Anzeige

سئو داخلی.pdf

6. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a سئو داخلی.pdf(20)

Último(20)

Anzeige

سئو داخلی.pdf

 1. ‫چیست؟‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬
 2. ‫عناوین‬ ‫فهرست‬  ‫چیست؟‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬  ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫علت‬  ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫تفاوت‬  ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫لیست‬ ‫چک‬  ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫فاکتورهای‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬  URL  ‫تگ‬ ‫عنوان‬  ‫تگ‬ Alt  ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫هدرها‬  ‫توضیحات‬ ‫متا‬  ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬  ‫تصاویر‬  ‫لینک‬ ‫های‬ ‫داخلی‬  ‫لینک‬ ‫های‬ ‫خارجی‬  ‫محتوا‬
 3. ‫یا‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ on page seo ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫آن‬ ‫رتبه‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫اقداماتی‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ .
 4.  ‫باالتر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫می‬ ‫برد‬ .  ‫کمک‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫کند‬‫می‬ .  ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫می‬ ‫دهد‬ .  ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫بلندمدت‬ ‫ارزش‬ ‫می‬ ‫کند‬ .  ‫شما‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افزایش‬ ‫می‬ ‫دهد‬ .  ‫جذب‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫مشتریان‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنید‬ .  ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بخشد‬ .
 5. ‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫تفاوت‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫ت‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ببخشیم‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سایتمان‬ ‫رتبه‬ . ‫اما‬ ‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزهایی‬ ‫همه‬ ‫ما‬ ‫اتفاق‬ ‫می‬ ‫افتد‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ایتمان‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کند‬ . ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫مانند‬ ،‫ها‬ ‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ‫و‬ ...
 6. ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫لیست‬ ‫چک‬  URL  ‫عنوان‬ ‫تگ‬  ‫تگ‬ Alt  ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫هدرها‬  ‫متا‬ ‫توضیحات‬  ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬  ‫تصاویر‬  ‫لینک‬ ‫داخلی‬ ‫های‬  ‫لینک‬ ‫خارجی‬ ‫های‬  ‫محتوا‬
 7. URL  ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ URL ‫کنید‬ ‫استفاده‬ .  ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هدف‬ .  ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫توصیفی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ .  ‫از‬ URL ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مختصر‬ ‫و‬ ‫کوتاه‬ .  ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلمات‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬ ‫خط‬ ‫از‬ .
 8. ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ title tag  ‫جذابی‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫عنوان‬ ‫شود‬ ‫مخاطبان‬ ‫ترغیب‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ .  ‫کلمه‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫کلیدی‬ ‫کنید‬ .  ‫به‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫عنوان‬ ‫طول‬ . ‫بین‬ ‫باید‬ ‫عنوان‬ ‫طول‬ ۵۰ ‫تا‬ 6۰ ‫باشد‬ ‫کاراکتر‬ .  ‫برای‬ ‫ن‬ ‫فکر‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫صفحات‬ ‫دارید‬ ‫تکراری‬ .
 9. ‫یا‬ ‫جایگزین‬ ‫متن‬ alt tag ‫تگ‬ Alt ‫می‬ ‫ویدیو‬ ‫یا‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬ ‫درباره‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ، ‫دهد‬ . ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ alt • ‫جایگز‬ ‫متن‬ ،‫نشوند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫تصاویر‬ ‫وقتی‬ ‫یا‬ ‫ین‬ ‫تگ‬ alt ‫بفهمد‬ ‫را‬ ‫تصویر‬ ‫محتوای‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫خواننده‬ ‫به‬ . • ‫تگ‬ alt ‫موتورهای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫محتوای‬ ‫هم‬ ‫جستجو‬ ‫تصاویر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫متوجه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫باالتری‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ .
 10. ‫یا‬ ‫ها‬ ‫عنوان‬ headers ‫مزایای‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫هدرهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محتوا‬ • ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫متن‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫تمایل‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫خوانایی‬ . • ‫همچنین‬ ‫ها‬ ‫زیرعنوان‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫محتوای‬ ‫تا‬ ‫درک‬ ‫تر‬ ‫کند‬ . ‫ها‬ ‫عنوان‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ o ‫در‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫اصلی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ H1 ‫بیاید‬ . o ‫از‬ ‫دوتا‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ H2 ‫در‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ها‬ H3 ‫بگنجانید‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ . o ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫فرعی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ .
 11. ‫یا‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ meta discription ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوتاهی‬ ‫توضیح‬ ،‫متا‬ ‫توضیحات‬ ،‫جو‬ ‫نمایش‬ ‫شود‬‫می‬ ‫داده‬ . ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬  ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫بگنجانید‬ .  ‫تو‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫محتوای‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫کند‬ ‫صیف‬ .  ‫بنو‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫یعنی‬ ‫کنید؛‬ ‫نگاه‬ ‫تبلیغ‬ ‫یک‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫که‬ ‫یسید‬ ‫صف‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مجاب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫شود‬ ‫شما‬ ‫حه‬ .  ‫بین‬ ‫باید‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫طول‬ 7۰ ‫تا‬ 16۰ ‫باشد‬ ‫کاراکتر‬ .
 12. ‫یا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ keywords ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫چه‬ ‫درباره‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫است‬ . ‫نکته‬ 1 ‫چگالی‬ ‫رعایت‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کنید‬ . ‫استفاده‬ ‫چراکه‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫لمه‬ ‫کلیدی‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬ . ‫نکته‬ 2 ‫عالوه‬ ‫برکلمه‬ ‫طوال‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫یا‬ ‫مترادف‬ ،‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫سایر‬ ،‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫کلیدی‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نی‬ ‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫زیرا‬ ،‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .
 13. ‫یا‬ ‫تصاویر‬ images ‫محتواهایی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مرتبط‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫شود‬ ‫بدون‬ ‫محتواهای‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬‫جذاب‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ،‫عکس‬ ‫ب‬ ‫سیار‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ . ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫تصاویر‬  ‫جایگزین‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ‫عنوان‬ ،‫تصویر‬ ‫نام‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫اس‬ ‫کنید‬ ‫تفاده‬ .  ،‫تصاویر‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫سریع‬ ‫تر‬ ‫شوند‬ ‫بارگذاری‬ .
 14. ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫یا‬ internal linking ‫محتوا‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬  ‫به‬ ‫پیدا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫مرتبط‬ ‫محتواهای‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫کنند‬ .  ‫باعث‬ ‫می‬ ‫موتور‬ ‫های‬‫ربات‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫ک‬ ‫خزش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫صفحات‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫نند‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫شدن‬ ‫ایندکس‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ .
 15. ‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ external linking ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫باکیفیت‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫خارجی‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ‫خارجی‬ ‫لینک‬ ‫موض‬ ‫ما‬ ‫وع‬ ‫دهیم‬ ‫لینک‬ ،‫هستند‬ . 2 ‫لینک‬ ‫مزیت‬ ‫معتبر‬ ‫خارجی‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫دادن‬  ‫موتورهای‬ ‫اعتماد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫کنند‬ ‫می‬ .  ‫به‬ ‫بازدید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫کمک‬،‫کنند‬‫می‬ ‫کند‬‫می‬ .
 16. ‫محتوا‬ ‫یا‬ content ‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬  ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫یکتا‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫فرد‬  ‫و‬ ‫ها‬‫هدینگ‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫پاراگراف‬  ‫کلمات‬ ‫چگالی‬ ‫رعایت‬ ‫کلیدی‬  ‫عناوین‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫سازماندهی‬ ‫فرعی‬  ‫و‬ ‫مفید‬ ‫تصاویر‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫تکمیل‬ ‫مرتبط‬
 17. ‫شما‬ ‫همراهی‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ممنون‬
Anzeige