Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
El Amor de tu Vida
Shantidasi
0DTXHWDFLyQ /XDQ 5RGULJXH]
'LVHxR GH SRUWDGD 5DPyQ *LQHU
‹ (QULTXHWD 2OLYDUL ² 6KDQWLGDVL
(VWH OLEUR QR SRGUi VHU UHSURGXF...
INDICE
(O $PRU
$PRU HQ DFFLyQ
(O WHPSOR ² WX FXHUSR
/RV VHQWLGRV
(O DOLPHQWR
(O PRYLPLHQWR
/D UHODMDFLyQ
/D DFHSWDFLyQ
$PD...
/D LUD
/D FDUWD OLEHUDGRUD
/RV VDQRV OtPLWHV
/D GHSUHVLyQ
(O PLHGR
7X YLGD FRPR XQD OHHQGD
(O GRORU HPRFLRQDO
(O GHVDSHJR
...
8Q KDFHGRU GH PLODJURV
/D YRFDFLyQ
/D GDQ]D GH ORV RSXHVWRV
AGRADECIMIENTOS
(VFULELU HVWH OLEUR KD UHTXHULGR PXFKR WLHPSR GHGLFD
FLyQ QR SRGUtD KDEHU VLGR UHDOL]DGR VLQ OD LQHVWLPD...
3RU DPRU DO $PRU
TXH QXWUH VRVWLHQH D WRGR HO XQLYHUVR
El Amor
7RGRV OR EXVFDPRV VLQ H[FHSFLyQ +RPEUHV PXMHUHV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH QXHVWUD UD]D HGDG FRQGLFLyQ
VRFLDO R UHOLJL...
VDEHV GDUWH HVWR D WL PLVPR FUHDUiV UHODFLRQHV GH QHFHVL
GDG FDUHQFLD DSHJR < WRGR HVWR FRQGXFH LQHYLWDEOH
PHQWH DO VXIUL...
¢&yPR HQWRQFHV SRGHPRV GDUQRV FXHQWD GH HVH $PRU TXH
OOHYDPRV GHQWUR" ¢4Xp SRGHPRV KDFHU SDUD PDQLIHVWDUOR
HQ OD UHDOLGDG"...
7LHQHV TXH HVWDU GLVSXHVWR WDPELpQ D HVWDEOHFHU PRPHQ
WRV GH LQWLPLGDG FRQWLJR PLVPR 6LQ HVD LQWLPLGDG HO $PRU
QR SXHGH SU...
Amor en acciyn
(O $PRU HV XQ HVWDGR GH WX VHU SHUR VH PDQLILHVWD HQ OD
UHDOLGDG ItVLFD D WUDYpV GH DFWRV GH JHVWRV GH DFWL...
(O $PRU VH GHPXHVWUD D WUDYpV GHO FXLGDGR GH OD LQWLPL
GDG HO FRPSURPLVR 3ULPHUR DQWH WRGR SDUD WL FRQWLJR
PLVPR
1DWXUDO...
El templo - Tu cuerpo
6t WX FXHUSR HV WX WHPSOR SXHV HV OD PRUDGD GH WX DOPD
6L QXWUHV FXLGDV UHVSHWDV D WX FXHUSR WX DOP...
+D PXFKDV PDQHUDV GH KRQUDU HVWLPXODU WXV VHQWLGRV 
HV DOJR D WHQHU HQ FXHQWD D OD KRUD GH GDUWH $PRU D WL
PLVPR 7X FXHUS...
PLQHUDOHV WX FXHUSR VH VHQWLUi LQPHQVDPHQWH DJUDGHFL
GR FDGD YH] TXH ORV FRQVXPDV
/D PLHO GH DEHMDV HV LGHDO SDUD UHHPSOD...
/D IRUPD GH YLGD DFWXDO QR UHVSHWD QL FXEUH HVWD QHFHVL
GDG HVR FRQOOHYD D XQD VHULH GH SUREOHPDV QR VyOR ItVL
FRV VLQR W...
&RPLHQ]D GH WRGRV PRGRV FLHUUD ORV RMRV SHUPLWH TXH HO
FXHUSR VH PXHYD OOHYDGR SRU OD P~VLFD ,QFOXVR VL VLHQWHV
JDQDV GH ...
La relajaciyn
$Vt FRPR HO FXHUSR QHFHVLWD PRYLPLHQWR WDPELpQ QHFHVL
WD UHODMDUVH
$IRUWXQDGDPHQWH H[LVWHQ WpFQLFDV TXH FRPE...
La aceptaciyn
7X FXHUSR HV PX VHQVLEOH 0XFKR PiV GH OR TXH LPDJL
QDV &DGD YH] TXH SLHQVDV DOJR QHJDWLYR DFHUFD GH pO
FDGD ...
Amando a tu templo
$VHJ~UDWH GH TXH SXHGHV GLVSRQHU GH XQ UDWR VLQ LQWHUUXS
FLRQHV SDUD HVWDU D VRODV FRQWLJR PLVPR
4XtWDW...
'H HVH PLVPR PRGR FRQWHPSOD OD EHOOH]D GH WX PLUDGD
$PD D HVH VHU TXH PLUDV $PD HO FRORU GH HVRV RMRV 
WDPELpQ OR TXH H[SU...
HVWR HV FLHUWR XQD YH] TXH OR KDDV H[SHULPHQWDGR SRU WL
PLVPR
Honrando tu sexualidad
1R VyOR HV YiOLGR VLQR WDPELpQ LPSRUW...
WH D WHQHU UHODFLRQHV VH[XDOHV VXSHUILFLDOHV R IUtDV VLQ
YHUGDGHUD LQWLPLGDG FRQ HO RWUR VLQ LQYROXFUDU ODV HPR
FLRQHV OR...
3XHGHV DPDU D XQD LQILQLGDG GH VHUHV SHUR HV SUREDEOH
TXH TXLHUDV FRPSDUWLU WX VH[XDOLGDG FRQ DSHQDV XQD SHU
VRQD SDUD SRG...
6L SRU OD UD]yQ TXH IXHUD KDV GHMDGR XQD UHODFLyQ QR WLH
QH VHQWLGR PDQWHQHU HVWH WLSR GH XQLyQ PHQWDO HQHUJp
WLFD FRQ HV...
4XL]iV WX FXHUSR VH VDFXGD VH HVWUHPH]FD YLEUH 'LVIUXWD
LQWHQVDPHQWH PLHQWUDV HVWR VXFHGH 7H HVWiV DPDQGR 
HVWiV YLYR £SOH...
VLHPSUH DKt SDUD QRVRWURV EDVWD FRQ TXH OD EXVTXHPRV 
QRV DEUDPRV D HOOD
$~Q HQ ODV FLXGDGHV WLHQHV RFDVLyQ GH FRQHFWDU FR...
5HVSLUD KRQGR OHQWDPHQWH FLHUUD ORV RMRV VLpQWHWH SUR
WHJLGR FRELMDGR (QWUpJDWH D OD 0DGUH SHUPLWH TXH HOOD
WH FXLGH W...
La herramienta - Tu mente
/D PHQWH HV XQD KHUUDPLHQWD PDJQtILFD *UDFLDV D HOOD
SXHGHV SHQVDU GHGXFLU DSUHQGHU DQDOL]DU FRP...
(V FRQ OD PHQWH HQWUH RWUDV FRVDV FRQ OD FXDO FUHDPRV
QXHVWUDV YLGDV D FDGD PRPHQWR 6HDV FRQVFLHQWH R QR GH
HVWH SURFHVR H...
6L KD DOJR GH WL TXH QR WH VDWLVIDFH R FRQ OR FXDO QR WH
VLHQWH FyPRGR SXHGHV FDPELDUOR < KDFHUOR SXHGH VHU
VHQFLOOR
Fyrmu...
&RQ OD FXOSD FDHPRV HQ XQ HVWDGR DEVROXWDPHQWH GHVWUXF
WLYR
(O DUUHSHQWLPLHQWR SRU HO FRQWUDULR HV DSHQDV OD WRPD GH
FRQVF...
FDVWLJDU DO RWUR SRU OR TXH VHD TXH KDD VXFHGLGR (VWR
OOHYD D OD PDQLSXODFLyQ D MXHJRV OXFKDV GH SRGHU D
VHQWLU XQRV SUR...
(V LPSRUWDQWH TXH QR VyOR SLHQVHV WH GLJDV HVWR D WL
PLVPR VLQR WDPELpQ TXH OR VLHQWDV 4XH VHSDV GHVGH HO
IRQGR GH WX FRU...
VHUtDV FRQ XQ QLxR TXH HVWi DSUHQGLHQGR D GDU VXV SULPH
URV SDVRV
3HUGyQDWH VLJXH DGHODQWH 3XHV HO VLJXLHQWH SDVR HV
HPRF...
4XL]iV KDDV HVFXFKDGR GHFLU TXH OD YLGD HV XQD HVFXHOD
< HV FLHUWR
< DO LJXDO TXH HQ OD HVFXHOD R OD XQLYHUVLGDG QR SXHGHV...
2WUD FRVD TXH VROtD KDFHU DQWHV FXDQGR FRPHQFp D GHV
FXEULU OD LPSRUWDQFLD GH GDUPH iQLPRV D Pt PLVPD HUD
GDUPH SDOPDGLWDV...
4XL]iV KDDV FUHFLGR HQ XQ DPELHQWH GRQGH HVWR HUD OR
KDELWXDO SRU HVR PLVPR OR VLHQWHV FRPR DOJR ´QRUPDOµ
UHIHULUWH DFHUF...
7DPSRFR SHUPLWDV TXH QDGLH KDEOH GH HVH PRGR FRQWLJR
6L DOJXLHQ GH WX HQWRUQR WH GLFH DOJR KXPLOODQWH R WH GHV
FDOLILFD GH...
WUDQ HQ QXHVWUD PHQWH LQFRQVFLHQWH GH XQ PRGR LPSHU
FHSWLEOH SHUR SURIXQGR
< DO LJXDO TXH ODV KLVWRULDV DFHUFD GH SUtQFLSH...
5HJDODUWH XQD FDQFLyQ GH $PRU HVFXFKDUOD R FDQWDUOD
SDUD WL PLVPR HV XQD PDQHUD KHUPRVD HILFD] GH DPDUWH
KRQUDUWH PRWLYD...
+DFHU HVWR SXHGH VHU VXPDPHQWH HIHFWLYR VL WLHQHV OD
WHQGHQFLD D VHQWLUWH PDO SRU QR WHQHU SDUHMD (Q OXJDU GH
ODPHQWDUWH S...
El motor - Tus emociones
4XL]iV ORV GUDJRQHV TXH DPHQD]DQ QXHVWUD YLGD QR VHDQ
VLQR SULQFHVDV DQKHODQWHV TXH VyOR DJXDUGDQ...
SDUD TXH QR VLQWDPRV R SDUD TXH HVFRQGDPRV OR TXH VHQ
WLPRV GH ORV GHPiV GH QRVRWURV PLVPRV
(O UHVXOWDGR HV TXH QRV YDPRV...
7RGDV FDGD XQD GH ODV HPRFLRQHV QRV FRQGXFHQ D DOJR
VLHPSUH < WH SXHGHQ FRQGXFLU D XQ PDRU FRQRFLPLHQWR
GH WL PLVPR DO FU...
La ira
/D LUD FRPR WRGDV ODV GHPiV HPRFLRQHV HV XQD HQHUJtD
8QD HQHUJtD TXH QHFHVLWD PRYHUVH VLHQGR H[SUHVDGD
3HUR VL HQ O...
/D VDOLGD D HVWD DSDUHQWH HQFUXFLMDGD HV HQ UHDOLGDG VLP
SOH TXL]iV SRU HVR QR VH WH KDEtD RFXUULGR WLHQHV TXH
YROYHU D H...
4XL]iV WDPELpQ QHFHVLWHV SDWDOHDU /RV QLxRV OR KDFHQ
FXDQGR HVWiQ HQRMDGRV QXHVWUDV SLHUQDV VLJXHQ WHQLHQ
GR OD QHFHVLGDG...
PHMRU WHUPyPHWUR VL SXHGHV UHtUWH GH WL PLVPR GH XQD
VLWXDFLyQ KDV OOHJDGR D OD WUDVFHQGHQFLD
(Q OD PHGLGD HQ TXH KDDV OL...
< GHVHPSHxDQGR HVH SDSHO DSDUHQWHPHQWH LQRIHQVLYR
PDQLSXODQ D ORV GHPiV SDUD TXH VH VLHQWDQ FXOSDEOHV
/DV YtFWLPDV VRQ SHU...
2 HQWRQFHV HVD SHUVRQD VH DOHMDUi WH GHMDUi SHUGHUiV
D DOJXLHQ TXH TXL]iV VHD LPSRUWDQWH SDUD WL
8Q PRGR PX HILFD] GH H[...
8QD YH] TXH KDDV DJUHJDGR PiV PRWLYRV GH HQIDGR R
TXH KDDV H[SUHVDGR OD UDELD GH QXHYDV PDQHUDV JXDUGD
QXHYDPHQWH OD FDUWD...
ODV FXDOHV QR GHEHV JXDUGDUOD VRQ REYLDV OR SDVDGR SDVD
GR HVWi OR OLEHUDGR OLEHUDGR HVWi SDUD VLHPSUH
Los sanos ltmites
...
(Q HO FDVR GH TXH DOJXLHQ QR WH FRPSUHQGD R QR WH DFHSWH
VLPSOHPHQWH SRUTXH OH KDV GLFKR QR D DOJXQD GHPDQGD R
KDV H[SUHVD...
PRPHQWR GDGR SXHGH FDPELDU WRUQDUVH QRFLYR DO PR
PHQWR VLJXLHQWH
3RU HVR HV IXQGDPHQWDO HQ FXDOTXLHU WLSR GH UHODFLyQ OD
...
'H HVWH PRGR D~Q XQD GLVFXVLyQ SXHGH WHQHU XQD IXQFLyQ
SRVLWLYD 3XHV GHVSXpV GH ODV WRUPHQWDV VLHPSUH YXHOYH D
EULOODU HO ...
SRGUiV GHFLU ´QRµ GH XQ PRGR QDWXUDO VLQ HQIDGR FRQ
UHVSHWR FODULGDG
$OJR TXH PH KH GLFKR D Pt PLVPD HQ YDULDV RFDVLRQHV
...
IRWR HQ EODQFR QHJUR QR SRGHPRV UHtU QL VRQUHtU QR
WHQHPRV JDQDV GH KDFHU QDGD
(VWH HVWDGR SXHGH DFRPSDxDUQRV SRU YDULRV ...
PHQ]DUiV D VHQWLUWH YLYR QXHYDPHQWH PLHQWUDV H[SUHVDV
HVD LQWHQVD LUD WH YHQGUiQ D OD PHQWH FRPR ODV LPiJHQHV
GH XQD SHOt...
El miedo
$XQTXH D YHFHV QR OR SDUH]FD HO PLHGR HV VXPDPHQWH
GHVWUXFWLYR <R PH DWUHYHUtD D GHFLU TXH HQ UHDOLGDG HV OD
~QLF...
(VWD VLWXDFLyQ VH UHSLWLy WDQWDV YHFHV TXH D~Q VLHQGR XQD
QLxD SHUFLEt FXiO HUD HO SUREOHPD PL KHUPDQD DWUDtD D ORV
SHUURV...
/D VLWXDFLyQ HQ OD FXDO DSURYHFKp SDUD REVHUYDU D IRQGR
HVWD FODVH GH PLHGR IXH FXDQGR FRPHQFp D FRQGXFLU 6L
VDEtD TXH DO ...
(VWR UHVXOWD PiV IiFLO GH KDFHU VL XQR PHGLWD REVHUYD OD
PHQWH GHVGH KDFH FLHUWR WLHPSR 3HUR WDPELpQ HV SRVLEOH
DQFODUVH ...
6L HVWH HV WX FDVR WH UHFRPLHQGR TXH EXVTXHV OD DXGD GH
XQ WHUDSHXWD GH OD PHGLFLQD DOWHUQDWLYD 1R WH DFRQVHMR
TXH UHFXUUD...
6HQWLU $PRU HV HO PHMRU DQWtGRWR FRQWUD HO PLHGR (Q OD
PHGLGD HQ TXH WH DPHV SRGUiV FRQILDU PiV HQ WL PLVPR 
HQ WX FDSDFLG...
(O PLHGR WDPELpQ VXUJH SRU XQD IDOWD GH LQIRUPDFLyQ 3RU
HVR VL KD XQD VLWXDFLyQ R SHUVRQD TXH WH SURYRFD WHPRU
OR PHMRU TX...
6L VLHQWHV XQ SURIXQGR PLHGR D OD PXHUWH HVWXGLD FyPR OD
H[SHULPHQWDQ RWUDV FXOWXUDV TXH VRQ PiV DQWLJXDV VD
ELDV TXH OD ...
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
El amor de tu vida es scribd com 167
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

El amor de tu vida es scribd com 167

802 Aufrufe

Veröffentlicht am

EL AMOR DE TU VIDA

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

El amor de tu vida es scribd com 167

 1. 1. El Amor de tu Vida Shantidasi
 2. 2. 0DTXHWDFLyQ /XDQ 5RGULJXH] 'LVHxR GH SRUWDGD 5DPyQ *LQHU ‹ (QULTXHWD 2OLYDUL ² 6KDQWLGDVL (VWH OLEUR QR SRGUi VHU UHSURGXFLGR WRWDO R SDUFLDOPHQWH VLQ HO SUHYLR SHUPLVR GH OD DXWRUD 7RGRV ORV GHUHFKRV UHVHUYDGRV ISBN: 978-84-9916-949-1 DL: M-35718-2010 (GLWRUD %8%2. 38%/,6+,1* 6 / (VWD REUD KD VLGR SXEOLFDGD SRU VX DXWRU PHGLDQWH HO VLV WHPD GH DXWRSXEOLFDFLyQ GH %8%2. 38%/,6+,1* 6 / SDUD VX GLVWULEXFLyQ SXHVWD D GLVSRVLFLyQ GHO S~EOLFR EDMR HO VHOOR HGLWRULDO %8%2. HQ OD SODWDIRUPD RQ OLQH GH HVWD HGLWRULDO %8%2. 38%/,6+,1* 6 / QR VH UHVSRQVDELOL]D GH ORV FRQ WHQLGRV GH HVWD REUD QL GH VX GLVWULEXFLyQ IXHUD GH VX SODWDIRUPD RQ OLQH
 3. 3. INDICE (O $PRU $PRU HQ DFFLyQ (O WHPSOR ² WX FXHUSR /RV VHQWLGRV (O DOLPHQWR (O PRYLPLHQWR /D UHODMDFLyQ /D DFHSWDFLyQ $PDQGR D WX WHPSOR +RQUDQGR WX VH[XDOLGDG &RQWDFWR FRQ OD 0DGUH 7LHUUD /D KHUUDPLHQWD ² WX PHQWH 3HQVDPLHQWR SRVLWLYR )yUPXOD GH VDELGXUtD /D SDODEUD 8QD GHFODUDFLyQ GH $PRU (O PRWRU ² WXV HPRFLRQHV
 4. 4. /D LUD /D FDUWD OLEHUDGRUD /RV VDQRV OtPLWHV /D GHSUHVLyQ (O PLHGR 7X YLGD FRPR XQD OHHQGD (O GRORU HPRFLRQDO (O GHVDSHJR /D OLEHUDFLyQ GHO 3HUGyQ /D OODYH PDHVWUD (O QLxR LQWHULRU /D JXtD ² WX DOPD /D PHGLWDFLyQ /D LQWXLFLyQ /D LQVSLUDFLyQ /D VROHGDG /D JUDWLWXG /RV DPLJRV LQYLVLEOHV /D IDPLOLD GHO DOPD
 5. 5. 8Q KDFHGRU GH PLODJURV /D YRFDFLyQ /D GDQ]D GH ORV RSXHVWRV
 6. 6. AGRADECIMIENTOS (VFULELU HVWH OLEUR KD UHTXHULGR PXFKR WLHPSR GHGLFD FLyQ QR SRGUtD KDEHU VLGR UHDOL]DGR VLQ OD LQHVWLPDEOH DXGD GH 3DEOR -DXPH =RYNR eO KD VLGR PL iQJHO JXDU GLiQ PH KD DSRDGR GH XQ PRGR FRQVWDQWH PX DPR URVR D FDGD GtD /D JUDWLWXG TXH VLHQWR KDFLD pO YD PiV DOOi GH OR TXH ODV SDODEUDV SXHGDQ H[SUHVDU /H DJUDGH]FR GH WRGR FRUD]yQ D -XDQ -RVp %ODVFR SRU VXV O~FLGRV FRPHQWDULRV DFHUFD GH HVWH OLEUR 6X DSRR $PRU LQFRQGLFLRQDOHV PH KDQ LQVSLUDGR PH KDQ GDGR OD FRQ ILDQ]D QHFHVDULD SDUD VHJXLU DGHODQWH 0XFKDV JUDFLDV D 5DPyQ *LQHU SRU OD FXLGDGRVD GHGLFDFLyQ TXH OH KD EULQGDGR DO GLVHxR GH OD SRUWDGD 0L PiV VLQFHUD JUDWLWXG D WRGDV ODV SHUVRQDV TXH GXUDQWH ORV ~OWLPRV YHLQWLVLHWH DxRV KDQ WRPDGR VHVLRQHV FRQPLJR KDQ DVLVWLGR D PLV FXUVRV PH KDQ SHUPLWLGR DFRPSDxDU OHV HQ VX FDPLQR GH VDQDFLyQ FUHFLPLHQWR +D VLGR PX FKR OR TXH KH DSUHQGLGR FRPSDUWLGR FRQ WRGRV HOORV ,QILQLWDV JUDFLDV D ,QpV 9LGDO 6LOYLD 6FROOR ÉQJHOHV 1LxR 9LUJLQLD 8PSLpUUH] *DEULHOD &DOp )HOLFLGDG +LUDOGR D WRGRV PLV DPDGRV DPLJRV SRU DSRDUPH VLHPSUH HQ WRGRV PLV HPSUHQGLPLHQWRV GHVDItRV 6X DPLVWDG HV SDUD Pt XQ WHVRUR LQFDOFXODEOH 0XFKDV JUDFLDV D PLV H[ SDUHMDV SXHV KDQ VLGR ORV HVSHMRV HQ ORV FXDOHV SXGH YHUPH UHIOHMDGD DSUHQGLHQGR DVt D DPDUPH PiV PHMRU D FDGD GtD 0L SURIXQGD JUDWLWXG D 2VKR TXLHQ IXH PL PDHVWUR SRU KDEHUPH PRVWUDGR HO FDPLQR GHO DPRU OD SD] OD DOHJUtD *UDFLDV WDPELpQ D ORV PDHVWURV DVFHQGLGRV D ORV iQJHOHV JXtDV TXH PH KDQ DFRPSDxDGR D FDGD PRPHQWR GXUDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH OLEUR *UDFLDV D PLV SDGUHV SRU KDEHUPH GDGR OD YLGD D /XDQ 5RGUtJXH] SRU VHU PL DPDGR KLMR WDPELpQ PL ZHE PDVWHU SRU VX LQPHQVD ERQGDG FRPSUHQVLyQ VX JUDQ JHQHURVLGDG GH HVStULWX
 7. 7. 3RU DPRU DO $PRU TXH QXWUH VRVWLHQH D WRGR HO XQLYHUVR
 8. 8. El Amor 7RGRV OR EXVFDPRV VLQ H[FHSFLyQ +RPEUHV PXMHUHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH QXHVWUD UD]D HGDG FRQGLFLyQ VRFLDO R UHOLJLyQ ,QFOXVR DTXHOODV SHUVRQDV TXH DILUPDQ QR GHVHDU XQ FRP SURPLVR VyOR HVWDEOHFHQ UHODFLRQHV HItPHUDV WDPELpQ HOODV DQKHODQ HQ OR PiV SURIXQGR GH VXV FRUD]RQHV H[SH ULPHQWDU HO $PRU 0XFKRV GDQ SRU KHFKR TXH D VDEHQ DPDU TXH WRGRV QD FHPRV VDELHQGR FyPR KDFHUOR 3HUR VL HVWR IXHVH DVt ¢SRU TXp WDQWDV YHFHV QRV FRQGXFH DO VXIULPLHQWR" 6L QRV SUHJXQWDPRV TXp HV HO $PRU OD PDRUtD GH ODV YH FHV VXFHGH DOJR DXWRPiWLFR GH LQPHGLDWR QRV YLHQH D OD PHQWH OD HVSHUDQ]D R HO UHFXHUGR GH XQD UHODFLyQ < HV DKt HQ HVD JUDQ LOXVLyQ FRPSDUWLGD GRQGH UHVLGH HO PDRU HUURU ¢(O $PRU HV XQD LOXVLyQ" 1R HO $PRU HV OR ~QLFR UHDO /D LOXVLyQ HV OD FUHHQFLD JHQHUDOL]DGD GH TXH HO $PRU HVWi FRQILQDGR D XQD UHODFLyQ < HVWD FUHHQFLD SURIXQGDPHQWH DUUDLJDGD HQ HO LQFRQV FLHQWH FROHFWLYR GH OD KXPDQLGDG HV OD TXH QRV OOHYD D WDQWR GRORU GHVHQFDQWR IUXVWUDFLyQ (QWRQFHV« ¢4Xp HV HO $PRU" (O $PRU HV XQ HVWDGR LQWHULRU (VWi DOOt JXDUGDGR HQ WX VHU HVSHUDQGR D TXH OR GHVFXEUDV D TXH OR VLHQWDV OR YLYDV D FDGD PRPHQWR FRQ FDGD UHVSLUDFLyQ (O $PRU HQ UHDOLGDG QR HVWi GHQWUR GH WL £7~ HUHV $PRU 1R LPSRUWD VL HUHV ULFR R SREUH VL YLYHV VROR R DFRPSDxD GR VL D UHFRUUHV HO FDPLQR GHO FUHFLPLHQWR GHVGH KDFH WLHPSR R DFDEDV GH LQLFLDUOR« (O $PRU HVWi HQ WL FRPR XQ WHVRUR HVSHUDQGR D VHU GHV FXELHUWR H[SUHVDGR 'HVGH OXHJR HVWR QR VLJQLILFD TXH QR SRGDPRV UHODFLRQDU QRV WHQHU DPLJRV HVWDU HQ SDUHMD 3HUR VL HVSHUDV TXH HO RWUR WH OOHQH XQ YDFtR TXH OH GH VLJQLILFDGR D WX YLGD TXH FXEUD WXV GHVHRV QHFHVLGDGHV FXDQGR W~ PLVPR QR
