Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
5บุ๊ยํตู้ ย๊บีจุ๋ ขุ่ธญิ5

7

   
 


งี้บี 
ดํพีดํดํยันึ
ภีดํ7ดืบุ๊7ยับ่ค่

 
 

ฟื้ผุ้รู๊๓ฮู้วุอี๊สู้๓ผุ้>ๆผุ้7ชิ้ฐ์๐...
1 หึ-ฮิ ขีงี ษิ |น๊ปปั๊ หึ' งั

!ดีริ๊

 ".ถิ่ ' มื้`ขุ่ขุ่พื้"หุ่
ถษิบธ ' 147 ขิ ฒบยุ่บิยั่บบ๓|ลึ" ษิสั้บู๊ขุ่`3
ฌซ! 1แ 0 |)อ1|1กี่บิยํา฿๓฿ณี บั้`ด่นิสั้23
ลษิขธ 149 ๑ "ปื่หุ่ณับิฮูถธพ ษิฝ...
มื้จู อือืวุ้|ตั้หู่'นู๋รื้บู๊ยี่ 1ซู๊หู่ผุ้
`

สื้'

 
  
   
   

ฉื 

ชู เจ๊า ยี่จ๊ เ 

| คน | วู้ งู ญั
ฑา" หึ...
»บ่

  
 
  
 
  
 

  
 

บ๊าจ=ไป่
รวมด้วก้บ

. .
' พวกั้จาแน

   
  
 

    

จ:ฑใยุ่||
บ่ กึ๋
ถาเปืนแบบน อ...
ที่แท้จริง
ใม่มีค่าว่ ดุ ดุ จู๋
เเยกจาภ อุ่ 

กัน '

 
 
 
 
 
   
   

1 ผื่ "":1 มั๊จ๋.. ` '-
เพอน ` ' ฆั ' ฟ...
จ๊ "`ขุ่๙`ริ้วิ้ต๊`งั้'ณุ"`ก์ผุ้ จ์. ". . ` `ขุ่ฉื "ขุ่บ่`งี่
ขุ่ ใ

ฐี เลึท!!!

ฉ้นเชีอ
ว่านาย
ด์องขนะ
` " `ขึ้' 

น็ขุ่/ ดุ ดุ

หู่ปี้ฐ์1"'ฉืนร้องไห้ ขุ่สุ่
ขุ่พีผุ้


ดุ*พิ อยทหอง

`ซิ / หึ พีไ `
จู๋โ ` ปี้`ของท ฒ

ร้สื่กว่...
ฐี ณิ ต๊หั้ดุโ'..บู๊ บี. ขุ่.'ปุ๋` ›`."

 

  

 
 
 
 

""` ` ตั้าจเอาตัว 
วู๊:ขุ่` ผุ จู ”` จูเถืยกลึบซูใด้..ขุ่ ฐิ
"...
ชื่`
ห่
มี
ด่
บ่'
ฮู "
หึ ทํ
ฐี ทํ
ด่`
บี
บ่
เเบบดืบว
กีบ' '
ตอแน้บ `สั้

จากพฉืยํ
ของ
จู เผาแขน รู๊ '
 ของ
" ว

 

     
  

"มื้ปื่อั้ เพอเพอน

ปุ๋ขุ่มื้หุ่”
จู๋มื้ ซี” ตั้ ตํ' ` ..... ..
"``

ฒ!ขี :...
ตั้`
 

 
 

ห๓ป
ยี่ บ่

ทฌอขุ่ใหน

ก๊กแหยํ

พั้ กึ๋ "
ทยํฯจช่าด่แ บ่

 
  
 
 

 
  
   
 
 
 
  
 

  
  ...
`

ลึ `อี้

ทื

  
 
  

    
 
 

 
 
  

อืปื่าบี้ปื่ เอรึ่1| รบื้!! ก๊1ปิ้นสื้าซ๊ใ ` `อุ่ ลุ้

 
 
 
 

ปี้ ...
จุ๊ ตุ่นื่ชุ่นู๋ขุ่ 

›ช้

ขุ่ หึ

!ยุ่|'

เขุ่}
,บภิย๊$

`โ
โ

"`พุ ฐีชุ่
'8.'ห็

  
  
   

  
  

  

` ฒ่ร...
กี

จก

 | " ' ` ` 
ษี ` ` บี' ด่ารํด่บรึขุ่ก๋

พีข์
ฆั ' ' ' ผ็ ` ด่ทว

' ` ` ` ขุ่ ' ' จะด่ด่กธิน
| ด่ ` ชื่` ` ยํ ...
งี่ชี้` ฮู้ขื่ษ 

แดั๊วาขุ่.ขุ่ขุ่
นู่าคงปั๊ด้อง
ใหเราออกโรง

กืแค่ล้ตว์... 
ขุ่` หึ /'ฑ์"'“ปุ๋
ฟิ (ซื้ตื้ จั้ขื่

`.จี๋...
ไวัอธิบาย
ทีหลัง
บึ
เลท ยี่
คง๓ได้อยุ่ท
”แผ่นดิน
ทางใต้" ยี่'ยี่โ
หอ"ฒ หุ่

จําไ;ง๊ป๋ร้บ

วุ`บี้ มั้นจบลง
` ฮู้ป๋' อยํางน่...
' $งืหืงี่..กุ่แด่ซ้าท็
ใ.|ษิ""อิ๋าหฒฒผัา
'เขุ่จุ้'แต่พูจุ๋

หั่ใทเบีญู
พี ติ์'
หู่:นสืทณน

แต่ถืงจฒิขืต'รอด ว็"'
ตํอไปแขน...
ยั บ่ บ่
`โ พดซงทพมงกร - แตใใ

“งู ' ผื่ ยี่ 'ผู ๐
บ่ผุ้าอคาสรรเดี๋ญ เพทจธัรบคาพูด
'ม่"›งเทพม้งกรขุ่..` ของเฒม้งณ..'
เพืมพ...
ตึป็หึไดี้พ”
ก้บพวกเจ๊า

ซี
จูเลุย...
ซีปั้ ด่
ดอนทรูวาเธอ
ย้งมีชีดอยู่'..
คิดวํา
ยากจะพบ

ยั งื

ดทําคงจะ

เบื้นไป๖ไดั

บ...
'สื้ฮ่บ่ช้บ่น

""บาม 
. งั -
พอุญภัยุชุ่บี้ปุ๊อโล `รื วู๊จู๋ส์ชิ่'
เ
ะ
ปี

`ชพผฆ้งกรรู้

พิ้

 
 
 

 

%โว

อื ' ฟ้ ชื่ ' / ' 

ฐ์ษุ `ห}ยี้"ฟ่สั้ล์งุขั้มั๊
จ็จุ๋ อื 

ข้

 

  
   ...
คั

วืซาธุดยอด
ฆัมีชาวมั้งกร
` คนไฒ
 ฝีกฝนไค้ลําเร็จ

๐
ขุ่
จิ
ขุ่

ฐิ

ช้นี้พบ่พ็ ยํ“

พื้ด็อื งันรึ!!|
.สื้'วูบี้ จ


1ว...
ตั้ 
หีคบยํดขิา หึ

1

เวลา
แท่ยํชีวิต
แ
ษ"'
อี้ถั่
รุ๊

  

ซ์ขุ่'ช์รู๊อืกึ๋ว๊ล๊าอยู่
"›.ขุ่แดืยว

 

" ขุ่อื่ งี้

  

ยี่'ลุ้"เ'1 งั `ขุ่'| ฆั ""` 
ถีงก้บน...
พวกพ้องด่ด่
ครอบคฐีวมื้.
เภฟิณังน้น 
และ๓คึด วู๊อุ่"
อ๓กจะได้ ฮิ' `

ะ . ลี้ `
ตงใจณัจฌณนแล้ว

บ๊บ่กั้บ่› หึ
จฌธกั้ฌคทหตื่...
จ๋ขุ่นื้ ภ้'โท่|
บ่.| . ' นื่:เง้ถง
"บ่ขุ่ด่[พน

ใศยุ่จ:ยอมฐ์

ทึ่` ` `
` ` `|
` หื่

  

บ่บ่ _ยั

น๊กั้บ่ใกั้ปืยํ
ว้กทล...
ทั้

 

ถ้า
ใม่ลามารถ
คิดถึง
ความสุขหี่ฐด
ขถยํคนฯนน

ใด่.ด่

ซี

 

 

อย่าพ `
ปี้

 

  
   
 
 
 
 
 

   

...
รุ่ชี้ ฐิมั๊`ธีวุ”ฒ|ย๊ด่ๆ|1|สื้ ดุ  

อื ขุ่

ฒ่ โจู๋.ว็อู๋ฐ์ธีอั้หึก์1'ด่ขุ่ ยั่รู๊วุ้หุ่หุ่"ฐีรี้ปื'รุ๊วุ้ อู๋ปิ๊จ...
ด่ซึ่ล๊ขุ่ขุ่

ร้
รํ
`
=
ร
=
:
ฉื
=
ริ
จื

ง
งั มึ
ซํ'

จัดการกับ
1ใน6เฒ่ท้พ
จู๋หึรึฑอืรุ่ ฑวั่สั้สั้'สั้
.ขุ่ ง _'วิ่ `

ทื
|
พั้`หู่หึอั้
'มุ"หุ่`ส็""ผุ"|"  ` '

ขุ่` นู
"" 1!หึ `

หุ่ ฐ ด๋ง สื้""

|»

ขุ่ 

 ฝ้จู๋ จ้พู่หึ
` |1

ภ}ยี่ผ่หึ 1` ขุ่'
ขุ่ฆ์ ฒ่จู๋ทํ 

`
`

สื่๗ขุ่

'ญ์
หุ่ หุ่หุ่`ฐิสั้จู๋`จ๋หู่ธีรุ่จู๋ชุ่ขุ่1บ่1|นี๊||บื|เนี๊'
หุ่ สั้หี้ด่รื้ หุ่หุ่

  

จี้
ขุ่ ขุ่ ` )
หุ่ “ลํ
 จิ๋บ|บ่ฌ...
' ณูเฒิพณิ 

ว่าจฒ่ยไดั

ขํถเปถ่า
ฒ่กืแณิให้

ฒป`
มาสเตอร์
' ธั

าลงอ่อนแรงอยู่
คึโอกาส

6จุ๋ อิ๊รี๊

นฟ์ท๊บ
หีกั้๓ม๊ยิ่กั้

อฒเพี่ธนด่บ่งเฒ่ `

"อิ้`เวี่ล์๖งแก=สลัก 
ง'ขุ...
ของกําแชูง รุ“”นิ่พื้
ของโดมนน 'หึ ด่ยุ่`”1พ็ฑม็

ดรงข฿บด่า

มึช๊ญูถ้ภฒ่
`ธี”ผู้หุ่จ๋ จี้ล๊:ย๊รู๊ใจื้ร๊รี๊
ไบี้ปี๋ปี๋ปี๋ปี...
ยือั้ขุ่งูนื่`บั' งี้มุ่ฮู้`น่ปิ๊นื่ยู่ขื่ขุ่ หุ่ 
 ' วุ' "`{' "'ปุ๋

