Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?

174 Aufrufe

Veröffentlicht am

Maarten Brinkerink (Beeld en Geluid), Dimitra Atsidis (Beeld en Geluid)
Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed fungeert Beeld en Geluid als knooppunt voor het audiovisuele domein. In deze werksessie bespreken Dimitra Atsidis en Maarten Brinkerink de vertegenwoordiging van het audiovisuele domein in NDE. Maarten neemt eerst een stap terug en bespreekt verschillende ervaringen met aggregatie van digitale erfgoedcollecties, op basis van zijn betrokkenheid bij Digitale Collectie Nederland, Europeana en Open Cultuur Data. Dimitra bepaalt vervolgens aan de hand van een checklist welke stappen deelnemers nog moeten doorlopen om hun collecties voor aggregatie aan te bieden. De sessie eindigt met een discussie over de vertegenwoordiging van het audiovisuele domein binnen NDE.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Het AV domein binnen NDE: hoe beginnen we ermee?

 1. 1. HET AV DOMEINBINNEN NDE Hoebeginnenweermee? MaartenBrinkerink&DimitraAtsidis
 2. 2. NETWERK DIGITAALERFGOED https://www.youtube.com/watch?v=6RatISPbSeg
 3. 3. NETWERK MET KNOOPPUNTEN
 4. 4. DIGITALECOLLECTIE
 5. 5. HUIDIGESTAAT DIGITALECOLLECTIE • www.digitalecollectie.nl • Nationale aggregator,o.a.opgericht om Europeana van Nederlandse digitale collecties te voorzien • Domeinoverstijgend • Klein deel van geheel aan Nederlands digitaal erfgoed • Darkaggregator (geen portal), metsimpele zoekfunctie • API http://digitalecollectie.nl/gebruiken/api/
 6. 6. AV IN DIGITALECOLLECTIE • Museum: 20% • Archief: 60% • AV:0,2% • Bibliotheek: 3,5% • Overig:16,3%
 7. 7. WAAROMAGGREGATIE? • Collectie- en domeinoverstijgende toegang tot digitale (erfgoed)collecties • Betekenisvol verbinden van collecties, om zobeter bij degebruiker aan te sluiten • Hergebruik in nieuwe contexten en toepassingen mogelijk maken
 8. 8. VOORBEELD1: EUROPEANA • Centrale ingang tot 53.110.475 digitale erfgoedobjecten uit Europa • Alles is universeel doorzoekbaar op basis van de vereiste metadata-elementen van Europeana • Afhankelijk van de aangeleverdedata, biedt Europeana aanvullende diensten/toepassingen: –Onlinetentoonstellingen –Thematischecollecties –Etc.
 9. 9. VOORBEELD2: JOCONDELAB http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/
 10. 10. VOORBEELD3: OPEN CULTUUR DATA
 11. 11. www.opencultuurdata.nl/category/apps
 12. 12. VOORBEELD3: WIKIPEDIA
 13. 13. VOORBEELD3: WIKIPEDIA
 14. 14. VOORBEELD3: WIKIPEDIA
 15. 15. VOORBEELD3: BEREIK • 29 NL erfgoedinstellingen zijn actief op Wikimedia • Bijna 880.000 digitale erfgoedobjecten zijn beschikbaar op Wikimedia Commons (3% vanhet totale aanbod!) • 54.000 objecten worden daadwerkelijk hergebruik (6%), verdeeldover111.000 artikelen, die in maart2016 meerdan 155 miljoen page views genereerden • In zes jaar tijd hebben artikelen met NL erfgoed meerdan 3 miljard page views gegenereerd
 16. 16. DROOMBEELD?
 17. 17. BEDANKT VOOR DEAANDACHT! Maarten Brinkerink mbrinkerink@beeldengeluid.nl Twitter: @mbrinkerink www.den.nl/nde www.digitalecollectie.nl www.opencultuurdata.nl
 18. 18. CHECKLIST AUDIOVISUELE COLLECTIESVOOR NDE AVA_NET symposium, 30 juni 2016 DimitraAtsidis datsidis@beeldengeluid.nl
 19. 19. INLEIDINGCHECKLIST Denkaan de audiovisuele collectiesvan uwinstelling enprobeerde vragenuit de checklijstmetja of neete beantwoorden. Vraag uzelfook hetvolgende af bij de verschillendepunten: • Doen wedit al, enhoe verzijnwe ermee?Iserruimte voor verbetering? • Bestaaterexpertisebinnen de instelling omeraante werken? • Heeftmijninstelling hier meeruitleg enhulp bij nodig? Doel • Om eenideete krijgenwaarinstellingen staan methun digitale audiovisuele collectiesvoor aggregatienaar het AV knooppunt en NDE • Waar liggen desnellewinsten,de zwaartepunten&knelpunten, etc.