 9. 9. VDEHV GDUWH HVWR D WL PLVPR FUHDUiV UHODFLRQHV GH QHFHVL GDG FDUHQFLD DSHJR < WRGR HVWR FRQGXFH LQHYLWDEOH PHQWH DO VXIULPLHQWR 3ULPHUR HV QHFHVDULR GHVFXEULU HVH $PRU TXH HUHV TXH D HVWi GHQWUR GH WL GiUWHOR D WL PLVPR (QWRQFHV SRGUiV FRPSDUWLU $PRU HQ HVH FRPSDUWLU KD OLEHUWDG KD UHVSHWR IHOLFLGDG XQ SURIXQGR FUHFLPLHQ WR 1RV KDQ LQFXOFDGR TXH GHEHPRV DPDU FXLGDU D ORV GH PiV TXH GHEHPRV VDFULILFDUQRV ROYLGDUQRV GH QRVRWURV PLVPRV < FXDQGR XQR SLHQVD DFHUFD GH DPDUVH D Vt PLVPR WHPH FRQYHUWLUVH HQ XQ HJRtVWD 3HUR HQ UHDOLGDG DPDUVH D Vt PLVPR VHU HJRtVWD OHMRV GH SDUHFHUVH VRQ GLDPHWUDO PHQWH RSXHVWRV /D SHUVRQD HJRtVWD HQ UHDOLGDG VH RGLD 6H GHVSUHFLD VH VLHQWH QR PHUHFHGRUD VH FXOSD VH DXWR FDVWLJD 6H VLHQ WH WDQ YDFtD IUXVWUDGD WDQ LQIHOL] TXH QHFHVLWD DUUDQ FDUOH D OD YLGD ODV VDWLVIDFFLRQHV TXH HOOD PLVPD QR OH EULQGD D VX VHU &RQVLGHUD HO PXQGR H[WHUQR VyOR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OR TXH SXHGH REWHQHU 6X ~QLFR LQWHUpV HV WRPDU QXQFD GDU &DUHFH GH WRWDO LQWHUpV SRU ODV QHFH VLGDGHV DMHQDV GH UHVSHWR SRU OD GLJQLGDG H LQWHJULGDG GH ORV GHPiV /DV SHUVRQDV HJRtVWDV VRQ LQFDSDFHV GH DPDU D ORV GHPiV SHUR WDPSRFR SXHGHQ DPDUVH D Vt PLVPDV 6L HQ FDPELR XQR FRPLHQ]D D DPDUVH FXLGDUVH UHVSHWDU VH QDWXUDOPHQWH WDPELpQ OR KDUi FRQ WRGRV ORV VHUHV TXH OH URGHDQ SXHV WRGRV HVWDPRV XQLGRV )RUPDPRV XQD XQLGDG FRQ WRGR OR TXH QRV URGHD FRQ 'LRV HO XQLYHUVR R FRPR TXLHUDV OODPDU D HVD IXHU]D LQWDQJLEOH SHUR D OD YH] LQQHJDEOH TXH (V H[LVWH 1R SXHGHV GDU OR TXH QR WLHQHV R OR TXH QR UHFRQRFHV GHQWUR GH WL < QDGLH SXHGH GDUWH OR TXH QR WH GDV D WL PLVPR
 10. 10. ¢&yPR HQWRQFHV SRGHPRV GDUQRV FXHQWD GH HVH $PRU TXH OOHYDPRV GHQWUR" ¢4Xp SRGHPRV KDFHU SDUD PDQLIHVWDUOR HQ OD UHDOLGDG" (Q ORV VLJXLHQWHV FDStWXORV FRPSDUWLUp FRQWLJR GLYHUVDV PDQHUDV GH DPDUVH D XQR PLVPR TXH IXL DSUHQGLHQGR SRQLHQGR HQ SUiFWLFD D OR ODUJR GH PL FDPLQR 1R WHQJR WRGDV ODV OODYHV QL UHVSXHVWDV SXHV VR FRQVFLHQ WH GH TXH OD SUiFWLFD GHO $PRU HV XQ DUWH TXH VH GHVDUUR OOD D OR ODUJR GH WRGD OD YLGD HV XQD HQHUJtD TXH HVWi HQ FRQVWDQWH H[SDQVLyQ 3HUR WRGRV VRPRV HVSHMRV XQRV GH ORV RWURV HVWDV VXJH UHQFLDV H[SHULHQFLDV KHUUDPLHQWDV TXL]iV WH LQVSLUHQ PRWLYHQ WH FRQGX]FDQ D TXH GHVFXEUDV WX SURSLD PDQH UD GH GDUWH DPRU D WL PLVPR < GH HVWH PRGR LUiV UHYHODQ GR DO PDHVWUR TXH OOHYDV GHQWUR HQWRQFHV SRGUiV FUHDU SDUD WL XQD YLGD DEXQGDQWH SOHQD (Q HVWH OLEUR DERUGDUHPRV OD SUiFWLFD GHO $PRU HQ WRGRV ORV QLYHOHV HPSH]DQGR SRU HO FXHUSR KDVWD OOHJDU DO HVSt ULWX 'HVGH OR PiV EiVLFR SULPLWLYR KDVWD OR PiV GLiIDQR VXWLO SXHV VRPRV OD VXPD GH WRGR HVR 4XL]iV DOJXQDV GH ODV H[SHULHQFLDV TXH DTXt GHVFULER WH UHVXOWHQ SRFR FRQYHQFLRQDOHV (V TXH SDUD HQFRQWUDU HO $PRU TXH OOHYDPRV GHQWUR HV LPSRUWDQWH DWUHYHUVH D VHU XQR PLVPR GHMDQGR GH ODGR FRQGLFLRQDPLHQWRV WDE~HV UHJODV VRFLDOHV FRQYHQFLRQDOLVPRV 2WUDV H[SHULHQFLDV WDO YH] WH UHVXOWHQ IDPLOLDUHV WH UHFXHUGHQ OR FXiQWR D WH DPDV D WL PLVPR (V TXH HQ UHDOLGDG HO YHUGDGHUR DSUHQGL]DMH FRQVLVWH HQ UHFRUGDU WRGR DTXHOOR TXH HQ HO IRQGR GH QXHVWUDV DOPDV D VD EHPRV $Vt TXH PL LQWHQFLyQ HV DXGDUWH D UHFRUGDU OD YHUGDG GH WX VHU OD YHUGDG TXH D OOHYDV GHQWUR GHVGH VLHPSUH 3DUD SRQHU HQ SUiFWLFD HVWH DUWH WLHQHV TXH HVWDU GLVSXHV WR D HVWDEOHFHU XQ FRPSURPLVR HO FRPSURPLVR FRQWLJR PLVPR GH DSUHQGHU D DPDUWH R D DPDUWH GH XQ PRGR PiV SURIXQGR SOHQR
 11. 11. 7LHQHV TXH HVWDU GLVSXHVWR WDPELpQ D HVWDEOHFHU PRPHQ WRV GH LQWLPLGDG FRQWLJR PLVPR 6LQ HVD LQWLPLGDG HO $PRU QR SXHGH SURIXQGL]DUVH QL IORUHFHU 9HUiV TXH HQ UHDOLGDG HV IiFLO GH OOHYDU D FDER SXHV VH WUDWD GH GDUWH SODFHU GH UHVSHWDUWH UHVSRQGHU D WXV QHFHVLGDGHV $Vt TXH HVWH OLEUR HV HQ UHDOLGDG XQD LQYLWDFLyQ D TXH WH UHJDOHV XQD ´OXQD GH PLHOµ FRQWLJR PLVPR 6X GXUDFLyQ GHSHQGHUi GH WL VL ELHQ OR DFRQVHMDEOH HV TXH OD PDQWHQJDV D OR ODUJR GH WRGD WX YLGD LQFOXVR VL WLHQHV SDUHMD < FRPR WRGD OXQD GH PLHO HQ UHDOLGDG HV WDPELpQ XQ YLDMH TXH WH FRQGXFLUi D OD YHUGDG TXH DFH GHQWUR GH WL 6L OR GHFLGHV OR GHWHUPLQDV HQFRQWUDUiV HO WLHPSR HO PRGR GH EULQGDUWH D WL PLVPR HVWD OXQD GH PLHO D~Q VL HVWR FRQOOHYD KDFHU DOJXQRV FDPELRV HQ WX UXWLQD SULRUL GDGHV R KiELWRV 5HFXHUGD TXH WLHQHV TXH SRQHUWH HQ HO SULPHU OXJDU GH OD OLVWD 6L QR VLHPSUH DO PHQRV HQ DOJ~Q PRPHQWR GHO GtD WRGRV ORV GtDV 6yOR DPiQGRWH FXLGDQGR ELHQ GH WL SRGUiV OXHJR GDU OR PHMRU GH WL PLVPR D ORV TXH WH URGHDQ (VWH HV XQ FDPLQR KHUPRVR WDPELpQ LQILQLWR FRPR LQIL QLWR HV HO $PRU 6LHPSUH SRGUHPRV DSUHQGHU D DPDU PiV PHMRU D FDGD GtD (V XQ FDPLQR GH YHUGDG VLQ ILQ 3HUR WDPELpQ HV FLHUWR TXH OD FRPSUHQVLyQ WH SXHGH DO FDQ]DU FRPR XQ UDR HQ XQ V~ELWR LQVWDQWH TXL]iV WH GHVSLHUWHV D OD UHDOLGDG GH TXH HO DPRU GH WX YLGD« £HUHV 7Ô 7H DFRPSDxR SDUD WUDQVLWDU FRQWLJR DO PHQRV XQ WUHFKR GH HVWH FDPLQR 8Q FDPLQR TXH GH YHUGDG PHUHFH VHU UHFRUULGR«
 12. 12. Amor en acciyn (O $PRU HV XQ HVWDGR GH WX VHU SHUR VH PDQLILHVWD HQ OD UHDOLGDG ItVLFD D WUDYpV GH DFWRV GH JHVWRV GH DFWLWXGHV FRQFUHWDV HVSHFtILFDV (O $PRU HV XQD IXQFLyQ DOJR TXH VH DSUHQGH HV WDP ELpQ XQ DUWH < FRPR WRGR DUWH HV QHFHVDULR WHQHU OD YROXQWDG GH DSUHQGHUOR SUDFWLFDUOR GHVHQYROYHUOR +D FRVDV TXH XQR WLHQH TXH KDFHU SDUD $PDU GDU UHVSRQGHU VHU UHVSRQVDEOH UHVSHWDU VDEHU FRQRFHU WHQHU KXPLOGDG VDEHU TXH FDGD PRPHQWR HV QXHYR ~QL FR 4XH QR HV TXH SRUTXH DOJR KDD VLGR GH GHWHUPLQDGD PDQHUD WHQGUi TXH YROYHU D VHU DVt /D DXWpQWLFD KXPLOGDG HV VDEHU TXH ODV FRVDV SXHGHQ FDPELDU VHU GLVWLQWDV D FDGD PRPHQWR FRUDMH FXLGDGR 7RGR HVWR HV SDUD SURYHHU VHJXULGDG SODFHU KRQHVWLGDG YXOQHUDELOLGDG FRQILDQ]D FXLGDGR H LQWLPLGDG UHGXFLU HO PLHGR D OD SpUGLGD FRQRFHU 6L WH GDV WRGR HVWR D WL PLVPR WH HVWiV DPDQGR < VL FRP SDUWHV EULQGDV HVWR DPDV WDPELpQ D ORV GHPiV
 13. 13. (O $PRU VH GHPXHVWUD D WUDYpV GHO FXLGDGR GH OD LQWLPL GDG HO FRPSURPLVR 3ULPHUR DQWH WRGR SDUD WL FRQWLJR PLVPR 1DWXUDOPHQWH GHVSXpV VHUiV FDSD] GH FRPSDUWLU $PRU FRQ ORV GHPiV GH XQ PRGR VDQR EHOOR FRQVWUXFWLYR 3HUR HV PHMRU HPSH]DU SRU HO FRPLHQ]R
 14. 14. El templo - Tu cuerpo 6t WX FXHUSR HV WX WHPSOR SXHV HV OD PRUDGD GH WX DOPD 6L QXWUHV FXLGDV UHVSHWDV D WX FXHUSR WX DOPD VH VHQ WLUi D JXVWR WXV HPRFLRQHV HVWDUiQ HQ DUPRQtD 7RGR YD XQLGR HQ UHDOLGDG W~ HUHV XQD XQLGDG LQGLYLVLEOH (PSH]DPRV SRU HO FXHUSR SXHV HV OR PiV IiFLO SRGHPRV WRFDUOR YHUOR ROHUOR VHQWLUOR« < HQ FLHUWD PHGLGD FXL GDQGR GH pO HVWDUiV FXLGDQGR WDPELpQ ORV RWURV DVSHFWRV Los sentidos 1XHVWURV FLQFR VHQWLGRV VRQ SXHUWDV TXH QRV FRPXQLFDQ FRQ HO PXQGR H[WHULRU D OD YH] QRV FRQGXFHQ D HVWDU HQ FRQWDFWR FRQ QRVRWURV PLVPRV DO UHFLELU HVRV HVWtPXORV GHVGH IXHUD /RV VHQWLGRV SRU GHILQLFLyQ VRQ VHQVLEOHV $PEDV SDOD EUDV SURYLHQHQ GH OD PLVPD UDt] < HOORV SXHGHQ VHU HVWL PXODGRV HQWUHQDGRV D VHU PiV UHILQDGRV SDUD TXH SXH GDV DPDUWH SHUFLELU HO PXQGR GH PRGRV PiV SURIXQGRV VXWLOHV $O GHVSHUWDU WXV VHQWLGRV WH VHQWLUiV PiV YLYR 0~VLFD VXDYH PHORGLRVD SDUD WXV RtGRV 3HUIXPHV GHOL FDGRV HQ WX KRJDU FRPR HO DURPD GH XQ LQFLHQVR SRU HMHPSOR 3UHQGDV GH YHVWLU KHFKDV FRQ ILEUDV QDWXUDOHV SDUD TXH WX SLHO VH VLHQWD DFDULFLDGD D OD YH] TXH SURWHJL GD 2EMHWRV EHOORV FXDGURV SDLVDMHV DUPRQLRVRV SDUD WX YLVWD &RPLGD QXWULWLYD VDEURVD SDUD WX SDODGDU FRQGLPHQWDGD FRQ KLHUEDV IUHVFDV DURPiWLFDV«
 15. 15. +D PXFKDV PDQHUDV GH KRQUDU HVWLPXODU WXV VHQWLGRV HV DOJR D WHQHU HQ FXHQWD D OD KRUD GH GDUWH $PRU D WL PLVPR 7X FXHUSR WH OR DJUDGHFHUi HQ SRFR WLHPSR SHUFLELUiV HO PXQGR GH XQ PRGR PiJLFR EHOOR El alimento (O FXHUSR QHFHVLWD DOLPHQWR TXH QR HV OR PLVPR TXH DSH QDV FRPLGD $OLPHQWR VDQR ULFR QXWULWLYR 4XH WH DSRUWH YLWDPLQDV PLQHUDOHV DGHPiV GH SODFHU YLVXDO ROIDWLYR JXVWDWLYR (O FXHUSR HV SDUWH GH OD QDWXUDOH]D SRU OR WDQWR HV LPSRU WDQWH HYLWDU OOHQDUOR GH SURGXFWRV TXtPLFRV /RV FRORUDQ WHV ORV FRQVHUYDQWHV HO D]~FDU OD KDULQD UHILQDGRV ODV IULWXUDV ORV SURGXFWRV LQGXVWULDOL]DGRV HWF SURGXFHQ WR[LQDV TXH KDFHQ TXH HO FXHUSR VH VLHQWD SHVDGR DFDEH HQIHUPDQGR 6L TXLHUHV DPDU UHVSHWDU D WX FXHUSR HQWRQFHV SHUPLWH TXH VH VLHQWD HQ VLQWRQtD FRQ OD QDWXUDOH]D DOLPHQWiQGROR GH XQ PRGR VDQR 3XHGHV FRPHU GH XQD IRUPD VDQD QDWXUDO DO PLVPR WLHPSR VHQWLU SODFHU DO KDFHUOR $TXHOOR GH TXH OD DOLPHQ WDFLyQ QDWXUDO HV ´DEXUULGDµ HV XQ PLWR (QVDODGDV PXOWLFRORULGDV SRU HMHPSOR 7H DSRUWDQ WRGDV ODV YLWDPLQDV TXH WX FXHUSR QHFHVLWD VRQ GHOLFLRVDV SXHGHV VHU FUHDWLYR GLYHUWLUWH DO SUHSDUDUODV /R PLVPR VXFHGH FRQ ODV IUXWDV 7RGDV HOODV SRVHHQ YLWD PLQDV QHFHVDULDV SDUD QXHVWUR RUJDQLVPR /DV GH OD HVWD FLyQ VRQ ODV PHMRUHV SXHV VX VDERU SHUIXPH WH OOHQDQ GH YLWDOLGDG HQHUJtD /RV FHUHDOHV LQWHJUDOHV VRQ XQ H[FHOHQWH DOLPHQWR 6DWLV IDFHQ HO DSHWLWR WH DSRUWDQ ILEUDV DGHPiV GH YLWDPLQDV
 16. 16. PLQHUDOHV WX FXHUSR VH VHQWLUi LQPHQVDPHQWH DJUDGHFL GR FDGD YH] TXH ORV FRQVXPDV /D PLHO GH DEHMDV HV LGHDO SDUD UHHPSOD]DU HO D]~FDU SRVHH YDOLRVRV QXWULHQWHV DGHPiV GH DSRUWDUWH HQHUJtD /DV SURWHtQDV YHJHWDOHV VRQ PiV IiFLOHV GH GLJHULU TXH OD FDUQH QR DXPHQWDQ ODV WDVDV GH FROHVWHURO HQ OD VDQJUH /RV GHULYDGRV GH OD VRMD ODV OHJXPEUHV VRQ H[FHOHQWHV SURYHHGRUHV GH SURWHtQDV 3HUR VL SUHILHUHV VHJXLU FR PLHQGR SURGXFWRV DQLPDOHV UHGXFH VX FDQWLGDG R HOLJH FDUQHV PDJUDV SUHIHUHQWHPHQWH GH SROOR R SHVFDGR &RPHU IUXWRV VHFRV WDPELpQ HV LPSRUWDQWH VREUHWRGR HQ LQYLHUQR SXHV VRQ XQD JUDQ IXHQWH GH HQHUJtD < XQ SH TXHxR SXxDGR VDFLD HO KDPEUH (O DJXD WDPELpQ HV DOLPHQWR /D FDOLGDG FDQWLGDG GH DJXD TXH EHEHV GHWHUPLQD HQ JUDQ PHGLGD FyPR WX FXHU SR VH VHQWLUi D OR ODUJR GHO GtD +D PXFKD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH DFHUFD GH OD DOLPHQWD FLyQ VDQD QDWXUDO %XVFD HQFXHQWUD WX GLHWD OD TXH VLHQWDV TXH WH GD VDOXG SODFHU WH PRWLYD < WHQ HQ FXHQWD TXH pVWD LUi FDPELDQGR HQ OD PHGLGD HQ TXH W~ PLVPR FDPELHV (O FXHUSR WLHQH XQD VDELGXUtD LQQDWD 'HMD TXH VHD pO TXLHQ WH JXtH QR WX PHQWH R ORV KiELWRV D DGTXLULGRV 6L FRQHFWDV FRQ WX FXHUSR pO VDEUi HO PHMRU PRPHQWR SDUD GHMDU GH FRPHU FLHUWRV DOLPHQWRV R LQFOXLU HQ WX GLHWD RWURV QXHYRV El movimiento (O FXHUSR QHFHVLWD PRYHUVH (V SDUWH GH VX QDWXUDOH]D LQWUtQVHFD
 17. 17. /D IRUPD GH YLGD DFWXDO QR UHVSHWD QL FXEUH HVWD QHFHVL GDG HVR FRQOOHYD D XQD VHULH GH SUREOHPDV QR VyOR ItVL FRV VLQR WDPELpQ HPRFLRQDOHV HQHUJpWLFRV $KRUD PXFKD JHQWH VH REOLJD D Vt PLVPR D LU D XQ JLPQD VLR SHUR HVD QR HV OD ~QLFD PDQHUD GH GDUOH PRYLPLHQWR DO FXHUSR 'H KHFKR SDUD DOJXQDV SHUVRQDV SXHGH VHU LQDGHFXDGR SXHVWR TXH WHQVDU ORV P~VFXORV HQ H[FHVR OOHYD D SDGHFHU SUREOHPDV GH FROXPQD HQWUH RWURV +D IRUPDV PX VHQFLOODV QDWXUDOHV SODFHQWHUDV GH PR YHU HO FXHUSR &DPLQDU HV XQD GH HOODV &RPR WDPELpQ OR HV EDLODU 'HVGH HO FRPLHQ]R GH ORV WLHPSRV HO VHU KXPDQR KD XWLOL ]DGR OD GDQ]D SDUD VDQDU H[SUHVDUVH UHXQLUVH FRPXOJDU FRQ VX IDPLOLD R WULEX UHDOL]DU ULWXDOHV HVWDEOHFHU FRQ WDFWR FRQ ORV HOHPHQWRV GH OD QDWXUDOH]D £%DLODU HV XQD GHOLFLD < SXHGHV KDFHUOR D FXDOTXLHU KRUD GHO GtD 4XL]iV SUHILHUDV KDFHUOR DO ILQDO GH OD MRUQDGD SDUD TXLWDUWH ODV WHQVLRQHV HO HVWUpV GH HQFLPD 2 WDO YH] GHVFXEUDV TXH VL OR KDFHV SRU OD PDxDQD DQWHV GH FRPHQ]DU WXV DFWLYLGDGHV OXHJR ODV HQIUHQWDV GH EXHQ KXPRU OOHQR GH HQHUJtD SRVLWLYD (V PHMRU TXH OR KDJDV D VRODV SXHV HQWRQFHV QR WH VHQ WLUiV REVHUYDGR R MX]JDGR 3HUR VL HVWR QR HV SRVLEOH FLH UUD ORV RMRV ROYtGDWH GHO PXQGR R LQYLWD D ODV SHUVRQDV FRQ ODV TXH FRQYLYHV D EDLODU FRQWLJR 6H VHQWLUiQ DJUDGH FLGRV GH SRGHU KDFHUOR < VL WLHQHV KLMRV YHUiV TXH D HOORV OHV HQFDQWD EDLODU WH PRWLYDUiQ D TXH OR KDJDV D GLDULR SXHV VH FUHDUi XQ FOLPD DPRURVR GLYHUWLGR HQ OD IDPLOLD 1R QHFHVLWDV PRYHUWH GH GHWHUPLQDGD PDQHUD 3RU HO FRQWUDULR DO FXHUSR OH HQFDQWD PRYHUVH GH XQ PRGR HV SRQWiQHR FRPR OR KDFHQ ORV QLxRV %DLODU GD PXFKR SODFHU VL WH GHMDV OOHYDU SRU OD P~VLFD SHUPLWHV TXH HO FXHUSR KDJD ORV PRYLPLHQWRV TXH TXLHUD VLHQWD 1R LPSRUWD VL WH VLHQWHV WULVWH GHVJDQDGR R FRQ SRFD HQHUJtD -XVWDPHQWH FXDQGR WH VLHQWDV DVt HV FXDQGR EDLODU TXL]iV VHD OR PiV LQGLFDGR SDUD WL
 18. 18. &RPLHQ]D GH WRGRV PRGRV FLHUUD ORV RMRV SHUPLWH TXH HO FXHUSR VH PXHYD OOHYDGR SRU OD P~VLFD ,QFOXVR VL VLHQWHV JDQDV GH OORUDU SXHGHV EDLODU WX WULVWH]D 'HMD TXH ODV OiJULPDV VH GHVOLFHQ SRU WX URVWUR PLHQWUDV EDLODV 6HQWLUiV $PRU SRU WL GHVFXEULUiV TXH OD WULVWH]D WDPELpQ SXHGH VHU EHOOD SUREDEOHPHQWH DO FDER GH XQ UDWR D QR HVWpV WULVWH VLQR HQ SD] R DJUDGHFLGR /R PLVPR SXHGH VXFHGHU VL HVWiV HQIDGDGR 3RQWH D EDLODU XQ URFN UROO UDELRVR H[SUHVD FRQ WRGR WX FXHUSR HVD IXULD TXH VLHQWHV 3HUPLWH TXH WX FXHUSR VH PXHYD FRPR TXLHUD GDQGR SDWDGDV HQ HO DLUH SRU HMHPSOR R PRYLHQ GR ORV EUD]RV FRPR VL WH HVWXYLHUDV TXLWDQGR DOJR GH HQ FLPD 6XpOWDWH VLpQWHWH OLEUH VDOYDMH 9HUiV TXH GH UHSHQWH D QR VLHQWHV LUD VLQR SRGHU IXHU]D KDVWD TXL]iV WH GH XQ DWDTXH GH ULVD £/D LUD SXHGH VHU WDQ SDWp WLFD GLYHUWLGD /R TXH VHD TXH VLHQWDV VH LUi WUDQVIRUPDQGR PLHQWUDV EDLODV SHUPLWHV TXH SRU WX FXHUSR VH PRYLOLFH OD HQHUJtD 6LHQWH OD YLEUDFLyQ TXH UHFRUUH WX FXHUSR PLHQWUDV EDLODV (VD HV WX HQHUJtD GHVEORTXHiQGRVH FLUFXODQGR OLEUHPHQ WH (QWRQFHV VH SURGXFH OD DOTXLPLD $WUpYHWH D VHU H[WUDYDJDQWH D KDFHU DOJR DORFDGR GHMDU HO FRQWURO GH ODGR 4XtWDWH HO UHORM HO FLQWXUyQ ORV ]DSDWRV < VL WH DWUHYHV D EDLODU GHVQXGR WH VHQWLUiV FRPR $GiQ R (YD HQ HO SDUDt VR +D] OD SUXHED WH VRUSUHQGHUiV FRQ HO UHVXOWDGR OR QR WDUiV HQVHJXLGD 4XLQFH PLQXWRV EDLODQGR D GLDULR SXHGHQ WUDHUWH XQ PDUD YLOORVR FDPELR D WX YLGD SXHV DO KDFHUOR VHQWLUiV HPRFLR QHV DJUDGDEOHV H[SDQVLYDV 7H OOHQDUiV GH HQHUJtD SRVLWL YD WH VHQWLUiV FRQHFWDGR FRQ HO FLHOR OD 7LHUUD WRGR HO XQLYHUVR