กึ๋ป๋ 

 อื  หึ

นําทุเยุ่ค พื้
ใปมากกฑิน
ใต๋ย้ด่ใธ
1ขุ่น่|พั้
ส '|1^ ขุ่

กึ๋ เ
'งื |ใ฿สิว
งื สี่
" .บ่1บ่ด่เ'บิ้อขุ่

` ' หูบ0งืวป

หวแก

' จุ๋ฮ่บ่จ๊า
' ด่จุ๋ทด่า
ใฆ์บ่อูนว...
๒ใขํขุ่.ขุ่
ขําเคินทา พุ“
ด่ ยี่ 'ป๋ย๊
กเพอจ:
พบกับ
เวฟ
มาท่เตจรํ

บื่
คนทกุมกุญูแจ
ของโลกเอาไว้

' จะต้องยืพํน

บ

ซึ่ " ...
ใม่ว่าจ:มึ
อุปฐีรฮี้คอ:ใร
ชาเชอวา
เฑิจ=มีอู๊วิต
ทึ่มุ่ยํม้น
จรยํจง
มากกว่า
เมื่อกู่อน

 
 

 
 
 

เช่น
เดื ยวกํ`ฉื
กับข...
วู' :`ขุ่ขุ่ "
 ฒ่ `ฎี`
งูฒ่ จุ๋ฒ่จ๋ งุ อุ่

ฐ์
ขึ้อู๋ริ๊

หึ งื "ใ บี: หึ
สุ่, ` `
ฉื ' -. ด่`
` ขุ่
` ขุ่
' งั 
 " `ด่...
จอมปื่ทผ้แช็งแกรํยํ `สี่
ทฮุค๊ไป1ดถ
ชาถุมืา หึ

ดพถุบรุ๊ต๋
ฒ่ณณัขุ่
ถ:เกีตดาว
หึ ตื่
ยุ่๒
ขอตสยก๊ข
สี่
ทเปิ้น
ฑฒยืเยุ่า
จร...
ภั "บ่|ทฯบืจ๋า
ด่" !ฟื้ว๊คัใาว

หิ ` หิ ฉื กุ่ '
' ฟี่ เวท สโนว "`
`บ่บ่""'บใ|"ขุ่ ` ”หิ ตํ

'/ หึ
๖'ฉั ตํ/ ปุ่ วุ่"ขุ่ศิ...
๓1๔: ฑิ52 © ต๊ถิบิ|ยํลึณั
2 'งั
ช้ ` พออยูกฒาข
งํ

สํ บิอี๊ปืยํ” ะ

เจิบ
฿เฟ่ข!!
ทําถ:ใร ฮี้ `

    
    
 
 
  
 
  
  
 
   
 

  ...
ถืงจ๗ถกใฟื่ปกื๓จะ.ขุ่.
แด่ไตั้ไฒตีจิ่=
แถมย้งต้องบุ๊ติ๋ท

บี้ฮู "` ด่ใบ่ข้ดขวาง "`งุ

| ยํ ` ` หึ
รู๊ ขุ่ขุ่ขุ่'ผื่นอนละก ...
เพฑะ
พวกนาฒ่าใหั
งํ'ววรรคิพินาศปั๊
พวกั้ขืา
ถืงได้ทมดทห

 

ปุ๋`บ่ามแค้น "  ' `

บี้ อื ขุ่ยี่ เดรึยมใจ
` ห้ขุ่` นู่
ดุ ฉ...
ซื้ไ

  
  
 
 
 
 
 

   
  

 

 
 

จ้กรทรดิ
ยี่ ปี้ ยํ ยี่
ทยี้ขมเเขงท'สุด
ททําฒ่าทึ
.ชุ่ ปี้ ` หึ
อยเคยงขาง ง...
ฟิลิขุ่ขุ่ถ้าเกิด

จู๋ _ด็ พวกเก คลาดสาบดาปิ้
ขุ่ เลึบเหียบด้ณ จากเรฟ

 จ๋านฒน มาสเตอวิ้ล่ะกึ

อื่ ธั
เเละสถานท มนจะกั้ลาย...
โ

ณุ
ลุ้ ใ

บั้`ยี่

`ศั"|

ขั
หุ่หุ่ ใฟรํ
หุ่ เเคนน่อน

พวกเวา

บุกเบ๋าใป

  
 

กรทนค
”ปิ๊"'หึ ขอฒถเภ

"'ปั๊"ยื่ปี๊"" ๗ดต๊ชคา๓คึ
มุปี๋"'ปี๋หึ ๒ต๊ฮ
...
ย๊งอุตสําณิป้ดัหู่ ` 1 ขุ่ โฐิ ฟี่ นม” `ด่ หึ
พี
อกณั

นาย 
'หึ เปืนใคร วู๊ร่อืยี่ยี่ถี`ฝ้"จ๋` 
บ่ จุ๊ หึ

"`

๖

 'ใ'
หู่อู๋ป๋ฒญิก๊ย่บ่คู่บี'โ`โสื้กอิ๊ลํลํจุ๋

 มื้ ป๋' อื 

 
 
 
  

[วู๊'

ป๋ริ๊ริ

   
  

   

    

 'ด่ถิ่ธ...
กึ๋ "เใต์

฿อยําง'
ใท่กแต้น๊น
ฑยใจปิ้ได๊

ซ=ตัวยสิ

ผู/

เปิ้น ใน

ฒ่วยราช
องคร๊กษ์
ขอยํพ

ตึพ สโนว้

 ของเตม่น
ท้งหมด
'กืจะตาย“”
ทืจริง ถ้าให้เจุ้า

อยในด้กเเด้
๖ ' ยํ
ดวยละกั้

ก็ดงจะสบาย

ฆั ซี ฆั บ่
มนุคอปี้ากเเด
งื บุ๊ ยั
ทแขงดว
...
ย่างน๊นํฒ งุ' “

กี วื
ฟื ' อื.ฐิ
สี่ กั้อาแฒงฑ
ภ์

อึ่ ขุ่ะไ1ดุ้กอฝั่ง

ทภตั้ใน
ใณิหย||า

" ` ` |ใ'ขุ่"' " ติ์ ด่
อื ' " ...
:' ยึ'
)เ"บี้ติ์ สุ่วภ 'ยั 'ขื่ตื่
 ถ่าใม่มึเรฟ
 ก๋บดาบ

  
 
  
  
  
 

ขุ่ กิใม่อาจจ: ถี
 'เ:
ปี้ หึ'
 ขุ่ หุ่ถี...
นุ๊ทิรื้:` 
วุ หึ ' ' ขุ่ พุ `
 ' ยี่ หึ ' ` 
` หึ'อื ` อื ขุ่ ฝ้ ' ขุ่ `1'
วู `| ` บี้รึ่`ปั๊'๖อิ๊ธีหึ[ - `
ส ` ว็`ร'=โ...
ห้//

งื หู/ทู) 

"- 
 ฒ่

ว็`บี้ ทํ' `ตํ`ตํ_

   

 

 
 

: ๔' `_ ”| `มื้ พี' ` หู: "": 'ขึ้' 
"จูโ "งื่ " .อื `...
ยี่หึ' เ . ย่
คนฑฝ้ตปี๋คบจุ๊งํกั้
ยี่ ' ใบ'
ททใ ต๊งํฤใย

ดอนปี๋ด้เจฮ
ก้บฐรฟ
เปั๊คว้งแรก
ธงี่หูด่ธีงํ๗วู” ' ฝ้' เ'จ
ภขุ่ถงบ่ริกช ` ` ๓เซื้าพ ขึ้'
ฌ งั `
อืยึ`ตั้ ภฒว"
พ่าขื่ญพ้ฐ์“ เคม่ถเ
ขบ่อนดบหณุ บ่
1ฮ่งจ้๓ฒดี...
` ` หุ่
บ ดึลคิ้นุ!! `ลุ้

 
 

  
 

`ฟื้ สมกบทรบ
[ฆั ปลึกตัวม่งพ่า ดีจริง ทืเจ๊า งี้
อ " ไ” ถี 'จู๋ ขุ่ งุ เรเซม`บ
มาซ...
บี บ่ หึ ` หึ '
อก3คนทเหลอ ` ` หึ " อื ' `ขุ่
แข็งเเกร่ง อุ่อุ่ ›` " ' บ่
ด่ ปี้ ล่ .
มากกั้วาขาอก ดุ `จู๋ ขี่หุ่ ดํ` `
ขุ...
เ.  ":`วู๊ทํ:`จ๋" ' '
` จี้` " `

ขุ่`
ขุ่ฐ์จ์ฑ์

ยอดเลข
โปโบ:!||

`เวทมนตร์ จู๋

` อสื้๓ใซ่ `

" ทรอคร้บฐ์`
?

บ๋าณิ!!
เงิน
ใม่ม็ทาธ

จะเผาผลาญ
“ความ หึ
ช๊วรึาบ...
พุจืก้า'
จอมโจรขืมีซึอณี ` `
อันซ้วว้าย '
บ็บึ ปั้
` กคอเจาเ

ถ้า
ะ . . กี
เเบบน " อื
ราคงด้อง " ฉื

1

`ท้ยี่

ภ์ช้

ชั
" “บ๊“"' ปิ้ดร๊บ"

พี พํ ขุ่ _
บ่`.|ด่|ไดปิใ บู๊ณเปื่อื"ไหึญู
"เยูฑรู๊ 6ฒ่ท้พศักธาสีทธ
งั "ต๊สีทธ น่าจะม็ธํคน

เ' ง้'1ผุ้ร...
' ฿บืนน๊กั้จีปื เทึนเปีนเช่นน้น"วุ่ป๋
ถาอูจากษาแลว
น้นนั่เปนพวกกร:จอก

ทํานเพีขยํฉุตํ

 
 

 

ขุ่ มอบ
พกู่"ร๊า ชีนแคดุ...
โธ่ว้อบ.ขุ่"หณีนึ่

มั๊เข้าก้บนึส้บ
ของฉ้ฌลขู
นต่ตอนนื

จู๋ มั้นซ่วบปั๊ไตั
ณิล่ตาม
มาท้บี้

คนทนยํ

เเล์วคร้บ

  

  
  
   
 
 

 

 
 
 
 
 

ใผุ้รกันนั่ ' ถ้าเช่นน้น ' บี้
เจ๋า|' ร กีใม...
"_บ่ รุ่ปุ๋ขุ่'จุ๊`_ `ตุ๋จุ๋ตํ

` งั}'

:ข์1 ว่

พุษิญธยํ'"แอโลํภบูฆ์ งํ

'สื้`

ฏี
ทํจุ๋ ”`

'[บ๊›นื่[ขึ้๖ษจู๋'จู๋ชุ่`1๗...
อยํา
เขี่อคําหูจู
ชอยํคนห
ใม่รู้ว่า
' เปีนมิดร
ทรีอศิดวู

ล 

ยั
ปั๊โ

 

  
  
 

1
เ
1

  
 
  
 
   
  

ชัาเ...
จรงสื..ขุ่
ยี่ อื่ นื้
ท๓ยิป๊
' ปี้ ยี่
วาผูชายทรอ
พวกฉนห?