 20. 20. COLLECTIEREGISTRATIESYSTEEM • Maakt u gebruik van een collectieregistratiesysteem? • Zitten uwaudiovisuele collecties in dit collectieregistratiesysteem? • Worden deaudiovisuele collecties op itemniveau geregistreerd?
 21. 21. ONLINEBESCHIKBAARHEID • Heeft uaudiovisuele collecties die gedigitaliseerdzijn? • Heeft u audiovisuelecollecties opeen (eigen) website gepubliceerd? • Zijndedigitalerepresentaties opeen eigenlandingspaginate bekijken? Zijn de(meta)data dietot dedigitalerepresentatiebehoren hierookte bekijken? • Staandedigitalerepresentaties achtereen paywalloflog-in? • Kan ervoorgebruikers ookvoorzien wordenineen directe link naarhet audiovisuele digitale object?(vb link naardemp4 ofWAV)?
 22. 22. TOEGANGEN AUTEURSRECHTEN • Kunt u de metadata van uwaudiovisuele collecties vrijgeven? Is hergebruik van de metadata dooriedereen toegestaan enkunnen de data worden hergebruikt buiten de context van de eigen instelling? • Is ereenduidelijke vermelding van de rechtenstatus op de website? Is dit ook opgenomen in hetcollectieregistratiesysteem?
 23. 23. UITWISSELINGEN HERBRUIKBAARHEID • Bestaat er eenexportmechanisme omaudiovisuele datasets uit uw collectieregistratiesysteem te halen? • Hoezouudedata kunnen exporteren en uitwisselen? –Excel,CSV? –XML, JSON, RDF? –Is uitwisseling via OAI-PMH mogelijk? Anders?
 24. 24. UITLEGTERMEN • XMLstructureertalle (meta)dataop een wijze diecomputerssnel en flexibel kunnenverwerken. • Json opJavascriptgebaseerdeuitwisselstandaardwordtgebruiktalsalternatiefvoorXML en wordtin veel open dataprojectengebruikt • OAI-PMH:kopieertinformatieover collectie-items tenbehoeve vanandereinformatiesystemen,die devindbaarheidvergroten. • RDF(ResourceDescriptionFramework).Objecten die zijn beschreven in RDFkunnenvia zogenaamde triplesbetekenisvollerelatiesaangaanmet andereobjecten.RDFis daarmeedebasis voorhet aanbiedenvaninformatiealslinked(open) data
 25. 25. METADATA - 1 • Is ermetadata voor de audiovisuele collecties? Is erbeschrijvende metadata voor het beter vindbaar maken van collecties voor het publiek? • Kunnenmetdebeschrijvende metadata de‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ vragen worden beantwoord? - wie (vb. auteur, maker, uitgever) - wat (vb.titel, beschrijving, onderwerp) - waar (vb.plaats) - wanneer (vb.datum)
 26. 26. METADATA - 2 • Maakt u gebruik van een simpel standaard metadatamodel zoals Dublin Core Metadata Elements? • Maakt u gebruik van eenmeercomplexe ofdomein standaard voorrijkereen/of hiërarchische metadata (vbEDM, FRBR, EBUcore, LIDO, EAD, MODS, METS, MARC, etc.)? • Kunt u het metadatamodel dat gebruikt wordt in uw collectieregistratiesysteem ook als uitwisselstandaard gebruiken zonderdat erdata verloren gaat?
 27. 27. TERMINOLOGIEBRONNEN- 1 Thesauri, (gecontroleerde) trefwoordenlijsten, taxonomieën, classificaties of ontologieën. Vooruniforme toekenning van persoons- en instellingsnamen, tijds- en plaatsaanduidingen, materialen entechnieken, entypeaanduidingen. • Gebuikt u terminologiebronnen? • Worden dezeterminologiebronnen alleen in uw instelling gebruikt?
 28. 28. TERMINOLOGIEBRONNEN- 2 • Worden dezeterminologiebronnen ook doorandere instellingen gebruikt? Is er aansluiting bij bestaande terminologiebronnen? VbGTAA, DBpedia, VIAF, GeoNames, etc. • Kunnen de waarden van beschrijvende metadata voor de ‘wie’, ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ vragen meteenthesaurus worden uitgedrukt? • Gebruikt u de URIs voor termen uit eenstandaard terminologiebron?
 29. 29. IDENTIFICATIEVAN DATA • Is ereen unieke identifier (uniek nummerofcode) opgenomen in demetadata voor het digitale object? • Heeft uURIs (Uniform Resource Identifiers) in uw data opgenomen als unieke verwijzing naar een digitaal object? Vaak gebruikt als eenURL, eenlocatieverwijzing op server. • Maakt u gebruikt van persistente identificatie? Doorresolven of redirecten blijft bij een verandering van de locatie van de digitale bron de URI hierbij onveranderlijk.

×