 19. 19. La relajaciyn $Vt FRPR HO FXHUSR QHFHVLWD PRYLPLHQWR WDPELpQ QHFHVL WD UHODMDUVH $IRUWXQDGDPHQWH H[LVWHQ WpFQLFDV TXH FRPELQDQ DPEDV FRVDV FRPR SRU HMHPSOR HO 7DL &KL 'H WRGRV PRGRV HV LPSRUWDQWH UHJDODUWH PRPHQWRV GH UHODMDFLyQ GH FDOLGDG HQ WX KRJDU 3RU FDOLGDG PH UHILHUR D TXH WH EULQGHQ XQD UHODMDFLyQ YHUGDGHUD SRU OR FXDO PLUDU OD WHOHYLVLyQ GLItFLOPHQWH VHD XQD GH HOODV 6H WUDWD GH VHQWLU SODFHU (O SODFHU HV IXQGDPHQWDO SXHV QR KD QDGD TXH UHODMH PiV TXH VHU FDSD] GH VHQWLUOR 3XHGHV DFRVWDUWH HQ HO VRIi R HQ OD FDPD HVFXFKDU P~VL FD UHODMDQWH +D PXFKD P~VLFD GH HVWH WLSR GLVSRQLEOH DKRUD WH VRUSUHQGHUi FRPSUREDU HO PDUDYLOORVR HIHFWR TXH pVWD SURGXFH HQ WX FDVD HQ ODV SHUVRQDV FRQ ODV TXH FRQYLYHV HQ WL PLVPR %DxRV FDOLHQWHV GH LQPHUVLyQ WDPELpQ RSHUDQ PDUDYLOODV < PiV D~Q VL DSDJDV OD OX] HQFLHQGHV YHODV 3XHGHV HQ FHQGHU WDPELpQ XQ LQFLHQVR FHUUDU ORV RMRV PLHQWUDV GHMDV TXH WH FXHUSR VH DIORMH HQWUHJXH 6L OH DJUHJDV DO DJXD GHO EDxR XQ EXHQ SXxDGR GH VDO JUXHVD ORV HIHFWRV VHUiQ D~Q PiV SURIXQGRV /D VDO DEVRU EH OD WHQVLyQ OLPSLD DOLJHUD OD HQHUJtD DOLYLD PXFKR ORV GRORUHV PXVFXODUHV < VL TXLHUHV GDUWH XQ UHJDOR H[WUD WDPELpQ SXHGHV SRQHU SpWDORV GH IORUHV HQ HO DJXD (OLJH ODV IORUHV TXH PiV WH JXVWHQ TXH VX SHUIXPH WH DJUDGH 2WUD RSFLyQ HV DJUHJDUOH DO DJXD GHO EDxR XQDV FXDQWDV JRWDV GH DFHLWHV HVHQFLDOHV 6RQ QDWXUDOHV WLHQHQ SUR SLHGDGHV UHODMDQWHV FXUDWLYDV (VWH HV XQ ULWXDO HILFD] KHUPRVR TXH WH KDFH VHQWLU FRPR OR TXH HQ UHDOLGDG HUHV HO UH R OD UHLQD GH WX SUR SLD YLGD
 20. 20. La aceptaciyn 7X FXHUSR HV PX VHQVLEOH 0XFKR PiV GH OR TXH LPDJL QDV &DGD YH] TXH SLHQVDV DOJR QHJDWLYR DFHUFD GH pO FDGD YH] TXH OH FRQGHQDV R OH FULWLFDV pO OR SHUFLEH < DFW~D HQ FRQVHFXHQFLD &DGD XQD GH QXHVWUDV FpOXODV SRVHH PHPRULD &DGD XQD GH QXHVWUDV FpOXODV HVWi YLYD < OD PDWHULD FRPR WDO QR H[LV WH OR ~QLFR TXH H[LVWH HQ UHDOLGDG HV OD HQHUJtD 3RU HVWD UD]yQ HV WDQ LPSRUWDQWH TXH QR WH FRPSDUHV FRQ QDGLH QL TXH MX]JXHV R FULWLTXHV OD IRUPD GH WX FXHUSR 3XHV FXiQWR PiV WH TXHMHV GH TXH HVWiV FRQ VREUHSHVR SRU HMHPSOR PiV JRUGR WH YHUiV WH VHQWLUiV 1RV KDQ SURJUDPDGR FRQGLFLRQDGR KDVWD KLSQRWL]DGR D WUDYpV GH OD SXEOLFLGDG HO FLQH ODV UHYLVWDV OD WHOHYL VLyQ D WHQHU XQD LPDJHQ ILMD UtJLGD GH FyPR QXHVWURV FXHUSRV GHEHUtDQ VHU WDQWR HQ ORV KRPEUHV FRPR HQ ODV PXMHUHV < HQWUH HVH LGHDO SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOH GH DOFDQ]DU VLQ WHQHU TXH UHFXUULU D PpWRGRV DUWLILFLDOHV OD UHDOLGDG GH FyPR HV WX FXHUSR VH FUHD XQD EUHFKD FDUJDGD GH IUXV WUDFLyQ LQVDWLVIDFFLyQ GHVFRQWHQWR (VWi ELHQ TXH WRPHV DFFLyQ KDJDV GLHWD HMHUFLFLR VL VLHQWHV TXH HV OR TXH WX FXHUSR QHFHVLWD 3HUR VL OH DPDV OH DFHSWDV WDO FXDO HV pVWH UHVSRQGHUi GH XQ PRGR PXFKR PiV HILFD] D FXDOTXLHU FXLGDGR TXH OH EULQGHV $PDU HV FRQRFHU HV UHVSHWDU HV GDU FXLGDU 6L OH GDV WRGR HVWR D WX FXHUSR WH VHQWLUiV KHUPRVR VHUiV KHU PRVR
 21. 21. Amando a tu templo $VHJ~UDWH GH TXH SXHGHV GLVSRQHU GH XQ UDWR VLQ LQWHUUXS FLRQHV SDUD HVWDU D VRODV FRQWLJR PLVPR 4XtWDWH OD URSD SRQWH GHODQWH GH XQ HVSHMR JUDQGH HQ HO TXH SXHGDV YHU WX FXHUSR HQWHUR &LHUUD SRU XQ PRPHQWR ORV RMRV UHFXHUGD XQ PRPHQWR XQD VLWXDFLyQ GH WX YLGD HQ OD TXH VHQWLVWH PXFKR $PRU )RFDOL]D WX DWHQFLyQ HQ WL PLVPR QR HQ OD SHUVRQD TXH WH SURYRFy HVH VHQWLPLHQWR 5HFXHUGD OD VHQVDFLyQ TXH WHQtDV HQ HO SHFKR 4XL]iV VLHQWDV FDORU HQ HVD ]RQD GH WX FXHUSR 6LHQWH HVH FDORU HVH $PRU PDQWHQOR SUHVHQWH /XHJR DEUH ORV RMRV OHQWDPHQWH PLHQWUDV VLHQWHV HVH $PRU PLUD D WX FXHUSR &RQWpPSODOR FRPR VL OR YLHUDV SRU SULPHUD YH] FRQ FXULRVLGDG DGPLUDFLyQ UHVSHWR 5HFRUUH FRQ WX PLUDGD DPRURVD VXV FXUYDV VXV YDOOHV VX FRQWRUQR 0tUDOR GH IUHQWH GH ODGR LQWHQWD YHU WDPELpQ WX HVSDOGD ÉPDOR $PD FDGD SOLHJXH FDGD OXQDU H LQFOX VR WXV DUUXJDV FLFDWULFHV VL ODV WLHQHV &RQ GHOLFDGH]D GXO]XUD FXLGDGR DFDUtFLDOR (VH FXHUSR HUHV W~ HVH FXHUSR WH EULQGD OD RSRUWXQLGDG GH HVWDU YLYR HVH FXHUSR HV KHUPRVR ~QLFR PDJQtILFR 'LVIUXWD PLHQWUDV GHVOL]DV WXV PDQRV SRU WX SLHO VLHQWH HO SURIXQGR SODFHU TXH WH EULQGD DPDU FDGD FpOXOD FDGD iWRPR GH OR TXH HUHV 'HVGH OXHJR OD PHQWH HVWi HQ VLOHQFLR 1R MX]JD QR FRP SDUD QR FULWLFD 6yOR GHVFXEUH VH DVRPEUD VH PDUDYLOOD 4XL]iV VHD OD SULPHUD YH] HQ WX YLGD TXH WH HQDPRUDV SHUGLGDPHQWH GH WX FXHUSR 2 WDO YH] OR HVWpV UHGHVFX EULHQGR« $KRUD PLUD GH FHUFD WX URVWUR 2EVHUYD HQ SURIXQGLGDG WXV RMRV 6t FRPR WDO YH] OR KDDV KHFKR FXDQGR HVWDEDV HQDPRUDGR GH DOJXLHQ R FXDQGR WXYLVWH HQWUH WXV EUD]RV D WX KLMR UHFLpQ QDFLGR
 22. 22. 'H HVH PLVPR PRGR FRQWHPSOD OD EHOOH]D GH WX PLUDGD $PD D HVH VHU TXH PLUDV $PD HO FRORU GH HVRV RMRV WDPELpQ OR TXH H[SUHVDQ OR TXH UHIOHMDQ (V ELHQ FLHUWR TXH ORV RMRV VRQ ODV YHQWDQDV GHO DOPD $PDQGR D WXV RMRV D WX PLUDGD HVWiV WDPELpQ DPDQGR D WX SURSLD DOPD (Q ORV SUy[LPRV GtDV REVHUYD OR TXH VXFHGH 4XL]iV WH VLHQWDV PiV OLJHUR PiV YLYR PiV KHUPRVR 7DO YH] VLHQ WDV TXH HVWiV SOHQR < PLHQWUDV FDPLQDV SRU ODV FDOOHV SXHGH VHU TXH VLHQWDV TXH YXHODV (O $PRU WLHQH HVD FXDOLGDG £(O $PRU QRV GD DODV 7H VHQWLUiV WDQ GLFKRVR GH DPDUWH DVt WDO FXDO HUHV TXH ORV GHPiV FRPHQ]DUiQ D GHFLUWH OR ELHQ TXH WH YHV OR JXDSR TXH HVWiV H LQFOXVR TXL]iV DOJXLHQ WH SUHJXQWH VL WH KDV KHFKR XQD RSHUDFLyQ GH FLUXJtD HVWpWLFD < D~Q VL YL YLHUDV VROR HQ PHGLR GH XQ GHVLHUWR HVWD VHQVDFLyQ GH SOHQLWXG WH DFRPSDxDUtD GH WRGRV PRGRV 3XHV HVWD H[SH ULHQFLD HV FRQWLJR PLVPR HV XQ VHFUHWR TXH JXDUGDV GHQWUR GH WX FRUD]yQ 7H HVWiV DPDQGR D WL PLVPR W~ OR VDEHV < HVR HV OR TXH UHDOPHQWH FXHQWD 3XHGHV YROYHU D UHDOL]DU HVWH ULWXDO VLHPSUH TXH TXLHUDV < HV PX UHFRPHQGDEOH TXH OR KDJDV FXDQGR HVWpV SDVDQGR SRU XQ PRPHQWR GRORURVR R GHVDILDQWH (O $PRU KDFLD WL PLVPR WH GDUi FRQILDQ]D WH GDUi IXHU]DV 2WUR PRGR GH KDFHU OR PLVPR HV FXDQGR WH GXFKDV $O PHQRV XQD YH] SRU VHPDQD KD]OR FRQ PiV WLHPSR 0LHQ WUDV VLHQWHV OD FDULFLD GHO DJXD WLELD VREUH WX SLHO PLHQ WUDV WH HQMDERQDV WH ODYDV KD]OR FRQ $PRU FRQ FXLGDGR UHVSHWR QR GH XQD IRUPD DXWRPiWLFD 6LHQWH HO $PRU SRU WX FXHUSR VLHQWH JUDWLWXG KDFLD pO GLOH FRQ WXV JHVWRV VHQWLPLHQWRV OR EHOOR TXH HV WDO FXDO HV 3XHGHV H[WHQGHU HVWH FXLGDGR DIHFWR D OD KRUD GH SHL QDUWH GH FRUWDUWH ODV XxDV R ODYDUWH ORV GLHQWHV 5HFXHUGD DPDU D WRGR WX FXHUSR SRU HQWHUR (O FXHUSR VXHOH VHU PX DJUDGHFLGR UHVSRQGH UiSLGD JXVWRVDPHQWH DO $PRU DO FXLGDGR 3HUR VyOR VDEUiV VL
 23. 23. HVWR HV FLHUWR XQD YH] TXH OR KDDV H[SHULPHQWDGR SRU WL PLVPR Honrando tu sexualidad 1R VyOR HV YiOLGR VLQR WDPELpQ LPSRUWDQWH TXH SXHGDV EULQGDUWH SODFHU VH[XDO D VRODV FRQWLJR PLVPR $PDU HV FRQRFHU VL H[SORUDV WX SURSLR FXHUSR OR FRQR FHV VDEHV GH TXp PRGR SXHGHV GDUWH D WL PLVPR SODFHU WH HVWDUiV DPDQGR 6L D KDV KHFKR HO ULWXDO GH $PRU FRQ WX FXHUSR WH UHVXO WDUi IiFLO GDUWH SODFHU JR]R GHVGH HO $PRU QR GHVGH OD FDUHQFLD GH DOJXLHQ TXH VDWLVIDJD WX GHVHR 1R VH WUDWD GH TXHUHU OLEUDUWH GH XQD WHQVLyQ ORFDOL]DGD HQ WXV JHQLWDOHV 6H WUDWD GH KDFHU HO DPRU FRQWLJR PLV PR GH GDUWH SODFHU $PRU DO PLVPR WLHPSR $PDU WDPELpQ HV LQWLPLGDG VyOR VL HUHV FDSD] GH WHQHU XQD SURIXQGD LQWLPLGDG FRQWLJR PLVPR WX FXHUSR SRGUiV OXHJR FRPSDUWLUOD FRQ DOJXLHQ 1RV KDQ FRQGLFLRQDGR GXUDQWH PLOHV GH DxRV D TXH SHQ VHPRV TXH QR WHQHU SDUHMD HV DOJR WUiJLFR DOJR TXH GH EHPRV HYLWDU D WRGD FRVWD (QWRQFHV OD JUDQ PDRUtD GH SHUVRQDV HQ WRGR HO PXQGR VH KDQ FDVDGR KDQ IRUPDGR XQD IDPLOLD KDQ VHJXLGR ORV PDQGDWRV GH OD VRFLHGDG OD UHOLJLyQ DO SLH GH OD OHWUD < HQ UHDOLGDG KDQ VLGR PX SRFRV ORV PDWULPRQLRV TXH UHDOPHQWH KDQ SRGLGR FRPSDU WLU XQD UHODFLyQ GH SDUHMD GHVGH HO $PRU HO UHVSHWR HO FUHFLPLHQWR PXWXR (VWR KD OOHYDGR D TXH HO tQGLFH GH GLYRUFLRV DXPHQWH D GLDULR HQ WRGR HO SODQHWD 0iV WDUGH OOHJy RWUR SDUDGLJPD HO GHO ´DPRU OLEUHµ TXH VL ELHQ HUD QHFHVDULR SDUD URPSHU FRQ ORV DQWLJXRV WDE~HV DFHUFD GH OD VH[XDOLGDG WDPELpQ KD OOHYDGR D PXFKD JHQ
 24. 24. WH D WHQHU UHODFLRQHV VH[XDOHV VXSHUILFLDOHV R IUtDV VLQ YHUGDGHUD LQWLPLGDG FRQ HO RWUR VLQ LQYROXFUDU ODV HPR FLRQHV ORV VHQWLPLHQWRV 6L KDV SDVDGR SRU HVWH WLSR GH H[SHULHQFLD YHUiV TXH HQ OD PHGLGD HQ TXH FRPLHQFHV D DPDUWH GH YHUGDG VHQWLUiV TXH HVWD FODVH GH FRQWDFWR VH[XDO QR WH VDWLVIDFH 7H LUiV WRUQDQGR PiV PiV VHOHFWLYR SXHV VHUiV FRQV FLHQWH GH TXH WX FXHUSR HV WX WHPSOR SRU OR WDQWR DO FRPSDUWLUOR FRQ DOJXLHQ TXHUUiV TXH HO $PRU HO UHVSHWR HVWpQ SUHVHQWHV 0XFKDV PXMHUHV VH KDQ WRUQDGR PXFKR PiV VHOHFWLYDV HQ ORV ~OWLPRV DxRV SXHV D VRQ FRQVFLHQWHV GH VX SURSLR YDORU GH VX GLYLQLGDG LQWHUQD < VRQ FDSDFHV GH HVWDU ODUJDV WHPSRUDGDV VRODV VLQ VHQWLUVH PDO X REOLJDGDV D HQFRQWUDU XQD SDUHMD SDUD VHQWLUVH FRPSOHWDV 3HUR WDPELpQ FRQR]FR D DOJXQRV KRPEUHV VDELRV TXH SUH ILHUHQ HVWDU VRORV GHGLFDUVH D DPDUVH FUHFHU DQWHV TXH LQYROXFUDUVH FRQ XQD PXMHU DSHQDV SDUD VDWLVIDFHU VXV GHVHRV VH[XDOHV VLQ VHQWLU YHUGDGHUR $PRU SRU HOOD 1R HV QHFHVDULR TXH SDUD XQLUVH VH[XDOPHQWH FRQ DOJXLHQ DQWHV VH GHED ILUPDU XQD HVSHFLH GH FRQWUDWR R KDFHUVH SURPHVDV PXWXDV GH ILGHOLGDG HWHUQD SXHV DKRUD GHEH PRV FUHDU HQWUH WRGRV QXHYDV IRUPDV GH UHODFLRQDUQRV 3HUR DO PHQRV GXUDQWH OD HWDSD HQ OD TXH OD LQWLPLGDG VH[XDO HV FRPSDUWLGD VL WH DPDV QHFHVLWDUiV TXH HO VH[R VHD XQD H[SUHVLyQ GH HVH $PRU TXH VLHQWHV SRU WL TXH HQWRQFHV FRPSDUWHV FRQ HO RWUR < GHVGH OXHJR TXHUUiV TXH DPERV VLHQWDQ HO PLVPR UHVSH WR FXLGDGR KRQHVWLGDG TXH VHD XQ VHQWLPLHQWR FRPSDU WLGR 3XHV HQ HO $PRU VLHPSUH HVWi SUHVHQWH OD DUPRQtD HO HTXLOLEULR (V LPSRUWDQWH DFODUDU TXH DTXt PH UHILHUR H[SUHVDPHQWH D FRPSDUWLU OD VH[XDOLGDG 'HVGH OXHJR FXDQWR PiV WH DPHV PiV FDSD] VHUiV GH VHQWLU $PRU SRU PXFKDV SHUVRQDV 3RGUiV LQFOXVR DPDU D WRGD OD KXPDQLGDG 3HUR QR WH LUiV D OD FDPD FRQ FDGD VHU KXPDQR TXH DPHV SXHV HO $PRU QR HVWi QHFHVDULDPHQWH XQLGR DO VH[R
 25. 25. 3XHGHV DPDU D XQD LQILQLGDG GH VHUHV SHUR HV SUREDEOH TXH TXLHUDV FRPSDUWLU WX VH[XDOLGDG FRQ DSHQDV XQD SHU VRQD SDUD SRGHU FUHFHU HQ LQWLPLGDG SURIXQGLGDG 6H WUDWD GH XQD DYHQWXUD FRPSDUWLGD SDUD H[SORUDU MXQWRV OD LQWHQVD WUDQVIRUPDFLyQ TXH SXHGH WUDHU HO VH[R FRPR H[SUHVLyQ GH $PRU XQLGDG 3RU VXSXHVWR HVWR QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ OD SRVHVLYL GDG (V DSHQDV XQ FRPSURPLVR FRQWLJR PLVPR HQ HO FDPL QR GHO FUHFLPLHQWR < SUREDEOHPHQWH HOHJLUiV D XQ FRP SDxHUR TXH KDD DVXPLGR HO PLVPR FRPSURPLVR FRQVLJR PLVPR SXHV HQ UHDOLGDG pO HV WX HVSHMR (VWR QR HV XQD UHJOD SHUR HQ JHQHUDO HQ ODV UHODFLRQHV PRQyJDPDV VH SXHGH GHVDUUROODU XQD SURIXQGLGDG H LQWL PLGDG TXH VXHOHQ IDOWDU HQ RWUR WLSR GH UHODFLRQHV 6L SRU OD UD]yQ TXH IXHUD QR WLHQHV XQ FRPSDxHUR VH[XDO DPRURVR HQ OXJDU GH YLYLUOR FRPR XQD WUDJHGLD SXHGHV DSURYHFKDU OD VLWXDFLyQ SDUD H[SORUDU SURIXQGL]DU HQ HO $PRU KDFLD WL PLVPR < DO KDFHUOR SRGUiV HVWDU VHJXUR GH TXH FXDQGR YXHOYDV D FRPSDUWLU WX $PRU FRQ DOJXLHQ VHUi GH XQD FXDOLGDG PXFKR PiV HOHYDGD VDWLVIDFWRULD HQ WRGRV ORV VHQWLGRV < D~Q HQ HO FDVR GH TXH WHQJDV XQ DPDQWH R SDUHMD WHQHU PRPHQWRV GH LQWLPLGDG DPRURVD VH[XDO FRQWLJR PLVPR HV LPSRUWDQWH SXHV GH HVH PRGR QR GHSHQGHUiV GHO RWUR SDUD EULQGDUWH D WL PLVPR OR TXH TXLHUHV QHFHVLWDV 6L HVWiV VROR D OD KRUD GH GDUWH SODFHU VH[XDO YHUiV TXH OD PHQWH WLHQGH D IDQWDVHDU FRQ DQWLJXRV DPDQWHV 3HUR DO KDFHU HVWR VH FUHD R UHIXHU]DQ OD]RV HQHUJpWLFRV TXH QR WH SHUPLWHQ OLEHUDUWH WH PDQWLHQHQ DWDGR DO RWUR GH DOJX QD PDQHUD /RV VHUHV KXPDQRV VRPRV VHUHV H[FHSFLRQDOHV 7HQHPRV XQD LQILQLGDG GH GRQHV FDSDFLGDGHV TXH HVWiQ SUHVHQ WHV D~Q FXDQGR QR VHDPRV FRQVFLHQWHV GH HOORV 8QR GH HVRV GRQHV HV OD WHOHSDWtD OD FDSDFLGDG GH HVWDU FRQHFWDGRV XQRV D RWURV D WUDYpV GH OD PHQWH LQFRQVFLHQ WH (VWR VLJQLILFD TXH VL SLHQVDV GXUDQWH XQ EXHQ UDWR HQ DOJXLHQ HVD SHUVRQD OR VHQWLUi UHFLELUi
 26. 26. 6L SRU OD UD]yQ TXH IXHUD KDV GHMDGR XQD UHODFLyQ QR WLH QH VHQWLGR PDQWHQHU HVWH WLSR GH XQLyQ PHQWDO HQHUJp WLFD FRQ HVD SHUVRQD +DFHUOR WH HVFODYL]D WH PDQWLHQH DWDGR D HOOD QR WH EULQGD OD OLEHUWDG HQHUJpWLFD QHFHVD ULD SDUD GHGLFDUWH D DPDUWH D WL PLVPR VLQ LQWHUIHUHQFLDV 7DPSRFR DEUH HO HVSDFLR QHFHVDULR HQ WX HQHUJtD HQ WX YLGD SDUD TXH PiV DGHODQWH OOHJXH RWUD SHUVRQD FRQ OD TXH SRGUiV FRPSDUWLU $PRU GH XQ PRGR PiV DItQ D WL XQ $PRU TXH VHUi XQ PHMRU $PRU VLQ OXJDU D GXGDV 0iV DGHODQWH YHUHPRV HO PRGR GH DWUDYHVDU XQ GXHOR GHVDSHJDUWH GHO SDVDGR SHUR DKRUD PLVPR GHWHUPLQD TXH SXHGHV GDUWH SODFHU D WL PLVPR VLQ IDQWDVHDU FRQ DQWLJXRV DPDQWHV 6H WUDWD HQ UHDOLGDG GH KDFHUOR GHO PLVPR PRGR TXH HQ HO ULWXDO GH $PRU D GHVFULWR VXPiQGROH HO $PRU SRU WX VH[R TXH HQ UHDOLGDG HV VDJUDGR (V D WUDYpV GHO VH[R TXH FUHDPRV OD YLGD < HO RUJDVPR HV XQD SXHUWD KDFLD HO FRVPRV $ WUDYpV GHO p[WDVLV SRGHPRV VHQWLUQRV XQLGRV FRQHFWDGRV FRQ WRGR HO XQLYHUVR 3RU HVR HV LPSRUWDQWH TXH DPHV KRQUHV D HVWH SRUWDO KDFLD OD OX] TXH SXHGH VHU WX VH[R (Q OXJDU GH SHQVDU HQ DOJXLHQ HQ SDUWLFXODU D OD KRUD GH GDUWH SODFHU FpQWUDWH HQ WXV VHQVDFLRQHV HQ HVH PRPHQ WR SUHVHQWH 6t FRQRFHV HVDV VHQVDFLRQHV SXHV ODV KDV FRPSDUWLGR FRQ DOJXLHQ SHUR DKRUD WH FHQWUDV HQ OD H[SH ULHQFLD QR HQ OD SHUVRQD FRQ OD FXDO ODV FRPSDUWLVWH 6LHQWH HO $PRU GH WXV PDQRV FRPR VL IXHUDQ ODV PDQRV GH WX PHMRU DPDQWH %pVDODV GHMD TXH WX ERFD YDD UHFRUULHQGR WXV EUD]RV $EUi]DWH DFDULFLD WRGR WX FXHUSR FRQ WHUQXUD SDVLyQ GHVHR 2OYLGD WRGR SLHUGH HO FRQWURO YLYH FRQ WRWDO LQWHQVLGDG HVH PRPHQWR 3HUPLWH TXH WX FXHUSR VH PXHYD JLPD VXVSLUH 'pMDOH TXH VH H[SUHVH GH XQ PRGR HVSRQWiQHR 6LpQWHWH VDOYDMH SXUR QDWXUDO /LEUH /LEUH GH WDE~HV FRQGLFLRQDPLHQWRV GH OLPLWDFLRQHV TXH WH KDQ TXHULGR LPSRQHU SHUR TXH QR WH SHUWHQHFHQ