เล๊"งี่1บํจ๊
ใฐ์แลํวุ'|
เรองน1เ

อุ่จู๋ จ:ป้งใงบ๊

ช่ายํเถอ:1"...
ก์ จู๋รุ๊นู๋)รู๊บู๊จ้ชุ่`บื้วุ ธี' `

หึหึ` "ด่"วุ้'วุ "ใ`ตํ ขุ่
` `ณุ หุ่ขุ่`

` คุ้
เ
` ' เจ๋านืน
กืมุ้เเดํนาข
นืนเเทล:

หุ่จู๋ขุ่ขุ่ยุ่'ขั้ ทเปนฑูวยํ
มื้_
ต๋าแบบนี้ล่:งือุ๊บู
เปีนใยํ.'. ใ

กธจ๊กรวิเวก

  
 

  

พูดมาก
นํห่าคาญูจริง...

อืด”อด ` รี่ ' ธี ' งือ็ฌใดี้ย็น
ยี่...
ลุ้ ' รึ่ โ

  

วุ้ศ์ ฝ้วุ้สั้      ชิ้`ล๊ขุ่นี๊ขื่ขื่เตั้บหุ่`ขุ่  `หู่»

'อืขุ่' ขุ่ .

" ' บ่ฆ์ฏ์ฐีพุพี้
โผถ่อกั้มา
ยั งื
แลวรุขุ่`ขุ่ขุ่
คนทืมา '
ปี้ ซี
เเทนขาน
ตูห่าทาง
ปี้ ฆั
ออนแอน
จริงฆ

ดท่าจะฝืมึอ
๖ ' กื้

เเขงเเกรงขณุ
ก...
ตรงฐีนขัาม 'ขุ่
บามทฝอืตก
คึอเวลาทบ๋า

ดํา๓รถ
แฐีตขุ่พลียํ
ทแทํจริง
.

ใต

หุ่ 6ดาว
หมึล้กชูณ:

ยื” -"ฑ'ณู

':' "สั่"งั ะข...
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19

1.317 Aufrufe

Veröffentlicht am

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

Veröffentlicht in: Kunst & Fotos
 • Als Erste(r) kommentieren

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 19

 1. 1. 5บุ๊ยํตู้ ย๊บีจุ๋ ขุ่ธญิ5 7 งี้บี ดํพีดํดํยันึ ภีดํ7ดืบุ๊7ยับ่ค่ ฟื้ผุ้รู๊๓ฮู้วุอี๊สู้๓ผุ้>ๆผุ้7ชิ้ฐ์๐ช จ๋ อื ปิ้วู๊๑อั้ซื้มั้บู๊มึว฿จู๋! จู๋ ' " แบ๒เ:ยํรู๊๒มิ้๓เ:อิ๊ทิ่กี๊รู๊-ป๋:ซ?ขุ่ ผุ้ขผุ้ษุอู๋อิ๋๑ผึ้สื้ชิ้อื5ปื่จ็นั้อึ๋ | มุ้ธุมิ้นุ๊1ขุพุ่เรุซี้ฉ้สั้มุ้! ธิ์เ:ข์-วุข์ฐ์เ:บู๊เ`นี๊ฮ่ญ์เ:ย็ ฏ์รู๊๓ยิ้กั้ปุ๋บื่1รู๊บุ๊ฐ์อืเจี้มั้#จ็ยํ ` 'ฆั ' รู๊๖1ฐ์นุ๊อิ๊ฐ์อิ้๓รึ๓อู๊ขุ่ ด่ -' ถื่ลิ้๓"อึ๋๓อื้"บ์ยื้แปุ๋สั้นี๊!! [งุวิ้ะ] ด่จู๋ หุ่ ดี ปืก๊ฒมิ่ฒฐิจี๊ ฮู้ร่โ ริ๊
 2. 2. 1 หึ-ฮิ ขีงี ษิ |น๊ปปั๊ หึ' งั !ดีริ๊ ".ถิ่ ' มื้`ขุ่ขุ่พื้"หุ่
 3. 3. ถษิบธ ' 147 ขิ ฒบยุ่บิยั่บบ๓|ลึ" ษิสั้บู๊ขุ่`3 ฌซ! 1แ 0 |)อ1|1กี่บิยํา฿๓฿ณี บั้`ด่นิสั้23 ลษิขธ 149 ๑ "ปื่หุ่ณับิฮูถธพ ษิฝั่ด่`บู๊วุ้ขุ่43 ณพุธ 150 บื อิ๋ฒธญฮัฝึบิ๒๓|ฌบ฿ 61 ฒษย๊ 151© นี๊ถภีบืถ|ฝั) 87 ฒ”ธ 152© จุ๋ยํบ่มึ๓ บู๊จู๋ฝ้ย๊ ด่ 107 ฒ"ธ 153 ยิ หบับี"ทํป๋ฒณุถืธฒรุ๊วุวุ้`จู๋ฝ้ขุ่›127 ฒบธ 154@ ๓ฒิฒบิธภกิ [วุฝ้{วุ้ว๊-147 ฒพุธ . 'บ่55 ปื ฒ่ญี่|บึบบํแ กู้)ยฒบกู๓จ โ 167 ล์ :'มื้ผุ้7 0 กั้ยํใ"@" ตุ๋ขุ่-บุ๊บุ๊จี๊ษิ แบอบอุ๊
 4. 4. มื้จู อือืวุ้|ตั้หู่'นู๋รื้บู๊ยี่ 1ซู๊หู่ผุ้ ` สื้' ฉื ชู เจ๊า ยี่จ๊ เ | คน | วู้ งู ญั ฑา" หึ งุขีาผืดกู้บ ' ยา" " ณีก่อนนีแล้ว ขุ่`/ เตรียมใจ พิ "`“ เอาไว้เถอะ โมุ ..... งํ. จูถืย ซึ้ป๋ฒ่งํณ ไดัย้งไง สื้พ็'หึ กน พฒวตื่
 5. 5. »บ่ บ๊าจ=ไป่ รวมด้วก้บ . . ' พวกั้จาแน จ:ฑใยุ่|| บ่ กึ๋ ถาเปืนแบบน อืยี่ท,อื” } ' - ไ. -ซี ` ร็๓ นดเยุ่อภย จ:ยิงท่าบ จณิงเล๊ห หึ เจาใว่ หรือ
 6. 6. ที่แท้จริง ใม่มีค่าว่ ดุ ดุ จู๋ เเยกจาภ อุ่ กัน ' 1 ผื่ "":1 มั๊จ๋.. ` '- เพอน ` ' ฆั ' ฟ้ หึ ' ทั หึ ตั้ย๊หี้ พล้งชองพวกเฑิ หึ เซี งื .กึ๋ ' จู๋ ใมใดมเพขูงแคน!|| ' ม้ยํกร ผู 1 ทํยํทลาย!| พุ ตอนนืแหล: " “]'1าใทํเรฟ จงแลดยํให้เทึน บูๆลเดถูร่ ถิงพถัยํชจช ทหึญป1ด้ เฝ่าม้ยํกยุ่ ยี่ ด่ ' ทแยง เเภรขุ่ เทึมคฑมเรีว ว์ เลย!|' -
 7. 7. จ๊ "`ขุ่๙`ริ้วิ้ต๊`งั้'ณุ"`ก์ผุ้ จ์. ". . ` `ขุ่ฉื "ขุ่บ่`งี่ ขุ่ ใ ฐี เลึท!!! ฉ้นเชีอ ว่านาย ด์องขนะ
 8. 8. ` " `ขึ้' น็ขุ่/ ดุ ดุ หู่ปี้ฐ์1"'ฉืนร้องไห้ ขุ่สุ่ ขุ่พีผุ้ ดุ*พิ อยทหอง `ซิ / หึ พีไ ` จู๋โ ` ปี้`ของท ฒ ร้สื่กว่า จู๋ บึ้ ยั สี่ ตุ๋ เปนวนท ส้กอย่าง.'. ขุ่' ` ยํ ยั แลุะเปนวน ฉื ฉ้นท่าเรีอง วิ้ายเเรง อะไร บางอย่าง ลงไป..'ขุ่ อยากจะขดเซย คว)มผุ้ด ของเรึงน้น.... เเต่บู๊อาจจะ ซดเซยไตั...ขุ่ ษ บ่ ปั้ ยั ฉนจงรองไท
 9. 9. ฐี ณิ ต๊หั้ดุโ'..บู๊ บี. ขุ่.'ปุ๋` ›`." ""` ` ตั้าจเอาตัว วู๊:ขุ่` ผุ จู ”` จูเถืยกลึบซูใด้..ขุ่ ฐิ "ไจ๊”ใหึ รึ พวกม็งณทจู่โจม ฐิ าปั๊อาจ งื่ น่ด่กั้า1เจ๊ฌ ะ อึ๋ ยํ อื ๐๓ ”" 'บ่บ่”
 10. 10. ชื่` ห่ มี ด่ บ่' ฮู " หึ ทํ ฐี ทํ ด่` บี บ่
 11. 11. เเบบดืบว กีบ' ' ตอแน้บ `สั้ จากพฉืยํ ของ
 12. 12. จู เผาแขน รู๊ ' ของ " ว "มื้ปื่อั้ เพอเพอน ปุ๋ขุ่มื้หุ่” จู๋มื้ ซี” ตั้ ตํ' ` ..... .. "`` ฒ!ขี :ปี้ธีกู้8 ๑ |อลา||ทํบกําพ๓กธณิ
 13. 13. ตั้` ห๓ป ยี่ บ่ ทฌอขุ่ใหน ก๊กแหยํ พั้ กึ๋ " ทยํฯจช่าด่แ บ่ ภั พวกั้วีไ |ห่บ|฿รู่! หึ ถี คจขดี๋ยํส็บ ง้พวกน้น .ยี่พึ่จี๊"; - ยี่ -ด เฒวกแน งุ อบูตรยํฐ1าบ จู๋ ต โฐ”คึ' ' จู๋ ฐีใรทฑิ พ ›"เอืา ใฒยํถ๓ งู หู่ชื่ฟี่ ซี อื น้นเยี่อส็ `|ปี้ขุ่กุ่บิ้อด ^ จปื่ถายเปืน'ด่ จ๋ ": "" ชู,บู "` อ่ปืยํใฑญ์ งื ขิ ผั ` หึ ` ขุ่` หั' ` 'อื ตํ' ธิ งิ ฐิ ฐิ งื ฉัน ขุ่ ขุ่เร๊บ่ ธิกั้฿บ่จี๊ ' ' ล้า ฌ ห ทใะ1ร " ปี๋ 'ขุ่รึ' ฒลุ้เยุ่แทน ฐี ใ ยื ะ "1|| ไน๊ก่=กื ฐิ นวนนน กั้กมิง๓ ' กืน่าจะมบด่บ่ ` ฿ฒิ `หู่ฟ้ริ๊ว๊ อื ทุกท่ณ'.. ย่ | ณี ' ษิ ' . ธั ฮี ปี๋ปิ้๒นานปี๋'ปี๋ปี๋ ใขุ่แกั้วควบ ทฑบคฮูลซ่า "'ฐีมื้หู่ปื่บี้' เ, มื้”ผุผุสี่ผุ `{สื้ หุ่ จู๋ ใ คาเดบี้า.บ่. ฐ" ”ขุ่"มื้,า " ถี ถี " ทางใดของ อุ่ลั๊ 'ดุ เรํขุ่ดฑยเรืว `,กิ่รู๊ บ่ บ่ . รู๊` ดึ๋ " ทวปอ๓ “ขึ้สื้งุ ด่ฌก . ' `ขึ้ยี่: ปื้บื่ 2ฉื
 14. 14. ` ลึ `อี้ ทื อืปื่าบี้ปื่ เอรึ่1| รบื้!! ก๊1ปิ้นสื้าซ๊ใ ` `อุ่ ลุ้ ปี้ ฮ่ เขุ่" `สื้ ตึ ซี ขกขา1! ป๋' ~ 'ดุ ใอือื”“ ' `ขุ่ พี ยั จี๊าดไทม ` ' 'ยี่'รู๊`รุ๊ฮู'ธิ์ `ธี สาฒถผุ้วํถสู้ "` งํ ' เตอืยมตว 'หึๆ `อื ""`"' ""ป๋` "หึ ถ้บเจัา๖โอบ่าง "จุ๊""ฉ่1|›ด่จ็ง.1ผุ้ 1 'ทํ ' " `รี้ 'หึ "ขุ่'ถื่"จ๋ ทารผุ้ขุ่ เ พวิ้อมวู๊บ ห่าเทืบม ทําใท้ " " `วู๊ ปุ๋จ็ " หึขุ่วามสามทถ ทึ 'ยื่"` ` ขึ้` บื้ ในกุารต่อสู้ บ่`รู๊จ็ส็ ' ถีมื้สํฟิทั่` `ดุ้งุ ต๋าลง `อื`
 15. 15. จุ๊ ตุ่นื่ชุ่นู๋ขุ่ ›ช้ ขุ่ หึ !ยุ่|' เขุ่} ,บภิย๊$ `โ โ "`พุ ฐีชุ่ '8.'ห็ ` ฒ่รุ๊ว่ฐีจ็สั้วุ้ ชี้ หีสั้อั้`: สั้ ซื้'หึ ` สุ่โ'รื้ '_'กุ่ขุ่=ขุ่; ขื่"` ฉื ฐี"`” 'บี้มื้จู๋สื้ !ชุ่` ล๊!ฮ่วุฮ่อู๊ร๊รู๊ ' |' ` " 1 ' รุ๊บ่ "` วุ้รู๊ 1 " ' อื ` ` `งี่
 16. 16. กี จก | " ' ` ` ษี ` ` บี' ด่ารํด่บรึขุ่ก๋ พีข์ ฆั ' ' ' ผ็ ` ด่ทว ' ` ` ` ขุ่ ' ' จะด่ด่กธิน | ด่ ` ชื่` ` ยํ ' มุง้ ' ` ` ` ` หุ่ 'พบ่ด่ ` หึ" ` ' ขุ่ ฆั .ผู คึ งั ' ' หยํหมด่ เฑใว้ ห๓กั้ฉ่โงํภีนี๊ยุ่ รุ้งั- ดํจู๋ “ยี่ฐิฝ้--ขุ่อืปั้ งื ฉื พา. เชืยวรขุ่ปุ๋`
