬‫ع‬ ‫مشترک‬
 • 11. ‫ابری؟‬ ‫رایانش‬ ‫چرا‬ •‫رانگاناتان‬ ‫قوانین‬ ‫چهارم‬ ‫اصل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬”‫را‬ ‫خواننده‬ ‫وقت‬ ‫ندهید‬ ‫هدر‬”‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬. •‫خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫لزوم‬24*7‫با‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫اینترنتی‬ ‫قوی‬ ‫ارتباطات‬ •‫هزین‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫سریعتر‬ ‫و‬ ‫موثرتر‬ ‫اشاعه‬‫کمتر‬ ‫ه‬ •‫خدمات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫چند‬ ‫همزمان‬ ‫استفاده‬ •‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫بوسیله‬ ‫عملکردها‬ ‫پایش‬
 • 12. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬ ‫پوشش‬ ‫سطح‬ ‫نظر‬ ‫از‬
 • 14. ‫داده‬ ‫کتابشناخت‬‫ی‬ ‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫حفاظت‬ ‫مدیریتی‬ ‫رقمی‬ ‫محتوا‬ ‫ها‬ ‫مجموعه‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬‫ها‬ ‫اشتراک‬ ‫خدمات‬ ‫مکان‬ ‫کتابخانه‬ ‫حفاظت‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫دسترسی‬ ‫محتوا‬
 • 15. ‫ای‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫سالهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬‫جاد‬ ‫آنالی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ،‫تعاونی‬ ‫فهرستنویسی‬‫آغاز‬ ‫ن‬ ‫اند‬ ‫کرده‬. ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫رقومی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شامل‬ ،‫ابر‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫ارا‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مختلف‬‫ئه‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫سرویس‬ ‫کننده‬.
 • 16. ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫فواید‬ •‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ •‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ •‫محوری‬ ‫کاربر‬ •‫بودن‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫گستردگی‬ •‫شفافیت‬ •‫متقابل‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬ •‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫دسترس‬ •‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬
 • 17. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬ •‫زیرساخت‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ •‫پلتفرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ •‫افزار‬ ‫نرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
 • 18. ‫زیرساخت‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ Iass ‫مالکیت‬ ‫بدون‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫زیرساختهای‬ ‫ارائه‬: •‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ •‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ •‫افزاره‬ ‫نرم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫متخصصان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫ا‬
 • 19. ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬
 • 20. https://aws.amazon.com/ec2/?nc2=h_m1 ‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫رایانش‬ ‫امکان‬ ‫آور‬ ‫الزام‬ ‫تعهدات‬ ‫بدون‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬
 • 21. https://aws.amazon.com/s3/details Amazon Web Services ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اشیای‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫هایی‬ ‫بسته‬ bucket
 • 23. https://www.ibm.com/cloud/file-storage ،‫برگشت‬ ‫قابل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫امکان‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ،‫مداوم‬
 • 24. ‫دس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نیافتادن‬ ‫کار‬ ‫از‬‫ت‬ ‫سود‬ ‫نرفتن‬
 • 41. •‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫فناورانه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ •‫سرور‬ ‫مدیریت‬ ،‫اشکاالت‬ ‫رفع‬ ،‫ها‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ،‫ها‬ ‫آپ‬ ‫بک‬ http://www.liblime.com/liblime-services
 • 54. ‫طرح‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫استرالیا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬TROVE‫است‬ ‫نموده‬ ‫تلفیق‬ ‫را‬ ‫استرالیا‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مجموعه‬.‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫الگوگیری‬ ‫با‬ ‫محتواها‬ ‫گذاری‬ ‫برچسب‬ ‫با‬ ‫منابع‬ ‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫مشارکت‬ ‫امکان‬ ‫سرویس‬‫یکی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پدیا‬. www.Trove.nla.gov.au
 • 56. •HathiTrust‫های‬ ‫داده‬ ‫نگهداری‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫رقومی‬. www.hathitrust.org ‫سال‬ ‫در‬ ‫پایگاه‬ ‫این‬2008‫م‬.‫از‬ ‫بیش‬ ‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ 120‫عضو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫شامل‬ ‫مشترک‬ ‫هستند‬.
 • 62. •OAI Ster:‫آ‬ ‫میشیگان‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خدمتی‬‫غاز‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شد‬OCLC‫همه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫رقومی‬ ‫مخازن‬.OAISter ‫آز‬ ‫دسترسی‬ ‫منابع‬ ‫پیشینه‬ ‫میلیونها‬ ‫از‬ ‫فهرستگانی‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اد‬ ‫پروتکل‬OAI‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫است‬1100‫آن‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫مشارکت‬ ‫اند‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬. www.OCLC.org/oaister.html
 • 66. ‫پلتفرم‬‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ PaaS •‫ابر‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫ارائه‬ •‫ابزارها‬ ‫ارائه‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فضاهایی‬ ‫و‬ •‫پایه‬ ‫وب‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ،‫ایجاد‬ •‫اشتراک‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫متنوع‬ ‫مدلهای‬ ‫ارائه‬
 • 77. •‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬ ‫ابربه‬ ‫پلتفرمهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیتهای‬ ‫آزادانه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫دهند‬.‫ب‬‫ا‬ ،‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬ ‫امانت‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپک‬ ‫وجود‬ ‫اش‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫هنوز‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫کاربران‬‫تراک‬ ‫یابند‬ ‫دسترسی‬ ‫واحد‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬. ‫کتابخا‬ ‫فرایندهای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پلتفرمهایی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫ای‬ ‫نه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.
 • 89. ‫کاربرد‬ ‫نمونه‬Cloud ID‫ابری‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫در‬
 • 92. Optus
 • 94. ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ SaaS •‫ا‬ ‫خدمت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬‫رائه‬ ‫شوند‬ ‫می‬. •‫اشتراکی‬ ‫سرویسهای‬ •‫همه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫یک‬
 • 101. Sale force‫مشتر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬‫ی‬ http://Saleforce.com
 • 102. ‫م‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دهد‬ ‫ی‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬. •‫یا‬ ‫میل‬ ‫جی‬ ‫ویدئوچت‬ ‫چون‬ ‫هایی‬ ‫ویدئوچت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Skype‫برای‬ Video Call(www.Skype.com) •‫کتاب‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫جامعه‬ ‫مابین‬ ‫درونی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫ها‬ ‫خانه‬ ‫است‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫بین‬.‫مانند‬Facebook
 • 103. •Library thing‫که‬ ‫است‬ ‫گر‬ ‫توصیه‬ ‫سرویس‬ ‫نوعی‬ ‫نیز‬ ‫می‬ ‫صاحبانشان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫فهرست‬ ‫امکان‬ ‫دهد‬.www.librraything
 • 129. Encore is a content discovery platform for sorting through vast catalogs of data. Use it to create a digital archive like this one from the Long Beach Public Library in California which hosts a repository of local history, that is accessible to residents and anyone interested in researching Southern California history.
 • 130. Skype offers interesting opportunities for librarians to add value to library programs.
 • 137. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫نتایج‬ •‫دسترسی‬ •‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ •‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ •‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ •‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ •‫امنیت‬ •‫سودمندی‬ ‫هزینه‬ •‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬(GREEN)
 • 138. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫نگرانی‬ •‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ •‫شخصی‬ ‫حریم‬ •‫مالکیت‬ •‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ •‫امنیت‬