 27. 27. 4XL]iV WX FXHUSR VH VDFXGD VH HVWUHPH]FD YLEUH 'LVIUXWD LQWHQVDPHQWH PLHQWUDV HVWR VXFHGH 7H HVWiV DPDQGR HVWiV YLYR £SOHQD WRWDOPHQWH YLYR 7XV VHQWLGRV VH H[SDQGLUiQ KDVWD HO LQILQLWR < FXDQGR OOHJXHV DO RUJDVPR I~QGHWH FRQ HVH HVWDOOLGR 6LHQWH FyPR IORWDV HQ HO HVSDFLR PLHQWUDV WX FXHUSR VH UHODMD SLHUGH VXV OtPLWHV 7RGR VH GHWLHQH W~ WH VLHQWHV SUR IXQGDPHQWH XQLGR 8QLGR DO XQLYHUVR XQLGR D WL PLVPR (QWRQFHV OOHJD OD SD]« 3XHGHV VHQWLU HO ODWLGR GH WX FR UD]yQ WX UHVSLUDFLyQ TXH SRFR D SRFR VH WUDQTXLOL]D PLHQWUDV WX PHQWH HVWi HQ VLOHQFLR 4XL]iV TXLHUDV URGHDUWH FRQ ORV EUD]RV SRQHUWH GH ODGR HQ SRVLFLyQ IHWDO (QYXHOWR HQ OD SD] HO VRVLHJR XQD SURIXQGD VDWLVIDFFLyQ GHVFDQVDV WH GHOHLWDV < SXHGHV SHUPDQHFHU HQ HVH HVWDGR GXUDQWH PXFKR WLHPSR WRGR HO WLHPSR TXH TXLHUDV SXHV HVH HVWDGR GH XQLyQ FRQWLJR PLVPR FRQ HO XQLYHUVR HV HQ UHDOLGDG WX YHUGDGHUD FRQGLFLyQ WX DXWpQWLFD QDWXUDOH]D Contacto con la Madre Tierra /D QDWXUDOH]D HV QXHVWUR YHUGDGHUR KRJDU D~Q VL YLYLPRV HQ JUDQGHV FLXGDGHV (V DOOt HQ HVH DPELHQWH SOHQR GH YLGD GRQGH QXHVWUR FXHUSR VH UHODMD GH LQPHGLDWR QXHVWURV SHQVDPLHQWRV FHVDQ QRV LPSUHJQDPRV GH HQHUJtD YLWDO UHVSLUDPRV DOLYLDGRV HO DLUH SXUR IUHVFR &DGD XQD GH QXHVWUDV FpOXODV UHFXHUGD UHFRQRFH D OD QDWXUDOH]D FRPR VX KRJDU $O HQFRQWUDUVH URGHDGR GH HOOD HO FXHUSR VH VLHQWH FRPR XQ QLxR FXDQGR HVWi FREL MDGR SRU ORV EUD]RV GH VX DPRURVD PDGUH /D QDWXUDOH]D HV QXHVWUD PDGUH SXHV QRV GD OD YLGD HO DOLPHQWR HO FRELMR VX $PRU LQFRQGLFLRQDO (OOD HVWi
 28. 28. VLHPSUH DKt SDUD QRVRWURV EDVWD FRQ TXH OD EXVTXHPRV QRV DEUDPRV D HOOD $~Q HQ ODV FLXGDGHV WLHQHV RFDVLyQ GH FRQHFWDU FRQ OD QDWXUDOH]D 3XHGHV LU D XQ SDUTXH FDPLQDU GHVFDO]R VREUH OD KLHUED PLUDU DO FLHOR R DEUD]DU D XQ iUERO VLQ LPSRUWDUWH TXH DOJXLHQ WH YHD 3HUR VL HUHV WtPLGR R D~Q WH LPSRUWD OD RSLQLyQ DMHQD TXL]iV SUHILHUDV DSRDU WX HVSDOGD FRQWUD HO WURQFR GHO iUERO VHQWLU HO DSRR LQFRQGLFLRQDO TXH WH EULQGD 3XHGHV FHUUDU HO SDUDJXDV GHMDU TXH OD OOXYLD WH PRMH UHtU FRQ OD EULVD TXH MXHJD FRQ WX SHOR R HVFXFKDU HO FDQ WR GH DOJ~Q SiMDUR SRU OD PDxDQD WHPSUDQR 7DPELpQ HV SRVLEOH FRQWHPSODU OD OX] GRUDGD GHO DWDUGHFHU UHIOHMDGD HQ HO PXUR GH DOJ~Q HGLILFLR HVFXFKDU HO PDXOOLGR GH XQ JDWR HQ PHGLR GH OD QRFKH VHQWLU OD FDULFLD GHO VRO HQ WX URVWUR PLHQWUDV FDPLQDV SRU OD FDOOH 6HD FXDO VHD HO PRGR TXH WH JXVWH R WH PRWLYH HV LPSRU WDQWH TXH HQFXHQWUHV PRPHQWRV HQ ORV TXH SXHGDV HVWDU HQ FRQWDFWR FRQ OD QDWXUDOH]D /R PHMRU VHUi TXH WH GHVFDOFHV TXH SXHGDV VHQWLU OD HQHUJtD GH OD 7LHUUD EDMR WXV SLHV 8QD YH] VLQ ]DSDWRV IURWD VXDYHPHQWH OD SODQWD GH WXV SLHV VREUH HO FpVSHG OD WLHUUD R OD DUHQD (V PX SUREDEOH TXH VLHQWDV FRPR XQ KRUPLJXHR R XQD HOHFWULFLGDG TXH VH OLEHUD (VD VHQVDFLyQ HV XQD LQGLFDFLyQ GH TXH HVWiV VREUHFDUJDGR HQHUJpWLFD PHQWH LQGLFD TXH WLHQHV HVWUpV 6LJXH IURWDQGR WXV SLHV VREUH OD WLHUUD KDVWD TXH HVD VHQ VDFLyQ GLVPLQXD R FHVH < GH LQPHGLDWR FRPSUREDUiV TXH WXV SLHV HVWiQ OLJHURV UHODMDGRV < DO DQGDU VHQWLUiV FRPR VL HVWXYLHUDV IORWDQGR 7DPELpQ WH DXGDUi PXFKR TXH WH DFXHVWHV ERFD DUULED $O KDFHUOR SXHGHV HQWUHJDUOH WX WHQVLyQ R FDQVDQFLR D OD 0DGUH 7LHUUD 3XHGHV FRPXQLFDUWH FRQ HOOD SHGLUOH TXH WH QXWUD TXH WH OOHQH GH HQHUJtD YLWDO WH DUPRQLFH 6LHQWH VX $PRU DSRR VLHQWH VX DPRURVD HQHUJtD UHFR UULHQGR WX HVSDOGD FRPSUXHED FRPR pVWD VH UHODMD HQ VHJXLGD
 29. 29. 5HVSLUD KRQGR OHQWDPHQWH FLHUUD ORV RMRV VLpQWHWH SUR WHJLGR FRELMDGR (QWUpJDWH D OD 0DGUH SHUPLWH TXH HOOD WH FXLGH WH VRVWHQJD (VWH FRQWDFWR HV LPSRUWDQWH QR VyOR SDUD WX FXHUSR VLQR WDPELpQ SDUD WX PHQWH WXV HPRFLRQHV WX DOPD 7RGR WX VHU VH VLHQWH SURIXQGDPHQWH QXWULGR SRU HVWD XQLyQ TXH WH UHFXHUGD TXH HO SDUDtVR HVWi HQ OD 7LHUUD
 30. 30. La herramienta - Tu mente /D PHQWH HV XQD KHUUDPLHQWD PDJQtILFD *UDFLDV D HOOD SXHGHV SHQVDU GHGXFLU DSUHQGHU DQDOL]DU FRPXQLFDUWH GLVFHUQLU« 6XV FDSDFLGDGHV VRQ DVRPEURVDV H LQQXPHUD EOHV 3HUR HV LPSRUWDQWH TXH UHFXHUGHV TXH W~ QR HUHV WX PHQ WH 3XHV VL PHGLWDV SXHGHV REVHUYDU WXV SHQVDPLHQWRV YHU FyPR HOORV OOHJDQ SDVDQ VH YDQ FRPR QXEHV TXH FUX]DQ HO FLHOR 6L SXHGHV FUHDU XQD GLVWDQFLD HQWUH OD PHQWH W~ HVR VLJQLILFD TXH W~ QR HUHV HVD PHQWH < HVWR HV PDUDYLOORVR SXHV HQWRQFHV SXHGHV XWLOL]DUOD GLULJLUOD SRQHUOD D WUDEDMDU D WX IDYRU QR HQ WX FRQWUD /D PHQWH SXHGH OOHJDU D VHU QXHVWUD SHRU HQHPLJD 'H SHQGLHQGR GH OR TXH WH KDDQ LQFXOFDGR HQ WX LQIDQFLD R GH FyPR KDV HQFDUDGR ORV GLIHUHQWHV GHVDItRV GH WX YLGD SXHGHV WHQHU FUHHQFLDV PX QHJDWLYDV DFHUFD GH WL PLVPR GH ODV UHODFLRQHV R GH OD YLGD 3RU HVR PiV DGHODQWH YHUHPRV OD LPSRUWDQFLD GH PHGLWDU (V OD PHMRU PDQHUD GH KDFHUWH FRQVFLHQWH GH TXH W~ QR HUHV WX PHQWH SRU OR WDQWR SXHGHV HOHJLU FRQVFLHQWH PHQWH OD FXDOLGDG GH WXV SHQVDPLHQWRV DVt FRPR FDPELDU FLHUWDV FUHHQFLDV TXH DWHQWDQ FRQWUD HO $PRU KDFLD WL PLVPR El pensamiento positivo 0XFKR VH KD KDEODGR HVFULWR DIRUWXQDGDPHQWH DFHUFD GH OD LPSRUWDQFLD GHO SHQVDPLHQWR SRVLWLYR
 31. 31. (V FRQ OD PHQWH HQWUH RWUDV FRVDV FRQ OD FXDO FUHDPRV QXHVWUDV YLGDV D FDGD PRPHQWR 6HDV FRQVFLHQWH R QR GH HVWH SURFHVR HV XQ KHFKR /D PHQWH HV TXLHQ GHWHUPLQD WX HVWDGR HPRFLRQDO 'H SHQGLHQGR GH OR TXH SLHQVHV DVt VHUi FyPR WH VHQWLUiV (V PX IiFLO FRPSUREDUOR SRU WL PLVPR 3LHQVD R HVFULEH DFHUFD GH WRGRV WXV GHIHFWRV OLPLWDFLRQHV HUURUHV R H[ SHULHQFLDV TXH KDV FRQVLGHUDGR FRPR XQ IUDFDVR < REVHU YD HO HVWDGR HPRFLRQDO HQ HO TXH HQWUDV < OD SRVWXUD TXH DGTXLHUH WX FXHUSR +D]OR YHUiV HO UHVXOWDGR GH LQPH GLDWR /R PLVPR VXFHGH VL KDFHV OR FRQWUDULR 6L IRFDOL]DV WX PHQWH HV WRGDV WXV YLUWXGHV GRQHV WDOHQWRV HQ WXV OR JURV HQ WXV SHTXHxRV JUDQGHV p[LWRV HQ WXV LQFRPSDUD EOHV FDSDFLGDGHV GH LQPHGLDWR WH VHQWLUiV SOHQR )HOL] +HUPRVR < WX FXHUSR UHVSRQGHUi D HVRV VHQWLPLHQWRV TXL]iV LUJXLHQGR OD HVSDOGD VLQ HVIXHU]R R VLQWLHQGR TXH VH DEUH OD ]RQD GHO SHFKR FRQ XQD DJUDGDEOH VHQVDFLyQ GH UHODMDFLyQ SODFHU 7RGR HVWi XQLGR FXHUSR PHQWH HPRFLRQHV VH LQIOXHQ FLDQ PXWXDPHQWH DO XQtVRQR 3RU HVR HV IXQGDPHQWDO TXH KDJDV D GLDULR XQD KLJLHQH PHQWDO 1R VH WUDWD GH VHQWLUWH PDO R FXOSDEOH FDGD YH] TXH SLHQVDV DOJR QHJDWLYR DFHUFD GH WL PLVPR (V PXFKR PiV VHQFLOOR 6LPSOHPHQWH FDPELD HVH SHQVDPLHQWR GH LQPHGLDWR IRFDOL]DQGR WX DWHQFLyQ HQ XQ SHQVDPLHQWR SRVLWLYR (V OD PHQWH MXQWR FRQ OD FRQVFLHQFLD TXLHQ GLULJH OD HQHUJtD 'HSHQGLHQGR GH GyQGH IRFDOLFHV WX PHQWH WX DWHQFLyQ DKt OH VHJXLUi OD HQHUJtD 1R VH WUDWD GH PHQWLUWH D WL PLVPR QL GH RFXOWDU DOJXQD OLPLWDFLyQ TXH HQ DOJ~Q PRPHQWR KDDV WHQLGR 6H WUDWD VHQFLOODPHQWH GH HOHJLU FRQVFLHQWHPHQWH IRFDOL]DU WX DWHQFLyQ HQ OR SRVLWLYR (V LPSRUWDQWH TXH UHFXHUGHV TXH WLHQHV HO SRGHU GH FDP ELDU 3XHGHV SHQVDU DSUHQGHU DFWXDU GH XQ PRGR GLVWLQ WR D FDGD PRPHQWR
 32. 32. 6L KD DOJR GH WL TXH QR WH VDWLVIDFH R FRQ OR FXDO QR WH VLHQWH FyPRGR SXHGHV FDPELDUOR < KDFHUOR SXHGH VHU VHQFLOOR Fyrmula de sabidurta +D XQ VLVWHPD TXH HV LQIDOLEOH 6L OR DSOLFDV D FDGD H[SH ULHQFLD GHVDILDQWH GH WX YLGD DGHPiV GH VHQWLUWH ELHQ FRQWLJR PLVPR WH YROYHUiV VDELR 3XHV OD VDELGXUtD QR VH HQFXHQWUD HQ ORV OLEURV /D VDELGXUtD WH OD EULQGD OD H[SHULHQFLD OD FDSDFLGDG GH DSUHQGHU FRQ ORV GHVDItRV DSDUHQWHV HUURUHV TXH FRPH WHPRV D OR ODUJR GH QXHVWUD YLGD 3ULPHU SDVR 7H GDV FXHQWD GH DOJR TXH KDV KHFKR ´PDOµ TXH QR WH VDWLVIDFH R TXH WH KD KHFKR VXIULU 2 TXH KD FDXVDGR GRORU D DOJXLHQ 3XHGH VHU XQ ´HUURUµ DSDUHQWHPHQWH LQVLJQLILFDQWH R KDEHU VLGR DOJR TXH UHVXOWy VHU XQ YHUGDGHUR ´GHVDVWUHµ (V LJXDO (VWD IyUPXOD HV YiOLGD SDUD WRGDV ODV VLWXDFLRQHV GH WX YLGD 7H GDV FXHQWD OR UHFRQRFHV < HVWR HV PDUDYLOORVR 7H KDV KHFKR FRQVFLHQWH HVH SDVR HV IXQGDPHQWDO HV VXPD PHQWH LPSRUWDQWH SDUD DSUHQGHU DOJR YDOLRVR GH HVD H[ SHULHQFLD SRGHU KDFHUOR GLVWLQWR GH DKt HQ DGHODQWH 6HQWLU DUUHSHQWLPLHQWR HV QDWXUDO HV SRVLWLYR H LQFOXVR QHFHVDULR 6LQ OD FDSDFLGDG GH VHQWLUOR FRPHWHUtDPRV FRQWLQXDPHQWH DFWRV GHVWUXFWLYRV KDFLD ORV GHPiV KDFLD QRVRWURV PLVPRV (O DUUHSHQWLPLHQWR QR HV FXOSD (V DOJR PX GLVWLQWR /D FXOSD QRV KXQGH QRV DFXVD QRV FDVWLJD QRV KDFH VHQWLU LQIHULRUHV QRV GHMD SDUDOL]DGRV
 33. 33. &RQ OD FXOSD FDHPRV HQ XQ HVWDGR DEVROXWDPHQWH GHVWUXF WLYR (O DUUHSHQWLPLHQWR SRU HO FRQWUDULR HV DSHQDV OD WRPD GH FRQVFLHQFLD GH KDEHU DFWXDGR GH XQ PRGR TXH QRV KD KHFKR GDxR R TXH WHQGUtDPRV TXH KDEHU KHFKR GH XQ PRGR GLVWLQWR WDQWR HQ UHODFLyQ D DOJXLHQ FRPR D QRVR WURV PLVPRV &XDQGR VHQWLPRV DUUHSHQWLPLHQWR FRQHFWDPRV FRQ QXHVWUR FRUD]yQ YDPRV KDFLD QXHVWUR FHQWUR HQWRQFHV OR VHQ WLPRV ´/R VLHQWRµ HV OR TXH SLHQVDV VLHQWHV ´OR VLHQWR PX FKRµ < HQWRQFHV JUDFLDV D TXH SXHGHV VHQWLUOR SXHGHV FDP ELDUOR (V LPSRUWDQWH TXH WH WRPHV XQ WLHPSR SDUD VHQWLU HVWR DXQTXH VHD SRU DOJXQRV PLQXWRV 1R SHUPLWDV TXH WX PHQ WH VH DSUHVXUH D MXVWLILFDUVH (V XQ VHQWLPLHQWR FRPR WDO PHUHFH VHU VHQWLGR HQ SURIXQGLGDG 3XHV HV D WUDYpV GH ORV VHQWLPLHQWRV TXH QRV DFHUFDPRV D QXHVWUD DOPD &ODUR TXH WH VHQWLUiV DSHQDGR HV QDWXUDO 3HUR UHFXHUGD TXH HV DSHQDV XQ SDVR GHO SURFHVR TXH HVH VHQWLPLHQWR FDPELDUi HQ ORV VLJXLHQWHV SDVRV 3HUR QR SXHGHV HYLWDUOR R VDOWiUWHOR 6HQWLUOR HV LPSRUWDQ WH VL OR TXH TXLHUHV HV FUHFHU DSUHQGHU FRQ ODV H[SHULHQ FLDV GH OD YLGD (VWH SURFHVR FRQVLVWH HQ KDFHUVH UHVSRQVDEOH 6L WH KDFHV UHVSRQVDEOH GH WXV DFWRV GH WX YLGD SXHGHV FDPELDUORV 3RU HVR OD UHVSRQVDELOLGDG HV IXQGDPHQWDO SDUD VHU OLEUH 3HUR VL WH FXOSDV WH FDVWLJDV FDHV HQ HO SDWUyQ GH YtFWL PD < ODV YtFWLPDV QR SXHGHQ FDPELDU WLHQHQ TXH VRPH WHUVH D OD YROXQWDG GH ORV GHPiV R GHO ´GHVWLQRµ 6H VLHQ WHQ LPSRWHQWHV HVFODYDV VLQ SRGHU SHUVRQDO SDUD KDFHU QDGD FRQ VXV YLGDV /DV YtFWLPDV R ´FXOSDEOHVµ SXHGHQ FDVWLJDUVH GH PXFKDV PDQHUDV D WUDYpV GH DGLFFLRQHV FRPR ODV GURJDV R HO DO FRKRO PDQWHQLHQGR UHODFLRQHV GHVWUXFWLYDV GHVFXLGDQGR VXV QHFHVLGDGHV EiVLFDV FDHQGR HQ GHSUHVLyQ« 7DPELpQ VH SXHGH FDHU HQ HO SDWUyQ RSXHVWR SHUR LJXDO PHQWH GHVWUXFWLYR HO GH SHUSHWUDGRU R YHUGXJR $FXVDU
 34. 34. FDVWLJDU DO RWUR SRU OR TXH VHD TXH KDD VXFHGLGR (VWR OOHYD D OD PDQLSXODFLyQ D MXHJRV OXFKDV GH SRGHU D VHQWLU XQRV SURIXQGRV GHVHRV GH KHULU LQWHQFLRQDOPHQWH D OD RWUD SHUVRQD 'HVGH OXHJR HVWR HV GHVWUXFWLYR SDUD WL ORV GHPiV < OR TXH HV SHRU QR DVXPHV WX SURSLD UHVSRQVDELOLGDG HQ WRQFHV QR FDPELDV QL DSUHQGHV 7DUGH R WHPSUDQR UHSHWLUiV OD H[SHULHQFLD DXQTXH VHD FRQ RWUD SHUVRQD R HQ FLUFXQVWDQFLDV DSDUHQWHPHQWH GLIH UHQWHV 3HUR W~ WH HVWiV DPDQGR DKRUD VDEHV TXH DVXPLU WX UHVSRQVDELOLGDG HV XQR GH ORV LQJUHGLHQWHV EiVLFRV SDUD TXH HO $PRU IOXD SXHGD VHU VHQWLGR 6HJXQGR SDVR 3HUGRQDU SHUGRQDUWH 6L ELHQ TXL]iV VHDV FDSD] GH VHQWLU DUUHSHQWLPLHQWR QR FXOSD GH WRGRV PRGRV HV LPSRUWDQWH TXH WH SHUGRQHV SRU FXDOTXLHU HUURU TXH SXHGDV KDEHU FRPHWLGR < VyOR DVt KDELpQGRWH SHUGRQDGR GH WRGR FRUD]yQ HV TXH VHUiV FD SD] GH SHUGRQDU DO RWUR (O SHUGyQ HV OR PiV LPSRUWDQWH SDUD HO FUHFLPLHQWR SHU VRQDO HVSLULWXDO (V LQFRQFHELEOH SUHWHQGHU DPDUWH R DPDU D DOJXLHQ VL HQ WX FRUD]yQ JXDUGDV FXOSD UHVHQWL PLHQWR KDFLD WL R ORV GHPiV 5HFXHUGD TXH HVWiV VLHPSUH HQ XQ SURFHVR GH DSUHQGL]D MH 1R QRV KDQ HQVHxDGR D YLYLU QL D DPDU FDGD H[SH ULHQFLD GH YLGD HV XQD RSRUWXQLGDG SDUD DSUHQGHU SDUD LU KDFLpQGROR PHMRU D FDGD SDVR GHO FDPLQR +D DOJXQDV DILUPDFLRQHV TXH SXHGHQ DXGDUWH D OD KRUD GH SHUGRQDUWH +H KHFKR OR PHMRU TXH KH SRGLGR (VWR DSUHQGLHQGR QR VDEtD KDFHUOR GLVWLQWR 3XHGR HTXLYRFDUPH HV KXPDQR QDWXUDO KDFHUOR 3HUGRQiQGRPH PH DPR PiV PHMRU D Pt PLVPR (O SHUGyQ PH WUDH OLEHUWDG FRPSUHQVLyQ
 35. 35. (V LPSRUWDQWH TXH QR VyOR SLHQVHV WH GLJDV HVWR D WL PLVPR VLQR WDPELpQ TXH OR VLHQWDV 4XH VHSDV GHVGH HO IRQGR GH WX FRUD]yQ TXH HV FLHUWR 4XH VHDV FRQVFLHQWH GH TXH HVWiV DSUHQGLHQGR TXH WLHQHV HO GHUHFKR GH HTXLYRFDUWH TXH TXL]iV HVD VHD OD ~QLFD PDQHUD GH LU FUHFLHQGR 0XFKDV YHFHV QRV VHQWLPRV FXOSDEOHV SRU QR VHU SHUIHFWRV 3HUR OD SHUIHFFLyQ QR H[LVWH QR HVWi HQ OD QDWXUDOH]D GH ODV FRVDV TXH VHDPRV SHUIHFWRV ,PDJLQD SRU XQ PRPHQWR TXH KDDV DOFDQ]DGR OD SHUIHF FLyQ QR QHFHVLWDV GHVFXEULU DSUHQGHU QL H[SHULPHQWDU QDGD SXHV D HUHV SHUIHFWR ¢&yPR WH VHQWLUtDV" ¢4Xp H[SHULPHQWDUtDV" 6t DVt HV« £6HUtD XQ FRPSOHWR DEXUULPLHQWR +H WHQLGR OD EHQGLFLyQ GH HVWDU MXQWR D XQ LOXPLQDGR XQ VHU TXH KDEtD DOFDQ]DGR HO Pi[LPR QLYHO GH FRQVFLHQFLD SRVLEOH SDUD XQ VHU KXPDQR < SRFR DQWHV GH GHMDU HVWH PXQGR KDEOy DFHUFD GH ODV QXHYDV OHFFLRQHV GHVDItRV SRU ODV TXH XQ VHU LOXPLQDGR WLHQH TXH SDVDU SDUD VHJXLU HYROXFLRQDQGR FUHFLHQGR 3DUD Pt IXH XQ JUDQ DOLYLR VDEHU TXH HO MXHJR GH DSUHQGHU HUD LQILQLWR 0XFKDV YHFHV KDEtD WHQLGR PLV VHULDV GXGDV GH VL UHDOPHQWH TXHUtD LOXPLQDUPH SXHV SDUD Pt QR KD PDRU SDVLyQ TXH DSUHQGHU DOJR QXHYR D FDGD GtD $Vt TXH QR WH FRPSDUHV FRQ QDGLH QL TXLHUDV VHU SHUIHFWR 7DPSRFR WHQJDV PLHGR GH HTXLYRFDUWH 3HUGyQDWH HQ FXDQWR DQWHV 3LHUGHV XQ YDOLRVR WLHPSR VLQWLpQGRWH FXOSDEOH 7DPELpQ SLHUGHV PXFKD HQHUJtD < VL WH VLHQWHV FXOSDEOH QR WH SHUPLWHV UHFLELU ORV PDUDYL OORVRV UHJDORV TXH WH EULQGD OD YLGD (VWRV OOHJDQ VLHPSUH OOHJDQ /D YLGD VLHPSUH TXLHUH FRO PDUQRV GH EHQGLFLRQHV SHUR VL QRV VHQWLPRV FXOSDEOHV VLPSOHPHQWH QR QRV DEULPRV D UHFLELUORV (O WLHPSR OD HQHUJtD TXH SRQHV HQ FXOSDUWH FDVWLJDUWH VRQ ORV PLVPRV TXH QHFHVLWDV SDUD DSUHQGHU VHJXLU DGH ODQWH $Vt TXH WUiWDWH D WL PLVPR FRQ PXFKD FRPSUHQVLyQ DFHSWDFLyQ Vp SDFLHQWH WROHUDQWH FRPR OR HUHV R OR
 36. 36. VHUtDV FRQ XQ QLxR TXH HVWi DSUHQGLHQGR D GDU VXV SULPH URV SDVRV 3HUGyQDWH VLJXH DGHODQWH 3XHV HO VLJXLHQWH SDVR HV HPRFLRQDQWH 7HUFHU SDVR 1R WH MX]JDV QR WH FULWLFDV QR WH FRQGHQDV 1L OR KDFHV FRQ HO RWUR 7H TXHGDV VLPSOHPHQWH FRQ ORV KHFKRV 5HFXHUGDV REVHUYDV HO HYHQWR SRU HO FXDO KDV SDVDGR FRPR VL UHERELQDUDV XQD SHOtFXOD WH YHV D WL PLVPR GHQWUR GH HOOD < FXDQGR OOHJDV DO PRPHQWR HQ HO TXH VH SURGXMR XQD VLWXDFLyQ HQ OD TXH SHQVDVWH VHQWLVWH DF WXDVWH GH XQ PRGR TXH QR WH KL]R ELHQ R UHVXOWy VHU LQDGHFXDGR SDUDV +DFHV XQ DOWR FRPR HO ´£FRUWHQ µ TXH H[FODPDQ ORV GLUHFWRUHV GH FLQH < HQWRQFHV WH SUHJXQWDV FyPR OR KDUtDV DKRUD TXH HVWiV WHQLHQGR OD RSRUWXQLGDG GH KDFHUOR GLVWLQWR &RPR VL HV WXYLHUDV YLHQGR XQD SHOtFXOD WH YHQGUiQ VHQVDFLRQHV H LPiJHQHV GH WL PLVPR DFWXDQGR GH XQ PRGR GLIHUHQWH 3RGUiV FUHDU RWUD SHOtFXOD HQ HVH PLVPR LQVWDQWH TXH WH OOHYDUi D XQ UHVXOWDGR GLIHUHQWH 8Q UHVXOWDGR HQ HO TXH QR ODVWLPDV QL WH KDFHV GDxR QL SHUPLWHV TXH HO RWUR WH OR LQIOLMD (QWRQFHV WRPDV QRWD /LWHUDOPHQWH 3XHGHV HVFULELU XQD OLVWD GH WRGDV ODV OHFFLRQHV TXH KDV DSUHQGLGR FRQ DTXHOOD H[SHULHQFLD (VFULEH DFHUFD GH FyPR SHQVDUiV VHQWLUiV DFWXDUiV FXDQGR YXHOYDV D HQFRQWUDUWH HQ XQD VLWXDFLyQ R UHODFLyQ VLPLODU D DTXHOOD < SRU VXSXHVWR XWLOL]D SHQVDPLHQWRV SDODEUDV SRVLWLYDV )RFDOt]DWH HQ OR TXH Vt TXLHUHV HQ OR TXH Vt VLHQWHV TXH WH PHUHFHV HQ ODV DFWLWXGHV DFFLRQHV SRVLWLYDV TXH OOHYDUiV D DFDER D SDUWLU GH HVH PRPHQWR SDUD DSUHQGHU GH OR VXFHGLGR FUHDU SDUD WL XQD UHDOLGDG GLVWLQWD 5HFXHUGD TXH OD YLGD VLHPSUH WH EULQGDUi QXHYDV RSRUWX QLGDGHV < TXH D YHFHV VH WH SUHVHQWDQ VLWXDFLRQHV R SHU VRQDV SDUHFLGDV SDUD TXH SXHGDV SRQHUWH D SUXHED YHU KDVWD TXp SXQWR KDV DSUHQGLGR HVWiV GHFLGLGR D KDFHUOR GLVWLQWR