 17. 17. งี่ชี้` ฮู้ขื่ษ แดั๊วาขุ่.ขุ่ขุ่ นู่าคงปั๊ด้อง ใหเราออกโรง กืแค่ล้ตว์... ขุ่` หึ /'ฑ์"'“ปุ๋ ฟิ (ซื้ตื้ จั้ขื่ `.จี๋/ ซ เ!
 18. 18. ไวัอธิบาย ทีหลัง บึ เลท ยี่ คง๓ได้อยุ่ท ”แผ่นดิน ทางใต้" ยี่'ยี่โ หอ"ฒ หุ่ จําไ;ง๊ป๋ร้บ วุ`บี้ มั้นจบลง ` ฮู้ป๋' อยํางน่าเกลืยด ฮิ มากเลย ทึจร๊ซ กีคิ้งเด่ผึ้อยู่ว่า ษิ1วรจ:หูบีา ทรุ๊อใม่ตึ ด็`สั้' เรื่"งนื้น ถอ่กี๊ฌรู๊ ' ด่บื'.นกืน.. 'ใ'1มึบ่ริ้ะใร โ ก๊ฑอก ถูญูเสีย 'อืแจูธีป฿ `เ|ใใหี่ปิสู้ ภิร๊1นได้ ›:จิ้งลํายํวืญู'.' ใม่เเนํ เ'าจจ=ใมใช่ มัด่ถยุ่ดํานั่น คณจเลึย | ปี้ น้ณุหล: คึจลิยํตี๋าด้ญู
 19. 19. ' $งืหืงี่..กุ่แด่ซ้าท็ ใ.|ษิ""อิ๋าหฒฒผัา 'เขุ่จุ้'แต่พูจุ๋ หั่ใทเบีญู พี ติ์' หู่:นสืทณน แต่ถืงจฒิขืต'รอด ว็"' ตํอไปแขนน๊น ' บ็ 1 | ' ภมั๊างรู๊สวู๓รถวู๊ฐ์ดออู๊ ”อื ษิ ฑอแขงฒงขน
 20. 20. ยั บ่ บ่ `โ พดซงทพมงกร - แตใใ “งู ' ผื่ ยี่ 'ผู ๐ บ่ผุ้าอคาสรรเดี๋ญ เพทจธัรบคาพูด 'ม่"›งเทพม้งกรขุ่..` ของเฒม้งณ..' เพืมพล้งให้เเก่ จะต้องมอบปิ้ด ทพมั้มื้กูโ`สี่' ของคนให้แก่ มอบพลงท ไว์ผู้เทียฒานให้ สี' ลํา สามารถ วิดูบิไฐี "เาน ซี คึ'งิ วืบ่ยี่ธุปิ๊อกุ๊ขุ่ "ร๊|'วุบ่'บ่' ` /อื'ธี ' ไ' ทืจะ งี่บ เจาใษี ' พล๊งซอง ดรจน ` " ทพม้ง"รเๆ โ ' ขุ่ ดปี๋' สละซีวต ลํ:กึ เชืบหี
 21. 21. ตึป็หึไดี้พ” ก้บพวกเจ๊า ซี จูเลุย... ซีปั้ ด่ ดอนทรูวาเธอ ย้งมีชีดอยู่'.. คิดวํา ยากจะพบ ยั งื ดทําคงจะ เบื้นไป๖ไดั บ่ว๊เเท์จร๊ง ช์โงัฟี่ว๊าว่ใ ห่ณุ๗ ๗ จุ๋'ฒ"”'๓'พ'”'
 22. 22. 'สื้ฮ่บ่ช้บ่น ""บาม . งั -
 23. 23. พอุญภัยุชุ่บี้ปุ๊อโล `รื วู๊จู๋ส์ชิ่'
 24. 24. เ ะ ปี `ชพผฆ้งกรรู้ พิ้ %โว อื ' ฟ้ ชื่ ' / ' ฐ์ษุ `ห}ยี้"ฟ่สั้ล์งุขั้มั๊ จ็จุ๋ อื ข้ พลํซ่ของ ` หุ่ หุ่ เทพฉี่พื้กวุ้ สั้ขุ่ร๊ |บี่' งํ ทุ : ซุ่'”ร็ มาแลํว ผั ` `ยุ้ยี่ยู ทืตํ๖ง 'คึ ใขวืวิต ขี้ ' | เขีขวนพั้แ! คิดจะดาย
 25. 25. คั วืซาธุดยอด ฆัมีชาวมั้งกร ` คนไฒ ฝีกฝนไค้ลําเร็จ ๐ ขุ่ จิ ขุ่ ฐิ ช้นี้พบ่พ็ ยํ“ พื้ด็อื งันรึ!!| .สื้'วูบี้ จ 1วิ่` ' “ขื่ จะบอกวา เจัาฝืกไต้ ฐีาเร็จ ". ถี | ` "'วุ้ “งุ ถี“ หึ' อื บ่ด่จ๋บ่ผบ่บ่ ' 'วุ้ฏ์ป๋ติ์ อื หึคัศ์ จู๋ ตุ๋ธุหุ่ษิด่นิ้ผุ้'รูหูฏ ' ธีชา ปี๋"ร์น่ บ่ห่ .{ด่ `บ่""นนปนิ้'ยํ ' |รน่าป บ่|.|ไญูบื้ ''ขุ่"'บ่'บ่เปืน 'บ่าป 'ไว์เทึ!|ม เพึฌแด่สึมผัส ตั้คูฌบาๆ เห่ณิน ถืงกึบ แตญัะเถียด ณินฒชียบี่
 26. 26. ตั้ หีคบยํดขิา หึ 1 เวลา แท่ยํชีวิต
 27. 27. แ ษ"' อี้ถั่ รุ๊ ซ์ขุ่'ช์รู๊อืกึ๋ว๊ล๊าอยู่ "›.ขุ่แดืยว " ขุ่อื่ งี้ ยี่'ลุ้"เ'1 งั `ขุ่'| ฆั ""` ถีงก้บนี๊กสงล้ยว่า สํ ซู๊จุ๊ ทําบั้ผ้คน พ็ ฉั เบ่ ฆั ' ' หึ ถงไดดวุบทา
 28. 28. พวกพ้องด่ด่ ครอบคฐีวมื้. เภฟิณังน้น และ๓คึด วู๊อุ่" อ๓กจะได้ ฮิ' ` ะ . ลี้ ` ตงใจณัจฌณนแล้ว บ๊บ่กั้บ่› หึ จฌธกั้ฌคทหตื่ก ] "อู๊"'|เถีท วู้` “ ` ` ใขุ่"'ขุ่|ห้หป๋นนุ๊ธีล๊ ` ` สื้จี้สื้ธี`รั่ย๊' '"'"'บี้ปี๋ บี้รุ๊" หุ่' 'หึ ขุ่ ' งต้วเองในุ้เลึยไจ๊ญั ซี' ฉ้นชี่อจูเอู้- เซาชี่อเสู้ " หุ่ฆ์ ดุ ' เธอล่ะ?ฐี
 29. 29. จ๋ขุ่นื้ ภ้'โท่| บ่.| . ' นื่:เง้ถง "บ่ขุ่ด่[พน ใศยุ่จ:ยอมฐ์ ทึ่` ` ` ` ` `| ` หื่ บ่บ่ _ยั น๊กั้บ่ใกั้ปืยํ ว้กทล่อน ถ้ ลัมพนธ หึยือิ๊นน ของเลึท ฐ์ น ก้บจูเลีย 9ปุ๋รง'แรก
 30. 30. ทั้ ถ้า ใม่ลามารถ คิดถึง ความสุขหี่ฐด ขถยํคนฯนน ใด่.ด่ ซี อย่าพ ` ปี้ พุตณัย ณะ๖แสด่บ่ จุญ้ปื่อขุ่ฒ ฤด่ฒฒก่พ เปั๊ค่แช่งหื่ดื ๑' ยี่ ถี ณพอน ทด้องกัาว ยี่ พั้ งื . เพนณร|? เปืฒาพด เฑิเปืนด่าช ติ์ หี้อืวุ้พื้,“ หถจก๓จาภคฑมลื้กั้ " ขุ่ ' ซี .ฏี หึ ' ได่" .'ขุ่|'มไพด เยุ่ขกุรู๊ดท เทฒฒห ค ' ย ปุ่จู๋ตั้เพถน จู๋ ครถปกั้อ่อยํรูเลีย |'|ฯณ!!! `ยี่ 'หึ นั่ลึ|!| ด่ อย่างเจ๋า ` จ:มา 'พุ ใม่เดยคิตว่าเจ๋า ลํ เปืนเนิ่อณลย นู๋แตํ คร้ยํเดืยว ||!
 31. 31. รุ่ชี้ ฐิมั๊`ธีวุ”ฒ|ย๊ด่ๆ|1|สื้ ดุ อื ขุ่ ฒ่ โจู๋.ว็อู๋ฐ์ธีอั้หึก์1'ด่ขุ่ ยั่รู๊วุ้หุ่หุ่"ฐีรี้ปื'รุ๊วุ้ อู๋ปิ๊จ็จุ๋ขุ่ธีขุ่โหู่ทํ;ตั้อิ๊บั้วุ้`งี่วู๊จุ๊ฆัฐ์ยี่;ฐ์โ 'ยี่"สื้ `:พื้`)ขุ่ ฎิ ติ์ง` ด่ หิ `หึ " ` จ๋ ' 'ขุ่'ริ้ " ` " ปั้ด่วุ้หึนุ๊'สุ่ ห่ หึ ' 1 /น่
 32. 32. ด่ซึ่ล๊ขุ่ขุ่ ร้ รํ ` = ร = : ฉื = ริ จื ง งั มึ ซํ' จัดการกับ 1ใน6เฒ่ท้พ
 33. 33. จู๋หึรึฑอืรุ่ ฑวั่สั้สั้'สั้ .ขุ่ ง _'วิ่ ` ทื |
 34. 34. พั้`หู่หึอั้ 'มุ"หุ่`ส็""ผุ"|" ` ' ขุ่` นู "" 1!หึ ` หุ่ ฐ ด๋ง สื้"" |» ขุ่ ฝ้จู๋ จ้พู่หึ ` |1 ภ}ยี่ผ่หึ 1` ขุ่'
 35. 35. ขุ่ฆ์ ฒ่จู๋ทํ ` ` สื่๗ขุ่ 'ญ์
 36. 36. หุ่ หุ่หุ่`ฐิสั้จู๋`จ๋หู่ธีรุ่จู๋ชุ่ขุ่1บ่1|นี๊||บื|เนี๊' หุ่ สั้หี้ด่รื้ หุ่หุ่ จี้ ขุ่ ขุ่ ` ) หุ่ “ลํ จิ๋บ|บ่ฌซีขุ่ปุ่ด่ หุ่- งุ 'ขุ่ขุ่ฮูริ๊:-'ฝั่ .คี่ค่หุ่วุ่-นื่วุ้ จู๋หู่ ลุ้:. ขุ่ `บึ้ ฏิ" ' ด่ หู่ ` 'บี้'หุ่หึ /1/หึ 'หึ - ` ลํ :จ้__'กุ่'
 37. 37. ' ณูเฒิพณิ ว่าจฒ่ยไดั ขํถเปถ่า ฒ่กืแณิให้ ฒป`
 38. 38. มาสเตอร์ ' ธั าลงอ่อนแรงอยู่ คึโอกาส 6จุ๋ อิ๊รี๊ นฟ์ท๊บ หีกั้๓ม๊ยิ่กั้ อฒเพี่ธนด่บ่งเฒ่ ` "อิ้`เวี่ล์๖งแก=สลัก ง'ขุ่'1น่าจังอหึกื `ร๊ `นื้เผุ้ปื่ด่1นื้:งนพื้ บ่ ยั' ` `ขุ่ด้'งู'กาบเอาไาบาง รู' "`เเวุ้งขุ่ะานกืบหึน รุ "1เ:1 ช - ผุ ขุ่" ' โ ฉืด่" .ศีสั้ › `ฟุ้.`นื่ด่ล๊บีบ่` ขอปุ๋ทนุ ` 'ฐี ` "`ขุ่` หรอก จู๋` กุ่` ยุ่งเรึอง ลุ้ ฿รู๊นหึหึ ฒทืตึเเละ 'ดื ทจะใซั เทมึอนก้น .ยี่บ่ / แกะถึล๊กั้! การจณาฒทด หึ/ ' " ม้น๓กฒคะ '.'ด่ชื่จ็ฉ้นุ้
 39. 39. ของกําแชูง รุ“”นิ่พื้ ของโดมนน 'หึ ด่ยุ่`”1พ็ฑม็ ดรงข฿บด่า มึช๊ญูถ้ภฒ่ `ธี”ผู้หุ่จ๋ จี้ล๊:ย๊รู๊ใจื้ร๊รี๊ ไบี้ปี๋ปี๋ปี๋ปี๋หึ ใฒิถ่อฒิงูเอาใว้ แพ : 151 ยํ กีด'ณั