 37. 37. 4XL]iV KDDV HVFXFKDGR GHFLU TXH OD YLGD HV XQD HVFXHOD < HV FLHUWR < DO LJXDO TXH HQ OD HVFXHOD R OD XQLYHUVLGDG QR SXHGHV SDVDU DO VLJXLHQWH FXUVR R QLYHO KDVWD QR KDEHU DSUHQGLGR ODV OHFFLRQHV DQWHULRUHV 3RU HVR SXHGHV FDPELDU FRQWLQXDPHQWH GH SDUHMD SRU HMHPSOR SHUR VL QR DSUHQGHV WXV OHFFLRQHV HO SDWUyQ VH UHSHWLUi XQD RWUD YH] KDVWD HO LQILQLWR 7XV SDUHMDV WHQGUiQ URVWURV FXHUSRV QRPEUHV GLVWLQWRV SHUR ODV FLUFXQVWDQFLDV GHVDItRV SDUD WL VHUiQ ORV PLV PRV R PX SDUHFLGRV KDVWD TXH KDDV DSUHQGLGR ODV OHF FLRQHV HQWRQFHV SXHGDV DWUDHU D WX YLGD D RWUR WLSR GH SHUVRQDV UHODFLRQHV R VLWXDFLRQHV 'H WRGR HVWR SRGHPRV GHGXFLU DOJR REYLR VHQFLOOR ORV HUURUHV QR H[LVWHQ 6yOR H[LVWHQ OHFFLRQHV RSRUWXQLGDGHV GH FUHFHU GH DSUHQGHU GH WRUQDUQRV PiV VDELRV WROHUDQWHV FRPSUHQ VLYRV 3ULPHUR FRQ QRVRWURV PLVPRV SXHV HVWDPRV DSUHQ GLHQGR D DPDUQRV SDUD OXHJR SRGHU EULQGDUOHV D ORV GH PiV OR PLVPR &XDUWR SDVR XQD YH] TXH KDDV H[WUDtGR WRGDV ODV OHFFLR QHV GH OD H[SHULHQFLD DKRUD TXH D VDEHV TXp SXHGHV FDPELDU FyPR OR KDUiV OD SUy[LPD YH] £FHOHEUD (VWH SDVR HV LPSRUWDQWH (V GH YLWDO LPSRUWDQFLD TXH WH IHOLFLWHV D WL PLVPR 7H KDV WRPDGR HO WUDEDMR HO WLHPSR OD GHGLFDFLyQ QHFH VDULRV SDUD HYROXFLRQDU £(VWH HYHQWR HV PDJQtILFR < GH YHUGDG PHUHFH VHU FHOHEUDGR +D PXFKDV PDQHUDV HQ ODV TXH SXHGHV UHFRPSHQVDUWH D WL PLVPR /R TXH R KDJR XQD YH] TXH DSUHQGt DOJR R PHMRUp XQ DVSHFWR GH Pt PLVPD HV LPDJLQDU XQD HVWUHOOD GRUDGD PH OD FRORFR HQ HO SHFKR /OHYR HQ PL SHFKR XQ FLHOR FXELHUWR GH HVWUHOODV GRUDGDV FDGD XQD GH HOODV UHSUHVHQWD XQD SHTXHxD R JUDQ YLFWR ULD £/OHYR HQ PL FRUD]yQ HVWUHOODV GH WRGRV ORV WDPDxRV WLSRV
 38. 38. 2WUD FRVD TXH VROtD KDFHU DQWHV FXDQGR FRPHQFp D GHV FXEULU OD LPSRUWDQFLD GH GDUPH iQLPRV D Pt PLVPD HUD GDUPH SDOPDGLWDV HQ HO KRPEUR GHFLUPH HQ YR] DOWD ´£EXHQD FKLFD (VWD YH] GH YHUGDG OR KDV KHFKR GH PDUD YLOODVµ 7DPELpQ PH FRQWHPSOR IUHQWH DO HVSHMR 0H DFHUFR D pO PH PLUR D ORV RMRV PH VRQUtR D Pt PLVPD < VLHQWR JUD WLWXG XQ SURIXQGR $PRU SRU HVH VHU TXH VR TXH DSUHQGH FUHFH VLHPSUH HQ WRGDV ODV FLUFXQVWDQFLDV GH OD YLGD (QFXHQWUD WX SURSLR PRGR GH IHOLFLWDUWH D WL PLVPR 'H GDUWH iQLPRV SUHPLRV GH VHQWLU XQD SURIXQGD JUDWLWXG SRU WX FDSDFLGDG GH HYROXFLRQDU DSUHQGHU D DPDU FDGD GHVDItR TXH VH SUHVHQWD D OR ODUJR GH WX FDPLQR 3XHGHV KDFHU XQ OHWUHUR FRQ ORV SDVRV GH HVWD IyUPXOD < FROJDUOR HQ DOJ~Q OXJDU YLVLEOH SDUD UHFRUGDUORV QR FDHU HQ OD LQHUFLD GH TXLWDUOH LPSRUWDQFLD FXOSDUWH R FXOSDU DO RWUR FDGD YH] TXH VXFHGH DOJR GH OR TXH SXHGHV DSUHQGHU SDUD FUHFHU DPDUWH D~Q PiV PHMRU +DFHUVH UHVSRQVDEOH SHUGRQDUVH FDPELDU ²IHOLFLWDUVH La palabra /D SDODEUD WLHQH PXFKR SRGHU £8Q SRGHU LQPHQVR 8QD FRVD HV SHQVDU DOJR QHJDWLYR DFHUFD GH WL PLVPR« 3HUR RWUD PX GLVWLQWD HV GHFLUWH HQ YR] DOWD FRVDV SHRUDWLYDV KXPLOODQWHV R GHVFDOLILFDWLYRV DFHUFD GH WL PLVPR 3XHV DO HVFXFKDUODV WX FXHUSR VH WHQVLRQD HQFRMH WX FRUD]yQ VH FLHUUD WX PHQWH VH KDFH PiV IXHUWH QHJD WLYD HVFXFKDQGR VX SURSLR GLVFXUVR
 39. 39. 4XL]iV KDDV FUHFLGR HQ XQ DPELHQWH GRQGH HVWR HUD OR KDELWXDO SRU HVR PLVPR OR VLHQWHV FRPR DOJR ´QRUPDOµ UHIHULUWH DFHUFD GH WL PLVPR GH HVWD PDQHUD 6L IXHUD HVWH WX FDVR UHFXHUGD TXH HVWiV DSUHQGLHQGR D DPDUWH SRU OR WDQWR TXLHUHV UHHGXFDUWH &DGD YH] TXH WH GHV FXHQWD GH TXH OR HVWiV KDFLHQGR HQ OXJDU GH UHtUWH FUHHQGR TXH HVWR HV JUDFLRVR SRU HMHP SOR SDUD 3DUD GH KDFHUOR GH LQPHGLDWR HQVHJXLGD GL DOJR KHUPRVR YHUGDGHUR DFHUFD GH WL PLVPR 5HtUVH GH XQR PLVPR HV PDUDYLOORVR 'H KHFKR ODV PHMR UHV FDUFDMDGDV VRQ DTXHOODV TXH VXUJHQ FXDQGR WH UtHV GH DOJR TXH KDV GLFKR R KHFKR < HV WDPELpQ VHxDO GH VDEL GXUtD SXHV QR KD QDGD PiV HQIHUPL]R TXH WRPDUVH D XQR PLVPR GHPDVLDGR HQ VHULR 3HUR VH WUDWD GH UHtUWH GH FRVDV TXH KDFHV R GLFHV QR GH OR TXH HUHV 3XHGHV UHtUWH GH WL PLVPR VLQ GHVFDOLILFDUWH QL KXPLOODUWH VLQ IDOWDUWH HO UHVSHWR VL ELHQ OD GLIHUHQFLD SXHGH VHU VXWLO HV LPSRUWDQWH GHVFXEULUOD WHQHUOD HQ FXHQWD 5HFXHUGD TXH HO $PRU EULQGD WDPELpQ VHJXULGDG 2 VHD TXH WLHQHV TXH SRQHUWH D VDOYR GH HVD SDUWH GH WL TXH WH FULWLFD WH FRQGHQD PHQRVSUHFLD +DFHU HVWR TXL]iV VHD DSHQDV XQ KiELWR TXH KDV DSUHQGLGR HQ WX LQIDQFLD ORV KiELWRV WLHQHQ OD FXDOLGDG GH UHSHWLU VH SRU LQHUFLD $Vt TXH SUHVWD DWHQFLyQ D OD IRUPD HQ OD FXDO KDEODV DFHUFD GH WL PLVPR D IXHU]D GH YROXQWDG GHWHUPLQDFLyQ HUUDGLFD HVWH KiELWR 7H VHQWLUiV WDQ ELHQ FDGD YH] TXH OR GHWHFWHV OR FDPELHV SRU DOJXQDV SDODEUDV EHOODV DPRURVDV GLULJLGDV D WX SHU VRQD TXH HO KiELWR FDHUi UiSLGDPHQWH < HO $PRU HO UHVSHWR TXH VHQWLUiV SRU WL LUiQ FUHFLHQGR SURIXQGL]iQ GRVH (VWH HV XQ SURFHVR KHUPRVR KDUi TXH WX IRUPD GH H[ SUHVDUWH FRPXQLFDUWH VH YDD KDFLHQGR PiV EHOOD DU PRQLRVD ,QFOXVR SXHGH VHU TXH KDVWD HO WRQR GH WX YR] VH GXOFLILTXH VHUHQH SXHV OD YR] GLFH PXFKR DFHUFD GH QXHVWURV VHQWLPLHQWRV
 40. 40. 7DPSRFR SHUPLWDV TXH QDGLH KDEOH GH HVH PRGR FRQWLJR 6L DOJXLHQ GH WX HQWRUQR WH GLFH DOJR KXPLOODQWH R WH GHV FDOLILFD GH DOJ~Q PRGR FRUUtJHOH 2 VLPSOHPHQWH StGHOH TXH SDUH GH KDFHUOR 6L OR KDFHV GHVGH XQ HVSDFLR GH UHV SHWR $PRU KDFLD WL PLVPR HO RWUR VH GDUi FXHQWD VH UHFWLILFDUi SXHV WX DFWLWXG LPSRQGUi DFHSWDFLyQ UHVSH WR 7UiWDWH D WL PLVPR FRPR VL IXHUDV XQ QLxR SHTXHxR TXH HVWi DSUHQGLHQGR D DQGDU 7~ D VDEHV DQGDU GHVGH OXH JR 3HUR HVWiV DSUHQGLHQGR D YLYLU D DPDUWH GH XQ PRGR GLVWLQWR < SDUD HVWH DSUHQGL]DMH KDFH IDOWD WHQHU OD PLV PD SDFLHQFLD FRPSUHQVLyQ WROHUDQFLD TXH WHQHPRV FRQ ORV QLxRV SHTXHxRV &RQ OD GLIHUHQFLD TXH DKRUD HVH ´QL xRµ DSUHQGLHQGR HUHV W~ < W~ HUHV HO $PRU GH WX YLGD (QWRQFHV D QR KD OXJDU SDUD FUtWLFDV MXLFLRV /RV MXLFLRV ODV FUtWLFDV ODVWLPDQ WH VHSDUDQ GH WL PLVPR GH ORV GHPiV WH GHVFRQHFWDQ GHO XQLYHUVR 3RU HVR GHMDUiV GH FULWLFDUWH WDPSRFR FULWLFDUiV QL MX]JDUiV D ORV GHPiV (O $PRU HV DFHSWDFLyQ LQFRQGLFLRQDO DKRUD D HVWiV HQ HO FDPLQR GH DPDUWH VLQ FRQGLFLRQHV DPDUWH WRWDO FRP SOHWDPHQWH WDO FXDO HUHV Una declaraciyn de Amor /D PDRUtD GH ODV FDQFLRQHV URPiQWLFDV QRV SURJUDPDQ SDUD TXH SURHFWHPRV HO $PRU IXHUD GH QRVRWURV PLVPRV ´7~ HUHV OD UD]yQ GH PL YLGDµ ´QR SXHGR YLYLU VLQ WLµ ´PH PRULUp VL PH DEDQGRQDVµ VRQ DOJXQDV GH ODV FUHHQ FLDV TXH QRV LQFXOFDQ FRQ VXV OHWUDV < FRPR HVWDV IUDVHV HVWiQ DFRPSDxDGDV GH PHORGtDV GXOFHV DJUDGDEOHV HQ
 41. 41. WUDQ HQ QXHVWUD PHQWH LQFRQVFLHQWH GH XQ PRGR LPSHU FHSWLEOH SHUR SURIXQGR < DO LJXDO TXH ODV KLVWRULDV DFHUFD GH SUtQFLSHV D]XOHV TXH QRV FRQWDEDQ FXDQGR pUDPRV QLxRV HVWDV FDQFLRQHV QRV OOHYDQ XQD RWUD YH] D FUHHU TXH HO $PRU SURYHQGUi GH DOJXLHQ TXH FRQRFHPRV R TXH HQFRQWUDUHPRV HQ HO IXWXUR (QWRQFHV VHJXLPRV SHQVDQGR VLQWLHQGR TXH HO $PRU HVWi IXHUD GH QRVRWURV PLVPRV 3RU RWUR ODGR KD FDQFLRQHV TXH VRQ KHUPRVDV QRV UH VXOWD PX DJUDGDEOH HVFXFKDUODV <R PH YL HQ HVWD HQFUX FLMDGD KDVWD TXH HQFRQWUp XQ PRGR GH SRGHU DSUHFLDUODV VLQ GHMDUPH SURJUDPDU SRU HVDV LGHDV FUHHQFLDV TXH QR VRQ FLHUWDV TXH HQ UHDOLGDG SXHGHQ VHU GDxLQDV $ YHFHV HVFXFKR FDQWR HVH WLSR GH FDQFLRQHV PH GH GLFR D Pt PLVPD ODV OHWUDV < KDFHUOR PH HQFDQWD HV KHU PRVR 3XHGHV HOHJLU XQD FDQFLyQ GH $PRU TXH UHDOPHQWH WH JXV WD FRQ OD FXDO WX FRUD]yQ VH VLHQWH LQVSLUDGR VX PHORGtD WH HQYXHOYH HQ XQD DJUDGDEOH HPRFLyQ < HQWRQFHV FDQWDV WH GLFHV D WL PLVPR WRGDV HVDV IUDVHV PDUDYLOORVDV (V XQD PDQHUD VXPDPHQWH HIHFWLYD SDUD UHFRUGDU TXH HO $PRU GH WX YLGD HUHV W~ WH VHQWLUiV SOHQR H LQVSLUDGR GH LQPHGLDWR 3XHGHV HVFXFKDU FDQWDUWH HVD FDQFLyQ PLHQWUDV WH GX FKDV R PLUiQGRWH DO HVSHMR 2 PLHQWUDV EDLODV VL OD PH ORGtD WH OOHYD D TXHUHU PRYHU HO FXHUSR <R HQFRQWUp XQD FDQFLyQ TXH HV SHUIHFWD SDUD Pt SXHV OD OHWUD GLFH ´KH YLDMDGR SRU WRGR HO PXQGR EXVFiQGRWH KDVWD TXH WH HQFRQWUp %XVFDED D DOJXLHQ H[DFWDPHQWH FRPR W~ DOJXLHQ TXH PH EULQGD XQD SURIXQGD VDWLVIDF FLyQµ &RPR KH YLDMDGR PXFKR IXL KDVWD OD ,QGLD SDUD DSUHQGHU D PHGLWDU DVt HQFRQWUDUPH D Pt PLVPD VLHQWR TXH HVWD OHWUD HV FRPR VL OD KXELHUD HVFULWR R PLVPD SDUD Pt < OD HVFXFKR PH OD GHGLFR WDQWR FXDQGR HVWR DOJR GHVDQLPDGD FRPR FXDQGR SRU HO FRQWUDULR PH VLHQWR PX VDWLVIHFKD FRQPLJR PLVPD +DFHU HVWR HOHYD PL YL EUDFLyQ PH UHFRQHFWD FRQ HO $PRU D Pt PLVPD GH LQ PHGLDWR
 42. 42. 5HJDODUWH XQD FDQFLyQ GH $PRU HVFXFKDUOD R FDQWDUOD SDUD WL PLVPR HV XQD PDQHUD KHUPRVD HILFD] GH DPDUWH KRQUDUWH PRWLYDUWH D WL PLVPR 2WUD RSFLyQ VL WH JXVWD HVFULELU HV GHGLFDUWH XQ SRHPD GH $PRU D WL PLVPR 1R LPSRUWD VL QR FUHDV XQD REUD PD HVWUD GHO VLJOR ;;, SXHV QR HV HVD OD LQWHQFLyQ 6H WUDWD GH TXH HQ HVH SRHPD GHVFULEDV GH XQ PRGR DPRURVR HVWp WLFR OR TXH DPDV GH WL PLVPR DTXHOOR TXH KDFH TXH VHDV ~QLFR H LQFRPSDUDEOH 3XHGHV HVFULELU DFHUFD GHO KHUPRVR EULOOR GH WXV RMRV R GH OD OX] GH WX VRQULVD 2 TXL]iV GHV FULELU WX FDSDFLGDG GH VHU GXOFH WLHUQR R IXHUWH H LQ YHQFLEOH (VH SRHPD SXHGH FHQWUDUVH WDQWR HQ WXV FXDOL GDGHV ItVLFDV FRPR HQ ODV HPRFLRQDOHV HVSLULWXDOHV R HQ OD VXPD GH WRGDV HOODV 2WUD PDQHUD GH KDFHU OR PLVPR HV HVFULELUWH XQD FDUWD GH $PRU D WL PLVPR (VFULELU HQ HO SDSHO HV PiV HIHFWLYR SXHV HO PRYLPLHQWR GH WX PDQR EUD]R HVWiQ PiV FRQHF WDGRV FRQ WXV HPRFLRQHV PHQWH 5HFXHUGD TXH HVWiQ WRGRV XQLGRV 3HUR SXHGHV HQYLDUWH D WL PLVPR XQ H PDLO SRU HMHPSOR VL DVt OR SUHILHUHV &RPR VL OH HVFULELHUDV XQD FDUWD GH $PRU D OD SHUVRQD TXH DPDV OD HVFULEHV SDUD WL PLVPR (Q HO HQFDEH]DGR SRQHV ´DPDGR«µ R ´TXHULGR«µ DJUHJDV WX QRPEUH < DOOt KDFHV WX GHFODUDFLyQ GH $PRU D WL PLVPR ,QFOXVR SXHGHV OOHYDU XQ GLDULR HQ HO FXDO HVFULEHV D FDGD GtD XQD QXHYD UD]yQ SDUD DPDUWH PiV PHMRU 3XHGHV IHOLFLWDUWH SRU XQ GHVFXEULPLHQWR R ORJUR SRU KDEHU VXSH UDGR DOJ~Q GHVDItR R VLPSOHPHQWH GHVFULELU WXV FXDOLGD GHV GRQHV WRGR DTXHOOR TXH KDFH TXH VHDV OD SHUVRQD PiV LPSRUWDQWH GH WX YLGD 6L SDUD WL FHOHEUDU HO GtD GH 6DQ 9DOHQWtQ HV DOJR LPSRUWDQ WH WDQWR VL WLHQHV SDUHMD FRPR VL QR SXHGHV FRPSUDUWH XQD KHUPRVD WDUMHWD HVFULELU HQ HOOD DOJR DPRURVR EHOOR SDUD WL 4XL]iV WDPELpQ TXLHUDV UHJDODUWH IORUHV R LU D FHQDU D WX UHVWDXUDQWH SUHIHULGR EULQGDUWH DOJ~Q UHJDOR TXH WH UHFXHUGH FXiQWR $PRU WH PHUHFHV
 43. 43. +DFHU HVWR SXHGH VHU VXPDPHQWH HIHFWLYR VL WLHQHV OD WHQGHQFLD D VHQWLUWH PDO SRU QR WHQHU SDUHMD (Q OXJDU GH ODPHQWDUWH SRU QR SRGHU FHOHEUDU HVH GtD FRQ DOJXLHQ HVSHFLDO UHFXHUGD TXH W~ HUHV HVH DOJXLHQ TXH WDUGH R WHPSUDQR SRGUiV FRPSDUWLU $PRU FRQ RWUD SHUVRQD SXHV OD DWUDHUiV D WX YLGD 3HUR HOOD VyOR OOHJDUi VL DQWHV WH $PDV WH KRQUDV D WL PLVPR 8WLOL]D HO SRGHU GH OD SDODEUD SDUD HQDOWHFHUWH LQVSLUDUWH DPDUWH GDUWH FXHQWD GH OR LPSRUWDQWH KHUPRVR TXH HQ UHDOLGDG HUHV
 44. 44. El motor - Tus emociones 4XL]iV ORV GUDJRQHV TXH DPHQD]DQ QXHVWUD YLGD QR VHDQ VLQR SULQFHVDV DQKHODQWHV TXH VyOR DJXDUGDQ XQ LQGLFLR GH QXHVWUD DSRVWXUD YDOHQWtD 4XL]iV HQ OR PiV KRQGR OR TXH PiV WHUULEOH QRV SDUHFH VyOR DQVtD QXHVWUR DPRU 5DLQHU 0DUtD 5LONH /DV HPRFLRQHV IRUPDQ XQD SDUWH PX LPSRUWDQWH GH WL (OODV WH LQVWDQ D PRYHUWH D H[SUHVDUWH D VDOLU GH WX LQWHULRU D UHODFLRQDUWH FRQ ORV GHPiV D UHDOL]DU FRVDV HQ HO PXQGR 7DPELpQ VRQ ODV HQFDUJDGDV GH FRQHFWDUWH FRQ WX DOPD SDUD TXH SXHGDV HYROXFLRQDU 3XHV HQ UHDOLGDG HV D WUDYpV GH OD FDSDFLGDG GH VHQWLU H[SUHVDU DGHFXDGD PHQWH WRGDV QXHVWUDV HPRFLRQHV TXH FRQHFWDPRV FRQ QXHVWUD HVSLULWXDOLGDG (Q HO FXHUSR ODV HPRFLRQHV VH DORMDQ HQ HO YLHQWUH 9DULDV YHFHV KH OODPDGR D HVD ]RQD ´OD FDMD GH 3DQGRUDµ SXHV HV LQFUHtEOH OD FDQWLGDG GH HPRFLRQHV TXH VH KDOODQ JXDU GDGDV HQ HVD iUHD VLQ TXH PXFKDV YHFHV VHDPRV FRQV FLHQWHV GH HOODV /DV HPRFLRQHV FRUUHVSRQGHQ DO WHUFHU FHQWUR GH HQHUJtD GHO FXHUSR HO SOH[R VRODU < VL VH UHSULPHQ QR VH H[SUH VDQ EORTXHDQ OD HQHUJtD D QLYHO GHO YLHQWUH QR SHUPL WLHQGR TXH pVWD IOXD VXED DO FHQWUR GHO FRUD]yQ GRQGH UHVLGH HO $PRU 1DFHPRV FRQ OD FDSDFLGDG GH VHQWLU H[SUHVDU OR TXH VHQWLPRV GH XQ PRGR VDQR HVSRQWiQHR WRWDO /RV QLxRV VRQ HQ YHUGDG QXHVWURV PDHVWURV DFHUFD GH FyPR UHOD FLRQDUQRV FRQ QXHVWUDV HPRFLRQHV 3HUR VH VXSRQH TXH ORV DGXOWRV QR GHEHPRV KDFHU VHQWLU QL GHFLU FLHUWDV FRVDV /D VRFLHGDG ODV UHOLJLRQHV GHVGH XQD WHPSUDQD HGDG QRV KDQ ´GRPHVWLFDGRµ DGLHVWUDGR
 45. 45. SDUD TXH QR VLQWDPRV R SDUD TXH HVFRQGDPRV OR TXH VHQ WLPRV GH ORV GHPiV GH QRVRWURV PLVPRV (O UHVXOWDGR HV TXH QRV YDPRV PXULHQGR HQ YLGD« 9DPRV SHUGLHQGR SRFR D SRFR QXHVWUD LQWHQVLGDG QXHVWUD YLWD OLGDG EULOOR 8QR GH ORV PDRUHV PDOHV FRQVLVWH HQ MX]JDU D ODV HPR FLRQHV +D DOJXQDV TXH VRQ EXHQDV DFHSWDEOHV KD RWUDV TXH GHEHPRV UHSULPLU HPSXMDU DO VyWDQR GH QXHV WUR YLHQWUH SDUD HYLWDU H[SUHVDUODV VHQWLUODV (VWD FUHHQFLD DFWLWXG KDFLD FLHUWDV HPRFLRQHV VRQ OD PDRU FDXVD GH JUDYHV HQIHUPHGDGHV DIRUWXQDGDPHQWH OD FLHQFLD D FRPLHQ]D D FRPSUREDU HVWH KHFKR 3HUR HO FRQGLFLRQDPLHQWR TXH KHPRV UHFLELGR HVWi PX DUUDLJDGR SDUD GHVWHUUDUOR UHODFLRQDUQRV GH XQ PRGR VDQR FRQ QXHVWUDV HPRFLRQHV WHQHPRV TXH HVWDU GHWHUPL QDGRV D UHFRUUHU XQ FDPLQR GLVWLQWR (Q ORV ~OWLPRV DxRV KD HPHUJLGR FRQ PXFKD IXHU]D OD FR UULHQWH GHO SHQVDPLHQWR SRVLWLYR TXH GHVGH OXHJR HV IXQ GDPHQWDO SDUD FUHDU FRQ QXHVWUDV PHQWHV OR TXH GH YHU GDG TXHUHPRV DWUDHU D QXHVWUDV YLGDV 3HUR SXHGH VHU XQD SHOLJURVD WUDPSD VL VH XWLOL]D SDUD UHSULPLU ODV HPRFLRQHV +H FRPSUREDGR TXH EDMR HVWD ILORVRItD GH YLGD D YHFHV VH HVFRQGH OD IDOWD GH VLQFHULGDG FRQ XQR PLVPR $OJXQDV GH ODV SHUVRQDV TXH VH FRQVLGHUDQ D Vt PLVPDV ´HVSLULWXDOHVµ WLHQHQ XQD DFWLWXG XQD H[SUHVLyQ TXH QR VLHPSUH UHVXOWD DXWpQWLFD < HVWR HVWi GHVWLQDGR D VHU DVt VL VH XVD HVWD FRUULHQWH GH SHQVDPLHQWR SDUD RFXOWDU OR TXH GH YHUGDG VH VLHQWH 1R VH WUDWD GH PDTXLOODU QHJDU R UHSULPLU ODV HPRFLRQHV 6H WUDWD GH WUDQVIRUPDUODV HVWR VyOR VXFHGH VL ODV UHFR QRFHPRV ODV DFHSWDPRV H[SUHVDPRV DGHFXDGDPHQWH (V OD OX] GH OD FRQVFLHQFLD OD TXH HQ UHDOLGDG SURGXFH OD DOTXLPLD 1R VHUi FXHVWLyQ DSHQDV GH UHSHWLU PXFKDV YH FHV TXH GHEHPRV HVWDU IHOLFHV FXDQGR HQ UHDOLGDG HVWD PRV SURIXQGDPHQWH GRORULGRV SRUTXH KHPRV GLVFXWLGR FRQ DOJXLHQ TXH SDUD QRVRWURV HV LPSRUWDQWH SRU HMHPSOR
 46. 46. 7RGDV FDGD XQD GH ODV HPRFLRQHV QRV FRQGXFHQ D DOJR VLHPSUH < WH SXHGHQ FRQGXFLU D XQ PDRU FRQRFLPLHQWR GH WL PLVPR DO FUHFLPLHQWR OD WUDQVIRUPDFLyQ VL VDEHV FyPR VHQWLUODV H[SUHVDUODV DGHFXDGDPHQWH 8QD YH] TXH KDDV UHDOL]DGR HVWH SURFHVR FRQ WXV HPRFLR QHV QR WHQGUiV TXH KDFHU JUDQGHV HVIXHU]RV SDUD SHQVDU VHQWLU SRVLWLYDPHQWH 6XFHGHUi SRU Vt PLVPR GH XQ PRGR HVSRQWiQHR SXHV WH VHQWLUiV WDQ OLEHUDGR D JXVWR TXH IiFLOPHQWH DWUDHUiV D WX YLGD SHUVRQDV VLWXDFLRQHV SRVL WLYDV $FHSWDU OR TXH VLHQWHV VHD OR TXH VHD TXH VLHQWDV DSUHQGHU D WUDQVIRUPDU ODV HPRFLRQHV TXH WH EORTXHDQ R GDxDQ HV GH VXPD LPSRUWDQFLD SDUD DPDUWH D WL PLVPR 3XHV HV HQ HVD DFHSWDFLyQ GH QXHVWURV ODGRV PiV VRPEUtRV GRQGH VH SURGXFH OD DOTXLPLD (V D WUDYpV GH OD FRQVFLHQ FLD HO $PRU TXH SXHGHV WUDQVIRUPDU WXV ´GUDJRQHVµ HQ GXOFHV SULQFHVDV (O FRUDMH HV IXQGDPHQWDO SDUD SRGHU VHQWLU VHU $PRU < SDUD HO SURFHVR GH HQIUHQWDU DFHSWDU WUDQVIRUPDU WXV HPRFLRQHV HO FRUDMH HV QHFHVDULR 5HFXHUGD TXH OD KRQHVWLGDG HV XQR GH ORV FRPSRQHQWHV GHO $PRU < VyOR VLHQGR VLQFHUR FRPSUHQVLYR FRQWLJR PLVPR SRGUiV H[SHULPHQWDU HO YHUGDGHUR $PRU TXH HV /X] DFHSWDFLyQ LQFRQGLFLRQDO GH WRGR OR TXH VLHQWHV HUHV &RQRFHPRV EiVLFDPHQWH GRV PRGRV GH OLGLDU FRQ QXHVWUDV HPRFLRQHV UHSULPLU OR TXH VHQWLPRV R SURHFWDUOR HQ ORV GHPiV KDFHU GH QXHVWUDV UHODFLRQHV XQ FDPSR GH EDWDOOD FRQWLQXR < QLQJXQD GH HVWDV GRV PDQHUDV QRV FRQGXFH D DOJR VDQR SRVLWLYR 3HUR H[LVWH RWUR PRGR GH KDFHUOR VL OR OOHYDV D FDER SRGUiV FRQRFHUWH DPDUWH WUDQVIRUPDU WXV HPRFLRQHV FRQYLUWLpQGRWH HQ XQ PDHVWUR GH WL PLVPR
 47. 47. La ira /D LUD FRPR WRGDV ODV GHPiV HPRFLRQHV HV XQD HQHUJtD 8QD HQHUJtD TXH QHFHVLWD PRYHUVH VLHQGR H[SUHVDGD 3HUR VL HQ OXJDU GH KDFHUOR OD UHSULPLPRV WDUGH R WHP SUDQR VXIULUHPRV SUREOHPDV HQ OD YHVtFXOD HO KtJDGR /D PHGLFLQD FKLQD VDEH HVWR GHVGH KDFH PLOHV GH DxRV SRFR D SRFR OD PHGLFLQD RFFLGHQWDO FRPLHQ]D D UHFRQRFHU OD UHODFLyQ HQWUH ODV HPRFLRQHV OD HQIHUPHGDG ItVLFD 2WUD FRQVHFXHQFLD GH UHSULPLU OD LUD HV VXIULU ULJLGH] HQ ODV DUWLFXODFLRQHV WHQGRQHV DVt FRPR GRORUHV PXVFXOD UHV FUyQLFRV 3HUR OD PDRU H[SUHVLyQ HQ HO FXHUSR GH GpFDGDV GH LUD JXDUGDGD HV HO FiQFHU 6t XQD GH ODV FDXVDV GHO FiQFHU HV OD LUD UHSULPLGD TXH PXFKDV YHFHV RFXOWD XQ SURIXQGR GRORU FRQIOLFWR LQWHUQR +H WUDWDGR D YDULDV SHUVRQDV FRQ HVWD HQIHUPHGDG KH SRGLGR DWHVWLJXDUOR 7RGR HVWR TXH FRPSDUWR FRQWLJR HVWi EDVDGR HQ PL H[SH ULHQFLD SHUVRQDO FRPR SURIHVLRQDO GH OD VDOXG HPRFLR QDO HQHUJpWLFD D OR ODUJR GH DxRV GH SUiFWLFD LQLQWH UUXPSLGD 3RGUtD HVFULELU XQ OLEUR FRQ FHQWHQDUHV GH FDVRV FOtQLFRV +LVWRULDV GH FLHQWRV GH SHUVRQDV GH GLYHUVDV HGDGHV QD FLRQDOLGDGHV FRQGLFLRQHV VRFLDOHV TXH KDQ VLGR SURWDJR QLVWDV GH YHUGDGHURV PLODJURV XQD YH] TXH DSUHQGLHURQ D H[SUHVDU OLEHUDU ODV HPRFLRQHV UHSULPLGDV GHO PRGR DGHFXDGR 2WUD UD]yQ PX LPSRUWDQWH SDUD OLEHUDU OD UDELD HV TXH VL HVWiV OOHQR GH LUD UHSULPLGD VHUiV LQFDSD] GH VHQWLU DXWpQ WLFR $PRU SRU WL PLVPR R SRU ORV GHPiV (VWi FODUR TXH JXDUGDU OD LUD QR HV HO FDPLQR < DQGDU JULWiQGROH D WRGR DTXHO TXH VH QRV FUXFH WDPSRFR SDUHFH VHU OR DGHFXDGR VL TXHUHPRV WHQHU UHODFLRQHV VDQDV XQD YLGD DUPRQLRVD
 48. 48. /D VDOLGD D HVWD DSDUHQWH HQFUXFLMDGD HV HQ UHDOLGDG VLP SOH TXL]iV SRU HVR QR VH WH KDEtD RFXUULGR WLHQHV TXH YROYHU D H[SUHVDU OD LUD FRPR OR KDFtDV FXDQGR HUDV QLxR +D]OR D VRODV HQ WX FXDUWR 1R PROHVWDUiV D QDGLH QR WH KDUiV GDxR QR URPSHUiV DOJ~Q REMHWR SDUD OXHJR DUUH SHQWLUWH 6LPSOHPHQWH WH SHUPLWLUiV VHQWLU OD IXULD OD LUD OD H[ SUHVDUiV JROSHDQGR FRQ WXV SXxRV D XQD DOPRKDGD R DO FROFKyQ 1R HV XQ ´KDFHU GH FXHQWDµ VLQR XQD H[SUHVLyQ DXWpQWLFD GH WRGD HVD HQHUJtD FRQWHQLGD (V HVR XQD HQHUJtD FRPR WDO QR HV EXHQD QL PDOD DSHQDV HV XQD HQHUJtD TXH VH TXLHUH PRYHU FRQGXFLUWH KDFLD DOJR 6L QRWDV TXH WLHQHV OD PDQGtEXOD UtJLGD SUREDEOHPHQWH QHFHVLWHV JULWDU £/D QHFHVLGDG GH JULWDU VLPSOHPHQWH LQGLFD TXH HVWiV YLYR 6L QR TXLHUHV TXH QDGLH WH HVFXFKH HV PX VLPSOH SXH GHV FXEULU WX URVWUR FRQ XQ FRMtQ R XQD DOPRKDGD JULWDU FRQ WRGDV WXV IXHU]DV 7H VRUSUHQGHUi FRPSUREDU OR DOL YLDGR OLJHUR TXH WH VHQWLUiV OXHJR < WXV PDQGtEXODV VH UHODMDUiQ GH LQPHGLDWR 2WUD RSFLyQ FXDQGR HVWpV YHUGDGHUDPHQWH HQIDGDGR KDUWR GH XQ SDWUyQ TXH UHSLWHV GH DOJXLHQ R GH DOJXQD VLWXDFLyQ GH WX YLGD HV LUWH D XQD SODD GHVLHUWD D ODV PRQWDxDV R D XQ GHVFDPSDGR < DOOt HQ OD H[SDQVLyQ TXH WH EULQGD OD QDWXUDOH]D SXHGHV DEULU ELHQ JUDQGH WX ERFD SHUPLWLU TXH HO JULWR VDOJD GHVGH WXV HQWUDxDV 3HUPLWH TXH WRGR WX FXHUSR YLEUH VH VDFXGD TXH WRGD OD IUXVWUDFLyQ HO HQRMR R OD IXULD VDOJDQ GH GHQWUR GH WL D WUDYpV GH HVH JHVWR WDQ YLWDO SULPLWLYR 'H LQPHGLDWR WH VHQWLUiV OLEUH OLJHUR FRPR XQ QLxR UHFLpQ QDFLGR 2WUR PRGR GH OLEHUDU OD LUD FRQWHQLGD HQ OD PDQGtEXOD HV PRUGHU SXHV OD LUD QRV FRQHFWD FRQ QXHVWURV PiV SULPD ULRV LQVWLQWRV 3XHGHV PRUGHU FRQ IXHU]D XQD WRDOOD R XQ FRMtQ DOJR EODQGR TXH HVWp DO DOFDQFH GH OD PDQR HVWp OLPSLR 0XHUGH FRQ IXHU]D WLURQHD FRQ ORV GLHQWHV PXH ODV FRPR OR KDFHQ ORV QLxRV SHTXHxRV R ORV FDFKRUURV GH SHUUR
 49. 49. 4XL]iV WDPELpQ QHFHVLWHV SDWDOHDU /RV QLxRV OR KDFHQ FXDQGR HVWiQ HQRMDGRV QXHVWUDV SLHUQDV VLJXHQ WHQLHQ GR OD QHFHVLGDG GH OLEHUDU HVD HQHUJtD TXH VH DFXPXOD HQ ODV SDQWRUULOODV FXDQGR HVWDPRV HQIDGDGRV (V PX IiFLO GH FRPSUREDU SUHVLRQD HO FHQWUR GH WX SDQ WRUULOOD 6L OD QRWDV GRORULGD TXL]iV WHQJDV LUD DFXPXODGD QHFHVLWDV OLEHUDUOD 3XHGHV SDWHDU XQ VDFR GH DUHQD GH HVRV TXH XVDQ ORV ER[HDGRUHV &ODUR TXH HV SUREDEOH TXH QR OR WHQJDV SHUR SXHGH VHU XQD EXHQD LGHD UHJDODUWH XQR HQ FXDQWR WHQJDV OD RSRUWXQLGDG /R PiV IiFLO HV DFRVWDUWH ERFD DUULED HQ WX FDPD GREODU ODV SLHUQDV SDWDOHDU VREUH HO FROFKyQ KDVWD TXH VLHQWDV WXV SLHUQDV FDQVDGDV UHODMDGDV /R LPSRUWDQWH HV OD LQWHQFLyQ FRQ OD FXDO KDJDV WRGR HVWR 5HFXHUGD TXH QR HVWiV SUDFWLFDQGR QLQJ~Q GHSRUWH QL HVWiV ILQJLHQGR (VWiV OLWHUDOPHQWH H[SUHVDQGR WXV HPR FLRQHV 3XHV HV OD LQWHQFLyQ OD SDVLyQ OD WRWDOLGDG FRQ TXH OR KDJDV OR TXH GHWHUPLQDUi OD HILFDFLD HO UHVXOWDGR GH HVWD OLEHUDFLyQ (V SUREDEOH TXH FXDQGR FRPLHQFHV D H[SUHVDU WX LUD VLHQ WDV TXH FDSDV FDSDV GH UDELD YDQ VXUJLHQGR D OD VXSHUIL FLH /LPSLDV XQD HPHUJH RWUD FRPR VL OOHYDUDV GHQWUR GH WL XQD JUDQ FHEROOD GH HPRFLRQHV UHSULPLGDV 3HUR VL KDFHV HVWD OLPSLH]D HPRFLRQDO KDELWXDOPHQWH OOHJDUi XQ PRPHQWR HQ HO TXH HVWDUiV OLEUH GH LUDV DQWL JXDV (QWRQFHV VHQWLU SD] SDUD WL VHUi DOJR IiFLO DOJR SRU OR FXDO QR WHQGUiV TXH KDFHU QLQJ~Q HVIXHU]R < FXDQGR VH WH SUHVHQWHQ VLWXDFLRQHV TXH WH SURYRTXHQ HQIDGR SRGUiV OLEHUDUWH GH HVD HPRFLyQ GH XQ PRGR IiFLO UiSLGR OLJHUR 6HUi DSHQDV OD LUD GH HVH PRPHQWR HQ FRQFUHWR QR UHDFFLRQDUiV FUHDQGR XQD WRUPHQWD HQ XQ YDVR GH DJXD SRU DOJR TXH HQ UHDOLGDG QR PHUHFH OD SHQD 7DO YH] EDVWDUi FRQ TXH UHVSLUHV KRQGR XQ SDU GH YHFHV R VDOJDV D FDPLQDU HQ SRFRV VHJXQGRV OD LUD VH KDEUi HVIXPDGR < XQ SRFR PiV WDUGH WH DFRUGDUiV GHO HSLVRGLR WH UHLUiV /D ULVD DXWpQWLFD HVD TXH HVWUHPHFH HO YLHQWUH HV HO
 50. 50. PHMRU WHUPyPHWUR VL SXHGHV UHtUWH GH WL PLVPR GH XQD VLWXDFLyQ KDV OOHJDGR D OD WUDVFHQGHQFLD (Q OD PHGLGD HQ TXH KDDV OLEHUDGR ODV LUDV DFXPXODGDV HQ HO SDVDGR DOFDQFHV XQ PDRU QLYHO GH FRQVFLHQFLD SRGUiV YHU GHODQWH GH WL OD WHQWDFLyQ GH HQIDGDUWH QR FDHU HQ HOOD 6LPSOHPHQWH QR WHQGUiV JDQDV GH HQRMDUWH SRUTXH FRP SUHQGHUiV TXH QR YDOH OD SHQD R SRUTXH SRGUiV VHQWLU FRPSDVLyQ SRU DTXHOOD SHUVRQD TXH LQWHQWD SURYRFDUWH 9HUiV TXH HOOD QR FRQRFH RWUR PRGR GH OODPDU WX DWHQ FLyQ < SRGUiV GiUVHOD VL OR VLHQWHV SHUR VLQ SDUWLFLSDU HQ VX MXHJR GH PDQLSXODFLyQ /R KDUiV GHVGH XQ HVSDFLR GH DFHSWDFLyQ SRUTXH D KDV DSUHQGLGR D DFHSWDUWH D WL PLVPR 3HUR HVWR QR VXFHGH ILQJLHQGR QL VLHQGR GHVKRQHVWR FRQWL JR PLVPR (VWR VyOR HV SRVLEOH VL VLHQWHV GHQWUR GH WL XQ $PRU WDQ SURIXQGR TXH WRGR OR GHPiV FDUHFH UHDOPHQWH GH LPSRUWDQFLD 0XFKDV YHFHV PH SUHJXQWDQ FyPR HV SRVLEOH TXH LUUDGLH DOHJUtD SD] $PRU D~Q HQ ORV PRPHQWRV PiV GHVDILDQWHV GH PL YLGD 6XHOR UHVSRQGHU ´HV TXH PH OLEHUR HQVHJXLGD GH PLV ED WDOODV LQWHUQDVµ /LEHUDU HV GHMDU SDUWLU 3HUR QR KD DWDMRV SDUD ODV HPR FLRQHV OD ~QLFD PDQHUD GH OLEHUDUODV HV H[SUHViQGRODV DGHFXDGDPHQWH < HO PRGR DGHFXDGR HV D VRODV FRQWLJR PLVPR HQ OXJDUHV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODV TXH QR WH KDJDV GDxR QR URPSDV FRVDV QL SHUMXGLTXHV D ORV GHPiV (Q UHDOLGDG HV VHQFLOOR SODFHQWHUR KDVWD GLYHUWLGR (V LPSRUWDQWH TXH WH KDJDV DPLJR GH WX LUD SXHV XQD YH] TXH OR KDDV KHFKR FRPSUREDUiV DOJR PDUDYLOORVR OD LUD WH FRQHFWD FRQ WX SRGHU FRQ WX IXHU]D LQWHUQD 1R SXHGHV FDHU HQ HO SDSHO GH YtFWLPD SRU HMHPSOR GHMDU TXH ORV GHPiV ´WH SLVHQµ PLHQWUDV W~ DSHQDV HUHV ´EXHQRµ /DV SHUVRQDV TXH VH VLHQWHQ DFW~DQ FRPR YtFWLPDV HQ UHDOLGDG JXDUGDQ PXFKD LUD HQ VX LQWHULRU
 51. 51. < GHVHPSHxDQGR HVH SDSHO DSDUHQWHPHQWH LQRIHQVLYR PDQLSXODQ D ORV GHPiV SDUD TXH VH VLHQWDQ FXOSDEOHV /DV YtFWLPDV VRQ SHUVRQDV DJUHVLYDV GHVWUXFWLYDV SHUR VX DJUHVLYLGDG HV SDVLYD 1R KDFHQ QDGD SRVLWLYR QL FUHDWLYR FRQ VXV YLGDV YLYHQ D FRVWD GH OD HQHUJtD DWHQFLyQ GH ORV GHPiV 6L WH DPDV D WL PLVPR QR TXHUUiV FDHU HQ HVWH SDWUyQ SDUD HYLWDUOR HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD TXH UHFRQR]FDV WX LUD OD H[SUHVHV DGHFXDGDPHQWH /D IXQFLyQ SRVLWLYD GH OD LUD HV HO HPSRGHUDPLHQWR VDEUiV D TXp PH UHILHUR FXDQGR WH SHUPLWDV UHFRQRFHUOD VHQWLUOD H[SUHVDUOD D VRODV VLQ FRQGHQDUWH QL UHSULPLUOD /D LUD WH FRQGXFH DO SRGHU GH DFWXDU GH KDFHU DOJR GH PRYHUWH HQ DOJXQD GLUHFFLyQ 6L OD H[SUHVDV GH XQ PRGR VDQR D WUDYpV GH HOOD SRGUiV WRPDU GHFLVLRQHV LPSRUWDQ WHV OOHYDU D OD DFFLyQ DOJR FRPR VXSHUDU XQ SDWUyQ GH FRPSRUWDPLHQWR GHMDU D DOJXLHQ R D XQD VLWXDFLyQ TXH WH HVWDED KLULHQGR R VRIRFDQGR H LU PiV DOOi GH DOJXQRV OLPLWHV SDUD TXH SXHGDV FUHFHU H[SDQGLUWH La carta liberadora 0XFKDV YHFHV FXDQGR HVWDPRV HQIDGDGRV FRQ DOJXLHQ WHQHPRV OD QHFHVLGDG LPSHULRVD GH GHFLUOH ´XQDV FXDQWDV YHUGDGHVµ D OD SHUVRQD HQ FXHVWLyQ < VL OR KDFHPRV VHQ WLPRV XQ DOLYLR LQPHGLDWR SHUR WDPELpQ SDVDMHUR 3XHV WDUGH R WHPSUDQR VHQWLUHPRV UHPRUGLPLHQWR FXOSD QRV DUUHSHQWLUHPRV GH OR TXH OH KHPRV GLFKR $GHPiV VL SURHFWDV WX LUD HQ HO RWUR OR PiV SUREDEOH HV TXH HVD SHUVRQD WDPELpQ UHDFFLRQH VH FUHDUi XQ FtUFXOR GH RGLR UDELD VXPDPHQWH GHVWUXFWLYR (VWDUiV FUHDQGR XQ LQILHUQR SDUD WL PLVPR
 52. 52. 2 HQWRQFHV HVD SHUVRQD VH DOHMDUi WH GHMDUi SHUGHUiV D DOJXLHQ TXH TXL]iV VHD LPSRUWDQWH SDUD WL 8Q PRGR PX HILFD] GH H[SUHVDUOH D XQD SHUVRQD OR FXiQ HQIDGDGRV HVWDPRV FRQ HOOD SRU TXp UD]RQHV HV HVFUL ELpQGROH XQD FDUWD TXH QXQFD VH OD GDUHPRV 3XHV VL VH OD GDV R VH OD HQYtDV WDPELpQ PiV WDUGH WH VHQWLUiV FXOSD EOH (VFULEH D PDQR FRQ EROtJUDIR SDSHO (V PXFKR PiV HIHFWLYR TXH KDFHUOR D PiTXLQD R HQ HO RUGHQDGRU SXHV DO HVFULELU D PDQR WX FXHUSR HVWi PiV LQYROXFUDGR < WX FXHUSR ODV HPRFLRQHV HVWiQ HVWUHFKDPHQWH FRQHFWDGRV (VFULEH GH IRUPD DXWRPiWLFD VLQ MX]JDUWH VLQ SUHRFXSDU WH SRU OD JUDPiWLFD QL SRU QDGD $SHQDV YXHOFD VREUH HO SDSHO WRGR OR TXH VLHQWHV GH OD IRUPD TXH VHD TXH VDOJD $ DOJXQDV SHUVRQDV HVWR OHV UHVXOWD LQFyPRGR SXHV WHPHQ TXH HVD HQHUJtD TXH HVWiQ H[SUHVDQGR OH OOHJXH D OD SHU VRQD D TXLHQ OH HVFULEHQ OD FDUWD 6L HVWH HV WX FDVR DQWHV GH FRPHQ]DU FRPXQtFDWH FRQ WX iQJHO GH OD JXDUGD R WX JXtD HVSLULWXDO StGHOH TXH SURWHMD D OD SHUVRQD HQ FXHV WLyQ R TXH VH FRPXQLTXH FRQ HO iQJHO JXDUGLiQ GH HVD SHUVRQD SDUD TXH WRGR DTXHOOR TXH H[SUHVHV QR OH OOHJXH QL OH KDJD QLQJ~Q PDO (Q HO FDStWXOR DFHUFD GHO DOPD DSUHQGHUiV D FRPXQLFDUWH FRQ WXV JXtDV VL D~Q QR VDEHV KDFHUOR /H H[SOLFDV D WX iQJHO JXDUGLiQ TXH KDUiV DTXHOOR DSHQDV SDUD OLEHUDUWH GH OD LUD SHUR TXH HQ UHDOLGDG QR GHVHDV KDFHUOH GDxR D QDGLH < FRPLHQ]D 1R WH SUHRFXSHV SRU OD SXQWXDFLyQ VLPSOH PHQWH GHMD TXH OD LUD VDOJD FRPR VL IXHUD XQD FDVFDGD GH SDODEUDV 4XL]iV HVFULEDV YDULDV SiJLQDV WH VRUSUHQGDV DO FRPSUREDU FXiQWR WHQtDV SRU GHFLU &XDQGR VLHQWDV TXH D WH KDV YDFLDGR GREOD OD FDUWD JXiUGDOD $O GtD VLJXLHQWH OD OHHV VLJXHV HVFULELHQGR XQ SRFR PiV ,QVLVWH 6LHPSUH KD DOJR PiV TXH SXHGDV H[SUHVDU VL OR SHUPLWHV