 40. 40. ยือั้ขุ่งูนื่`บั' งี้มุ่ฮู้`น่ปิ๊นื่ยู่ขื่ขุ่ หุ่ ' วุ' "`{' "'ปุ๋ กึ๋ป๋ อื หึ นําทุเยุ่ค พื้ ใปมากกฑิน ใต๋ย้ด่ใธ
 41. 41. 1ขุ่น่|พั้ ส '|1^ ขุ่ กึ๋ เ 'งื |ใ฿สิว งื สี่ " .บ่1บ่ด่เ'บิ้อขุ่ ` ' หูบ0งืวป หวแก ' จุ๋ฮ่บ่จ๊า ' ด่จุ๋ทด่า ใฆ์บ่อูนว= มาดลอบี้ว่า ` ฝ้เคยมืพชาย ถ้าเจัาใซักีต ย่ก้บเดม่น ' ด่ . บี คารตละก อาจจสอดพ้น ก็เปี๋นไค้ ข พั นุด่หี่น่าเลิ๊฿ดใจ ยิงภวําการลู่ยสขุ่าย กืหึอกททึมึทหท ' หู่. หีทยุ่ขศขุ่ยู่ด้วย... พวกหึเทอือธียํ พุ จู๋ ชองจั้ณวรรด ธี
 42. 42. ๒ใขํขุ่.ขุ่ ขําเคินทา พุ“ ด่ ยี่ 'ป๋ย๊ กเพอจ: พบกับ เวฟ มาท่เตจรํ บื่ คนทกุมกุญูแจ ของโลกเอาไว้ ' จะต้องยืพํน บ ซึ่ " หู่จ๋ งสูญเลียเพุอนขุ่.. ฮู สหุ่ยคนทีร้ก..ป๋ ปี้ | ซี " ขา เหลออะไร รํ ถี เจ๋า จู๋[ คึปิ๊ 1ม่1ด่ " ตูบ ' ยั ๒ในี๊ อยูตว `จู๋ถุ ญิ' ซี " ` คนเดยว_ 1" "' ' เอ๋นทาง หึฝึดพลาตนืน _ งุ ' ลุดทํายกิจ: อื' ลํ เกึถร้อน " บ่ ` ` ` พุ ท๊ปืซ้ปิหึกิ้น ใม่เปกึ่ยน ขุ่ ` พุ“ ยี่` ' ` `รู " จู๋ แถ:เปลี่ขนใป - ` ต๊ .` ' อื ดุ' ` งํสู่เฉ้นทางหื่ถูกตํอง อป่างแน่นอน ; ไ
 43. 43. ใม่ว่าจ:มึ อุปฐีรฮี้คอ:ใร ชาเชอวา เฑิจ=มีอู๊วิต ทึ่มุ่ยํม้น จรยํจง มากกว่า เมื่อกู่อน เช่น เดื ยวกํ`ฉื กับขํา ตี๋ คนน'จุ๊ เพรา: ` เราเบื' ฐิ 1 ครอบควํว๊ขุ่ เดืยวก์วุ' | ลี่า$ขุ่รู๊ะขื่ม้ะ!1ร แกิ๊ว วู๊อึ๋กวาฉี่โด่'เเนฒ่ของ ปี|วุกีบโห1งฑ:ตูภ ปิปั๊งํซู๊ใ อื กี."ฉืน อื . บ่ / ใมเคขเทน ดุ จู๋- มิงกรฐิวจริง วุ้ เลขนนา ดื่ ` งุ` ะ หึ งนร.`. จะให้เน็ฒ่งกร ด้วจรี้ง เพ็อเปิ้น กุหดอบแทน ยํ ยั กนลวกน อยู่ฒ่ ๖:ราานื จะอาไปย๊ลกแ;โษรื้ ทืซ่วยตูแลให้ ` "`
 44. 44. วู' :`ขุ่ขุ่ " ฒ่ `ฎี` งูฒ่ จุ๋ฒ่จ๋ งุ อุ่ ฐ์ ขึ้อู๋ริ๊ หึ งื "ใ บี: หึ สุ่, ` ` ฉื ' -. ด่` ` ขุ่ ` ขุ่ ' งั " `ด่` ` ฮิ ขิ . ` ` "' `ปุ๋ ` `| " " กี ชิ` ' งื 1 ` ` ' ฉื ขุ่ ' ' ` ' ขุ่ น่ ` หึ ขื่พิฆั มั๊› ลํ. ธี!จิ ` บ่ปี้` 'ไ `
 45. 45. จอมปื่ทผ้แช็งแกรํยํ `สี่ ทฮุค๊ไป1ดถ ชาถุมืา หึ ดพถุบรุ๊ต๋ ฒ่ณณัขุ่ ถ:เกีตดาว หึ ตื่ ยุ่๒ ขอตสยก๊ข สี่ ทเปิ้น ฑฒยืเยุ่า จริง ฯ||
 46. 46. ภั "บ่|ทฯบืจ๋า ด่" !ฟื้ว๊คัใาว หิ ` หิ ฉื กุ่ ' ' ฟี่ เวท สโนว "` `บ่บ่""'บใ|"ขุ่ ` ”หิ ตํ '/ หึ ๖'ฉั ตํ/ ปุ่ วุ่"ขุ่ศิยํ 'ธี
 47. 47. ๓1๔: ฑิ52 © ต๊ถิบิ|ยํลึณั
 48. 48. 2 'งั ช้ ` พออยูกฒาข งํ สํ บิอี๊ปืยํ” ะ เจิบ ฿เฟ่ข!! ทําถ:ใร ฮี้ ` บ่ บ็ เรามคนเจบมูาก วุ เลยคิตฑยํโวช “ ถี " นั่ถิ ยงไงวนน ฌ ฆั สี่ดึ๋' พกทนกอน ) "จ์ ' รุ่ _` แผลภ - อิ๋ งี้ ภี ` ` 'มื้` _ ธี เพมขนอก / บาเอรึ'าซ๊ล `_พั้` นั่อ็1|! หมก่๒แลัว คูห่าคงจะต๊อง ลําบากสึกง๊ก ฮิฒหึ'ขุ่ว้บ "ยี่ `น็วื7 ชื่ น๊เป้นเเผขุ่` ' ซี 'อืปื่'วิ:ใอื`1 1"›รั่จ๊นื่ ขุ่. วู๊ว ` พุ' " “" " ถี` ` ,หึ " " . ` ` `จู๋ พุ ` `_ " หึ มีอ้น๒วุราบ พุ _ด่ฐ์สี่ยี่ ` ญิ' " ` ` " " ด่ กา:งี่ง หิ้ฝุ่ จู๋ ย็ งุ ` ขุ่ งํ ' ` ;'_ ใธี:๓ามมาบู๊
 49. 49. ถืงจ๗ถกใฟื่ปกื๓จะ.ขุ่. แด่ไตั้ไฒตีจิ่= แถมย้งต้องบุ๊ติ๋ท บี้ฮู "` ด่ใบ่ข้ดขวาง "`งุ | ยํ ` ` หึ รู๊ ขุ่ขุ่ขุ่'ผื่นอนละก " สื้ ตุ๋ โ หึ พลัง " 'น็`เ"ารทํานาย ' ฑ์:ริ้ทาย๓ จั "ขุ่เพนอกึเเล้วกัน า“ ขุ่ฝ้` ` "`งเะจ๋งษิงิ้วามจวีง กั้ซึ้` คะ | ไงื่ภิมุ่งํฒ่ใฌ " 'ง:บํยู่ทางเณีอ นะ ขุ่ผุ้ บ่"หื่พวกเรฟ บ่บ่'บ่ดุ้|เดจรํ '|ขุ่|๖ว์ป๋นนจืยํ บ่โนอยู่ 'รุ๊ผุ้1โอกามึ ยี่- หยี! จะทิ้งไอ้นี ชารขุ่.ขุ่ โ งื บ่ ทนเอาหน่อยเถอะ.. ถีงย้งไงกืเปิ้นเรฟ แต่ฮี้ก สมุเพชตึวเอง ทึบ้าไปด้วบ
 50. 50. เพฑะ พวกนาฒ่าใหั งํ'ววรรคิพินาศปั๊ พวกั้ขืา ถืงได้ทมดทห ปุ๋`บ่ามแค้น " ' ` บี้ อื ขุ่ยี่ เดรึยมใจ ` ห้ขุ่` นู่ ดุ ฉัง๊แจขําร: วุ้ เธีาใหึ "บ่แทน่จข ใท์ดาบลืด่.. ท์าใม่มีเวลา "อุ่'ฮ่รู่ยํถ้บพวกเจ๊า ขื่จู๋ ทรจก฿ "<_ ลํ ` ญิ . ธั ' เหก๊อรอผุ้1 " ""กู่บี้อื '|วู๊` ` ` คดวาม" | ' ` ` สั้. "ด่ยี่'พื้' ' ตื่ ` “ฉื | ”ถี” 'ไ"`พื้ติ์ | ถี เพบี้าขุ่'ใรุ้ขุ่ขุ่ ' ถี ” หึามื้ปื่สี่ปื่”ฒ จ๋"วี่ขุ่จุ๊วุ้ด็ ] กนละ `ตุ๋ขุ่บนใปั๊นทองฟ้าได้ ริ้ ตอนนี ทพวก กลาบงี่าเป๋น'สื้ จู๋ ทาน หุ่ บํงไล่ตามพวภเฒ่ ดุ' 'จ๋ "ขุ่หึ'!ง๊`โ"` เรฟ มาสเตณ์ ซ๊` "อื' กึ๋หึ โ` รู๊โปืพตื้' ' มาสเตณไป ถี” อ่อนเเรงอยู่ถ่ะก็ คัใพ กีใ| จู๋คึสี่` เจุ้าด้วคฌดี๓ - ขุ่` ก็นําจฆ์ดการ บ่|5
 51. 51. ซื้ไ จ้กรทรดิ ยี่ ปี้ ยํ ยี่ ทยี้ขมเเขงท'สุด ททําฒ่าทึ .ชุ่ ปี้ ` หึ อยเคยงขาง งุ คิ้มครอง จู๋1 `อุ่วู๊วู๊อื ` ธิ์ฆั ญิ ขุ่ขุ่ กี ขุ่ องคจหีพรรด /ชื่ | 'ลุ้ "" หิ' `มู่ วู๊1 งั. 4 บ่|ณ:นี ด่1 ผุ้กึ๋ ทใ'รขบี จ๋'บ่รวรรดิ โ.ม่มี อุ่ ' สี่ ` ธิ์ ง้` สั้ฐีซี้ ตั๋วั่ บ่ กั้รื้กึ๋รู่จู๋ ภีขุ่ ร้ ฉี 'หึ ' `ขุ่รู่ขุ่รุ ฯขึ้"งี่`หึ ขุ่ กุ่' บิงํจ้ขุ่ ฟ้/ จู๋ตุ๋ปุ่ฒ่ฒ่วั่/ ฆ์| บรจลแนน บ่ ขุ่ ท่ งั ` น้ยนํตา 'ซื ลืทอง|!! ฒ่วยราช ชิ้หู่1อ๊ องตีขุ่ร้กษ์ /งู 'ยั ตี๋ อยกน บี ” ปั้
 52. 52. ฟิลิขุ่ขุ่ถ้าเกิด จู๋ _ด็ พวกเก คลาดสาบดาปิ้ ขุ่ เลึบเหียบด้ณ จากเรฟ จ๋านฒน มาสเตอวิ้ล่ะกึ อื่ ธั เเละสถานท มนจะกั้ลายญี่น ความว้บผืดขอบ '_ จู๋ `ขุ่ พุ ขุ่ขุ่ ล๊บ่าขใจ ธั ฌ' “ เ`น่งิด่]ป๋บมา `ด๊ภ้วู๊ ดุ' คจยํกยิ้ขุ่ว||| ซี 1ดี้/- ปิ้นเคจรํกยุ่ทนด่ "ฮู้เบเอืปี๋ 'สื้กั้บี้ ' เอธกืเปืน 1ใยี่ ทสื้วขหฑด่ร๊ยี้จ๋าง ทแขืยํแกร่ธทฮุด เหมือนกับ =อืแค่ดนหบี้ชศ หิ กบพวกห ใต๋แตํคุ้มูคยุ่ยยํ ฐี ›' พวกคนบั้นลูบีนู้ จุ๊ แ๑ดยํให้พวภน้น สู่ ใต๋ร้บรู๊ถียํพฐียํ ขอยํพวกเรา ทอยู ซื้แวหน้าขณิายํ!| " หึ จี๋)รื้'จุ๊