 53. 53. 8QD YH] TXH KDDV DJUHJDGR PiV PRWLYRV GH HQIDGR R TXH KDDV H[SUHVDGR OD UDELD GH QXHYDV PDQHUDV JXDUGD QXHYDPHQWH OD FDUWD $O WHUFHU GtD YXHOYH D OHHUOD < VL DO KDFHUOR WH DEXUUHV WH GDQ JDQDV GH UHtUWH R VLPSOHPHQWH VLHQWHV LQGLIHUHQFLD £IHOLFLGDGHV <D HVWiV OLEUH GH OD UDELD 6L KDV VLGR WRWDO KDV H[SUHVDGR SRU FRPSOHWR WX LUD OR PiV SUREDEOH HV TXH DO WHUFHU GtD D WH VLHQWDV OLEHUDGR GH HOOD +D SHUVRQDV TXH GLVIUXWDQ GH ORV ULWXDOHV 6L HVWH HV WX FDVR TXHPD HVD FDUWD 6HUi XQ VtPEROR GH OD WUDQVIRUPD FLyQ HQHUJpWLFD TXH KDV UHDOL]DGR (O IXHJR OLPSLD SXULILFD OLEHUD 7RPD FXLGDGR DO TXHPDU OD FDUWD +D]OR GHQWUR GH XQ UHFLSLHQWH TXH QR VHD LQIODPDEOH FHUFLyUDWH GH TXH QR KDD QDGD FHUFD TXH SXHGD WDPELpQ TXHPDUVH $EUH ODV YHQWDQDV SDUD QR OOHQDU HO DPELHQWH GH KXPR OXHJR EDLOD FDQWD R VDO D GDU XQ SDVHR 'DUWH XQD EXHQD GXFKD SXHGH VHU PX HILFD] PLHQWUDV VLHQWHV HO DJXD GHVOL]iQGRVH SRU WX FXHUSR YLVXDOL]D R VLHQWH TXH VH OOHYD FRQVLJR FXDOTXLHU UDVWUR GH LUD TXH KDD SRGLGR TXHGDU HQ WX HQHUJtD +D] FXDOTXLHU FRVD TXH WH KDJD VHQWLU ELHQ TXH WH KRQUH WH SHUPLWD GLVIUXWDU HO KDEHU UHFXSHUDGR OD SD] FRQWLJR PLVPR 9HUiV TXH FXDQGR YXHOYDV D KDEODU FRQ OD SHUVRQD HQ FXHV WLyQ DOJR KDEUi FDPELDGR ,QFOXVR HOOD VH UHODFLRQDUi FRQWLJR GH XQ PRGR GLVWLQWR SXHV VL W~ FDPELDV WRGR FDPELD HQ WX XQLYHUVR < SRGUiV FRPXQLFDUOH D HVD SHUVRQD OR TXH VLHQWHV QHFH VLWDV R TXLHUHV VLQ VHQWLU HQIDGR (QWRQFHV OD RWUD SHUVRQD SRGUi HVFXFKDUWH UHVSHWDUWH SXHV W~ KDEODUiV GHVGH XQ HVSDFLR GH FODULGDG IXHU]D HPSRGHUDPLHQWR 6L SRU OD UD]yQ TXH IXHUD QR TXLHUHV TXHPDU OD FDUWD GHVWU~HOD GH WRGRV PRGRV 3XHGHV HQWHUUDUOD HQ HO MDUGtQ R URPSHUOD HQ PRQWRQHV GH SHTXHxRV SHGD]RV WLUDUOD D OD EDVXUD 3HUR QXQFD OD JXDUGHV /DV UD]RQHV SRU
 54. 54. ODV FXDOHV QR GHEHV JXDUGDUOD VRQ REYLDV OR SDVDGR SDVD GR HVWi OR OLEHUDGR OLEHUDGR HVWi SDUD VLHPSUH Los sanos ltmites 0XFKDV YHFHV QRV FXHVWD GHFLU ´QRµ 1R SXHGR QR TXLHUR QR WHQJR JDQDV« 3DUD PXFKDV SHUVRQDV DFHSWDU TXH QR TXLHUH R QR SXHGH KDFHU DOJR SRU DOJXLHQ HV LQDGPLVLEOH /DV UD]RQHV GH HVWR SXHGHQ VHU YDULDV OD IRUPD HQ OD TXH QRV HGXFDURQ XQD EDMD DXWR HVWLPD TXH QRV OOHYD D SHQ VDU TXH QR QRV TXHUUiQ VL PDUFDPRV QXHVWURV OtPLWHV OD SURIXQGD QHFHVLGDG GH SD] DUPRQtD HQ ODV UHODFLRQHV R XQ DXWpQWLFR SURIXQGR GHVHR GH DXGDU D ORV GHPiV (Q HO SULPHU FDVR TXL]iV VHD VXILFLHQWH FRQ KDFHUVH FRQV FLHQWH GH TXH OD HGXFDFLyQ HV DSHQDV XQ FRQGLFLRQDPLHQ WR TXH SRGHPRV HOHJLU FRQ TXp YDORUHV R FRPSRUWD PLHQWRV TXHGDUQRV GH FXiOHV QHFHVLWDPRV GHVSUHQGHU QRV SDUD SRGHU DPDUQRV GH YHUGDG D QRVRWURV PLVPRV 3RU VXSXHVWR TXH QXHVWURV SDGUHV QRV KDQ HGXFDGR LQWHQ WDQGR GDUQRV OR PHMRU TXH KDQ SRGLGR R VDELGR 3HUR XQD YH] TXH VRPRV DGXOWRV SRGHPRV FXHVWLRQDU OR TXH QRV KDQ LQFXOFDGR GHFLGLU TXp QRV HV ~WLO GH TXp HV PHMRU OLEHUDUQRV SXHV QRV OLPLWD R QR QRV SHUPLWH VHQWLU DXWpQ WLFR $PRU 6L WH FXHVWD GHFLU TXH QR SRU PLHGR D TXH QR WH TXLHUDQ R DFHSWHQ GHEHV FRPSUHQGHU TXH HO $PRU HV MXVWDPHQWH HVR DFHSWDFLyQ $FHSWDFLyQ GH WL PLVPR WDO FXDO HUHV 3XHGHV GHFLGLU HQWRQFHV TXH VHUiV PiV VLQFHUR DXWpQWL FR TXH DO KDFHUOR HVWDUiV LQGLUHFWDPHQWH ´VHOHFFLRQDQ GRµ D OD JHQWH TXH WH URGHD
 55. 55. (Q HO FDVR GH TXH DOJXLHQ QR WH FRPSUHQGD R QR WH DFHSWH VLPSOHPHQWH SRUTXH OH KDV GLFKR QR D DOJXQD GHPDQGD R KDV H[SUHVDGR FRQ UHVSHWR WX SURSLD YHUGDG TXL]iV OR PHMRU TXH WH SXHGD RFXUULU VHD TXH HVD SHUVRQD QR VLJD KDFLHQGR SDUWH GH WX YLGD (V PXFKR PHMRU PiV VDQR WHQHU DSHQDV GRV DPLJRV TXH WH DPDQ GH YHUGDG TXH XQ PRQWyQ GH SHUVRQDV TXH VyOR TXLHUHQ IDYRUHV GH WL SHUR TXH QR DFHSWDQ XQ QR FRPR UHVSXHVWD $Vt TXH SXHGHV HPSH]DU D UHVSHWDUWH PDUFDQGR WXV OtPL WHV GH SDVR KDFHU XQD ´OLPSLH]D GH DJHQGDµ VLQ PLHGR D TXHGDUWH VROR 7~ HUHV $PRU WH HVWiV DPDQGR PiV PHMRU D FDGD GtD 1DWXUDOPHQWH DWUDHUiV D SHUVRQDV TXH SXHGDQ DPDUWH DFHSWDUWH WDO FXDO HUHV &RQItD iPDWH UHVSpWDWH Vp KRQHVWR FRQWLJR PLVPR ORV GHPiV OR KDUiQ FRQ FHUWH]D < VL DOJXLHQ HV LQFDSD] GH KDFHUOR SRU HO PRWLYR TXH VHD QR HV QHFHVDULR TXH GLVFXWDV QL WH GHILHQGDV 6LPSOHPHQWH WH DOHMDV GHMDV GH UHODFLRQDUWH FRQ HOOD 6L HV XQD SHUVRQD LPSRUWDQWH SDUD WL SXHGHV HVFULELU OD FDUWD OLEHUDGRUD OXHJR KDEODU FRQ HOOD VLQ HQIDGR GH XQ PRGR VLQFHUR FODUR /H H[SUHVDV GH XQ PRGR GLUHFWR FXiOHV VRQ WXV OtPLWHV SDUD TXH OD SHUVRQD ORV FRQR]FD SXHGD UHVSHWDUORV 5HFXHUGD TXH ORV RWURV QR HVWiQ REOLJDGRV D DGLYLQDU OR TXH WH JXVWD R OR TXH WH LUULWD OR TXH HVWiV GLVSXHVWR D KDFHU OR TXH QR KDUiV HQ QLQJ~Q FDVR (V QXHVWUD UHVSRQ VDELOLGDG GHFLU QXHVWUD YHUGDG H[SUHVDU QXHVWUDV SUHIH UHQFLDV WDPELpQ FRPXQLFDU FXiOHV VRQ QXHVWURV OtPLWHV 7HQ HQ FXHQWD TXH ORV SURSLRV OtPLWHV LUiQ FDPELDQGR SXHV WRGR HQ OD YLGD HV GLQiPLFR (Q OD PHGLGD HQ OD TXH WH DPHV PiV TXL]iV QHFHVLWHV PiV WLHPSR HVSDFLR SDUD HVWDU FRQWLJR D VRODV 2 SRU HO FRQWUDULR WDO YH] WXV OtPLWHV VH H[SDQGDQ VH KDJDQ PiV IOH[LEOHV HVWpV PiV GLVSXHVWR D YROFDUWH D ORV GHPiV SXHV WLHQHV PiV $PRU SDUD GDU FRPSDUWLU 1LQJ~Q FDPLQR HV PHMRU TXH HO RWUR FDGD XQR GH QRVRWURV HV ~QLFR LQFRPSDUDEOH < OR TXH QRV KDFH ELHQ HQ XQ
 56. 56. PRPHQWR GDGR SXHGH FDPELDU WRUQDUVH QRFLYR DO PR PHQWR VLJXLHQWH 3RU HVR HV IXQGDPHQWDO HQ FXDOTXLHU WLSR GH UHODFLyQ OD FRPXQLFDFLyQ VLQFHUD GLUHFWD H LU UHQRYDQGR ORV DFXHU GRV ORV ´FRQWUDWRVµ GH YH] HQ FXDQGR 3XHV VL W~ FDP ELDV WH YDV DPDQGR PiV PHMRU QHFHVLWDUiV VHQWLU HVRV FDPELRV HQ WX HQWRUQR FRQ ODV SHUVRQDV TXH WH UHODFLR QDV KDELWXDOPHQWH 6L HVWRV FDPELRV QR VH SURGXFHQ TXL]iV VHD HO PRPHQWR GH GHMDU XQ HVSDFLR YDFtR SDUD TXH OOHJXH RWUR WLSR GH SHUVRQDV D WX YLGD SUREDEOHPHQWH PiV DPRURVDV PiV UHVSHWXRVDV R PHQRV GHPDQGDQWHV 6L HUHV GH HVDV SHUVRQDV TXH DQVtD SD] DUPRQtD HQ WRGDV ODV UHODFLRQHV HV SUREDEOH TXH PXFKDV YHFHV FDOOHV QR H[SUHVHV WXV QHFHVLGDGHV OtPLWHV SRU PLHGR D TXH DO KDFHUOR VH JHQHUH DOJ~Q WLSR GH FRQIOLFWR FRQ ORV GHPiV 3HUR WDUGH R WHPSUDQR WRGR DTXHOOR TXH KDV FDOODGR JXDUGDGR HQ WX LQWHULRU VXUJLUi D OD VXSHUILFLH < GH UH SHQWH HVWDOODUiV HQ XQ DUUDQTXH GH HQIDGR R FDHUiV HQ IHUPR WH VHQWLUiV GHSULPLGR &RPSUHQGH TXH XQD DXWpQWLFD DUPRQtD VyOR HV SRVLEOH VL HOOD SURYLHQH GH PDQWHQHU UHODFLRQHV DELHUWDV FODUDV IUDQFDV KRQHVWDV (V PXFKR PiV VDOXGDEOH LU PDUFDQGR H[SUHVDQGR WXV OtPLWHV D GLDULR VL HV QHFHVDULR TXH DFD EDU KDFLpQGROR D WUDYpV GH XQD H[SORVLyQ GH LUD 6L FXDQGR PHQRV WH OR HVSHUDV GH UHSHQWH HVWDOODV GH HQ IDGR SRU FDXVD GH WRGDV ODV RFDVLRQHV HQ ODV FXDOHV QR H[SUHVDVWH WXV OtPLWHV QR WH FXOSHV SRU HOOR 7RPD QRWD GH WRGRV DTXHOORV LQFLGHQWHV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODV FXDOHV QR WH KDV VHQWLGR UHVSHWDGR GHFLGH FRPHQ]DU D H[SUH VDUORV DELHUWDPHQWH D SDUWLU GH DKRUD /XHJR FRQYHUVD FRQ OD SHUVRQD FRQ OD FXDO KDV GLVFXWLGR 3tGHOH VLQFHUDV GLVFXOSDV SRU KDEHUOH JULWDGR FXpQWDOH FXiO IXH HO YHUGDGHUR PRWLYR GH WX HQRMR (VWDEOHFH FRQ HOOD QXHYRV DFXHUGRV SDUD TXH OD UHODFLyQ SXHGD EDVDUVH HQ XQD DUPRQtD UHDO HQ OD FXDO DPERV VH VLHQWDQ FRQRFL GRV UHVSHWDGRV SRU HO RWUR
 57. 57. 'H HVWH PRGR D~Q XQD GLVFXVLyQ SXHGH WHQHU XQD IXQFLyQ SRVLWLYD 3XHV GHVSXpV GH ODV WRUPHQWDV VLHPSUH YXHOYH D EULOODU HO VRO (Q HO FDVR GH TXH VHDV XQD GH HVDV SHUVRQDV TXH OOHYD HQ VX FRUD]yQ HO SURIXQGR GHVHR GH DXGDU D ORV GHPiV WDPELpQ HQWRQFHV HV LPSRUWDQWH TXH SXHGDV SRQHU WXV OtPLWHV 3XHV VL QR WH FXLGDV VL QR FXLGDV GH WX YLGD H LQWHUHVHV DFDEDUiV HQIHUPR GHSULPLGR R VLQWLpQGRWH IUXVWUDGR < XQD YH] TXH DOJR GH HVWR WH VXFHGD HQWRQFHV QR SRGUiV DXGDU D QDGLH D~Q FXDQGR TXLHUDV KDFHUOR (VWD FXHVWLyQ GH SRQHU OtPLWHV GHFLU ´QRµ R ´EDVWDµ KD VLGR XQ JUDQ GHVDItR SDUD Pt &RQ DSHQDV FLQFR DxRV GH HGDG WXYH TXH FXLGDU GH PLV WUHV KHUPDQRV SHTXHxRV $Vt TXH HO KHFKR GH VHU XQD FRQVWDQWH ´FXLGDGRUDµ SDUD Pt KD VLGR DOJR QDWXUDO DOJR TXH VH VXSRQtD TXH WHQtD TXH KDFHU VLHPSUH 5HFXHUGR TXH FXDQGR FRPHQFp D SUDFWLFDU OR GH GHFLU ´QRµ KDFH D PXFKRV DxRV pVWH PH VDOtD FRQ IXHU]D D YHFHV OR JULWDED VLQ GDUPH FXHQWD DQWH HO SHGLGR PiV LQVLJQLILFDQWH TXH DOJXLHQ PH KDFtD 0H VDOtD DVt GH HVH PRGR SRU WRGRV ORV ´QRµ TXH KDEtD HVWDGR WUDJiQGRPH D OR ODUJR GH WRGD PL YLGD $Vt TXH VL WRPDV FRQVFLHQFLD GH OD LPSRUWDQFLD GH GHFLU ´QRµ FXDQGR OR VLHQWHV YHV TXH WH VDOH GH XQ PRGR EUXVFR R FRQ HQIDGR QR WH FXOSHV SRU HOOR +DV HVWDGR KDFLHQGR FRVDV D GLVJXVWR KDV VRSRUWDGR FDUJDV TXH QR WH FRUUHVSRQGtDQ KDV QHJDGR WXV QHFHVLGDGHV HQ SRV GH OD SD] OD DUPRQtD DVt TXH HV QDWXUDO TXH HO ´QRµ VDOJD FRQ IXHU]D GHVGH HO YLHQWUH 3DUD DFRUWDU HO SURFHVR QR GDxDU D ORV GHPiV SXHGHV KDFHU HO HMHUFLFLR GH OLEHUDU OD LUD PLHQWUDV GLFHV HQ YR] DOWD ´QRµ ´EDVWDµ 'H KHFKR VL OR GLFHV PLHQWUDV H[SUH VDV WX UDELD YHUiV TXH pVWD VDOH VH H[SUHVD PXFKR PiV IiFLO UiSLGDPHQWH 'LOR JUtWDOR PLHQWUDV JROSHDV FRQ WXV SXxRV HQ HO FRMtQ R OD FDPD 7H VHQWLUiV OLEHUDGR GH LQPHGLDWR OXHJR
 58. 58. SRGUiV GHFLU ´QRµ GH XQ PRGR QDWXUDO VLQ HQIDGR FRQ UHVSHWR FODULGDG $OJR TXH PH KH GLFKR D Pt PLVPD HQ YDULDV RFDVLRQHV SDUD DXGDUPH D VHQWLUPH ELHQ D~Q WHQLHQGR TXH GHFLUOH QR D DOJXLHQ HV ´(O QR DO RWUR PXFKDV YHFHV HV XQ SURIXQ GR 6Ì D PL PLVPDµ (VWD FRPSUHQVLyQ DILUPDFLyQ WH DXGDUiQ D DPDUWH DFHSWDUWH UHFRUGDU TXH HUHV XQ VHU KXPDQR QR XQD PiTXLQD GH DXGDU R GDU TXH SRU OR WDQWR WLHQHV WRGR HO GHUHFKR GH SRQHU WXV OtPLWHV 6LQ HOORV WX YLGD VHUi XQ FRQWLQXR HVWUpV HVWDUiV VLHPSUH FDQVDGR R HQIHUPR QR WHQGUiV OD HQHUJtD HO WLHPSR QHFHVDULRV SDUD FXLGDU GH WXV FRVDV R GH WL PLVPR < VL W~ QR WH FXLGDV« ¢TXLpQ OR KDUi SRU WL" (V FLHUWR TXH SXHGHQ H[LVWLU SHUVRQDV HQ WX YLGD GLVSXHV WDV D DSRDUWH FXLGDUWH FXDQGR OR QHFHVLWHV 3HUR QR SXHGHV GHSHQGHU GH HOOR SXHV SHUGHUtDV WX OLEHUWDG LQ WHUQD $GHPiV VyOR DWUDHUiV D SHUVRQDV DVt D WX UHDOLGDG VL W~ WDPELpQ WH OR EULQGDV D WL PLVPR La depresiyn /D GHSUHVLyQ HV OD VXPD GH XQ PRQWyQ GH ´SHTXHxDV LUDVµ TXH VH YDQ DFXPXODQGR HQ HO GtD D GtD VLQ VHU H[SUHVDGDV -XVWDPHQWH SRU SDUHFHU LQVLJQLILFDQWHV SRU VHQWLUODV DQWH VLWXDFLRQHV EDQDOHV FRWLGLDQDV XQR QR OHV GD LPSRUWDQ FLD QR FUHH TXH VHD QHFHVDULR KDFHU R GHFLU DOJR DFHUFD GH DTXHOOR TXH QRV HVWi HQIDGDQGR (QWRQFHV XQD PDxDQD XQR TXLHUH OHYDQWDUVH GD OD FDPD QR SXHGH 6HQFLOODPHQWH QR WLHQH IXHU]DV SDUD HUJXLUVH /D GHSUHVLyQ VH KD DSRGHUDGR $~Q DVt XQR KDFH HO HVIXHU]R VH ODYD VH YLVWH YD DO WUD EDMR 3HUR OD YLGD HO PXQGR TXH QRV URGHD SDUHFH XQD
 59. 59. IRWR HQ EODQFR QHJUR QR SRGHPRV UHtU QL VRQUHtU QR WHQHPRV JDQDV GH KDFHU QDGD (VWH HVWDGR SXHGH DFRPSDxDUQRV SRU YDULRV GtDV SHUR WDPELpQ SXHGH H[WHQGHUVH D VHPDQDV PHVHV H LQFOXVR DxRV /D PHGLFLQD VyOR FRQRFH XQ PpWRGR SDUD ´FRPEDWLUODµ OD WRPD GH DQWL GHSUHVLYRV 3HUR pVWRV FUHDQ DGLFFLyQ QR UHVXHOYHQ OD FDXVD TXH OD SURYRFy VLPSOHPHQWH HVFRQGHQ WDSDQ ORV VtQWRPDV 3RU LQFUHtEOH TXH SXHGD SDUHFHU VDOLU GH OD GHSUHVLyQ HV DOJR VHQFLOOR 'HVGH OXHJR D YHFHV HV QHFHVDULR TXH OD SHUVRQD TXH OD SDGHFH VHD DFRPSDxDGD SRU XQ SURIHVLRQDO GH OD VDOXG DOWHUQDWLYD DO PHQRV SRU XQ EUHYH SHUtRGR 3HUR HQ PXFKRV FDVRV EDVWD FRQ TXH WH DWUHYDV D H[SUHVDU WRGRV HVRV SHTXHxRV HQIDGRV TXH IXLVWH DFXPXODQGR 'D LJXDO VL OR TXH OD FDXVy KDQ VLGR DFRQWHFLPLHQWRV VLQ DSDUHQWH LPSRUWDQFLD 6LHQWHV LUD R OD KDV VHQWLGR HQ DTXHO PRPHQWR OD IXULD VLJXH DOOt DJXDUGDQGR D TXH OD UHFRQR]FDV OD H[SUHVHV (O WLHPSR HQ UHDOLGDG QR H[LVWH HV XQD LOXVLyQ XQ FRQYH QLR VRFLDO TXH KHPRV HVWDEOHFLGR SDUD SRGHU PRYHUQRV HQ HO HVSDFLR ItVLFR 3RU HVD UD]yQ D ODV HPRFLRQHV QR OHV LPSRUWD VL DTXHOOR TXH VHQWLVWH VXFHGLy KDFH XQ GtD XQ DxR R XQD GpFDGD 6L QR OD KDV UHFRQRFLGR H[SUHVDGR OLEHUDGR HQ VX PRPHQ WR OD HPRFLyQ VLJXH LQWDFWD FRPR VL OR VXFHGLGR DFDEDUD GH RFXUULU /R PiV HILFD] SDUD VDOLU GH OD GHSUHVLyQ HV FRPHQ]DU D H[SUHVDU OD LUD FRPR KH GHVFULWR DXQTXH HQ HO PRPHQWR QR VHSDV D TXp VH GHEH 3UREDEOHPHQWH QR OD VHQWLUiV QR HVWDUiV HQ FRQWDFWR FRQ HOOD SRU HVR HVWiV GHSULPLGR &RPLHQ]D GH WRGRV PRGRV D GDU SXxHWD]RV HQ HO FROFKyQ D SDWDOHDU FRQ IXHU]D D SHUPLWLU TXH WRGR WX FXHUSR VH PXHYD VH H[SUHVH FRPR OR KDFH XQ QLxR FXDQGR HVWi IXULRVR 4XL]iV DO FRPLHQ]R VHUi XQ ´KDFHU GH FXHQWDµ SHUR VL WH HPSHxDV H LQVLVWHV GH UHSHQWH VHQWLUiV XQD HQHUJtD SRGHURVD FDOLHQWH TXH UHFRUUH WX FXHUSR &R
 60. 60. PHQ]DUiV D VHQWLUWH YLYR QXHYDPHQWH PLHQWUDV H[SUHVDV HVD LQWHQVD LUD WH YHQGUiQ D OD PHQWH FRPR ODV LPiJHQHV GH XQD SHOtFXOD WRGDV OD VLWXDFLRQHV GH WX YLGD TXH WH OOHYDURQ D VHQWLUOD D~Q FXDQGR HQ VX PRPHQWR QR WH DWUHYLVWH D UHFRQRFHUOR R QR OH GLVWH LPSRUWDQFLD 6LJXH H[SUHViQGROD SHUPLWLHQGR TXH HVDV LPiJHQHV GHV ILOHQ DQWH WXV RMRV VH YDDQ OLEHUDQGR DVt HO SDVDGR TXH WH OOHYy D HVH HVWDGR 6L SDGHFHV GHSUHVLyQ GHVGH KDFH FLHUWR WLHPSR WHQGUiV TXH KDFHU HVWR D GLDULR GXUDQWH DOJXQRV GtDV < FDGD YH] TXH OR KDJDV WH VHQWLUiV FRQ PiV HQHUJtD FRQ PiV JDQDV GH PRYHUWH KDFHU FRVDV KDVWD TXH ILQDOPHQWH WH VHQ WLUiV OLEUH H LQYHQFLEOH /XHJR GHEHV HVWDEOHFHU XQ SODQ GH SUHYHQFLyQ FDGD YH] TXH VXFHGD DOJR TXH WH GH UDELD SRU PiV LQVLJQLILFDQWH TXH SDUH]FD DTXHOOR TXH OD SURYRFD UHJtVWUDOR 7RPD FRQVFLHQFLD 0XFKDV YHFHV EDVWDUi FRQ TXH OH FRPXQLTXHV D DOJXLHQ GH XQ PRGR GLUHFWR FODUR TXH DTXHOOR TXH KDFH R GLFH WH PROHVWD OH SLGHV SRU IDYRU TXH GHMH GH KDFHUOR 2WUDV YHFHV WHQGUiV TXH SODQWHDUWH VL HVD SHUVRQD WUDEDMR R VLWXDFLyQ UHDOPHQWH WH HV EHQHILFLRVD SXHVWR TXH VL WH OOHYD D HVWDU VLHPSUH HQRMDGR TXL]iV QR VHD DGHFXDGR SDUD WL R QHFHVLWH SDVDU SRU DOJXQRV FDPELRV < HQ RWUDV VLWXDFLRQHV QR SRGUiV KDFHU QDGD GH LQPHGLDWR SHUR HQWRQFHV SXHGHV H[SUHVDU HVD LUD HQ WX FXDUWR QR HVSHUDU D FDHU QXHYDPHQWH HQ GHSUHVLyQ SDUD GHVFDUJDUOD OLEHUDUOD 5HFXHUGD TXH OD LUD WLHQH XQD IXQFLyQ WH HPSRGHUD WH OOHYD D WRPDU DFFLyQ 6yOR VH WRUQD HQIHUPL]D FXDQGR OD LJQRUDV OD RFXOWDV QR OD H[SUHVDV R VH OD SURHFWDV D ORV GHPiV
 61. 61. El miedo $XQTXH D YHFHV QR OR SDUH]FD HO PLHGR HV VXPDPHQWH GHVWUXFWLYR <R PH DWUHYHUtD D GHFLU TXH HQ UHDOLGDG HV OD ~QLFD HPRFLyQ YHUGDGHUDPHQWH QHJDWLYD SXHV QR QRV FRQGXFH D QDGD D QR VHU D OD PXHUWH HQ YLGD (O PLHGR EORTXHD OD HQHUJtD QR QRV SHUPLWH YLYLU QL DPDU SXHV QRV SDUDOL]D (VWD HPRFLyQ VXHOH VHU OD EDVH GH RWUDV (Q PiV GH XQD RFDVLyQ FUHHUHPRV TXH HVWDPRV HQIDGDGRV SHUR GHEDMR GH HVD LUD OR TXH VH RFXOWD HV HO PLHGR +D GLVWLQWRV QLYHOHV GH PLHGR VLHQGR HO GH OD VXSHUYL YHQFLD HO ~QLFR PLHGR QDWXUDO VDQR 6L WH DSXQWDQ FRQ XQD SLVWROD SRU HMHPSOR HVH H[FHVR GH DGUHQDOLQD TXH HO FXHUSR SURGXFH SXHGH DXGDUWH D VDOYDU WX YLGD 3HUR VHQWLU PLHGR DQWH FXDOTXLHU VLWXDFLyQ QXHYD HQ OXJDU GH VHQWLU H[FLWDFLyQ FXULRVLGDG R LQWHUpV KDFH TXH QR YLYDV 2 TXH YLYDV DO PtQLPR GH WX FDSDFLGDG OOHYDQGR XQD H[LVWHQFLD FyPRGD VHJXUD SHUR FDUHQWH GH SDVLyQ FUHFLPLHQWR JUDWLWXG SRU OD YLGD 2WUD UD]yQ SRU OD FXDO HO PLHGR HV WDQ GHVWUXFWLYR HV TXH WLHQH OD FXDOLGDG GH VHU FRPR XQ JUDQ LPiQ (O PLHGR KDFH TXH DWUDLJDPRV D QXHVWUD YLGD MXVWDPHQWH DTXHOOR TXH WHPHPRV 6HPHMDQWH DWUDH D VHPHMDQWH HVWD OH XQLYHUVDO VH SXH GH FRPSUREDU FODUDPHQWH FXDQGR VHQWLPRV PLHGR <R SXGH SHUFLELU HVWR SRU SULPHUD YH] FXDQGR WHQtD GLH] DxRV 'H PLV WUHV KHUPDQRV OD ~QLFD TXH VHQWtD PLHGR D ORV SHUURV HUD PL KHUPDQD SHTXHxD < FDGD YH] TXH ORV FXDWUR VDOtDPRV GH SDVHR QRV FUX]iEDPRV FRQ XQ SHUUR SRU HO FDPLQR pVWH LED GLUHFWR KDFLD PL KHUPDQLWD (O DQLPDO VH DFHUFDED D HOOD SDUD ODPHUOH OD PDQR R VLPSOH PHQWH ROIDWHDUOD SHUR HOOD VH SRQtD WDQ KLVWpULFD TXH DO ILQDO HO SHUUR OH ODGUDED