 53. 53. โ ณุ ลุ้ ใ บั้`ยี่ `ศั"| ขั
 54. 54. หุ่หุ่ ใฟรํ หุ่ เเคนน่อน พวกเวา บุกเบ๋าใป กรทนค ”ปิ๊"'หึ ขอฒถเภ "'ปั๊"ยื่ปี๊"" ๗ดต๊ชคา๓คึ มุปี๋"'ปี๋หึ ๒ต๊ฮ น้นแทล: ' ธอบใจหี่ยุ่ม..ขุ่ แตฟิอยากจ: เกีชเวดาโคข เปล่าป1:โยชนํ หน่วขยุ่าช " อขุ่ด่ว้กษ์” งื มึกําสิ้ยํศน เทนีอกว่า"ขุ่ ธู อบ่าใปกล้ว"'งื่ ซึ่ขุ่ `ขุ่ 'ยู่'บ่กับเลึท '
 55. 55. ย๊งอุตสําณิป้ดัหู่ ` 1 ขุ่ โฐิ ฟี่ นม” `ด่ หึ พี อกณั นาย 'หึ เปืนใคร วู๊ร่อืยี่ยี่ถี`ฝ้"จ๋` บ่ จุ๊ หึ "` ๖ 'ใ'
 56. 56. หู่อู๋ป๋ฒญิก๊ย่บ่คู่บี'โ`โสื้กอิ๊ลํลํจุ๋ มื้ ป๋' อื [วู๊' ป๋ริ๊ริ 'ด่ถิ่ธิ์"`ณ์ ษุฐิขุ่_หุ่จู๋'ธี_มึง้จู๋รู๊รุ่ขุ่"ก์ โ "› ด่ขุ่ ฟี่ยุ้` ฟ้ฟ้ฟ้ฉื.
 57. 57. กึ๋ "เใต์ ฿อยําง' ใท่กแต้น๊น ฑยใจปิ้ได๊ ซ=ตัวยสิ ผู/ เปิ้น ใน ฒ่วยราช องคร๊กษ์ ขอยํพ ตึพ สโนว้ ของเตม่น
 58. 58. ท้งหมด 'กืจะตาย“” ทืจริง ถ้าให้เจุ้า อยในด้กเเด้ ๖ ' ยํ ดวยละกั้ ก็ดงจะสบาย ฆั ซี ฆั บ่ มนุคอปี้ากเเด งื บุ๊ ยั ทแขงดว อย่ในปากขุ่ขุ่ขุ่ ตึ“ บ็ มความแขง
 59. 59. ย่างน๊นํฒ งุ' “ กี วื ฟื ' อื.ฐิ สี่ กั้อาแฒงฑ ภ์ อึ่ ขุ่ะไ1ดุ้กอฝั่ง ทภตั้ใน ใณิหย||า " ` ` |ใ'ขุ่"' " ติ์ ด่ อื ' " "` " บ่. บี้ ' บ่นื่ฑ์จ็ "'* 'ยี่ ' ยํ ' |" " ดี ' . ` ชื่ ` จู๋ หุ่|' / ' `; ;| "` 'ด่ ' อ่ " ` " ขุ่` 'ยี่ `จู๋ 'ขุ่ตุ๋ ถี จู๋" ธี" ขุ่ จู๋' ` " กึ๋ ` หึ ฮิ " "` ' " ` ` ตั้`ผ็ ^ " " ` ! ะ งั ฉั ` 'ขี่'1"1` ขุ่ 'ฉื 1 ๔ พี' _ 'หุ่' " ขุ่ ` จู๋ หึ' ' ' - ' ดี . พี'ยํ ฉื' ` หึ' วุ บู๊ บี้ายี่หึาบธี'" ใทินใหย|| ด่:' ' ยํ ` ' ' ` " กั้งํฑกั้จ๊ร๊ ใธํด่พนทด่ขุ่อก๓ ` ` ` ขุ่ด่_ " : ' ` ' ' หึ . ` หึ บ่ ` ขุ่ งื หึ หิ
 60. 60. :' ยึ' )เ"บี้ติ์ สุ่วภ 'ยั 'ขื่ตื่ ถ่าใม่มึเรฟ ก๋บดาบ ขุ่ กิใม่อาจจ: ถี 'เ: ปี้ หึ' ขุ่ หุ่ถี'จู๋ / ใดุ๊บึแว่า ` ``|ยี่ 'บ่'ด่1 มาเ{เฑิอรึ หึ"_ `งุ'อื้ปั้จุ๋ผุ วู บู๊ผุ้ภัการกับ จู 'วุ "ต็ " ผู ฐี ทํ พอใม่มีอ:ใร ช่วบเทลีอ "''นู้าฒ่วย' พั้` ยี่ { อืปื่ปี๋นแปี๋ - ถี `ขุ่เคัเมอแ 'ารผุ้ วุ สี่ มุ ขุ่ตํวู้__ จู๋"' งื ชนาดนึ่ | ลุดทาย ` .กึ๋`หึนื้ฯายต่อ "` ` ` จู๋หู้ ขุ่ ` หึบี้ | ฮี้วคนเดืยว"` "น๊ขุ่ขุ่'|ทนเล้ว ` ' ฐี .ใ ' ผุ "ภีเม๊วบู๊อยาก ` ' ` ^ กั้ มอาจจ: ` ธั ' " `หั่บ่ . หุ่` ธี หู่“`อืย๊จู๋สุ่ขุ่ , หึ ทาอ:ใร " หึ'หึ พุ ` } หุ่หุ่ยี่~สั้ 1ด่ / หู่ ' 'ลุ้ บอกเเล้ว ย้งไงล่ะ? ขุ่ ซี ขุ่ _ กุบ๐'กแค ` ' _"งุ'” ทึเเขี้งกั้ว่า `ฉื 1 “บํ " งี งั เหลกู ธุ 'งํ แยู่จรีง..` งุ เจั้าน้นอมไอ็นี เอาไปื่นปาก สีณั ฝ้ค่อยอยาก จะจั้บเทําไหี่ น๊กทรอก
 61. 61. นุ๊ทิรื้:` วุ หึ ' ' ขุ่ พุ ` ' ยี่ หึ ' ` ` หึ'อื ` อื ขุ่ ฝ้ ' ขุ่ `1' วู `| ` บี้รึ่`ปั๊'๖อิ๊ธีหึ[ - ` ส ` ว็`ร'=โขื่ นิ ถื่จี่ยี่จุ๊ ยํ ` ` "' 'ขุ่ ` ""` ปื่' " ฉื ' ด่. "" .'1ยี่;"` มู่ ' ` พุ: "ฆั` บ่ ๔ ฉื` `สื้
 62. 62. ห้// งื หู/ทู) "- ฒ่ ว็`บี้ ทํ' `ตํ`ตํ_ : ๔' `_ ”| `มื้ พี' ` หู: "": 'ขึ้' "จูโ "งื่ " .อื ` ซี' 'คึ 'อั้' ." ` บี`อืฆัจ๋ ฉื'ซี ' ` ` ` ฉื* ' ง้`บี้จู๋ " รุ.ตื่นื่ "` หึ ' ซึ่ ช่
 63. 63. ยี่หึ' เ . ย่ คนฑฝ้ตปี๋คบจุ๊งํกั้ ยี่ ' ใบ' ททใ ต๊งํฤใย ดอนปี๋ด้เจฮ ก้บฐรฟ เปั๊คว้งแรก
 64. 64. ธงี่หูด่ธีงํ๗วู” ' ฝ้' เ'จ ภขุ่ถงบ่ริกช ` ` ๓เซื้าพ ขึ้' ฌ งั ` อืยึ`ตั้ ภฒว" พ่าขื่ญพ้ฐ์“ เคม่ถเ ขบ่อนดบหณุ บ่ 1ฮ่งจ้๓ฒดี คจูปื่"' ธั จํ ดํกจ็ารอ่ปี้น" ช กิ เณัขบเหมึ'บ่จ๋ กั"ดํารวจ . พุฑด่จื”ฑฐี”ค่ ถ้าเพี่อปาภท้จง "ซู๊ลั๊ แล์วล่:กื ในโลกั้บตสมั้นี๊` หึาฒิคึคหึานด่ด่' ๒ณัหิรู๊อืขื่๓ปืปี่ขุ่ พวถดน อิ๊"อือืธีปื่ ที่มึจืคใจตื่า ฯ สู่ กึ๓รวยกืน น้นแทล:.." เณ มาบ่เตยรึ `ฉีาณิ฿วู้รุ๊กอู๊กเกั้]ขุ่๓ย บ่'วูเหตุแท่หึคฑมชัณิย ท้งหมผุ้ จุ๋มพูาก เ“บ่อน'ดารึดท่ญิขุ่.. บั้ท้งโจูกตบุ๊นี บ่งฑฒิเตึมไปท้าบ ควาณัขําช 'รุ๊าด๊บีซบายวงตํางบ่อกไป สึห่สุขุของโลถ ยั บี กุ่ บ่ บ่ มฒนครองเพกั้ตั้"'
 65. 65. ` ` หุ่ บ ดึลคิ้นุ!! `ลุ้ `ฟื้ สมกบทรบ [ฆั ปลึกตัวม่งพ่า ดีจริง ทืเจ๊า งี้ อ " ไ” ถี 'จู๋ ขุ่ งุ เรเซม`บ มาซ่วยกั้อน ปลอดภยด ขั้ อื หึ”หึ ด่›|1 อื -กี ' ฐ ฮู !! เจั้าจอมปิศาจเรฟ หึ ญิ ดิ์ ธิ์ ท ช้เฒ่ ฒคุ้กคสิทธ ' " ไปในทางทืผิค ทําใฟื่ลกเกิดความวุ่นวาย จงกลายเปี๋นเถ้าถ่าน ไปค้วยเพลิง ` เเห่งความยุดิธรรม น์ นี๊ ของขืา!! ร๊ใ [ฆั งี่รู๊ ' ` ` บ่ อื คงจปี้ร๊เเล้วลิฒ อื รื' ซื้ยี่”อื"ฮู เจี้านื่น ฐิ ย็วุปั๊ร้จีก ลก โ' ด่' ' อื 'บํขึ้ ขุ่ ถกดมอน ฉั `อั้ ' แตกยงไมถึง 'อื งํ ขุ่' ขุ่ ` " ธํ ' "" ' ๒ ' ปี๋ ` ชี้ ` ขนาบิาเจั้านี่ " อื 'ฐี`ปี๋บี้1' 'วู หู่`ทู้ ` คารด ขุ่ ` ' ทลยึกั้฿ยึไน๊ ' ป บ่เ1มเพช ย็ด่ใงไม่รู้ หึต๋'องมูา
 66. 66. บี บ่ หึ ` หึ ' อก3คนทเหลอ ` ` หึ " อื ' `ขุ่ แข็งเเกร่ง อุ่อุ่ ›` " ' บ่ ด่ ปี้ ล่ . มากกั้วาขาอก ดุ `จู๋ ขี่หุ่ ดํ` ` ขุ่ขุ่ะสี่บ่ สี่ขุ่ นื่ ฉุตงกเทา ถีฐีฉื' ปั้ ` ` ปี้ . จู๋` ซี“ ศิ ป๋ "ขื่ ปื่`บ่'ฉื} ' ข์ด่ ' ` หึ ' 1 ' สู ' ` - รั่ฒจ็นื่`=` `ธุธัรี้ขุ่"© "ปิ๊บี่บํ`ปืป็อิ๋ธ .กี้; หึหึ'หึ ' วุ
 67. 67. เ. ":`วู๊ทํ:`จ๋" ' ' ` จี้` " ` ขุ่`
 68. 68. ขุ่ฐ์จ์ฑ์ ยอดเลข โปโบ:!|| `เวทมนตร์ จู๋ ` อสื้๓ใซ่ ` " ทรอคร้บฐ์` ? บ๋าณิ!! เงิน ใม่ม็ทาธ จะเผาผลาญ “ความ หึ ช๊วรึาบขุ่ขุ่. ดื่ เพลส: ดรึงใว้
 69. 69. พุจืก้า' จอมโจรขืมีซึอณี ` ` อันซ้วว้าย ' บ็บึ ปั้ ` กคอเจาเ ถ้า ะ . . กี เเบบน " อื ราคงด้อง " ฉื 1 `ท้ยี่ ภ์ช้ ชั