 62. 62. (VWD VLWXDFLyQ VH UHSLWLy WDQWDV YHFHV TXH D~Q VLHQGR XQD QLxD SHUFLEt FXiO HUD HO SUREOHPD PL KHUPDQD DWUDtD D ORV SHUURV SXHV OHV WHQtD PLHGR /H DXGp D YHQFHUOR LQGDJDQGR OD UD]yQ GH VX WHPRU (Q WRQFHV GHVFXEUt TXH XQD DPLJXLWD VXD GH OD HVFXHOD VH OR KDEtD LQFXOFDGR FRQWiQGROH KLVWRULDV HVSDQWRVDV DFHUFD GHO SHUUR GH VX DEXHOR <R GHGXMH TXH HO DQLPDO HUD DJUHVLYR SXHV SUREDEOHPHQWH HVWDED VLHPSUH DWDGR VH OR H[SOLTXp D PL KHUPDQD HOOD DFHSWy GHMDU SDUWLU VX PLH GR < D SDUWLU GH HVH GtD DPEDV FRPSUREDPRV VRQULHQWHV FyPR ORV SHUURV SDVDEDQ GH ODUJR OD LJQRUDEDQ GXUDQWH QXHV WURV SDVHRV GLDULRV (O PLHGR HV DOJR TXH DSUHQGHPRV GHVGH OD QLxH] 1XHVWURV SDGUHV R SDULHQWHV FRQ HO DIiQ GH FXLGDUQRV SURWHJHU QRV QRV SURHFWDQ VXV SURSLRV PLHGRV TXH OXHJR VH LQ WHUQDOL]DQ 2 HQWRQFHV XWLOL]DQ ODV DPHQD]DV QRV LQFXO FDQ HO PLHGR SDUD ´HGXFDUQRVµ REOLJDUQRV D REHGHFHU OHV /RV QLxRV SHTXHxRV VDOYR HQ FRQWDGDV H[FHSFLRQHV QR WHPHQ D QDGD QL D QDGLH 3HUR D PHGLGD TXH YDQ FUHFLHQ GR FRPLHQ]DQ D VHQWLU WHPRUHV D GLYHUVDV FRVDV VLWXDFLR QHV OD PDRUtD GH ODV YHFHV HVRV PLHGRV QR WLHQHQ HO PHQRU IXQGDPHQWR $ YHFHV HO PLHGR HV DOJR TXH VHQWLPRV R H[SHULPHQWDPRV HQ XQ PRPHQWR GDGR HQ HO SDVDGR OXHJR OR SURHFWD PRV HQ HO IXWXUR TXH HV VLHPSUH LQFLHUWR 3HUR HQWUH HO SDVDGR IXWXUR VyOR H[LVWH XQD ~QLFD UHDOL GDG HO PRPHQWR SUHVHQWH < VL OR REVHUYDV FRQ DWHQFLyQ YHUiV TXH QR WHPHV DOJR TXH HVWiV YLYLHQGR HQ XQ GHWHU PLQDGR PRPHQWR 6LHPSUH WHPHV DOJR TXH D~Q QR KD VX FHGLGR < QR WLHQHV OD PHQRU SRVLELOLGDG GH VDEHU TXp WH GHSDUDUi HO IXWXUR SXHV OD YLGD SXHGH VRUSUHQGHUWH JUD WDPHQWH D FDGD VHJXQGR 3HUR HV WDQWR HO PLHGR TXH VLHQ WHV SRU HO IXWXUR TXH WDPSRFR HUHV FDSD] GH GLVIUXWDU HO DTXt DKRUD
 63. 63. /D VLWXDFLyQ HQ OD FXDO DSURYHFKp SDUD REVHUYDU D IRQGR HVWD FODVH GH PLHGR IXH FXDQGR FRPHQFp D FRQGXFLU 6L VDEtD TXH DO GtD VLJXLHQWH WHQGUtD TXH LU HQ PL QXHYR FR FKH D DOJ~Q ODGR VHQWtD LQWHQVRV DWDTXHV GH PLHGR 0H ODWtD HO FRUD]yQ FRQ IXHU]D PH FRVWDED FRQFHQWUDUPH SDUD KDFHU DOJR PH WHPEODED HO SXOVR QR FRQVHJXtD GRUPLU HQ WRGD OD QRFKH $O OHYDQWDUPH SRU OD PDxDQD OD VLWXDFLyQ HUD UHDOPHQWH DQJXVWLRVD KRUDV PiV WDUGH WHQGUtD TXH FRQGXFLU QR WHQtD OD PHQRU LGHD GH FyPR OR KDUtD 3HUR GH DOJ~Q PRGR EDMDED ODV HVFDOHUDV GH PL FDVD VD FDED ODV OODYHV GH PL EROVR LQWURGXFtD OD OODYH FRUUHVSRQ GLHQWH HQ OD FHUUDGXUD DEUtD OD SXHUWD GH PL FRFKH 0H VHQWDED GHWUiV GHO YRODQWH PH DMXVWDED HO FLQWXUyQ YHULILFDED TXH HVWXYLHUDQ ELHQ FRORFDGRV ORV HVSHMRV UH WURYLVRUHV < HQ HO SUHFLVR PRPHQWR HQ TXH TXLWDED HO IUHQR GH PDQR SRQtD HQ PDUFKD HO FRFKH SHUFLEtD TXH HO PLHGR VH KDEtD HVIXPDGR SRU FRPSOHWR <D HVWDED DOOt FRQGXFLHQGR HQ HO PRPHQWR SUHVHQWH 7RGD PL DWHQFLyQ VH IRFDOL]DED HQ OR TXH KDFtD HQ ORV RWURV YHKtFXORV TXH FLUFXODEDQ HQ ORV SHDWRQHV HQ ODV VHxDOHV GH WUiILFR 1R KDEtD OXJDU SDUD VHQWLU PLHGR $O FDER GH XQRV GtDV WRGD OD VLWXDFLyQ VH UHSLWLy 9ROYt D VHQWLU PLHGR SRUTXH DO GtD VLJXLHQWH GHEHUtD FRQGXFLU KDVWD XQ OXJDU DOHMDGR GH OD FLXGDG 9ROYt D WHQHU WDTXLFDUGLD VHQWt GH QXHYR FRQIXVLyQ PH SDVp RWUD QRFKH HQ YHOD 3DUD FRPSUREDU XQD YH] PiV TXH XQD YH] TXH HQIUHQWDED OD VLWXDFLyQ HQ HO SUHVHQWH HO PLHGR GHVDSDUHFtD /D VLJXLHQWH YH] TXH VXSH TXH WHQGUtD TXH FRQGXFLU DO RWUR GtD PH QHJXp D HQWUDU HQ HVH FtUFXOR YLFLRVR DE VXUGR 6LPSOHPHQWH UHFRUGp TXH HO PLHGR HUD XQD WUDPSD FUHDGD SRU PL PHQWH 'HFLGLGDPHQWH VHQWLU R QR PLHGR GHSHQGtD GH Pt H[FOXVLYDPHQWH 7RPp OD GHWHUPLQDFLyQ GH FRQILDU HQ PL FDSDFLGDG GH FRQGXFLU ELHQ PH UHODMp $ SDUWLU GH HQWRQFHV FXDQGR GH YH] HQ FXDQGR OD PHQWH PH TXLHUH WHQGHU OD PLVPD WUDPSD UHFXHUGR OD FODYH OD OODYH PDHVWUD DQFODUPH HQ HO DTXt DKRUD
 64. 64. (VWR UHVXOWD PiV IiFLO GH KDFHU VL XQR PHGLWD REVHUYD OD PHQWH GHVGH KDFH FLHUWR WLHPSR 3HUR WDPELpQ HV SRVLEOH DQFODUVH HQ HO DKRUD FRQ WRGRV ORV VHQWLGRV ItVLFRV SXHV HO FXHUSR VLHPSUH HVWi HQ HO PRPHQWR SUHVHQWH (O FXHUSR VLHPSUH VH KDOOD HQ HO DTXt DKRUD < HO PLHGR QRV OOHYD D SHQVDU HQ DOJ~Q ´PDOµ IXWXUR FXDQGR HQ UHDOLGDG QXHVWUR IXWXUR SXHGH OOHJDU D VHU PD UDYLOORVR $OJR TXH WDPELpQ DXGD SDUD DQFODUVH HQ HO FXHUSR VX SHUDU HO PLHGR HV VHQWLU HO FRQWDFWR GH QXHVWURV SLHV FRQ OD WLHUUD (QUDL]DUQRV HQ OD WLHUUD QRV EULQGD VHJXULGDG VRVWpQ %DLODU R FRUUHU WDPELpQ SXHGH VHU UHFRPHQGDEOH SXHV HO PLHGR WHQVD ORV P~VFXORV EORTXHD OD HQHUJtD 6L FRUUHV R EDLODV FRQ LQWHQVLGDG DO FDER GH XQ UDWR HV WDUiV QXHYDPHQWH DQFODGR HQ HO FXHUSR HQ HO DTXt DKR UD 7H VHQWLUiV UHODMDGR OOHQR GH HQHUJtD OD PHQWH HV WDUi PiV VHUHQD GHMDUi GH FUHDU PLHGRV SRU XQ IXWXUR TXH D~Q QR H[LVWH 7DPELpQ H[LVWHQ RWUD FODVH GH PLHGRV ORV TXH OOHYDPRV HQ OD PHQWH LQFRQVFLHQWH TXH QRV GRPLQDQ VLQ TXH QRV SHUFDWHPRV GH HOOR 3HUR WDUGH R WHPSUDQR OD YLGD WH WUDH OD RSRUWXQLGDG GH TXH ORV DIURQWHV GH TXH WH KDJDV FRQVFLHQWH GH TXH HVRV PLHGRV HVWi DKt HVSHUDQGR D TXH ORV UHFRQR]FDV SDUD SRGHU VXSHUDUORV )RELDV SDWURQHV GH FRPSRUWDPLHQWRV GHIHQVLYRV UHSHWL WLYRV SiQLFR LQH[SOLFDEOH DQWH VLWXDFLRQHV FRUULHQWHV HWF SXHGHQ VHU HQIUHQWDGRV VDQDGRV GH XQ PRGR IiFLO VL HQFXHQWUDV D XQ SURIHVLRQDO FXDOLILFDGR $IRUWXQDGDPHQWH KH SRGLGR DXGDU D PXFKD JHQWH D VX SHUDU VXV PLHGRV HQ OD PDRUtD GH ORV FDVRV HVWR KD VLGR SRVLEOH FRQ SRFDV VHVLRQHV (O PLHGR VL HVWi YDUDGR HQ WL GHVGH KDFH FLHUWR WLHPSR SXHGH PDQLIHVWDUVH HQ WX FXHUSR HQ OD IRUPD GH HQIHUPH GDGHV GHO ULxyQ OD YHMLJD
 65. 65. 6L HVWH HV WX FDVR WH UHFRPLHQGR TXH EXVTXHV OD DXGD GH XQ WHUDSHXWD GH OD PHGLFLQD DOWHUQDWLYD 1R WH DFRQVHMR TXH UHFXUUDV D OD DXGD GH OD PHGLFLQD WUDGLFLRQDO SXHV pVWD WUDEDMDUi VyOR FRQ ORV VtQWRPDV DXGiQGRWH D HOLPL QDU ODV SLHGUDV GH WXV ULxRQHV SRU HMHPSOR 3HUR QR KDUi QDGD FRQ OD FDXVD GHO SUREOHPD TXH HV HO PLHGR 3RU OR FXDO QR WH H[WUDxHV VL DO FDER GH DOJXQRV DxRV YXHOYHV D WHQHU SLHGUDV HQ ORV ULxRQHV X RWUR WLSR GH VtQWRPD 2WUD IRUPD HQ OD TXH VH PDQLILHVWD HO PLHGR HV D WUDYpV GH ORV DFFLGHQWHV 3XHGHQ VHU OHYHV FRPR OD WRUFHGXUD GH XQ WRELOOR XQ JROSH R XQD FDtGD SHUR WDPELpQ SXHGHQ VHU DFFLGHQWHV PiV JUDYHV (O FXHUSR HV QXHVWUR JUDQ DOLDGR QRV YD PRVWUDQGR GH PRGRV PX FODURV TXp HV OR TXH HQ UHDOLGDG HVWDPRV VLQWLHQGR /R RSXHVWR DO PLHGR HV OD FRQILDQ]D < OD FRQILDQ]D SUR YLHQH VLHPSUH GHO $PRU 'HO $PRU TXH HUHV GHO $PRU TXH 'LRV R OD YLGD WLHQH SRU WL 0XFKD JHQWH FUHH TXH OR RSXHVWR DO $PRU HV HO RGLR 3HUR QR HV DVt (O RGLR HV OD RWUD FDUD GHO $PRU HV HO $PRU LQYHUWLGR &XDQGR SRU OD UD]yQ TXH VHD DOJXLHQ QR TXLHUH UHFRQRFHU TXH DPD D XQD GHWHUPLQDGD SHUVRQD HQWRQFHV OH RGLD 3LHQVD FRQWLQXDPHQWH HQ HOOD EXVFD PDQHUDV GH KHULUOH WRGD VX HQHUJtD WLHPSR VH GLULJHQ HQ GLUHFFLyQ D OD SHU VRQD TXH RGLD OR PLVPR TXH VXFHGH FXDQGR VH DPD D DOJXLHQ (Q UHDOLGDG HO RGLR HV $PRU TXH QR HV H[SUHVDGR DGHFXD GDPHQWH 6L D SHVDU GHO RUJXOOR KHULGR GHO GRORU R HO GHV SHFKR OD SHUVRQD SXHGH UHFRQRFHU TXH VLJXH DPDQGR DO RWUR HO RGLR VH HVIXPDUi GH LQPHGLDWR /R TXH GH YHUGDG VH RSRQH DO $PRU HV HO PLHGR (O $PRU H[SDQGH XQH GLVXHOYH ORV OtPLWHV $WUDH SHUVRQDV VL WXDFLRQHV PiJLFDV PDUDYLOORVDV (O PLHGR SRU HO FRQWUDULR EORTXHD WRGD OD HQHUJtD QRV WHQVLRQD FRQWUDH FUHD EDUUHUDV GHIHQVDV OtPLWHV < DWUDH VLWXDFLRQHV GRORURVDV R FDyWLFDV
 66. 66. 6HQWLU $PRU HV HO PHMRU DQWtGRWR FRQWUD HO PLHGR (Q OD PHGLGD HQ TXH WH DPHV SRGUiV FRQILDU PiV HQ WL PLVPR HQ WX FDSDFLGDG GH HQIUHQWDU VXSHUDU FXDOTXLHU GHVDItR TXH VH SUHVHQWH HQ WX YLGD $OJR TXH PH GLJR D Pt PLVPD TXH PH DXGD PXFKR D OD KRUD GH WHQHU TXH YpUPHODV FRQ XQD VLWXDFLyQ QXHYD GHVDILDQWH HV ´<R SXHGR FRQ HVWR R WHQJR OD IRUWDOH]D ORV UHFXUVRV LQWHUQRV SDUD HQIUHQWDUOR 'H QR VHU DVt OD YLGD QR HVWDUtD SRQLpQGRPH HQ HVWD VLWXDFLyQ £<R SXHGR µ 7DO YH] VHD QDWXUDO VHQWLU FLHUWD LQTXLHWXG DQWH VLWXDFLR QHV QXHYDV (O PLHGR VH WRUQD UHDOPHQWH GHVWUXFWLYR FXDQGR SHUPLWLPRV TXH QRV SDUDOLFH (QWRQFHV QR YLYLPRV QR QRV DUULHVJDPRV QR QRV DEULPRV D H[SHULPHQWDU QXH YDV VLWXDFLRQHV R UHODFLRQHV SRUTXH VHQWLPRV PLHGR 3HUR VL D~Q VLQWLHQGR FLHUWD LQTXLHWXG DYDQ]DV GH WRGRV PRGRV HQVHJXLGD SHUFLELUiV TXH HO PLHGR HUD LQIXQGDGR OR SRGUiV WHQHU HQ FXHQWD OD SUy[LPD YH] TXH TXLHUDV R QHFHVLWHV DEULUWH D OR QXHYR &RQ HO SDVR GHO WLHPSR GHVSXpV GH KDEHUWH DELHUWR D XQD VHULH GH QXHYDV H[SHULHQFLDV HO PLHGR D QR HVWDUi SUHVHQWH 0LUDUiV KDFLD DWUiV YHUiV FXiQWDV VLWXDFLRQHV QXHYDV GHVDILDQWHV KDV HQIUHQWDGR D OR ODUJR GH WRGD WX YLGD WH WRUQDUiV XQD SHUVRQD YDOLHQWH LQWUpSLGD 3RGUiV PLUDU KDFLD GHODQWH FRQ IH FRUDMH +D PXFKDV WpFQLFDV TXH SXHGHQ DXGDU D VXSHUDU HO PLH GR 8QD GH HOODV HV XVDU WX PHQWH UDFLRQDO SDUD FRQWUD UUHVWDU OR LUUDFLRQDO GHO PLHGR 3XHV OD JUDQ PDRUtD GH ORV PLHGRV VRQ DVt LUUDFLRQDOHV VLQ IXQGDPHQWR (Q HO FDVR GH TXH HVWpV HQ XQD FLUFXQVWDQFLD TXH WH SUR YRTXH PLHGR SXHGHV HVFULELU XQD OLVWD GH WRGR DTXHOOR TXH WHPHV 7RGRV ORV PDOHV ODV SHQXULDV TXH WX PLHGR WH GLFH TXH WH VXFHGHUiQ VL VLJXHV DGHODQWH HQ HVD VLWXDFLyQ < OXHJR HVFULEHV R PHGLWDV DFHUFD GH ODV SRVLELOLGDGHV UHDOHV GH TXH HVR VXFHGD 7H VRUSUHQGHUiV DO FRPSUREDU TXH HQ UHDOLGDG KD PX SRFDV SRVLELOLGDGHV GH TXH UHDO PHQWH VXFHGD OR TXH HO PLHGR WHPH
 67. 67. (O PLHGR WDPELpQ VXUJH SRU XQD IDOWD GH LQIRUPDFLyQ 3RU HVR VL KD XQD VLWXDFLyQ R SHUVRQD TXH WH SURYRFD WHPRU OR PHMRU TXH SXHGHV KDFHU HV UHFDEDU LQIRUPDFLyQ DO UHV SHFWR 6L VH WUDWD GH DOJXLHQ WyPDWH HO WLHPSR QHFHVDULR SDUD FRQRFHUOD PHMRU &RQ UHVSHWR KD]OH SUHJXQWDV DFHU FD GH DTXHOOR TXH WH LQIXQGH GHVFRQILDQ]D GXGDV R DSUHQVLyQ 5HFXHUGD TXH XQ LQJUHGLHQWH GHO $PRU HV FR QRFHU DO FRQRFHU PHMRU DO RWUR SRGUiV DPDUOH DFHS WDUOH VLQ ORV OtPLWHV TXH FUHD HO PLHGR 2 HQWRQFHV SXHGHV GHFLGLU QR UHODFLRQDUWH FRQ HVD SHUVRQD SHUR QR VHUi XQD GHFLVLyQ EDVDGD HQ HO PLHGR VLQR HQ OD FRPSUHQVLyQ GH TXH QR HV FRPSDWLEOH FRQWLJR 6L HO PLHGR VXUJH DQWH XQD GHWHUPLQDGD VLWXDFLyQ WDP ELpQ HQ HVH FDVR HV LPSRUWDQWH TXH WH LQIRUPHV DFHUFD GH pVWD +D] WRGDV ODV SUHJXQWDV FRQYHQLHQWHV KDVWD TXH VLHQWDV FODUDPHQWH TXH QR KD OXJDU SDUD HO WHPRU 4XL]iV VLHQWDV OD OLJHUD LQTXLHWXG SURSLD GH HVWDU DEULpQGRWH D DOJR GHVFRQRFLGR SHUR SRGUiV DIURQWDUOR GH WRGRV PRGRV SXHV HO PLHGR QR WH HVWDUi SDUDOL]DQGR < KDVWD HV SRVLEOH WUDQVIRUPDU HVD LQTXLHWXG HQ XQD HPRFLyQ SRVLWLYD FRPR OD PRWLYDFLyQ OD FXULRVLGDG R OD H[FLWDFLyQ GH HVWDU HP EDUFiQGRWH HQ XQD QXHYD H[SHULHQFLD TXH WH WUDHUi PiV FUHFLPLHQWR 8Q PLHGR PX DUUDLJDGR HQ OD VRFLHGDG RFFLGHQWDO HV HO PLHGR D OD PXHUWH (V XQ FRQGLFLRQDPLHQWR FXOWXUDO LP SXHVWR SRU OD UHOLJLyQ OD HGXFDFLyQ TXH KHPRV UHFLELGR 3XHV HQ RWUDV FXOWXUDV OD PXHUWH HV YLYLGD FRPR XQ SURFH VR QDWXUDO TXH IRUPD SDUWH GH OD YLGD < HQ UHDOLGDG QR HV XQ ILQ VLQR XQD FXOPLQDFLyQ (Q DOJXQRV SDtVHV FRPR OD ,QGLD SRU HMHPSOR OD PXHUWH GH XQD SHUVRQD HV FHOHEUDGD FRQ P~VLFD IORUHV GDQ]D SXHV OD FRQVLGHUDQ XQD OLEHUDFLyQ /RV LQGLRV GH DOJXQDV WULEXV GH %UDVLO OD YLYHQ GH XQ PRGR WDQ QDWXUDO TXH FXDQGR VLHQWHQ TXH HO PRPHQWR GH PRULU VH DYHFLQD VH DFXHVWDQ HQ XQD KDPDFD OD DJXDUGDQ FRQ SDFLHQFLD DFHSWDFLyQ 'HMDQ GH DOLPHQWDUVH VH GHGL FDQ VLPSOHPHQWH D HVSHUDUOD VLQ GUDPDV LQTXLHWXG QL GHVRODFLyQ
 68. 68. 6L VLHQWHV XQ SURIXQGR PLHGR D OD PXHUWH HVWXGLD FyPR OD H[SHULPHQWDQ RWUDV FXOWXUDV TXH VRQ PiV DQWLJXDV VD ELDV TXH OD QXHVWUD (VWR WH DPSOLDUD OD YLVLyQ SRGUiV HQWRQFHV VXSHUDU XQ PLHGR TXH HQ UHDOLGDG QR HV RWUD FRVD TXH IDOWD GH LQIRUPDFLyQ $FWXDOPHQWH HO WHPRU D OD IDOWD GH GLQHUR UHFXUVRV HVWi FUHFLHQGR D SDVRV DJLJDQWDGRV /D FULVLV HFRQyPLFD SRU OD TXH HVWi SDVDQGR WRGR HO PXQGR FUHD SURIXQGRV VHQWL PLHQWRV GH PLHGR H LQFHUWLGXPEUH < ORV PHGLRV GH ´FRPXQLFDFLyQµ DOLPHQWDQ HVWH PLHGR SXHV ORV SROtWLFRV TXH PDQHMDQ HVWD ´LQIRUPDFLyQµ SRU GHWUiV GHO HVFHQDULR WLHQHQ LQWHUHVHV FUHDGRV 6L OD JHQWH VLHQWH PLHGR SXHGH VHU FRQWURODGD PDQLSXODGD 3HUR PiV DOOi GH OR TXH ORV SROtWLFRV ODV UHOLJLRQHV QRV TXLHUDQ KDFHU FUHHU VHQWLU OD YHUGDG HV TXH FDGD XQR GH QRVRWURV FUHD VX SURSLD UHDOLGDG D FDGD PRPHQWR < VL WH DPDV FUHDUiV UHDOLGDGHV DPRURVDV SDUD WL DXQTXH SDUD HOOR WHQJDV TXH DOHMDUWH GH ODV RSLQLRQHV FUHHQFLDV GH ODV PDVDV 'HMDU GH OHHU HVFXFKDU ODV QRWLFLDV SXHGH VHU XQ PRGR DPRURVR GH FXLGDUWH HYLWDU VHU LQYDGLGR SRU SHQVDPLHQ WRV FUHHQFLDV QHJDWLYRV &DGD YH] KD PiV OLEURV YLGHRV FXUVRV TXH HQVHxDQ D PDQLIHVWDU OD SURSLD UHDOLGDG FRQ FRQVFLHQFLD ,QIRUPDU QRV DSUHQGHU DFHUFD GH OD SURVSHULGDG FRQRFHU ODV OH HV GH OD DEXQGDQFLD HVWXGLDU QXHYDV PDQHUDV GH UHOD FLRQDUQRV FRQ HO GLQHUR HV VXPDPHQWH LPSRUWDQWH HQ HV WRV WLHPSRV 'H HVWH PRGR QR VHQWLPRV PLHGR VLQR OD SURIXQGD PRWLYDFLyQ SDUD KDFHU ORV FDPELRV QHFHVDULRV HQ QXHVWUD PDQHUD GH SHQVDU VHQWLU DFWXDU 0iV DGHODQWH HQ HO FDStWXOR TXH KDEOD DFHUFD GH ORV PL ODJURV GHVFXEULUiV PDQHUDV GH DWUDHU DTXHOOR TXH TXLHUHV GHVGH HO $PRU OD FRQILDQ]D 3XHV HO $PRU HV OD PDRU IXHU]D GHO XQLYHUVR VL HVWiV DOLQHDGR FRQ HVWD HQHUJtD SRGUiV DWUDHU OD UHDOLGDG TXH GHVHDV OD TXH GH YHUGDG WH PHUHFHV VLQ LPSRUWDU OR TXH OD PDRUtD FUHD R SLHQVH (O PLHGR SXHGH OOHJDU D QLYHOHV PX SURIXQGRV KDVWD TXH HQ XQ PRPHQWR GDGR FRPSUHQGHPRV TXH HO PDRU WHPRU

×