 70. 70. " “บ๊“"' ปิ้ดร๊บ" พี พํ ขุ่ _ บ่`.|ด่|ไดปิใ บู๊ณเปื่อื"ไหึญู "เยูฑรู๊ 6ฒ่ท้พศักธาสีทธ งั "ต๊สีทธ น่าจะม็ธํคน เ' ง้'1ผุ้ร้บ? ' 5คนน๊นที่ลิ้ต๋วข ตื่- "งื ทขมโฟเนช". ๖”ฮู ถีฮาจาขุ่.เบเรยลขุ่ขุ่.' อึ่ชื้"สู้ ถี ฒ่ถีถี บูลจุล'.เจแกน.ขุ่เรนาขุ่.ถีสื้ด่'/หึบี้ญ์ ชิ้ ปื้ด็'อื` ชิตั้มื้หิ่หิ่ ฟ้`บี้ขุ่หุ่' /ขี่มื้_ล๊จู๋ ' องค'อื"`ด่ ขํา . ขุ่ ล”บํ ' `ฐี'”กีน จยางทรูจูนอยูขุ่. " ' ค่บาเเทน จี่หึอืหึหึ ขอ`า'ขุ่ ง ใม่แยืงแกร่ยํ ขด: งั " ะ คัทั่ ขนาดจ=ใด๋เปืน ขุ่'นนน ปุ๋ ษิ ถี งู ฟี่ แม่ท้พ ศักดิ่ลึทลี่
 71. 71. ' ฿บืนน๊กั้จีปื เทึนเปีนเช่นน้น"วุ่ป๋ ถาอูจากษาแลว น้นนั่เปนพวกกร:จอก ทํานเพีขยํฉุตํ ขุ่ มอบ พกู่"ร๊า ชีนแคดุ๊งว่ 1มใรู๊มา หื่พวกท่า`. 'พรี่ “ เกืบเจาใ'ธิ แณนุาคุว ”า อ:ใรท้งน๊น |ปั๊ พี พี ฉื"'ฝ่ายม5ศูน" "ถม|ในน๊น ยั ผื ยงเ .งั หี ติ์ ฉืห่'บ่ทพศีภดลิทธ ฝ่ายวา ท๊พอจะป้ฑ ` ฉื งั' อิ้ บ่›ภัเซู๊'ฉนกูพาบ ไ บ่ ยั ปื่ 'หื่` ` งั " พื้ พี ดํฟ็ดํ ชี้ "ฐรั่`:-` "รั่' หึ' .. มรูวาจ:ญี่หว รีเปล่า จย่า๓ขูดเล่ปื่ฌ|| ในศณพห ถกศัดยุ่ฉ้อยอยํ "ปี้ งื ด่ ยี่ " ขยุ่ฟ็บาหจ: จ๊บมึอก้นแสี้วปืดฑ
 72. 72. โธ่ว้อบ.ขุ่"หณีนึ่ มั๊เข้าก้บนึส้บ ของฉ้ฌลขู นต่ตอนนื จู๋ มั้นซ่วบปั๊ไตั
 73. 73. ณิล่ตาม มาท้บี้ คนทนยํ เเล์วคร้บ ใผุ้รกันนั่ ' ถ้าเช่นน้น ' บี้ เจ๋า|' ร กีใม่ต๋จง รู่ด่รุ๊ขุ่อุ่ 1 ` บี ผุ้ "`วู้กุ่`ลื่ พวกยอง จ็;สื้ " ขุ่'ขุ่ผุออมมอใท1|!ซื้ เจ๋าเรฟ " 'ฐิ ต๋วย หึ' ;` กุ่ บ่ `1ขุ่'า ญิ ขุ่ ฉื ฟ้ บวุลเตอร ขุ่`สื้` สี่ เปลวสื้พลง / พื้ ฮันริ||! `_ น ถี หุ่ฐ์ ` " ๗ จุ๊ `อุ่ล๊ถี เจ๋าจบีขุ่'. _งู“วั่ทั"หู่' ณุกุ้ ` ฮู ` ค่" มื้กีรึ' `
 74. 74. "_บ่ รุ่ปุ๋ขุ่'จุ๊`_ `ตุ๋จุ๋ตํ ` งั}' :ข์1 ว่ พุษิญธยํ'"แอโลํภบูฆ์ งํ 'สื้` ฏี ทํจุ๋ ”` '[บ๊›นื่[ขึ้๖ษจู๋'จู๋ชุ่`1๗รื้`
 75. 75. อยํา เขี่อคําหูจู ชอยํคนห ใม่รู้ว่า ' เปีนมิดร ทรีอศิดวู ล ยั ปั๊โ 1 เ 1 ชัาเพียยํแตํ ใยี่ใต๋ค็ด ใม่พอใจเจ๋า . งิใยี่วิปื ดนที่ร้บดําเเทน่ง หึฎี หรอก฿ เเม่ท้พค้กดิ่ลึทอึ๋ ซื่ หึ แหูนขํา เห่าน้นแท”ล: เพรา:ฌณัน ถยํต๋วข น่
 76. 76. จรงสื..ขุ่ ยี่ อื่ นื้ ท๓ยิป๊ ' ปี้ ยี่ วาผูชายทรอ พวกฉนห? เล๊"งี่1บํจ๊ ใฐ์แลํวุ'| เรองน1เ อุ่จู๋ จ:ป้งใงบ๊ ช่ายํเถอ:1"" รีบ ฯใป จู๋ลุ้ ใต๋แลํว" สี่ › ” ล์` เ|า๓ข๐งก1| บั้นื้ฑบี!าวุะฉืวจ่า มขวดอย!! อิ๊' บ 'ถี ใวํเจอ กันใทม่ น:!!!
 77. 77. ก์ จู๋รุ๊นู๋)รู๊บู๊จ้ชุ่`บื้วุ ธี' ` หึหึ` "ด่"วุ้'วุ "ใ`ตํ ขุ่ ` `ณุ หุ่ขุ่` ` คุ้ เ
 78. 78. ` ' เจ๋านืน กืมุ้เเดํนาข นืนเเทล: หุ่จู๋ขุ่ขุ่ยุ่'ขั้ ทเปนฑูวยํ มื้_
 79. 79. ต๋าแบบนี้ล่:งือุ๊บู เปีนใยํ.'. ใ กธจ๊กรวิเวก พูดมาก นํห่าคาญูจริง... อืด”อด ` รี่ ' ธี ' งือ็ฌใดี้ย็น ยี่ หึ บ่ บ่ ' "`;"_^' -หุ่.` ถี หึ 'อื ฑฝ้ปิบีใปื฿ฑน รู" . _ หรอมองบั้เทนตุ๋ขุ่ ลํ 'ถี
 80. 80. ลุ้ ' รึ่ โ วุ้ศ์ ฝ้วุ้สั้ ชิ้`ล๊ขุ่นี๊ขื่ขื่เตั้บหุ่`ขุ่ `หู่» 'อืขุ่' ขุ่ . " ' บ่ฆ์ฏ์ฐีพุพี้
 81. 81. โผถ่อกั้มา ยั งื แลวรุขุ่`ขุ่ขุ่ คนทืมา ' ปี้ ซี เเทนขาน ตูห่าทาง ปี้ ฆั ออนแอน จริงฆ ดท่าจะฝืมึอ ๖ ' กื้ เเขงเเกรงขณุ กว่าตอนทึ เปิ้นส็ฒ่ท้สื้ ค้กดลิทธ ริ้” ' ดาบปีคาจ ริ้ จากค:ว้นอดํภดี๋ ที่ว่าก๋นว่า _ จ:ทําใทํ งื' อุ่ ขื่เกิดใฟธุภใทป่ ขุ่ จากปาภแยด่ ' จ:พ็ท่าน "ริ้ “ อบ่แก์ว ปิ ความหมวุย ของกททืข้า เปิ้น เฆัพ ศีกดิ์สึทริ้บ่.. ซัาต้องได์ จยํางนั่นรึ'ขุ่. ย้า ใม่ต๋จงูกวูยุ่ อ:ใรท้งน้น ต๋องการ เพียง เผาเจ๋า ใท์มอด ใทอง้
 82. 82. ตรงฐีนขัาม 'ขุ่ บามทฝอืตก คึอเวลาทบ๋า ดํา๓รถ แฐีตขุ่พลียํ ทแทํจริง . ใต หุ่ 6ดาว หมึล้กชูณ: ยื” -"ฑ'ณู ':' "สั่"งั ะขุ่"ขื่"`งิ้ขุ่งี้.ขุ่ดุ๊ . ›`.' วุ้พั้มุ่ ตุ๋ เ`ขุ่ว เ"คี่รึ`บ่ ภั บ่ขุ่'ย็ ธ ขุ่บึ้ขุ่ .วุสุ่"ทํ'ขุ่ปั้หึ`รี้-'ญั 'ะด่฿ะ `จ๋ ' 1'หึ ` 'หึ ญิ"` ธ฿฿฿00ทททหแแหท (กวิพูดธุดท้ายซอง ยั หื่ คี่ ขุ่ พระเบิกใบนบงเท็ง ฒฟั"ฒ7 เผคใกม่ใมฏี สว้คดีคยิ มาวีมะกั้นเกืมภยิ หี้ 'หึ ปี้ หึ “ลื่ ด่ กฌนแทบไมมหนาแถมทกเถบ แถมกาว์ดูนผึ้น ฌอเภฒ ปี้ ,ขุ่ . 'หึ ยี่ บ่ อี้ บ่ ปี้ ยั เฝัาบาบ กไมม กั้นหรถกั้ถยคถงถบางนขยู ผมตชงซบิใทตั้วย ยี่ ยั ยั ะ ตื่ กบวกบฒ่าแถฒกในจบบทมเล่ฒบ เมจก่ขฒิแฟนวุ เคยบจกว่า “มืบัอบใป ช่วยเพืมฒ่ธย" ใบ่กื ยี่ด่มึเบอะใปแล้ว ถิ่ซั่ขุ่วุฒ่ถบเถอะ" ผมคบงงใม่รู้ว่าฯะถาใงดี แดํจะมากหรึอน้ถย ญิ ทู้ธัขึ้ ยั. ขุ่ตื่ยัวั่ ยัยัะยั จาง 1 แดวมนขนบิยู่กบจพวบหบาทถิหฒหละภฌ ดงฒแลว ยั ซี ซี ซีบ่ ปี้ยั ยั |ซีย่ | ยั บ ฒาแถมพกอาจจะมหรจไมมกไยํขุ่ ถามบใมมกซบาโกรธกนฌภฌ ยี่ ' ' อี้ ยั เรบิงซซง1รึบีงก็เบีบบิยางบแหถะกิณ ลื้ ยั คี่ ยํ ธฉี่`ะ กพูดถีง 6ฟ็^ขุจ็ห5^หึโ (หนงทผพื้อบมาก) แถ้รทาให้ ซี ' นิ พีซี กุ่ บื่ ยั นี้ กึ๋ ซี นกอขกวา พวกอมพเรบลการดทุกภบทป่รากฎตวถขกมาน ซอม ยี่ ยั ยั ยั ะ ความเกยวร้บิงกบฒงนรึบิตาราหบงทงหมดเลย ถ้าผมใม่ซถบ ทูนบั้งซนาดน้ฒมกืคงบีกใม่ออกฒ การเรีบน ล^บํ! ลบทําให้ ผมให้พินุกกับงาบบิดิรกคูหบั้งขบิงผมภ้วบ ขี ผิ บ่ ตื่ เจน จอม๓รโตรา กมาจากขอดารา คฏ์ แบกิ่ผลร้' ตื่ ' ตื่ คั ดื่ กุ่ รื่ ดี้' บอนน กมาจาก1จหบง บถบฒบินษปี๋ภลด (1รบํงบกซขบมาก)' - ยี่ คั ' - ยั แฟรงเก๋น ปตีดิ กืมาจากตวขั้ปุ๋ะกท์บิ “แฟรงแกันวนบื่ด่ ในหนง นิ วั่ มื่ บี:นเมซบเรอง 'ฌ6ยาหบึ้฿฿ ฿ย็ธ๐ลอื 0บี฿โณั^8” ' - ยั ลื้สู่ยั ตื่ (ผมซอบทม เบยํร์ดฌากเกย) นอกจากฒกนภยงมีขย่างบินชีกั้ ซี' ผุ้รึ่ ตื่ ยั ลื้ 'วู้ยั เบอะ บางทกผมก็ใข1ถตาราจวุ)หนงพวกนชํขี้บิกไบึ้ดยใมรูดว ด่ ฆั ญิ สี่ กผมซซบนนงจรง า บบา1!

×